Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1920

tv W af jf PEJffHNKUJKE STEARINE KAARSENFABRIEK 60U0A vr f t voor één harer AfdMlingen Np 14448 59e Jaarsfanfr MEISJES 5066 94 Onda gatMkende bericht hiermeds aan ziin eeachte cllanttl dat hij vanaf heden aan z n Rund en Kalff l erj een Varkensslagerij verbonden heeft Beleefd aant evelend G J BERGSMA v h j schInkel WESTHAVEN 39 TELEFOoIl 76 d TT extexLtle bla cL rroor 0 o va oLe exx Oxxx mtsolts mx BHHAEVI KOM RN rBRSTDAORN INOBZONDEN MBDBDEELINOEN Op de vDurpagiaa bO hooger Gewone adverteutlln en ingesonden mededeellngen bV contract tot zeer gereda ceerden prUs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte AdvsrtenUin kunnen worden iagesoaden door tusicbenkomst vaa soliede Boekha delaren AdvertenUebureaun ea onse Ageatea regels f LM elke regel meer fUf Je adrea voor Rolpens MuisjeB rookvloesch diverse Worateoorten m en 069 60 AdminUitr tl i tM latm SI DIENSTREGELINI O Autodienst Bodeiiraieii Ileeifwjl Goiiila vanaf 18 Oct 1920 Zondag vertwk van BODEGRAVEN 9 00 180 7 00 Zondag vertrek van GOUDA 10 00 2 15 10 00 j Overige dagen van BODEGRAVEN 7 50 10 tóia 50 310 510 7W0 rige dagen van GOUDA 9 15 U 10 2io5J Ï5 7 15 9 30 Vertrek te Bodegraven vanaf Hotel van Karften JVartrek te Gouda vanaf het station gggg a na Uee wallDB 1 jjU DuitBcUaxul verbieden De toevtaodi in t nabue Ooütea Mittt den geaUieenden veel sorg en moeit ba i n Het avontuui van Zeligtowuki 0 s AMTt hun bipondere beiaoipstuLang i trHNuruÉt en i 4n alaiul zyu er lang met gM uM op dat dit eeo gved emd 3Uu hebban bet dM voueenA van de owlemamewten gaoMMl bor de regeeruw te WftnnbMi H bua aMA genoeg Ze hebban nu te aNiiea e n nota gesoDden aan de I N eiiich legeunDg M ke is aangeboden door dea tj anscn a g oant en den Uritachen aaalsgetastiffde De nota emcht en ondubbelsBUUge wnhltiac vun alle voorvaJien die geleul hebban tot het avontuur vaA Wilna dat voigana d oota m afcr jtt is roet dea wapwaatilatana en de verMkenncan veiaOrekt aan da Ualülieerdeo en den VaUwnbond Zlitfowala een waardwa navolfar na d Annunzio sitoopt mch niet aan al h t g wiruf en yeachruf om Buneoitimile UU IrMt met onveivrboorbare kalmte zun gmc Volgens het persacentKhaip t iflot t Warschau heefit genera t eligowski tw da ereten uitgevaard d iLet eenri betraft de oi amaatie van het taatidMetuur H t oixiMiTste geAHft wiordit uitgeoefend door Za llgowlsk ab opperbeveilhefaber van hat lager van Cerabraal Lvthauen Ahi uitman ooigaan treedt aea voorloopi e regeariaviconuntoaans op AUe dacratoB siln OMlarteeJomd door Zehgowiria Da grenaen van Ceabraal LolhuMa stHi dic welke in het verdrag tuaseheo UlIüMM en de Uutiautche bolBjewieben den 12aa Juli 1020 en door de l ooUeh liChauaoha demafcaÜeUnie van Juni li zit vaat aBleld Ala naitlooBaJ eraMeem voor Caa tntalJLëtibauen ia eea achUd nwt aan adailaar bepaald De nateonale vbwr ivod vao kleur met een adelaar Alie dacrataa liouden op van kracht te zün iadiao N met aan de wetgevende v i adanjic atfM vooivelaod den dag van haar opeoinc Het tweede decreet stelt de voorioopJca regeenngr ta aamen baataande uit koU Leon ikibeoki natioaale verded ta Georg iwanoweki ibuitenlandjwha ken Witold AlhranwiwifS binaeokandaelia taken Miexmjalaw Eïigel arbeid en Joatitie ad interan Waclaw Iwanowaki Wm nenlandsehe aaken Na de bezetting vtek WOna haeft bat leger van ZMigowuda roer het t ni aaadai van li Lithausche muustera an 400 am tenaren met hun Camdie aoiv gedraffM fkn Oosteoryk J In ïoncdhiure is in ii beffcmneol mot het idioovfltQ der hoo ov ias Te éAaffofd wertlen 6000 pottenhfüdJoera eu 20 000 meitaadibe irarkeire ooto al I wedkttud jan 10 000 iirl eideo dpr soioenfaliriekeai te Lejcewter wend vericoitt tem eunide de fiafyryeikj a te kuimen eraiande houdeoi De i cho nen wel ke hier te lande alllleniKfl tpoedikiDopeir Wiei den wegene de jfroQte vooiadeu zuilen tiuuifs weer duurder wiorden Be wacJhtdienst op de KDogtelsche kanaail eiljUDiden wetnd ipeataakit terw ui de atoom bootrerihinduig met leilLamdi Wierd iiniKie kxioniipea De ïjogelaohe siMKfndowiiat fixac tnaxneeit eohteor nog uomiiuul t Is echter de YVAOg of doit raw bJurem aal de re e rmg had Lnunea a aamffekKnuligid dait eenst na outfereer drie daigen hat apootmefpvw keetr mor reisjigera aou wwrdeia Lasrekrom pen maan mm hooiptj dat er diam al uit Eicht op ijn eiggijig vam het QonfljKt aal Of daaaxiip taaans is We kuDDen het meit zegden de meemnigteu zun zeei verdeidd en Hteoiiden gpistearen alileen daarin overeen dait men een besliAunK veirwiachibte van de lMg rimissiitmg die DsuBdadomuiidaff heeft plaaAia gelhad De bedaiigiste üiijr voos deïe vengradttinitivf wias dan ook buiteoKewKKm BTOOi de pulUieike tnibiune was sedert lanff niet 3 00 sofld èeoet fpeweeat Sur Roibert Hoame de preaidant van de Boacnd of Trade verklaarde dat hxr t t ÜHwt geleden hoop had ipélcoeeteird dat de myn wiexjcei den raad van hun leuler axnuden aaoaemeo en een haas ssouden tceven aan de voonrteiien d r regiewTuwr Home wee s oip het feit dat het stakiauRtavraatfijvtiuik aan de mibovweikeais met wias vooaurelefpi en hun Btemnmig eenvoudiig gedoopen had over de aamnaardmc of verweiripiniir der regeenngs vooonteiLleTi Oveir het slmteoi der fabrieken alfi gevolg der etakaos wiae niaar hu meen de door de mannen met nader nagediacht De regeennig staat open voor lederen vorm van vootnstei waardiooT eeai vreedsame oplossing mn dit belaiigruke vraagatuk aal Kronen verkreigen De regieenng heeft aan Feuilletow STERKE MAC Naar het Schotach van S R CBOCKiETT Geauthoriseerde vertaling van I P WÏÏÏSELINK T EjOSSüM NAdruk vei oden LIJDERS aan allerlei storingen die vooit komen uit het BLOED 7i VORMEN mouw BLOED 2i VERSTERKEN de ZENUWEN ZIJ mak n U in Weinige dagen wedei UEWm en KRACHTKJ Verkrjgbaar in flaoon van 60 1 ets bi B064 33 1 ANTOH COOPS Qouda A N VAN ZESSEN Sclioonhovan De ziedate van den Grlakschen 1 naar aanvankeluk genneki werd ten gannolge van een apenbeet heeft in GriekenU 9 een tnoeiluken toestand geBch pen UMt gelooft het varhaal vani dien apenbeet MV maar met zóó Het Griekacha perrt w raaa Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoeilng bel ist zich te H A ASTREt HT de heci J SCHEER tUuchamm die Ml bat puip hun geheim ouilM gv ddttk lfiCX F1DSTUJC IX De bergpaa vaa Pludunihi Dit VI as er gebeurd Roy Mc Cuddock Dawls heer en nweatffr liep saiiR k aa vooK de tasch met dwi venunaden flaaant € t vochtigen lupuitihiOonD ai t inaer dan aai veder voor hem crmr d n braeden acbou der Hü rieq G aviondt tegan acai ef twee n 0fmen die bezig waren h t hoofd vooruit lage deuren In ta aan inaaa menaohen temglcomend van den ploaffwed t3 id op zoek naar ietB lekJceni Heb je den bdnr n den sak riap en toen Koy de he vooihü kwam vaa 1 huis gehuurd door Lucky Oracnbreaa 4Com bnuum keref en w auVaa dien vu len met iets dat stedter ia dan browwatart Maar Key was aUes venvatan van dan beker en den plo gwedatri d giov sQaa Aee ft met ntet mieer dan een vrlendal ba bewegong van de hand A hter hem ongesian In d achenksrlnirr 1 ep nu eens kruipend dan weer hukk aw j van houtafdak tot vaikwaMkot vui achuar tot wanenaftWc Daid da Duivel dicoa r in sdaaf Dawi de aafri kker vaa dm faii4 loa slecMfi naar den grond tarwf hu sa vreemd TOoruMcwam Wonckt vapvolsd Het eenigste middel tegen Ischias Spit Spierverrekkingen welke dn eet verlichting en ge ne ing biengt Hondeiden dankbetuigingen Prus ƒ 1 45 pei flacon Verkr gbaar by Apothekers en Drogisten Fabr P VISSER EMMER ERFSCH VEEN Dr N B Laat U geen namaak I verkoopen zie naar t gedeponeerd fabrieksmerk 3081 30 2 Jacob waa een jaaor ouder dan Koy en van een auleren aard Lichamelu k minder Bbeik dan Roy beoiat h meer ruatige ge BlefMohud een gjoeden knuo uoemde ga vader hani yinaar aooider geest en een fae de virotiiwen nalooiptl Het ooideel was gestireng komende van den oudon pachter van het Huis van Maiir nmaie deaen avKwid scheen de gang dier e Iwn geluk te g v n aan de beojrdeelmg wn het karafldber v n zun oudsten zoon Kiom moe Lotje aei Jakob Mc Oul U dc wiaar wacht je op om E y te en H j sal noflr m een w b n men wed ik Hu z l h t bn WiUen iogigen bÖ bet mueje van den nneeeter Best als hij kar laee tevreden iM Ik niet in na fiiaata K m mee botae als je het spel niet televTCn wultl Ik ken een veel betere daa zu een mooi meisje aila gu het raooMte wwi bet cïwTpl Of als je wat aan fipoy te ac 0eai hebt aeg het m en ik ebJ de boodschap OT rtwtn Ot abs het ten rodaate ntet Hier fbnteterde H hiuir w t in het oor jaut k m l ic a dRt dead ik nwtl Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Berkenwoude voor Betkenwonde Achterbroek door J NOOHBN BlimelM Stolwtlk Verkrtjgbaar te Gouda bfl ANTON COOPS Wöd traat en to Schoonboven b A N VAN ZÏSSBN ♦ AOVERTKNTUN DAME h b b h vrmagt in of twee kanian met PENSION Brjovenondsrno 6066 barmn Oondiohe Coaraiit 7 VcljwilligeVerlcQopiog Notaris VAN DER LEKDEN U Ouderkerk a d IJssel is TOomMiMU MAANDAG den 25 OCTOBEH ItM das avondfi ten 7 ur ui h t hotel Zalm te GkHida in het openbaar to Yerkoopen lilt HEERENHUIS No 42 aan den Kattensinffal to GOUDA bevattende beneden 2 ka ncrs en suite met serre keuken kelder en boven 2 kamers en aiuto met balkon kabinetje en loreeriamei zolder en dienatbodekanar Voorts turn met schuurtje Santen kad bekend in Sectie A no 41U srroot 2 Aren 40 CentlarM tiet huiB 18 voonien van aa waterleiding Te aanvaarden 8 November IKOen te b zichti en Donderdar ü Vrudag 22 en Maandag 25 October van des morgens 10 tot 12 uur e vertoon van toegangsbëwts fgag ven dooi den Notaris 4939 41 rst kwaültait Vet Rundvleesch 1 0 0 n 11 p p ons M J VERZIÜL ANTON COOPS DROOIST WyOSTRAAT 29 Verbandkisten vel iai o riohrift dir irbddilnipettle Shirley President Bretels ElKht vooral bet cefatt aurk Wacht U KLBiwaa sa aouoA Ooll na hchte gevallen van INPI HFN A of GRIEP laatde wyls Jiog geiuimen lud te wenschen over f GEBRUIKT DAN r NANNINO s KINADRÏIPPELS deze brengen de maag spoedig weer in orde Alom verkrflgbaai k ƒ 1 30 per flacon Men lette op den naam Dr H NANNING buiten op de roode 1990 Dr H NAJ NING s Pharm Chem Fab riek DEN HAAG V00R JET6iyAAR V6r4orét bijtijds üwHocst met de J bèptoefdejl Amè 1 bjëroemdbi Cat rh inf 6n£a Hccschhè di cnve va l o eVerk üdhcid nAatnMi Aiff TW § l f i Wf la 117 iju l M ln Hi£ÜZ Dt AbdiMrJ n a btundn m atonch r I roudtid Aaiu t konurakx f TM i i f i iiiir Pros per flacon van ± 230 gram ƒ 190 van ± 660 gram ƒ 8 O van ± 1000 gram ƒ 6 Alom verkrugbaar Eischt roodon bind met onze handteekening L I AKXER Rotterdam 4843 nó De groote strijd gmnm D Alid jriraoa Mt tm mlk d J gebruikt De groote atrild om bet bestaan wordt SangulnoiM kost per fl f 2 6 fl f 11 12 fl 21 lT W ren bti de meeste Amo whers en goede Dro ri l n WA 3HT ü VOO IWItAAK iljweemaal daags een eetlenel is voldoende 4935 44 VAN DAM ft Ou I He Diemenitraat 2cl4 Den Haag MeobillioopJBsll TriBifiil Sol ede Salon en HUiekamerambeien ili Tafele Stoelen L aneallM en Soiegel Sch Ideruen Theeta Ms Fkenhouten Buffetten Bo k ilU t n riiibf uteu Is ZUden tlUelt Ameublementen l eraraeublimeMtei itatiokmatrass Wollen en Sattfideken Stroomatrassen elM ték 3 B SPOTIOOPIESÜI tt BESTE ADEM TOOK JONa UI MET HUWELUMPLANNlN I IIIIIHUlT44kinikrit i Hll UiMl ROTTERDAM Telefoon 12800 wkhWT W Oct s uur Nieuwe SchoiWhurg Gum Zan Terceniging Caeoili Concert 21 Oct 8 uur Nieuwe Schouwburg 1 AIxmntmentsvoorstellHlg Beleefd verzoeken wtj geregeld t dU i dedeeling te mogeo ontvangen vaa rüélllh ringen concerten verauütelQUedeB nd om daie ia oaie acenda te rennelika Electrische Drukkerij BRINKMAN ft ZOON QOODA Woensdag 20 October 1920 3ïTie u x 7 © 60MCHË COllRAIVT VERSCHIJNT D AR EL IJ ABONMEHENTSpRUS per kwartaal 2S per week 11 cini met 7ondagsblad per kwartaal ƒ 2 9e per week 32 cent overal waar d bezorging per tooper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 TS met ZoBdagsb li ƒ I W Abonnementen worden dagelQks aangenomen aan ons BureaJ Markt 31 OOUUAbtj onze agenten den boekhandel en de postkantorep APVERTENTFFPRUS Uit Gouda en on treke i bohoorend lkot den bozorgkrlngl 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buit n Gouda ea den bezorgkring 1 regels ƒ 1 5 elke regel meer Jf O 30 Adver entiei van publieke vsrmakelijkheden I cent per regel Advertentien in het 7a erdagnummer 20 tüielag op dan prtia Bnreau M A R KT 31 GOU DA gjp 1 i L± 1 II f 1 l I i ff ii D4 mijnwerkersst klng inemende werkloosheid Belang wekkende LageiMl zitting Vei ng van Hfcne Voorstel van Brace Lloyd GeiUge ovei de weik leid Hüe over dej Britsche en Duitsche mijnwerkers De kolen tring aan Nederland De Duitsche Rqksdag geopeVd Waarschu fflei entefite aan postenrnk lehgo skVs avoptuur De ziekte f jyali den Griekschen konij g O b OV KZICHT R dactie Telef tayrc 645 vuoir Itemiddeiing ui en dat men van de d a klinig genoctf he Ct Hki die stakwigu moe heul mi nog toeMmen wauncet de man nen llaterdag in pttaaits van hun gewone loon de uitkeering hiuwer rasj et tieve bon den mee naar huis brengen De uitkeerm gen zijn tapietijik krap toegemeten In Oumlbeir Iand oairmngea de muniwerkera 6 sh per tlag bCBevieniB 4 sh per week woor elk kund overat elders kruffen de sta kers slechts 1 pd per week Op die ma nier ïiulilut de m iarhe dei h f pocdjg ge vtioeg k rugen van yoetlxi en hoiwlon ren nen Onder dt jongere in n werkers h al een g evoe4ige gnesl te bbiti4 ouren Ie Tonypandy m Walen un rutnoerijre touneelen VH orgeval fin i en troep jonge m niweji ieim trok d K r de straten en nam een dreigenKTe hou4lllig aah loen de politie vemicheen werd dazt mot stccmm begrocl Kerst tegen mudderahcht en nadiat le po iitie veiBteriking had ontvangen ging m de bcitoogerb niaar huis H l g aD W gtakuig doet zich hoe jboe imfer t eroe en m tiog laiad ui I eken rdt vuur lm vuiir ffedoofd j het uu fin tSI het aaivbfü werkUoo chotlm d dtaan alle iv r en staal fabüiekS st4 iiUeit ui hat dieitni ït Dur biun at n ie igfluizeml metaail OaiboulerH geboden de zaak te mwu n naar een m dustrieel h f Het ianbod u aanbevolen door Smiliie zelf en e aauneasteUinff van het hof had amderiiOig geregelld kunnen uwndeD Wiaarom aMiden de munwetlLers niert deniteifldeii v etc vo i ai bu hun aischen alt de andere caMgnrien van ariitidersT Brace een er muowreiricerie bracht hulde aan de vwuitireiffelukf wuze waarop Home de zaak voor het ljag eiihu iB had outiTouwd H j zomUi fule m juwerker sprekende i e etaikung ails een ev giroote rannp te be Behouwen vooir de munwerïferB self als voor de natie Hu stelde voor dat een na tonaad kroonbureau zou worden ingesteld iroor de toekomiitdgie rogeluijf der mijn werketraloonen dat een gemengiii conuté zou uitmaken welk deel de eigenaars de m jniwerketis en de regeemng ontvad C a souden van de winsten en dat de tegen iwiooixlige omstandigheden in rekenintr u den worden gebracht Hu stelde voor dat ailb tudeluke maatregel Z shdiiiiDig loonsver lioognnig zou worden veiieend m afwach tuner van een nadere overeeostemaninR tue Bchen m niwei kerB en eigenaars Bu de beaubwoordung der interpeHlatie Kveixli Lloyd CieoJige in de gelegenheid ge ffbeid ean en aodeor over de weid d Meh£id te SEig g ia Hu verkUaairde dat de rexeeriiis iin de eerate plaats voornemens ia aan de 180 000 werkloozen voiidoende loonend werk te verechaffen dooj de bevordering vun den wiomnglbouw Het land heeft behoefte aan minstena 2B0 000 nieuwe hu tien Ce pwul het Ixwiwwerk geschoolde werk fcraohten te kort komt Zoodoende aooi het mogedijk zun aan vele tienduizenden mit tigen aiheid te verachaffea Uoyd Geoi e zeide te hopen dat de Londensche giraafschaperaad een fpedeelte der kioöben voor dezen woningiboaiw zou by dragen ten einde de armere bevalkiiiig daarvan te onithei eDu Voorts deed de preamer een b€ax ep op de bradeuniona om de bepalingen tegen de ongeechooilde aa beidetsi op te heffen en nieuwe krachten te willen toelaten tot die bedrijven welke tegeniwoordvg handen te kiort komen SKwalk de uM n llteruen en d febrietoem van apooirwagens Of en wat er tan laatste besloten j in t Lagertiuis wend ao niet gemeld Uit de veikianinig van Brace blutat echter ten duiideluAcste dat er ailgemeene gezondheid riep het meisje kleuirenid moch hem noch jou Jacob M c GuUock noch eeni n M c CuUock die ooit i ondlliep met hun groote li vare voeten u goedl aei Jakob fcailm aoovecl te beter Want wiait onzen ftoy betreft hy geeft meer om een zaïilm uit de rivier of een forei ua de beek dian om een ler gevolge van de litöing in df partu der onafhankiGiluteen bïrg belangrijk is üoz Kittlitig echtei met geweest L e onaflianke luiken zaten nog aUen op hun oude plaaftsen vooraoover zu ten minste aaniwezug wiaren Dl onafhankelÜke fractie beataat slechLs uit tegenetandors van de 1 voor w iaarden van Moaioou De £ 2 aanhangers van Moskou of nieuwe convnunisten boo alii men ze te Ueti n noomit vormen thana de ctie van tichhom naar den muun un den beruchten Beriijnschen hoofdoom misadiMb van politie uit de eemte revoUi t edaigen Kkn sensatie wan er gititermiddlBg voor het eerst was l h beoiger weer in len Kijks Img verschenen iin aanweugheul geeft natuurlek stof tot geeiireAckun vooial om dat gLBtorochtend nog nieuwe aanvaiilea te gen den gewezen mmister van financiën n de oonservatieve bliaden los z n geloo men Hué ond i De Duitsche munwerkersleidt juiet uit Lngeiand 1 10 had een houd met een medeweiker van de iNieuwe Coiiranit Deze noenule de Öot sche munwcikersitaking een omf ïluk voor Ëiurojpa Hu geloofde echter n et dat hun actie een directe uitwerking z ou hob ben op de internationale arbei leisbewe ging en streciaal ojp de I uit che munwer keiisactie Wol wmb de ateanmaaK dor Duit adhe munvN erlkei s o itrewondien tcnigevolg e van le volstrekt onvoldoende levenamiiddelen voioraiemng en wej ena het ileepeml veilloop van de ondenhandelinigen iiuake tU regeiinfi van het loomtanef alsmede door het voottchmriUe beeeMincigeiraw Ook de siphtsinig bu de onafhankeluke soc d m party zou fluctuaties m le munwei kerijbewegung kunnen bewericen JMet betrekkinig tot de Duitsohe kolen livenng aan Nederland verklaarde Hu lat de volgens het Duitsch Nederlaiwischt tkiolenveandrag verpl chbe leveringen aouden worden uitgevoerd In Septembei zun J600 iboninen kolen aan Nederland geleverd Vooi 14 dagen was het kolemtrunsport naar Ne tierland nog verhoogd Ook het overige Duitschland heeft even al het lluhngeèied waar men reeds van weigt de ru lleverimgen den wenach koes teit gx ede betrekkingen te ondenhouden den vaiften wul om de venTplioh tingen ejgens Netierland na te komen Hué gelooft met itat de Rntente onder de tegenwoordige omstandigheden zal protesteeren tegen de Duntsohc kolenlevenng uan Nederland Ook m Duitfichljand wa er gisteren voor de z titing der vWcsvertegenwoordijïing de eerste na den vacantietud van twee maan den veel beLangstelling voornameHik ten Preeidena Lochc hadbd een opemngvrede wiaarm hu zeide dta t tb ienA de vacantie het Duitsche rt k eng te lijden heeft ge had Daarvan ware i o a de Duihschers in Boven Silezie met verschoond gebleven OcAc over de door de entente geeiechto ver nietiging van Ie Diesel motoren sprak de voorziibber Hy let hierin een aanslag te gen een arbeidetwvolk en meent dat het parlement eenageaind dezen aanslag tl veroordeeien Hu wensc hte voorts den DuitH erB In Kannthië geluk met het resultottt van de volkw temmmg en hoopt lait de dag wel dra moge aanbreken waarop alle Duit Bchers weer broederlijk vereemgd auïlen zyn Deïe laatste uiULrukkuig in het overi gem weinig beduidende Hpeechje aal m d I iiaiLBchc pein heel wat stof oipjagen Wat i ec£t Ixfebc ei mee bodoekl Dat hu hoopt d Lt Duitschland an Duitsch Oostenryk ten hpoedigufte nauw samen aullen gaan Dit métg a et het lu vroeger Duit tchland al te verstaan gegeven en ook de regeering te Wieenen heefit men m zachten vorm en als sloft van een zeer voorkomende kemniage ving nog eons opmeriazaam gemaaikt op ill wonsclion dor geallieerden in deze Naai uit lat us wordit gesemd is op verlan ren ier geaantenconfercntie een taip gedaan bij ie Ooetenruiköcli regeer Log en is aan kez4 verkluunl dat de geailUec rde mKXgenid e lon len ULbalag van de voiikastemiming Mta KJarenfurt die gunatiig was voor Oo tcnruk zullen doen eerbieibgen Ajkder zutls veiwiaohten de geallieerde regeerm gen dat Oostenruk de verdragen lie het onderteekende zal eerbiedigen en dat het niets aal ondernemen n atrud met het ar tükel 8 van het verdrag van Nt Genmain en van art 80 van het verdrag van Ver pas van avonfa Mid bewaarden durfde erkemien zocht hulp bu gewe ne wa hand u t naai haar tasch Ik gia dadeluk weg leide zu m t oogten die flikkerden als je zoo tot mu spreekt Jacob Mc Ouillodt Nu dant Ik preek zoo met tot je Lotje het weer probeerende met sun eigen bedaamle manieren en een arm alaande om den mol ligen schouder van het meisje Ik houd veel te veel van je Maai zeg mu wat je nveet alles wat je weeti Nu wiAde OhaHotte dat altos oaame dul den als vrouwj verder dacht zn met Wel zie jc Jaloob zeule zu weer ge rust eiteld over zyn houdïng ak meen maai Jonatlhan 10 Ie hoofdboflchAiiacht r van Ijowran en hy komit s el eens bu onm aan hu t m moeder te zien Kn JOU Charlotte ju ondeugïl vroe f Jacob met teeder geflluw er Och ut vriendtlukheid zewlc Char lotte mot bewu te aongelooeheid Ik ken die vnendeluliheid van neven zei Jatooib alirn mnaar ga door Phans waren u reeds den weg d evootbu den io®an van den liucham nepiee leidt Br waa een dubbele bocht mden grooiten weg goed bekend aan botjeWehater en haar verschdlende begeleidersJU wt even voort U ere plaats Was de bocht beredot dan hion men U tje Wrfwters iiuis zien en bugwoig want mervrouwWeb ter die krachtige moeder in Israel had geen bri noodig liep men ook gevaar opgemerkt te w orden Aiïle diiwenhébben een doet Het doel van den S ormvaR den wc zal nu voor den muiat bevatteS ke duideiluk z iu Op dew T aato Cfcariotte altdd de wil Je met laatig valien om nog verder mee te gaan was haar gewoon zegigen je lult wel nwe zun van het dragen van al die boekeen Ter vul zü dese wmorden iprak ging er een sthot af in het bosch Charlotte liet de tasch vallen en drukte haar hand tegen dr borst meiisjes uit tien 0m met te preken van de fazanten van den heer van Lowran wiwp Char lotte er tusschen met opgeCmkkeai li p Nu had Jacob Mc CulLook vele fouten maar gebrek aan trouw aan ayn famuli en haar üraiitiee behoorde er met toe Hu hiedd zyn nuininaruen oooaiLe zun vader zijïi hofimaken noemde en zijn zaioen In efeanderluke n waterd chte aftieduiffen Wiat weet je van de fazanten van iten Lord vroeg hu snel De kleine veramdeinng in zyn toon viel dadeluk het vrouwelijke ooi van Chariotte Webs ter op Ik anitwwivMie zu dadetyk Ik weet nieta Ik dacht juist dat een fazant aoon mooae vogöl was Mijn vader denkt dat er nieta m het veld is als koihoenen en pa trusöD en de benghoenen en de Miaar zeg mu Charlotte viel Jakob in wat weet je xv r onzen Roy en de fazaniten Tk hootrio a Ohariotlte Jiachtjes haar woorden taenemJe dat n tud tot tod het u oviMal bekend ik dacM Wat K er vroeg Roy s broeder nwt etsvian de famiJie ecju rpte w al wil ie h Wetater d f met O zu hebben hem betrapt riesi ilÜ lii hebben Iloy doodgeechoten en het 1 mui sebuld i 16 31 stil aeide Jakob Jiet zal een boschwachter zun tilie op een kon n echiet dat s raarschunlluker Maar als het Roy IS hu IS flunk en wel in staat om op zich Bolf te paesenl Mw Bchien heeft hu wei een haas getachotonl ik w tt dat hu vanmor gen ZU geweer medenam over den heu vel Maar Oharlotte had reden om letw ander te tienken O neen hu dood en ik ben het die hem ge iood heb nop xu hartstocht uïtIk liet water loopen in zi n kruithoorn en o o o De bekenteni eindigde m een snikkend berouw even oprecht aln Mecht ond r woorden gehracht 3 t is wiaar ookl zei Jakob Mc Cnw lock Het kan geen schot van Roy lU mant hu a u nooit het geweer boo ver van de iiote brengen Öi duft aoftder zetÉs te wachten om poe den big t eggen Wet hiJ Charfette hul pcOcKw staan m d kroMmiog van den weg haar sciMOoitasch weggeworpen in de wwh t e bladeren voor haar haar oo eii sta nwle op de doofleere bowehen van de bei