Goudsche Courant, maandag 18 oktober 1920

j jv ss r ï iT i y v Quick 6 5 14 2 10 Feijenoord 4 4 13 3 8 Storm vogels 6 2 2 1 12 8 6 jjie H 6 2 2 1 7 6 E C 6 3 2 13 9 6 t Gooi 4 1 3 6 2 6 W F C 6 1 3 2 6 10 6 H D V S 4 2 2 4 4 4 R F C 6 3 2 4 7 3 AD O 4 1 3 1 6 1 H F C 4 1 3 2 9 1 S V V 6 1 4 2 17 1 degradatie besparen Hüver sum 1 gaat nog caiffesisffen aan de splits Hier is de stand als volgt Hilversum 6 6 12 1 12 V U C 6 3 2 16 8 Hercules 6 S 2 1 9 6 0 Olympia 6 3 1 2 9 11 7 Velox 6 1 2 2 6 6 4 Zeist 6 1 2 3 U U 4 Victoria 5 4 1 3 6 4 A W 6 3 2 6 10 3 Gouda 6 3 3 3 7 U U O 6 1 1 4 0 13 3 9 eon MitMl kmoederü te ho jreloopen die zJcdi Kjlcriei critiaohc met bopaald onf8lhi e opnmriciniMn over de l auimUWeJcwwMtiedi mn l k nunuiter vwooriDoMcn Deoe voMI lUfc l lii ldMar niet D tin TcnwJt vediei de Iwrk door een ach t Tde ur fltaiAe mM min iVHHiw In en wreedistiLainden auta n vorwoilerdo E ch fiwt flpo d 1 BlfiLGnE f Ten tii ke tul de cocrftrentiie wn Si WM overceiwetomen Hat de Belusiarfie re nvimr alk k t4lh vooa het verblijf en d mtéJitm VMi ds twlrtiloe daar acnweczJAv tel reeixlen tou voorschiet om e latar reatetMmnI t krlteeti D r reeT tw heeft 6V iw l thaow bii hct bureau van dan VblkeoUranid een Tekeniiur iiuretiieml van 3200 oonii terliiiff voox de Kintrvn Melke Le Jioeren edeiejreenden en de nen befceleulonde d AkundifEen en 3nt tenaren in die veertien datren he Axn opireirookt of miaBohien wel meefirenomen Het buraau van dm Volkenbond heeft óe rekenintc echter naar het bJad J ri Mi fi wee te vertellen afeewB en met de mededeelmar taE het over niet Konoeg tredden beschilot onS ooik divaren te betalen Haar veifqidli iJKMtide Qelfriache resecrine naar den ümifafiki ïijn verwezen ti Ji ii i i De e i r r i Luik overledoi ZatoitiajmvoilK F n is na e n loM te iekte op 60ja i iffen l eftlid te Luik oi nlefKn wenerail Gérard Miathieu Leman de hold i fti verdüdiieer van Luik Bij den vaJ van deae veatimr werd ireneTaal Laomrt U besloten had ich omder Reen bediaji over tt revan onder de vamiioopm rpM het foirt Loncin bert ven en haif veratikttJdoorda il aitsch r8 ürevcinaen Brematet De tDuitorhe officieren efcroffien kwr Kim daA pea4ieid lieten hem zi n de r n beJiouden j iwerd naar Duitaohiainid overV 3Tv it m kreeor later boaateimndjnr in ZwtitseHlaïw hoP trJ vooo ziin srakmakte sre CDondheid 4 zoeken In ihet voorlaar van 1918 kon hH Tiaar Plarii teni 4teeren w ar hU door de FVansohe berolkins ireflfltdrifti wwrd ontwanirwi iDewn uomor had de iretMraal die nofr steeds aan ziin wonden Ii dende vms een beooek irehrechjt aan Soa en eeiTftt voeritiem da en releden lowwn hit naar Lullt tenur Co a Dureiux voor dMi Haadd Mn nr de aikMloepw week n lk nd 15 October In Nederlaot uUmomoken 31 faiUlBMnMn en t ran U fallUaMmeoteo In desalU Mtk van hM wrm iaav hgen In rio naar hiin nioening mind waardige kwalitoit I o kaïuphddiiig hiM H het Um aanfffc btiden uan bel H r a i bet lUnkliaar an Ie nrmrti uit te e p P T riep do armen op om do ullüot ing bij te wonen 1 praeadvlezen betreffende De Overheid en de Pera Beide omierwcrpen haaiden grootc belangstelling Ten aanxlen van De anonytniteit in de Pers werd b stemming uitgemaakt dat l6 journalist het recht heeft zijn werk te omlcrteekenen doch tevens dat dit niet noodzakelOk wordt geacht en ook niet steals wenschelijk Uaarmeile is beslist dat de toestand blijft zooaU hy thans Js Burg ArinbeBluiir dat li l aanvaard om hei it te de len Po omro LBoaa tt4 viiOOT Stadsnieuws GOUDA 18 Oct 1 van Straalen f Het bijzonder onderwys in Gouda heeft een zwaar verlies geleden dyor het oVeriy den vJn don heer 1 van titra aien hoold van de School met den iiybel in de Keizerötraat De overledene zou in 1921 veertig jaarbij het ondei wys werkzaam zijn Un werdö Dec 18Ü1 te üodegraven geboren in 1881 behaalde hy de a y voor onderwyzerj waarna hij een benoeming te Klundert Ontving Ach tf reen volgens was hy nog werkzaamte Uodegraven en te Amsterdam en na ookvoor de liooldacte te zyn geslaagd werd hjjdè leiding in scholen te hcfuwergyl Zevenhuizen en Aloerkapelle tot h ü IH Juni 1908 benoemd werd tot hoofd vamde byzondcire w hool m de Keuerstraat algier waar hjjveel en nuttigen ak beid heeft verricht Hé laas bet het zyn gezondheie tocstartd delaatste maanden j veel te wenschen bver zoüdat hy Zijn l yiiitie met ntucr ko aar nemen en beslot m had tegep 1 ontslag te vrugeh iKyn lamiljie enlioopten dat de hi hem goed zou k liy na zich zoo jfing n t opkomahiacht te hebbenpjgewijd nog gojfUiiftviin zijn vacantia zou kunnen gtnaLHeeft niet zoo n ogen zyn PlotscUtl uit den rmlieki ng wej genomen Znnog maakte de heer Van Stiaalen efejdei mg en gihter hoorden we dat yntslapeai L l n vele ouf ieerlmgen en het pïióolIiestuur zullen hSm In daiikbaarheid j enken I PartUoommiaaiea S D A P BlijkeiiK iH n inedodeeling in M llv l enin iide het lartiilteHluiir der S V r in dl eommiwHle t vr Ix stjilieiring van hel politiek svfdoeni clar artteidiTskla sM de heeren Wilwul Houder Kmper rroelstra Stoiihu w Boek1 Ml S iniie ill Meiira nir i l olak Ill don IVniijiid Meiu lH enBnuitigain t In de eniiunissie voor de iMyirljfs wg inUati ztMialw tiedoeld wordt in het itiirtt iord vin het oeialisatieRap pori wonion bnioenid voor de Partij i o iHH ien Wibaul Van don Tempel ui fier Waerden en Vliegen hel V de hc Ton Panz P en Mrenns lil den b iigdntad werden benoemddf bedrn Van merongcn H JelSoer e k iaiip p vaii Sluveren miwrouw l lll lm en de heer P foogland leiwiil er nog Wii vacature i Congren Intemattonaa Vakverbond Naar het Buitenii ewoon GanigroB vaun het Intor Ltio fcial Vakverbond dat 22 Nov on volgende iWeii te Ijomlen word t eeiboud zal elit N WV 10 afgevaapdüKvlen ïsendsli Verder zujliefi oak de secretarissen vaji de m ona land TtevestiiB le Int mationoJe Berooos ecpettiariaten o m van de Landarbe der en Hfln lelis en Kanto irbe ieinden aim dit conirres deolnemein Ill voor ri Ionian Heroep tlenvn een verleende vergunning i k achtöns de Hinderwet BurgepieUter en Wethoudqr va fi udè brengen oplgrond van art lö Ier Hinderwet ter openbï e kennfe dat N Grpvesteyn te Gouda fflenicp heeft ingest ld teged hqn f mi beshs ig d d 27 September 1920 no I Ïi Sl waaffbij vergunning iat verleend aan de Firma 4 Vingerling i Zblien te Gouda tot het véirpPdatscn hu r eiectrische krüt itmaleru naar de perceelen Turfsmgei nos J j6 57 68 kadastiaai bekend Sectie E po i 2499 Nederlandw e Unie voor Vrouwen belangen Oip uünoodwiinig van de Nederlajwische Unie voor Vnouwienibelimiren L s Woca s lag e ti bwesde vergadering bijeengeroepen Uit het groote cctmdté bestaande uit de afg iaanii g len van de meedoende veireenigiagen i s eein kJein werk coimité gevormd Dit kleine comité is ziin werkzaamflietien begpnnon mrt het zenden van een adres aan den voorzitter van don raad van miniaters waarin aan de regeerln wordt verzocht niet in te gaan on eenig voorsta liat inhoudt huwcHiks of en kanifler biislag BINNENLAND Het Eniceladie uitvoerverbod van ateenluïot Naur iKinlciiiinti viiri liot bericht dal lo h ngeiHOllc li gtMTinK don uiEvni r vim Htwnkoul in verluitid inet do niijiiwerkiTtiMakiiig liertt vorhndon cii hoi biirikert u van sleonkoli i Ik slopp zot heofi ie Tol zich om nilichlhigen gewend U l de NederlandHclio bioomvaiiri nwtaUjchappÉjion in hoovorrootizo schoop NuarnKMi iiuMloiUH ldc zal T vafirl np Noci Iiidi daardoor goon limdw uidor vintlwj Men liwlt mn hii iiuliraken vao cftii mijtiwerkorsslaknig n ke iiuig gel ouUeri en tstiniiu do vcrHOliillende koJoftHtiitimiH ntitii vart kolen vnurzu u Uok do vuurt nftur andoro worolddiylen zul tiiet gefitagnfcrd wonli n Wilt de öclit pva irt op roüt iirittaii nl e Ierland botrolt ook dpzo inewii du de luuatacliappi en te kunnon Dlij ven voorlzetlen tvan nien mei m h ng geU d bunkeren dan znJ mon diU in on lan l ni eidor doon Ha wd mnoilijkhodPTi niet ziillm ml blij n hoopte mon toch do vernimiinjreii in stand lo kuFtinen houden MfU untvoinmlo zicii lwoiiwoI niet dal t n langdurige niijnworkersstaking zijn iiivlood uvcT ilo goliüüle wereld zal doen voelen I Hike vaL Op het station aJtfuer heeft gisteren een sWopgeluk plaats gehad Toen de heer M Ma Jon omstneeks 6 uur van het perron naar ibeneden wilde gaan viel hU waanscJUJoiirk iljoidat het achter hem opdringend publiek ihem het evenwicht deed veriiezen voorlovej van de trapijen en Weef Kü bevTusteioos 00 het eerste bordes iiggem De heer 11 wieiid daarop naar de wachtlcamer geh aclvt en onnutideUiiik werd dr Hajniburger gewaarschuwd Deze achtte het noo iig den heer M per brancard naar ziin vsonmg aan de Nieuwehaven te doen vervoerendiëtigeen dan ook geschiedde waar Dr BuDö eveneens spoedig aanwezig was om aflsiatentie te verleenen De toestand van den heer M wiaa vandaag redelijk wèl hii moest echter het bed houden De autodienat Gouda Keeuwyk itodegraven Vandaag is de autodienst naar Bodegraven via Keeuwyk geopend De reusachtige wagen die vanmorgen vroeg door Gouda s straten reed trok én door zyn grootte èn door de frissche kleuren waarin hy geschildeid 16 aeer le aandacht De wagen bevat 20 klapstoelen waaiop dus een heel gezel e iap de reis kan maken Bovendien heeft de directie der onderneming de goede gedachte gehad om de carossene van een imperiaal te voorzien zoodat bagage en kleine pakjes boven op kunnen worden vervoerd Ongetwyfeld zal deze dienst op Reeuwijk en Bodegraven die in een werkelijke behoefte voorziet het spoedig druk krijgen Tournee Duo Paulus Nieuwe Schouwburg Eir was veel pubJjek gisterenavond datvvaarschiinlylk naar den Schoiiburg vros opgekomen afigaande op den ouden roept ie steads over di t éai is uitgegaan lüiwerkelyk de herinnering aan vroeger tiitlien toen dit duetbistenpaar een vast enKewild nammer was van het specialiteitenl roigTam ma m de Goudsche kermisweek was een zeer prettijce Het was dan ook voor dae goede heriii nering te betreuren dat wu doze artitten terugza ron in een nulieu waarin zii toch vroeger niet ïjouden zyn opgetreden Nietfcemm heititben wii den heer Paulus toch bewonderd om z n w usdauer en het élan vaardoor hy znn verschillende pollen in de zoufelooze bUiapÉ l©n die voor het voetlicht werdem gebracht aoo voordeehg mogeUJk wiist naar voren te brengen Dat er gelachen IS is dan ook alleen te danken aan het komische snel van den heer Paulus speciaal in de klucht Prins Bobbertie Bob waarin hii de titelrol vervuld Als Hmorisit trad nog on de heer Jaifl Florijn die ons maar matig wist te boeien De voorstelling werd opigieluisterd doorpianomuziek JKMENGDE UFiRICHTBN Na de poststaking Het Pag Bestuur der Anwterdamsche Federatie van Personeel in Openharea Dienst heeft aan den Minister vïn Justitie een aditss gezonden naar aanleialng van de vervolging die in voorbereidin s tegen de aanlegigws der staking van P T T pareoneoI en waarm zy namens de geheele Onafhankelyke VakbowoRiing tegen een dergelykep aanslag wp het veireemgingsreciht met kracht protesteeren Ook een condusiel Zooals gemeld heeft de Regeering de onderteekemaars va n de bekende Uideliik verzet circulaire in de da en van de iMst stjkimg ontslagen Dit ontslag geeft de Tribune de volgende opmerking in de pen Aansporing om de diemistorders nn te lev heeft dus ontslag tengevolge Wie de gegeven orders opvolgt gaat de laan uit Daaruit schijnt te volgen dat men bi j de TWBt om niet te worden ontelagen do dienstorders laan zijn laars moet laopen Tweedekker verbrand Op het vllegtern ln bij Olilonzaal is totaal verbrand een tweedekker mei I II gedceUo van den hangar Mion wijt bel gebeurde ann kw mdwilUgbei l l n 11 ander wdft het eigendom van de hee rrln liwrink en Hazewinkel te Olden7aal wier = iehade door verzekering vv I rdt gedekl Spoor we f gepen sionneerden t e Bond van gepen si onn eerden hy de NederJandsche Spoot wegen heeft van den Minister van Waterstaat de toezegging gekiegen dat maatregelen genomen zullen worden om do verhooging van het pen sioen over het geheele j ar 1920 in November a s aan de betrokkenen uit te keeren Verzorging van oude lieden De Nederiandache Vereonimnig voor AxjiienBors en Uefdadmlheid heeft een commis ie benoemd teJi einde een onderzoek in te steHIe naar de vn ae waaron hter te laade de veraorgang van oude Ijeden olaate beeft De voorzitter K v K Naar de T verneemt zal de heer S I van Eeghon om gezond hei ds red en Mi iflriHleii alK vnorzittcT van de anier uui Koophandel HandeUbetrekkbuten met Letland au de Xcderlandwhe fir iia h dio hiimlelHbetrckking n Juet Letland wonRchori ann te knoopen wordt in over woging gegeven daarvan medodeeüng to doon a U do afitoeling Handel van het depttrUiuent van l andbouw Nijvprb d en HarKlol HezuideniliouitHobeweg 8U sGfnvonhagi zoo nu golijk onder in7endi g Van italogi of amlor reclaI lO lta ML Een papierfabriek van Phi Uns 7 He Tilb tlouralnt vernetwt da door do N V Philips Ciioeilampenfaliiiek binnenkort een nieuwe papiena l jiek zal worden opgeriehl met ee ka pilaftl van 1 millioen Drie huizen afgebrand naclit vfiM V rijrlag op Ziter rl iL beef van Tlteren L naar het biiri iiii Vaz Di is meldt een zware brand L rwoed Ilrt buis van hiirgenieester Smeets en twee nndere buiden br in lden totajil Pj rrnanoogsl en een groote vonrni ul wikken m verbrand Bhischmnteli tal ontbrak geheel Pe hulp der MtmMriehlsebe brimdweer werd ingeroi iM n d icb ni vcrleen l rv nor nak is onbekend Verzekering rbkl de schade Bel ri e paa vtaa r iuir do N R Ct v rnoomt zullen met ihgJii4f vahi Maandag a a allo Bolg srhHeunsulatoTi in Nederland het nieuwe tarief voor een pas viBum oopas WTi en xal tevens onder zeJtore voor waarrtfin een visum voor een goldigSiolusduuT van 1 jaar venleond worden ann Noilerlandsclie onderdanen Het tarief in verlioogd voor allo por BoniPIiiiönflWrdt tcu gopast owi hankelijk van do iiatioiiayteit Het la voor iiot f r l è ürM lÉ van de nietliel piwhe oniHir An lii en met name voor Nederlanders yastgoptf ld als volgt f5 70 Voor óen viautn geldig voor een hoonreiB ook doortrekkende reis f 11 50 voor een viaiim geJiÜg voor een ir t Hin en terug ook in transito fl 1 25 voor en visum geldig voor ver eheidono reizen Peze cijfers kunnon eonigszins veranderen volgens den wisfiï Jkoers zooalR die deaii 25flten van iedere maand door de eonflulaten wordt bepaald Otttfenlonuwet en beéioeftiae kranksIniiiKen I e Miiiister van BinnenlamlRcho aken Sehroof aan Oed Staten hot volgende Veraehülende gom ntebostun maken vflm drf nvergjvngsl epaling der Ouder domewet 1910 gebruik om ten behoov6 lan annÜBtige voor rekening van de genwent © verplette krankzinnigen eene vrijwillige vorzekeriiig te sluiten De vraag doet zich hierbij voor of do ren on welke eventueel ten behoeve dier HeC gebouw van de Nederl Handel Mij te Gravenhage B en W van den Haair hebben aan de Nederlandsche Handed Msatsclmppy de veiigiunning verleend om haar kantoorgebouw op den hoek van Kjieuterdyk en Lange Vijverberg te laten bouwen naar het ontwoiT van de architecten Van NieuVerken In de T O P 13 na haar iuhileum mat emstóg willen bezield en wjst gisteren voor de 3e klasse E Satumus op eigen terrein be Prov Staten van Gelderland Tot leden der Provinciale Staten van Gelderland aijn gekozen m de vacature C Wogerif en M J A Barendtezen de heeren J F Wegener v d te Twwllo gejneenite Voorat en P T Voa rJt te Lichten voorde Transvalia V F C T O P Schoonhoven Steeds H wweir Satumua S I O D Graaf Willem H De Wedatriiden Gouda Zeist 1 1 Gouda wint den toss m geef Zeist het voordeel van wind en non E ven 2 uur geeft echeitiarechter v d iOnde het sein tot aanvang en Zeist trapt af Oogerihld eUik nemen omx stadipenooten hot leer OYer en tvoelen den Zeist ceeperr aan den tand en ivrij spoedig worden eenige opgelegde voorzetten van rechts en linkis gemist Groenewoud Sr hreftgt ziin ei gen dool In gevaar maar het acharmwchort wordt nog luist door Boere gehouden Langzamerhand diomineert Gouda maar i ok nu is de keener de grootste hindepwaai om te doelpunten Vele achoten worden door hem op vetxlienatelijhe wijze gehouden Na eenige tegenbezoeken van de Zeiatenaten vallen de Goudanmenschen nog onsrtnimieer aan maar van z iv r pHaatiseii om buiten het bereik van den keeper te Itomen geen BPOOT Een scniminbaige voor een leeff Zeiatdoel looj o nieile mt Na een half uur De bliksem ingeslagen ti een onweer is gisteravond r liükseni geslagHi in de woning van irlH vcti te Rerghireu De mm werd jin bel been getroffen van de dochter het hii finia ir verbrand en de zno i icraakte bewiiflleloos P toesbuid van en laatste is zeer ernstig ni iei De Haagsdie AannenüngmaaturfumDH I c Ni terl AaniicnierHbond verr nderwlellend dat lichter het plan tot opnelilliig van de Haagseho Aannemingtiiaatschapiiii ree lH zit een mtgewerkl liou wplan biedt aan dit hian uit te Mieren ten nunsto tien i orcent onder de herekeiwfe kosten tenzij hlïjken n lirht dat de berekening zonder do inotüge kennis van zaken is gemaakt Kvwituoe zou dit kunnisii worden uitgemaakt door arbitrage Opleiding tot verzorger bU den Ryks postduivendienst De Burgemeester van Gouda veetigt de aandacht van liefhebbers van postduiven die het volge nd jaar by de miJitie moetea worden ingelij fd op de mogelykheid om te worden opgeleid en aangeateJd tot verzorger by den Rykapostduiivendienst Zy die daarvoor in aanmerikinir weosehen te komen moeten dit vóór 1 November as schriftelyk te kennen geven aan den directeur van den Rykspostduivendienst te s Gmvemhage Zy moeten zich daarby berejd verklaren tot het aangaan van een vrymllige verbdntenifl als verzoi ger by den Rykspostduivendenst Minderjaj gen moeten voorts overlesjgen een bewijs van toestemming fa t het aangaan van de verbintenis afee even door hem of Onder den trein N riidng oiid is de lieer I eou il jarige erpbrgde uit hel zcnuwllj ilu gcsliclil Ro clinisl van dr Briin mn de bewaking van de bemi vergezelh iide TfiJcBgsIfr rinksnapt en Iw fl zieh iiider den trein Apeldoorn Tiet l oo g vvorj cn Zwaar gewf nd werd W ni iti ia 11 het Zic kenlinis overgebracli l 1 g is liij overleden On Bond van Ned Onderwifzen Het hoofdbestuur van den Boijd van Neo Onderwiizors schrijft onder zijn Je Ien een slenuning uit over ht bou tni van een algemeeno vergadering in Een hongerstaking In lie intei iiceriugsk iuip te Harderw ik is een forinoele bongerslakiug uit tn broken Pe geïnterneerden weigeren alk voedsel rio oorzaak hiervan is ge JjillientfMi worden ontvangen moeten worden boHehouwd alH hiw vergxioiling iMc eono gnmeente Ut efltrijding van de koHten van vtu pJoging bullen de iiijdiagen van bot Kijk en vandoProvinije ontvaig l aU bedoeld in art 5 Ie bil van bo Koninklijk BeHluH van If Juni 19l No 23 on waarvan dusev iredige teriigHtorting aan het Rijk moot plaats IiublMni Nwr mijn ineenin valt e ni dergelijk rent4 tongekond naar aanleiding vini eiiie vrijwillige door hmi gemeen lebefltmir aangegane of voortgezette ouderdoinHvorzekoring builen de loep HBÏng vati genoenitl artikel Het Rijk dr iagt niet bij in de premie on wenscbt iU ook niet te doen derhalve kan bei I k getm uinspraak maken op evenrethfio rewlilntle Rlikskantoor voor ateen Na ii de NiHb vornwmt zal het lii ikwkantiiiir voor Stn n binnenkort iviirden opgeheven Uit de AnU Rev Partit Het nlraal nnjitti ilcr anli re parrti heeft 1p rireeht i n vergadering geh owlet met afgevaardigden dor Ceu lale anti rev partijorganiBatl in de rschillein ic kieskringen In zijn opcningriwi urd gaf de heer II i olijti 11 uiti i nzi ttiiig van den alfr mocnen wen idtoi tand en van den tiit Mlanil in de anti rev partij om lUijir nil erikel e gwlm htl n to intwÜkkvlen tw ln iintWMoribng van le vraag waarom iarvix r en hne door de fï imriij II li ilra van een mJIMin i giddi n Ui vi iigt braclit moei wiirden l il dl renb v Ui dat kapitaal zulU n il die niaatn gelen bekiif lird m i ete H i len dio bet t utn j 0 iaganda I t ill Ifet boi fdhesttnir adviseert vergailerliig wol fcj houden Eerate Nederlandach JoumaUitiek CunRrea Het corite Nederlandach Journaliatiek Congres dat Zaterdag en ondüg te llotterdam in le Oude poelen in Kehouden werd Ifeopend door den heer I Hana vouraitter van den Ned JournaiJHtfiikrln f De h er Hans ette in zijn reile uiteen hoe het Congres bedoelde te liJn een achrcde op den nieuwen weg dien de Kring in de laatste jaren betreilen heeft Wy apostelen der pirf licituit zoo xeiile spr wy zijn vaak een toevlucht K een Miuiteren in den nacht Vele groepen des vulks komen tot ona met haar noödon en wcnHchen en vragvn onn voor h r den strijd te openen en op haar belangen de aandacht te vewti fen van overheid en volk Wie zal acggen naar waarheki vffA voor hun lenlduiBendt n M k in uiw lami do krant is geweest die haar macht en haar mvlwed heeft gebruikt om sociaal onrecht te denionstrecren om op econumisohe verheffmtt aan te drin n van volks leelen die zomler on thans nog lang sou ver met zouden ï in in hun moeizamen atryd Richtsnoer van héél onze actie is het streven naar erkenning van den gei stcl ijken Kn als onderdeel daarvan moet ome irbeii fconumisclie stryd woiilen beschouwd omdat er tu s Jchen de idceele en lc niateneele erkenning een onveibrekelijk verband bestaat omdat de waardeermp van oen volk voor den gcestelyken arbeul ten deole oiJc ordt bepaald door de economische puaitie van rijn beoefenaari Op lio erkenning en waardoering hebben wij recht Daarop bracht de aprekoi een eere saiuut aan de vroegere leiders v in den Krinjf en aan vele knappe begaafde joumuhstcn Ko lird in tetL 1 presi iënt dVréc euV van de H dlanfl nondig aehl 7 kadijn voor het feit dat sy hun ni iel bijtvntipenneiNi it eerste congres hebbi n willen ve Voorts dankte apr de lieoren Minivtens van Hinnenland scho Zaken van Omlerwys Kun sten en Wetenschappen en van Artieid den l urKemee ter van Jiuttenlam en den president directeur van de Holland Ameri naam aan 6 JK niiii u i erbinden in nidt u iaal voor die puopaganda cii k aan allen die met zcKt eel vnendelyk een inllehtliigsdienst ton Ijehoc lifffNJen Kring zyn tegemoet gekomen un e rteffenrwoordlg rs ift Ka zitttiUR wcixlen besprekm n Ts Stillen en Haden Voorts zal alif hling van den Ku lerzetel aan ilo V r voorde l eoefonbg v n het Ktaat s recht bolar rijke uitgaven vragen let groote aandacht werd deze uit iu7elting aancebnord I nt daarin de giHNl naren waren aangeroerd bleek wel toen na bofeftiidlglng van deze rede sj ntaau een ooi let van l a CoKta ff Hlrijdzang werd aangeheven De gtiode gicwl was er dus ongt twijfelii Nederlandsche Jaarbeurw Dezer dagen is een aanvang genfaakt met de propaganda voor deelneminK aan de Vyfde Nederlandschf Jautheurs welke een in eitiationaal karakter dragen zal Een brochure ia rondgezonden om be anif telMng te wekken bij de Nederlandsche fabrikanten gpn gehouden over De etonomische positie van tien geestelyken woiker welk onderwerp door de heeren H J Cannegieter J G van As en H Dekking werd ingeleid D v i ver schillende aanwe igcn werd hieiover gedebatteerd Ten slotte weni e volgende resolutie iftet aigemoene stemmen aangenomen Het Congres van den Mcdcriandsrhen Journalisten Kring gehoeden op 16 Oct 1920 te Rottertlam gehoord de bespreking van het onderwerp De pconomifiche positie van den geestelyken werker waaihij speciaal werd gedacht aan de positie van den jjoumalist constateert dat over liet algemeen de geestelijke maar vooral ie materieele belangen dor inteüectueelen zóó onvoldoende worden behartigd dat zij in den maatschappelÜken strijd der volkugroepen meer en meer ten achWr komen acht Jiet een dringend ülgemeen belang dat daarin ten spoedigste Vfrbotering worde gebracht omdat voor de beschaving en de ontwikkeling an een volk de volle erkL nning en waamcenng v in den intellectueelen arJjeid onmisbaar is i van oordeel dat die eikenning zich met in de laatste plaats dient af te spiegelen in een krachtige economischi positie apreiikt wat dit punt betreft ten aanzien van de joifrnalisten den dringenden wensch uit dat zy door herziening van de vastgestelde salarisregeling dooi het invoeren van een pensioen regeling en in het algem en door het contractueel vaMleg on van een goode rechtspositie spoedig de verbeteringen mogen verkrygen waarop ZIJ recht hebben acht ten eimlc tot een goefie maat9chai pelijke positie van aUe intellectueelon te komen samenwerking tusschen hen in principe volatiekt noodzakelijk Te kwart over vieren begaven de congressisten 350 in getal waartmder tal van dames zich naar ht Stadhuis alwaar ze in de groote hal ontvangen werden door burgemeester Zimmerman die hen daar verwelkom lo Daarop werd het fraaie nieuwe Raadhuis bezichtigd en werden ververschingen aangebwien Extra trams brachten vervolgens allen naar hrt s n Rotttenlam van de Holland Amerika lyn dat in sprookjes verlichting aan de Wilhelminakade lag gemeerd De fantasie gewekt door het groote stoomschip met zijn vele lichtende étages werd werkelijkheid bü t aan bf ord treïlen In alle gangen scheen volop t licht en de groote eetzaal wax in rijke pracht van voornaam ge iekt € tafels aar t gla en t gerij te schitteren stomi Allengs tra len de genowligden binnen waartoe de burgcmep t T van Rottcrrlam mr A R Zimmerman b diwipde voort zat n verschillende commiJw ari wn van de HoIlatKl Anwrik iijn med aan en de viytirzitter van de Kamer van Koophandel de heer K P de Monchy De preawkmt wmmiiMariM heer J Rypperrla W iersima hield bij den aanvang van den maaltijd een rede waarin hij constat rdf dat de tyd n normaal zijn geword n wat ook blijkt uit tien inhwu i dor kranten die nu meer variatie kunwn bleien dan in den ooi logstyd Van de congj esberaa lslagingen zoo getuig le spr nu men in den lande met belangHtelIIng kennis nemen De Voorzitter VbH den Joumallstenkling dankte voor de zeer gewaardeerde ontvangst van ie Holland Amerik lijn en huldigde in haar den durf en de energie van on s zeevarend volk Deze festmaaltijd was een schitterend slot van den eersten congresdag Zondagmorgen werd het congres voortgezet Aan de orde waren de volgmic onderwerpen De anonymitcit in de Pers praeadviseurs Johan de Meester Rotterdam en H A I sturgeon Den Haag s middags De Overheid en de Pers praea ivisfurs H Terstceg Naarden en mr P H Ritter Jr Utrecht Naar aanleiding der praeadvlezen hadden uitvoerige debatten plaats waaraan ook door nietjoumaliflten werd deelgenomen o a sprak de heer Jonker Directeur der Vereenigirvg van Ned Gemeenten over de dt ïderlöke madit of de voogdü Vtottmt BBRKKNWOUDB n vorige week zijn hier in tegenwoordigJrvan verschillende autoriteiten verachllj i ndbouwouirwsflen KeowMd kinmeir werponV Twee lovoraiiciora voori lf tnritfi ceu lliikn üii wai ri ciiia ianiet kwaiiil en dan d 2dbga8tubriok ü dwkcni X ia Ortober lyjp IB vaekennis Awee cursussen in landKui hüudinK eiftuivelbereiding alsmerl LcurHuasen in bemestingsleer enz De Tvn veekennis wordt gegeven door deilf f Oiton Ryksvcearts te Lekkerkerk dé Ttt landbouwhuishoiiding door dei ulbil landbouwleeraar te GouderdjlAi icorsus in bemestingsleer dotjr dett y Brakman landbouwleeraar te Oudeï iSld Utael Het getuigt wel van ee W landbouwloven dat in een kleinf SPOtT VQKTBAI Da jiltalagen WeatelUlteafiJeeling Ie Uuvi Dordrecht D F C V O C 4 0 Den Haag HV V S uirtun 1 2 AmatoKlami V V A Ajax 3 4 Bla W Wit A P C S 1 Haarlem Haarlem U V V 0 2 Rotterdam Spartal H B S 0 1 ilB Berkenwoude 8 lamibouw ni M g m t kunnen worden gegeven Nwr wü vernemen is het college vali Hl tden der Ned Herv Gem Ihiffl M vertrek van den heer J de VisséhlS 1 volgt samengesteld Presidëlt cZoaei W C van Erk Secretaris kei4 S C a er kerkvoogd C va Wijjij gaarden J BOSKOOP Vrildag J l vanwege de CoBp BoeroÜi bonk een blieeakoraiit belegd waarin I IkweelBW medei ecllngen zü gedaan ol Irent dJregelinB van het regeeringscrcd lit teiA n k e ker en tuindera l Wü Dillen tïa ryam morgen een vrii u M 4g ♦ erölair o Jtomett het onttxre ad en p i Overgangsklaiae Schiedam H DYS DYS B F C 1 0 Den Haag Quick B C H 3 1 Hilversum t Gooi H F C 3 0 Amstcnlam D E C W F C 3 1 Rotterdam FeUenooni A D O 3 1 IJmuiden Stormv el8 S f V 4 0 2 klaaae B Gouda Gouda Zeist 1 1 UlOTcht Hercule Victoria 2 0 D O O Hilversum O 2 Den Haag V U C Olympia 6 1 3e Klasse f Rotterdam Satumus T O P 1 2 Vlaardingen V f C Siod 2 1 Res Be klasse D daarvoor deka eerde iJiFaderinIg l v r jiag HM nuaJe vo r het pjn6lvaart41a 1 ken ink iinen leel be raWn nemfen de foeatJonnmissU biükif duf TOl daltt r h Jees bast u l lf een j3 feratoet Düi i l jen achfi jtelejomfi vHSdm Bfto A cl Tik r TliotUe Imlen jfukm J rjbiina ir ee1 8yjïiipa1 OTot Wstui SEto W en Di iwk lMlH iMh Mj Kool t t filtiactK kallel HiiauH GoudH is r di Mn 84wi vanA gemaakt i miascftim dezen wialèr noir e eotrj h Ijdit kuiinan hebben de Ajaxiden len góéden vi injiunvooifccï OStBliu tn aan een inislukkii nog aan dfen kop M tand luidt hier 5 5 6 6 5 6 6 6 4 4 4 4 De Overgangsklasse heeft geheel aan onze verwachtóntfren beantwoord Qu ck stevent schitterend op hi t kampioenschap af wat met blijdschap door de Westelyke eerste klassers wonlt gevolgd H F C wordt voortdurend minder We noteeren hier Den Haag H BjS 111 Concoixlla II 9 1 jlft D H C Ill V U C Il 2 2 3 lAjna zonder tdjizondering bebben ginteroivSde ontmoitiiléen der We teHjke eerste klas de geheple fportpers vf Q IC het h4 t te verantwol ben tegen de ei ergieke IV befeend ZuUt j een nederlaag denkbB itooil V O C itrijd aJSibond Pe tïi iilvg ifl i Jïveii nnning fri Spartaan op i ie Wroot i e debaclö is die Jan H wit gebl ite U W er maakten v n Vit fi li rhoede Ajax wij te ontsnappen 1 voorspronjj i ia g HAASTRECHT De iComn seam der Koninjriji m deze mmvincie heeft Herbenoemd aia Zetters WW b Riiks Directe Belastiflwon de heeKs W DogteixMn en D Bememan Do Raiad dexer gemeeatte ia biieenireroePOL tcffen Woenadag 20 October a a des nornüddaigs 10 uren Aigeoda 1 WiiziirainK SeitrootliMt 1920 2 Begrootini dienst 1921 i Swpletoir koUer Hoofdelijken Omala £ HEKËNDORP Jui den dienaWichtlge llichtiiur 1920I W A Geldeiibilom ia wegens koetwinnersc ap ontheffing verleenid van den nvlitaiwn dienflt De Commissaris der Kanimgin heeft tot Zetters voor s RHks Directe Belaatiniren henoemd de heeren A Miltenburg en V VeAeii Voor de 2e klasse B heeft V U C Olympia een verpletterende nederlaag toegebracht en is er zelfs tot onze groote verwondering zonder kleerscheuren afgekomen wat we allerminst hadden verwacht Hercules stelde ons niet teleur terwijl Gouda het met haar enthousiaste spel niet verder dan tot een K Uiik spel wist te brengen Tot grooten spyt der massa bezoekers wist ze haar meewlerheid niet in doelpunten uit te drukken Heerlyk werkt tegenwoordig hetVelftal Het geeft herhaaldelijk te genieten maar voor doel gekomen wordt telkens t gwrnis van siechts één goeden schutter gevoeld Met doortastend trainen in het schieten kan deze ploeg de roodwitte kleuren voor MOORDRECHT Moord In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft alhier een tragedie plaats gehad waarvan het geheele dorp diep onder den indruk is De fabrieksarbeider A B heeft lijn 31jarige vrouw die eerst drie weken geleden uit een krankzinnigengesticht ontslagen was door worging om het leven gebracht De aanleiding tot deze droeve daad is niet bekend Na het plegen van de misdaad heeft B zijn twee kinderen resp 4 en 3 jaar oud bij zijn ouders gebracht en vervolgens begaf hy zich naar de politie om zelf aangifte te doen van den moord B staat in ons dorp niet zeer gunstig bekend De politie heeft in afwachting van nadere instructies van het Rotterdamsche parket het lijk van de verslagene laten liggen op de plaats waar men het gevonden heeft De man is in verzekerde bewaring gehouden OUDRWATÏR In de Herv Kerk is een bankihüiet van ƒ 25 voor de armen gecoJJecteerd Woensdagavond half zeven pai da G A dta Hertoff uk Ketóiel in dei Herv KerkoïAredoB voor de Ohr JongcWsvereemmm De stand voor deze kla se luidt SCHOONHOVEN 3 8 2 4 2 2 1 7 1 1 6 3 2 9 7 1 5 6I 1 1 2 1 6 3 1 8 Te Zamrtivoort ie in den ouderdom van 67 iaar overleden ds J M Oonnadi tot 1912 predikant bii de Ned Herv Kerft athier fc INGEZONDKN JB utea veraatwordeUikbaiil der Red Gas en eUctiiciteit in Boskoop Iel Boskoopscho Raadsverslag in Uw tUn van Zaterdag heeft zeker in de geiMente reeds veel sensatie gewekt waar B en W zeis spreken van de onmogelijkheid van Boskoop om als zotfBtaftd ge gcmeonto te blijven bestaan en Pen der Wethwtdera spreekt van zoo 8 edig mogelijk een eÜnd maken aan de mis re met do gasfabriek Pat is dus K cdB do misère met de tweede gasfaMok Nu gaat de Raad zien naar Leiden Boskoop heeft altijd gelachen om Waddinxvivon en Waddinxveen om Boskoop doch t blijkt weer dat Waddinxveen het laitst lacht Nu hoeft deze jimugomeeTite een voordeeRge gastahnek ern maakt lannen voor clectnfiC die Zou de Boskoopsdie Raad dan i ik eens naar dien kant een oogje H len gebeurt leits onverwacbti AU d TechtfibuitKui van Zeist ptoteeliair doerbreekt schiet deze op 6 meter afatand ondoel eo hat leer vUeurt vU de schoon vuGroeaewDud Sr buUien het baraUc vanBoent In het doel Z iat laldt mat 1 0 GaenMku ontoaoedlffd komt Gouda awweldig omeMeo Sohotan vUiMran naaat etimr en die goed georlcht ilJn keert de kat0er op eoUde wlJJte terwül hem ook de latie hulp komt 2 min voor het verstrllkenvan de eerste helft zwicht het Zeiiitdoetqndar de gewakliigon dnüt l in voorzet vanWaWhie zet Sipee in een praohtgoat ora ende partiien gaan nwt de en tand rusten i Intuaechen is de wind geheel gedraald n by de hermttiagr he ft Gouda wederomwindi te ren Na eenigen tlld in het nuddenveld heen en weer te h fcen getrapt neemt Gouda wieer de oveirhand Goedevorzetten raa WailthJe m Kpridhof atrwden op keeper en aohier pelen Nadait eenBcholj van WiaAthie in het xiinet belandt ondem mit Zeiat eenige Banvaillen maarGouda laat nioh niet tenwd ringen Moeren meer komt Rosa in actie tDen voorzetvan Bakker schiet hll keihard in keeDornhanden Een ddto van Walthde koM hijBthibterend in maar de keener red tenWoste van comer die eveneena no f eeniget acheliike oogeiJibdikken aan SeUt beoonnlen tenslodtc achter gaat Steeds hevigerwofdt de dn k op het Zeiarlidoel Een prachtdooitraak van Roaa hewerkit hii met dehand en de kans i verkeken Een keihard lUAioi vliegt tagen de l at eeniB verderedooi lbrakefl strapden op off aide ftn vo hertkritiekate oogenbl k weten da Zeistenarende aanval even te verolaatsem en kan deachterhoede wat ot adem komen Met eenonbeteekenenden aanval ob B ere kOTii t hete nde en ten 3 male ilnda de gewliiigdeopstelildiw he ft Gouda onverdiendj £ Aq punt veraneeild Vl V C Olympla Giateiren pesten onap Mauwwrftt Bbadgenooten een geweldige nedsflaan boeken Reeds dadeliik Jooimn de Vdl C eA haMva itaiDol en ontplooien ntinaTiw4iandof nrachtenel aooals alleeit een dtfial uihampieemfivorm dat kan onitwraidfcelo p jVooriftist wierd 2 maal de elheele veTde f g n rSüran Olvljnjpia gepasMerd waairin fl N seh tbwixle ïn de 2e Iwlflt eerit ea ODfliVkeri r In d OlvbTpaai lederen maar woldra ïpomen de Hagenaal nog mweldiger oirtletten dJuh v or rust De Oilvmii a eener moest piw 3 maal imsschen hoe l hii niet on iWdlenstel lQjheeft rewerH SttSfnuwT O P l l On een zeer iWht tfvrre n wmr pv n 2 iftr ainn waMktren en diadiM iV ontnviViVe w te rood ziwMrte st id WT O0 n e n aardl arT el wwtrttii vooral de Vi trw nfr iwtWnikt Vóór rust wpe H Soaas zUn clnih de pulime te ireven Na de hervntrtlnff nor ftpfl t rhlt wr n l doelmmt van zim voet terwill Pnh m is dp rM te refVlan d wr ewn nwi i int te nv ken T O P is raolw e+ter Harrv SoaaK was de ster van het vftld ïeUwedetrUd Zondaig wwd op den Reeuwykschen plae de laatsrt zeilwedatryd in ihet seiooeo gehojden uiitig e3chreven door de Roel en Ze lvereenig ng Gouda De baanJeogrte ibedroeg 20 HM 4 rondes werden gCTnaren Van de 11 aan de etart verschenen vaertuiffen moesten 4 wegens every den wedalrijd opgeven Prljawinnaars waren Scherpe vaartuiigen J H Ründera 3 mw gel 2 uur 6 min 29 sec Tjotters N H van Schelven 31ilda 2 uur 14 min 48 sec 12 voetsatandaapdjoUen W Tre Tm=et Vrijbuiter 2 uut 30 min 10 sec Voor de 12 voetsjollen klasse gnng het otn den wi eellbeker van de scheepswerf Akerboom te Boskoop In 1918 en 1919 was de heer P de Molhouder nu Is de beker overgeffaan In handen van den heer W Treurniet n RitTHERTrirrFN Rotterdamaehe VMmarkt IB Oct 1920 Annvi er 275 vette rundoren 143 vet1i CU gr isknlveron 179 varkeiu 4S bokken o ge ten Ptijzen Himdi rei Ie ki r 210 4 220 2o kW 190 i 200 3e kw 170 d 1 0 OfFcTi Ie kW 210 h 215 2e kw 18 i 19 3e kw 165 k 175 Kalveren li I w 2 10 2 0 2i kw 220 K 240 3e w li O 200 Si hapm Ie kw 110 i I jO 2i kw V25 135 3e kw 110 i 120 LiiminerpB lp kw HO h 150 iirki ns Ie kw 180 184 2o kw Iti6 i IG i 3p kw 115 A 155 licht snort Ie Kw 135 Ttftndi l over t algemeen nmtiL tt gpn torugloopende prijzen matij p aanvoer FINANrreKI B BBRICHTEN WISSELKOERSEN Officieele noteering te Amatei m 18 October 1920 11 15 i STi 21 22 1214 61 13 1 10 44 86 63 85 46 8 2314 11 26H 4 6214 21 16 22 25 61 50 1 16 44 80 62 44 3 24 Londen Perlijn Parijs Brussel Zwit serl nd Wecnen Kopenhagen Stockholm Chriatiania New York De nood der gemeenten De gemeente Oostzaan kon er na herhaalde ipogingen niet in elagen een geldJeening groot ƒ 70 000 geplaatst te faijffen Hei gemeentebeetuur heeüt hert nu geproa eord met een bedrag vM ƒ 20 Ö00 en behoeve van hot aabedffljf doch ook dit is mislukt Op een verzoek om ffnancaeole hulp van de regeeirin r wwrd ook afw a nd heschilBt FailHaMmenten hi Nedariand Voljrme mededeel ing van het HandeleinfK iiatd€tmrean van Van dw Graaf OlltWWIHMlWtolHnUM otriJmn Het hooMxMtuur van d Ondtrofflclei wwni m Ona Bel w he ft aan d aidaeltnmi MO ooIivtrp eaferlt rwelM i onderofficieren toegesonden w aa u wordtvoongeetold een acti te voeren voor invoeruw van ondenataamW Balarta an aa l h y snteaaten bij aouUUiiK en tot mSt van hot 22abe levensjaar t 1600 na 2 taaid enst ala onderofficier t 1800 na 4 laar I 2300 na 6 jaar ƒ 2400 na 8 Jaar I 260O na 10 jaar ƒ 260 12 laar f J m 14 jaar ƒ WO MamantiNi mntcwkjih d voor a nRt nmai na 6 iaar óimH oaderoffioiw f 2600 u 8 iaar f 1600 a 10 ja ƒ 2700 na 1 iaar r 280 J 14Jaar ƒ 2900 M 1 ü i t 3000 HnrMtiitmajoors na 8 iaar dienst aki onderofficier ƒ 3800 na 10 laai f 2900 na 12 laar ƒ 3000 na 14 iaar f 3100 na 16 laar ƒ 8200 an na 18 j ar f 3300i aitludantondarofficier na 14L laar dienst als onderofficier f 3200 na 16 iaar f 3300 na 18 Jaar 3100 MilO iaar I 3500 na 22 jaar 3W0 en n a M ia ar f 3700 REcm ZAKE N Het Atnhaniaehe mttuAmAtA De Amhemsche rechHbaiiik liaeft uitspmak odtan in de vMm van de personen di nkela vtkm leden in verband met het aedenmiadrüf werden goarresteerrl De b kl ta den w rden veiyorde tal atralfU van i nUwha itM l jaar éirM LARDMOIJW Gevaarlijke UolUndarhe kaasT Onder bovenstaand lif jrd vertchenuneeniRen tlJd galodan berichten iil a loudeneen aantal kinderen te Wwaoeii ziek juinkeworden door het nutHigon van HollondWhe kaaa Hot hooiUbestuur van nat Natbinandeche Roode Kruis heeft zich 5ot hut N eie i i disches Hilflkomïté für ilie WUiier kindar dat de algemeene zondingen uit Ntderland diütetniaert ifi mX om ia iA tiingem en vernam daar n dat ai Imk sensatieHbericKben onïuiat ziin icevaJ jÉk Hflt zilTjp Verder deelt het HtnM mede Uii tl tdoor de overhadea auBestolde onderzoek h iröb eltett dat de i mr on comitó sj n x waa se iolen veratrefcte kaas huaw oud toch voütomeai v d m s en dat deonjreetcldheden der kinderen de coimWn tie van dtt slechte brood mi t de loaai w wiaaxaaa do Weeneche nn en niet aJÉMmeem gew id ziin niet heeft verdnaiMBOcfK deelde nmn one en bat e imdïi fMamit nvede dei 8 u ngMlde ill dit ongevaJeen nol heeft veapeald De meUivoorzietiinK der groote Naar de Tel vernoemt Ü dMlAt ennvoeren van melk uit Noord Hollttd Fi ieeland en Bürabaoit naar de ffroofe a b d de meikwoorzlening verzekerd Van de kaa sfabreken met we ke de Regcerng overeenkom tiftn ee lote i haeflzijn aanzienJiike hooveeiihoden raelk te Mlst rdam a ijito tooion Noord Hollaii wil 40 000 Liter ook u t Fries land amveeid een dergeJük kwanihim Gevoeg van een on andea ia reeds wee t dat de boeren eieren voor hun jRw gefcoaen hebben en dat dezelfde vfyj i dere dJe de voriite weök ww halssti r we rerden onder 20 cent melk af te e Wi tjhawt tot 19 cent en zelfs lixer aajug feu den wordit KUNST Loida Boumneerter i dTtmanten labHiüiin Louis Bouwroeeeter hoopt voordat ny in het voorjaar e Weenen en ite Dadapest als Shylock In Da K ovnut aal spei m voor de Oostenrytasche en de Rongair che kinderen in den loop van November a s zyn zestlig ari jubileum te vieren Als juibUeumatuWten yn ffekozMi Schakels Vriend FWts on De Koopman van Venetië Te Aimsterdam zal de vl rin plaats hebben op Woensdoff 10 November in Theater CarrÉ en Vrijdag 12 November in den Stadaschouwburg Een commndasie ter huldijrlng van den konatenaar te in staat van wording sTHEEPV ARTBËman EN Kon HoIL Uoyd Aonstellsiid uUr arr 15 Oct te Rio Janeiro Brabaatia hmar arr 14 Oct t Las Faimeu G 7k uttr arr 15 Oct te B Avree Gooiland thuier an 13 Oct t Santoe OotniarBiim vertr 16 Oct v Ainaterdam n Buenoa Avrea SaHtand thuisr paso 10 Oct Dunge Kon West Ind MaUdietut Haariem v AniofaAAsta n Nederland DOM l6 Oct FayaJ Holland Ooet Azië LHn Radja uitr arr U Oct te Kobe Rotterdamaehe Llovd Diocjo V OarttMurena n Rotterdam pa 9 14 Oct Kaao Carvoeiro Pabria uitr paae 15 Oct Perim Ri ndfani uitr vwtr 16 Oct v Suez Tahanan thuis naaa 14 Oct Porim Tambora huisr oaae 15 Oct Oueesajït en wwrdt 17 Oct H u v m te Rotterdam verw chit Holland Britaeh Indië Un Kiieildrecht Chui paae 14 Oct Perim Sch edlIV arr 13 Oct v Br Iodie te Hanixiiv Stadedlik thuier arr 15 Oct te Mareeine ONini DRAADLOOZK DlENflT m MMoHmt UI de oBaniaBkalÜkett BXIRLUK 18 Otst De aawMmteur vaq de 21 mate wi UMkw kor te puttidag tBr É l k i li d éSmitim in dia wuW feroldfeen t lde l treÉi hebbw TttnAm wniwlerd De Laker b it ot den partijdag na aannemUur van m ofiroeD aan de Aibolderi en nartiHaden de f eMer kooe tot voonltteo Crl ni a Tair h oirportuniame van rechte B hi communiMna van Uoka werdfc vaatareatald dat door de Utdltakw onder da arbeiden dt knoht om ke gnenu oor t oomnfaaik fttwift Ie Het nermnoehe rtU oiVUn noamt h t ikwnrooran van da wHtaiiur een waaiudnntg daad De nwwderhai ki clai1 tiKhe VoTwitrtB noemt ze een politieke rebeurtenb van do allorsrootate dr a rwfld e d democrartiBcJie bladem verwachten eeo nieuwen itrlkl om loden te winnen LAATSTE BKRICHTBW HonKanAaker ovorWw T ONDEN 17 Oct V 1 FUzgwaïd teil der hongerHlnkerrt le do hon jer slajting zoolang hooft vidgohoudwi 1b Zat rdagavond ov rlpilen èttbwiuKlia enAkeNdnt NEWYDUK n Oct V t Anwrl Linnftrho flnanelorH HtN b Mk doil lpehcoMMi atrmtnandon CubaftnKohi n i sUlktir oog Kekodht en aan do ubaaiiHoho IViiik otMie loeniit Van lOU mitióiin dollar vor8tr 4tt Ok MmhM nm OttiU w É t w i tnuUv Mk ATHENK IS Oi i V p Do toestind UI do koning die door twn aap ge ft i lH t nf t VoH waarvan hlJ ornstlg TiIm S Zondag htfvo spoedelaotieorte zitting bijeeniiaroopRn l D wffkleainKen n OoetmrHK WRSNSN W Oct V U Ue Wwö ifgoii voor de ISiationala Vorga al tllg tJtt kaliri vorlOQpM Volgens df V W t nnidge Kchatting n er gotm veranidftJiiig in de Hnnienst rfling gokimwai p WKKNEN 18 Ocl V D TeWeonéBIkibbon de sociaal dentooraten bi itovirkloalng voor de NnÜonale Vergad ftig vtw zotpla vorloren Ve Chr s th eiiil sten ffonm n r mandaten De spC laltlonwicraton hebben in Wpenwi v rfclekpn hl ilo twniming In Februartl uy ICÏOOCK atommen verlorpii TTeti v u wordrin W hewen neniwr 3ell mor m Friedlloh Adlor Een dorv door awdbaviiiK vernield J M H1I IH Oct V D Een hovid Vdboving vorwewttR Santa LucIa ViiVrbii vcrsrheidene honderden ran i ïiH loven verloren w Geen kolen uit Engeland M N r ht t HrltAche gerwntachip ai t fpnrtAment v n BultewHiviftche lit rf mrt dreU zal het twigWolee d r drn t Mna nifw ePÏlJk zJJn Pen wh m een lading kolen tfivoorHen Hui II b lainnPrt nïle n wnrdcn vtlt n t nJin Rohepen Me onmltbnre dltm ten esflontlal services verrichten f Vliegongeval 1 f n meldt n is uit Hperpnvt en iab ren iviind U n ihli tlceTeinivcoBi 11 vliegtuig van de Luchtvaart 1 liii b r knniendp vtin Ehschoilo wa dr n 2 hljulljk tongtwolge vjin den hardiii hind gallen Het vlilgtulg werd v liii ld De In7 lttonden bloven ongwlootiö Salariiregelini rykaperaoneel De Minister van Financiën heeft den voo Titter der Tweede Kamer meegedeeld dat Vi t kabinet ter tep enioetkomintr van moeilijkheden hU t rUloepereoneea boalo iBn heeft een uwtwl vtoorz leningen te treffecLBiliaJve reeds de vroeger gemelde verhooging van i fte bezoldiging Jtchalen 11 en Hl mot Hm KmiaKlmÜm van lOO on kindertoeslag voer l Vk kind beneden Ig Jaar te begtnne jhij h t eereto kind van 2 van t bruto M art ïnet oen minimum van BC en een inagjLmum van ƒ 200 per kind komt dS penil joenkorting van 7 Vi vanaf 1 Jan 1920 te crvallen en zullen de minimum salarissen nn genoemde rljkswerklleden vanaf i26 Oct 1920 bedragen in standplaatsen U kt i 1600 reap ƒ 30 60 per week in stai lastsen der lie kl ƒ 15 40 resp ƒ 20 20 O er week en In etandplaateen der Ille W mfUBO resp ƒ 28 25 per week Voor nüBitidren en onderwUzers zullen soortgeliike l aatregelen worden genomen f PGLEGRAFISCH WEEKBGRICHV irnogBtp tand 773 Sfmliliiimo t nagate Rtand 754 4 te t SrJü4 Vprwsph iiig f V I M n v nkel lk wellloht stilifniaèhUlje v inrd Wpntelilke FKnorrt Onstelliko tnt OnBlelljkc wtnd E waarl PWolkt tnt betrokken w 4niff of P PWi rogpn zeilde teanperntiiur ADVEBTEN nSN DANKBETUIGING H Hiemeilfi hntaiff ikmiin ha telijkan Ih nk aan den WelEd Z erU Iperrien gRwr Dr Hamhnrijer Hen WelKd ZoerOalwrden Heer Pr Rtip K H R O n aan het peraoneol van h t station alhier vnor de bereidwtMig© hiilp ondervonden bii het ongelok vanllmiin vader op het a ation IsOS 18 C L MALLOS s OouDA 18 Oct 1920 i