Goudsche Courant, woensdag 13 oktober 1920

1 ÊgÊ Êm ÊÊÊ VBKTn KKXN L P J Otanel uit Ksuaratiut 7 owr Mtt GaMhiiialun M P Kobol uit Peper atnut 44 uar MasMluin Noordvllet N Z ffi T RvttnieHnk uit Houtmansplutitioeii 8 naar Rotterdam van der Palmatraat 81a Q van Beenen en gexia uit Gouwe 141 naar Werkendam A C Slop uit Groenewer 2S naar Middeliiamia C A Spruyt uit Kru gerlaan 32 naa Valkenburg Z H Valk weg A 106 H B b van Dort uit Groenan daal 34 naar t GraVenhage Hendrik van IVvenlerstraat 116 Jhj Mr P O H G vaerts uit Oosthaven 66 naar s Gnavenhage as Hóombeekatraat 24 H J M W de Quartel uit Oostitaven 69 naar Delft Harkt T7 B M h FroB uit Weathaven 12 naar Vtrpclit Cremer traat 46 T H Danna uit Maaellaan t naar Dordreeht W n traat 8 rootl C C Heijndemana uit Boelakade 411 naar Moordreeht K Gorter uit R van Cataweit 1 naar Botterdam Jaffadwara raat U G J Bergink uit N Markt naar tnnchedo Emmantraat 98 Wed A M SehaeidM Boech uit P C Bothalraat 26 naar Amsterdam Dappergtraat 104 Wed F C Bittaiv Niauwland uit Sleeker aingel 44 naar Botteixlam J van Gealitraat AOa M Miooaderwoerd en gezin uit Mutle oort 4 naar Maaalaad Weverskade J A Allart uit Kmgerlaan 67 naar Delft L van Altena 28 A C Burger uit Oroenendaal 88 naar Rotterdam Weteringsstraat 30b D van Muorselaar uit Gouwe 113 naar Am sterdam Slatuiuenpad D 78 6EVKSTIGIWN P aevonhoven wagenmaker uit s Gra venhage R van Catsweg 72 A A Zwanen burg kellner uit Hoek van Holland Boelokade 68 G van As uit Eotterdam Nieuwe baven 268 H Blok machinist uit Alblasserdam Kom nsteeg 49 A van Zelm ban ketbakker uit s Gravenhage Zeugstraat 32 C G M Koemans uit Oudewater Markt 7 K Jonkheid sUger uil I ejden R van Catsweg 6 F Vermeulen uit Heeuwtlk Vierde Kade ÖO S Pille meubelmaker uit WaAllnxveen Raam 61 A B Ungoraar tlA merman uit Amsterdam N van Goor straat 8 M Kling timmerman uit Apel doom Raam 318 C Borsje meubelmaker uit Ukkerkerk Vest 4 J M C Vreugde bankwerker uit Papendrecht Veerstal 12 H SchuUenburg huishoudster uit De Bilt Turfmarkt 118 J H de Lange dbe uit Wail tlaxveen Gouwe 127 M Gelderblom dbe uit Schoonhoven van Beverninghlaan as J W van Rosaum dbe uit Utrecht B van Catsweg 92 A Kuilenburg dbe uit s Gravenhage Kmgerlaan 18 A M van den Hoven dbe uit Bergambacht Kmgerlaan 6 J A Weathoff MaJ Inf uit As eev Gouwe 14 ADVERTENTIêN Vbor de vele t ewrïen van deelifeiding betoond bij het overladen van onzep geliefden i ohtgenoot en Vader de Heer I W B P OREreNSTUK iMtgen vy htrtelgk dank W4 d H GREVEN8TUK r HOBKSTBa 4919 13 en Kinderen Ko 14442 GROOTE KERK GoiuDA DONDERDAGAVOND 14 OCT a uur ANNIE LIBTHART Soprian LOUIS VAN TULOER Tgnor J H I SPAANDERMAN OrgdEiUrfa 86 et TekstlMekles 20 et Voor Direoteurea en leden van Muxiek en ZanKiv r leeraren en leerlin ren van Muxiefeacliolen H B S enz 56 cl Kaarten en TelmMioekles bh J DE V£N en k amada aan de Keik 4920 20 Wat is PRINS BOBBERTJE BOB Wat doet I PRINS BOBBERTJE BOB Waar is PRINS BOBBERTJE BOB Anttvoord PRINS BOBBERTJE BOB I is een dol komisclie klucht PRINS BOBBERTJE BOB doet u schaterlachen PRINS BOBBERTJE BOB komt hier PRINS BOBBERTJE BOB maakte het Luxer Theatei te Groningen 14 dagen stampvol uitverkocht PRINS BOBBERTJE BOB komt 4921 40 Zie volgende adveitentie bloedarmoede impotentie v 8 a htma rheumïtiTk L iil i vemekte ver t ppr 7 ee baard haar en an Ste S l ü d on en Spoed en l L Mtzi DAMMAN oisc l en I 1 ï loktoMen age e rculaui s mS aan bij den heer J SNARn il Eotteidam me nuuu£ï Sving Ier ziekte eunge oinicl S l N V DE TIJDGEEST rpehKIno an tOOO uummaraioi mi Dinsdai 12 October If iVljs van t 1500 18037 I 1000 7386 8650 9500 IJ I3 90 17609 IJl O 2626 16293 Km t tl 200 2319 6694 10366 mJ H629 I5 2 16019 1 I 100 196 1821 2833 5719 72 10091 119170 19683 I9BJPnlaen vaa 90 eigea gfU 137 3466 5KI2 77M lOlSO 12738 13347 ITiil 74 3517 43 3710216 60164221 314 43 64 7820 37 77 25 IM 433 3669 666 aoOO 561 867 27 II617 72 5720 81 10J40 8815565 ITM 18 37115853 81611042712940157113 71 3862 70 80 W 4215913 S 80 67 935 8285 10502 13055 65 ISM 85 39616074 84 513177 15 09 1865 4005 94 8347 15 13J l 18 g 93 64 bl54 8836 10672 IJoOI 16084 m1393 4155 j7 3 W 7019102 M 1429 96 6496 6510703 13567 7I1181 T7 42e0 6540 75311319 70 e3ia4 1603 4306 6669 89J2 36 71 1E333 HI7J3 44OT 6748 98 87 1 823 16426 Mi 58 39 76 905111514 63 1650618131 2247 51 6931 9152 59 6916724 S 48 4510 91 9214 11861 I39 16801 SI 2 1 31 7C7 77 11999 54 16918188 95 4638 7H4 9606 12133 HI23 24 212510 4759 7 18 9754 6214 05 30 I30 481 7304 98J5 68 14 17138 W 50 4971 70 80 12220 88 5618903 58 5020 74Ü7 9954 12305 14470 97 2731 6J 7617 74 2714 0917271 74 3 JI3 5263 22 9112444 98 17350190 64 5388 33 10072 12675 146 8 1742S 19239 31 8 96 4210162 90 56 7819412 332 5525 84 72 96 1471 17508 99 3449 I Later aflodbaai I I 2663 4866 7369 9686 119211391816225181 65 4948 1 9713 01 g 4 Rd S1 n w W t bet bericht vaa den aaostaamlen vnde met RuaJaiiel een vr de die intus bcJmd töt heden een toeloomadxlroom ia ffMeven met heeft kunnen doen verwelkt de tudjnff van een oorlo B £aad De War aehaasche bevoiUaiiitr die koel bleef bii t loorui aicbA van een overeemkomist met Jtogland die hei mw jUitfren vam alile enschen sou waarboivren is iB oesödnift onltsto ken Ini het vemeimen vam het meuws dat Zeliffowiski naar de reifreerinff l 0weert ap aiffen houtje naar Wilna is srewiaauleld en die LL audohe pJaart heeft bezet De com iruaflie voor BuibeaiLanidBahe Zaken der Pooleclhe Kamer heeft hierover opevhlk haar voLdoemnir uit ea daarmee de re geeniig m een lastoifr parket jreibradit de luUatinK jmmems moet de booae men die lie Poolsohe resreerin venien kt met zoo wreemd aan t f val te ztm al ze voor gee m haar overtui£inar versterken waailbu now kamt dat de Pooilfcohe dedeira tie te Risra van de Ruasische aüvaanJurinff OM jfeeischt heeft het toeikiennen van een Foolsdhen ffanfr over Liftlhausch eebied naar de Duna en m deaen iraiur waamaai Polen den beffeerweai bLik jrerioht had lurt ui t Wilna In dit Iiclit bezien kiinÖtt het désavoueeren van den ondennemende voixl heer die men al den J oolsdieai d Atan un asio noemt vru koddur Men zou daaruit concludeeren dat de Pwlaohe rMreerma m t openlba r afkeurt wat ze in t ireiheim Boo ai met aang moed ïd dan fcoch toejre laten heeft en maar heel voorzichtiK de rcKeennur te Wansdhau maakt er de en temte comnussie die over de bcaettin van Wilna besïTypelHk verantwaaixl jrd is er een venwiit van zelve die Annunaio ade te hebben mtucelofct Prin Sai ieha de nidiii ter van buiten landBche zaken verklaard de actie uit de vertuttennK v n de uit WBlna herikomatiire sold n die teiiitrevoil re van het be Iu t der interjcealheerde commisaie voor de stad halt moesten koudeax zonder zich naar hun famihededen te kunnen befirevien t xoo emstw eledeu hebËen onder het Bslifijeiwiistifidi réjfjime en wier bevnidmg tWi voomaamiste doel was Die fitemmunut was de rejeeeruw bekemi Ten e nde verwikkel niren te voorkomen faad zü de avenplaatsinw van de Utihausche divisie naar een andere sectie irela t WaariohimUlk heeft dit bevel het ouitredwi van de aan de reKeeruu ou eihoorzame troepen vetlhaast Mpn veromdeisteJt dat de divisie de beeiprekintren te SoewaUd heeft beschouwd als een definitief afzien van Wilna Helaas heeft het voorbeeld van Tesdhen een ifroote rol arespeeld ails een fcwaad precedent van officieele Poolsche ipollttietke rematmdheid Na tien val van Oostennik hadden de Polen al hun irebied m Sileaie bezet ook Tesohen maar de Tftiechen hebben daarna van de moeiiiik heden waarin Polen verkeerde wrofi teend door Tesohen mihta r te bezetten De Entente kwam tuaschenbeiden en zette een wapenetilatand door zonder echter te beslissen aan wae dat jcedeelte van Silezié zou böhooren Een aanraenliik deel van de openbare meejiin ia van oordeel dat de r jreennw al lansr jreleden Wilna had moeten bezet ten a dat zii zich daarvan aUeen maar onllhield om toe te ireven aan den wenjsch Inditohe Geneeimiddelen GALSTEENEIT MEEBLMSZIEZTEIT TBMOE la wak afdoend middel te tren xaliteenen p b ƒ 1 75 6 b ƒ 950 alB Ik Uw middel met gebruikt had was e n operatie onvermijdelijk DA W REMOEDJOENG tegen nier aandoeningen niersteen gruts ppi bus ƒ 225 6 b ƒ 1250 slndfi het gebruik van Uw Re moedJo ng gevoel ik mj een heel an der mensch DAON HENIKAN blaasziekten steenen pUniyke dnippelsgewbze urineJoozing P b ƒ 225 6 b ƒ 12 50 De urine komt thana 1q grootere hoeveelheden dan vroeger terwtfl het niet meer too troebel la Bovenstaande aanhalingen werdtn ons toegezonden door de gebruikers van Ind Geneesmiddelen Men elKhe op elke bus de naam THE SWeER IMPORT COMP QHOaiHBCB Poatkus 103 VerkrUiUar te Gouda by ANTON COOPS 4466 36 181 41 39 59 S i 4 81 34 0 76 S J 1 Ê 1 = 77ü6 M 791488 s 52 88 2254 3 M 5 10C7I 58 73 S 1 8 4 78 80 SJM 82 83 78 14708 8310 38 SM 22 n £ J H 1 ei 70 £ 43 92 71 fB 82 bl 14909 10309 75 12 9 iH S104S 7 = S J l 75 126W U 75 5827 90 47 1139 3659 6012 41 3620 5i 8121 96 JO B iy 1211 01 6115 38 3705 JJ 62 J7 79 i i aaS I2 J = 5 6 3 8403 l 2 J l 91 77 90 S ii n Ji 96 79 85 S J ê éJU 8 ïï ï P 71 49 60 97 86 71 6518 8745 iggob GEVRAAGD zoo spoedig mogelijk een fIJÉ DJenÉode voor dag en naohti Mevr SIJTSUA Van Bavernioghlaan 17 4911 11 ia Nad tawL Zinildg M iloKLi ml te Utredit dn 11 ur l kH hf nlgt neviK f vergailiiring v dm gohouiUn vau dti VHrtHtnigin van rlj ikiiiHM ratiftche iiimwiaMaadalA liui UI Nfxierland umlnr vmfrziReratihap van lur s J L van ValUni te FUitter daui inder ili lihiHhouilulijkfl wi wuuB htden Ih ioofI nuk ht i nwkoii van wa nv eiing tot h t houden van vurgaderln f i 1 ilei In wn pruVinde aan entot n UhIbii piovlniiaffl vergaderingen du Iki wnio voor de pefH toagankeillka virgflilejing ml d htav W O A Koa l I I H r tvwihagf het upderwerpi lil g n t nt en d kunat Inleideik Urwijj ite bwr Th M A o tolaar tUt Am der dagen vaa t n levenl Jtfaar maar Me Boy eeawiiaiNr veibi teid door dien woordenvloed Jk heb beloo l op Mhool to lOn aU de bel gelukl wwtdt £ k wae b die het maiaia hielp om die vaa morgen te houden aoodat men het haar vader tuet lou imtaf nwB aooaU men al de vorice mmH dre cde Jk weet het ik wet het iet Joelt maar o kerel luiater Kr i aleeM aea atrook goeden grond to ploecea op twee na e laatato Je hebt h t lanv g toaB wó r den nantiiklag Kom meel I begeerte naar utrifd ekiuneread ia iedreren maa greep Storkeo Mac onva wachta aan Hy wae aoo gemakkelt over winnaar by het woreteleo ateeowaepea a andere oatopanaincen Ut dit plotwh r leto ttcbeen waanl om to bepreeraa tUi gmr b aluk l M de hettuw af giag door de ofieniog loor Jock gemaakt en HUmd op den weg raMae etend xtfa rroecere meeater Charten van Craig Koauüd met den arm te wuwen opdat hij aob lou faaaeteD Hij kon de febogen magoa m giaooende Qaafcea lien van Adam 1 Bva KQD oude weiftvMrdéa en dat ruunde hem meer daa al het Mderc aea Ha at Boyl ne de padrter van Crmiir fhmakj hXU wachten op je Gooi je jaa tutl De nraoekar behaakle de ovefiiiiinali Boy wierp itja tokken gepeU of niet on der den 4Wr m titp haaat BMar im ploec De maa die er by it M Itot m awt aea grtiaahult lot 45 o l I Miibilkoopjiiü Tri uwen Sphede Salon eo Htt slcamernieubeien als Ta els Stoelen L nnenkaten SpieirelB Scbilderuen Theeta felB Eikenhouten Buffetten Boeken kaaten Clubfauteu Is 7uden plucheAmeublementen 1 eeraraeublementenKanokmatrassen Wollen en Sati ndekens Stroomatrassen enz en 6a9 SPOTKOOPJESI l o BKSTE ADRES VOOR JONGKI UI MRT HUWELIJKSPLANNEN ilHIiTUirMNniililMtiliStiiiiiiili ROTTERDAM Telefoon 12800 ipl Boekhouder 841791 I 3J 98 Jim 0 15409 W 13 a00D 95 15 21 1I1 913 I2 58 71 II 6511297 931550018 21111 8 11369 98 48 ï 9 7413241 56 iJttS 39 8912 11429 5640 £ il r a r met pcakttik wcDKht vu betrekkinfte veranderen Bi onder No 4918 Biir Goadaoha Goorant 8 Handels cursus Gouda liiUJRM ESTER eo WETHOUDERS vAn aOUDA roepen HoUioitanten op nftor de met logang van 1 JftDUan 1921 vaoeerende betrekking van leeraar jB de BuUe y jftuH den HANPELSCURSUS di r gemoonte Auntal wokelijksche lesuren 8 Salaris bahoadens hoogere goedkeuring overeenknmstig de bg Roadab Rluit van 1 Jont 1920 vaatgeitelde reeling zgnde van f 650 f970 2 tweejaurlglcBche en 2 driejaai Ijjksc o verhoogingen van f 80 ieder S llJntatiestukken in te Eenden v 6r 24 Ootobfr 1920 aan BargemeeKtei en Wethouders 4917 33 STERKE MAC Naar hel Schotsch yan S R CBOCKlETT Geauthoriseerde vertaling van I P WESSBUNK T BOSSUM Nadruk Teriboden 44 4 03 6929 9223 2284 12 32 36 2318 30 80 80 25 83 7009 934 73 4307 13 86 2428 39 22 90 35 43 34 04lO 58 52 52 2542 55 87 44 4601 7152 952 35 47 36 83 34 37 51 49 65 401 810 88 83 7241 4 65 2609 4705 72 5fl 81 34 18 7333 9 19 8213816 16203 6 60480S 3 Bllltos 71 8 IIMII Vorige Utu itaat 17259 als later aloiliav n t I 9 19701 5 mi 19751 ri 52 29I84443M 73 818711 80 39 31 97 ê 10 Op myn woond je ziet er nog aardiger uit dan ooit nep hy met de ruwe lande Qke luuLrucihtiigthead die by zulke geleden heden voor een ap door moet aan Char J te wierp het hoofd m den nek en vroeg ani wat hem dat kon scdielen Hy ajrtwooidde dat het hem veel kon helen daar de a edaclite aan haar hcan urt den slaap hield en dat nog wel m heit jachtseiiMien dan mert het letten op fitroopera ging hy voort Ik zc r je niobtje Lotje dat een arme boaohwachter het niet kan höbben dat zyn hooftl ver Jd us van mooie meisjes m dezen tyd van h t iaar als men de faaauiten moet bewa ken teiwyl de hertpn m kudden van de heuvels kwmeo Eiea pictaeUnge vensoekinic om den boacfa WM ter in vetbaaxx te brengen greep Chariotte WcAister aan gwnened met een Teroniwaaniigd gevoel over feet verschil in Wjne behaodehnK met die van den ander Zö k ek om naar het schooIiMaMKiw Daar e Adora Gracie beai met letB oip te M ren op de drooglynen Het roeiBje kwam wWer m facmUic mt teaen de hidit op goe oyvn 15 Oct 8 uur Rem Kerk voordrnebl Tam Fabnflufl PALMOLIVE ZEEP ANTON COOFS DROOIST WUDSTRAAT 20 iimêmm In H Bind 4 13 27 WAD01NXVEBN Arimtaatlin en abonneni nten dit bhd warden aangenamen door A NOTSBOOM Hiililwidrt Wiuidiiur l ontTMjBi TU f f d O dM ta o uSrüVZSm Aan de KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK BOUDA kan geplaatst worden een aankomend Mefaaldraaier zich aan te melden blJ den portier 2 Verkoop Automob ielen enz Aan het Staatsbediiuf dei Aitilleiie Inrichtingen afd Constructiewerkplaatsen te DELFT worden ondei vooriaehoud van toewyzmg bu inschmving TE KOOP AANGEBODEN een groote paitg Personenwagens Vrachtwagens Carrosserieën Motorzijspanwagens en Banden De kavels zyn opgesteld op de teueinen aan de Hooikade en zyn te bezichtigen van Woensdag 13 October tot en met Zaterdag 23 October dav lederen weikdag van 9 12 en van IVg 5 uur Zateidags tot 12 uur 0e inschriivingen moeten geschieden onder dubbel couvert waai van hetbinnenste dichtgelakt en voorzien moet worden van hJet opschrift Inschroving Automobielen enz en gericht worden tot den AdjunctDirecteui der Alt Inr te Delft Sluiting der Inschryvmg Maandag 25October 1920 12 uur midd ig 4922 58 LANTAARNWEEK MET CAOEAUX nUM 24 OCTOBKR cadeau 2 Kaarsen 4Kaaraen 6 Kaarsen 8 Kaarsen 1 Brander 1 Brander prima 1 Bus Larbid 1 Bu Carbid prima 1 Bu Carbid 1 Brander 1 Bus Carbid prima 1 Bus Carbid prima ymn 14 OCTOBER lol n KAAKSLANTAARNS 198 cent er bu KAABSLANTAARNS 298 KAAKSLANTAARNS 398 KAABSLANTAARNS 598 CAKBIDLANTAARN 348 CARBIDLANTAARN 448 CARBIDLANTAARN 48 CARBIDLANTAARN 48 CARBIDLANTAARN 748 Mod SOLAR 1198 Mod WILHELMINA 1298 OLIELANTAARNS 117 OLIFLANTAARNS 163 Klecl HIJWlELI ANT 998 1 Batterij 1 Lamp 1 Lampje 1 Lampje prima 1 Ballerij 4 uur 1 Batterij 5 uur 1 Batteru b uur 1 Battery 8 uur 1 Balterlj 8 uur cent CARBID 59 cenl mnkrangaii 4924 70 ZAKLAMP Compl 98 ZAKLAMP Compl 124 ZAKLAMP Compl 148 ZAKLAMP tempi 176 ZAKLAMP Compl 198 ZAKLAMP Compl 124 49 54 84 83 93 2790 507i 7412 2821 84 7 118 27 5112 19 39 59 17 31 ZAKLAMP Compl 269 aATTERIJEN 39 cenl lAMPJI S f Zialt oiiz spaoiaila Etalna Kleiweg hoek Kleiwegs traat Gouda Tel Int No 203 Dut allen naar de 51 58 3007 411 Ook na lichte ffevillen van INFLÏJEN A of GRIEP laat de eetlust dik wyN nog geiinmen tyd tp uenscheti ovei 12 55Ö4 24 17 4 99 7823 45 2108 86 5612 44 51 138 3245 37 89 55 S 55 95 41 yj ggjo 2 60 3339 56 70J3 u 2f 777 91 5732 51 94 3404 42 82 845 48 45 63 8003 GEBRUIKT DAN 38 Dr MANNING S KINADRÜPPELS deze biengen de maag spoedig weei in oide 14 GÜ 86 67 Sb 1016 75 5827 Alom verkrugbaar a ƒ 1 30 per flacon Men lette op den naam Di H NANNINC buiten op de roode doos 1990 Dr H NANNINO s Pharm Chem Fabriek DEN HAAG 1 36 j imK tim ii HaMI mi kH i 8312701 7 94 53 7 10509 54 84 23 89 67 90 Abonneert U op dit Blad 27 1552 95 1628 1765 67 86 êé 88Ö5 96 69 4150 99 1820 87 665 30 4252 67 7 74 80 1942 97 47 4300 73 10 90 82 92157C0 36 917 1 6 3 3449 93 15 99 67 2013529 78 21 30 82 2213630 15813 44 39 54 86 PhetJ fj KOKO een mivcre heldere en nlet vette vlocUtofU bevordert den haargroei versterkt Idicren en bur H orirb voorkomt het tpliiten en uitvallenTl Hoofidzeer en roos verdwenen nadit men KOKO la ecD pur malen heeft gebruilcl men sprenkelt eenTou M dit KOKO op het haar dan wrijft men het ucbtn ia otdtrwurtuht richting en borstelt OInk S Verwaarloos nooit Uw Haart Q f Wh Hellen geen dwaic of onmogelijke ebcheo Mn II I KOKO maar wii zeggen en houden vol dat cccn U 17 ander preparaat KOKO als een lalver gcDMsnilddal H I voot mat Haar kan evenaren If lê WAARSCHUWINGI W n Let op onderstaand Handelsmerk voorkomeocte op ff I elke flcïcb KOKO wordt nooit loi tonder vetie il V gelde bujtenv pakkiDg met Handels rk verkocht M m Pry fOSkltliii 2 2OmiddM n gr0iittfltMli ff ÏA KOKO Slumpoo Poedera f016 per pakje Af A BRINDIAN ft ZWÏT G0 D1 K Oct 8 uur N iwe Sehouwburg V Robijnen Vnprtin n fjf p j n R 9e Jaargang Woensdag 13 October 1920 iOlinSGHE GODRip 3iTi© u w s © 3D ÉiucL ©rt©aa ia ©lDlsLcL v oox Gho CLcla © xl Osn tx lE ©xx A4miBlatnti T kf InicK 8Z Burran M A RKT 31 GOUD A RtdaclM Telef Iiitcrc 545 Een tweede Fiume Ge §tdrift m Waischau over d bezetting van Wilna Zeligowski s optreden door de regeermg afgekeurd De beteekenis van Wilna vooi Polen Kief bezet Het Britsch Fransch geschil over de schadeloos steUin Waaisch nUjk een conferentie te Brussel Vooiloopige uit slag w het referendum onder de mijnwerkers Stakingsbewegingen Aansluiting bij de dei de Internationale ONS OVEKZICHT eiiH 1 511 eti pH ehuli Kis hein toefrtanil van hot rtikBp T nwl De ivgMringMtMB voar VUUmmUméêhmw Mon nHddt aim du N R rt dat bet i Lil hi t Hiild mtlewidP bericht ovar dt oorwaardeiL waSiruiulfT iIh regMiiiig H nid zou ziiii dtm ptirtlotUtWan tinddtmHtaiMtHwomiigbduw t Htauurai vourbarig m itiet volitnUg 1m i on ilerhaihlolingtni zijn nog giaand en ziJ h l ben altwii txMT€4cktiij op AmBterdaiit waar een groote ntenigte hem opwachtte BiJ zl n tocht door de atrabra bleek hoe 00 pulair de pr Ds u De bladen noMnen hem den J rtofl ire a ant en pryzesi hem voor den tact d en hy stcedfc heeft tetoond InternoUoAaie Ëconomlwlie Confemtt De mtexnabonale ecMMMniiohe coofe rentie te Undeo belend door de wfat tjhe f anuiu CounciJ ward gist rea g opend door Lord pAnnoor m taccrawoor d Kheul van veel buitenUntlsche aünvaar digiden waaronder ook Mei Mr van Dorp Nederland Tot degenen die isteren het woord voeition behoort het Durtache vrouwetmka Kykvluglid Mevr Krietre die verklaarde dat if pryzen dtw grondstoffen m Duitudh Itkul geduiendc het affroloopen laar meer zyn ge tegen dan tydeiw den e he clon oor lOK I e btdccnde Duititche econoom Dr Wal tei Hathenau die ook aan de conferentie eou lecinemen wenl met m Ëiuralaiid boegelftten naar veilunlt wttdat hy tluiena den oorloET de voomaainate leider van de Duitwfhe propagamla in f ngeland was Het monument der Beleen onthuld L Hteren heeft wuwww Clementine van lieigie op het IlieemB emihankment het tce denktiektn onOiuki hetwelk het Uekrisohe volk de Britsch mitue heeft tkamrabodea I oi l Curzon die namens de Bntüche re Kcermif h t rnKmument aanvaardde bracht n ziin antmword ov de boeapraak van den Belgischen ininiater pre ndent Delacroix halde aan het herated van Belflie dat thans onaflhankeliik is en sten mnoeg om nie mand te der Gealheenleai De Litlhaueohe diviaie vreesde dat evenah met Tesohen ire sohiedde ocik Wüna zou worden prybige wen door een coaiceaBie van de PoooJöche re reerin aan de Entente De oipeabare meeninjc reeft er zich rakenechan van dat de reigeennjr w I eens in deze kwestie imaohteloos zou kunnen staan tesrenover de boüéiad der pJaatseiyke bevolkttnsr due haar eigen gronc elbied verdedigt en wier zonen m de divisie hebben ire treden Naar men venneemit doet de regeerina haai UHterate be t om etn uitweir uit den moei tiifeen toestand te vinden Heel emakkeHik zal die ui wee nJet te vinden zim Wiina w ordt als de Pool cèe re eeriniff vastÜHMKlt aan haar venkJarirMr dat ze Ie beKettiiwc dier btail niet bejreert met rcchit een tweode i iume want Zeli Kovmk denkt er n wt aan het oaa verwoi ven bez t in don sUiek te lattn Hii heeft naai t voorbeeld van znn lüu stelen voorSdnjrer een bestuui voor de tdA u ligeroeipen waarfni dan nog komit dat het de Poolsche regeeriair heimellik met onaangenaaffn moet zim dat d Aanünzio II de rang naar de Duna vrii hoibdt m af wachtmir van den vrede van Itiupa iHet IS eiigealyik we wat menkwoardisf dat tenslotte toch ooik door de Ruibsen den viiede van Kiga moedlTkiheden in den weg zyn geleed wiant ze hadden dien noodiflom kraciuten tegen gemeraal Wroned vry t krygen zoook het bJad der Duitsahe onaflhankehi3dheid De tireiheit dat het Weten fcwi dezer dagen schreef Volffene de Norodnv Listy aullen de bolaiewiki d en tegenstander op indirecte wU ze gaan bastrydem Uit Sebastoipol zyn geheime m structies uit Moskou ontvangen geneiht tot de boLsjewastlsahe agenten waarbi l deze worden opgeroepen om op meithodi ohe wli e te werken om de Oekramsche en Poolsche troepen van Wraiwel m een kTvaden reaik te brengen en om Rro rroinifa ta orgatufleereu die daarna zullen worden sreweten aan de Intel lectueele en atrrari sclip klasse Bovendien zullen de aieenten dienst emen in de ant boL iiewaatisdie kjreas teneinde de soldaten aan te aetten tot plundepiiur en een schrikbewind De Ashocaated Praas verneemt uit War schau dat Oeikraiasche optsbandelintzen Kief hebben bezet dat door de bolaiewia ten ontruimd is De feovietretfeering van de Oefltraine heeft de sowjetinbtelUiwen relast Kief te verlaten en naar Gharkof tenar te trek kken Het gramizoen is vetbterkt op bevel van Rakoflafci Meu vreast erasture onluo ten in de ti ek v an Kief Giateren hébben we al ofpuremerict dat de moe Uikiheden m het Oosten die de ire allicerden mi besUw nemen ar toe zouden medawerken dat men het traDiSch Briti he meenin rsgescèil maar vIuk uit den weg zou ruimen In Briibsdi © officieele krinareai m de noU der I raosche regeeninig aan Curzon gun tig opgenomen zoodat Delacroix de Bel gu che miimfter presadeiit tiidens znn con fereutie met Uovd Geonre over de herstel kwieatie een met a te lastige taak had VttigMim hti lerKburraii Voc Ula bteti d4 hem it Uf gen iiiitkNiU bat viKriiwiun e kutMtoreu met Muurt bet mibl trtxUi it leggen Voorritisr óm Ttraade Kimt M t tuut nu vaat ilut de hoer Kuo 1 11 l jun lwri ld van luit l trr f oi l nr Uelittrmu dAt du htwr Kuulcui Id ITtreolit £ m lilijvtHi MiHittt un ttai aiikht vaa vi ce viii r iU0i van iloii Atiitrtblmi Raad aii nemtm 7hI hlijvm waarnwien m JiMt Ziin voorstetien w fcen weinig van de 1 ranbchc af Hli w tacht een conferentie tt Uroasel waar de Duitsoher uitirenoo ditfod zullen worden en de belaniriitLtoende mini ster van fmanicien evaaeeskd tesen iwoordw zullen zyn Daarna zouden de hoofÜBn van de Geallieerde rogeeringen en dei Ikwtsche eg ariQ r na kennit ge nomen te hetóbtn wan de te Bru iicl door üe deskundigen ofpgeateUe vooisteilen bu eenkomea om een ei n dbaslie mu f te netne De Biibache regeeruvr Mwi wel g enei d 7Un in ten dergeUlk plna toe te stewimwL De riniai voegt hieraan noe toe dat ze z ch nog titeed 04 het stoiuipuat st€it dat de Duitsohe gedelegterdcn als lalilkberech tigdan moeten v rden ontivaiairtn Dit laat bte zal m de praktiik moeüiikheden ovAe veren üimitHt de raaacb it zoodra ze te genovor hun vro tfere berfrenstandars staan ftoch hun gervoel van a eier voor de 3ocbos met kunnen bodwingen Naar vei luiidt Auilêa de Fraaaoh en hoeelscht re ge nog de kiMastie uitaoakeo od oen ont niOLtmfr lei premiers te Brussel ÜL leauit ten van hot nieune mimwer kci Hi efereodum m ngftldind beirinntn bm nen te komen Hot cenat bekende losultaat uvas lit van de rennvtooot raiinon n Wa k Dl arfcedeife iitibtoeo iiiJi laar n zeei KToote mceidenheui tevqi het aanvaarden vun het aanbod der mimeigtunaArti uil ire taproken en wel met 6 tvtemmen 1 8 ai beider öleobbe ware vpor het adnvwarden van het aanibod Een Mar irroote meerder heid dus die don striid tot het bittere ein de wit uitvechten JtciMid voer N 4cttea4en bi PtOtadihuid 1 1 i iigpvt i r MH t KnhiHukirPhiw wiiimmmU Nwhrlandeni helthnD leh varfeiHgd i ni te triuthten lüt Nederlaiid IJl hl iiMite lugt to krijgen Hun poKiiigen ijn met inuws hf4croond ml uh mogtyn xlj voortaan 200 fQTUn linuHl per dag Mrekkeii Hun voor 1 wld wordt nu door Nederlaadera 111 antieip grpnuplafttBen gevtdgd waar iMi mi lok b ig s vweei ng n op lo rtebteni BINNENLAND Gisteravond is het rflfcrendum itesloten Heden zal de uitslaur bMcend worden D ni dcrdasr heeft er dan e e nieuwe eonferen tu van mu awerk zawi eJ ifeer I n plaAki en atenkg vaaigt flakantr aan zoo t nog bot een atiakijwr knfp üe uiivuenng der ArbddawM 191 m 4t b nwDwd kt iL IM K li ijn vaHl oHtf ld de ziekw mvilltMi wimrvan dp iH hftmlülpiido gt tiuokniutlgu voiphtUt In daiiififtu U l i i luge Viilgt uJt 82 dür rMt Hftret Pitee HflNdiik l K U h Priiut al a h Zaterdag u Het l oo vuur wnigedageu Ui vw bittH niet iiartiouliere 11 famllieaange t cnhiNlqti naar Meoklwi arir vt rtrnk De Satarlaooawi le van Burierlltk Kljkaambteaarai opgelieveB N lui dt ttl voint t iiit iH do Sit I itiHoiiimuMtie voui Hurgerlijk UijUm buil ttjiftiöu Uwj Je Hogeerlng opgoba J l m lïrtflH Jutig Wra hierop anngötïron en iiiidtt dl ontralp t inmuBHio vi i tffuiiwertl Ovdkg vom hiit Rljkn1 isdui fei Ujk luMii wtirkhmlov r gil uien I n tterhaaldolijk vt wunuig V i 4 gtHtuht flooi liet tK 4taan vmi i jiiiriisMWH Bnvi iididii gi triiikt de Kt M i 1 lit v M r cofi k iHtH MfiHi dtii iiiii pt Ilt1 k EoKeland mu waarnam het een sOatiiw mieemaakte luet alleea staan Dveial zunailbeidersbewegaigen Ia Portugal moethet vooral heft jf toflgaa de weinure vandaoj ontvangen beruAttett ze ven dat deiQg ei n de toehtand nö r beheerBcht wiatte denken reeft In Dnaltvchland is de sta king n de dagbdad ibedrUvm ondanks over heuls ibemoeiinK niet omgeiheven wubewen deel ze breidt aicih oxrer de Bcrtunaohevoorsteden uit en daarbh is nu jwkomeneen ataking by de lich t£aibrioken m I eipziff die de doktorfla dreigen doet met een tegon takMiK Dr A Karwr I r l t Hi Ujdt mik hronohlUa n iiiiH I Imt IhmI houden Uei Ket uof op iilii hoog i Ifvtftijd m de toeKfauut uut gihid itoiulor zorg Be meenleAaidiMtfWSMen hflUbeo on hun partydaig zich uit resproben tetran elke separat Btische beweorinig tarvnil het con Kres der Du tche onafihankeliiken zich met 258 tegen 158 stemmen v6ór aanshiitinlt by Moskou heeft uitgeei roken VrUi Dmiotrattadw G aie it adaMn Hiermee is de scheuring n de party der onafhankelylken bezexeld want het vrti groote aantal tcrfreoatemmerH zaJ zich bii cit besluit zeker niet will n neerjenren Electricictelt stentoonntelUiMT I I l i il 11 s tl rii inliiHih a 1 liUii UiNttivlf tHltlhiig gthiiuli II w II Iti w uu lil ok liMl gis zal KV irili 11 uUiiKiiiHtnHid t iii UiiKiiiing g Mit uit van I DiiceariH HduhIoi der lyiHiloiiHiuii Din I f di lil HriMlii vim di 11 Han leldHj II It 11 r In liiHtrinh IL MililoiiHtaiid 1 t Ifni i Ook m de ItalJauwclie BoaaÜMtifieïie party dreugt een scheunng mi het consres de aansluiting by Moskou waartoe het be ïntuur besloten had heeft beve tJgd luiTKNi ANüwH j a nws Centrale Nederlondwhe Anibtcnaariband lift i f ü isliiiir V UI tdi tMitnilin Nwl rliui ln hl I ENGELAND De prins van Wales teruic Aan boowl van liea sjajricru ser Kenown n de Pnns van Wales van zyn reus naar Australië Nieuiw Zeeland en de West In dische kolomen Miaaodajr te Portamouth te ruglgekeerti De priaa kwaan te kwart over elven aan den wal en werd verwcHkomitl door den bevelhebber te Portamou tfli adm Taal Gough Calthorpe Daarna wokrde een entihousiaate officieele ontvaaurst De prin vertrok kort daarop per trein naar Londen Feuilleton zyn oogen waren gevestigd op bet tooneel voor hem Voor een jongen van de een zaamheid der woeste moeraaMn schean het alsof de gebeele wei dd aan zün vo t n lag Nauwelyka kon hü xich in badhvanyt houilen Zyn handen tuvtelden om een v R ten flinken greep te doen aan het pdoeg haodvatsel voor het rukken sn leiden der paaiden om den kraohtlgen ruk van de badpwiingeDde teugels te voelw Hi wiat van zach lelven dnt hy even goed im nvet beter kon ploegen dan eeo vaa die aian nen daar giuda Terwyl Roy daar atood te k ken a bloed oïrf rui9end vvrlaaeeod naar mee doen belust naar roem kwam htj tot be wustzyn dat men riep teike Mac Ster ke Mac en dat hy dus begroet werd van het terrein van den wedatriid Maar het was met vó6nlat Jock tairua ap hem kmam aanloopen 100 luuutig dat hy by het ovetkiimnkmen e n half dozyn Rteenen van dea dyk naar benaien merp dat hij er eenige acht op aloeg Roy M c Oullock meende dat ny spottend riepen inndat hy aan de achwrf verboden had naar d i vradstrijd te gaan O Macl h j de Jock benwl van opgewondeoheid kvm gauwl On b h i ana h wil haaat Je of Moekle Sandy tal d i pryB halen den beker van Lowran die nu reeds tiwintic jaar ia oaae handen was Je oude span van Onuff RonaM staat voor je klaar O haast je haaat et O wat een Mhande ieder ander dan Sandy EXranl Je jaa ut ca er naar toe Macl Voor de er van liowrao en om te m ea dat HubUc Sudy gtn kcaiac kmaü toot de Ttr enkel woord te tlainVyn Het meiüje bleef morrig staan en sloeg loplaatb van juffrouw Keek op te zoeken den weg m naar den Hoknweg in de rich tintg van den ploegwedrtr Jd Muaschien begon het by haar op te ko men dat zy beter had gedaan het kruit dadeiyk te doen ontvlammen dan er Ik een lont aan te maken om het te doen ontSïranden als Koy Mc Cuilock naar hiuc ging naar de eenzame hoeve van het Huiit de Muur HOOflDSTUK VI En zijn val was groot Otn een geschikten en flinken esschen tak te zoeken gm Roy Mc Cutlock over den dyk by de oude smedery en btigaf ch naar den zonnigen kant vnn de Holm aan plantingen Hiei koos hy spoed g een half dozyn bwyg en buigzaam hard terugsprin gend goed passend voor een menscheUfke handpalm Met een er van in de hand om iit in orde te maken terwyl hy liep en de overige onder den arm slentewie Sterke Mac fluitend naar den grooten weg In stanctmaitig sneed hfj een eii l af van zyn vroegerec weg en nu aoo wiMe t noodlot kwam hy uii op den boschachtkgen rand die juist uitaoag op het veld van den stryd op de Benty Hoogte De kreten en aan nwedigingen van de wedyverende ploeger het gerinkel van de tuigen het geraas en de beweging van de boesc oawers deed den knaap in Roy Mc CuUock itwaken U stMid werktuigelyk xyn ewchentak ken wor ds aebool in onl tm makm mMr den top van het heuveJtje boven de boo men ioen Qbarlotte keek wuifde zy met de haind tegen iemand dien zy die haat opnam met zien kon Natuorlyk wist Gharlotte wie dat moest zun Nu nam zy laaar besluit AJb ik u iets vertel zeode zy tegen den boacbiwaohter Jonathan walit gy daji uw w ord ge n aan memand te vertellen dat ik het u geizegd htto De boschwachter eenigazias verwonderd Ibeloofde het terwyl hy een wemig bezorg keek naar zyn makiker toen hy het Ibeloofde De ernstige gebaarde man v s een eiodje orpgeloopeou JËax hy dan gmg Charlotte voort ook wyzende naar den jongen man met de oogen f voor hem sta ik m zei de boficii w adhter lachend Wel zei de bespotte vrouw U gy iwilt weten waar eenige van u=w Lowran fazanten heen dwalen vraag dan maar e is aan Boy Mc Cuüock vmi het Huis van B ur om u zyn Bchooita£ch te laten zien als hy van school naar Ihus gaat De mannen kdten elkaar oon Jfcoy Mc OuHock wie is dai vroeg de man met den baard voor het eerst spre keod terwyl h naar hen toekwam met zun rotting tegen het been slaand Een zoon van dien vervloekten atroo per op den ouden Muur ri Jonathan Jk zou een pond van myn halfjaarlyfech loon willen gewen ais ik hem of een van zdn famihe grypen bon De mannen gingen verder dsep in ge sprefc sonder Ouurlotte ook maar met een jt L B