Goudsche Courant, dinsdag 19 oktober 1920

en doM daarvoor bwlanltft had v vni het ooa rc irofdoteti FBANKBUK De pupoart 3i oanfercntfe Te ParUfl ls een oonf rontic rt k Mulan van een intwumatioiittle ooinmlssie ter beapr imt TSJi de paHpoortcnniiHÖre Cïidtcren heeft de conferentie be lot n niet biina a renkeGoie ateninken de ophofrinir van dti uitaroantie vim vioa de Horbtt vuor te Wat don tnuisito ÏM betreft dezo itou den fcetMsti or excoptiooeelp matieyen beMtaan automaliifich wordien vetrleend totidor ODderzoek uUeen op vertKKm van de vIks fioar het Iwui van bwtemnunsr I duur izou even lanir ziin a ie daiur vun lezo laab te De eonfctrentic 3 ai ilexiciiik 0V4V Tftan tot de kweatie der riiB retiiuctic der tran ito visu De pïuuien ooiifeirentie beveelt de m te linjr ftwn wantiiroe soorten uu son ïiiwone paAaen m t een KV l liiRlbci liMiuur van Iv vc jaar en paAHon voor 6ón enkole mi Vonder beaJoot ze dat hft visum om het land te kunnen binnaUonmon één aar en woor aiiae rren on zial jpeldent de priis daarvan mam 10 franc ïoud niet ts Uiven KBOrx Stunten die kortinA t e taan moeten van de andere eenzelftle bahamdeiinï ondorvindon De prU van een vdsum moet enkel de loosten deldken on mafir iroen iscaal karakter riiwron Op duan pi lif ma tnm l rffiW Wbirtlfln Doea eetaaai OO STENRIJK Internationale aatnenwerkinu vui inteltectueelen De univwMbaiten hebbon boaloten tot de Rtichting Vian een cjntrajen raad vaji werkers met het hoofd die een wereldconsrei vien BuJifce gweirtwilute arijeiderS zullen bijee roapafl te Weoien GRIEKENLAND Het huwelijk van den kroonprüui Uit Boekai eat woivit remel L dat te Sinaia het huweUik heeft pllaats ïeli iJ van den GriekBchon troonopvoilitrer Geivno met prlnsefl Hlijsaibetlh van Hoememe De Grioksche kroonittirniH liu lochua GeonRW henbojT waji SparU werd 7 Juli 1890 re4 oren Hy ls tirie jaar ouder dj n do teK nwoo rdifl e koinin m broeder Aiiesander die in Juni 1Ö17 ztjn vudtsr na diens tiix onsafstand opvoljple en iien toeBtand tlhans ziorurelijk tis Prinses Eli abetli Vwi Roemenië de oudste docbter des koniiQ is 26 aax oud t BINNENLAND I i lM ii zi in Vt rW MWl i e l ndltoffers zijn g iloorl dooit gloeiende in lireg ii POS T £ N VgKKBKR nelle lucht verbinding Holland Engeland e e lfilandftchf iiiuil gisteien per HiiiMlic vÜegtiiaehine van Ani U rdain naar Lonifen overgidmielit hereikte liuidin in 1 uur lU niiimten tietg ii een gciiiidilelde aielheid van l iiujl jiei luir heleekenl iMiinieiiw mdheidsre ord mm n iirores verlMtal itgomftakrij rrls in lieslag g vu nion GorincÉiem drooggelexd Ih raad van tSoHiichem heeftüid dlkermiiöweek op praeodvh Sh en W ondanks mi togenverzoekw zeven raa i ieden et tapvwbod voïslerkeii drank in evoertV van 7 tol Tl uur v m AUegruotihoS Kofficluii en en Htalhuudcrs zullen hun inrielilingen met de zg ist M IcnsciK niarkton geheel Hluitwi twS groot nadeel aan dozo vermawl laarmarkteii zal berokkenen V Co WoHdenT Sftffl fflfS tl Q P G V en V i notÜei lLn firiefkftarten Hinnenland Ardoa long fthetr Oouda Hoek H J A Zei 5 Huurman MaHa Utnjcht Ott G Dch HaaKIlricrkaarben KultrntaWfrttJoUHltiiw Reims Maumui Bruiwi llBraMiHl i 1 briefkaart zuruler ailrett S3 Het iournaUiitiek congres Ujj de tMaJiandehntf éer pmieadviezen betu ffendc Uverhoid en I ör vroeg de heei Jonlter directeur van de Vereenigin r W N edeirianilhclie gemeenten of niet wellicht de pejw te critiach i in iLion tin dat zu enikol muar afköort zolden waardi enng toont voor de beweegredenen der Üvejncii In hun aiitt sioonl zei ian praea iviBouiti dat heej vaak biijkit daaruit waardeermq i oor de bedoeling van de overheid al ht de ipe s het haar taak ajj de fouten die zU meeait te zjon in een u tvloengor betoog t tt yzon oiiwlat zy de g TOndon vx or haar sifwjjkeimt oordooi natuurlyk moot ontwikkelen By de sbemming bleek hot congre zien uit te hebbe n ge pixtken dat inJichtmg van de l ers door d Ovejiheid üveniieidspliciit en Overiie id sbelaing is Inliciiting s ook gowoiiischt burton de gevallen w aar he t i vtinwbeJainig dt r gemeensoha aan de orde ih en geschdedicfce ni nimer lüor een cominuni ué of door boiniddoling vian een per iuuroau tenzy ter verapreidinig van feiteUl e meiledeoiing Af te keuren is eJke organi uitie vam de voorlichting van de Per v vn Ovenheid swege Afgewezen werd de tji Jinig betreffend het vertrouwelijk cvorlf tus schon OverheKl en door de rogeermg uitgekozen ptrsveftegenwoordiger v in alle richtingen betreffende eveniueelo gehemilhmiding l V S fx ti rrclii rwr Uoudn 4 tl IIU IÏVV K l t l Itl cllinilll 11 1 Ui l 1 i 1 l 111 W il dl ll lUlllMI ifi 1 I vnorln rrliltiiK iln tll t Ui ilu j leii Vintlini Iii i iiriiimiiir ti vul li llcitl rti Is fvcliwcl ilU ri l1im nO löft icürt i oiiiiat ni pis iimi li lMil W iK lksl j it lïonll wol Herstel der IiitcmaiionaJe verbindingen Met ing Mi f in dn men we mjiooi weg illeii lregoiing op 2 1 dezer zal de iimilliool iiii l iigidaiid lU s iiiorgeiiH II iltvijl Ie Vlis singdi lankonn n ne iiiailli ein eMiekl I Min lls ingeii 1 aann woi ill il ii rijlnig geplaatsl iiaaii ni lerd iin ovei l ireelil 1 ze hein komt ie I lieelil aan dch iiiorg Mirt oilgeVeer i In den tnailheiu h ook en iloor taiid rijliiig riH iiiiü Mi lojcli en van l ocli guit een ri Uiug door naai liei iijn ilel vertrek van de iiiaillioid van li iiigen zil des n ielil s tuNHclien lialf Iweeen li iltdrio jilaaN hehhen I e pa8i agier kmuieii oiigeMci II iit hr Ie l ioti 1 de n zijn j ilr t f 1 Kerkbrand IV Kootwijk hel omiHte dornjo vin h Veluwe is de onde HervormdeW iiitM de i jintiekoii prockHtoel en ernn Uigs aaiNgt ehafl orgel gchw uitT l raiyl Kr was niets verzekerd iMlVW lK lkal uiiinifrur 11 iiiiT ii vrrfrl rtiT Nieuwe atraatroofmethode Te Aiiittcnlaiii is een kantüoriiiftroB iiu giMleienmiilihlag voor haJlr btjut een groote som gehls van de KoÖ danisclie hank had gehaald inïloüafc hiugwteeg aangeKpifukttii door oenmMi ilic tol haar zoido Julirouw weot u nat er spuug op uw rug zifr ZIJ keek Mjii maar hield daarbij haar handetijf legen haar iiiantelzak gedrukt waarin lic geld zal Toeti ze zeide dat zenifita jig vervolgde de man t Ih toch zoo Klikt 11 jnaiir he juffrouw Instte möt de Iiand naar en rn waarop de man dezo gre t N ze tegen liiiar mg drukte zeggoo ï e IJaar zil het Hloi op liep hij door Eveni later miste zij het gold Üp I poIitiehiH aii verklaard © n dat er iiadal liet geval zich had afgespeeld hog c n twiv de per oon nnas haar i ep die hanr zijn hulp aanbood He pnlilie van ho Imreau WarnioeasJraat pakte een fwoetal bekende zakKeurollers op n l ooii nit Rotterdam en dl uit l en Haag Beidon ontkonjien n ituurlijk Po politie vortnoedt dat de ipflioitw vnii het bftnJigebouw afrowls gevolgd is 1 kii 0 i Mn i lni l l ilin llucl 1 l M lllll hIi l il l Alk oKMi viM liMjr i un Wi intil Il II ii tv 11 igd frp lif lt tti u druk V riiiop nr kii iHeiiKMld en ani pswedslrijd f l Meer dames ooupé s in de treinen Seilcil iiidsi he I lUe voor ruu weiihelangeii lice l een adi es Zuiideii aan de Nederland ne ioor geii met hel vcMzoiK om de ireiiien zooilamg snliien te stelirn dat lii l aantal vrouwen eoUjMt s dcnlekla s a iiiliK rkelljk grooli i word Tiven hev il hel mlre tii t eizot k de liord ii w i irop aangegeven sla tl dal iHHloelde coii é geieKcr Mil i ln VOO vrouwen vasU Horden ie i oon ijn die nii 1 w illekeui ig kiuniH ii worden verwijderd VVij zagen laalsl het bordje l ame 9i aan ei ji coupé te klasse l evt tigd een lninl ie niiiwen aan een Nte kla i eoU é Teeken des ÏjiIh De nieuwe Arbi iduwet Zoo ri 4 ds K I l Oei i s hi l iWHlt d l van de rl id welAiilIx rMo in wcrkitif cii wel licl cdiNdlr dal Ix trckkiii licWi i i Hf IVI hei fi II l CV ff drr plaal c iiifnnii icr il aiLTii iM de ri hl an i v j i M rkiiiK zal tr d ii MrdcKcd M ld wmi dnl dit zi m wrriiia ii li ik Hl den JiK van hel Vidjjend liMi liet K i i i yiHiV nT idiii diui rviui wiirdt liani gi wcrkt llcl is hier niel iii mdi k dal het Hlaiil ii d nel nok niel in zijn tX dieel tt tfeijjk in working zal Ireden maar et f liilJfTMlo deeleii af iK erli lK Zm i ninlcii lii i de nieuwe bepalui ISMiiir kantoren afzcinlerlnk inwer kiii kiuuieji lifdeti en nok die Mioi viinkt l s I ll Imrij echter eliccl vin di ii land dn iinrlMireidinf at Iv ii va Ie diilnni Vihh ile Het definitief gezantschap bii hel Vaticaan Saar de T d verneeuil ln i fl zich in lic atijeelingen deJ Tweode KaïiHT la iiv iKlrindeliiiK der he niotiuj an üiii rni ind che Zaketi een e eiii ifr deiml luiUi ikl eld jver het vooj tel uin liei lijdelijk K i niitselia van N l riaiid lnj den l aij defiiiiliel U maken j ei Ki tH e ilwj der linkerzijdr al Ui i twij elJ te ii hel vonrsti l sleiii iiieri Kr i cvliter een i ruop die ci eciiighziüH iMuerscliillif 1ci iiin i r sl ial CL dr iiadi i c Ineliclilinf andeHMnil lei al afw u hleoi He leider der liristi li k lli t Hi billen de htvr De S a irniii r ohniiiii laeh net he sliFlIieid hel voulsicl lic lieden liet I lii K w i irsi liijn i k dal h M nep er U fi m aal sieinnion l cnj i iis Hcrd door l den de ioeln lilin an liet vooislel jiiicfd OTiVoldoeflidc Utclil en nu infi non dat de a uiluniuen dal een definilief ezaiil liap hij deirl aii s nlsIrcRt iioodzake Nederland en Helgió De Bruahdsche correispondent der N R Lrt mioldt Jn verbond met de rei s van Dol icroix naar bonden zeirL men dat e Nederian li ch BeiI i sche kAvestief ook uitvoerig ter MpraJte igekomen aiin tju achen Delacroix en Ldoyd George onder meor ook de Wielinigerkwef twe De I iffelsc ij pretiiK r zou er van afjreEien helïben deel te nomen aan eenigen sifcap by Netlerlami Alen verzekeJ t dat l e bes i rek nifen lusstJien België en Nederfand zeef Hpoedig liervat aulJen wonlen Maar Knif and hoeft m eJk geval verltJaaid dat hot jd reen enkel puint tus sc ienbeLde zou komen Geen Philip s papierfafMek In tegenspraak mot het be xicht van de Tilh Courant verneemt de sHefto genbo sfccJie Courant dat de N V J hlt ps geen pap erfabriek zal opirichten Wtl echter een papierthatidel voor eiiE en Irjkkeni en verpaJokiingTsdoeleinden voor de Philipstubrieken en zu terondernomin en onder doin naam Nederlamtsche Papier Coin anv i ov i l i ïliihtf W ff i ntt hr ii y rjii i ri verwierf liieijnCe de l ¥ vu 4 mm I oiir do vri ie haaiewcilstrudwi vpa ud itrfjKen l cvehiKhfmr rHvin HU kinnKlv oAfwivrpmi el ll iuoii in I wol Km wprd dijn rsle prlji M aaild t r tijl ii juBltei lil n 1 ia Mni viTwH rl tHVinapde i iNANiiKEi r mmiiifffiC Wi SSi LKÜKIi OrfMeele noteulns t 19 October 1920 18 OH Titulatuur bij de posterijen Het bestuur van de VerBenigtag van directeuren on cummiozen der po terijen en teiegnafie heeft van den minister van watersbaat den volgenden brief ontvangen De regeermg kan niet bevorderen dat waar beoogd woixlt door een nieuwen titeleen meer jusste kenschotsing te geven vanden aard en de w aardeeri nig van een werkkiüng in verhouding tot den werkkring enden titel van andere aniibtenaren tot ditdoel oen titel aou vwrden gebezigd welketrere ds wordt gq b agen tloor ambtenaren vviier werkkring nochtans een geheel andere Ks Dit zou on de tuistiheid der wüzigimg zelve ön in veler oogen de bediooling óer past en teJegraaf amlbtenaren te kfflrtdioen f Ijomien Boi lyn Pairüa K BruBéel Zvmtoerilan è Woenen Kopenhagen Stockiiolm Christiania New tork U 15 1 10 44 86 6 86 4ö 3 23 Ml De rookende vrouw Voor den Londenschen politierechter heeft dezer iloig n voor het eerst in Bnüe land s geschiedenis een dame terwhigeï taan dje zich de weelde had veroorloofd in een niet rookcoupé een sigaretie te geia eten tongen den ain van hare reiwwiö ten in Het geval heeft zich nis vffl t toegedragen Miss Bragtge zoo s de naam van de zondkres zat alleen in een eerste klas e coupé van Horsiham naar Victoria en was l ezig aan een sigijrei te trekken toon enkele andere dames de comné binnenkwamen Twee harer ondecv iizeressen wezen er op dat het niet gojorloefd was in deze coupé te rooken doch miss BraRge maakte de opmerking dat tegenwoordiir iedereen in de IViibe rookte Met het onvei waohbe resuJtaat dat jen der onderwiizereasen de sigaret uit miF5 Bragge a mond nam en die semen met een ffoudenen schildpadleeren stgai ttGnkuk r ter i aarde van vijf guineas pardoe Uit het ptfTtiier wierp Blijkens het veralaig zal ds onwett e rooiende vrouw een eiscii tot schiul jver roe ing indienen Hej R kakanUmr voor Aardappelen optreheven iHet riJikjBkantoor voor aai dappelen en aaj dlaiptpeljveinverikJnK i met jn anK van IS OcibcidMr owrehe ven met ontsia aiin het peraoneel ondetr d nJflbertiuiiriTiff Dr Kuyper N iar J e Stanidaaixl vemeejnt is do toestand van dr A lUiyper ianurziaam acJiberuitjraande daar teekenen van hartziw akte zich vooTïtoen ONg DRAAOLOOZK DlKlNS FrankrijkV politiek BiORLUN 19 Oct Opmerkelijk is tU Likel van Gainli cr m i Dady aa rm de ï nifceöli iA éliedou wo r aangieklaagii in geheel Huropia een Ébi valüipwiitiek te voeren oniwigün vazaletp nte voniien om de g0fdlthMicdle wikini jÉBcrjte drukken De inOnwerkerastakinR in Kngeland HEiRIjUN 19 üct tn de l ary che pars ivvWKtt in Terf nd mi 4 Mk ön wcrtcer istaking mei vol loemng nam vuiea gnbiatJit dat dd koU nv wpraden der lVan sche spoorwogou en ia de indii3tril cdÉtra inaamlon Z 11eri M h4t yi 1 4i is een gei olg van ilfe DfeitscVie li enloVe imgen en het toenemen vam de opbrengst der PVansche mynen welke sedert Juli toft over de 100 000 ton tomuon Dultniohlandhad bij voorbeeld inhet Ripirge bied geenWlenrejierves meer VoJig n een mededeeiUns uit B6 ui beflWeé op een enke en werkdag dcoi 9en ÜeU lier inh t gehee e Ruhrgebied de rt ngjat hULar 75661 tm leen deel van hQl g Bn lUglfiJkis vereischt woMt 1 U verinx vwn ji kvee BEUIJJN 19 Oct Over enjtant Bi cn aan Duit chland tot l ven r van 800 000 molkkioeien pubhttjert de öpitHche regeering e n ven laj ng viïlgeits welke deze wUiiekftUrige euieh t stol voor het Dditsehe volk niet alleen Co i groot gevaar boteekent ntaai o k A vlBer7 ening van IhutschlRnd met ï eesfh yik wol en eder benadeelt De jeyolxwn z i eji zich doen gevoelen in iv t geh ik Eotible en nwal i scha4 pe iike leveil vaoi Bta chlaml Met de inwilliging at d a vroèSren eksrh vin Frankrijk ia het vei moiren M vee Ieve rin r van DuiUïChe Mnd u yars rieds uitgeput ji De ataking in Engeland ljOi r lJ N H Oct De band van de mynarbeidcr9ï taktoe i o don tweeden dag onveranderd en def veiSthiUende conferenties hebben geo poiitief resultait gehad Van de parleme szititing die hotien p auts heeft ifr ord t een bdÉi s sentle wending verwucht die óf t t bwgging óf C t verscherping van het conl lifi zal leiden Er is een sterkere boweifinff omier deBpix rwegen tran iportwrbeidera tot aan iuitiai by de bewegmg te l nerken TochRullen by een langeren duirf van de staking der aa i eiders uit de Weilge be lryven zoo sterk biï da jitalmg betrokkenworden dat deelneming aafl de actie eenvoor de hawl liggt nde n dEakeliikheidwonit Ben Zweed ever fraAr jIc t politiek BERMJN 19 Oct De Z tfd che zaak gelastigde ter Bnisfielsche cogTerentie prof Kassei klaagt er In de aieedsche pers over dat l ianttiyk de econo tflif ontwikkeling van DuitMbtand w fl lert DiiitMhitinil ii moeilijke poailie BE UJN 19 Oct De rükdweer mimster Geusler beeft m een löie te Maagdenburg Befrr f sua van wülen Generaal Mtad Giaderenmididttjr is in alJen eenvwid en onder zeer Kroote belanKatoJrlLni op 1e befffraaSf aaAB Oud Ejk en DuiIien het tof fWUk owemsohot Jeir aarde boateld van den oud ondnister van Oorlotr en lid van de KorRte Kiamer luit en Staa l Zee velp Kerflte Kamerleden en vendore outonteitotf imaren op het ker Ühof aanweaiff Tiaiaat iie Ujikibaar welke bedekit was mot een viertail knanaon TinRien bodem va de Ee rate Kiamer Aan het irai werd ovoreenkiomit if den Wtosch van den overletiene met ï pr fccn Silechtó wertien door den zoon van rlen heer Staal enkele woojxlen van dank eeuit voor de liefde en ta ouiwe awr en door iijn vader steeds in ziin w erkzaam leven aan zi in genin jfe honken Nadat de belan i8tellenden op de m het Kraf neeiKrelaten Uikka t bSoemen hadden estrooid ianikite de zo n van den ov fHpdene overeenkKMnistiir dions Iaat e wiLsbeBCihikkinjr met een enkel wooni allen dic hem bewiizon van IJefde en sv mi artthie ha lden ireschonken De EnRelBche koIenstakinR en Nederland Het Hbld schrUft Zal dr staking in het Engelsche niijnbedryf de Nederlandftche kolenvooraiening direct en ernetig schaden De vermindering van d kolenproductie in het algemeen biyft wanneer zy eenigen tyd aanhoudt natuurlijk niet zonder nadeehge gevidgen ook voor Netierland Voorloopig echter is r geen reden zich ongerust te maken over moeilijkheden ten aanzien van onze kolenvooraiening De hooge pryK der EngelscJie Bteenkoo die inclusief vracht op bepaal i de tydfltippen die van de Amerikaan iche ftiX verre overtrof is de laatste maanden een rem geweest voor den import van die kolen in Nederland In de eerste acht njaanden van 1920 zyn op een totaalhoe veelheid van 1 900 000 ton slechts 177 000 ton Engelscho kolen hier aangevoerd Minder dan 10 van onzen import heeft dus over 1920 Engelan l geleverd In de zomermaanden is dit percentage nog lager geworden dan het gemiddelde Voor zoover dus een leemte ontstaat door de staking kan die gemakkelijk uit andere bronnen worden aangevuld De mogelükheid bestaat echter dat bij een eenigszins belangrijken duur van de stakmg de vraag naar kolen toeneemt en dientengevolge de prijs der Amerikaansche kolen Btijgt Waarschijnlyk dat dit binnen korten tüJ het geval zal zün gelooven wy niet tony oncontroleerbare factoren het ontfftaan van een paniekje in de hand tt erken en ieder üich geroepen gaat achten tegen eiken pr js kolen te koopen De EngcLsche voorraden moeten zeer aanzienlek zyn niet slechts zal men wel gereserveerd hebben maar bovendien is het exportkwantum den laatsten tijd voort lurend gedaald De grootste afnemers Frankrük en België IpifiTiAti zich deelfl uit eigen productie deel s uit Duitsche leveringen zeer voldoende dekken GlDMKNGOl ÜEKlcmisHSJ Staking in oen uivelbedrijf Het personeel van die Cooip htoomauivellai riek IMeaw L vea aFijuer heeit dtn a ji eid ueeigbiegiti wiegens het niet imvii 1ij oii van luojie scneui De wtaXera in ontsiajfen y zyn geoj gaaiseerd in den Bond vaJi ai be deus m Jiet Land IHim en iSuuveibedi yf STADSNIEUWS Staking bu de Mü Vrachtvaart ti i 1 i in jÉ giii ls een uuviiig iiJlge iplnKul oiioi t IM 1 ai WUï pL rs Uieel Van oe i i ulUva ilL te ivUUi Uaill l v j Ciiiaoiiiii g ii vaJi l hdiepoii heouen uun v iaumgcii vi riateu tn jiüiternaiii Uf f en tu seinjK ii slil waarvan wn 1 Mcclie £ 1 1 1 11 n a liieL Hcigecitiigs gtaan ooi 1 iigg ii Ie U iahLriclil l i sUie icii luiiKuni i 1 iel 1 sJiWio inio Il iio l i ip 1 oriuu veef J lAüiiii i oiuiciin J ha s van Uünt J leis ke 1 hU iil eigeii l en Jiroiiwcislmvoii J s hepen sUl 1 e i li I dci sMkers zijn looii8Verlioogiiig cii vi i neli i mg va n urDeiils GOUDA 19 October 192Ö Ji van blraaieii t De ter aarde beateuing van het stoffelyk jvuracdot van deu iieei i van bvraaiea in evun iiuoiu van ue ouiiooi met den i yuei ju d Iveizerstraat 2iai naar men ons meeutejt nioigen om i uur op de Aigemeenc liegu aaipnaajtfa gebcmeden Conceit Laecilia Het earsle concert vau üe gemengde zangveieeniging L aeciua neeit leuer die er yeweu 3i IS zaï net zich neiinneien hei voiige jaar uyzunuer veel succes genad Ueen woiiuer dat nei met den kaart veiJioup dezen Keer zeer vioL gegaan is maai ue i Jieuwe bciiouwuurg is toen nog met uitverkoclit UIL voor degene die de uitvoering wiiüen ijywoiien en aug verruimden zien van piaataitewyzen te vootzien Zoowel vour staUes ais voor galei y zyn nog kaarten verkryguaai Wie zicli iius vanavond aan de kas voi voegt men weet uat liet concert heden ftaatö noeiLj zal niet leieuigesteid worden I oodclijk ongeval Nabi 1 den i ia jiiolLn by Nymegen is cmaiul uit Veene ndaal met zyn miot r in de tramrails icereden en achterover geval len Hy kreeg een fiche leibii euk en stierf n h bt Gaauauis een de betiomen verwioniliiigen Zuid HollandwrJic IJsvereeniging l u aldeeliug buuda en Uinstreken Hi de Zuid Hülluudsölie IJevereomgnig houdt volgende week Uinsdagieen ilgenieone ledenvergadering in Oaló liet Schaakbord Auto ongeluk bü Kernen Zondagnudüug 1 uur i op deu Muidei straalwcf hij lueiiiL ii eon eitiHtig autoion geliLK geiieurd im de riciiting Muiden kwam me e n siioiJieitl van on g eer Mi K l een uulii a inrijden uar de lieer die cliaufhH j iie ons nieil Mlfs dde waw de weg vrij Aan beide Zijden van den Htruatweg stond ochler icn groep nieii sclien Jiiit t wfis hij deze groepen Lol iluditbij genaderd toen ei ii man eri een vronw te voorschijn sprongen onn den weg over te Kieken l e num gaf de vrouw ih u it uw en trok haar latcir eriig Tijdens deze bewcp iiigi n was de auto het tweetal rcedH geii iderd lie iiwin sprong nog juist lenig lie vrouw werd x hter gegrojjeii en vele metiers meegesleept Toen de auto stil stond bleek de viniiw geliei l verniorztdd J e vrouw piffroiiw Schaeffer had den weg wilien oversteki n om haar man die meteen V isclicliil in ih Mmiilervaart hengelde u hcgroelen Hel stiaclitoffer was doof en moei de sign ilen die de he ituunler L af niel gclioor d ludihen I e hurgemeesler vui r ienieii jhr Hieker lieoft een onderzoek ingealeld Geslaagd Aan de Techmiöche Hoogeschool te Delft 1 geslaagd voor het propaedeutisch examen voor scheiktundig ingenieur de heer H A D Toen geboren alhier Zuiderzeefonds ngc tjend is eon wotsontwei p tot va thLoJlJng van de begjiooting van nkom tfTi en uitgaven v an het Zuiderzee f on voor het die astiaar 1921 De uittraven wxTden goraamd op f 5 000 000 BOSKOOP RegeeringscredU t tot steun aan kweekert en tuinders De Coóp Boerenleenbank had Vriidtt 1 een verga ienng belegd om de kiweeitei alhier bekend te maken met de regelffl van dezen steun De Vooi zaitter de heer P Loef Az stelde aan de vergadering die goed befloch was voor de hJi Van der Hurk Hoofdinspecteur der Centrale Raffeisenhank en De Coater Secretaris van de RegeeringBCommissde Eerstgenoemde zou behandelen BMreeringssbeun in verband met de Banken de heer Coster J e RoR eriiMBssteun in het AiliK meen De heer v d Hurit begon met te xKStau dat de Boerenleenbank zich de vraag steld ha 1 of zii hulp zou varleenaa ed I Rouwvaiiarbeiders Ih afdivdttifj AmKleida ai van de ere nif inj lot Mevorderiiig van de VakoiiN iiliii voiir Iland wwliÜi dcn In eili riand lie ft tiet vinirncraon Ofgovtit iin l rachlen werklooze ilijimjintheIrt werlciTH i reniiiakers iiz die naar het icli laai jiiinzien in liiiiii vak ieeti iiewtiian iihht kiinnen vinden op te letiileit lol hoiiwvukarlRdiicrw ten enii e hen weih r in sdi it fe sliiflleïi diiui ai he d loon fe f enir en en liiin iiinreeleii aehteniitKaPK te stiiilefti Wellicht Voor Nederland zien wij dus geen bijzondere gevaren in verband met de ataking ynii toveuK do woniiiKboiiw or iiwijo gelinal kunnen worden nu 1 i werkferachton liiuirin oo i el staffliiitlie tewe Kl miKt iiiii het iiiilweipen ait eem Werkplan en i n lie niiitilif Viui kotsten Mir de liilvoeriiiK is nn ene ciiidiiii sie henocnid nin indien Idljkl ilnl er kanrt MUI Hlaf eii kan zijn lUider Ie iivei II j j ii mei de helre fenire perfoneu I or autsatleh en te ntidiTzoeken wie Kehiilik zal iiiJiken v in liuvenhedoeldc ifU tói iiheiil Manne en vn uweloon Het Mttajutbulleitin van het Natioiuial Uureau voor Vrouwenai heid geellt h t e iJ oote venelul aan in het Iwon dat mannen en vrouwien venlionon in hota s den landibouw en fabnoiion van voeding waren In de gruote ateden veitiienen b v kaseiers m hoteJit naar g Sang van de beteekoniö van de a k lijl t I7o of ƒ 200 n de maand kassierdtens m dezelfde kJai on 0 ƒ iO of ƒ 7ö l en Ie bulfethetluimie geen buffotohef die veel meer verdient kjy rt ƒ 75 ƒ t ü of ƒ 96 een 2e ƒ 66 ƒ ü of j Ö5 een buffetjjfirouw ƒ 40 ƒ 45 of J 5ü luieohten in algenioene n dienst o i tilverpoötiser s glazein Mas clier enz verdienen ƒ 20 in ie week kouken en wet k vjouwien ƒ 10 In den landbouw krijgen vrouwen voor hetzelfde werk doorloopend minder loon so nft veel minder In de I eidsche conservonfabnieken krygen de mannen boven 21 jaar ƒ 24 onge schoolden ƒ 25 geoefondea of f 27 vakil eden m de week Manndyk pcr joneel van 18 1 of 20 jaar ki ygt 70 80 of 95 pet van dat loon Meisio s boven de 18 jaar krygen ƒ 11 ongeiw h of f 11 75 roffenden De 21 jarige geoefende werkster ontjvangixlus ƒ 13 25 in do week min der dan liaar even oude geoefewle manno li ke coUegal Lichamelijke ontwikkelinK der rijpere jeugd Gelyk reeds in de Memoa ie van l eUchting tot het ontwerp van wet inhoudend tijdelyke af W kmg van ile Milit ewet s jnt dcge iee i zal vanwege het Departement van Onderwijs oen voor tel van ivet iwwrden ingediend bevattende de regel ng voor de liohainelyke ontiwikkehng voor de rijpero jeugd Naar de Tijd tei oore knam werd aan het I epartemeint met den mee ten spoed aan het m gereetlheid brengen van vocrmoemd ontwerp gewerkit on werd dezer dagen aan venschililende daarvoor jn aanmeiking komende coMcges een voor ontweip om advies gezonden Het ontweiji self zou le zoo meende men ons te kunnen verzekeren slechts irhoudon do verplichting voof ie Ieren mannelijiken Nederlander tuaschcn 15 en 20 jaar om geregeld deel te nemen aan Hcliameilyke oefenimgen teJ wyl de nadere Uitwerking er van zou woixion ovongehitcn aan een al gemeenen maatregel van bestuur Gelyk men weet is het de be 6oeling der Regeering slechfte dan tot vermindering van contingent over te gaan indien desnoods verplichte lichamelijke oefening voor de mannelijke rijpere jeuigd wordt Ingevoerd ten gevolge waarvan de bedoelde contingentsveTmmdering aan de weerkiacht van oaa volk geen aCbfreuk zal doen lé1 k r ën vl oo tT Departement van Defensie De tia t siiode enrijiV joofcih iiieii zich lieiuinereii zal zijii ij i ou liu iwt aji 2 cple nir eu i i LJ eiicven no deparleineiiieii van uorM en Mannu en ih ingO lcld oen iit ji a l ment v in Deioiiftifc V ourluopi n het in w i rkiiig ireden til itl l in liehiiiil iiofj mei Le er V U iilcii Kcihl nmet ii I dooi d M i LcnI riur i il een rct nil iri alie wei uoiili u aaiiKeiHiiiieii wa iinij in eii ini iiiel de iiiuiwe re iiliiif er si lullen Ie mlgelfokken c iedicleii i or Oorlof en iarine ojh andero i ni oolin jto lün til nu in ieieii worden o ci jesidn e en ilel onlwerp vour de e regniari alic wet is thant in iiewerkirifi en Wet zal oiij ciwijlidd wel lu l dfj iid in lic tct ular iin M t z il hil den aard de laK ook lut lulint komen d wijze waarop hel nieuwe deparl V nnnl aii deleuMie zat worden mgorit lit ls vasthlaand kan evenwel thans reeds worden aangeiKiiiieai dnl de Ket feiiiiK iiu t hol s stecia zul volgen de siijd s do n jiiiiiister dijn voorgcsk id oiii n l Voor Ooi lng un Marine Ik enii directeur generaal aan te tollin air ii directeur gcncraalhcli ip mIiüiiI iiieii lhaiit nuts t wilh H w e U n Sterkte lichting 1921 By K B van 13 October is bepaald dat de lichting 1921 26 000 man zal tellen waarvan 60Ü voor de zeemilitie worden heBtemd QNzi KÖLONt ëN De Merapi f Matirant iiieldl dal hii de e niptio an Ie Vam later iif eznnden officieel rajiI orl luidt Nieuwe eruiifii van de M v i i i J7 duofh ii gewonden aan wier Itehniid woi dt f r Irie vermisti 11 I rieh Hiden IinuWi long aanpianl hat K mm al l wenden kaïn tot elke an e Baalt werd in principe boalotan me u wfking te verleenen Wvenaï ttldona de moöiliaaUe de HeKeeriiur de Mid4eiu Uuuler ateunde ondu r gn itie v a den Staat zal zy nu het tu inhMWbtdtÓi belpen dat door d i oorloig Sb criaia de bepertalie uitvoer de valuta rftf heeft te Uiden Ër lUö partyen de kweeker en ue Raoic Wie Bteun behoelt begdnt zich te wMtdêoi tot een banu welke virü w te helL of met Dé banik mdet het geld verJjjJkken doch kan dtt op eenvoudigu prol eiesiea naatisre discoatorente iliiect ïïrügea van de Ned Bank I4 i A De Weenniï blyft borg voor 9 Vo getiuie iue 8 jaar de oversge 10 e geeft de Ü iui t op haar eigeu naico of tagen peroooulyko of ttkeliike boi beUing De Bautk moei zekerheid pebbott tiait dae botfiKBtelliair n et verm adert Daarna behandelde de heer De C ster den Kwteker De kiweekor nwet he l wal Iwen Om te beginnen krygt hy voüI Uu gB vragien te beaatiwoorden en moet zyn heelo hebben en houden UooDletfrgen Weteivle dat het Boakoopeche centium het ïiwaaMt ia getroffen is de Kegeerin bComnuaWJ hier gekomen om in te lichten aiet om klanten te lokken naar de Uoerenleet aïdï ledere banik kon hare betnid Idmg verloenen De retffeerimg wi he lpen maar gtj moet beginnen raeil te vragen De stevn betrefit alleen boomkweekerii en tuinder geen boüenikweekers Natuuilyk wiordt geen voorschot veiiieend ais aan te nemen ia d t het bedryf zich met kun ttaande houden bovendien die zich zelf Bog helsï n kan behoeft niet bii den Staat te komen eveneens niet bedryven die al voor den oorlog in onffunstiffe bmetan liigheden warwi 3 jaar is genomen op grond van de mojgeliik eid dat dian de toetftand zich ten guaste heeft gewyzagKl ia dat met het jpeval dan kan de Kë eeriinig ie termijn met 1 2 of 3 jaar verlengen Ieder vrage dus een voorschot om 6 tear het bedryf staande te houden en vmge niet te wemig maar ook niet te veel nabuurlyk worden vHK r levenionderhoud geen voorBchotten verstrekt De banik die zich bereid verkla rt moet aille aanvragen inzenden als is die bank overtuigd dait hulp iidet mogedijk is Toch zal de Reweering in zoo n KOTbJ de aanvragen zelf overwegen al waren het de gekste aanvragen De kosten by verleening voor den voorachotnemer by afwijzing voor den Staat bij geen enkeie bank behoeft ge vooraf een be h g te storten Mocht voor een voorachot eisch zyn een aandeel te nemen n de bank dttn zaïl de Regeering het voorgehot meit tet bedlrag b v f 50 ver hoiOKen Ais bil ijkt dat de bank eeniee biJbedioeUng iïeeft b v om aan haar geld te komen dan kan de Regeenng Iwpalon dat het crediet niet wordt verleend t doel ia geenszins de ibank t e helpen en den knveeiker in den ateek te laten De regeennsr garandeert slechts 90 opdat door düe 10 de bong wel zal zor ten dat er afigeloet wordt De renite maeniet vooraf bij uitibettalirag van het voorerfiot WKHvien aflgohouden aan het emd an elk iaar zal de RegeenngsCkwnimiissieVastatoLleta hoeveed aflossing en hoeveel opde rMite kan worden betaald Ms dan geBc l wondt gij moet ƒ 100 afloesen moet feet ook gebeuren Elf moet een boekhoudjnig zyn zii het ook eenvoudig als ontvangsten en uitgawen Hientoe zai de Regeonng instructie Teven om ten haren laste uw boekihouding te controleeren evenzoo de contno le van wr bedriif Diit is om het risico vtoor de Kegeering oo gering mogelijk te maken DaarvKior dienen dan ook de Hiaaftiseliikc Commisai die elke 3 maanden komen controleeréb Otnnoerende goederen kiunne i voor het voKe bedrag met een Credjethvïwtheek wiorckin beawaaoid de kositen van de hypotllieek wHMviein gedragen door don Staat natuurlyk in overleüf met de Re Beerings Conuniesie cliet voorsciot zal worden uitbet aald In lÖBQjy ön ijiét in eens De voorwjholnemer Belf mMg geen accepten teekeoen die hy op aeker oogenbhk aou moeten betalen Dl bank verbandrt zich met eigenmachtig tegen don voorschotnemer op tie timeden dus kan geen faijilisseroaat aanvragen daar zi voor loü gedekt is Het aanvraagtonnulier is uitgebreid Ajch wyat oidoende don weg Zet er alle foaar op wiat gy venkieat de Commi sie lïeoDirt daar noita van liiokele heeren atelden nog vragen o a eai heer v d Hurk m verband met de adVaniatratie der krweekera die tot heden w U tia te wensohen ovenlaet aoodat wiinBterf t f vexilles busschen 1913 en 1919 met precies zyn op te geven Hy vroe ook M de giwotte van het voorschot en of Wut de beter geeitueerden het voor een Rwwtfeedriif kunnen krygen Zoo vroeg hu jMik inlichtingen over de kosten ter verOe eriiw wan het bedi yf reparatie linbouw nz l e heer W Th v d Siluis vroeg verder jftmtremt de Crediethypotheek terwyl men ti ean andere bamk een schuld heeft die flan faÜhssemeint kan aanvragen Verder hoe de vrajreo beantwoord moePBtt worden door firma s die uit meer perfooen bestaan Evenzoo over bet begrip ifi 9ibwaA en aanp I anting in het aanvraaggijot De opvatiting al sof de control ecom Jjasie Btm bestaan uit niet vaklieden werd por den heer De Coater in ontkennenden eamtiwwopd Steun in verband met uit de vreemde valuta markien en kroS l aou volgens hem afhangen van het ïWiaan dier uitstaande waarlen in antï wd op een vraag va n den heer W C m Kleef Nidat de heer De Coster nog eenige Wn van den heer van der Hurk woike M belaag der kweekers betroffen had be ntwooTd eindwpde de heer De Coster met an te dringen op juiste invu Ming der aan a Dhüjetten Hoe juister inirevu d hoe PWdiger er op beschikt wordt daar dan wer onderzoek noodig is De heer Loef danikite de sprekers voor toeJichtinmen in de aaak van het Re eaniwcscKidiet OUDEWATER BobcU Zondag speelde onze voetbalvereeniging wedBtrüd met de Utrechtsche V V Uga Kohda hield alch fünk en won met 8 2 Dat in onao gemeente nog echte middeleeuwsche toestanden heerachen bleek Zonilagavond uit het volgemle bc Volksbond hieid een uitvoering in hot Patronaat Hot stuk Dun Carranzo weid prachtig upgovoewl Het tairyk opgekomen publiek Bteide zich eciiter zoo verschrikkelyk onhel elyk aan dat de politie mtnigeen uit de zaal moest veiwydeten on een der bestuurdern zich Verplicht zag by het houden van een voordracht le zaal te sluiten Tot laA in den naclil bleef het up straat erg iij yfcrig NlKUWERlüËRk i U rJ L Do ïieer J A C Mijnbcff geboren al hiMrti aan de Te hnk che Hoogi dcnool te DmT giealaagd voor hat propaedeutisch cxAmen voor scheikundig ingenieur Hedenmorgen had de iT junge Katliarina Burger Uenstboile by den laiwibouwer G A üraveland aan de Zuitlkwle alhier waarschiinlyk misleid door het vele kroon het ongeluk te water te geraken Kenige oogenblikkcn later weni ze levenloos opgehaald Zondagmorgen keenie de Ryk i en Gemeente pul ft ic agenten M en V R uit den üuidplaspolder van surveillance teiug en ontmoetten een landbouwer met een geweer zonder dat hy daarvoor vergunning of permissie had Aangezien dit in strytl was met de jaehtwet moest hy het geweer dat nog wel pas gekocht was afgeven en ten overvloede volgde nog proces verbaal SCHOONHOVEN De heer J I van der Plus ontvanger der dir belastingen en accijnzen te Beriicum ia als zoodanig benoemd alhier ingezonden Buiten veraDtwo rdelykl e l der Ked De nood der OogtenrUksche onderwiizeru l ieii groot aanlal onderwijzers vereenigingen van allerlei riidiling liebhou leii oiiulé gevotmil oiu liunnen OoslennjkBt hen collega s dio in hiltore ari ioedo vorkeereii eeidge hiilii U v erleeiien Wij hehlMJii een oproep ombvi on ze eigOTi collpga s versjiraid en zijn aaiivankelijk niet ontevi fwleu ov r liet in j ekoiiK n iK xlrag Zoo spot Hg mogelijlv hopen wij een zending levensmiddelen oor Wponon en andere Oosteiirijk elie steden aan de ons l ekende adrew en te doen toekomen Bovenal echter is er behoefte aan kheding zoowel onder als hoveiikleeiling Srlirijnend klonk net In ei n der door ons ontvangen hrieveir nn hou g rlijiloii zijn wij al eenigszins gewend iciaiiki maar niet angst zien wij den naderenden Daarom waagt hove iiigenotuid oniiié hel een dringon i verzoek te riclileri aan allen die wat f even kunnen mii min kleerenen linnenkast wns na tezien dlsschien hangl of ligt daar nog vv een eii ander dat men niet iihnt di iagt en dat toeh not ud warm it tid dat te onzer heseliikkiiig Te Am sliTdam zullen wij hel gaarne laten al halen Ken enkele liriefkaart aan ond rslaaiKi adres is V Moonde Voor pla itsen huilen Anisterrlam is liet adre c van toe endiiig Kantoor N O ï Ic Wetervni plarit soen 2x fe ilet siireekt van zelf dal ook ucMz i dingen welknie znlli n ijn maar in de eerste plants r iu Ti wij toch oni kleeren en selioenen Nnmens het uniit vnm noenid 1 100 Si Voorritler C F A ZEUXTKF Secretarie Jacob van aini TisIraat L T in sterdam M H VT SER Peiiniiigine ter Ue Kostverlnreniiade 2 Amster iTaim ONDERWIJS De toekomat van Openbare Scholen I e gemeenteraad van Noordwykeiiioat ITieeft met aigemeene stemmen besloten de openbare lagere school te De Zilk over t flragon aan een R K schoolvpreeniginj Eon desbetreffend voorstel van B en W nield ien wy reeds Volksuniversiteit te Amersfoort Te AanersfooH is Zaterdlaig in het geibouw ne Huia de Volksuniversiteit geopend economische BERICHTEN Een nieuwe gemeenteleeninK te Amsterdam Hedenmiddag zon de Viiisterdanisehcgeme nl raad In spoed vergadi idng hijeuikoiiien waarop vn voorjlrae it varili en W hchaiul ld zal worden tothet lang i m ccikm geldle inng Suiker l e Nederl iiiulsehe l itviwr MaatfMihappij lieeft dezer ilageii aan alh instel lingm wilUi zich hel i steii met b t verzilveren Vin siiikerhons dienaan Hande concept voorwaaj den gcstiild welke lienMds zijn aaii uiril door het Centraal V errekonUantftor voor suikerhone TELEGRJ FISCH WEERBERICHT Venvachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Oostelyke tot Zuidelijke wind licht tot half bewolkt droog weer waarschijnlyk nachtvorst iets zachter overdag mAUJlLiult Klc ailw KatUnltmadit VwauflU 19 October llt20 Aianvooi 21i paardMU 12 veuiUuis a ezoLs li 89 muKerv inuxleren liHi vette ruawieren tiM vette gruskalvejwn l l nuchteje kalveren 119 aciiaLMW of Ijuiuiueren 92 varkiei 4Sti big eQ 15 bokken en geiten i ryzen Vetit © koeien 1 kw f 2 10 2 20 2e knv ƒ l i 0 i2 0B 3e low ƒ 1 75 1 86 Oasen Ie kw f 2 05 2 15 2e kw ƒ 1 85 2 8e kW f 1 6 1 75 Stiit rcn Ie kw ƒ 1 8b 1 U5 2e kw ƒ l Ö 1 76 ae kw ƒ 1 55 Ivanlveven lo kw ƒ 2 00 Ü 80 2e kw ƒ i 20 40 Sekw f 1 0 Z H ndel Ie kw piyis hAudéiid ie on 3e few terutfguande pryzen Meikkioeien ƒ 300 tiöO li lflw tiün ƒ a25 e i Sticien ƒ 200 660 Pinken ƒ 175 a2r 0 ea ooperh f 45 ai6 Gnuikalveren ƒ 14tt 21G Vaarzen f 200 37 Werkpaardon ƒ 400 ti7ö HLachtpaardeu ƒ 175 676 Hmen ƒ 17 S75 Nuolitcre ioalveien ƒ 24 jH Ko ïkalveren f i2 45 B gen ƒ 20 45 Hantlel over t algemeen rwlelyk Omlewater 17 Oct 1920 Aangevoerd ÜO parlycn 4060 tuk wegende i 0250 K G Prijzen Ie soort S6 86 2e soort 8 l i 3 gestempelde fh2 per 50 K G Handel llauw Bodegraven 19 October 19dO Aanvoer 310 piii tijen waarflBdgr Hl iTOjt nU k invefk him slukd gewicht 8418t 0 K G Prys Gouti he l as Ie soort ƒ 88 90 2e soort ƒ 84 1 8 Ie sowtt nfef Ryksmerk ƒ 87 ii2 Handel flauw Groirnleaveilinr Nifluwcrkerk a d Ussel 18 Oct CoÖp Tuinbouwveiling Nieuwerkeik a l IJösel en Omatreken Eng komkommrs Ie soort ƒ 4 60 7 1 1 id 2e soort ƒ 1 80 a lO kleine halve komkommers ƒ 1 20 2 groengele komkonimer s 2 bloemkool Ie soort ƒ 8 11 ld 2e Koort ƒ 3 5 per 100 stuks peen ƒ 4 40 5 ytl per 100 sokprmets e boonen ƒ 26 58 Duitsche d 6 9Ü pronkboonen ƒ 0 80 1 40 rowle kool ƒ 1 80 3 50 per 100 K G tomaten A ƒ 6 10 13 10 id C ƒ 4 10 10 40 ld klein ƒ 1 90 d bonken ƒ 4 per lOil pond Amsterdam 16 Oct 1920 Veiling van De Jon t en Koene Conntljo de la Cour ƒ 25 30 Eurré Clairgoau ƒ 10 35 Nuveau I atto ƒ IS 25 Cox I l mona ƒ 18 28 The Queen ƒ 16 23 Goudreinetten ƒ 15 19 Ifellefleur ƒ 18 16 Zure apptden dw ƒ 10 2U 18 id id ƒ 8 10 Zoete id ƒ U 16 Tomaten ƒ 18 25 per BO k g j Bloemkool I ƒ 23 35 id II ƒ 18 20 per 100 St Speicieboonen dun ƒ 40 lO Holl Zand Eigenh groot f 12 16 20 ïd ld Bonk ƒ ïO 11 pei 100 k g Uien ƒ 1 3 1 1 60 per zak Bloemen Rozen ƒ 8 14 Dalia s ƒ 3 50 6 Chiydanth ƒ 16 24 Am anjelieren ƒ i S Bouwardia s ƒ 5 50 9 Eikenbladen ƒ 2ö 6 4 1 per 100 tuks Snijgroen ƒ 6 11 per 100 rank SCHEEPVAARTBERICH1 EN Stoomv Mij Nederland ilawe in iii 17 IM illaiiduirg te All NlcrdJini ii lion iijlr an 1 1 lÜ U Sübuiig li iljan thiii r irr 17 10 te Oave CiiMm veih 17 llM 1 iiiili n nl wrrjien Innliiis ihm i ei tr Ti IO v i o itr iie iiiii air 1 10 fe a aiii I inis liili tl ihnisr pa 4 lil vcrir 17 10 lil nrit l H 10 i iidel ni r 1 an 17 H te soiil i Holland Amerika Lyn h ijnd iin van liolterii n NuwlTork jiiis s tll vourni ij e Race ZmdcnljijK New Orleans n Kot1 ida ii arr H lO te oilip k Sln rdijk air I 10 la K onv ille K New t ork Rotterdamsche Lloyd K iwi arr Ib IH lioft teliatavia IHelu S fuilr vntr 1 J van Pe11 int Ml iitg ipore piidiocti IMiiladelpliia naar Kntt pass hs 10 111 Lizard Making u 11 pi s 17 10 l cMm Tamnora air 17 10 v llatavia te Iw denlam Wills illnii V verlr Ui 10 van l a VergiftigingBgev Uii aan boord van de J Pz Cóen n l nnn van de mailiioot de d IV o n vande Mirilseliappij Neiliiliiid helleen ieh in den iiaelil iri I o j Septcmher hij e ii taelihgtut Ihi i iers vergtf liyingsversdliijn seleii voirgeda in die ge vn van alle i Mi don deliiki nafioojt liehlien gehad Ken nigifitidd oiulei zotJv hei tt mei kiimii ii maken wal de oor a ik ls ge Wies N oeh linde pro i i ii h h hi t koiiihnisrerei heefi men iels kunnen ontdekken liet iiieiui lievalte len vorigen ilftg Mil V isclischoleil en vanille ijs Men veisiioedt tiat liiorhl i de oorz iak gtaorht iiioel worden Postkantoor Gouda Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke le afzenders onbekend zijn Terugontvangen in do Ie helft der maand October 1920 Duitwhland ii vertchrikkelUken financieelen iweittand belicht en er eveneens op gewexon dat do opbrengst van alle geHWialiKf erdo bediryven vernundord u wenhaiwe hU de su£ tl wprlnx met kon aanlwvelun IhiitMchland moet onder de reUHachtigc taak iniitortpn al feovemlien ook nog lijn nationale eenheid door bezetting van het Kuhrgebieü dour den vroegorea tsgeiutandflr varnletig i wonlU Incidenten Ie Klagvnfurt PAiUUa 10 Oct Uu Bolffnido wonit gephAk Ttnefivlc de rejf tng van de Incldentt n te ICLaigenfurt te ver fomakkelijkon hoeft de r geering bevel geg ev n aan do Yongto Slavidcho taoepen dio in do pleblsrlet aone zÜn hianengwironffen ïich te t Uen ondw de bevelen van de pteöiacietx i iQimHsie LAATSTE BKHICHTBW MlnUtor eriali in Helgl ftRUöSMl l Oct V D De Waden melden dat de he r Delacroix on zyn ambtigenooten bü den terugkeer van den Koning in Bolgiü niet op hun onbalagaanrrage r ulitn teru omcn De heer Dalac oix luil on ikX geen onkeJo voorwaarde deel WiUnaken vun het nieuw Miiuitma I Int rnati inal TubernikiM ÜH MmUfc y I I IS l s Oei V I Maandagoehleifii had in hot geiimiw der giMietvikundigio faciliteit te I nriJH de eonlert iiJ c pioalü over de wiiBcti voni btiBinetliiig door hiieillen op do verfichllUwie i eeli i i i met het oo tip du onderif i UHgni in de verKehillunde ituwleii te imildyiL aatiKaande het luintnt vuii tkoii ilii iloof dii tuberculose ttangetast n o liiara rt overleilen zijn our een UlHjk gi ioor van biiileiilMndsehe en I r insch gem eskuiidlgen zetlij Prol 1 I on Hernurd udwii liile het algï nien i npport v in dr Reiioii V m ont 1 ilM A fei litlleïide WiTfllft eii der atdi p uu yv i weleiiH jhupi dijke studiöii fnlK reulo v i oor huiliiihuvdsehe I £ j U wlrde iv wwilw eenige mededeo Wetentichuppelijke Inittetlhigen in Ounti nriJk toWOtsm ia Oct V D Volgcn een bef ht n de Temp heeft de afdeoüng lier eonvmiKHie voor schndeloonstelUngen S oor OrtaténrlJk éen bewijs willende geven dat sy behalve vuor de materieele belangen jok voQjh ft njolhielp ofcn8chappelijke en iTit i iw Ti I t iia hi6p lorg wil dïftgen een luiier kdcn deii vertegenwoordiger van Kuinki k lUobukowskl aangewezen om n toe tahd di universiteit en der verM lollende wetenschappelijke inrichtingen te N fcneft en hunne behoeften te beatudeeren aKm li de nftialiegelen die zouden kunnen worden EPnomen Om hen te helpen staamie Ie hlijvcii en hunne in de geheele weveUl k kenife en geadltc activiteit te ontwikke len Be heer Klobukowaki heeft in gezelscliap Van dr Perez den gezant der Arfereittün fche lepubliek de universiteit het mii i um en de nationale hibiiotheek liezocht van wfUc i ènvcheLdene beomlbten hem eer hewo dn Hii verzekerde allen van de welwillenc D bciloelingon der commissie Wf rdt de burgeweeBter van Cork i wvoêd PAIÜJS 18 Oct V D Volgona een telegiam uit Londen aan de blatlen zal het parlemfentslid Hottomley in het I agerhuis de kwfcstie betreffende den burgemeeirter van Cl rk ter spndte brengen Hij zal den niiniHti r inlichtingen vragen betreffende lie in jmluop zy nde geruchu n volgens welke buivemeeater mot m0 ieplichtii cJd v an de i ve lieid wordt gevoed I VerkiexillKen in OwrfenrUk WiI aLVE N lÖ Oct VA De veikieiingen viin do Nationale Vergadering hebben tot lil de TOil fendo cyfeni opffelevonf Cbir iiqc 78 d 63 Groot Duktacheni 17 burg irb pAïtU 1 boeren 1 tWEaSDE KAMER i ÜLtting van hodon Mr pr Kooien aianvaardds he TOfindtttrsch met een rode waarin hü zünvoorganger huldiirt en beroept iiif W demcdeweriijnjr der Kamer Hloi u voil 4 de lntwrpellatiev d Tom p 1 ov t aUrisveiibetenag van rijkapersoneel in luet bijiwnder vua het pottieamo el Spr die wer sleöht vttnrtaantxutf la noemt de oonsaken der ntevredeniieid de afwyking van hoC rapport der salariscomnus e Bovendien wordt het pD t erwvieel achtorgesti d bij andere umfatonnren i beambten De regeering is altyd ten aansien van de bwtoldtging van hei penMtneel adiier de feiten aangekomen Het e bericht jSttKtff poir lui4 Ic emsti e to sjjmjraarin I r l rW ieert Oog geen a@i fct verbcterilff toent BüRüERUJKB aTAND O0Ul A iKHdHl A M Oct llariii riennannus V 11 lielgraver en 1 It Muiibc Oct Adria ia d H Wiewer 11 F viiU HiitifBT Johaiiiie fViruelis ItieodoriW t V M 1 HMslwrnten A i Oirterwijk Hi Oct Arte MarmuK V J A HiÉiii n I P TUvXh iiv dM A V I II Cathel vu Th KielH 17 f ot Marinim Wllhetnnis V P Si B i onleii en A M van A Kia KOKS 15 Oct llulbert Konviiar iiind 17 Oet CeruellH U van den den Ilenvi l fi Jiwtr