Goudsche Courant, dinsdag 12 oktober 1920

l irnunma van de buiteulpAdsche DoUtJcfe der sociaal damocr Un t hU flamemratte In rier puMeti HcrzueDirur van het vttrdratt vaa VMiaiIJwt sohadejoosat ilmir door her sat l in het blüwnider van de vemwwflte t dcen indte UiiMr van een iaiernatjonaal Jean toor van den aibeid en wwnicktelljuke b r vattioit der econ Hnifiebe betreJiJdrwren met Rusiaod het bolisjewlMne t n wiit Welü trok evenwel een aehwve vheuhiittPiiin tUBSchen de Duitsche sociaal lemocraüsche chen lie streven van eeratirenoaimle en dat van de bokfewijd naar de wereklrevoJutie Het BMTee ïal dienen aan te too aan dat de jn ej dentkJasBe weMte haar kiealan in óe aociaal democmtLftche parttf belichaanid 2 et innerUiik teijr Mresteld ld aan de met bola lewk me besmette tociabs ten 101 10 bruggen zullen oen rijvlak heb Iwn an iJ W M breedte tn van een NKUHO hooge Maasbrug tegenuver do Rewlerl Jtraat op oen peit van KI 40 M wveii II P c voor onüagaartwid vallende buiten den weiicroosiier worue W pet betaald 1 vuoi aioeiü op algemeen erlteaile itMiatdagen worue 00 pel extra betaald i onciusie 14 Bevordering in salaris moet periodiek geschieden Met maxi iiiumtiaiurui nwet up uiceriyk bo jariifeo leeit jü en in lederen nuig in hoogscens iv jaien bereikt worden Met gezinsvorming worde it aening genouüen zoiwat de vetnooging van salaris m de eerste jaren Jn sneiiei tempo oX met hoogere beuragen uient te gestnietien Het Bteisel van peiio uieice veriioogmgen dient ook toegepast te woitiLnop ie wei kneuen Het maximum van loon in üe gioep waaxm zy ingedeeld zyn woiue bereiKt in 4 jaren onainanaeiyk van I jeeltyd Bevordering m rang moet niet I autuiuatiscU gescmeden Het zoogenaamde overlaps teisel verdient aaoheveling By be voideiing in rang worde het naast hoogere saiaiis toegekend OonclusielÖ By overgang van o ambtenaar in dienst van een andere ge mecnte moeten de dienstjaren in de eene gemeente m het genot van saiariecring volgens dezelfde loonschaal doorgebiacht meueteilen by de bepaling van zyn saian en Voor de periodieke verhoogingen in de andere gemeente Wanneer Uie overgang gepaard gaat met verhooging van rang ttjwyl het minimum salaris in dien rang Jager is dan het genoten salaiis in den U geien lang in de vorige gemeente zal zyn salaris door toekenning van de daartoe ver eiJjctite periodieke verhoogingen gesteld moeten worden op minstens het bedrag httweik in de loonsthaal van dien nieuwen rang onmiddellyk volgt op het bedrag hetweiK hy in de vioegere gemeente genoten leeit Voor de werklieden moeten ter zake dezellde bepalingen gelden als voor de ainbtenaien Conclusie 16 Als minimum leeftyd voor een tydelyke aanstelling als gemeente ambtenaai ge te Ib jaai vooi een vastt aaiiiteli ng liJ jaai Voor gemeente werk lieden geide dezellde bepaling Op 21 ja ngtn leeityd mott het minimum salaiis van de groep waann de ambtenaai inge deeld wuidt toegekend worden üontlusio 1 Wenschelyk is ook het maximum te bepalen vooi den hoogsten rang De mogelijkheid worde evenwei open geuten om hiei van voor sommige gemeen tebetiekk ngen al te wyken Het bedrag lat boven het vastgestelde maximum voor die betiekkmgen moet worden toegekend woi Ie by al onderlyk besluit vastgesteld Conclusie IS Len alzonderlyke loon schaal voor lederen rang of vooi iedere tunctie IS met wenschelyk De voorkeur Vel licnt de rangschikking van het gemeen tepersoneel in groepen en het vaststellen van een loonschaal voor elke groep Awh tenaren met denzelfden titel ol rang kun nen in verschillende loonschalen worden ge bracht Voüj de werklieden zal de indeeling in 5 groepen moeten geschieden te weten a weiklieden zonder vakkennis J wei kneden met eenige routine c weiklieden met vakkenms I weiktiedon met byzondere vakkennis e voorlieden met byzondere vakkennis onclusie 19 Voor de politie dient by ie eenate aanstelling een geheel an dere maatstaf te worden aangenomen dan voor andeie ambtenaren wel moet uiter aaid by het inleelen ler politie ambtena len in de vast te stellen loongroepen met den byzortderen aai d van hunne werkzaam heden worden rekening gehouden Conclusie 20 De jStaatsconrmussie acht het gewenscht dat ook voor de ge meente ambtenaren een permanente sala riwommissie wordt ingesteld zooals voor Ie Kyksambtenaren is geschied De taak dier commissie zal in de voorstellen moeten wjrden omschreven Het IS gewenscht dat deze commissie met de salaiiscomm ssie voor Ryksamhtenaren overleg pleegt waar belangen van Gemeen te en liyksambte naren samengaan ftTootuw voor deuelfden dienet tu de Oa tfiibrl4d der WaWrlAidiar n vt $ het Bur cerlttk Amtbwtatir OUDERKERK a d IJS I9I9 In dl Vrljda k i udon vergadering viui den Oemewitwaad w rd aé e miM iitobivrootmg over P il aaiitct bo den tH n pont hüufdi liilu ti ukittdatfi 1 verlaagd met f SOOO en op fnOOO voorK ylra n Do boffrootinH VuO het iiiirgerlijk arinlieetuur tih i 121 n eoii virli gd piiHl vimr wnbHidlo vau fS iO wpri fïOrtlK kourd FV rteotw dli v i r h f boid oïwmiHfliP O KoniKiiti heffTloting voor lOJO word gewijzigd ni aangt vuld h n uleuw vtrirdtniug t do hoffjntf va kbeicratO tiii UHhttn wtrd liohanddd on vaatgiv Htfdd wtuiriii dtji Inriivven verhuDg l Witf 111 vi roeulvoiiwtig dt tiith uiUHt iid heden Ook word n AfeAt vorbt t iiiug b d htffir van leg vawtge ill II hrfiigtml vorhnogmg van hit rei hl VI ir eon huwelijk nn wi b in if hrin dag nl I tjïi ndu uur tot f It on 11 011 Il hljzunder mtr lot l In tl i lts vuil Ft 11 f 1 l omlorwiiiïïtyaMii tW M t Skh wnncïi on S In tVfll wudui aangfwozon voor het r tn van h rha 1 n onderwl ntWwlOjTyi t JiQ M ih vT l ipk wwd pfrvol W a f viiii ind aan den huoi i fiiCrlaiid m lilt II artii nilirwij or aan do uit hocd no l ZWAMMERDAM Bu Io N l Hm KerW alhier ui beroe Txn Do Joh SteJwiiwer t Bro k m Un HA MARK I ni RU im N In don kolenkelder dervlu dienstmeisje dood gronden deren keider lag doeehtSoolTr Het KtboKw YM 4e HandeliiBlaatscluppi Het Vefboud van Ncderiandscho Kun hlenaaisvereönigingen heeft een adrcH f ezo iden aau het colieg vanjB on W ie s iravenhage waunn het iMwtuui liPt bwluit van dcb gemeenteraad waar luj afwijzend m iKsehikt omtrent dt voorHtelIon van de aphüouItoidsoommiH sie iKtreitondo het gibtuw der Neder lumiBche HandolKinaatHcha plpij betroiut U daarom met nadruk r bij iie tcolie gi op aandringt alsnog aan het voor lel dei wihoonheidBcomimssie do waar d to te kennen die dit oordeel tot koiiil alleen ree is door den grondslag j dir benoeming van deze cominiHHio Burgemeeater TeUewiu Naar het N v d U vermiponitv hoeft il burgomoefiter van Ani tordam het voornenion tegen 1 Maart as Un ambl als ao ulanig neeir te leggen Middenirtaitdabouw Naai het Hbhi veruoornt ly ileii g einïg bon ld dfiii partieuheron Vlid idiHUtiwis Womngbouw te steunen mot iTi uitketiing a fjiids perdu van f por W2 vloeroppervlakte voor luioro woiung Oo oppervlakte mag e h t r do 1 X MJ met U boven giaan o partiadiero nnddeiifitandsbouwois nullen geheel vrij zijn in do huuibepi ling Bij rocianufi van huurders voor Ie hooge huren zal door arbitrage de Idllijkhei ii ii huren wnrlui uilgumiakt Het penoneel In e Rijks dienst In ie gsijteron gohoiwlen vergadoriiig van het personeel m s Rijks iienBt wtrd ren imilu aangen non waarin op poe iligïi vooiziening inden noodtomtiui I van het gieheole iijkspersoiuwl m den gee van het ompromis V ïr8tel do r l nieenU riioid dor ambteiiaarsvertegtsn vojidigdw Sn do eomnussie v r gtwr g g inibeeTd overleg gedaan werd lan e ronKwn Ophefffnit distribatietureau Te Aansterdam ie met imtranr van 1 Oct 4iet distmbaitiebureiau ororeheven Een Chnat Hist Dairblad Door de ChriateJuk Histonache Partn m het district HaarJ mnermeer ia besloten tot uit ifte van Jiet Ohfiateliik Historsch DaiKihlad O m zaJ voorlooDUir dit blad wordetn ver fipreid m de jremeenten Haarlemmermeei Stoten N H Aalameer UitJioom Vin fceveen NieuwernAmatei en Ouder Affnetel Duurtebijslsg spoorweitperaoneel De uitibetalin van dan duuntebtislstfr aan het s oorwefn erooaeel sal Vri da 2 October cJaats hebben Prof Mr J AT van HameL N lar men weet zal mr d A van Hamel zirh in November nittterwoon te iiAve V tigen m zijn funetie bij het seeretariaat van don Volkenbond a krdagavuml hebben vrienden tn beken lui hem en zim oehtgeriooto in Ifuize QUlurier lo Amstoidam oen afsiiiei t8 nual uangioboden 1 iaaiaan hebben on geveer W personen on lor wio minister V lil Karneboek doeilgeqionnen Aan tafel hobbon het woord gevoerd Il f htruijcken als president van den diseh miniflter van Kaaneboek mr io dtr pr f vm Embden prol Kerr kimp mr Orobio de CaslD uls vritnd nu K Jaiwma namiens d ud leerlin gen 1 h Wir van Hamel bedankte meen uitvoerige rode waarin hij de groole bik ktniH van den i Ikenboiui uiteen zeito N V d I nan fur n ST CTfa gon l6ur do achtoenVa J luor whot de S wnar okwelst eeneen Artimraal i Scheer bovnn i 1 lm ler Ka l BUohne TZ IT J 4 prrirrt T r I Mul Ko ïï r 1 peper i me flen en w itte I t staat nog met vast wat i f f nK lol d n moord was t 1 n1 ls gvv tolen V Zt ct iret tal ma iK hauga Kjmd van Arbeid lieofl j I Zaterdag besloten den minister van a beid in overweging te geven iilvoremB u t ovorhaawt invoering van de Ziek twofoVc i tö gaan im t hjxjo etn on deizook te ifoeai liifiMIfn naar bttaan tal arboidets dat haiift kruchtenw col leetieV © atbeidsn prK ifkomHton funde rö ropfïWiipk n oi iej ngeld mtkeirin viiTA fe e yUUKeernifpwi zijn geret tM 1 en UI irl rtrid intt de resultaten van dat ojKlerzoek te ovorwegui oi invH tiiy van Zjeictrwt iwjg we geweeseiil is De Nerierlanduh Dtdtsdte crediet ovcreenfcoffliit Naflr de N R Crt vorrwmt wordt de lijdeuBgesehiedeniiH van nns crodiet verdrag met uitHehJand thans weer verlc door oen nieuwe m leilijkheid Naar pwn weet verzekert ilit verdrag aan een Nederlandaeht niijrwin lernt niing hèl recht steenkool naar Nedor iaiuJ ut te voertn Uigtn do hcjft van de uHv qirpr mic die aan üen Duit sciicf taai op andete J uit che export k leii moet ord n betaaJd f e enni niiflsion dtw reparations iet daarin ven clauHii e valt nieeetbegtinHtiging wnar op ftU ZIJ Si ordl ten iiitvoer geltgd vfdgens het verdrag vim Versaflles vanzelf ook de Franaclie belangheb ben deu bij do Pl twho Ht H nkoleinproriuo lie recht hebben Het h tul meent te wet n dat onze antoritrtten Je hoop ktuMteren ver dojie netelig kwefltle e u In vrtvllfïnide aeliikking e kunnen treffui Het gamizofn in Den Bosch Het Corr Bureau meldt In enkele Maden werd een bemoht opjre nomen dat op aandrang van eemge RJC Jvamerleden de minister van Oorlog wp ziJn besluit om het ganuzoen te Den Bosöh op t heffen aou zun teruggekomen Bh infor matie ter bevoefider plaatse wenl ons me degedeold dat er geen enkelen grond voor dit bericht aanwezig is Hoewei uiteraard onder de ooigen moet wonden gezaen hoe hu de tot stand boming van de aangeikion digde legercuiganiBatie de vredes idislocatie van het le rer zal warden is haerover tóiana I nog geen t eislissinig gemomen De meening dait de hesdissmg met of swnder aandrang was herroepen ia dan ook op zun zachtst uitgedrukt voortjang Reservepersctneel Hij ligerorler is bepaal I dat aan rost rvepcrsonoel onder do wapenen ter Idoeni ng aan eeno wetleliike verplich ting het ZIJ dit il of niet op rigien ver I IS g sf hied verblijf toelage wordt in k nd nilien het veiplicht ftuiten I y nnplaals m dgen huisveeting li V 171 11 RattanUKMk V ai kl U Iklolmr fUd iiii n ifjR Hiliiltm 2 oult lH IHln 11 ii erp nimiprcn Yi vette rmideren M Vettt kotldi Ie kM JIO 4 21 e k nl A 2fti 3e kw n A J 6 U9 c I Io kw 20 i i JF 2e kw l JO i AAl te kw 170 a ISO Mieroii 4 Irw I 1 4 m 2o kw llM i 171 Al kw V Utthorcn Io kw MO i iUO 2oki 240 tt 2 0 fc kw 200 4 220 Hali I I lutllfi prljZüti tuU iiiuiu ri lflukis II mv lil rielkkoiien S2r W Kallkoslon lolt fii Slli r 11 200 11 CoO OïOTloopirij I A 120 Pinken 12 i Ik 22 Oriwli il n l iO A 2110 Vanr m 17 i 57 1 Wirkiaardm 3 0 i R ü Sliu hlpiuwilPll 10 h m Ililteu 200 A 375 NwMi rj h Iviriii fi U riikkulveren 12 4 4HiKj ii 20 a 11 Handel over t ftlKeï nil I II re leluk redelltke aanvoor B Itgraren 1 2 W l Aiiiivoir 310 partiulD waatpillliy 13S nul Riik merk 14W stuk g wleh f to K C PrljH ludsoho kaas ie s ll i 4 f M 2 8 I M i 186 les raei link merk t8 4 13 Hamlel tlauw i GrovnttnvelhnK J f enletnlelijlvt gn ontoiuveiUft t Am fill r Lam v li Ue Jong ou Koeno V ei Ing van 1 O iubor 1 IJO uY Willlom Imehewie f JO iB pÖMOd tl V illiam Hm heuse M Bwri 1 lerjB au 2 i 4 3 writ H A 1 1 r iezi Wllikmuii 13 4 1 i WlntWl nin tloB 12 i n roTtnten t 4 11 V nit lil lilauw 10 k 4 Tonmlen I 4 11 Ciniitperiortm fl O k W W mm n stirK 10 lO 11 311 Zitnt 41 d V 1 0 A 10 40 allw r Wffclimii II I iM n lO 4 7 BI lenikuol Iv k ld 2e H 4 IH ptir lOtt t n b neii 00 4 fiO SiierriliooiMin lilim 4 O id dik 30 4 11 per 100 R OfBriiBS Spruli 1 4 2 lO pei zalc III eimn R 1 011 1 4 12 Piilii1 i R rinrvBttiiOi IK 4 27 Biiiiwiyilia 11 FikehWaden f a 10 pei lOy Siuigroi n O ifl 4 15 por 100 rmilt Ciflterenniaddacr hebben verteirenwoondj iters von melkiJütera melikmnchtuuren en kaa8fa bnkant n een ondeWioud met den Minister van hatuihoww irahad Deze con erentJe tieeft t t reauiLtaat jreihad dat de ipruj van de melik die door het awiveüftn toor wordt b jroIeveni ia jrabraciht van im cent tot 19 cent oer liter Vereier au tea lpka faii nikBaien met in raoff van tets teren xooffenaamde kaasmeLk biiieveren tot es Hoevvelihawl van 140 000 liter per dae fwaarvan Aomstendam 70 000 hter za krii tfKn die sielevetid mlien worden uit Noord Holland n F iesland De kaaafaibrlkanten die dtae meiUc bhleveren tim met insrartjr van 1 November vriteösteid van het vertwd van kaaflasmmaaJc De hoeveelhoid dit wordt biiffeieverd kan door de kaasfalbn kaotan desnoods worden opflrevoerd tot een haJf mdhoen liter per daur Aanlaiwclca naar BelitlK Uaandng zijn do gronden vooi uil voir vuil aardappelen van t edorland naar Helglö wwr opoogoetcid iJaar door aulkn de prijzen in llelgiö aan jMirkelijk dalen WQil iiig der cHala nqnetewet 1918 liifïï dipnd is een voorfilel van wel van den hfSer van Benwteijn i h tot wijziging van art l derpriHieenquttoweï 1918 Hat voorsk beoogt de tenniin waar Idnnen de laiiit dor eon wsie tot het instdltu van wn ohdeir ook naar d Vüorzmimg van het laml met levens ehoeitui eJi Kroiwlsloften do inaatrt gelen l i I ndersteniwng van landbouw pijvwlittid en handel en tot regeling vaiï h t goe l eren verkoer met hel bui ttniand do Hnmensfeliing in don aard van de oomimwiies en urgamBatufti welke tot hov cngenoeind doei zijn getie 2lgd alsTftéde naar de uitvt ering van ten aantal u el name aangeduide ermiH weltisï moet geöindigd zijn te verlengen I amiarï r l tot 1 Juni 1422 I J Ie Cosqumo de Buaaf t Ou 74 jangen leeftyd is te HiLvereum overiedert de heer I J Ie Cosauino de Bua sy oud hoogleeraar aan de umivensite t van Aimsterdam en aan het semonane der docKpf ezmden Weer een openbare school opgeheven Il gemeenteraad van NiordwiiKer I ut I esloot de openhaie seho d j lik f ver te doi n aan de H v irtij an het porsonoel bestaande ml vhr II erkrachten werd ongevraagd eervolntsiag verleend tegen 1 Tim 1 921 De op nbaie school dorp zal spoedig o oignan aan de Chnateiijke Partij Rubbercultuur In een Zaterdag gehouden vengadering te e raveniha e van de Internat onale vereenginjr voor Rubbei cultuur m Nederl indie 13 na langdurige discussie besloten dr productie der ruhiberondemeimingen ge uurende de eersöfomende maanden met 2 van de geraamde normale productie ti beoerken Fen zeldzame diamant Naar verluwlt zal te New Yoric hinneoi kort de grootste diamant die ooit m de Veieenigde Staten geweest is aan de maikt wolden gebracht Hu behoort aan Aibdel Rafid den vroegeren sultan van Marokko en weegrt 18d karaat Een lustmoord Te Beden is het lyik gevonden van de t enjange G Sch Men denkt aan een lust moord waarvaji de 20 jari e boerenknecht A G vfeidacht wordt Verzet tegen de politie Te Anmtendam is vanuit de bovenvenhe p ng van een tappery in de Goudsbloem straat toen de poliitie pivcesvetibaal wilde opmaken tegen het overtreden der muziek vergiunmng en de vengunming tot het ver koopen van sterken dranik met iookend iwater geworpen Niemand werd gietroffen Het geaohil op de Titan 11 1 lagdnksth bestiwir der srheep V iilvi reomging Noord heeït voor gc tdl Ik l hiakeingegoöehil naar aan l iiifj Ier I jswirig van tie s Htan il worden onderzocht en beslist door die ommissio van Arbitrage beetann i uit len iipai tijdig voorzitter twee wirkgeviT in tweie werknemer Na de poetstaJdng 1 i tift peisfnoel van bet postkuii t I te Amslerlani is zoo hiid gewerkt dal men gisleren het inhahu van den iichferstand v oi hnevon en bnefkaar U u verwaehlte Het hiiwerke i van den Hcliterstniwl vin drukwerken zal nog v i f Ti geludf we vordorin Vi b stilling in do stad om 7 12 lenKuur ulhn t f d volgende week gehand ha if I hli ven T stpikketlen en kwitanties vooi Am sdrl m mogen IIiuhh wiei wordemi aan g nomen ludit tt iMkti va ewa econotltllw k A tri MW Nu r ieQ ea et v i oS consulairf vertegenwoordiglBff Itt de laaden UMKm de AmerliianwSnikkMite 1Hadle leMeaitehe larieMtataik De minister van Waterstaat heeft eea teenwit ingesteld onder wri fc l ir tt llM UTnTC LelK e l mlliiatsr ia WïtiilHtuat um de mugalvkheld te oadanoekea van het verleenen vaa coBoesaiet voer deexploitatie van nuUo telefoaieoke InriektlBP V StaUag UM KBtekadt selat mes oae Oder dt drossert werinaaatn la de tnüukeril Oetttrvekl U een staklnr ultgaknikea Dt 01M nrïStT e L SiÉraasr Stoomv Mu Nederhind uitr verti 9 10 van C lombo Hatjah thuisi pass 710 Kaap Uram mtr arr 10 10 te Hamburg Ranmata uifr vertr 5 10 v Smga pore I ombok uitr arr 9 10 te Port Said R mhrandt mtr jjass 10 10 Gibral far Hl uw thuisr arr 10 10 fo Suez Kon Weet Ind Majidienst mimewvntpi an I lO v Amst te Pa iamarih Prins dor Nederlanden air 11 10 v AniRt te Hamburg RotteHlamsche Lloyd Buiten org thiiisr vertr 7 10 van Padang Goonf lei uitr arr 10 10 te bouth ampfon Kodin utr pass 10 ibradtar Mieraiike thuisr pass 9 10 Tibra lar Rindiam mtr pass 11 10 Aaaj Blane lamloia thni r jmiss M0 Kaap Bon Kon HoUandflche Llord Zeelandia au 11 10 B Byres te iJmuIden HolIand nAmerika LUn Beukeisdijk v Baltimore naar Rott pass 10 10 Lizard Ntouiw Amsterdam v Rott t New ork pass 9 10 Cape Race Rijndam v Rolt n New York pods 10 10 Lizard Rijndam v Rottord fl New York vertr 910 ï u n m v oiilogne ATr Fodt en de drukperovriibeid i e 1 Lumoiief iieiinjioit er aan lat t ook destijds protostoerdo tegen ten naar aanleiding van overheidswe g gelusiit sluiting der diukkerijen van Ie liiniu Van Dorp dio do Jav abode Iui het Indische Vaderland druktti iJp Looomotiel jnieht toe dat f ock Il eiMlertIjd reods optrad voor de kolo iiia e drukpersvrijhud en eonciiideerdo nat a4lmimstiatieve Kiöiregelen Itgeii d pers van wege 1ook niel te vei wat hten zijn zoodat de ingewtelde druk H r i ommissio overbodig is De Raad van Ned Indie I e memte Indisuhe bladon spreken bol bericht van liet Bataviaseh Nitfuws I tlal als zou de hee r Foek iiioetem be I ginnen mM een nieuwen Raad van In dlb tegen welk bericht den indruk wek te als 70U de oude Raad van indièaf iHslon bij wijze vaji demonstratie Reeds lang was bfi end dat de leden van den Raad van Indië Hulshoff Pol en Car pintior Alting zouden lopatneertn in bet voorjaar on dat vut praeBos Swart ropatrieert ultimo l Jl Van een heen gaan van Roo de la Ji aille en Dijkstra IS iiKts Ixfkond Brand te Tandjonr Prtok Op de etflibiissementen vam de Dontache Petroleum MjpiJ te Tandjonx Priolc ie ten revolure van een lek ia de olielcidinir een ware brand uVtff iroJiefi Een IwffieJiuis en veredwidene onattwon met kostbare Ia djnff njjk m de vflammen oiVTWaan De whade bedraagt ruim f 4fiO 00 pÊtttarmiWyooT af XederUndache Naar de oorreapondent van de Fm Ti mea alt SheffieW meldt is een voorloowjr conJnut Afgesloten tuaachen de Nede and ttcdie Hegeerintr en een Irma te SOieffield ▼ oor 4 IcvefiiM van pantsernlaten vtoor 9IJKGERUJICE STAND i ii I om DA l t BOHEN S Üot t nwll tl v C fteuringa e L Itour 9 Oei A drte r U a ttidtor en M vaa Wana 10 Oot Fran Harlmi 1 t 1 Vunnoiden tn l Btik llU t L mm V 1 M C BliA ta A lM ai hihaoow Thaodunw 1 T W il inh Ik en W J Sootenboom OVhlU KPlS H 0 l MtrU T n am Bvrg wed v L Buiilela ir lf n Xl Kaatje Klein wed v E H gauJ 3 3 I HAA TBECHT I VWn 2 t m Ptt ïpOi tDOS N 1 tral4t M rl i i I M Stn ng en C M Veraleeg OMiLiniKMiWlit J M Meiier n K SJk JM B J I t tv4ri at C J 8 B VWO P RomiJntmP lïiimutni OVfVLEDEM Ortte raa L a II WwRebl in Noonl Brabuit De Comtnlsaariw dor Xomngin van Noord Brabant heeft den burg e n tors verzocht do gemeentepolitie tol wsher pCre controle atn te manen dat het frawiuious gebriuk d r provimiale woM inzonderheid door wldriJderH ntot toenoeint Dl rari lndbur drr Mde Maaaoevcra te BoUerdam B GO W van Hotlerdain stellen den Raa I voar do oploasing van het vraag stuk dfflr rwbler en linker Maasoever i ke gozaniieuUjlte ItAaten worden geraanid p t4 millloen giJdon On dci voorgrond raat deannft van een hoogen brug tegenover den l ara lelweg vocwta worden t odoeld de bouw van een nlottW Koningiimohrng Deste Een KdKdinzinnige moord Zater lagmiddag tegen iier uur word UI d tilla van admiraal v Scheer Be Loonen aemflentepersoneel By Kon Besluit van 9 Dec 1918 is een Staatscommissie ingesteld om te onderzoe ken welke bezoldiging wordt genoten door de burgemeesters en de ambtenaren en werklieden in dienst der Gemeenten en om naar bevind van zaken de noodige voorstel len te doen Aan deze commissie werd de bevoegd heid verleend desgewenscht een voorloopig verslag aan de Koningin uit te brengen ïoodra de hoofdpunten zouden agn vastge Het eeiste gedeelte van dit voorloopig verslag is thans geree l en zal binnenkort aan de Koningin worden uitgebracht Do lel heeft er reeds kennis van kun nen nemen en ontleent er ten en ander aan De Staatscommissie heeft haar oordeel sa mengevat m de volgende twintig stellin gen Conclusie 1 Het is noodig dat vcwr het personeel in dienst der gemeente wettelijk worde vaatgeetekl een minimum salans een minimum aantal periodieke verhoogin gen een maximum aantal jaren waarna de verhoogmgen moeten worden toege kend De Gemeentewet zal moeten gewij zigd worden en wel ten aanzien van die ar tikelen welke thans de gewenschte wette lyke regeling van de salarisfen m den weg staan Conclusie 2 Het is billijk en noodzake lyk dat door het Ryk aan de gemeente worde vergoed Ie de htlft van de jaar wedde van de burgemeesters van de secre tarissen van de jaai wed ien van een wet telyk minimum van ambtenaren ter secre tane er van de politie en 2e de volledige jaanve lden van de ambtenaren van den Burgerlyken Stand en van het personeel uitsluitend by den Burgerlyken Stand werkzaam Voor het geval dit personeel tot het secretariepersoneel behooit en niet uit sluitend werkzaam ib aan den Burgerly ken Stand worde veigoed ten volle dat deel van het salaris dat zy genieten amibtenaar ter secretar e Conclusie 3 De salar ssen moeten toe gekend worden zonder een ge inhouding of korting voor pensioen Conclusie 4 Voor het bepalen van het loon komen als grondslagen in aanmerking a ei chen van bekwaamheid e d by aan stelhng b dienstprestfttie c geen andere gron Islagen Het salaris zy voldoen k om er met een gezin behoorlyk van te kunnen leven mits de betrekking den geheelen mensch vor dert Conclusie 5 Het ia noo izakelyk tal van kleine gemeenten samen tt voegen Het is als noodmaatregel wenscheiyk waar mo gelyk het burgemeesteisambt met dat van secretaris te vereen gen De vereengmg moet alleen kunnen plaats hebben in ge meenten die niet meer dan 3000 mwoneib hebben Zoolang kleinere gemeenten nog I niet Conclusie 6 De salarn crmg van de di verse catogorie n van gemocnteiijk personeel 2u met voor alle gemeenten gelyk differcntieermg behoort plaats te hebben Daarby worde het stelsel Stork ten aan zien van alle cattgoi een van gemeente personeel gevolgd Fen m ieeiing in 3 klassen is boven een indecling in 5 klassen te verkiezen De af trek per klasse mag met meer dan 4 pCt bedragen Dit geldt o k ooi Ie werklie den De classificatie worde lofler jaar her zien zoo mogelyk in oveileg met de com missie beiioeld in ooncl i ie 20 en met de salans commifisie voor burgerlyke Ryk ambtenaren Conclusie 7 By het vaststellen van de looneischen woitit uitgegaan van het mini mum salarts toe te kennen aan den laagst bezoldigden ambtenaar of weikman en de salarissen loonen van hoogere ambtena len of werklieden moeten wonien opgebouwd op dat minimum salana Conclusie H T iBschen de saiarieenng van Ryks en gemeentepersoneel besta ver band voor zoover vergelyk ng mogelyk en gewenscht of zelfs noo tzakelyk is Conclusie 9 Fr dient ernstig naar te worden gestreefd om by een bezoldiging die den ambtenaar werkman in staat stelt behoorlyk met zyn gezin te leven de verschillende toeslagen vergoedingen en emolumenten te doen venallen Waar zulks onmogelyk is dienen zy tot een minimum aantal te worden teruggebracht Wanneer byzondere kleeding door den aard van het bedryf wordt vereischt zoo als byv het verplicht dragen van uniform dient deze boven het loon en onafhankelyk daarvan te worden verstrekt Vergoedingen behooten met gegeven te worden Voor verplichte ambtswoning kan de ge schatte huurwaarde van die woning van het loon worden afgetrokken of 10 pet van het minimum salaris ter keuze van den betrok ken ambtenaar Het verstrekken van toe slagen of emolumenten mag geen invloed heÜ en op het loon Conclusie 10 De betrekking van burgemeester kan thans met meer worden beschouwd uitsluitend als een eere ambt Vordert het ambt den geheelen persoon dan zy de bezoldiging zoodanig dat zy den burgemeester In staat itelt er behoorlyk van te leven Conclusie lï De opdracht aan de Staatscommissie moet zoo opgevat worden dat ook het tydeltfk los en reserve personeel daaronder valt een maximum loon wortie daarvoor vastgesteld en zy in het algemeen gelyk aan dat van het vast aan gestelde personeel Conclusie 12 Voor overwerk voor Zondagaarbeid voor arbeid op verlof of feestdagen en voor nachtai eid worde af zonderlyk betaald aan werklieden en aan die ambtenaren die onder geregeld toe zicht de hun opgedragen werkzaamheden verrichten a voor overuren aansluitende bd den werkrooster tot 10 uur s avonds worrle 150 pet betaald b voor nachtarbeid vallende buiten den werkrooster tuaschen 10 uur s avonds en 6 uur s morgens worde 200 pet betaald r STAATSLOTERIJ KiTrddrfiiï van Dinsdag 12 Oct 1920 ƒ 100 000 No 5820 m os m 1079 1 11912 15539 l XS 0H2 6 24 9046 1 318 TaOJ J 908 9442 9570 10778 luoii u 1 0 l8l94 22809 Prüien van ƒ 70 m J7fl 871 94b 1021 1024 1058 L iVl V 1666 1781 1846 2015 dS IVU m 3375 2392 2490 2 04 2525 S Sfe 2811 2H72 2914 2940 2 85 S S m 3620 3645 3702 3774 3872 ÏÏ S 4038 4234 4518 4581 4590 4665 im 61H tilo 5163 5171 6324 5627 5799 S m Ö033 6251 6263 6342 6460 6511 Sfl S 6855 7Ü35 7048 7161 7227 7271 7M2 nu 7522 7641 7695 7791 7839 7855 mn 8105 9178 8248 8251 8257 8261 8338 Tm 8434 8473 8521 8678 8686 8 59 H7t l 8909 8920 9109 9239 9461 9836 9949 tniM 0313 10359 10573 10701 10712 10929 mn HOOI iioio iioeo 11152 ii587 iieso ii7fi2 11834 U841 11911 120IÜ 12037 12042 82 12226 12378 12537 12606 12644 12725 114735 14781 14863 14936 15056 15098 15156 15374 15455 15559 15567 155 15660 15743 iBflOÏ 15844 15945 15963 16030 16470 16551 16575 16833 16958 16992 17018 l 022 17083 I7I12 17160 17186 17276 17322 17459 1 785 1 18079 18271 18346 1H480 18540 18731 18755 18757 188 1 19025 19042 19073 19099 19128 19499 1J591 1 592 19612 19744 19766 19806 19886 19925 19929 2024J 20269 20338 20378 20520 20544 20844 J0965 20974 21069 21152 212 2 21502 21593 21816 21658 21747 21854 21878 21910 22175 fUS 22674 22874 22881 Nieten 266 282 406 437 447 448 452 462 489 504 623 536 619 683 725 739 815 834 1840 845 890 945 987 1034 1040 1079 UlO 11130 1161 1179 1214 1257 1263 1274 1348 1408 1482 1623 1524 1532 1533 1576 637 662 706 1823 1876 1878 1899 1926 1943 1977 1985 1996 2021 2056 2098 2109 2128 2134 2136 2146 2207 2262 22 2 2275 2284 2303 2308 2315 2325 2423 2480 2484 2496 513 2523 2526 2675 2604 2729 2738 2740 2741 2763 2779 2785 2799 2801 2929 3006 3016 3028 3118 3163 3177 3201 3294 3332 3406 3477 3616 3560 1566 3665 3711 3733 3744 3750 3804 3823 nm 3903 4046 4080 4099 4116 4166 4231 4243 4340 4421 4502 4509 4524 4537 4558 4682 4584 4641 4722 4812 4828 4837 4863 866 4871 4946 5006 5016 5045 5081 512 5169 5241 5327 5331 5368 5432 5467 5488 S560 5602 5blJ 5 732 5776 5 86 5807 5821 KI2J 6173 6174 6214 6288 6334 6346 MHÓ MO 6415 6441 64 5 6457 6464 6468 6531 6534 6544 6584 6596 6602 6677 6696 6 08 6113 6996 b7J7 6815 6834 6961 6959 016 1017 7091 709 7112 7136 7141 7197 7231 1163 291 7296 7326 7359 7379 7385 7450 m 7497 7549 7554 7605 7613 7620 759 77ffi 7790 7837 7990 8096 8136 8167 825 Wtt IU 8296 8299 8319 8327 8343 8344 MOB S4M 8460 8464 8528 K568 8682 8727 8771 Sm 8822 8829 8831 8841 8854 8905 901J9021 9049 9060 9081 9141 9207 9228 931S 9344 9391 9422 9485 9604 9664 9687 mS 9703 9716 9760 9786 9791 9797 9817 9821 9832 9837 9865 9899 9936 9962 9981 9983 10008 10018 10054 10080 10125 10166 10184 1Ü249 10365 10377 10416 10423 10438 10461 1GÖ16 10523 10536 19553 10572 10612 10625 10646 10673 10838 10852 10933 10938 10956 11030 11032 11058 11134 11159 11160 11175 11186 11200 11226 11234 11240 11249 11281 11287 11306 11366 11442 11542 ll 52 11568 urne 11684 11685 11731 11782 11845 11872 11905 11922 1192 11951 11952 12006 12102 2107 12140 12155 12180 12186 12202 12216 12283 12297 12352 12362 12471 12542 12548 12569 12575 12624 12658 12695 12696 12737 12780 12782 12794 12802 12814 12867 12871 12903 12924 12939 12967 12981 12989 12992 I0OO6 13042 13088 13156 13165 132 0 13256 13281 13291 13310 13341 13348 H371 13431 13437 13456 13496 13662 13589 13606 13692 13727 13763 13786 13798 13814 13830 13831 13834 13845 13938 13951 14010 14055 14080 14106 14118 14121 14125 14137 14201 14281 14316 14355 14418 14450 14536 1454 14615 14641 14713 14866 14875 14877 14905 14914 14919 15097 15106 16127 15149 16174 1B2E9 15230 15363 15382 15421 15447 15456 16517 16522 15529 15546 15551 16555 15592 IB595 16629 15631 15633 15644 15654 15656 15782 15825 15840 15846 15864 15871 15894 16922 15923 15936 15966 15997 16010 16015 16062 16072 16080 16148 16163 16156 16159 16162 16163 16184 16234 16299 16358 16360 16401 16404 16433 16435 16512 16538 16593 16602 16606 16623 16655 16690 16720 16840 16881 16889 16895 16967 rOOl 17011 17031 17066 17088 17097 17167 17203 17242 17243 17270 17291 17326 17356 17393 17464 1749 17502 17539 17554 r674 17615 17695 17710 17756 17770 177 9 17782 17816 17823 17840 17869 17911 17934 17951 17981 17993 18040 18063 18125 18195 18226 18233 18272 18265 18333 18349 18427 18485 18436 18442 18466 18485 18560 18644 18649 18669 18688 18710 18798 18832 18840 18849 18856 18888 18965 19Ü74 19080 19106 19118 19169 19180 19187 19246 19277 19291 19323 19385 19413 19420 19491 19494 19507 19512 19564 19556 19568 19661 19683 19689 19701 19709 19727 19732 1 WJ97 19840 19848 19863 19931 19989 20016 M58 20066 2007T 20094 20212 20202 20218 22 20246 20296 20316 20354 20448 20458 504 20514 20516 20641 20549 20612 20623 WSl 20693 20729 20757 20801 20803 20805 0855 20888 20896 20901 20928 21035 21089 21214 21220 21221 21235 21274 21275 281 21290 21308 21311 21360 21380 21403 21407 2J414 21416 21432 21545 21568 21637 J 1 21739 21796 21816 21896 21937 21962 963 21981 21991 22014 22023 22064 22086 Wl 22114 22138 22173 22206 22261 22263 68 22280 22370 22375 22382 22508 22679 585 22623 22663 226 2 22739 22760 22804 22917 22942 22957 22962 22969 22971 uiS Ö09 vervalt 14625 m 14524 22012 m ƒ 70 m z 22072 m ƒ 70 iï rf l 3 STADSNIEUWS GOUDA 12 October 1920 Personeele belasting De directeur der Directe Belastawten te Utrecht heeft 8 October i I executosr ver kaard het Kothier no 11 der PersoneeJfl Belast ng dienst aftr 1920 Openbare Verkooplng De uitalajc van de pubhelke verkoopinifr die gisteravond ten overstaan van notaris R W H Pitlo plaatt had ia alfl volgit Perceel I Wmkellhuis met bakker Turf markt 12 veiikocht aan C Nooi ergraaf voor f 8100 perceel II Boven en benedenhuis Kei zerstraat 72 en 74 aan P Woerlee voor f 8010 perceel Hl Woorihuw Gouwe 167 RJC Vereenigin r tot Expl oitatae van Onroeren dp Goederen Concoidia f 6600 pprceel IV Woonhuis Jaaaripad 10 P Bokhoven f3400 ipereeel V Woonihuia KomiinstecK 40 Wed Veriïii i 1125 perceel VI Pakhuis Komünsteeg 6 Ge bloeders De Jong ƒ 1230 Veroeniging De Ami aohtsi chool In de bovenaaal van J e Réunie venga derde g steravond de vereeniorintff De Am baöhtsschool voor Gou la en Omstreken Medegedeeld wend dat de minister de re kenng en verantiwoord ng van den pen n ntgmee iter had goedgekeurd De aanwe ZKe leden zeer weira m aantal namen met genoegen kennis van de sube die ver hooïfjng door het gemeentebestuur De af tre lende bestuursleden de heeren A Goedewaagen en C J M Kroon werden her ikozen en n de plaats van den heer W A Hoyng die wegens dnuikike bezigiheden met voor een herbenoeaninig m aananehking wol de komen werd tot bestunrslKl jekoïen de heer J S Hupkea Czn Voor het nazien vran d rekemng en verantwoording van den ipenn ngmeeeter werden aamrewezen de heeren I van DantaiBr C C Krom en F Teter Tenslotte werd de be rootmir voor 1921 inged end Ze sluit in ontvangsten en uit gaven met een bedrag van f 45 000 Goudsdie WlnkeWerBvereeniging G sterenavond vergaderde in het café Jlet Schaakbond alhier de Goudsche Wmkeliersvereeniiginig onder voomtter chap van den heer C C Krom Ej was veel balanKstelllnig De notulen der vorige vergadering wer den na voorlezing goedgekeurd Irageko men was een adres van de afdeeliniz Gouda van de vereenagang De Hanze om ook tilt na aar een winkelweek te oiwanibeeren De voorzitter oeelde mede dat de animo fvoor een winkelweek met groot was zoo dat het bestuur de organisatie met aan durflt Spr achtte het in het belang der winkellersvereenunntfT het houden der vol gtnde winkelweek nog eenige laren op te s horten Om de o jaar acht apr mooi ge loag De Voorzitter sï rak h erop eemwe wüonlen gewild aan de nagedachtenis van den heer Volmers diens activiteit in het belanR der wmliaiersvereeoighiig roe nend Mr de Witt Wiinen advocaat en procureur alh er leidde het voora el in van 3iet bestuur tot reorganisatie van het in taubohureau Na iat de inleider had mede gedeel i dat hu alleen u t moteven om het mcdüisobureau bii de leden powulair te ma ken zun mie ding hielJd wieos spr od twee leawaren vaarmee het incassobureau der veretnigng te kampen heeft nJ Ie dat de zaken veel te lang hluven liggen 2e de we mge bekendhe d van het bureau Het bestuur vraa thans de machtuging der verg deimg om na de eerste aanscihriiving zoo gaufw mogelyk tot lagrvaard iging over te gaan buiten de belaiiHlheibbenide om Al Ie n wanneer reehtsvervoor nig moet plaat hebben zal lit met goedvinden van de be langhetobende moeten ireschieden Spr wtea er op hoe hienloor veel tiid wondt bespaanl Zuil ervaiinig heeft hem geleerd dat aant ehri ivinig alken doongaans wemig resultaat heeft Ook de kosten znillen zeer belamgriik igernger zyn dan wanneer men de vor Ier nigen uit handen geeft aan par tic iliere inC8 obureaux Wanneer het V nd ingen zlin vsn beneden de f 200 haalt men de kosten er iremakikeUik uit Met voorbeelden weeg spr er bovendien op dat üeer vele mcassobureaux enikele uiljrezonderd te lowader tcouw zun Hoe meestal de koeten van deurwaarder en ad vocaat daar nog bu komen Met veel re clamea trachten zu het oubl ek te mislei den Spr hoopte dat het incassobuieau steed meer de belaogeteilinff der leden n ocht wekiken Dan zal ook de jredacbte veniwiinen d e ook in de Goudfiche mid i lenstand is gedrongen als wii iets aan uaUten mislukit het Nadat neg eenijre vraigen waren gesteld dankte de Voorzitter Mr de WiU Wynen namens de vergwlerlng voor zyn uiteenzettinig Besloten werd luerop t bestuur van het iTcassobureau te machAwen het reglemen Koodang te wuzi en als noodig zal zyn ten e nde de verandenngen als bedoeld door Mr de Witt Wnnen aan te kunnen brenigen Door den heer de Jong werd zeer uit voer g verslage uiligebracht over het Mid den tan iaconifres te s Giavenha e waar voor de voorziltter dank zegde Het volgende punt van de agenda Even tueele benoeming van afgevaardigden voor de vergadering van den Middenstandsbond wend van de agemda aEgevoerd daar de vereeniging ffeen uitnowUgiag tot b wo ning heeft ontnran en Een voorstel van het bestuur om te trachten ook deze waniter een Boefldhoud cursus te opganiseeren werd met alge meene stemonen aaiwenomen De Voorzitter deekie mede dat dit voorstel i3 irgediewl daftr het bestuur door het groote succes von verleden iaar wae aangemoedigd Spr bracht hulde aan de heeren de Jong en K mpihmien voor alle wat se m het belaas der cursussen hadden gedaan en wekte de leden op propaicanda tot bliwoning te makOL Het tdan is ook een cursus van iongekeden te iMwlea De heer Punt een der oud nir8iHten eeide leer dankbaar te ïon voor het geno ten onderwüa en beval de curaua in iedere bftUuKiiteiiiiiir aan De Vooraitter dankte toiw dt woorden en merkte nog ap dat de finan c en der vereenigiog voor den cuiwua in het gelheel met aanveaproken behoefdea te worden Naar aanleiduw van het voontel van het Iwatuux den emeeateraad te veraoeken geen wb iffinffen te fareogen in de reror deninff o p de winlkeUlmtuut miNu in rer band met een ingekomen verzoek van don Ned R K Bond van UandeU Kantoor en Wlmkellbed enden St FrancLscus van Aasisi aan den Raatl om die verordemiw iwel te wuwgon deelde de vooraitter mede dat bedoelde wtfziging hierop neertcontft dat vóór half negen voorm tuaschen half twee en half drie nam en na 7 uur s anronda Zaterdag 10 uur n e4 zal woiden irewerkt De aMeeliow Gouda van den Ned Vereenivjpn van SigrarenwinkeLeps had reeds een verzoek tot den Raad ger oht de Verordening ongewuzuxt te laten Spr meende dat met alle moxeUtke moeien stelling teffen het adres van St Francis sus van Aissisi moet worden genomen Een dergeluke reigeling zou voor de meeste zaken fnuikend werken Over de nuddarir sluitin Bou een onderlinge afspraak kun nen gemaakt worden De heer S a m a o ra achtte t baste dat de vergader Qg het bestuur machtigt dat d t colledre een adres aan den Raad zendt met dringend verzoek de veronJrïung op de winkelsluiting ongewuiigd te laten Het voorstel Samaonv wend door de ver Rfadering met applaus ottdersteund waarna besloten werd het volgende adres aan den Raad te zenden Aan den Raad der Gemeente Gouda Geven met verschuldigden eerbied te keainen de on dengeteeatenden C C Krcnn en J G C Kamphuizen respect Voorzitter en Secretaris der Goudaöhe Winkel era vereen rinig goedgekeurd Mi KononkJiik Besluit van 12 Decenïber 1902 dat m de ledenvenradering van boverwe noemde Vereemgang gehouden op 11 Oc tober jJ met algeraeene stemimen ia aan genomen een motie om U met den mees ten aandranir te verzoeken geen verande ring te willen brengen in de bovenstaande verordemng oip de wiakelaluiting als be doeld n het dezer dairen aan U gerichte adres der Ned R K Bond van Handels Kantoor en Winkelibed enden St Francja cas vaa Assisié afid Gouda Hetwelk doende enz C C KJÏOM Voorz J G C KAMPHUIZEN Secr Bu de rondvraag vroeg de heer B i k rf het bestuur een maatregelen wilde ne men dat ook de vliegende wirfcels zouden worden belaist De Voorzitter zeide overweirmg toe Het middel van strooibilietten dat een bb een vliegrende winikel g n nen ia iwericte averechts mt De heer M a 8 e a a r vroeg om mAatre relen dat ook de h isindu8ifcne zou worden belast De Voorzitter zou de zaak besore ken en sloot de vergadenwr onder dank e fg ing voor de aanvrozlglheid BOSKOOP Op Vrudttg 15 October ajs des namid daigs 7 uur sai de Haad dezer gemeente een openbare vergadennar houden ter be handeiuiig van de vo gende onderwerpen Opeamg Ve ttitelhng der notulen van de vergadering van 17 Saptemiber Mededeelingen In ekomen stuldten 6 Aanhiedincr door B en W ter va t steltinig van een conceptverordening rege lende de Wilaiiasen der ambtenaren een concept berilu t betreffende de inhoutHniir van pensioensiiudraffen en een concept ver ordening tot wuzigmg der verordening re gelende de venleelmg der werkzaamheden tuisschen de veischil nde Ambtenaren van den Durgerluken Stand Aanbieding door B en W te vaetatellinig van een concept verordening opden verttoop van buitenlandach bevrorenvleesöh Aianbieding door B en W ter vastÊTtelling van een concept verordening op de heffin en van eene op de inwopdernur vanschooligield Aanbieding door B en W ter vastetelluig van een conceptbealuit tot wuzicrmg der begrootmg dienst 1920 Voorstel van B en W om te besluiten tot verlenging der raideAandsche verftiunng van een stukie tumland Voorstel van B en W om te be filuHen tot ondeilhandsche verfiunur vaneen gedeelte der vjm Gaafabridc Voorstel van B en W om te besluiten tot w ertiandache verpaditimr van eenistukle graftlaad Ajaiïbiethng door B en W ter vairtifttelling van een concept besluit tot voorloopige nadere vastsbeUiBiir van pensioen rondiftla en Aanbieding door B ett W ter vaatetelliaig van een concept natructie voorden Gemeente Architect Voorstel van B en W om een bedrag van ƒ 2700 bu te storten op certificaten van aandeelen in de N V CentraleBouwmaterialen Voorsieniwr 16 Voomtel va n B en W om hen een crediet te verleenen van f 260 voor het houden eener woninjrtelliwr Voorstel van B en W om hen eencrediet te verleenen voor het onderzoekendoor een deskiundiite vin de voor en na deelen van ventueele eiectriflcatie der gemeente Voorstei vim B en W om eenraaduoommisBie ad hoc te benoemen vooronderzoek der economische toekomet dergemeente m veitoand met de vraag of de cmeente haar zelfstandige positie onderde gconeente zat kunnen hernemen Ifl Voorstel van B en W naar aanlei dhw van de door den heer R de Wilde in de raadsrvergadermg van 17 Seq teRd er ge stelde vrawren met bertrektanit tot de Ge meentebedriiven Aantoiedingr door B i W ter vastBtcUinéf eener ndeuwe verordening op deIheffiiur en van een op de lofforderins vanopcenten op de hoofdsom Itr PersoneoleBelaatinr AjaM iedii door B en W ter vaet telling der gemeente begrootiwr voor 1921 met memgne van toeÜcJiUn Je be HSS ni ar wel aw 4e mo confereul inat M wa de etodiieiiiHIIlM iwmMi Wat betnft d tmimteihe W fcfm Uoan i OolUdUaDd ImrU mM FM rltk n ok awt de ai4ai ga a eefdia hetili euiiHitUlk Iwm atawerll te orarleigMa Hat ale pUata der eoafarvAti Tan de iWe der gealUeaiiden wi m l UM Keulen ia aaiuiemelllk iloer ilettiallMl T DorIo 4 lar VtmttUmttm Cleiaenfeail te CelMühc FIAKUS 12 Oct De Fiaaselie iietx mtü d aaikiiinat raa Clemenetau te Coleirito DeUunte kil Uoyd Qeeme TMÜ4B 12 Oct De BaMMh nhimn llelBsrou heeft eea onderiuud mei Uari George gehad dat Yeert maibeB d r e Dm eo matie dit nnl Mkimoau door den B lg KHitn nttat ta Loadea den Londnadiet ua te BraetU httft eea strte geheim karakter gAad De Beigiaah eenta idaMer uKfca l t Plaedag kat monuMat deer dt BelsMu TluahMlmiHi Muwlindtii atm Oreot4l tannië LAAraXB BERicanN Het H4mnmiam mim de lawecketk WÜDBH 12 Oot VJ Qiateres itta dt mttniireikei ti muwa te attntta tr dt wotataUen der nUaelnaarta tM Ttrtwtr KUW der leeoen gtbtaeerd os rodwtle boven die van ean itfctren tttgigttklea datum Ue atenvüm wnH hsdn vetrtinK en Woaosdoc luilei de totalt tUft gesonden worden aaar het hooftlDWiMltler der miinwerkettfederaties Ze xullea worden vooiwelegd aan de nationale ooafereatlo der gedelegeerden Tan dt nUlM tl tr ederatiee 00 Umderdac aj De bericttta omltreiit het al of niet doomaa dtr ll iaat wonlea Zattnltc venratM De RtagaaradM tttaat Bl DAPtSr U Oct VDDfcrojrtlii tische parttj aait wier hoofd twee iiilLlHiera rni eeii voljmaaraiihtlk tlau lieöti larteWlog Joiel ndldaat voor Irn Itiion goMeld lilt Io nrtahertog illo na d omwuktetingl don eod lieeft afKelt l o dt liimiilwét der taemiialigi reptibliok on ich iliiarnft naar zilii laoilgoed begftt den val vaiv de Iltilenreitttrlnf liceti de Entente geweigerd dat hlJ den ve irgroiul tou tredou Ceatrt mtliiMt t Mml tt LEIPZIG n Oct Vu D ljdf Afier Neueste Nachrlchten imldt uit Ziirlrh Do KuB ds h Flitche fttw w lerk H fi loten it Fetnmburg n Kroünatiul komon mcUlln omtrent hleiiwo tegen revoluöonnalro poglngeiv Il de brovtnclo Poteraburg iljn bo riniiiwwnden uitgebroken AllebetchU iar rondo troopeii zijn tot ondtvdruk Ung diurvan lamngctrokKeo De Htiilsilii Jiligtlii 1 MittU A B KLUN 12 Oot V D Oe dtlega iH jUr HusBiHt h i vakvereuugit en tm § nadf do h rellieit meldt lieh slet lalv gor In nuiiiuliland ophouden l dtlegalie ontving van het Mlnlaterlt vaU I iiitc i Hib takmidt nmVMMlng hl zij niet lunger Utu tot U October In I uitit hlnnd mag vertoeven ita dul nog aliMÜIa oadtg voonraardm dat it piel uiMir in openbare veTgadorln en al optrtiiwi Dagsegela Men meldt ons uit Den Ha Wil vtmemen dat er kinddiort daf IthMi fil n iraMea k M t f YK ItWtkUïw krathttta dt ItniHtmttfet keil bekoeve van artieMert die cv eitkele dagen van de week bij vsrachilleade werkgevers werksaam aUn CoiBlilair ambtenaar aaar Ned lidW Binnenkort zal eea consulair 1 naar NetUlngije wiordon uU m ONEB DRAADLOOZB DlBNaT On i r t lilh li n In Paltl u BbRUJN 12 OM M n mIM aMrWl schau O9 een rvj van knuuppunten der Pooische epoorwcKen waaronder ook in Warschau is gistermiddag ttl gevolg van loonstakmgeB eon opstand uitgebroken De beweging ontstond allereerrt onder de machinisten doch men beproeft qok de an dere spoorwegbeambtoB bU de ntHüng te betrekken Sedert gisterenmklllllr heeft geen enkele trein Warschau w riaten slechts enkele laiarethtyeinen nietthten de reui aanvangen De Poolsek Kusaiiclie Tte Bl RLIJN 12 Oct Uit Riga wonlt geseind Het Pooisoh Ruaslaehe vredesverdrag Eal Dinsdag inderteekend worden en over twee weken zullen de ratificaties te Biga worden uitgewisseld terwijl wordt bepaaUl dat belde ondertedcanewle pwrtl e de on afhankeliikheid van Oekrai en Wit Ru iiami erkennen Dl kwestie der ekadevaruMdbl BtUtLUN 12 Oct Il t aaimriAt van de nievwe ransche vefdulsteriMWMlfuioeu Tre ter adM van het heriMl MAt het Duitsdie itaiKkxiat na iual uHnnreset De oppoeltia Tal de Ftmneha tkden tem Duitechlaal s llnM lm net de interna tionale beecirekagen oTer de kweetie der schadevergeediag want naar de etavB ver klar naren deweive bladen kunnen de ledea van de 4oor Prairitrift paf r vorea reecho Ten schad Terfroedln ncoanmi8sie geen be Ussend beeluit k Mfnen Daamx wu de medewerking van de Terantwoordeltflu staaterertevreBwooT igers oVMMteenflr stm Dtt omrat tfk 4 BmtllAt wenMlleB DuitacMs houdt met lurdosUUgriLlt atB q wtw ala plaat def 1 f