Goudsche Courant, donderdag 7 oktober 1920

s ff mtniedm tUdUMhw OMUrwil Ue Vereoniging van Hirecteuren va HBS ea met ö j c hield dezer dsr gei ondor het prae ditnu vaa Set heer H van Mourik Brodtmau eon bui tongewon © algwiMuic vergadering tot l cspr Jting van int uutwerp van dé llilii atdeeiiag vuii den O erinjsraad tiftreffende de herzieoing van het nud deU ar mi voorbereidend hoo r oa Bij de besprekingen bleek dat d fn erderhedd der veTgp iarihig bfet voort bestaan der Hoogiere Burgerschool al KellFstandige innchtuig teb zeerste op pnjB stelde Met oen niogelijite differentiatie van het ondorvdtje aan de H B S kon d ver adwing zich wei vereemgeD mits deze difCBreatiatie plaats heelt na d derde klaese em voert tot een afdeeling waarin do wie en natuurkundige vakr ken moer op den voorgrond Btaaa en tol een afdeejing van hastorwcb lettor kundj n aard geschikt voor dielec Iiiig en die met een geprononceerd wiflr kundig programma met gebaat zijn ea voor wie een ineer op d luaatschappij gerichte opleiding geweiiHOht wordt Op hot behoud van een 5 jarige ourSUB werd ten aterkate aan adrongiea Ook werd nog beapro ken de toelating van leerlingen tot de eerste klasse op verklaring van bet hoofd der lag re school Op grond van de ervaring dóór vurschtllende leden ujfcedaan achtte men men het beter dat eai oudani gu toelating facultatief warde gesteld fnet dien verstande dat de definitieva befilwsïiig aan de HBfi Uijft op crgeli ke wijze als deze uangelegea h d tot nog toe aan de RljksHcholen geregeld wa ïfo 14437 Voar airt erar rkMamh M BIEDT ZtCH AAN Jong MIelsJe TM burlerlijfcc rimiltc In b if Tan Dlplon MULO Oixdg bekinilalliif li mett n koot loon Mwenichl Brfevan onderdo 479S bureau OOUDSCHE COUKANT It GOUDERAK Advertentiën en abonnemaib dit blad worden aangenorawiJJ L VLERGEERT cirf rt Groote Motor Rennen M DUMDiaT nitq Dtn H ZONOAO 10 OCTOBER 2 uur arooton Hsrfstprfjs 4 Beroepsrenners Mmt TO Maior llraaap kaaipaa om waraahlUwM ppiiz K rt a vwknjgbaar voot dea wedafrijdenbil du kaar t CHOP aafcb l iliirt SoH a 4817 20 MiiiblkoiNduTrBiiiififl Soliede ajon en Huiskamomii ibeien ali Tafeli Stoelen Ltnnejoka tcn Spiegels Schilderijea Theeta M $ BUcettlioaten Buffetten Boeken kasten ClubfauteuilB Zuden oluchi Ameublementen I eerameublemeaten Jtapokmatrassen Wollen n Satijndeken StroomatraasMi enz ent 6S9 SPOTKOOPJESIII D BB8TK ADftSS VOOB JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN yÖTTEbPAM Teicfoon 12800 N V TIJDQeÉS Trekking wn 975 n mmifihisis nn Notwjs A S MUC j Wocnadaj 6 OctolMriiN FtOi vu MOO M3 90S m ut f O J756 7495 S3II Uüi f 200 lai H f MO SMI MM 1529 61 1 15563 m mi 20525 rif 9a trig gd4 ff 3075 427S 6SS2 9 Ki I2I23 MRB nZBI 138 2113 7 86 72 S 9317 se 2233 455 7211 91991303411800110 201 70 4563 90 984913170 73 91 64 2486 4707 7659 9992 13242 149231713111 355 2569 30 7729 lOOlI 13382 09 3lli 550 72 60 7848 21 13434150481 92 2631 4996 78 56 3715234 31 712 61 5248 791510181 68 86 fill 40 67 54X 8242 91 81 1543317942 840 2764 93 6710294 715674 JJII 50 66 5633 8305 10550 1353915734 3 1161 77 98 15 10662 51 40180 i 1338 2870 5878 8467 83 13610 15042 743 39 2949 90 866211016 2516056 183S9 44 3087 5947 884411385 3216207 45 1418 313Ü 6063 8908 11417 53 41 991 34 3333 6327 9010 21 13794 1 181089 1609 3802 6457 89 11520 13806 166 J ISKlt 1880 3783 95 9129119101301516823 10 1962 91 oen 5312069 32 H M 2004 39 6746 12C3 96 65 7018618 13 66 7 7512170 9116044 78 31 4007 6803 99 85 14185 170 7 18913 53 69 14 9334 12217 86 JI912B 7 4230 37 94701258514233 93 70 36 80 9587 1261114490 90 91 W Later aflosbaar SB 2205 4399 6977 9582 11869 14043 165301 94 25 4400 7042 9653 9614116 16611 104 27 20 79 9511918 30 SS 4 69 35 4516 889712 34 96 161 wl 71 2322 41 7117 21 3514203 f 205695835 24 674811 II 2 1 62 7 9852 91 85 38 74 71 64 7200 992312000 79 2518 99 63 27 37 143 521 96 2615 1621 75 II 12106 1 829 UBI J05 27 34 79 71 50 14413 S3 33 39 51 731110130 67 14503 71 133 18 57 65 1112200 21 43 51 62 7415 6612325 82 fli 46 2707 72 2510221 47 9J 51 30 32 56 94 J7 l 55 19 5914612 g 6 51 65 17170 J 73 6212157 33 17I1I IKdutie Telef Intete 546 De Poolscli Russische vrede De viedesprdeminairen gesloten Alle PoolsLhe eischen ingewillijfd Wankele positie dei v scomiiiissanssen Ontevredenheid onder de Russische bevolking Hiitsih uttiinatum aan Rusland Vooi voed selpi oductie Het mijnweikersconfhct veiacherpt Asquith s plan De burgemeester van Dublin geanesteerd Stakingsbeweging in Duitschland Duitsch Fransche ondei handelingen ONb OVERZICHT teerd van de altfremeene ontsteltenis die de ryvioJutie veroorzawkrt had met schoone be loften waa het KemakkeUik de svrnipathii Tot vewbaainK der jreheele wereld die der respectiefve deloKaties mclui ziin te Jtijra de vpedespreiuiunaren tussch i Ru land en Polen Kealo ten met de hepaiina dat Vrudaiif dus mowem reeds den wa penstilstand zal worden onderteekend De bespretoinufestt zyn vry laiwr rerekt toch a bet reeuitaat dok onveiwaüht bejreikit dank au een TJersoonUik onderihoud tu schau de voorwtterB der delencatioa zetfs vaor de Pool he reK infr was het een iverras8in r Prine SapiflBla de munster van Buitenlandsohe iïaken stond reread naar Kwa te vertreikiken om daar ziim Ruöbi acJien coUe a S jitfiierin te ontmoeten toen hu bericht oïitvuw dat de Rua en alle Pocdsche voorw wx len hadden aanirenomen De reia mft nu natuurliik met doMze was ovenbodiiK rewonlen Uitvoe rijre inhcihtuwen over den inhoud van ihet voorWpKT vredesveiidra r on1i rekien now we hébben alleen jrehoord dat Polen alies bei eikt heeft wat het heeft wtllen berei ken ook in de tej ntonale kweeüea die de rrootste moeUiiMieid oirfeveiideii De oude Galicische frrenB wondt behou den en Lithauen zal van Rusland aftr scheiden worden door een corridor De RuB lscIhe iredeteffeerdea moeten weT aeer oTemve aute redenen hebben pehad voor die pJo lMdanKe toetpevendiheid en die redenen liiKV nL daaraan behoeft niet te worden aretwfifeld in den binnenland aohen toastaad on de wankele positie der sov ets In de afK elooipen laren waarin de oviets mot tsanstischip machtswellust en met militaire en economische muldeien re igelrecht ovepjfonomea van de tsaien rejree rmjc 11 er zoo dukiwyls gewag gemaakt van de tanende invloed der volkscp ramis earissen is er zoo dikiwtils voor i peld dat ihun ruk spoeiJiitf juiit zou zon dat men nu iReneiffd is niet al te veel geloof to ihe hten aan bencihten die de verwachtinjr uitsöreken dat hot nu wekiia met het bol öjewistisoh reifiine zal ziin iredaan t Is waar de Soviets hebben zetoond een taai lefven te tteaitten vele stormen hohben ae reedis weerstaaai en natuurliik zullen ze aich tearen iedere poïfinK om hen omwer te iwetroen met ihand en tand verdediiren we Willen dan ook met voorst eUen dat de volkscommassanssen binnen een beuaalden tiid als lieer whers zullen hebben afeedaan de ran r van naken in ihet oosten is zoo wemiir bestendifl dat er jreen pei on is te trekJken en het is lanjr met onwaarschnn Uik dat de t Keniwoordiffe rejieeninff zal tradhben staan te houden dow haar koers te veranderen wat thaar ook erad en Is Het berwinri dat dne laar lanjr heeft kun nen zesrevieren moet tenalotte ten onder Kaan De maximalisten hebben ereiprofi ppnmwaT Ben aeger priflBter Men Khriffl uit België aao de M H C In H$igie maakt op het oogenbidc het op teactea van den eerste neger die in Coago tot KK pnester is gew d heel wat opvang iJEoadag zong hi een plechtige mis in de St Waipnrguikerk te OudenaaHe a Avond trad h op in de groote zs l van liet atadhuis aldaar en sprak er het volk toe Mgr Boelens een Belg die wdett tal van jaren m Congo verkeert stelde hei i aa het publiek voor De bisachop beeft in CMifo een kweekKhoel gesticht waar ook het L tun wordt onderwezen en er een sanunarfe bijgevoegd waar tot aog toe één neger de studie in de theologie geheel heei voibraeht n 1 de asnwexige pdMter Ka z4 Paama hfekl de xwarte priwter een lezmg Als een merkwaardigheid ma geiden dat h aanving in een b na onberi pelljk N derIandMh H vervolgde ii n too3priuUc ut het Fransch en vertelde s jn g beele leveiuloop Hii sloot m het Nedeis landsoh met eea b daiiking aan België dat het negerras uit de bandeai van de ArabiMhe alavemi had verlost en zong om te eindigen een atrophe van het Belgiscfi volkslied in zijn Cangoieeuhe moedertaal BKNT U EEN ROOKER7 Koopt du ome groote NAPOLFON en V feniet 7 kwartier voor slechts 7 cent Als Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 2832 8 Lijders aan Hnjdziekten I wai oiet langer J De meeste menschen die aan huid aandoenm en l den hebben reeds zooveel middelen ireprobeerd en zijn weds hl zoovele doktoren geweekt dat ij ten einde raad zijn en met meer weten waar het gwld vandaan te halen om nieuwe geneeHmiddelen aan te schaffen Juist aan deze laders g eplaagd door puisten korsten uitslag paori asis drootr eczeem en zwerende ader spatten bieden wy ons Keneesanddel D D D aan Honderden personen m Nederland hebben h t reedn met sue ces gebruikt en nog dagelijks spreken diegenen die genezen ijn over do pi ehtige resultaten WU stin in het bezit van tall o e attesten en iedereen die het mi ldel D D D eenmaal heeft toegepast be veelt het verder aan Priis van een proefflac ƒ O 75 GrooËe fl inh 5 maal jiuoveel veel voordeehger dus ƒ 2 50 BU alle drogisteo verkrtjgbeai De behandeling met D D D wordt ondersteund door bet gebruik van DDD eep il ƒ 1 DDD scheer leep ft ƒ 126 DDPcrême è Gratis brochure op aanvr bij de hoofdvertegenw Fa B Meindersma Oen HaagAmsterdam Hneek Veitartfgbaar te Gouda by ANT COOPS Wjijdstraat 2 en Mej S v IX ON Markt BDD HKT WmtmlifilJ r Huldiliktiii Fen Franadi blad brangt on m veAami m t de beweglnir tot eeonaaai che auineemiluitinr met Puttac fa laad walke in Ooiitenriik gaande is en waarwar wa gisteren iets meedeelden Het bhKl tnaailt kt DaitaeblaMi dan eladh tot IMIiiMmI van OoHtenrilk ui fltellan In ruil toot cncrete voorstellen aan Fraakrilk ia xidu dl scbadevenroeding a t waar itn ENCiBLANa firaaUge ovaratmeadnii S liiitlaiid IH geCt Rterd door de groot Mt ovttrMtroondtt die er geweeat itt siihIh la IdnUiriHthe overetroomiimi Vaa I Vmra In m T Het b onniDgeUik iiii lie grofitti van den ramp alraetU u m hitttt i nmar ik rivieren de l i I S M j d ee 1 de l on zlin rasen dt rtroooM n gtffttriien I e boerenge iiliittii lil d fltre 4t werd ooii kitdde slH tl md 4n innii wegigeti f eld In liet lietK don Htrooni bied vau de i e worden Hcbaptni biioiber ef t huiiiiien 111 iiliuiiivt e d Mir de zue weggmlagea Do Mfhoopvaart Ie Aberdeen heelt em tiK K livieii V Ijf driftera eittweelclei iio HtooiiitiiHiU u iij aait lapd geslagan 1 Kilimie wi rdl eraamd op tien diii t nd miihI 8 Ui 16 atlKl 13 27 m l 2911bll 9t 35 11172 711262 S 82 48I490U LKTTBREN UN KUNST Max Bnioh In Urudh is aalatenaobttD bevinden zic i twee strAjkkwartettwi een stnrfooctet ep root IcooiweHi Ssenen auB Ëldoedianl Willem Moudber Willem Menjrelbeiv tai voorloosug tp awjtserJaml WUiven daar lijn jreaoodiieiü hem no r met toestaat tenwr te keeiwn Waarsohlinlbk zal hii eerat met Noranber de coocerten weer fcunaen leiden SCHEEPVAARTBERICHTEN Kon Weftt lnd Maildlenat Stuuve ant thujsr berond zich 4 Ooi 136 mul van Ouessant Ken Hoa Llord Brabantia thuir vertr S Oct v Sao Hollawl HlBritMh Indl LUn Altdebaran uitr arr 4 Oct te HwH Kieldreoht ultr arr 6 Oct te Colombo RoUerdaanscèe Lloyd Kediri uitr paes 5 Oct Oueaiant btv Mti Nederland Jan Pietersz Coen uitr vertr i Oct ran Suez Lombok ultr pass 4 Oct Kaap Bim Rott Lloyd Kawi uitr pasa 1 Oct Perim Patria uitr pass 3 Oct Gibraltar Tabanan thuisr vertr l Oct v Padany Holland Afrilu Lijn Amöteifltroom arr 25 Sept te Lafos ea vertr I Oct n Seccondee Gouwestroom vertr 1 Oct v Dakar Holland Zuid Afrika MtH Sliediecht uitr arr 3 Oct te Kaapstad Holland Amerika LUn Noordam uitr pass 4 Oct Sable Island Soefitd k arr dO Sept v New Orleans te Port Tampa Holland Australië Lfjn Sperakarta uitr pa s 8 Oct Perim Rotterdam Zuid Amerika LUn Poeld k vertr 2 Oct v Buenos Ayres d Botterdara zolen tegvn een gaachiktoa uur la z n leerboek overeet oraatiff d ae nt manier van studie neer n liet toam aaa c n oveidenkiingan over Od dit ooffenUtk lowam A ter Gracia binnen t vond le sciiool m stil studaarende kaknte Sterice Mac fltoad op wacbt bU da danr zooaU aU hem verlatan had Zu knikta alsof lü witd ï M geD lnt haar vadar vrtf wel wa 4iebben tU het u laati cemaafct vroeg zu op aachten toon aan Rov He CttI lock H iKbudda haast droerbr bet hoofd een cluid van ecniff chapsel oadar ben telde faU Welke Uasae wlLt het eai t aaman De hoogste LatUnaehe MiJ dankt van wel aaide Adora rus tig Zij gam naar haar vadem lessenaar opende dien nam ar de vertaaJboriMi en een Vlrffiliuii uit foed beduWnd en iaat vele aanteekeningen ffekrabbekl lavs de kantldn Sterice Mac kondigde met eea s er kiU klinkewle stem die de jnusscÉien an roodbomtiéil die de kruimeltjea van de midda zakjai ofivkkten in roote haaafe op daari vliegen Hoe LaUniMan k mt wor het bord staan Deze aytbondtcinr varentraatte de bank baset door de heem van de Broedarschap Een laiwen t d aamelden lü Toen shm den zU laacuam en enwillic op aof sQ beurten afiwiaselden Groapen van tma of dne flmaterden met alkanr Wonh STERKE MAC Naar het Schotsch van S R CROCKiETT Geauthoriseende vertahn van I P WE8SBUNK HV ROSSUM Nadruk veilboden 82 50 51 B 76187 i 16355 11 I 30 16429 188 o7 35 19 17 B OllOW Zeepost Met het sk Goentoer kan Zatenla 9 October zeepost verzonden worden Laatste buslic tinv te Rotterdain 8 Oct 8 uur avonds 1 aatste bu lichting voor Amerika per s Rijndam aan het HoofdpoBtkantoor te Kot 1 terdam voor g wone en aang teekende eor respondentie tot 8 October respectievel k 6 en 7 uur savtOKla Abmmert U ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 Kamfer Naftalln Globol ifJ APVEBTONTfëN 4 HUID A Schrijnen imellen Gevoelige en doo oope Gebruikt PUUOl I mbf mjHHAPDT y OJOVBAAiGhD tegen half Octob een 4 V8 10 TRIKOT DIRECTOIRE PARTALONS VOOH MfcfSieS IN DfV KLBURtN r SO VA A éCw o Pt HAAI STIIQtNÜ MeM Huishoudster g T Woin gezin bq J VAN DER ZWAARD Boskoop Nierziekte albuinuzie blaasziekte lekte dei urinewegen aamtieicn fiERZON ontst pijnl zwakte onwillekeurige urine toozing op eiken leeftiyd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie enz Volkomen en snelle genezing per bnef door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN ver schillend voor elke ziekte ROTTERDA M Men vrage brochure No 85 met bewezenaan by den Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Rotterdam met nauwkeunge onjBchrovmg der zielrte 4857 16 30 TMafeon No si Sluit alle verzekeringen yggLPJ J g Jg ggLj g en indu strie Gelden beschikbaai voor HYPOTHEKEN en VOORSCHm t M v nt w w 3 BotierdMi ontwooid Zuider Ored eth k Afd G M u b 508S 10 b 508S 10 Slechts 3 dagen duurt onxa verkoop Wy verzoeken dus Ieder die er belang in stelt EEN QOEDKLEEDINGSrUK te koopen VER BENEDEN WINKELPRIJS voor ons vertrek naarDen Haag te komen zjen naar onze pracht collectie Hoeren Demi s Ulsters Wlnlerlassen ook gotd voormodel Cosiuumsp Dames Mantels Rokkenen Regenjassen welke tot en mei Zaterdag wordt gehouden van 10 5 uur Zaterdags van 10 7 uur in de 4819 40 Melksaion van ALDENHUIJSEN Markt 30 Achterzaal De SAHGIIIIIOSE bij AlBemeene Zwaktetoestanilen iEllke t d heeft zwne eiifene ziekten en ocVk teEenmooi di K zyn er ongesteld heden waai m n vroeger zoo met van hoorde Fn straiks komen zeker nieuwe verschilnselen van zenuwizwakte en oitputtin na de KoweLdige emoties en in 71 95 si 89 1 9 1711 515 2817 15 18 64 31 By herstellenden na tvipiheui e koortsen bluft vaak langen ti d een gevoel van awaJcte Otflt na de influenza en dergelyke oude ran uneade ziekten Daar ziin er duizenden m ons land die er ersrer aan toe zun dan zieken Zti zun dooi de yentiwen zoo veiiz wd ict dat ze hun werk met meer doen kumnen hun ziekte was geweken maai de zwikte bleef AJlefi hun te vee ae zien teitren het ire rinigBle op de moed is er uit 40 81 88 75101031912507 91 I 602 2955 4916 63 J02I 11 51 87 93 37 1950 9710100 707 41 M 7696 27 54 5019 7710 37 69 82 28 68 73 5150 In zulke revallen helpt de SanE inose Zn is bloe lhersteller en kraohtvcrster ker bu uitnememiheid Honderden bn homionlen kunnen dit eetuifen De fian gumose hielp 7y hielp vliwr en afdoende SAIN UINOWF kost ner flacon f2 6 fl f 11 Ii fl ƒ 21 WAiQHrr U VOOR NAiMAAlK Te verfcruiKen hw de meeste A pobhekeis en goede Droeisten VAN DAM Co 4814 Sq 816 3120 72 780310534 56 17 24 99 52JO 41 1212719 53 171IJ 28 3230 36 62 10691 2515017 911 10 12 55 7951 10713 oo 07 65 61 71 32 25 ei 1 34 71 Jl J 36151161760 ï 45 73 77 56 15218 ilial 61 21 S8 75 2817721 i 7 II xmi 56 1 11 6 II De RvemerRtraat 2c 4 D n Haaif 97 91 5311 a 53 9g 3311 13 68 63 36 10 16 81 01 50 81 76 8231 80 7 97 80 19 93 84 3487 5411 96 10824 SOED UITGEVOEID DIUXWEIII 93 94 88 8359 93 50 56 MlTorö ïl 00 II 04 91 82 13017 15302 27 I0J9 3500 55 841010913 12947 53 67 87 55 111 71 94 77 17 3611 5709 90 am ti I 99 I 91 S levert vilug en tot billijken prijs i22 Ï37 i562 S g S 67 38 6 6009 7911106 60 w w 1 l 31 14 8724 17 a4 s£i n 45 50 46 37 99 18l 6613315 13 19 I 31 77 am 91 13639 32MI 78 1403 53 52 82 77 93 80 391J 6217 8802 99 40 33 20 1511 10 15 S Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA ï 13454 15720 O 63 9 2 Sl62g il 5fl3503l5SiïlSS 2 1035 19 72 71 f 36 03 92 77 80 i 60 04 904811300 73 6101 9122 76 13611 16 77 8 51 80 86 5 11 91 31 850 73 6503 67 7 80 7 9310 81 18 11 8J 93 73 51 ï 3 5 6245 20 27 23 tl X 94 M 99 dOlSloX 1 7J 1316016 n N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGEKICUr 1765 627 Voedei t u Vee met 34 LIJNZAADKOEKEN me k HTLK e W L L l f N Ml E E L meik bTEK m geplombeoide zakken SOYABOONENKOEKEN mekwx Alles gegarundeei d Zuivei en uitrauiitende dooi groote VoedingswaardeEere Dt oma Parus 1900 Negen Gooden Medailles $ S ü 10 6650 63 1919 24 53 94211ir39 j 2061 58 6701 44 SÖ1301I 5311808 73 28 86 33 10 56 to 57 74 66 87 4316 59 92 36 60 2121 50 6907 35 90 21 Vo imbreki 12324 11393 j lU AGENDA Koopniafls Gersteyrutjes 0 Icilier Tuur Grooto Kei ITilvoe inR van gowijd Muilek Octnbcr 8 uur i w Sphonwburg De Bocmelbnnin mn SMAKEUJfK VOEDZAAM en GOEDKOOP Beliefd verzoeke wd eieield V ilt ledeelng te mo ni ontvugea vu TVl ringen eoDcerten vennakaMIUMdei om dete iB oue g d te Timekha GOEDKOOP l om den i oue gmd te nmekha GEBHUIKSAANWUZING OPELKPAK B594 30 d i ra c Dr kkeH l 1 A BRINKMAN ZOON GOBDA 69e Jaargang Donderdag 7 October 1920 1 ip u ws oaa A d TrexteaA ti©TDlOi d vooa a o va ö u oao Oaaai tx JK VERSCHUNT DAGELUK8 BRHALVE ZON BN VIKSTOAQKN AWNNEMBNTSPBUS par kwurtaal ƒ 2 ffi per week 17 nt met ZondigaMad per kw rta l f 2 90 per week 22 cent overal waar de besoxging per looper gesglÊedt FiUKO per post per kwartaal ƒ 2 75 lAet ZondagiUad ƒ IM AbDBHementen worden dagelgka aangenomen aan oni Bureau Markt 31 GOUDA bU oBi agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEBTBNTIEPBIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beïorgknng l e regels f 1 SO elke regel meer ƒ O 26 Van buitra Gouda en den beiorgknng 1 5 ngelB IM elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën van publieke vonnakelQkheden iS cent per regel Advertentiën In bet Za erdagnununer 20 bfjaUig op dan pT a INOBZONDBN MBOBDnUNSaNi t rafd f Ui dk rH w f UI Op da voorpaglu M koofer Qawon adT r aiitlia a Ingtiondu ma l d ll iM b aentlMk tat nw gnidiceardm prtia OmoU latten an rudu o rdn barakaid naar plutnulvte 1 AdrwtaatUa kuaan wordai Ingauwla do Mwekankomal vu aolMa oAkndaluu AdvaitattiatniiHua ai oua AaaatM Boraaa H A R E 31 GOU O A Admialitntia Tdtf tatarc U en omgeving toe te aehrbven w aan aw vervroegde uilfaaratiiw van een a tewnef staking teweegRebracbt door aaahumia van den linkervleugel der OnaftaiJtelHka I arm die met bet geduid hadden bat raHultaat der bespraUiwen op den paitijdvc te HaJle af te wachten Van ean uittw ldinr der bewBfoivr u niet real te beaoattren Toeh Weef de rwreerüw alle mantragalen getroffen tot bftBrfw rmlwr dar bovolikiiig en van de r ceerin MnbouweiL Da veiliffheidiipolitie is in da veiwdilllaarfa ponten gecofiftiiineerd tenrül de bomi wacht met vemteriote patrouilles nondcMt vooral in bet cenfcnim dar atad Indien hal tot een botiliwr komt ntllan da wUkaB waar de rwaeriiwraKaboawaa llcvan MmkUellUk wonlen aügwat Volgfns het Journal itin ar raAtatraABche ondettiandeHweh aanraknoopi tuischen rankrttk en Doitw üand ter raNaIm r ren de hcntattnvMlIa Dit Is a aultaat van de conferentie te Bnuaa m beteaVent voljrtrekt geen breuk nwt da Oaallieenlen Wbamc ljnlUk aal Fraafcrtlk een vergoeding ontvangen m arbeid m f maakte goeileren dat wil zeiagan Taradatf V grondstoffen in den vorm van artÜE M waaiibil een daal der winst m de Fmaaeia schatkist zat Tloalen De bevmcdhald tK de commiaste voor de vaivoadlnim blfllt buiten pal De Duitadw Tooratallaa wJlen haar voorgelegd werden ondat aa llM KegKen of ze mat haar inUchtiiuren ommteenatenunen De genoenuJe conaqnlaslc U no r bevig een mlicbtingendienat tn te rkbr alh za woi den iuuiKeknoopt Rusland ik ihjs Ben radiotrram uit Moskou an allen kiidt Het Al IRu88i8ch c aal uibvwrend co mite beetft de volnrende besluiten genomen Van alle landbouwers in lüihlandMordt de volledige en Atipba uibvoering deibepalingen nopenis de voedinvsmnddelieVLrantie geeischt het werk in verband daarmee moetten spoedigste ben uitvoer worden ibraoht bn de levensmiddelenvoorzicninir moeten de beste kracbiten wericen aan de voe lselvoorziening moet de elflde beteekenis wordwi toegekend als aanhet tranaport In den oproep worden de RuBsascbe arbeiders ten slotte uitwenoodigd aJle Ttrachte in te spannen ter bestrmlmg van denhongersnood te wuinen van het ontiedderde volk dal voor het toezag gebukt ging onder een nieuwen terreur De bolsiewiiki auUen ech ter met besftand eiin tegen de verwihrikr kel ke ellende die voor een deel als uit vloemel van het bolsjewieksdh regeeringti eteiael over Rusland igekomen is Men Imlt honger en kou en voor het arbeidersleirei IS de aardiiKiieid er al lang af om zuigend naar de fabneken op te trefcken en daar twaalf lange uren te werken Men knigt er meer dan genoeg van Allerlei teeie nen hebben er den laatöten ti d oip rewe zen dat de volkHcommissarissen drie laar geleden aJs leddera begroet hun dictatuur ernstig bedreugd zien oipstarid der boeran muiteni van zeelieden te Petersburg manifestaties van iRoode soldaten ten igunste van een onmiddeUiiJsen vrede etc en ook w iizen allerlei verschyneelen er op dat de volkscoraini 8an8ben hun bestaan bedrei d weten Henhaaldelmk werden oproepen ge richt tot de aibeiders van andere landen om den Rmssischen bol lewuka te steunen door krachtig te streven naar dictatuui van het proletariaat geUlen worden naar t buitenland gezonden en daar in veilig heid g radit en nu tenslotte de plotse lingen vrede met Polen waarbii voor zoo ver bot heden is na te gaan Rusland mets Itrijgt van wat het g hoop t had te verwer ven doet de deur toe Deze beslisamg js be Opmeriteluiker daar de wviettó zich tegeUl keityd tot generaal Wraogel gewond hebben met de mededecUnig dat ze bereid zitn over vrode te omlerlhanitlelen Dit allet kan tot gten andeie conclusie It iden dan dat de regeermgde handen vrn wil höbben om m t binnenland den boel recht te hou den In de eemte nlaatt izail ze er voor te zoigen hebben dat het volk voedsel heeft waiii met den honger komt de ontevreden heitl Jammer voor haar dat van herstel der economibcht betrekkaneren met andere mogendflieden met veel s rekomen zelfs BngeldJid dat aanvankelijk nog al happig scheen jtaat allerlei betieinkingen opperen 1 onden lieeft dezei dagen een aoort van uttimabum naar Moskou gekabetd waarin binnen een week afdoende waar bonren wor den veiianjgd voor de vrntatina der Brit tiChe pevangenen te Bakoe en de terusrzen ding van alle hjigelsche gevangenen ilio zich noK in Rusland bewimien Van het ant woord dat hierop wordt gegeven hangt het af of de economi idhe besprekingen te Lpn den zullen worden voortgezet Ondertus schen i het laar zoover verstreken lat de winter al lang zal ayn mgevallen voor de handelabetrekkin gen worden aanareknoopt de school vertoond Toen met zyn rug nog tegen de deur verklaarde Roy Mc Cullock bedaard zyn school pihilosoEiihte iet gy É prak hij vertrouweJuk tot de vereenigde scholieren aar zyt gij hier ben ik en ginds is het meisje Daar is het meifeje om u les te geven En z kan het even goed als haar vader Zu ib daar om u te leeren on ik ben er om tx e te zien tlat je geleerd vrordt Hebt gu het be gjepen Hu wendde zich naar de bank van de jongelui de eenigvsams trotsohe heeren van de Broederschap van Lowran Weinjgen van hen keken naar hem De meesten za gen met volie aandacht op hun schriften I enigen zaten vlutig be rekenen Het is vooral tegen u dat üc spreek ging h voort jongens luistert naar mo ais er maai dne onder u zijn die denken dat ik met letler oogenblik hun den rug kan breken laat ze opstaan en laat het gedaan zyn voordat het meisje teruglcoimt want als ei daarna noig een enikel woond of een boos gezicht is wel gu kent my lOTiand kon dan wel eens beïieerd wor den Niemand bewoog zich De aamlacht op het werk waa algomeeo Zoo iets wa nog Eooit gozTen m den t d van Donald Gra cie Nog luier strekte Sterke Mac zicli uit m ïun ruwe eigei eweTen kleeren en dsblauwe ruw wollen kousen vastg naakt ra t riOTien van bruin leder bu de fcnie Z9n broeder Jacob keek naar hem en knip oogide Let op ie boekori nep Mc Cullock t ceD zijn broeder roet een dreigend ge baar Qi de geheele bank met nwisje keek naaj de Times vemecmft aiCh niet te storen aan de laatttt aan de hond gedane oplossingen en de gewone gedragsIUn te blijven volgen doch dit l officleele taal de reweerlng kun Abquitih s ontwerp niet als een Kwl din voorbUgaan daarvoor ontmoet het te groote iDHbenuning Het Mitwer moet worden opgevat als bet Ier M he proKranuna van de Onafhatdceüilu Liberale Partb Asquitih m ma voorwdbtiK nuui Hu weet heel gooi dat wanneer hl aan leihuut Volledige fioancieele onafhan keUrkbeid toestaat en betoelMe recht geeft m militaire en maritieme laken als ieder ander dominion hu bet oordeel van zun aanbaöBers niet overschrudit ik bestaat naar de Mancbetiter Guar dian meent getm twufel of Asqintb aal de gcbeele onaftuukkoUike Uberale partÜ in bet Lagcrihuis met xich meela tigen Men 18 benieuwd of hh ook de Aibeidej partu met zich zal meekruffen Tot dusver zun de leiders van de aibetderapartu achroonwalÜKer geweeet dan hu bUlkt te un maai het ïbI hun biina n et mofoe luk zun om advter te blinren nu hb de strategciscne tegenwerkinar tegen den voJ loduren staat van ilomanion voor Ierland Is inpiacUsch heeft tarztvde geschoven De Britsche miinmerki iswercld heeft Zlin up diwl downs le sttmmtng suhom melt tusHchen stakin D lua t en aibeldaiiver ïisteren is het miiniwerktrsconflict andei maal verscherpt Tot o heden leek Ie aan vaarding van het voorstel der miim we naam door de lueerderiieid der nuinwer kers verzdcend ondandu de besliste tegen kanting ran de mmvwei ers van oitd Wa les Qurham en Schotland De liOOOO mlinwerkers van Yorkshire koimlen den doorslag geven en daar zu d terste maal grootendeels teg en de staking stemden terwul de gedelegöenden verleden week kraahtx aaodrtxqgen op de hervat ting der onderhandelingen met de ej e naiars en de regeertnig kon men geredeiuk verwachten dat zu voor het oploasings voonstel zouden stemmen Gisteravond Laat gewerd ons echter het bericflit dat de jre deleigeenieniverigaidiering van de miinwer Iers van Yorkalhier besloten zun hum leden aan te raden tegen het voorstel der mim eigenaars te stemmien Bovenden hebben vele duizenden mim werkers in Soutih Wales Dertiyshire Not tmghamisJiire Lancashire Lanarkshire en Leicestershire en andere kolendibtricten g sberen het werk neergelead als protest tegen de voorgestelde regeling In vele dis tricten hebben zich afdeeJingen gevormid d e besöhreven wonlen als communistiHc Kooide Garden en met ireweld de arbeiderh beletten om in de miinen af tt dalen In I anarkslhire hebl n ijOO miinwerkers Zidi aan deze afdeelingen echter niet ge stooni en zun aan het werk gegaan Meei en meer wmt le meeninir veld dat de stenuiung onder de miinwerkers het resul taat zal heJbben dat zidh een meerdertieid óór de staking verklaart De lersche kwestie js door de publicatie van Afiouitih s plan een nieuwe zeer be langwekkemde pftiase ingetreden De regeering moet vrel van plan z in Natuurluk ri pit de vraag Wat moet er met N O Ulster gebeuren Aaquilti Vpitokt altud in zeer albstracte taal Wkt hy op dit punt heeft te xe gen is een deel van een zin na voonioover noodlg m reke ning te hebben gehouden mat te voorioo pige onthouding nitt van een kunstmatige maar van een echte pkatseltike nunder heul Met an Lei woorden zegt het Man oheHter bl l houdt hu vast aan ziln vroeger pUn van een stemming in de graaf Hchappen om zich gwlurende een bepaal len tU4l te ontbouden tMt is tiian on teigenzegureluik de omeiaala ohtieli aa de OnafhankeJtike LibeTnie Pftrtli Het verne nt dat AwiuitSi un pohtleke rrienden heeft geraadpleegd alvorens voor het voet licht te komen Voor de eerste maal is er een politiek die een mededwigsber Is mn dl re eennK polita A Omn deae belamgruke politieke verachut viwr interressanter te maken is het bekenil geworden dat in zun rede te I landudno op Vru iug de eerste minister van plan is om Asquith te beantwoorden iDe ervarinir met de burgemeester van Cork hteft de regeermg bJilkifaaar niet af Sïeschrifct een nieuw n martelaar te maken Soldaten heljAwn het stadhuis te Dubbrt omsingeUl tepwol het lersche vredesiie reoht aldaar zetelde De bu riremeester Woxforti wen goarrc twrd alsook een paar andere Sinn heinere Fr hfthben te DirWin een aantal hiuiszoe kxngen plaats gebad eenige Sinn Penners wonien aanireSiouden Te Berlittn is het weer het oude liedie staking De tram loopt niet telefonische verbinding kr i1gen is 0 p sommige uren ab soluut oftmogclyk etc De re gpermg ge looft dat de stakiniKV ibeweguur in Berltln bewonderend naar hean JJln dat terwiUe van de dochter van een schoolnieehter fluBttnde Oharlotte Wéb ster Ue aohttien waa en reeds twee kna pen had ilit gaamt haar boeken h avonds naar huis droegen wat als een groote eer beschouwd werd door de school hu doet het aJleen om ziöh te doen gekleol zei de kleme Kate Hanna om dat hy sterk is Zoo zyn de jongens Ik durf te zegigen dat ihu evenveel voor jou zou doenl Uiarlotte Webster een blondine met een perzikengelaat trok minachtend den neui op 3aih z£i zy den nous wryvend Jitt zal Idttg duren voor Roy Mc Cullock of een van zun aldif daar kans toe heeft Ik zou wel eens willen dat hu tot my zoo durf le te spreken Zyn vader h niet meer din Minder praten daar zei Sterke Mac kaim precies kukenti naar de plaata waar de versmadende blondme zat Gharlottt Webster gooide het hoo kin den nek Ja Lotje BU Ut bet tot wie ik spreek Het meisje keertie zich tot hem 3emoet je met je enten zaflten zeidezu Ik ben met bang voor je Gy kunt dehand met ogAieffen tegen een rteiaje g imet je praten over rugigeo te br ré enje te doen golden v Sterke Mac was m het gebeel nièt uit het veld slagen door deze bepaalde uit tarting Hu ïi K t den rog van de sdïooldeur alleen knjnte hy de voeten en keek naar de vjerttante punten van zun groote laarzao Feuilleton Neen antwoonlde h langizaam lat kan ik ni t Dat is waar Maar miwnchien coualt ge uillen dat tk de school vertelde wie den laatsben emmer voor u in het melkfhuis bracht aterdagavoml Ja en wall Maar nu t een snel opgekomen blos en oen enkelen snellen smeekenden blik weml dt ie blomthne zicb af en liet bet hoofd op haar schrift hangen 5 Zoo was er geen opemtuk schandaal tenmmste mets in verhel yking met dat vun voor veie jaren Echter wa Donald dracie al een oud man op zyn drie en veer tigste jaar en zijn dochter Dora had eeai s chaduw van de schaduw op haar jon K laat Het vocihtige oo de neertiaaigende hp het opgezette gelaat de bevenlde hand allen vertelden h tzelftie verhaal De booze geest die zyn hoofd opiresboken had te Waxton Easter was niet uitgedreven nog kon dait misscihien geschieden door men schelyke kracb HOOPÖSTUK lil Hoe AdWA Grade sdiool hield Ga nu heen en venioi r uw vader zei Sterke Mac te en Adora toen z n bmeder Jacob en diena makflter terugkwamen na dat zu den meester op zijn bed gelegd had den zal wel asongen dat de school goed in oude IS om te leeren wanneer gu teru Boomt Adora haastte liiAi om ht te doen door Ik dauT dia hat huia van den meester met De school giebelde Men kentie Charlotte Webster Ver in een bode sndcte iemand van mgéhouiden lach Duivel Mc Robb dat doet gu zeide steike Mac Dat doet tj ik ken uw in eluouden lacJu Kom hier Duivel 1 De Durvet naderde bevende nietit enstaande zun vcrsohnkkelQken b naam Ik was fhet niet verklaaide hu jKyt k Iac4i met De bcutuunder van de I owran chool nam oen inktflesoh oti van meesters lessenaar Drink den tidct op beval h De Duivel decid het Bonder de mbiate aarzeling Uit zyn klasse ging eerst e B gefluister en toen een gelach ofv Wel sterke Mac z een piepBtem Jiy houdt er van Hy dnnkt dikiw jls den inkt en wu ikrygen er straf voor van den mees ter De Duivel l kte de lippen af wendde zich naar lun tydigenootwi nwt een uit drukking die duidelyk jeide Wacbt maar vriendjes Ik xal jelui wel kriMten Nu zei SteAe Mac a dan je les leeren op je hooM slaande Dat aal e dan wel ru ti bouden IXiivelT Hu plaatste den Duwel met sb