Goudsche Courant, maandag 18 oktober 1920

Capstan a fU pci Millt bg kiaten kortint Plajcii ƒ 13 20 PlayeiB Caiia li eh fU Ihree CaKtleH ƒ 19 60 HuglHut ƒ 6 B D V en Golil Flackt ƒ li Piratf ƒ 10 SOM SIgarenmagazIJn De VrtdatduH V Alkemadaitrsat 21 ROTTERDM l Abotuieerl U op dil Blad t DUITtCHLANa Trouwen met hfaidamiaaaa Voigemi Je Vorwarts xün bU de itlrotiirpltvhtjgheid van dan I uitBdieo mibiafear voor VoedeehKKMrïieniiHr df Hamwa die ileaer dagen in h t huweliik U ftredee met een nicht van tien Centmm afgeffaar dyrde Trunboim eenlge incidenten worgc vallen De plechtight ui had plaat in da kartiioliake kerk U Steirlitz Bit de keik lijV Autodianst BflOESItililtllEOWIJII Hllli A nvragen voor het plaatsen van reclame In of aan de buitenzede van deOmnibus Ie richten aan het kantoorte Boskoop 5003 15 In de IjowTmamduHii vmrw tcn n agta bwuitig joQgeiia ttie saariM lavMi an booaschaploopem wtUden a jn van Sterttan Ut liaar alechbs en van hen had da aoo noodige vayheU van handden die ham ia staat fl4ieJde den god i ner aantaddiMT 0 den voet te vot ren g ire d te iwrackülMB of be ventwynan t halen of te dragan to spreken of te xwijgen naar den ti ma denai od Deze Jongen waa Daid de Dttiiral aooi van Cix b Mc Crob den alganwMMn daugniet en grootaten ittrooper im at darp LowinuL f Daid had aansienlO vaotvlaelen Hat waa met noodflg voor hem wn op g aMU ureo tttgenwoortiig te ün aan maa dsn Inderdaad dat xou dlkiwyla en werk vaa meer dan gewone pJichtmarvultbig ge weeet z n want in CtxA Mc Oobla hun kwamen maattUden g woonl4it niet voor Daid at dtaarom vooalH h leaftle saai ongeregeld en altyd buiban Ean paddastoel wanneer die met giroeade en boeeh of in on van bauwn iwirotten boom moeat nu n dan dienen om de leogv maag t vullen Daid haci een regel ten opaichte van elk aoort van paddetftoeden dian hy aLi Toigi aan zijn Tnaltbera medadeekle Joogena het gaat M ak kom biJ aen paddeaboel Ik bek k dw gwwL Ala dl van boven g evle4i t of van ondeiao firotm ia iub ik nieta met faem te nakao Maar u het een gewone aamriga aen achadalooa uitziend dieo dbn eat Jk er maar w stukje yan en aat het daar mtin k al i dea Wordt vervolgd j R K Premier TM SlfiilREN M SlimiïEN pIjpen in Bruyère Calsine Meerschuim en Barnsteen Broststs Ssrtstrhig Ziir li s trlfin Aanberelend Sigarenhandel BORNEO W2U Kleiweg 87 2s Aromatische Staal ANTON COOI S DROGIST WUDSTHAAT 2S Meisjes en Leerlingen GEVRAAGD bij Daalmans Co voor droogkamers mangel en vouwzaal envoor lichtere werkzaamheden eo Loon na ar bekwaamheid van 5 20 Gulden Hiermsde berichten wij dat wij aan de reeds jaren bestaande zaak van Gas Water en Electriclteit hebben verbonden een Lood en Zinkwerkerij en alle daarbij voorkomende werkzaamheden DIENSTREGELING O üiilodjeiisl Bodegrafeii lleeowijli GiiUila vanaf 18 Oct 1920 Zondag veitiek van BODEGRAVEN 9 00 180 7X 0 Zondap veitiek van GOUDA 10 00 2J5 10 00 Overige dii en van BODEGRAVEN 7 50 10 00 12 50 3 10 5 10 7 50 Ovenge dagen van GOUDA 915 11 10 2 10 4 15 7 15 9 30 Vertiek te Bodegiaven vanaf Ifotel van Haaften V Vertrek te Gouda vanaf het station 5005 U Met de uitvoering van deze afdeeling is belast éénonzer die hiervoor een speciale opleiding heeft genoten Wij hopen door eene soliede bediening het vertrouwen waardig te blijven s 6o Hoogachtend Erven M M VAN LOON m u BW wu j ore imr X Spierpijn en ponen van allerlei aard als noordpyn en kieapijn Zenuwpijnen enz Neemt SANAPERIN TABLETTen PAU KOUK rju Bu A ri tmivt f br A MUNHABOT Z st Smole sorteeriiiii BLOEMBOLLEN im T¥vr ï¥rr mT Afdeeling FIJNSTRIJKERIJ oopdan 18 omnt Front SO e nt pr Manohatton ao o nt H lfh md n 30 cent Öv Ph ni l t SO OMni n Hoos 5018 Westhaven 31 EER$Tf laAS BEWERKINO Tid BFOON 40 Wopdan op warlimwi daaolljks afaohaald 40 A 5014 20 Moemkerij m C ilCïkLIS hlekade 132 211 WITTK aioscoop V n l VRIJDAG IS OCTOBER lol o OU DONDERBAG 21 ÜCrolEK TWEEDE WEEK y n de overweldigende SeAeHlm HOUDie DE BOEIE KO I li In ilo hooffirol UARRY HOÜDINI i werelds grootslo wonHermnn Xa Kplaodai KBM TRMD OMDBR WATBR 5077 Deie Epiiode la buiteniewoon spannend 40 lOU HANDEL IN 20 I fesen hoeslveriuudbeUl lheeschhetdlceelpUn jilefOTfBii Portiftuilles Oamestassclieii PoftemoiinaiBs enz PRIJSIIEIILIIGIIIi Douglas Moliirrijwieleii Hiermede bericht ondergeteekende dat de prijzen der Do glasmotoren tijdelijk aanzienlijk zijn verlaagd en als volgt zi n vastgesteld == = r==== =i == P K mal kicksi Irl6tie en 3 varan f 1700 i uktda ftuHHABDTij Angarsiroop 2 3 I 1390 2 zonder mat 3 f 1340 B AdI NI VOOR aoUOA HN OMSTREKEN J F W TURION R jvMelhaiidcl STRUISVOGEL Tel No 326 Motorboottfienst Gouda Rotterdain W M EL5H0UT Tal 347 Oouwa 43SI 20 GOUDA er T n traii Mt en t na r alle pliatink Miik DieDÉerrieliliii k ft aan o r h l iraiiaiiorlMreii an Plan o a VKRHUIZINOBN Bei ging van INBOEDGLa L M POLDSItVAJIRT Tel 344 Turfmarkt 1 GOUDA EÜectnödip Drukkerij BRINKMAN A ZOON GOODA 5ïH w Tr p l W 59e Jaargang Maandag 18 October 1920 GOÜMHE COllMT ie o TW © eaa fi d Trerte tioTDla d voor Q o o glöl © ao Ci treic aa VERSCHIJNT DACiELUKS B B H A L V B ZON KN VIBSTD AGKN INOEZONOBN MBUSDEBLINOKNi I rag Ut alkl ratal Mu t M üp de vu rpagina bo boogar Gewone advartantiën aa iagaaoadan niadadaaliagaa bl eoatract tot laai fatadll caanlcn prlja Groota latter aa raadaa wordaa barakend na r ptaatarulB AdTartentUb kanaea wordaai Ingaaoadaa door Uaaaohaskomal vaa asllaila loakku dalAi B Advartaatiabijraaux ea oaaa Agaataa ASONNEMENTgPRIJS par kwartaal ƒ 2 26 per waak 17 cani met uDdaiabla l per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ceat uieral waar ile beiorgind per li per gencbieilt rraiao pai poat i er kwartaal ƒ 2 75 met Zoiida blad SM AboDBementen wordeo davelljkij aanKcaumeo aan ini Bureau Markt Jl OOUUA bIJ oDze atreDten len boekhandel eo de vijatkastoren ADVtHlHNTlfcl KlJl l it Gouda en oi treken bekoorende tol den bezorakruiK 1 6 laael ƒ 1 JO elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den beiorirkrunj 16 regel ƒ 155 elke regel meer ƒ O JO Advertentien van publieke v rmakeliikbeden IS cent per regel Advertentien in het a eidagnummer JO toslag op den i ru Buiean HAKKT 31 GOUDA ItoiUcbe Telef Interc 545 Üeiwek iD ËMbfuué txm wiflhaxtmkftm amÜboUjawiatlacAa oniaiiiaaUa iutaut ootdaat lu verbajkd üaarraKNle zun nw a daa üW EDMtd par unea ui hecbteaut geoonMo IH gearieiftearden lyn haoldoMJonUii g waa a offiieieren uit de lagejKi VkD KoMajiak Ü maouf en Boednny iwiMa man waginia l4 iMMkmlagaa tegtn tk l oünn D ailn oba ruotie tagea d ïtovM mvpMrinT het baval over ayn looaaJukeiiiwar onta naa haaA iloadenny ww daarop beerouuti UMt vm oorlog tegen de sovjet te oivwUA rM hen V D bei loht ineidt nog nadar len gevolg van dt door de Üolaienriaten ontdakbe xamemwonng in Sibats atJa u Omak JAU in IWnak 8 Ü in Kmmolaak b u hfkoeuk lOÜ in IWJiabiock iUO ptf soneo in hechtenaa geaomeia Vo gq u ma dedeebng der BolejewBaèen waren da aa awnawverders van plan fiiibnakaa apoor wegen en hnwHcn m da Lucht te latte vUagen vetiler aou oodcr da Siberliclw boa ren een omtaad wonkn TarwekL De nioeilu kheck waairmee Je bolaimrib m eigen land moeten kantpen is vooi km nieenlarheid lUu Uuitache onafbankalljkeiii teen baletael geweeat aich bu hen aan ta falLLiten Op den Partydag te HuUe xyn da 1 voorwaarden van Mioekiou mat Ut atan meo tegen 1 6 aangecMmen Nadal d voorwaarden van Mocloou waiwt aangenomen vai iat de rechbervleugei oo varioak van Gnan en de zaal Dawnlg varlciaardi dat bet congras vollDonven rechtanaUg btaaf en dat xtm beaiiuiien bindena stui Ot b sprekkigen duren VDoat dniaitl yn Men wH atf dat de z g wapen Mtilisbanti viui liigu wai vurluidtle Zat r tlag Octtobeir sou JngUian nu w rd in t l ab t tier wortee wejSk berioht dat de troe pen vun eligowHiki tnet roode aMeeamgien laagM waren gewneeijt waarmee du h t wiapituintilsitantlevertil ag zou m geachon den t en anler teteigram echter htjudt nu m dat eetitit in d n nacht van 17 op 18 Oetobtr het verdiag van Runt van kracht KOU wierden Dat maakt tie zaaik w d letü anders w at met wejmeemi dat het in het Oosten een waiPboel is en tdÜfL T en tie Ookramen the van een wa pt niatiltibanti nog aietii wnJden wetnn zim til boUiewoki m het irebied van Starakgo baatunol Vrsimelnik ivne ninka een krach tig otfftsnisief begonnen Hun troapon be ttaan uit iX B brijcaitlew infanterie en twee ibriiimdeH cavalerie van de 41iste en iCMe div e tlie OOOU batonobtw tellen Het ofrtinsief der rotHlen die een pomng daden om op vOTscheidene plaatMO tie Slootai en de boeg over te trekken it volgenB OekraionacJw mededeel tair Weral met gixfote verlieien voor hen Lfgealaigen Ry Smenjïku ia een bnsrade cavalerie van JO K man voïkomen vemietiiwl luasehen Mohilef Poduiky en Novo OasiHttia had tien pUabaclykc gevetshten plaats Het opi ei1beveiI van het Oeikpali iiwche leawr i v vesniere aanvallen van tten viiaind tegemKH t laar de vyand m het ebied tus Hchen StarankoTOrtantiinof en Bentttsfef n euwe troepen cooc ïbneei nveenseht prmse séguren de eenen en de anderen hopen tlat het ile dochter van een flngelsohen hertiog aal lyn daarbij aan voerend dat ondier de EluPODeesche voreten dochters buna geen meifliesl te vinden zun wl el blottd geheel van Dijitsch snBrtiten vry H t U een inoeilyk problöem welks o © lo Liiag nog wel een piow zal worden i ei Bchoven lusschan liet minintefie van Uuitonlaimi whe aken te l rfHideii eoi dat tt Parus wKwxlt rle arodachibonrwiwitfdjng ovtr de Duit Lhe schadLvergoodinjcen voortgezet De cori otipondonl van de N H Cit omscJuiifit het IianBcht atanulpunt aldus franknik aanvaart een ioo poediig mogelyk tt hou ien tonferewte te Bj ubsüI tn laiiHtontU daarna een conferentie der geallieenlü tn Ihiitsche mllnl te s van fiaancion De bei tie confeientieb moetem de betaaiwiize re geien en de mojrelyike Duitstht voorsbclkm iniits m ovtreenstemmiMT mot het verdTac van Vtr wtille Ook inoeton zy de ini n en lieoalen wiaanbiiuken de ilcfanitievc ciiftT t kunnen bewtwien Wat aannraat ten onreiientit vam iogcci n whod U n mtont 1 rarakryk dat ii et cyfer lUr l uibsehe vei giooding in geen geival Jn be p nk img niet Duit oht politic kan vaatgiestt f wioi don tcn y de gealt eenlien het bit vtx rbaat volmaakt een yn De conuniMSic voor de veq edinigen konA diaiutoc in de eenate plaat in aanmerkang De l ransche re ree 1 iing houjdt Asi aan le inetliode Spa n 1 het omlergeochiklt makew van tie ovei een kometen imet aancties aan de pllabonische verdraigisibepaUnifen m x zomiei de com misBie voor tie vongofdBvgen te ixn te doen Uy wysBe van reclame voor en ver fterkmg va het Iraaarfie stundipiunit moet Ihet betoog d er eoinnHssie besclMJUwd waarin SibULt dat man m de laatfite week vooral mei iie schadeabhaittiniiF en de Dunt scht kolemleverlng bezig hield Vóór No vemlber mtoeten de betroMoon legeeriiMpen tatistieken nopens de Awr de voornaam tte bepalimpnen betteeJde schade overleggen tvenals een sohabtingHwyise aangaande de maritieme sohade Wat tjiireland en aan K aande tie andere schade en twi loïTSipen s oenen wat firankruk Italië t n Bel nc ietieft Dt commiasK i lt ot met DuiLsoh land m afwiaehtuwr van een definitief ver gjelylk ten voorloopige regeling ovei de voorschotten ails contra orestatM voor de Duitsche kioüenitoevoer Wat tikt laatste ijjigaat hield Duitschlami iieh de laatste i maanden oan de overeenkomM Over Sepliomber kwam ongeveer 1 500 000 ton voor Tramkryl 165 000 voor Italië iOO 000 ton vooi Belgit en 100 OOO ton voor Luxerni burg De omdeihamileliniPen met de Duit sche regeemnuf over een definitueven voon der bons ad 20 en 40 milliapd maipk jroud eindigen met de overhandiging van ge noemde bona Met den Russgsoh Poolschen strud i het toch niet zoo zonderlinir geloopen als werd gemeend of de feiten mot ben ver De mijnwerkersstaking Nog hoop op benuddeling In vele mgnen aJ gestaakt Duizenden arbeiders wetkloos Verklarinjirvan Lloyd Geoige Om t hatt vun den Britsthen kroonprins De kwestie dei sthadeloo8steIlin j Often sief der bolsjewiki tegen Oeki aane Geiuthten ovei opioei te Moskou Antibolsjewieksche sanienzweiing De 21 punten aanvaaid De bui tenlandsche politiek der Duitsche sociaal democraten OiN OVLKZKHl Uoyd GeoiKC heeft een boodachap aan het KnigeJache volk verspreid wiaarin hu zegt tlöt de re eeriinig alle mogeJyke moei te peddan heeft om het onheil der kolen taking te veaimiiden maai le mnnwerkers dorstten naar hiun winst en ginjion mtL ikiaeht tegem het adtvie s der leulers in D natie £ de en aanvul met aÜe macht weerstaan en daarm onuretwufold slagen De eepatt mmiflter De veiklaimiT van hot miinwepkeravt i ibonid egt iat teg eaiover de redtehike eiEchen der wiinwc riüers en ihun tetreuiioet kom enjde houdmsr door rM tweemaal to tie aankonidvring der atakuur op te ftchor ten de ontoc refeJ yke houding der reiree 1 mg de mtinfwerkers geen ainderen eervol len uitwee liet dian sitaikintr De munweritereactie plu do Smn i cin btiwegiinK houden de £ ln iel chen met zno ibeziig of ze hebben nocr lust izich te vtidiepen m een aeer teere aaoigoloffenlheuldie leder rechUreaard Drit ten nauwsteiiaakt Het dvaat om t ireiuk van aller lie veUiag dem kroomiDTins van Wales dat pna na vele maanden i eizens m Londen n ie luffgelkeerd n naat gejuich begroet Depirma te onaieveer 2 € war eo tvwordt dust d dat hy naai een echtjgenootëiiraat uitBitn De giroote vraaig is Vlet w e zal biftrouwen Dl T mefa pleit vooi prinsen lecht op een huwehik uwt iiefde en d ware Jiefttt kan er volgena dit Mad JejjA t s zno in een huwelijk met een tungelöclJe vrouw i i mi igeen reden meer flooifls voor den ooi liug a llecn een prmseij pan knminikilulkeQ bloede watdixlig te achten voo onzen pwns went het blad Dit artibel heett heel t at opschudding verwekt in de op meuwfciei beluste we Tekl zou er wait zun is I1 weIJtcht aJ In It reheim veiioofd verliefd monnronatisch De l Hulensche correspond enit van de Man chewtei rtiardian heeft het geluk gehad van iemand te ontmoeten d inoeil op de hooglte waip Er ts nog meta zei deze ten man tie er ie aiu niets meer een tud sro leden ii de pj ins inderdaad zeer verhefd igeweest ov een metsie uit de Losuiemscht society n aar dae vertiefdHeid is over en ihet imeBje al gebrouwd op het oogenWik IS de prms dus als een blad blank papier maar aan het hof bestaan er twee partiieo die het niet eens aim over de kiwestie wje dit blank papier besohruven zal Een Roe Nu de pognDgen om met I kigeland goede vriendieii te wiorden niet vlatten de Mos kousche regeering in Kjo iliairen thoofd ge tooten heeÜt weiullt ze dan hlik naar L Auiden Aan de lloemeenflche rcareering heeft ze voocngesbeltl rechtafcreekschp ondier hunddingon te beiginiwö op pond van een IWemcenKch draadlooa tel B ram waarin gicweaen w ni op de wenachellikheid van vriamlschanpeluke befcreMiingen tuaschen Rusland en Roememte Nu zyn op t oogon bhk Ie omstandigheden welnur geschikt voor bfesprekmtgen metRualand omdat men n et weet of tic sovjet regeenn r nog een lijig leven beschoren is Het tegendeel s erdei te wachiben en met de bolietvniek sche regeering komen allicht alle met haui gt iikaakte afsipmken te vaill n De berichten over aavtinboilBiewiekiich acties vermeerderen n ot den tiag en voi giens een Have Reuter beurcht uU Zuric4i zou thans ook het Daitsche niinuaterie van buitenlantLscht zaken officieel verklaard iiobhen lat in Moekou een oproer is uitge broketn Het Is remJim w u door de onatan tielmgen bezet zyn Wat tuist is van deze bewenna ihirven we met te seMifpen doch t IS wel heel mePkrAaardig dat van alle kanOen het niieuws ovei troebelen m Rus iiiintl ons toestroomrt In Siberië bou de soviet eveneens voor haar bestaan moeten waken BerI ngukc Tidlande venieetrtt uat Hel Aingfors Het Itussische hiati Bolevdta tleclt med tlat een door de bolsievRiki be noemide buirbengewone comnuissie van on Ox den tegalUkmtUd gahouden paxttfdac der meerdartieidi wciküiaten tUn da voJtrende punten voor de bultenlaadadu aatl Uek m het progmun van actie ontaaomaai harzienlog van h t Trada T nln t j or de tweede Intieraa44anale tim tm terdaK is tie mU mverkei Hi taUnir Jti Kngjfelanid imifpeaert m vele miuieii wba di airbeuj neerffelfW en d leiduur vei niachtte Uat ae vamlaaK aJiKemeen zal zim Ooizet Ib ik rebmnkien we het wooixi jvei wach ten van hcipein ift iselfs in befrtmurskrjn ren te imuuwenKKKl spraJw NatuuWim wil ae i aa aion lat wanneer le actit foarK iKt er jreea omlerkruioers zullen ziin maai wamieer mieoi in t Ihart vaih Smililie en anderen kon lezen ziwu men zien dat ze m atdite en eimlektlte ui tj edjdiniir veirwach iiL Him eerjrevoel venalicht hen de La kuur te paxwlameeren oti een twenaderimir tot de refreerinif te zoeken wen irx e l ui d het niet met ha r eer kun overLcn toeniren opoieaiw tot dt mimwepker to RBan en ibemiddelinuc aan tt biededi Intus bchen aomlen beide partiien t bemuldelinic hot Drievoudjfi Verbomid van Vakvn eemiR injren dartklaaar aiafuvBanxlen en wan neer leae met tiraoht te intervenieereffi tejxUaiir h adl ze daartoe ooifr Keen stdtipen Kediaam dan is het niet omnosoliik dat het paxlementaipe comité v n het tradt unionconKires en het ibeeituur der Latbour Partij lie vaittdaafi m emioenschapipeUike vewadeniniïr zullen boeenfloemon weUichit iii die Jichtanfi lete doen oi onnaddeUtjk de tMn tawan mat bat V l van heratel vooral van het verwoaa te ged led in Noord Frankrijk coo mogat jk door sanMowerking van da arb ida h oivanlsaties van beade Landen 3e oprichting door d tweede IntamatmonaJe van aen mfteumtvtatniale tirolebarliiGlw commiisate van ocüe voor tie bultealandwlM politiek tier atibeldeo sdolaaeaa 4e onmulüelltik herateJ van de pokttlake en economoHche batrekkfngen naat Rualand De invlootlinifce rbeiders lebder Olvnes drin ateilk aian op aaiuvaanluur vam het nivankeUilk door de reffeennar aaa de fttnd K dane ipdan oni n de loNneischen AMI een oojpartydmif fcribunflaJ toot te Ier in eeo tioeeTM aak tot een aiibei lersver Bidennjr oeide hy VrwdiawaiwHid Indien w freen vergeJijik liot staiui komtt itkIiph men niet we t te ipeven en t nemen en indoen men de faitialp ffevoljren vaji en neerlejaren van den arbewt met kon vemiii den dian zullen de jremoederen eeorikkeld wKwdeai en aal een venbütterde stakiTwr uit brelMn Het ts 7 eel beter dat wil alvorens den strijd ibe bejrmnen het irezotnd verstand rehnuilken dat aas Eairelischen eurera ih BUITENLANDSCH NIBUWS iDe atakimir dJe heden un Voilie fcraeht moet uiitibrekein 2 al duizenden en noe eenh duiïendem wertolows maken Allereerst ziin er een nulhoen nnjnai beHiers bii de bowe t TÊg betroidloen en hierfbn kiomit rvoe een KToote schare wwklieden uit de andus trieen die zullen worden aitoiwezet In Yiorfcathire sbaam nu al 20 000 metiaa arbei ders op stiraat en ooik mt antfere irebieden Hin berichten over werkloosheid onibvan Ken meeaber terug op zijn bed en lag Te POTtsmwith zim alle nuktaii e verio ven narehouden en de offioienen en man schappen die met vertöf waa en aim tiorujrfferoeoeii Feuilleton Donald Gracie liag lang te luisteren aaar het gatuk van de hars der tptyniboomen op het loodien dak van het portaal e het vocht veraameld door de naaldeai lang zaani nedervieJ tik tik regedmatug en zwaar als hert tikken van een kerkklok Een voge kwam zioh neerzetten tiegen het Icozyn De khmop aan den muur tikte tegen de ruit Over het veld klaagide de hond van het Tounhuie aan al de heuvels dat hy alleen en zeer beda efid wae Er mas zelfi geen maan om tegen te huilen en tlaarom uulde hy aoo maar Tik t Hot wtas indewlaad droevig daoht de meester Daarenboven lAas het buiten kil In aulk een nacht fkon men ge maJokelyk een dooticluke koude vatten En lis dat gebeurde wiat moest er dan van hfrt mejsje worden Ook deed zyn hoofd pyn en daardooi kon hy niet slapen Toch moest hy slapen Wat te doen Ja er was iets Daar in de ondprsrte ladp jn het verste hoekjt Hu wist dat htj Itót in het donker kon viwlen zonder iemand lastflg te wii len Donald Gracie was half uit bed toen ploLselinig een s traal van zelfkennis door zyn ziel schoot Het waa een stem uit den hemel ils het fliickeren van den bl Vsem aB GkxIs toom van oost naar went O gy verdorven der schande volhar en n londel scheen dr te zegST i Wat oo fpoechg na het u t preken van den eed mrt de fclank van het kini erg oe nog in de oortn En reeds w Ide gy u norf ho loo ic m alavemy saan l ona 1 Hdgracie pas nosrmaals op opda Gol niet vergete eeomaa nog harmharttg te zün Ekt Toét een huivereodeKi zocht viel le STERKE MAC Naar het Schot ch van S R CROCKiETT Geauthortseenie vertalmt van I P WBSSELlNK v BOSSUM N dnik veitboden Ij nv bleef hy beweigingHoos Uipgen Of hy bad of niet kan geen n en che yk we zen buiten hem weten AJs hy hat deed liad de tiuivel zyn vimtier m ledeie bede Zy konden Aiet opa yaen op de vicuijelen der onoprecltiihetd Het hart verloochende wuf i e lippen prevelden B r hèer chbp stïlte m de du rtere kamer Het bed kraakte Wfeor wajj al et rti lom vloog een nachtvogel kirachtig tegen het vanater en een nvin bezig met een lade m den hoek uitte een scherpen ang t kreet Fen wibte gedaante lang on iJank stond n de open deur een bramlende kaars om hot g houtlemle Oji W grooii knielde de man die geleden ha i m de hand had hl yn zielwvyand O vaderi raap het meisje u had zóó t elooM HoojïïjfiTUK vnj Het bitter manna der wraak Er IS geen heldenaaitbhUting elyk vLi tfie van een kleinen jongen voor een g Wj toren Xy overtreft de liefde eeoer woiJw daarita dat er g een verwachting i vun wederaanbkklmg Toalat xng w alles wat verwacht worxlt PertoonJlifce fcestjraffing vertïoofpt den yver van den aanhKHer Ver onachtaammg booze wioordan Itiaippen eün Mwreel liefdeteckeoen te mewr braibd stof om de vlamn an te voetlen van een rog diepere ai een laatst gaeden nacht te zeRigen met een shawfl om de schouders daen de meestei herkende ails dien Welke haar moediei omhad igeüiad boen ay stierf Voor den een voud van het kind wias Ihet etJi omhulsel viaarmede zy somtyda ra haar vadeis kamer fcwam Vooi Donald Gracie werd heteen eyimi ood van het awarte kleed waarmihet uoodkit zjjn leven had gehuld en vernietigïL U Het meisje hief de handen op met ech t n admk Waarlyk vader aeide Atlora de ilanids taai geTaruileende et is al heel mioeil lt u te vokfoen Pyn in de handen en in den nig heb lik vandaag wel pegev i maar lliaattepvin heb nik nnet op mijn geweten f e meestli drengde haar met den vm Br als oth te itegiyen pa maar op JEii aw igmig y voort g a ik u veokatern U moet da lólök igaan sJapen Lan lit u matngiem weer geheel beter zun fceeft de tiolcter aegd Bc zal nc wel Wte komian om mijn ouden hromlbeer goeden nacht te zQggeiL Zy ginjr w er we en de sohemermg wel m ite kamer vam Donald Gracie De een ame knars vwlachitibe één pumt aoo hel ter dat de rest vaai de kiamer in dilflke duwteroB was geawjld De meester bewoog zich oairustijr Hu cheeai letia zichzelf te herhalen wat en ebecifdkKni z n of een besluit onder wxwdan gebe acfct om het igTooter Ikraoht e g eno over den wiü van eeoa mwL Het fwna een ved beauJiüder mftuSje dat ta faaaf inudiitvaiwiaad bdiuMin knmm om Zonder eeni inleiding voLgeinB haar onveranderlyke g ewoonte sinds ly een kind was kaïelde Adora inaas t Ihaar vader om haar bed te doen Dukwyls had ay dat jaren deden gedaan aan de knw van een man hulpeloos schommelend m zyn stoel of bibbere Ijranen loende vloeien ovei heur haar Maar de engel der Alomtegen woordigheid hy die altyd het aaagezicht Godis aanschouwt was vlug geweest om een sluier der Ibarmhartigiheid te laten val len zoodiat de kleine a et bekedigd wej l Dezen avond legde Donald Gracie de af gezette predikant de heimelyke dronk uard zyn hand op het hoofd zyner doch ter toei zy had Hy vestigde de oogen op het raam waardoor de nacht keek op de in het wflt gekleede igestalte naast het bed on op ïeai igruzen ouden man lig gende met open ooffeft hard nnet veroordeeling op het igwlaat geschreven Toen atond Adtom op kuatie haar vader op het voorhoofd zeggende Goeden nacht brombeeri Roep my als u my noodig hebt en gnng weg naar haar smal Ibedoe in de üdeine kamer uitziende op deai ibum Biniwn Wf minuten ilitip Ü eo slaap ma de vermoeiden en oawefeulditfen maar Al jtsiiiif E