Goudsche Courant, dinsdag 19 oktober 1920

OANKBETUieiNS Vo r de vele blaken van deelneming tfjdeni de siekte en by het overladen van ons geliefd Ooobtertje en Zusje MARIA LUNTJE ondervonden betaigen w omen oprechten dank 50i9 18 Namens allen P K BOTH Berkenwoude 18 October 1920 ö9e Jaarp ang Schriftelijke Universiteit or Handalswetenschan ptu prnpsctgs HM 21 Is srsehsnsn mst ds Namsn Lllttsn dsr I8S asilssgdn ns astssn Prsetgk DIplonia i Aanvrsgin nor Prospsctts dsr SCHRIFTELIJKE OPLEIDING s Ssf SS ENT LEN mc ln ijfy san dsn RECTOR Postbsi 3i ts UTRECHT F brieli vin CosBumpiietrtikelen voor Gouda ea Omstreken ezx vi wi NIEUWE SCHOUWBURG 1 VoorstelliiiK in het Abonnement OONDEROAa 21 OCT UUR HET HOFSTAD TOONEEL WONINGNOOD Klinht In 9 l dri rsn Entree voor Leden der Sociëteit Use en Staties ƒ 2 50 Baleon ƒ 1 75 voor Niet Leden Stalles ft Baleon ƒ 2 25 Galei voor Leden enNiet Leden ƒ 0 75 Alles met 10 auteursrechten PlOAtsbespteldng by loting eakaartverkoop Woenadac 20 October b avonds 8 uur S009 22 eiiD aÉI apDl ol tm welk les=o provi i H H Winkeli w Coöper lic enz 11 be o ken Zij T ledenheid hebben voor klein depèl i ÏLï voorkeur Brieven onder lellet J L ianïJ Adv Bur D Y Alt An rd liii it pst kwalltMi Vet Rundvleesch A lO SOen ll pafsgi J VERZIJL KLEIWEG 3a aOUD 5055 WB PARAm UIB Dame die Z lerda tma Amsterdan koneade 5 26 ie Gouda uiiitapte aalvarkeardefparapluie meaoam wordt vrleadelijk Teriocbtadreiople teven Me Tijiirn Priat Hendrikkade 152 lotlcrdaiB coca l INOBZONPBN MEOBDIBUNOEN Op de voorpagina bO booger GewoBe advertentilb en lageiondeD madedMÜagM bQ coatraet tot Mar g r duceerdM prQi Groota letters ea randen werdaa b r kattd naar plaatiruiMta Advertantifa kuanea wordea lBg Miid D door taeselwakonuit vaa Mliwie Boakkaadelarea Advertantiebureauz en oase Ageatea 1 4 ragali ƒ IJt elke reg l oiMr f LM SLIJTERIJ met oude vergunning Ie koop a n bodea te Gouda mine verdiaaeU Oude recepten Br onder ao 5045 bureauQoudacbe Courant Markt 31 t Admiiüstrattc TaUT bitarc SI il f SÊsm ÊÊÊÊmsB In Ooatau i bMbea vesUesiqgea piaali gdiad vodr óe NatioiuUe Veirga lartx V4or MifMatot ckuvar ia TaatveataJd xy g ekioaen 77 ohr aoc öU aoc deni U groatDuriJHchera Mo lid dor bungvrluite aH ai hH partu en een dor BoeraoipAitti In Karinthiè aufiao de ntkimii m wtttA na de ovanlracht aan de OcMtaorUksch aiit rit iton wonlen geboudeR Da 1 afgevaaniiigidm die tot Uj r r KajiiMiLUt vartogenmiMMYliffdegi xvUen tot aooJaoff hun Mtala behoudan Men vorvnaclit dat de chr DC pwiMI ten slotte 80 nututaten aal t lU i itgtc de BOC leni 66 noodat ly btjna óe i hoikl in hat Hiuie xail hebbeo De Boc em htltibm sa laMa y vmaxiiii in het oog moei wondtat t tai de aieuwie Kuner 20 mawÉatMi mear telt dan d vongie De GnutHDuitecberi beUMo in dt ruKle v eJ aan de ohr oc Teriono m 4 ultaoodariDV mn de buiv rlüke ariMiden party die het gelukte CMmin geikxMMn te kr jivim n de Boerenpartü zyn aU kl tiMre pAPtUen uitgwvalieo f De comffniuubti n hebben Tvttiauod waling stenwuen veiiiFeipen De aoc dem Anbeiteraeitiiiv dait de soc deni ditmaal onder oae afaii00 ometaodifllheden den brUd i eoi in wearwol daarwaa hun poauüe Tt iwl hebben gnhandha fld Het tdad kood dm etrUd tot hert ulteovte t n de tAr Cot aan wier ovetrwiisUAg van knrtia dw MJ ayiL BUITENLANDSCH NIEU WS BELGUS HH buitcnlamlMiu proKfam der UbwalM De Balgucihe libeml n hflt ben te Brmtwl eun congres Kouden en daanw o a da vH lgiende motie aangenoimtfi Het coaMrai spreekt rich uit voor twn Ie eem kraektige buuteuiUuMlAche poiUtiek die oi la Htaat zai siellen ten aUtwi tiide vaa Duitaohkuul de Mupih uitvoerliw te uoh a vian de veimlicJitiiwen welke liet wrdrac vwn VeraaiHJes het oiale t tan 2e heft hand v en n een nauw oolitidt vertwnd mat J Vaftjlfiük weliks belanigen op tUt punt gejÜkAijn aan die van Beknë en met Kn Uinfl welkB veüi iheid en onaflhankalükiÉAif brtlrewt worden aoodra zulks het itvvai la m ft de veïligiheid en onaBiankeJükheid vaa lietaae en l iraaikrijk ttm Sc een kmchtl poginft om het miiitair deTenaief verbond dat buBschem BelKüë en PVankruit la groten ten voli en hlüvend te v iwesmlijkea © n om de sanflluitiiw ran Ipoot Ilritbaftnil hij deze evoreenkomst te veikaihren taa 4e een herijenbig van het venlraa vm overeeoloomatyr de be iuitien van dea opperflten raad der gealltieeKten v a f M aJt 191 Nadat dep voonutftar huJde wu a bra At N V Autodinst BODEGmEN IIEEIlWIJX liOüDil Aanvragen voor het plaatsen van reclame in of aan de buitenzUde van deOmnibus te richten aan het kantoorte Boskoop fiOOa 16 CüRALi uit SENNA S laboratorium Schoonhoven leden 4934 20 B in doosjes van 2S 45 u 75 ets bij ANTON COOPS Boiila A N VAN ZESSEN Sehooiilioraii be BURGEMEESTER der G meeote GOUDA breufirt ter algemeenc kennis dat de ARBEIDSWET gedeoiteiyk op 24 OCTOBER in working treedt en dat deArbeidswet 1911 tegeiykerttJd vervalt Krachtens de bepalingen der nieuwe wet wordt een arbeidskaart verei cht voor alle jmigdige persoaee beneden 18 jaar en voor gehuwde vrouwen dte weHczaam a a IN a faèileken en werkplaataen b winkels kantoren tl apothekem e hotels en koffiehuiaen en t verplegiogsinrichtingen IS HET ALSOF UW RUG ZAL BREKEN I ijnen in den rag zijn diki teeken van ernstige Zeer weinig menschen die aan hevige PÖnen in den rug lyden begrepen in weifcen gevaarljjken toestand zij verkeeren Pynen in den rug zijn meestal een voorteeken van een merziekte die tennlotte dea dood tengevolge heeft indien de nieren niet in hun sterken gezonden toestand wordeo teruggebracht De nieren treden in het lichaam als filters op en zetten onzuiver bloed om in zuiver en gezond bloed Ais de nieren niet bêhoorlyk werken wordt men langzaam vergifliigd en dit is de oorBaak van de pyn Loopt dit nsico niet Gaat onmiddell naar Uwen drogist en koopt eea doos fXIL WITT S Nier en Blaaspillen en binnen 24 uur zal het bewijs geleverd zijn dat dm pillen tot den wortel van de kwaal n l de nieren en de blaaa zijn doorgedrongen Om van een nierziekte te genezen moet men besliet de oorzaak het vergiftige urinezuur verwyderen Een werkelyk afdoend middel moet zoowel door de nieren als door de blaas wonden opgenomen en niet zooaJs by de meeste nierpillen het geval is door de ingewanden Wanneer men de urine een troebele blauwachtige kleur ziet aannemen een eigenaardigheid die het gebruik van DE WlTT s Nier en Blaaspillen van alle an lere soorten onderscheidt dan staat het vast dat zy hare heilzame werkinir P de juiste plaats n I de Nieren en de filau hebben uitgeoefend ledere lezer van deze courant die atn PÜn in den rug rheumatiek nier en bloassteenen spit in den rug jicht of aan een andere blaaaof nierziekte lydt moet obmiddellyk dit beproefde middel eens probeeBy lederen drogist zyn DE WlTTs en Blaaspillen tegen ƒ 1 75 en f2 16 per doos verkrygbaar Laatstgenoemde dooa IS 2H maal zoo groot als de eerste en is dus veel voordeeliger Maar men moet er vooral op letten dat men de echte DE WITT s Nier en BiaaspUlen ontvajigt in doozen voomen van blaaw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel öp de kurfc Mocht men eenige raoeilykheden bjj het verkrygen van de echte DE WITT s Nieren Blaaspillen ondervinden zendt dan het geld aan E C DE WITT Co Ltd Den Haag waarna U onmiddellijk een flacon wordt toegezonden Prys ƒ 1 75 en ƒ 2 76 per doos Verkrijgbaar te GOUDA bij ANTONCOOPS Wydatraat 29 en Mej S VANLOON Markt 5056 76 BENT U EEN ROOKERT Koopt dan onze groota NAPOLEON U geniet 7 kwartier voor slecht 7 cent Reclamemerk TIPPOP 4 CWt Tupffnarkt S4 AGENDA t i wtiUiirRkaiiira Remonfltrantöcba Klink fi uur P I A lf Oct 8 uur Nieuwe SchouwfeuTg ClMii ZniipvKr nipingi Caecilia Concert I Oct H uur Niwiwe Schouffbi rg Ie A iMtniieinoiitHvoorsU lllng Beleefd verzoeken wij geregeld MJdig mt dedeeling te mogen ontvangen van ▼ eiiadi ringen eoneertan Tenu tamUMdaB om dsM in onse agenda te vmaddm Electrische Drukkerij i BRINKMAN ZOON GOÜDA lEKEN ijls een roor ciekten lie aan hevige en bovendien voor alle Jeugdige perao n beneden 18 jaar en gehuw le vrouwen die arbeid verrichten BUITEN de onder a tot en met f Kfooemde inrichtingen mits in eeoe oodemraüog b v loopjongena loopmetsjes e d Alle aii aidaka8rteii afgegeven krachtens de bepalingen der Arbeidswet 1911 vervallen op 24 October 1920 en moeten worden vervanKen door arbeidskaarten af te geven krachtens de bepalingen der Attwidswet 1919 Deze nieuwe arbeidalcaartea worden afgegevÉn op de 4e Afdeeling ter gemeentesecretarie buraau Bevolking De afgifte heeft plaats als volgt A voor allen die thasa in het bezit zjin van een geldige arbeidskaart op Vrydag 22 October a B tusschen des voopmiddags 9 en des namiddags half 3 uur en op ZATERDAG 23 October a s tusschen des voormiddag H 9 en des namiddags 12 i uur De ondernemers en de arbeidverrichtenden irorden uitgenoo ligd bu het verzoek om a fte eaner nieuwe kaart de oude ati eidskaart over te ieg n B voor hen die krachtens de b palmgen der Ariwidswet 1911 niet looh volgens de Aii eidswet 1019 wel een arbeidskaart noodig hebben op MAANDAG DINSDAG en WOKNSDAG 25 26 en 27 October a K tusschen des voormiddaga 9 en rtes namiddag half 3 uur Voor daae personen is het medebreBtgen vaa trouwt oekje verplichtend l erftonen elders woonachtig doch in de gïaneente arbeid verrichten lc die in het bezit zijn van een arIteidskaart afgegeven door of vanwege den Burgemeester hunner woonplaats behoeven dese kaart voortaan niet meer ter medeonder teekeniBg ter secretarie alhier aan te bifHlen Werfcgevers die een groot aantalpersonen in dienat hebban die hunne otulf ari ei lBlEBart voor een nieairemoeten verwiBaelen worden uitgenoodigd op een der hierboven sub A genoennle Iageni de e nieuwe arfeeidskaarti n door één persoon te doenafhalen onder ov rieggiDg der oudevervaïlofti kaarten 5054 120 Couda 18 October 1920 l f rgemaester van Gouda I ULBO J BHJS Abonneert II op dit Blad wiaak zooaia bat manna dar weeatüo voer de laraSlieiten voedaal dat uat bawaant kan worden Voor de meer noonUlUke toikeren ten minste iit een atag oip d plaaU eelve gegeven natuurlijker Ui hei tang naam ondeigaan van sota na ma over in toom van een man Oharloitte Wébeter had t veD ha a f den hoofaboBchwachter geatuYdwn aileea uit wrak over een oogenblik van bittenMld Toen zü des namiddags lu de aefaooJ terug kwam waa zij vast van plan Roy ta fertollen wat zü gedaan had aooml wat itf g daan had met ijn kruLtboen als wat Eü had uitsetfUyit over d n Mtant Maar ie afwesAgheid van Steilieo Mae an dos het opgewiofiden toooeet van da odeHlnge afatraffing haddan tkare gedadutto algcleiid Zij zag af van haar jdaiL Hti doet dat allee voor haar hsrluul de zij tetkeiM in zicèaelve en kÜ httt mijo hand van zijn ann algeaehtid aUof die eea a Uer of pad waal Ik Mrf bat ham betaald xetteol Deze gedachte duarda tot het t d wu van wegigaan toen Roy vrieoRMtPc had g roepen JioeAm avond Lotjet Tmb kagen zij weer te twffjfalan en berioot bij hat hek op hem be wachten Haar Roy bea zijnde zooala wij reeds weten mat Adwa over te halen zÜn fajaet aan to aamee kwmm niet aoo gauw naar buiten dn g wooolUk maar s n broeder Jae w il WonU v rolgd De Firma Hst voor Stssts YAN BLAIIKEIISTEIJII DE HAAN bericht hiermede dat van af heden de firmanaam wordt gewijzigd in W Davids Co Het telegram adres blijft EXTENSO GOUDA 18 October 1920 DIENSTREGELING vanaf 18 Oct Zondag vertrek van BODEGRAVEN 9 00 1 30 7 00 Zondag vertrok van GOUDA 10 00 2 15 10 00 Overige dagen van BODEGRAVEN 7 50 10 00 12 50 3 10 5 10 Overige dagen van GOUDA 9 15 11 10 2 10 4 15 7 15 9 30 Vertrek te Bodegraven vanaf Hotel van Haiiften Vertrek te Gouda vanaf liet station 1920 l Aotodienst Bodeoraven Xeeüwijk Eouda Indische Geneesmiddelen GALSTEENEN NIERBLAASZIEKTEN ALLE NAJAARS tn WINTERkltedIng late men Stoomen ef Verven bIJ de Stoom VerverIJ en Chemische WasscherIJ DE PELIKAAN TE GOUDA TEMOE LAWAK afdoend middel te ren Kalsteenen p b ƒ 1 75 6 b ƒ 9 50 ala ik Uw middel niet gebruikt had was een operatie onvermijdelyk geweest UAON REMOEDJOENG tegen nieraandoeningen niersteengruis pei bus ƒ 2 25 6 b ƒ 12 50 sinds het gebruik van Uw Itemoedjoeng gevoel ik niij een heel ander mensch DAON MENIRAN blaasziekten ateenen pijnluke druppelsgewyze urineloozins P b ƒ 2 26 6 b ƒ 12 50 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroej er terwijl het niet meer zoo troebel is Bovenstaande aanhalingen werden ons toegezonden door de gebruikers van Ind Geneesmiddelen lo De Pelikaan de allerbeste en meest vakkundige behandeling der goederen waarborgt 3e De Pelikaan voor hare eerste klasse bewerking billijke prqBen noteert en 3e men de Gondsohe industrie bevoordeelt Men eische op elke bus de naam THE SINGER IMPORT COMP a fONIHSER Po tbu lOS ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 De beroemde Goudsche belastingen maken h t meer dan ooitnoodig dat men zgn vooroordeelen tfgen de plaataelijke inrichtingen laat varen het Htaodp nt dat alleen vrat van verre komt goed is verlaat en de Goudsche industrie aooveel mogelijk begunstigt vooral wanneer al zoo dikwijls bewezen is dat dezeindoitrie mat de grootste inrichtingen op haar gebied kanijveren 5047 80 Menthapastilles Verkrygbaar te Gouda bij ANTONCOOPS 4466 36 ns ÜOUDERAK Advei tentiën en abfCanententen op dit blad worden aan enonien door VIKCiCKHRT C ouderak So 14447 Dinsdag 19 October 19 ft fiOUMHE GOVRA W Osacx j ie CL xr © eaa A 5l Trerte3a ti©TDl® öL troor GhonjLcLec VERSCHIJNT DAGELIJKS BBHALVe ZON EN PSB8TDAGKN A10NNEMBNT8PRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zosdagiblad pgr kwMiiWl ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bexorgiag per looper geechiedt FitDCo p r poit per kwartaal ƒ 2 TS mat Zondagsblad ƒ 1 40 Abonfeeinenten worden dagel ika aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA bfj 0 H agenten ilen boekhandel ea de fioitkaotoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en ocnstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 ngels flM elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den besorgkring 1 S regels ƒ IM elka regel meer ƒ 0 30 Advertcntiën van publieke vamakel kbeden 16 ceet per regel Advertentiïn in het Za ei dagnummar tO btfilag op den prtfs Boreau M AR KTjU GO U D A iliog Ie gewone vakopJd digi r niet heMxwK etM tieo Oimlrenit de genonietl vooizoniHmaat regieletD wordt giemeild dot ajle best hiltbare voonWeoi steenkool tender tio zdcht van de reigeering zün jveatcld Oveiral in woniinsiei flabrieken en bi i de sipooowieKeii zUn Boienvoorrudlen oipRcbDqpit berwlM de uitnroer van Mtoenkool VirütlaKoohteod is ertopffnei De hoeveelli id ateeoikool vooi huiatuxuikalük gdiruik wend x t vü tig kUo far weedc beüej ct Aon lieden die meer k jp viiDhomlerd ktlo in vioorraad hebben is nvt vertMxlieai kolen jtc kxMipen De pllaatadüdiie autunteïton zijn Kemachtiffd om oipjRtLV Van aJile verbruiliters te eiechen Het kcdearvetrbruik voor xnduistriealie aademeiniinigiBai en m andere saajken is bii decreet bopfrkt Aan jrasfahriekien woixilt de aiach f tield bai zij het fHas op zoodaoiwre wüae zullen vervaanhjKien en leveren da t lü D et hun holenvoorfiaad Boo l n r mojjelijk boekotmen terwiiil zij gas m hmiücbare kwaJiteit blüven verschaffen De piLaatseilljke autorïteaten kunnen dian toevoer v n gm of eicotricteit af sniiden oveffal waar aikake van verapiÜing Vöor het fpekAM vïin l omi l n ih een comimjiSiSie bemoeoj dse die Viannlaa aal het LaweAuis de müufwerIkerasjtakiinig beijitn kinig Van beJiandelinic dar Home Rule wet zail this wel n e t veel bonten In ledajnd ia de eieitttie hoihg r taketr ovuüeden HU bad luet 68 dè ien voligehouden Vol Mac SwJneyT In Duitnche regeeringsikringien zai wellichteveneene een Jwune rule kweatie aan de orde komen Bii vfijm vaa kdovteik a aftB iMVpaigBiida nnidideJ lieeflt ru kskanseJier PeihreAbaoh in de Opper ileziiache pers in een inamifest dat aan Opper SiJe zJje zettfatanidig heJd zal worden vei Ieend binnen hiot raam der jgTondAvet en het taiati lieveii van het Duit sche ryk Wat aal Pollen hieriegenicnr r steien De twiee vieugieLs waarin de Duitische onaflliflnikeluke pai tü iioh heeDt venleeld bowerkien de anbeijdens om zl lltj6 te innen De LiakervJeujg © ze t in prodamialiie tx t ie Duitsche arbeideirs Door de afst heidiog van ten rechrtervieugel is thans de weig vruigekom n voor de aaneenisluitinig van het g fhee piix le ariaat tot een enikele en eensigezinde communistische p arty in DuitschJamL Dese £ usie is onmitldellijik aanistaandie Uit alJé ellende uit aillen poJitiekyen en economjachen nood iib maar één utbweig n l dile der Boc revolutie In een tweede miiniifest wordt de linker Reditetie Telef Int rc 54fi vleugel de i enige rechtmatige partij geiwemid Het politieke referaat fkK r GnJaplen voorgelezen vond zyn hoogtepunt in een door den part iUtg met algemeene stemnten aangenomen manifeat waarin oJn wordt verklaard dat door de aanneming der 21 Moiiakouache voorwaarden de rechtsch onafhankelijikc pa tU niet haar karakitcr ten offer sou hebben gebracht maar ook verraad zk u hebben gepleegd Jegens de toetkomst der revodutiooaire ati eidersbeweging in Duitsdiland Ze bilUA bestaan ais de DuLbsdte revoluitionalrsocia Uatische partij D R S P Wy streven met atle middelen naar die verovering der poUtieke macht tax de handhaving daarvan door de diotatuur van hert probetariaaT W w enscben de aiinidarB n et met dagei kb wiseeleade leuzen in nteuue I itnche bc verwikkelen en dbor nualeiding ten apxichte van de werkalüke nuaohtaverluoudingen onvervuihare Ukwias bij hen te wekken De Dujit che arbeid ursklaase zaJ de overwimiing aJechit na een baaien str d beihalen Het manifiesrt eiaohA lan verder de pnoletarische maaaaactie de omnLddeUyke terhaodnamiinig der soclaluatie van verachtilende takflDen van bedi f speciaal van d n m nbouw De atnjü om de organisatae de pers i het vermogen der ulbratnoclal laten is gisteren te Hadle begonnen De aanhang ra an den linkervleugel der partij bezetten het J£aiUische Volk bllartit en het paittuM crebariaat In den nacht van ZaJbetrdag op Zondag hebben een aanbat jongelieden gevootgd zich met gerwekl meester te r iaken van h t BeiüJuBChe partiJlbureau der U S P D De Duitsche regeering heeft dow mid iel van den BruiiSischan muikkater van bdnnËinlamitM he zaken Severing geèaht dat die voorzitter van het uitvoerend conuLé van de Ulde Initernationale Sinofjef en de president van het Rusatache VaJcvereenijngisvcrbond Logofski zoo apoedjg mogelyk Duitschland verlaten moeten De B rlynsche poil i tie president heeftt beiden huisarrest opgelegd en gebruilk van telefoon venboden Ijoeofski hiul slechiba een tydeJyk verlof tot venblijf m DuitischUnd tot de Italmansche rageering het pas vmum varli end bad Dit werd eohter geweigerd Losoflski reiat over Hambung terug Siuofjcf blyft nog wegens uelcbe te Bedtjn Het r i Uhr Abendiblatt verneemt dat beide Russen tegen het bevei tot uitwijzing hebben geproteiHiteerd en den 4lek haajiwB4t dr Kiu rt Itooenfeld hebben opgedragen hen voor bet gierecht te vert renwoordigen De mijnwerkersstaking in Engeland fien miUioen münwerkeis in staking Vóór bemiddeHng Toenemen werkloosheid Relletjes in DowninKstreet Lloyd feoi ge s plan Ben tot steun aan werklooKen Voorzorgsmaati et elen Zelfbestuur aan Opper Silezië beloofd De scheuiinK bij de onafhankelijken Russische communisten uitf ewezen Verkiezing voor de Nationale Vergaderinf in Oostenrijk ONS OVERZICHT Oe Brimèhe m iJitiweiidDer s hebben vacwn üe weldsmiaar een gedwon en vacanitiei mt niet belet dat Ae er van pfrofïteeren HGednaafDt u wstardif en houdit de eer van de federatie op heefit het besitiuur den fltdoendan opgiediraffea en aan dd t comsigtne twuden ze zich Een miiQioen man eacKwer heeft de mijnen vedaten rusbifir en ordetük geen onirereigeiLdhedcn hodkien idaaibB en die menschen kxxpen naar de beHcbteever Terzekend niet doeJlooa door de tlHiton ze stiaon ndeit in groefpjes op iedea e rtraatihoek tte Icakelen over de onrwilliire eicenaren en den g eriniKien steun der rei Mriow neen ze benuitlbeiD den tijd om te mbüüraren van Licht en luoht en houden flfdt onledflK met apKWit Ze onganiseeren wedreonen houdlen hairdiooperiien en geMAschapatodhiben mm w z bere dem zich Op een lanupe v icaniti voor Initmaschen züti er nuichten aan t werk om Jhet coniQict ten Voediig atie tiol een goed ednd te voerenBébiallvie in de krintfren van de leiders der viakvereeniiuKÓnKen en de arbeiderapartii doen ook paidentenftajre kringen het hunne om een vieirsjoeninig tot atsuid te bremren of bet heropenen dter i nid6iihiandelinig n te fentemakkeUjIken De bekende aijbeider Ueder CSynea iheeft veidïüaard dot aiLs men d twee par üen bM elkaar kiom brenRen litamen een week een regelimg mogelijk zou idja t r bestaait zoo zeide hij M alle idnereonigingen bereidwilligheid heit met aMiïea tot v wMOtmijm te mrabeereD De stap noodig om de twee partijen biJ dkau tie brengien aou waarschijnlijk van fcuv wo ien gedaan De vaikvereenfliginKi sleiders hebben neede officieus omderhanddd waaibij voorai Ben TiJletit actief wae Hü ontmoeitrta nJ Smillie en den eerste Eh moet dus wiorden ireconsibajteerd ilat er in de aifl eidfirawereld een alïremeene neaignn ifi het conflict aoo spoedüg mogelijk op be ioBaea een uitbreiding vsn de tBÉiiinig brer het spoorwetgipertsoneel en de traosponbarbedxleiis is dJan ooik niet te vreenen Tliomas de leidier van het apoorwefrpensoneeil heeft in een rede te OnickleiA ootJ eeBBgd lat het apoorweffpersoneel zi iin pUdht niet HOU doen indien het leta deed tot verhaaatinig van de crisis De deur moest openlbUJven voor een vreedtoame regeüng indien deae mogefiijfc was BvenweJ al wordt niet aan mitibipeidine gedacht de genmlgen van de staikinig zim 1 erg genoeg Naast het aanit een mrlImen stakers zain nog dbizenrien arbeiders wetkiliooe en wianneer de arbeid niet spoe Kg wondt hervat zullen nog mieer men Hchen nüiittwhaen geiiainendijk ook nog wel een miiüioen tedileod die Btraat oipgeziondien worden Deze kirinffeo deeJen niet d e algeraeene kalmte die te oordeelen no de berichten van Reuter de overige Bnititeai bezielt Ze zien met an t de toekomat tetremoeit en in hun bezoiwdheiKl Zrijn xe te hoop Reïoüiiiien wat helaas tot ematifte botsiitgen heeft geleid Gisteren maivheerden z yen oprtochten van wedküooisen be bondleoi van verscèjilleiide punten naar den oenneo van de Tlheems veiigvtzalid van de viiHiien burKemleeeters van de Lomdensche vOorstedxin Vandtoai gingen zü na zich te hebben aamengevo Öcl ixaar Downinmabi et waar een aJvaamdSginjf bü Uoyid George gehoor vroeg om de retfreering te vpa en om maatregelden te ü effen in zake de weridk oi3iheua Ken ffroote politiemacht hield de geweldiKe menigte op een afstand die DowtningHtireet bele epde Die poiitie moest noar vfiratrelct worden wie na de onKezegvrediJklieid van de menwbe Ben beibooirer Se op een wilt paand TiaA alaa rdie er in om zich een wieff te bauen door de meaiKie naar het polttde xirdoai maar de politie aüeurde hem van heit aadél en veirwüdarde hem Bijna dadlelüik daarna werd er een laaKhart e weloverwiogeai aanval gedaan door de mienjftite wnavbij aan belde kanten klapipen vielen Inmiddailfi kiwam de bes dien pollutie aanawtten Er wienden toen roode vilagigien geiheschen waarna een heviv KvwtM oulvtood waarbij de politie ie roode banieren bemachtigKie Er werd gegooitl met abeenen en gebroloen vlagigefitolkkien en de ruiten van de pegeerjn agebouwen werden vernield De steenen muuirtjes aan Wie i ziiden van de woninsj van den eersten minister stortttn ineen Een raan viel van de benedenverdfiepinig en werd gedood Br kwam boen now meer iPoüutievertstejikinHr om de aanvalSende menijfeit be weerhouden en ten slotte werd de orde hersteld ViJftiR menschen haddien veirwwnKÜgefft owgeLoopen en een aantal personen zijn gearresteerd tDaama wenton de tot de arijeidersparty beihoorendie buiwemeesters der vooi fcibeden bij Liloyd George boeweJaten ber beBprekinx van het werklooaheddlftvraaigKtuk M n zegt dat de eemste minister een plan heeflt besproken voJjpena hetweiik voor de Lonidensche werköioozen werk van algemeen nut zal worden gevonden door de burgieriüke aubomteiten Een aanzuenJiik ïeel van de tihans bestaandie werkloosheid wordt veixmrzaaikt door de wieigerdnig der vakvereeniigingen van g e8choollde arbeiderB om een epeciaaJ soooit ma werk te laben verrichten door lieden die w igenis den oor paar haaen netje H weggeaitopt die hij des rfhOT gem geschoten had Den fazant had hij naar de school meegenomen met het plan dien aan Adcra G racie te geven maar de gobeurteouseeo vian den dag haalden de jonge dame uit haar humeur gebracbt Du had zy toen dhe haar weml aangeboden na de ge chiedeni s van den pJoegwedstryd geantwoord Behoud je geetrooipte fasanten voor hen dje ze hebdaap wnMen Dat wil üt niet Het zal ïeibs tekikers wenen voor den voor je vader bad Stetke Mac nederig gopleit Maar by de beste vrouwen aooals Roy ihe nog moeet Leeren nemen berouw en straf oude veeten met weg zooala bü den man Die blyven om weer by gelegenheid aangehaaiUl te wofrden zooals m de Fransche rechtspraak by wijze van vooroordeel Dun weiigerde Adora opnieuw Üc viTwi het vnendelyk van je Itoy Mc Cullock zeide ay maar mÜ vader Is ibest tevreden mat wat ik ham voorwet en ik ihoet de schriften nog tn orde brengen Nu ak Adora geweten had aan wedke gevaren zij haar de iperai ec onoelfwichtigen bondg toot bk ot stelde zou zij zelfs teawille van ttuciht haar afwtjaing met aoo duidelijk en klaar gedaan hebben Maar dit was natuurliHt buit i haar toedoen Er was ecïiter iemand die bet wiat Via ly beboorde ook tot het geelacht dat zich gaarne wreekt De wiraak bad Chariotte Webater al TToeg verbittemd Wal mag de Heilige Schrift zeggen Mö la de wrake ik aal straffen spreek de Heer Want voor de meeaten van het meneobeageaiaebt ia Daid den geiheeilen dag gehunkerd om zich aan te aludten bij zyn godheid was hem nage ltaan denkende hoe groot hoe edel hioe onvetgelijkeilyk Sterk Miac was Zyn oogen waren vol aanbidiiing Zyn zjel smachtte er naar d iit men op hem zou lettoa al was het ook maar lart hy door hem zou worden toegesproken en uit den weg getrapt Nu gebeurde het echter dat Slberke Mac wel wat anders te doen had Het uae huiai drie uur voordat Sterkie Mac vrede had gesloten met Adora Gracie en met vele betloften van de s morgjeOis yby de handt te zyn de voHe schooLtasch over den rug hing en den weg inaloef naar lc eagite tu s6chem de bergen naar het Hniin van Muir waar h j met zyn vader en zijn broeiler Jakob woonde Hii was alleen aooi aJ s hy weii dacht Jakob Mc ÜulLook wtad aU naar gtywoonte met He meisjeh gegaan Om de waarheid te zeggeiK de oudere broer had Lotje Webster naar hum vergeaeid met het gewone doel om haat tasoh met boeken te dragen Uiet wa £ bwn myd naar het Huiib van MuLT langh wat men een vx e noemde oen weg waar een pony op de hertenjackt voor teru$3gedeinsd zou zjjn Maar Sterke Mac was niet van plan dan weg te volgen Hij wist wel beter Door den rag van den rotaocAitigen heuvel te nemen uitkionteude In de Pluchaman spleot en den kinkaroever van de beek volgende zou hij loomen aan Bekere niet in het oograilende vooruitstekende rots en onder die rote sou hjj een geweea vinden gewikkeid in een ouden deken en nvet vet ingewireven tegen het vocht s Mcrrgeos had hü het daar z lf vertiorgen en al was er ook niets om kruit aan fee wagen in de achemering tud faü een Feuilleton STERKE MAC Naar het Sohotsch van S R CROCKiEIT Geauthoriseerde vertaling van I P WESSEUNK V ROSSÜM Nadruk verboden iee was Daid attüd op kleune sdiaal 15 Wanneer tet dan begjJit te branden aJs f ik peper had gegeten nu dan g ik regelrecht naar de aorste de beate beek en drink daar zxxoreel wiater alls ik maar kan ïwedgen Het kan aÜ dat er geleerden Üa die een betere mianier van padide toekn eten kennen nuaar deze is voldoende WW Daid Men behoeft niet dakwülB honMg rond te loopen als men aoo doetl Jïaar na den da ven den Lowran pi oe fatryd had Daid Mc Rob geleerd dat hu eger of later loostjeilijlDor awi eten danWddestoelen Hy kun naar den 3 bn V An en Jock fWriee wilde hetn MieJcJaa VKH Of aJa Jock het uiM wdlde of oo la Ikiid de Duivel het fcracihtieer uit kte het VMrtraprt wdat ha Daad de ï i aelf wwl aan kkiekies te komML Al W bet ook gebaele maaltijden hij ksftle ie aan De knaap bad de volle red Mwfceid van een dorpeveischioippeJine van B aoon ven den erkenden strooper van die op kleine aebaal sich het goed van Mmui toeëigeoit een alnnren insteiif er in dt TMTmtiiihii MD aul i B dtt al DBiid waa op z4in tüd al van alles geweest maar behalve van acad 9nische oefening wa £ hy sindis la ng tot het besluit gekoimen dat eerlijklheid het langist dkurt BrandfechaJbtiing was zijn meest gewoon bedrijf Hy kon geen invLoed uitoefenen op KUns vaders gedirag maar hij kon uitvmd i waar hy geweest was soratiJdB kon Daid zich meester maken van de buit van den da ale zijn vader laig te slapen uitgiepiut door de vermoeienis van een moei ijk beroeip vermeerderd door het te veel gebruiken van Lucky Greentrees en mam dan maatrefTelen om het eigendom van beschermde personen aan hen terug te brengen aooale kouters deelen van een tudg korenmaten izeven of jonjt wild 4eggende hennen bewaard voor d n volfpenden vervaldlag van de pacht aan den heer DaLd a brandisohatben wa £ niet erg geducht Hy we b geen Iloib Roy van over de Lennoxgrens een bete en irwnk aam uw achterdeur een warm hoekje aan den keukenihaaiti nu en dan een ligpflaabs in de schuur wanneer zijn vader hem buiten gesloten had uit het invallende hut e dat hy lijn huis noemde dat waren de geringe betalingen van Daid s moeite Bn door dit alles kreeg hij langzainierhand eemge bekendheid Hij werd nu niet langer wesigejaaigd van een boerdèrü zoodra men hem laag aooals het voorheen gebeurde toen hü niet anderH was aLs die fawaderjongen v Crob M c RoWj Hy werd die jongen bieine Daid wat heeJ ietfi anders ia het verkieinniTOord diende op de meeste tot het verkrijgen van een IxHd pajx Op dee dag van den pOoegwiedatriid bad kelt