Goudsche Courant, dinsdag 12 oktober 1920

Nieuwe Schou wburg VRUDAO 15 OCTOBER 8 uur Hat Optratts autlsehip nn htt ThMter des AmbatMdturs te Soheveningen Ditntn HARRY STRELETSKIB fle totijiieii Koritiii Opcr t 1b 3 b drijv a MasUk t kM T a Ba r Str l takl l k 2 k I Ur 4909 U Origineel IJspaleis ai l optredei r n he uo MIMOZIK Ku sl ahaal RriJd ra araot KMr arost billit SdodMiM No 14441 W A D D l N X VË¥ir Adi ei lentien en abonnenientcii o dit bldd wolden aaiigenoineg i gor A NOTEBOOM ISoekliandel N V DE TlJDG EST Tl Kkktng van 1000 i u nmei i ik t ovtniaan van Nolar Ij G wiJHE Maandag 11 October 192 Prijs van I 50000 1226 I 1000 1843J V Cl B 1553 7095 9924 37il 17256 18361 70M I 200 7107 9136 13059 liai 15964 18768 100 116 3612 4107 5253 7 1 7863 10788 11088 11521 I22C6 13720 16264 18410 18758 19117 19677 20157 Ft R i n 90 IMgea geU 41 ISr 50 7999 9445ll92gi43giigi eil 221 82 5347 7603 0736 12029 11 aiigm 28 2080 9414 18 9931 4814811 IIM 38 2793 38 60 ICIOI 91 MTSIHUS a 55 2921 5600 7722 7 12172 95 Sllra 90 41 40 M 47 122SI 9en imi 83 45 5750 792SI029J 1232611844 a 341 53 5852 8041 10338 12476 14939 1781 S 434 3C63 5910 8116 9212583 41 1770 UI1I 987 T7 48 251050312748 1S032 25 3 607 3106 6095 41 24 1280315120 58 32 3292 6104 42 10645 2215252 eeilU 854 90 27 8270 10774 851530317838 1 1064 3375 80 8327 1Ü8U 12994 15515 5821 01 1229 3538 6232 67 10904 13014 18 lUI 1351 3856 40 82 2813102 7417912 I 60 3774 56 849911013 67 88 3I2MI0 90 3897 6524 8976 36 132961960518013 21413 3919 59 S8I41II3JI3370I5705 87 t 1918 4088 62 8919 11229 13429 15891 18484 9 1606 4269 6657 47 32135061607818954201 30 4349 6820 43 58 82 16195 862088 89 70 23 9017 6813741 1639418672 1 1805 93 6914 912511384 13621 74 94 76 4463 23 J31I504 3016439188 94 4537 90 60 56 3316540 91 1906 93 7009 9309 69 37 95 lOOW 2170 4653 7302 32 71 14058 71 1910092 4929 7403 69 1186714146 16621 10 2291 58 83 941311833 6816719 192J024JI 82 7564 29 11909 14395 23 35 C I flosbaar t 19 2305 4945 7080 9278 11506 13593 16566 ION BrilMn ler plaatoen Lw ƒ 2 Leden ƒ 1 50 Balcoii ƒ HO Galert OJiO JJ prÜMB V6Khoo d met 10 teur 14 0 er d e UUT ANTON COOPS DROOIST WyDSTRAAT 29 TandMMa Tancl opst la Op het oogenlhlilk waarop we gisteren constateerden dat LLoyd Geoise s weerlep ging van Asyuith s plannen in ajke zeifbe stuur voor lerlaad nög aohbeiwege jrtble ven was had le 4iaadi oaze te Cainavor het veifliag v n de rede die Ltovd Geome aJduai KöhoudeH had en waarin hu AiatiuLtJi ie lyf gjng leeda gereed t Beig n van ziin verklaring bevatte alleen bekende feiten de wemier releveerde de moorden oo it jïo tieajtenten het in brand stetoen van igerechtHffebouiwen enz bracdit buide aan i f politie die Iwee a dne jaar laniï Ic voortdurende bedreiging waaronder ze eef de geduldig had veniragen wat getuiRt van haar tudhlt en zelfbeheenscn ing ei zei de dat er mot aan te twijfelen viel dat haar geduld tenslotte wa uitgeput en ha de kla ppen teru geigeven had In eker opzicht na m Lloyd George de vich aan leipresadle maatregelen te buiten gaande politte in besohepmimg Moet Ie po litie in lerlwul hot verdragen ak honden op straat te M orden doodgeschoten zonuei een poiging om zich te verdedLgen vroeff de mini tterg3resident va de legeering 1 l nog onlanigB haar mif noegen te kennen raf over het zdfstandiig optreden der lersche Ijolltie De mooixienaarsbende die het land over heeracèt maalkt het voor verstaoduire men scihen onnuw dk om samen e knmeo ten nide den besten weg om hert land te re Jieeren te overweieen Die bende moet wor den uiit den we geruimd m het belang van Ierland en als ik mil niert vergis zoo TOegde de ppemier er aan boe dan zullen 1W11 het doen JVIaar daarnaast moeten wii wortgaan met maatretgelen om aan Ier Il nd zelfreKeerinK toe te kennen Na deze pihilifprpica teigen de bedriiveie der diverse aanslagen m Ierland keeide hu 7ch tegen Aaquitfli wögene diens voorstel om Ierland volkoimen zèlfstandiBlheid zelf een eiigen kruKannadhi te geven Llov 1 rfoiye achtte dit onmogeUiik Ehvgeiands veillgihewi zou daardoor zoo bedreigd wor den dat het den dienstipliöht zou moeten irvoeren feen sterfcer argument had hd n e kunnen bedenken om g eheel ï nireland achter zich te krygen wan f r is niete dat de vnie Bnt zóó verafscJïuwt als de cons criptiel Er wae gezesrd dat Ierland niet zoo iliwaa i zou zyn om geld uit te geven voor een manne maar h wees er daarte ren over op dat onderzeeens niet duur en mii nen goedkioorp waren Ierland vormde tii deni len oorloig een weriteldk revaar want soanmige leneche extremisten waren m Feuilleton STERKE MAC Naar het Schotsch van S R CROCKETT Cieauthoriseerde vertaling van I P WESSELINK flr ROSfaUM Nadruk vePboden 83 2464 91 7126 9J28 SI 13824 65 80 3911618 39 91 74 83 93 26 9416613 79 7324 9409 514010 24 12 91 14150 38 47 11759 631677411817 95 98 1423616805 JI 78I18JI 89 48 41 8 W 14351 51 47 34 9944IIU1I 61 79 H IJ öi J6 52 1 003 88 84 18W 29 99 bO b6 2614418 94 74 5216 7527 Bo 45 761691 IK 22 87 23 33 Ö622 61 95 27 2902 35 42 54 8514514 52 7 67 88 974812109 31 7U 3060 71 98 78 3514623 8919119 85 99 5365 7806 0815 52 49 93 M 01 3102 70 40 5312207 7417029 lOÜII lU 5 72 73 9900 70 83 46 22 13 84 75 58 123J3 90 51 4i 72 19 5432 82 04 1240514725 UB 89 21 74 7720 81 30 35 89 48 59U4 2110014 JJ 4217299 69 45 59 57 62 HIK 71 60 12514 14819 173U4 17 t 31 IW 42m 82 31 67 93 10 77 9517418 H 8515125 33 95 vil 59 m 8917717 Hl 87 15023 84 IW 65 08 60 80I9VI4 69 12900 0517852 85 01 20 89 J2 70 56 7Ü 88 6260 74IÜ6J1 39 15r2J 84 o 2 8226 3j 78 81 17904 71 ljl3 3802 95 06 47 89 89 20 14 3 6338 8349 l 1301215825 umt 2 00 6407 840210736 89 44 49 1 7J 69 20 51 50 S tó 77 3934 61 50 78 j J2 151152 1631 4U60 6561 97 83 M 50 4146 84 8530 97 57 160221800420271 1801 52 88 37 10863 87 BjÏÏ M 94 42 94 13200 53 08 I 77 J 41 55 l 58 11 782l ï 8018153 36 16108 6720I 96 3316212 62 67 87 86 18315 IIM 88 7720HI 86 92 88 C 5013321 16235 18422 207K 81 45 42 47 II 84 72 77 68 89 84 16302 eB2 9013442 4618502 II loanii 14 54 7616401 01 83 27 65 84 03 B 63 88 1653918671 9 TVh B eet het hem zeer als hu iemand elOwietBt had ai was het ook CSiarlotte WAster Ik bedoelde mets kwaads Lotje zmde h sdioon er iets in hem wae dat hem aeïde dat deze ziwakheul hem eene berou wen lou Ohartotte Webater beerde zich snel om bö daz © wooiiden met den witten zakdoek W m de hand Zy le de lachtjes de vin erg oip zyn arm en ziende dat hu ati to keek z op eo mompelde Gu zyt een koa ipe onjrenr Maar dat wa te veel voor den flinken va de beregen opge roeidem jongen Spar taan hO weeë met zoo flauw nep hg haar liand Tan ztjn arm latende valien Ik haait wike flaurwBteatenl De groote blauiwe oogen schoten vuur op drt ooeetMijk De tranen vielen niet meer wNtt it haat jwï nep zu uit 4k wal nooit meer te8 en je apreken zoo luig als k leef Maar Hac kende de beteekmis hiervan Hy had d t al meeir geboonL d ui i wall Ml hu lonv boo 0 oMbreekl 4895 Li M 7 Occ Ml 33 36 38 4 46 47 71 en 97 i BENT IJ EEN R00KER7 Koopt dan onze groote NAPOItON en U ffraiet 7 kwartier voor slechu 7 centl AU Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 Goudsciie W aterleidingMaatscliappii Betaaldagen 3 kwartaal tot en met a s Zaterdag 16 dezer 401 1 van 9 ia uur v m en van 1 3 uur n m 20 AdMrtoaH in dit Bind WIJ DANKEN GOHEN i Co het Ooudache publiek voor het genoten vertrouwen tijdens den Verkoop van Kleedlng ARNHKM gehouden by ALDBNHUIJSBN Markt 30 en zullen op veler verzoek tegen Novennbep Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Ie Tenten enz imt rm a i a m gnitnkn H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA nog enl ele dagen terugkomen 4912 40 Stallw Achtend PROBATUM Ainsterd Veerkade 4 DEN HAAG GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk Nieuwe een voor dag on nacht Mevr SIJTSMA Van Bevermnghlaan 17 49U 11 FransclieGeleDelrteen te koop Vh O U D E R A K Adveitentiën en abonnementen op ill blad worden aangenomen door 1 Vr n CErRl C ouderak bij E UNGERIIK BersaÉacht Ooii mooi PUIK SluMoor Malriel eii DM ge geen den rug puder doet uw rheumatische 107 28 73 82 2512 239 ad 45 85 9013 60 2606 19 oen ge jong waart kendet stijve gewrichten of pijn In j9 49 300 2811 9119 7431 409 maar nu op middelbaren leeftijd of misschien iets ugi pijn alsof hij zal breken en hebt ge hevige pqnen in gewrichten en spieren En ge srevodt U heel anders dan 30 jaar geleden toen ge stoeidet miet de kinderen en vondt dat heel het leven inderdaad waard was geleefd te worden Vanwaar die groote verandering 98 3299 758 3304 76 870 24 5627 84 61 69 65 9707 7811 7910119 32 21 De leeftijd kan er niet geheel voor aanaprakelük gesteld worden want lezen we niet lederen dag in de kranten dat menschen 100 jaar en oudei worden rich verheugende m een uitstekende gezondheid 37 97 15 lOOI 11 69 41 20 3431 72 34 65 73 59 72 5820 92 12601 149U7 24 93 4 20 3010202 n dat kunt gy ook als ge doet als zoovele onderen die er voor zorgen hun lichaam goed gezond te houden door matig te eten geregeld te werken en voldoende te slapen 32 68 7110357 5ü 74 68 61 94 10416 74 7947 68 74 1142 3529 61 94 10416 97 15283 87 30 74 7947 20 2709 1536817 03 3619 79 59 46 4215405 12 74 32 5900 71 78 44 92 1205 50 75 80121061 52 93 81 13 94 1553717647 14 12829 6J 87 6019 öö 372U 33 1331 40 51 63 6112 8105 Ondanks alle voorzorgen echter kan men af en toe toch wel eens hier of daar pün voelen Fn die p nen duiden meestal op een nier aandoening Constipatie rugpyn pyn in pieren en gewrichten troebele urine en vreeselUke pynen veroorzaakt door rheumatiek spit jicht branderige blaas ontsteking graveel en heupjicht komen meestal uit een mei aandoening voort Zün de meren stei en gezond dan zult en kunt ge er geen la t van hebben maar zija ze zwak dan zyn ze niet in staat haar weA te verrichten en worden de gewrichten styf en de njg p niyk 73 27 51 8U 90 19 78 81 14d4 Tracht van dene verschüneelen af ta komen door aan de nieren hare gezondheid en kracht te hergeven en ge zult het leven weer kunnen genieten als voor 30 jaren DF WITT Nier en Blaaspillen zullen U hierin helpen Duizenden menschen waaronder ouder dan 70 en 80 jaar kunnen getuigen van de weldadige uitwerking van DE WITT s I illen die speciaal voor nier en blaasziekten worden samen gesteld Ie geven onmiddel jk verlichting aan oud en jong en werken zoo zeker en toch oo zacht dat zy zelfs door men schen met zeer teere gestellen kunnen worden gebrriikt 1901 95 60O2 82 loOtü 29 4205 22 8640 69 2008 86 48 871711025 Hoe komt het dat UE WITT s Pillen duizcnde zoogenaamde hopelooze gevallen hebben genexen waar alle andere midde len faalden Dat komt omdat DE WITTs Pillen wetenschap peluk zyn samengesteld om Bpeclaal te werken op nieren en blaas en wat meer is die ook werketlfk bereiken 18 4305 2130 4417 1 5 53 74 6705 4518 3i 35 9569 40 6829 223 86 2311138 37 48 40 64 58 11200 62 06 Als ge gewone middeltjea inneemt of de zoogenaamde rug pyn pillen bereikt ge dlkwjjls slechts poovere resultaten daar die niet tot de nieren doordringen 44 88 71 4633 78 63 80 71 38 89 64 8831 9J Neemt ge echter DE WITT e Pillen dan zult ge binnen eenige uren bemerken dat uw urine een troebele blauwe kleur heeft aangenomen Daardoor weet ge dan dat de wonderlijke kleine pillen de meren en blaas werkelük hebben gepasseerd Ge hebt de proef op de som 90 890311432 63 4113540 88 4708 6918 94 22 40 4023 2309 4010 94 9183 24 3j 7015 9207 Vanaf dat oogenblik begint de reiniging van nieren en blaai en als ze door en door van alle onreinheden ztjn gezuiverd en genezen zal de pfjn in uw rug en gewrichten verdwijnen even zeker als dat morgenochtend de ion zal opgaan 52 34 23 Als ge bemerkt dat de unne troebel is en blauw getint een verachUnsel dat de DE WITT s Pillen van alle andere onder Hcheidt weet ge zonder tw jfel dat het middel ïUn genezende werking op nieren en blaas is begonnen 222 DF WITT H Nier en BlaaspUleo oTeral bÜ eiken apotheker of drogist verkrügbaar ad ƒ I 75 en 2 75 per doos Overtuigt U dat U de onvervalschte DE WITT s Pillen krijgt AGOTDA 11 Oct 8 nw DeEénnic Algen ne Vergadering AmIiaehtBachool nii£N 11 Oct sy ur Calé Het Schaakbord Alg VoTKoilenng Goudsche Wio kejiersvoreeniging 14 Oet 8 uur Groote Kea k Kerkoon ciTt j l Ort S uiu Rem Kerk voordracht lan rohriaius ptaatvtler l lZlVl TZsï tZÏ l£± ± v i k ee e e e k a DE WITT n T rZZ lZ J I iS nr ehee ene en b e taat m k wa d e te Jl ht a a H U h a v MlV vaa de echte OF WITT Nier a B p lle e e ead het eld VerkrUgbaar l GOUDA b i ANTON COOPS Wtid traat 29 ea Mej S L v LOON Markt 1 Ort a uur Nieuwe Sohonwborg ü Hohijnen orstin BelMfd rerjoakea w8 garegeld tSjitt dedMling U moiaa oatvuipHi via fad rlagoa coaaartaa yermak l jklied a aal om d M la oai a M d t muMiÊL A BRINKMAN ft ZOON GOUDA i fl fR ateas rf H flifc üWBiiiftrt WR ifm 69e Jaargang Dinsdag 12 October 1 920 60VD8GHË mMXT BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VEKSCHUNT DAGELIJKS 1 4 rtiala Uf alka mal aner fUt INeE70NDRN MEORDBEUNOliN Op de vu rpaglaa 60 c hooyar Gawone advertentlia u lageioadea n d lMllag a bg contract lat ntt rads ceerdan prgc GrooU icttari en randan warden berekend naar plaataniinte Adverteatljin kuanen worden ingaaoada door taticbankomit van loliada Boak adelirea Advartantieburaaux en 09H t jllONNEMBNTSPRUS per kwartaal 2 2S per week 17 ceat met oadagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent oi era waar de bezorging per looper gebchiedt Friaeo per poit per kwartaal ƒ 2 T5 met Zmdagsblad ƒ 9 40 Aboaaemesten worden dagel ks aangeaomen aaa ons Bureau Markt 31 GOUDA bt oaie ageaten dea boekhandel en de poatkaatoran ADVERTI NT1EPR1J 1 t Gouda et on atieken hehoorende tot den bezoigkrmg 16 regeli ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 26 an buiten Gouda ea den beaorgkring I J regels ƒ l 55 elke regel meer ƒ O 30 Ad er entien van publieke v naakeinkheden 15 tent per regel Advertentien m het a er lagnummer ÏO l galag op den i r j Bureau M A R K T pi b O ü D A Redactie Telef Intere 645 Adminiitratle Tdcf lateK tS Lloyd George over Ierland De Bntsche premier over het leische Maagstuk De politie in besthei ining genomen Philippica tegen de leische aanranderH Asquith 8 plan afgekeuid Het Fransch Bntsche geschil Een ingenieus gevon den uitweg Nota aan Rusland De Poolsch Russische vrede in gevaai Opstanden Polen keuit de bezetting van Wilna at Congies dei Duitsche Meerdeiheidssocialisten Rede van Vhegen De buitenland sche politiek dei sociaal democi aten ONt OVKRZICHl 7ioh vast aan het een genomen besKiitVorige eek drong loUd liXji zon in em notaiuin dt l 1 ansche reg frin aan op spoedge bueenroe in vM de Gtnèvecouftlente samengesteld iit twee afgevaardigdcn van elke moge hed en die tottaak zaJ heibben jhet oBÉJerzoek van Ie memioiamla en voonrtftlïei eltke door deDuLtsdien cp t stuk deè scha i wt i gowl ngge laan zim De i iansohe rewecri hetfl nu geanl uoord op deze uitnoodi tK Ie Spa werd tot het bueemoepen l e9loten van een tecli n scht LOinsnisöie waarin de l ntentc mo Keiudlhe len en Duitschland elk door t vet de umtigen bowlen vertegeikwoorduni Un Dio can nussie zou de Duitsoht vooi btellen betreffende de aehadevengood ng aan een onderzoek oauierwcrpen zu zou een besluit tuffen evemroci n zaïke het ibodiag Van hetgeen Dultschlaml s hul I 1 al aangaande de wyze van betalen e besiluittn ïjou ze in een ranpoiit medölee kn aan een conferentie van dens elftlen aanl alb die van Spa waarop de btaaL hooF len dan definitief zouden bevsl Shen De tc chn sche eoinrnussie te Spa vooraien 7ou üUis met den noodicren tud en mvs de Duit wh memoranila in studie motten ntni n de lu tfeew dei Duitwhe bower niren na j aan en een door docum nt n ifestaaf It resolutie indienen bii de conferentie van h taatshoofden Aa een anderen kant echter hpeft het vredesverdrag de vraaiir wat Du ts hlaad betalen moet aan de cammiseie van scha devergoeding ter re rehiw opgedragen Onder lion omatandiglheden liikt het ons Hat men op den volgenden grancU ag ge makikeUik e n overeeökHMnst zal vtnJen de technische convmssie sanlengestel i u t twee deskundügen voor ölke mogenh d lou h nnehkort Mieengeroepen wolden met het mandaat zooaJe te Sm i vaalffe teid maar de twee deflkundbmn van elke mogenKthe I zouden gekozen worden u t de Ie den van de comsnisHie van schadevomroe ding Op die wu zou het conflict tuasehtn het verdrag en het besluit van Spa ziin opgeheven Wanneer men oip Ie ioor on voorge stet le wuze te wePk gaat kan die teohoi sche commissie b nnenJcort bueenkomen De om ötandi Klh€ den bremren er ons toe te nieenen dat het goed zou zim een andeip plaats van samenkomst te kiesen dan Geneve frartkrdk heeft in zekeren iin geluk Het vredesverdrajT hee£t het onderzoek der herbtel kwestie toareweizen aan de coram sale voor de schadevemoeding doch n dit opzjcht heeft Ie conferentie van Spa 1 et verdraig van Vemailleii gewuizijpd Door een handigheidje wd brankruk au de besJuiten van Versailles en van Sï a met elkaai in overeensteminunig brengen wat echter praktisch hierop neerkoraA dat liet onderzoek der hergtelkwe tie onnieuw aan rle commiH e voor de bchadevergoe ing wonR op edra gen Lr zou dan toch een conferentie gehouden kunnen worden waar de Duvteche schadelooaatelling wontt ibepaald maar niet te Geneve zegt de Temps doch te BnwMtel I e Duitachera zowii n op die eonferentie slechte deel nemen aan het onderzoek naar den roaid lag waarop Ie te nemen besluiten tmac ten gevertgd zyn het nemen der beiJui ttn ieli Wuft uibsluiitend de taak der Geallieoitle legeerinwen De ppocodurc wdhe I rankriik voortitelt te v djren komt op èet volginde oeer Ie ten teohniaoh confe lentiL waartoe de Dulbachers louden toegelaten zyn en waarvooi de rertwrenwoordigers dei Gealtieerden aowten jnA een worden uit de leden der commiasif V in scha levürgoedtng zou den growhilBH leggtn voor ie besluiten betreffende Ie hchadevergoedin c een conferentie van de itaatwltooftlen der l awtente zou dan o ilun grondsla tot onderling accoord komen en besluiten welke zu neemt aan DiiUwhland ter uibvoeruw mcdetteelen irzon zal bii gebrek aan ti d met oCt vterg kunnen ingaan on de truwKhe pitsvondigheiden De minister heeft meer Kaken af te wikkelen en nnunchien zal hli daaromn spoedwrer met den bondgenoot tot uvtreenbtenuning komon dan waimeer hb un volle aindiioht aan deze affair kon even Met Rusland hoeft hu eveneens een ineen ngibrveitH h I Itit recht heeft op zyn belangïteIJmg ooals men weet wen de nota in repÜlek op hot Bntsche ultttna tun onvoldoende geacht CurMm heeft nu ten n ouw locunient aan Tsiitoljerm ge zonden waarin hU vetfldaart dat terwijl Groot Brittannië uch stiot aan de over eenkoniMSit hield Kasnenef de voomaanwtc vooiiwaarde voor zün toelatang tot Grootitrittanme openlyk overtrad De Soviets veronachtaa miden het vraagstuk der Brit hche gievangenen zonden IluaalHche troe t en naar Ferzlé heulden mat de furkeche nationaliBten m Klam Aaife dreuren Kl raizan binnen te vallen en vormtden een anti Bntsche onvaniaatie ta Tiwikeat Voorts waren lii aanatic t ra van de re voluibie in Bokhara voosetlea zti een ver drajT te sluiteen met den enair wan Afgtta niMtan met het doel een opstantl der tam men op de grens van Indië te bmi erlcstST I gen en voerden zu een heftige anti Britsche propaganda jq Atiie waarvoor zu groote bedragen uitgaven In de nota wwittt betoogrl lat hieraan een eind moet komen wanneer men wU dat de ondeHian lelingen over tie hervatting der handrfs betrüdckingen tot een resultaat leiden Fin deluk wonit er in de nota op gewezen dat op Ib Jan een Kotgelaoh ingenieur w rd vermoord aonic r dat hiervoor eenige re den werd opgegeven Het gaat Rusland mei voor den winil De vrede met Polen is op t laatste oogon blik nog In gevaar gebracht De ecreta naten van beide delegatie zim nJots fcot Ie conclusie gekom n dat het hun onmo gelyk wan het vendrair te onderte Jtenen daar er nojr moeiluldhoden bestonden om trent den defuutieven löhoud De volgende zatting van de Rigaaache fvredeaconferentie ter onderteekening van het wapenatilötandhverdraig en van de vredewprelimma ren i tlaarom tot onbe contact met DmbscliL luiklbooten lerlaml 1 gt n den toegang bot h ngeland t n na i lent It iLgeeiing logïle Uovd Oeonge in diL veibiimi zyn verklaiing af dat zii ich beali t OU verzetten tegen ettere poRiiiff om m lerlanid een leeci en een vloot te fctichten die htt bestaan van het Vereenapd I oniinkri iJ zouden bedreigen Dommion Home Rule zou ook betecke nen dat Ierland met xou deelen in de Bnit bche oorl g 6schUidGn ofbOhoon Bjigelaind tot den oorlog toetrafl onder abremeene goed keur ng van alle lersche verteeenwooixl geus in het Laig iftiuis Spr wem c htt rechtvaantiglheul voor Ier 1 ind maar ook vooi Groot Bntitann e Dt geihtele agjtatie wat volgens hem bedro en misleiding Hy meende en dit was fe telyk het eenig po itieve gedeelte uit ziin re ievoer ng dat de rogeermgisvoorstellen ini aike Home Rule aan Ierland alle moge U ke faciliteiten geeft om Min engen bin nenlands he aangelegenheden te beflieeren De rede mastte voor zoover uit het ver slag IS na te giaan een vry slanpen indniit en de tegenstanders van Lloyd Geoiwe vinden dan ook volop stof voor afBceurende critiek De Irish Times noemt ze een reoht streefesöhe mtdagiing zoowel aan de poli tiek alis aan de metihoden der legmbiikem sQhe beweseuw Astifuitlh heeft een veridarinR geftJuWi ceerd waarin hy de rede van Uovd George te CaraaiTon beschryft ak een getuigems van den staat van onreimoigen dei regec Tng Haar eenige lersche politiek ia een aPwiizing van Dominion Home Rule en een goedkeunnig van de helfache ooktiek der reipreaailles Asquath vo ït er bu dat h de beweerde strategische gevaren van de iommion regelinR zal behandelen in een rede die hu op 14 October te Avr zal bou den Zelfs Uoyd Geoiiges nol tieke vrienden ziin met alle ingenomen met de verfklarin gen te Carnarron aftrelead De Sunday 1 mes 1 e nog al een s partu k est voor den premier vindt dat het positieve deel van Lloyd Geonge s lede n et een treffende boodsohap van hoop is een moeilnk Ierland kan verzoenen Engeland en Frankruk znn druk bozig te trachten met elkaar tot overeenstem minig te loomen Men kent het geschil Irankruk is met meer te vindeai voor de conferentie te Geneve waartoe te Sma be bloten werd en waar de kweetie der Dmt bche sdhadeloosstellinig moeet worden af gehandeld Ehigeland daarenteuröi houdt paaJden tdtl uitgestoUl een stagnaüe dia den RuMaiBche rweenng te minder gelaiM zal kom n daar de oproeriire bemimbm t binnenland ic4i uitt reidt In NüuiaMMr on wiMitreken moeit een opstand xtfn ttJMt feroken welke omlorsteuml wordt door da boeren De stad is In hanthn vaa da atandelingen Alle Sovjefis4niMlliWiail l a oweheven en vemuigMi door een ikUatM lUke coalttiemacht Meer DoonWUk irMan de Bohtiewiki zich met behuto vaa waa nwintonten cavalerie te handhaven Da Sovjetmacht bepaalt idcih tiians nog tot de omstnïken van Wlnalbaa De antl Ulawiki zouden van pian lün tagen SUtt op te treiokSb Dua een nieuwe oorloog in iMit in nlaate van de vrede die men ook voor t Oo taa nabd waande nu Ruataad e n Polen Mi enen te verbroederen en Polen en Li thauen eveneens tot elkaar kwamen Tueschen deae beide lamten in t nu ook wieer totaal mi Ciateren bracht de draadlooze al de tiJdJng van de bezetting van W na waarvoor de Pooierfie regeerin de veramtrwooonielllkheid van zkih wil afacfani ven elivoflin s oïxmarw tegen WUaa wonit beschreven al een apontaaa aeUa veroorzaakt itoor veAibteria ontataJB Mf officieren en soldaten uitdedlatrtotenWflna en Grodno afkometw door de berieh ten over gewelddaden en rmreealUea aa de Uttiauscïie rogeeriiwr tewnover hun fa mlliee en de Pootiiche fanriliei sei4e d De rewoerfoig te Warschau moet o nemena itfn de besetting van WilAa oMcied af te keuren De houding der enteailacommiaaie die haar mlBiuxaren te keoiiaa gegeven heeft over de Pteolstohe verovenngvwucht moet niet vreenwl cifn aan het etaBdpunt der Pooledie rcKeertiMT JM DuUedui awanlerhaMHecMMv handen deoe week hun partttdag Meimawi Muller opende als voorzitter ateren da eenite zakaluke utttngc van het coacrrea an begroette d i vertegammonlMnr dar NaderlatKUehc arbeklerapaftü VU tm 41a voor Iroebttr die nihindanl mu ik ffroeten der NedertandBohe kamaradaa overbracht Mat gzoote vrooUUdiald went Vliegen a otunerkin aanrehoonl Ik hab niet de opdracht de groeten van uwen exkeizer over te brengen Hii moet maar rm im hii otm b iiven Ik héb er mets tejpeai iat hii tot OOM m gekomen nuuu wel dat hy te laat u gekomen Tien larm aerder zou boter geweeat lün De Neilerlandadie soclaaJ dMnoenUa akius ring spreker voort hefcfcen xieh oa daodds veïe meeatn rsvenKh ilen tot één partij aaneeiwenloten die na den oorln veer in kra ht ie toegenomen ZU sal aan de IVeeüe Intaniatjonale vasthouden De resoluties uit Moekiou heeft xli nlrt ontvaiwen en zy xul ze ook niet wmeinea Byval Het proletariaat moet ilcfa een onverdeeltte parttj acheppen met een onverdeelde actie Het Interoationale nral tariaat moet zidi verecmigen Aan oaa ii de wereUt onrtailbi alles W ls onbwnUcekle verwhpeiM het pro L 1 ii iX I 1 I 11 1 JJIEilU l UU zy tegen hem getead had Hii wa juist m staat bot ztük een verraad Ihtl hy haar n et gedreigd over hot dra en van de melk Veen dat was Roy met dat was Jacob maar Itoj had hert zeker gwien en toen wierp h het haar m het publiek voor de voeten Ztj Aond op en giiig op de teenen naar 7yn achooltasch Die lag in den overdekten lessenaar lion Koy deelde met z in broe der en Jook Pairies Deze was op een bu Tjondere wyxe met touw d Ichtigemaakt Haar Jakob Mc OuUock had In een vertrou welyik oogenblik haar het geheim gewezen DuH opende zy dien mi nwt opgetnA ken wenkbrauw ar gÜnaterde iet rootli onder de platte klep van de bruinlederen taach Zy knvde er voorzichtig of om te 7ien of het iet lewnde w 8 Toen sloeg zy de klep op en zie een prachti re fazant lag voor haar Hy watt onder den vleugel geschoten en ktj k een rood druppeltje k wam aan haar vinger toen zu ham om tlraawle Ba mat naar zei Charlotte huivc rewl bil het zien van het Uoeü Ze keek verder In een andere afileeliivr lag een kle ne kniibdoos met tetH dat ranwoelde O zii wtst het daar wa9 n haiceftomels in waarmede men vögeis doodt En daar na haakie u verMfeillende ioge te voor Mrhyn op een afaomlerlyke irfaat weg e borgen Hier waren pjro o en daar ua een tmde vaa kleunle kruitdooa krmt O al z dat eeni op een jiMcfuIcten tbd kon doen ontbranden om ham te veradirflt ken dat wQ segvea M r hem Tvi4 U kweteon Dat zou hem dan atraffea voor zijn bnttUitMt Maar U wwt aiat hoe ztl veel te erger lEn hg giog weg Oharloi be Weftnrter ach terlatende om in bittere tranen uit te bai bten Het verwondert my hoe z het doet dacht 2 later bg zich zelve Ik wiUle dat ik het wist Hu houdt het meest van haai schoon zy twee jaar jonger is dan ik en ei niet half zoo goed uitaiet ZU Imalde een apiegeltje uit den zaik en bekeek zich laag en zor vaildig Zy had ge epaard om dat te kooipan v an den rondrei izenden koopunan Geon rie by zyn laatste besioek en had veel moeite gehad om het te varbeiigen voor haar n oeder een vrome vroiuw van strenge zeden die mets op had met de praai en udeliheden van dez booze wereld waarvan zu een vooH eeld zag in m isje £ van zestien jaar die zakapiegel t s bu ach dpoegöo Oiok waa Charlotte gedwongen heur haar nog eea s op te maken bu juffrouw Keok waar zu haar ebensmandje het op weg naar school Juffrouw Keek Louise Keck was de dorpsnaaister en modiate een bejaarde oude vrijster be ha en hebend in de 9c K onheid van anderen wier loffcuitm gen de uitwerkmg hadden gehad om Öh r lotte zeer gdel te maken Een oo fenUikfcelBke nauwkeurige opname v an haar zelve overtuigde CSiariotte dat haar met slagen niet aan zichzelve te wuten was AJles was in orde Haar Un ten waren netjes gertnfct en pasten goed bij het haar dat wanneer haar moeder er met bu was laag gedra en werd afhan geod in den nek volgena een portret dat zlj femen had vaa de Kemerin van Frank Oharlotte glimlachte Het w fi juist de fiflimlach dien juffrouw Keek als onweer staanbaar verklaard had ChariotLe keek machtend en de beUagenswaardige uit dmikikanig vertewlerde haar zelve Ln toch werd zu genunaoht en dat voor wie Voor een mexsje van vuftien iaar zoo ma 8 r als een lat swart als een kraai en dat alleen onwlat zu sommen kon maken en Utun kende Wat beteekende Utljn Zu had nog nooit geÖiooid dat Latyn lemaaul een minnaar had doen kragen ook had juffrouw Keek zoo iets met gehoom Nu zy kon wuchten Daarenboven Roy Mc Callock vf i maar een iong en niets meer zelfs niet eens zoo oud als zy zelve Hy bon sterk weaen Hy waa o ja wat wias het ook lat fuffjouw Keek 0ez d had knap van nitcriyk dat was het Maar het zou alles wel n orde ko men Zy zou het hem toornen Misschien as zy te vry geweest had zich te vee opgedrongen zich te gemakkeUtk geto m I Il alle gevallen hu wa mrt alp de ande ren fin C3hMrlotte Webster was apytig ge stemd De aantrekfltelyVlteid van dat waar van wy zeker meenen te zyn wordt plot e ing meer dan lubbeJ zooveel waawl wanneer wy bemerioen dat wy het waar schynlyk met krycren suElen Owiertaiaechen vond zy dat Roy Mc Cullock verdiende gestraft te worden voor de Bchandelyke wyze waarop hy tot haar gemproken had Maaaohien was hli op dit oogCTlblik in de bosschen aan het anoden van een afwbuwelUken tak om haar mede te slaan Hu bou daar niet tweemaal over dolken zeide zg in zichzelve Misachien lou hÜ ronduit in de ucJiool vertellen wat dat veiüg kon doen O nu wwt iti irat Zü bedacht lata dM hem no meer aou ivUten Zlj bracAit na de kruitdoos roor leitti naar k w tor kraan wnar de kbideren dronken om het boedcje van de aeitooi ZU nam den kut die er aanhing en het dskael van de dooa apLchtende gookle wi een half kopje vol la de 4toott en schudde die a aar xeide z j met een booaaaid ian Wik lat zal Koy M e CuJtoek leeren Mi niet voor aoo knap te houden een mijpen den keer Ekt hU xal weten dat h VM meuijei nog amlere din en dan Ijitbn kaa teeren Wat aterke Mac in den loop der tUden ook seker teenle Na dit beilushtiaaam votvoerd te heMm sloot Ohttriotte Webater de aehooMeor ach ter neh en ging d ilorpetraat in om haar verdriet utt te storten bb haar rriendltt juCrottW Keek Z j had nauwalUlai dea cmotea it be reikt toen tti tnftr nunnen uit de richting van het tiotp ucr aankomen Een van hen kende iii het was Jonathan Qrwr da hooftlboMdwaohter van het laa4 Md Lowran Ru e Dm ander een jgn p netawl i mpt een baard kewle aü aiet Jonathan tie boackwaehter bleef staaa en sprak haar aan Hu was aog eenicBikl Tvm BDt aan haar naecder en had er her haaldelijk op aai wiraaceB ab netf beadwuwd te worden R daar hÜ een govA uitEiend ong 4iuwtl man waa had CSiarlotle niet eiy te ea deiH Uaedwnrant achap WaiAt WTahH