Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1920

M 1 oTiid W r iHin kwam wi irdl Jiu 1 di II 1110 ASsU ll spottl m lil llOl Hl g u oiilifMil tircuf oii gowerkl vin Ju t 1 ml UMj wA 1 dl holinmel IJk ndo d inlivikkol r ig in v iiij voor oor do Mi n U Ai llfid nil wcni do i iNcliilU iido i it irv Hir iti zcr dagen 1 aiinliiio rk iian mg 1 iiion l 01 Ilrp s l Oll lO jr jiilwoir om ll l lltW ilidlMl 1 vlf 7 M1 I l hl 111 liHinl M diH iiirii li k ii voipl liolilin f M landoi n ii lodo tiisriolion n ii i hi h on Iwi 10 iii iiion 1 11 IWIjl do 1 undo Wnnl iiliK uuin om 1111 liohuiiiclijko 1 uloro uitwerk on ii orgohiU ii j erogeld dool oofl lllllgoii ing er v in iian oon al em Uwhig to Vdêmu lio g inOE ttoruud vun Velf en t t lout jrimriiffond UA hdt aaiigaiin van ecQ Ï dleeuiIl van f 2 niillioen rontenilo pt t Boerenkool ƒ 4 10 gruéne Savuye Kuol 2 60 7 10 gele Savoyc Kool 86 1K Witte Kool ƒ 1 30 6 per 100 atuka Krot ƒ 3 10 4 40 Peen ƒ 8 10 U 40 Prei ƒ 240 4 20 Selderie ƒ 2 60 3 10 per 100 bon Mring ƒ 0 28 per kist Oe heer v d B r stolt tiwww directe inweriningtrediaicr voor De voorataUea wwrdon z h at ang nomen e Vooiraitter meriot noff op dat de aanbiediiw dan ttmna pJa ts heeft Volsea de wet mag de aambiading worden aangeplakt De heer Dogterom vraagt of dan tiians een duUbeJe b rrootin moet woratn eremaakt daar hot publiek todi ook gedm eoule 14 dag n inzage heelt De heeo Scheer zou de begrooting dien termijn ter visie willen ledigen na cur cuJatie bij de raadsleden De Voorzitter z it dat dit niet kan De heer Dogterom stelt 14 dagen ter viflieleeiging voor vóótr de circulatie I e Voorzitter ze t dit alles ter Secretarie te au Uan ngtiaiL By de roadvraag wyat d heer Reneman r oft dat de afval der nieuwe beeto tin r nog kan worden gebruikt wo andere rtraatreparatién De Voorzitter zegt onderroek toe De heer Scheer aou t sluitingsuur der cKté e willeai wyzi ren van 10 in 11 u a av Na 10 uur heeft niemand meer behoefte aan een café meent spr het sluitinflBU u om 11 uur ia aldeen voor de piaJtkers Spr doet dienaangaande een Toowtei met die bijvoeging dat met den zometrtüd 11 uur wüïdt geacht 10 uur e Voorzitter merfet op dat dit laatste niet kan De aom rtÜd ia een wettelijke instelling De heer Doir ei om kan met het voorstel Scheer niet mee raan Memschen die 9raa tot 11 uur in een café blijven zijm daarom nog gees j lakikers Op deze wijM w u 10 uur ook spoedig te laat heeten en vervolgen 9 uur ana Dan konden wij de eafé a evengoed healemaal duiten De heer Scheer Wat mü betreft best De haer v d B e r g is vóér het vooratelScheer Spr bomt echter op tegen de ultdruMciög 4 JaItteer Nu de wimkelaiuiting om 8 uut s avonds is ingevoerd en de noodit middelen dus na dien tijd niet meer te krijgwi ziJn la het oabillijk dat meïi zich zoo lang na dien tijd nog genotoniddeien zou kunnen aanschaffen Daarom alleen is spr TOW het voorstel De Voorzitter menkt nog op dat de sluitintgsuuïbepftling geldt voor alle cafe s AUeen by bijzondere gelegenheden ban de buigemeewter aan een enkel café waar een partijtje is verlenging verleenen Het voorstel Scheep wordt in stemming giebracht en aangenomen met op één na algemeen Btemmen Tegen de heer Dogterom Hierna gaat de raad in g eijne zitting over HEKENDORP Vei moedelyk dour het gebruik van loopei s hebben ongewenschte gasten een bezoek gebracht in de openbare school te Hekendorp Vermist worden enkel eenige leeamtddelen De politie ia met de zaak in kenlUl gestsid 4 n itclt een ondwraoefc in y ie afdt Gouda an ünwtte Lm je VUeMUifin V ühr Ondenvy Q srwU zoreS6en en herinnerde jrii nwtiiren kalmen blik van den ovetiedeoe die van vastiberadeniheid i ie De heer Vail Stnaalen sprak iliiar datu om werd aan zijn wooni uJ toBaf wMKle gehecht Zyn voortuflBte iffiff ff bescheiPv jü Ue heer Boerfcoel verzekerde m feböaooiw de wedumne van den overledene Ut flïwte ia ge arn mgn u klacht den weg dien ge nog Lub ® ® ® wandeien Voor de L booi ka SP opvolgw van den Vim 8 in djeois geest het werk ou f Sm gf de heer Viaa Wafc een der Hidarwii e v ïft nden aan de inricAtinig anan de OTerladene het Hoofd waa jjitn aan ï4Jn leedwezen over dit echei HÖ v e de van de geaiegenheid voor Im odtai V i I allen voor lijn herstel teteskodan Voor de onderwylefs waa hü een collega die huiLp an raad I tvilde ivna Bonder zich op den voorgrond te drii Imtfgendeel hij ptaatste zich op a achterjiirood Ook de kinderen hebben i Teiioren in hun meester die al aou niet mear Ls hoofd in de school teruKWn t n graa de lokalen nxi hebben doorgeloop en de kinderen ydbto toegesproken Dit heeft helaas niet Boo moffen eiJD In t bijzonder voor de familie is de slag zwiaar ze bedenke echter dat iatt God is die hem heeft toegebracht Li iat een troost zijn De Heer heeft figfi t g okomen d naam ifcs Heeran zij geprezen Dit is de hooldgedaciite verwerkt in een liid voor dit doel vervaardigd naar Job 1 a b dat de schoolkinderen nu aanhieven ikt bevende stemmetjes ontroerd door de dB eve plechtigheid HfMt de kinderen dezen hun laatüten gBoet gebracht hadden dankte een broer wdeiaovededene de heer L van Stinaalen rit Veenendaal voor de eer den onLilaipene Trtetote vwïwchl ds Broekstra namens A familie de aanwezi ren een vers van ttilni l t3 te zingen waarna hy een g lbed S ak Da jmdrukwekkende droeve plechtj teid was hiennee eöindigd Was t maar waarl Het Nfedeplandsche Revue en Kiuchtspelsmble directeur Henri Ürvan en Jean I Laar Amsterdam geeft a s Zondag in I Nieuwen Schouwburg alhier een uitvoe 4 van de boLo 3 be hyvqn lange revue WO t maar waarl geschreven door de beide directeuren van bovengenoem l gezelsdup Voor verdere byzonderhe len zio de idrütentie Arbeidswet 1919 Op 24 October 1Ö20 treedt de Arbe b wet i9iy m werkiaig voor lat betreft VtiPbod van k n ierai beid beneflon 14 jaar lil ailde ondememiniren zie ovenganjjfiibepa ing hienoouier Voorachnften betreffende gezondheid en veiligftieid van jei ige personen en vrouwen in faJK ieken of werkplaatsen kantoren winkels apotiieken hoU l s of koffiel uiaen en laapbuiten Arbeidatyd in fabrieken of werkpJaat Bcn Arbeidslyatxan en arbeidsreg isters in fabi iokan of werkplaatseo Aaibe dwkiaarten voor jeugvtyro per s w i eji gohuude vrouwen in alle omiememingen Kinder attNiid i jen kind bonetten 14 jaj r mag gei n arbeid verrichten Als ovei gangBinaatregel i s U egesUan Jat na 24 October IW O arlvid verrichtten de op dien datum twaalfjarige kin kfren dae dan voldoen aan het bepaalde m iirt 22 sub 4 der Arbeidswet 1911 b de op dien datum dertienjariKe metiterjïlicht ge kjiraleren c de niet leei plichtige jongens dieLuflschen 24 Octobe r l J20 en 1 JuU 19J1iuirtien jaar geworden z in Ailbeidütyd m fabrieken en werfopJaatiien Vanaf 24 Ootober 1 20 is de 8 urige wenkdiag en de vekelij t sche arbei dts luur an 45 uren verplicht geworden voor alle arbeiders in aJle fabrieken en werkplaatsen Zondagsarbeid ih verbotien voor jeugdige lersonun en vrouwen Voor mannen eveneortis tenzy door byzondere bepalinigen m het WerktudonibesJuit of ingevolge vengiinn nig van den Minister van Arbeid of hot Districtsihoofd der Arbeidl sins pcetic toege ïtaan Zaterda gimi Ldag na 1 uur mag in fal riek6n of werkplaatsen alleen dan worden ge irbeid als dit i s toegestaan in het Verktüdonl ealutt of ingevolge verg unning van ilfm Mmi stor van Arbewi of het DLvir cLanoofd der ArbeuLioispectie De dagelijksche arbeid mag niet vroe er bc mnen dan to 1 uvr vjn en met luier e ndkgen dan te 6 uur njn tenzu iloor buaondere bepahagen in het Werktijdenbesluit vroegere of latere ai beid ais ook arbeid des roichUs is toegestaan Ook Jiöt districtshoofd ler Arbeids ni pectie kan afwükingen toestaan voor speciale gevallen De arbei llsduur per djug be l raagt ten hoogste 8 ureoi behalve voor dien arbeid nader bepaald in het Werktiid6nbe 4lujt en die aangegovon in bet Overgansbesluit Het dlistrictshoofd i i r ArbeidHinepectit kan indLon zich bijzondere oms tandigheiien vi oor loen overwoi kvorgaLnnmg geven Voor mannen ten hoogste 11 urein per dag Ln 62 urem per week voor vrouwen en jeuffdige arbeiders vaal Kï jaar en oudei ten hoogiste 10 uren per dag en 6ö uren 5 K T week De ai toeid van personen niet ztjndo hoofd of bestuuriler die aan het hoofd titaan van inrichtingen of van een afdeeilmg en uitsluitend of m hoofdzaak l plat t xijn met de leid nig daa i van valt n et onder de bepalingen bebroffende den arbeidsduur en arbeidstijd Ook valt niet onder deze bepalingen de arbeid van den fabricage chef ohef de bureau enz voor zoover zy met leiding over personen werkzaain 111 die afdeetingen zijn belast Arbdd in Uroodbakkerij i Voor broodbakiceruen geiden apeclaUbcpahngen Zondatfaarbeid is venboden ook voor daa werkgever Niaehtarbeid is verboden ook voor den werkigever Ala nacht woixlt gerekend de tyd tuHscJien 8 uur s avonds en 6 uui des morgens met de volgende uitzuauier ngeji Op Zaterdag maig om 4 uur wonlen begonnen In den nacht van Zondag op Maandag mag te mididernacht door één persoon begiünjien wxtrdeoi met het stoken van heeteiucht en heetwiaterovens De arlKJidsduur is voor bakkersgezellen lüopwonk inibeigTopen ten hoo ote 8 uren per dag en elf uien op Zaterdag doch met iiu er dan 45 uren per week Voor jeugdige peri onen en vrouwen geldt de algemeene regel mig voor fabrieken en uerkpLaatsen Byzomier afwijidngen zijn toegestaan voor tenhoogste 10 dagen in een iaar en voor Joo lhche bakkeryon en m by onKkre omstandigheden met vergunning van het DiiïtrJCtsihoofd der Arbeidsinapectie of van den Munister van Arbeid STADSNIKUWS ocriült il K h hovrodigond zijn zo iii Vï M oial üntdiit de kiiulortüeslttg Higt U i t lilii HorkiMi JntoriK llant vraagt ► do ri goermg iniuront dokiiidorbiJHmgvtutrriddlt n van lü Stfcilcniber aüvieö icoil jii ovN nriitou tMi ioo bol adviCH luidd j il r g i m o rlog hwft gt pleogd met htuir ork gi iiwouruigei s in do cüiiuhibs tf viHw gtHirgiuiifiOPrd ovi rl goiiitroi t Imii litmdnig bij VeI u g op t Oi loItT wtt intm rtigtHMing weigordo na de Making de urg tiür iti it HliLreii te nutMiiip ii wt llii dt reclilHjjüsilio is dcu dtolMoiiieis iiau de HUlking iil tralvei 1 o Miiii ter van Binnenlandscho Zakt n K n y b d o Ü e o r c n b r u u i k zigl dm de Uogeoring op liet etaudpunt hl uil liat een Miaking vaii publioke dien sum IK oil o ii ieijion strutieve nooti ec n pidiiicke noch een ecunoniischo HtaKing J i ni iiir oiigciiorlonld iö als strijdig nol lu L ligrtiiioen belang In de Conimi s sie van Ovorieg kwamen de iiogeelinghVür egonwuuMlig orB met mei oen bepaalde uhilnicht ne Minister woigeroe do l Hliiron van do noiitralo en ilo iiii d riio urgiiiiKatioh to ontvangen niiwlal niidolben dio de aiKni aitie ver iililon do onderttH lvoiiaars waroTi van loi iiianilet t inzake liol lijdelijk verzet o takor an 7 Oot zullen zieh nioein l o dini slor van FinaneiOin Air ö e Vries iin kon d it de positie van nol men der aldaar werkende personen zijn inXC3chreven De arbeid reffistera kunnen R in het postdoantoor worden aanffevraagd Arheidsregisters van het modd laatateiij k vastgesteld krachton s de Arboidawet 1911 biyven neg twee jaren teld g Arbeli kaartcn Voor all jeujrdigic personen dat zijn arbeider beneden 18 jaar en gehuwde vrouwen in alle ondememinigen moet het hoofd of de bi stuurder dier onflernemmg in het beat lyn van ee i dooi of namens don burgemee ter der woonoia Ud van f en pciaoon of die vrouw on le tevkende iirb id kaart De oude arbeidskaarten i n niet meer iic tg De ArbeidsA Lt 1919 is niet v n totra ng op inndbo iw tuinbouw of boschbouw ndememngen v©ehouderi ifi my naibeiii i h op arbeid waarop de St nhouwersw it ui do Stucadoorswet van o iia3 ïing ie Het Districtshoof I Ier Arbeidsmspet tie 4e Di riü E H i ii i GOUDA 20 October 1 20 Examen vrije en orde oefeningen De heer L de Boom alhier slaagde te Rotterdam voor het examen vrUe en orde oefeningen KCONOBHSCH By CHTgN Z IW niintemei schap Shmrm T r Afrijiwwfohe Haiul lavtnn Ooat V J I ArrilManHht Cle Men déültimn deN HjLH iiwilo l lUHHcluii de bmtunnk der Nieuwe rlrlkmuwclK Handels onnoolwhap en i Oost AfriVatuv cho t omiiagide f i v lü KiHttei laui gcviwtigt ovw Jttstoininitkg is bereikt omtrent een b iSngon uuieeiisohup volgens welke hut Idiijf van laatstgenoemde ut vereonfcj iig mot de Nieuwe AfrtkauiiHClie IIhJ ls VejinootHchap zal worden voort Aiiud x Hl Miders der l nst Alritaansche r owpagnte uilen in de geleden beid wieden gi t ld hun iuun olen lo nl ili Jpu iqfeün aawleeïen iler NienWO XfrlkaaiiKolu Mp Imsln van 1 aaniHH len i f2 0 Oont Afrlkaanflehe teilen i iiaiwieoh fli h f lÓO nlwiwe Afrika ansnhe scheepvaartberichtEn t f y Stoomv Mij Nederland Öüintitra iirr 18 lÜ v Aiiwy lo Urenon Rotterdamsche Uéy lijooja urr 19 Oot v Cartliagonaliotlordaiii a Koli HeM TJoJiT Oiifnnurtiim uftrl vertr 18 10 Vkn Uhuluip fV FlolUnd Amerika lijn Moerdijk Hott n Columbirt U tl arr IJ IO te Londen Uüllorduni vt trok lï Oct van Hott II iVw york ï oHio rdijk vertr lO lO van HoKt j n iiaiii RulltTdam Zuiderdljk vertr 17 10 van Norfolk iiitaritb ttdaKh Kon Wont Ind Malld VrljuJiM vertr M ID v C np HaUi n T ns eii arr 1 i lO v Antst te 1 rl Priiw KeiUrlk Hendrik vertr IMO V Port au rriniv n S antiago de Onba an liensselaer vortr 15 10 v iVl ninad iijuir Havre LAXTSTE BERICHTIW De ex kroonprins MnA wdQt onH uit don ilatig De ex Dnltseho kroonprins beftnt icbhtHlon begeleid iloor Mr J B Knh wrrPtArft Kimernal in algflineetien dieimten door den burgomoeater vin WH hrgen de heer Kollf naar L 4o i tpt M weii van e ii bezoek iti i ffHin moeder die da 2 2i4 dezer ku9 verjaardag viert J ernunant hol van Arbltntge ï Ret lifd van den Haad van Slate l iM iilnQrcken is aaiigeweze als lid viiiiHoge Noderliind van het peiMiaiiunt liiil vaii arbitrage i I t SpoorweKarbclderscongres U Doot tie ïntoa n Tranaportarbeidera goderuiie Ih tijgen 2 t Nov en voijjcnj dagen eon congres aangekondigd Vrior de vakgroep van hpoorweg Mirsojüol te houden te bonden I Door do Ned Feil vim tSpoor en l r iiiiMC perHonoel is verzocht de volgindo piintiïn aan do agenda toe te voegoii liiifTiDitioiuilisjitio van hot spoorWi gboilrijr door vrtegenw iorilig rH van overliwil lu personwl en Iw t ptiHiük itciMis nil te streven ruiar iwiittrfiiiteit in de arheidsvoorwuirden van Ih 1 spoorwegiflTHoinH Interuijtionnte torpaaatntC van yeiligneidsiwyitroBek n ili uutuuintisehe kopp liigien o ai föir rit aardlgden d r N l er oniging zijn aangewezen ile lïooiiTlto sluwvledoQ Moltmukor Nuthau mt Vj n Dr Kuyper De torfttand van Dr Rnyiier is onvernjoderd KAASUASKT WOERDKN 20 Oetobaf AmOioer partijen Prija Goudsche Kaas Ie h ƒ H7 90 2e soort ƒ 83 ƒ86 Ie aooit RUksmerk ƒ 86 ƒ91 Handef mÉÜg Arrestatie Hedenmorgen is alhier aangehouden zekere F F te Leiden die in het politieblad gesignaleerd stond om drie gen hechtenis te ondergaan Hy is naar Rotterdam overgebracht V I luCMTVAART n Luchtport ÜolUnd EogeUnd Dekens De Minmter van Landbouw heeft den burgemeesters medegedeeld dat voor hen en of bestaande vereemgingen in hun gemeente gelegenheid bestaat om voor zooverre de voorraad strekt van he Centrale magazijnen voor militaire kleeding en uitlusting te Woerden kunstwollen dekens en molton dekens te koopen 1 lo Loiidensolio oorre poiident van lil ld seint Iloiwol e ii dofinitieve HllRmjig iHig niet gevallen is Hgt tlïï de IteXoi ling om di U luchtpostdiwi tuHsclieii Nederlami en t rit klewood a het eind van U ze nmand niet lang to cdiitinintron l ien iM rsto ver iHi t te II luohtposldieiirit iü rts olniaKt ft de atleverinj on fit uii kan in het iffc riimaiMion nnningelljK de atleverinuf on jaar en d into Worden vdr ekeTi Ter aardebeatelling T van Straalen Hedenmiddag is de heer T van Straalen ten grave geleid Velen waren naar de stille door de zon overschenen Doodenakker gegaan om den geliefden hoofdonderwyzer LANDBOUW BINNENLAND i een laatst vaarwel toe te roepen De leerlingen van de Byzondere schffol in de Keizer ïtiaat waren onder geleide van hun onderwyzers naar de Begraafplaats getogen m tibedrukte gezichtjes en in het groepje kinderen dat anders levendig zou babbelen werd nu nauwelijks gefluisterd Ook veleuudleerlmgen nu al volwassen haddenzich om het graf geschaard en eveneenslairijke oudere van leerjjnigen kiwamen vaniiun medevoelen met dit verlies getuigen Voorts waren er de hoofden der christelyke scholen aihier en een algevaardigde uitMoerkapelle de heer Caspers die thanshoofd der school is waar in de overledraiegedurende enkele jaren an zyn leven deleid ng heeft ffehad de fleer Teeflpe afffevaa iiig e van de commiasie van toezichtop het Lager Onderwys enWidere beJanfrslellenden v Unge eer te kwart voor één bel kte derouwstoet de Begraafplaats Vriendeft vanden lieer Van Straalen en leden van het 0 ütuur der school waaraan de overledene delaatste twaalf jaren van zijn leven gegevenheeft brachten de met vyf krensen ealUoenustukfken gedeikite baar naar de geopende groeve Zoodra de kist in het graf was neergelaten nam ds Broekstra predikant teRynsburg een jeugdvriend van den heerVan Straalen het woord verklarend hettot een weemoedige eer te rekenen op dezeplaats te mogen spreken We leven in eentyd aldus ds Broekstra waarin er weinig trouw is de ontrouw neemt hand overhand toe en als ik nu in één woord het ka rakter van hem wiens stoffelyk overschotzoo juist is neergedaald wil schetsen dan 13 het dit woord trouw Trouw was hij alsechtgenoot als pleegvader als broeder flXa sweger als sohooHhoofd trouw was hy aan yn beginselen trouw wftfl het leven dat inhem is geopenbaard Men komt er toe tevragen waarom de scherpe zeisen van dendood de hechte vriendschapsbanden reedshebben doorgesneden waarom er droefheidIS waar vreugde kon zijn over t bezit vanzoo n trouwen vriend Maar zoo mag menniet spreken bij dit graf Er is reden Godte danken dat Hy hem gaf en dat Hjj hemmet zulke schoone gaven versierde God tedanken dat Hij hem de genade gegevenheeft trouw te zweren aan Jezus en dit tetoonen in t werk dat hem was opgelegd Daarom moeten de achterblyvenden niettreuien als zy die geen hope hebben wanthy die heenging ging heen in den Heere enzalig zijn zy die sterven in Hem Daarom er is weemoed maar tevens dank aan Godvoor de wetenschap dat terwyl wy weenen hy juicht voor den troon van zijn Koning Daarom trooste de Heer de weduwe vrienden en vriendinnen in t vooruitzicht straksweer met hem vereenigd te zijn Gy weethet dit in t bijizonder tot de leerlingen wanneer ge meester s wil doet Jezus inuw harte draagt zult ge hierna weer methem veieenigd worden In Jezus is stervengeen sterven maar ingaan tot het eeuwigeleven Het leven op aarde is arm het schenkt een geluk geen vrede Welgeluk aJig hjj die Jeaus zoekt en vindt want dieHem vindt vindt het eeuwige leven aldusbesloot ds Broekstra m Hierna sprak de heer P D Muülwijl amens het schoolbestuur Spr schetste hoe de overledene in zijn geaonde dagen zyn beste krachten gegeven heeft aan het onderwys hoe hij gewerkt heeft zoo lang het dag was Hij wist zich een krijgsknecht van zijn Koning en daarom hteeft hij de aan zijn zorg toevertrouwde kinderen niet alleen de vakken van het lager onderwijs geleerd doch hen ook gewezen op de blijdschap die er is in den dienst van 3od Spr wees er vervolgens op dat de overledene als echt calvinist deelnam aan het publieke leven en o a krachtig gewerkt heeft in het bestuur der anti revolutionnaire kiesvereeniging De heer Van Straalen ruste thana in vrede en smake de blijdschap die allen bereid is die God dienen Ntameos het bestuur van het Supqilettefotnds wydde vervolgens de heer RietwM eenige woorden van danWbare waardeerÏBjf aan den heemg igane hem huidigend om aym byzonderen yver die hem nooit een ibestuuTsvei adering van het fonds deed verzuimen en zyn kinderiyk geloof en vertrouwen waarmee hij in tyden van fina r cieefle nweiltfWheden de bestatursledea wist te bemoedigen AH wordt de stem van den heer Van Straalen niet nw gehoord de herinnering aan hem z l bot in l iij van dagen hflyven voortaeven Iteama kreeg de heer Boerboeü hoofd der chr school te Moerdrerfit het vmoxd Hij sprak als vriend van den ov e ledeii en De naaomer AIh wil gevolg van hot zaclite uizonnige htjrfstwedor der laatste wiskqo worden nog hUmvIh lum demunkitoHovtiwijk nJirdlM ion en Irani boz m uangevoord Sommige aardlR ienvelden to lliH auil kerk staan ln bloei alsof het tegen tiflik loopt l t zal nu wol weer gauw uit zijn Melkvooraiening Al nadere voorwaande waftTMn melkproiluctenfttluioken ook niargü ji inelabrleken wier mkoojwgt blfti sauieiivalt i k t dat vtin tnelkslijtersi eii mrie1itingt Mi wetko de groote sto an vi n molk voorKien i uliesii nwniteii voldoen om toe jteiiiiMiing to verkrli iiK u t t virworking van melk lieefl h dinislor van l iandb Miw bep iald dat genoemd onderilemingea tot miderp sqkuiKÜging voor d melk geen hoogoitfii inkoopprijs iiiog Mi iH sttHlon djin Ut ent per Uu r franco aan do ontvan gonde fabriek Nanr verwacht wordt sclirijtt het HuJiBSohe C O rreepond n it uriviu zal deze maatregel hljdragcïi tot oon ger gi Ido inolkvoorziening in don a s winler doordat iH doelde melkprodiwtentahriekem thuns f on hougcren inkooplirljs meer kunnen heBtetAm éoü de oonsnmptie melkhandel die dtnir dolt HiiKirt 1 October j l gelilctiden Itloiivü hniidelprijs viin 22 cent jwr iiWy ni hel oog np oon redelijke winstinarg eveiHH nfl aan vn zomeren inkooppnj Kohundcn is Het Hof M de Koningin Moeder is thans voor wmteI verblijf in de residentie terugKokoeixl Holl Nb meldt dat K H Frins Hendrik der Nederlan len lie zich thans te üorlyn vindt gisteren dpn lunch gebruikte bij den Ne lerlandschin gezant baron ii vers H haai IV iiHioenfondH voor do Remeénleambtenaren De bc grooting voor 1921 van genoemd pensKjenfonds by de Staten Generaal ingediend beloopt totaal ƒ 10 426 700 Warenwet In Staatsblad 76ti l opgenomen het K B van 30 Sept j l tut uitvoering van art 13 der Warenwet Alt 13 dezer wet kondigt de by algeiive nen maatregel van bestuur vast te tellen vuoiwaarden aan waaromier het Rijk de lioU t van de jaarlyksch kosten van een keuringsdienst en van die van oprichting en eerste inrichting van laboratoria draagt teiwyl do gemeenten do amlore helft naar verhouding van hot aantal inwoners zullen dragon p rsoiu l d r po terijen z iii aebterstaan hii du van andere ambtenaren on hoairihlon Ihrr den kinderbijslag van C oploinbor i geon advie s gevraagd I e i igo jiri gaal voi r bot oogenbhk niet idor dan do verneteringen me gis doii ijn medognloold Algfheele lier tiirng U r alarinf isn liUjIl dan nog v o I iig dooh dit liehoefl niel to iKtiol oiien alg iiK e ne yorliooging i io heer Van I e ri 1 e ni p e 1 s d a j oplio H rl Hij kondigt een mono aan waann om verhoogiïig van utle iljirisBon jn l Ti p 1 wordl g vraagd liet l o lioisr k o 1 Il e k o p J ziel van hei nvonnl al I o hoer M a i ij li i n t v d neInogl dit do rogeenng door vooruit n ndo j fditiek liiul Hiooten voorkomen oai de siakiiig nitbruk diii ongeoorloold i on oen domlioid daar zij de n ioiK I lnH r a n d e n 1 o ni p e I s d a p dient ito aangekondigde inolie in ïic ii H r ItresHolhuys u i J diiiigt aan op opheffing van M onlsi rg dor olld rto konaars van het niajjijo i dio htm fout lieblien erkend Ih hoer ito M u r a I t Hliiit zicli I II hom uaii I e iioei V a n i a p p a r d v I liosprooki do belangen van deurwJiardri I 1 t hoer Van Sla b e I o aeht orit filiig dei aohl oiMtlieiteeJienaara m ï rijd mol ri glon iiten iio voorstellen dor liogeenng aeht liij wn orkenning vau gemaakte foiilon en oen aansjioring tot groote go injien en hot aangaan van oon Imwelijk H j de Tweo le Kamer i s namens het Algemeen Comité uit de bonden van overheidspersoneel A C O P het comité van neutraal overiieidspersoneel en de Centrale van voreenigingen van personeel in s Rijks dienst een memorie ingezonden waarin zjj hunne zienswyze hebben weergegeven ten aanzien van de gebeurtenissen van do ufgeloopen weken Voort s i s by de Kamer ingekomen een telegram geteekoml Het Bestuur vermeldende dat het R K middelbaar P T T personeel te Rotterdam rekent op alle Kamerl6 len voor een meer affloende salarfaverbetering dan door len minister is bekend gemaakt Beide stukken werden voor kenn aangenomen i Centrale van Hoogere GemfenteAmbten ren 1 i hdiif orc iiiiljtt jiarcm ihT orgaiii ilic Ic inHlf rdiim lintiijdii ii 8 ira thli iKi en l trEK hl lion cn Zaterdag tü Oot ibor te AniHlerdtun M n vorKiilfHif iMii U knmeii J t do opriolilinj i 0111 fViih iie Viiji htutscre goinetmciimUf iiJH en Lichamelijke ontwUÏkelinK der rijpere jeugd GOUDERAK Gisterennacht zijn bij de wed Hoenkoop een aantal kippen verdwenen men vermoedt dat ze door een hond zyn doodgebeten en weggesleept HAASÜicfa Hedeawcihtend vergadeatie alhier de ge iDoaitBraad Voorzibter de burgemeas ter Afiwezig de heer Boere De notulen wionden goedjgekeurd na een opmeridng van den heer Scheer en de Voorzitter kgekomen zyn behalve goedikeu ringen wn Ged Staten van genomen raadisbeslui tts Een schriivm vwi den heer E Boere dat hü verhinderd ia de verwadering by te üvtmeo Ben adiriJTCn van de instelling KmegtboBse met verzoek de rekening te doennaaieii met de voordracht tot de benoeming van een hoofldman Ais soodanigwordt benoemd de heer Lutyn t Tevens wordt verzocht den bode f 10 Terhoogiog te verleenen Aldus wordt beekiten J iluCÈ Ingekomen zijn 36 reclames HoofdeUJken Omslag De heer v d Berg verzocht de reclamanten wamneer zij opgeroeoen worden niet loo lang te laten wachten De Voorzitter zal de personen in gwepen op rerschJHemde tijden verzoeken te komen Bü de reclamaaïten is één ongeteejken i rtult De reclamee wiorden gerenvoyeerd naar B en W ter afdoening Ala teodplaats voor het neerzetten van wooBwagens wyrdt voorgesteld het piein achtw het Raadhuis De Voorzitter zegtt dat de gemeente don ego 9poBdi mo eHik kwijt ia Be heer Scheer meent dat de omwooen er dan slecht aan toe zijn De Voorzitter geflooCt niet dat ze no mg zuUen blijven De heer Reneman acht het goed de trooQWEgens van de dük te verwijderen I De heer Scheer acht de pkats Roo ndaal of de drie Boompjes beter ze zyn ian dicht by de grtsae der gemeente Hert v nrtd van B n W wordt aangenomen Een wijziffimc in de begroeting 1920 wordt De melkvoorziening van Dm Haag Volgens de Te hesU t iétT oor ti men biuffiftukort de mik v iïi tal van t riwoho k lasrSbriokeii te verzatiilUm in dozo dagclijks por spoor naar I ten l nag ljq verzeilden i j dezo wijze zou nien iiulïon d i lov Tatitie der kmisfHbneken eveiivltfj blijven plaatshebben nW Üiai ik Ugt poMil i4 dügolijk i en trein in et tïO lHÏO l itei iiiolli van rne land naar Den l iai kuiiiion iiden waarDoor de n olkvoorzi iiiiig hier voor den komen f n winter verzekerd ou ïïjn LEKRERKERK Met wyzigmg van het K B van 6 Aug ia hü K E van 2 Oct Staatsblad 771 beliaald dat aan de gemeente ekkerkerk als uitkeeririf een bedrag van ƒ 37 099 zal worden tuenekend MOORIUBCHT Gisterennacht is een brutale inbraak gepleegd in de schoenenwinkel van F v d fitelt Door openbrekinj van een raam hebben de dief vpn zich toegang verschaft en hebben zy een Krootf partij nieuwe schoenen meegenomen Ook weid nog uit een pakhuis van den heer Siks een fiets medegenomen Vnn de d u rs lot heden geen spoor 013DKWATBR ïn de raad ivftrgadeiing werd o a besloten een zesde leerkracht aap te stellen aan de openbare U L O school eh een leening aan tö gaan groot ƒ 30 000 tegen ten hoogste 7 percent Tot leden der Waterleidingcommissie werden benoemd de heeien de Lint van der Lee en Ter Heerdt tot leden der Electriciteitscommissie de heeren Berkhof de Lint en van der Lee tot leden der Tramcommissie de heeren de Lint en Terheerdt terwijl in de reclame commissie van den Hoofdelyken Omslag wei den benoemd den burgemeester als Voorzitter en de heeren de Lint en Berkhof als le len By de rondvraag weiil den Voorzitter geïnterpelleerd door den heer de Lint betrefjfnde de opvoerige uitvoeringen in t Patronaat en als gevolg daarvan na afloop het straatioimoer De Voorzitter zeide in ernstige ovpi weging te zullen nemen over het al of niet vergunning geven van uitvoeringen in bedoeld Patronaat 8T0LWIJK Ter voorziening in de vacature van hoofdvoor de Ie openb lagere school alhier isde volgende voordracht gemaakt 1 J deJager te Zevenhoven 2 Noteboom te Tiel 3 Smit te Rotterdam 4 J H Winkler teEindhoven ONZE KOLONIéN KTNANCIKKLB BK lJ iCIOTK N 7 leeniog van 15 milLtoen Voor Amsterdam I 0 gemwntoraad van ABpJitord un l oefl gistercfi besloten opn 7 j t gold Uiïiiiig aan te gium vnn 25 millioeii ulden voor uitgaven voor verff lullen do Inndolslwxlriiven enz De financleele toestand vaa Arnhem iedeputecriio Staten van Gelderland tu hhon hun besluit waarbij vlkouling werd verleend aan 8e4p4 lecinng ler goïiKM nte Arnhem jrootifÖ nul lloesn rentoii lo 7 p t wTgaaiUT doen gann van de aansporing om ln verbanil nwt dou zt r0W 4tkondm itiesUind I or gemeentt fimincl de raeeét mogelijke zuihigheid bi het doea TU mtga ii to hdtmchion on zich van iniprodiiotie e uitgave te onthouden Disoonto verhooging Nederlandscfae Butk 1 c Nederland who Bank hwft met ii gang vim Dinsdag df reiilie voor i eiciniliK vnn iMiiiitinJaiidselie oflccteu vi n 4Ü tot i i iX vïuur huilfriandf clie onecten van 5 tfit 6 pOt eb de rento voor vnorBch SttP n fn nikelüntffi urint van yj tot fij j pCt verhoogd Heit wieRoldiwonto liet proiiKssen diftCdiito en do rente van l elo ningi o goederen zijn onver inderd gtMdoven np ro=p iy r tin i jit t Rotterdsmsdte ledüng van 10 mllMoen I e go ne in ioraatl is t gen hiiden Woensdag in spoedvergndMng bij H ngoroc en t meindo te iK Hlinm n over oon bij B en W ingekonum aanbieding viu de KoUerdiunMrtbA f liankv cc niglng omlront de uitgifte eener ItrocontB goldl emng v m F lü milUnen tl gen oon k erg vafi ItKï j0sii B en W ncht nv de nnnWedittg onlUy de togen oordif omstandiglifMU lil nXr nehU lilk en meenen dat er gelirulk vit i go n inkt moet woril m l i iiu i iion maalrego van lK itiiur Bnilenland sche Commissie uit de Tweede Kamer In verband met de benoeming van mr D A P N Kooien tot voorzitter der Tweede Kamer moest wonlen voorzien iii de vacature van lid van de Commissie voor Bui tenia ndsche Zaken De voorzitter der Kamer heeft tot lid dier Commissie benoemii ten heer Jhr mi W C Th van Doorn Suez Kanaal Maatschappij Overeenkomstig oen desbetreffend ver zoek van den president der SuezKanaal Maatsohappij beeft ife regcering ter vervanging van den heer Leemans aangewezen als lid voor Nederlami van de bovenvermehio rommissie ien lieer dr ir C Lely aid minister v n Waterstaat voorzitter van den Zuidei zeeraa l T tEEDE KAMER Zitting van heden ftf fcet c nitt K©neraal ter behandeling van een voorHtel der huitthuudeHJkft coijien aa belediging van den nieuwen coramiea n na iwèediging van den nieuwen commies griffier Mr Wery wordt voortgegaan Inet de interpcltatievan den Tempel betreffende de salaneenng van het rijksperROrtwI De heer 8 m e e n k betoogt dat het onjuÏHt ia dat het kabinet mets voor le am Imuèm dMfl m Juicht de nieuwe regeling van den klndet bÜslag toe en wil evenwel terugwerkende kracht tot 1 Januari 1920 De heer T roe Int ra 9 d betoogt dat M regwring bezield is met een geest vangezagafanatisme eni hooghartigheid diebotsingen otrvermijc ük maakt Het debatzou moeten uitloopefl een motie van wantï teg d rS nff als tulk e nmotie m dit hinkend l Kft ent succes kanhebben Arbeidslysten en RegiiiterH In alle fabrieken of werkplaatsen moet een arbeidsJyst aanwezig zyn waarop de aj eidaregeliing is aangegeven Deze regeJinig moet worden gevolgd By wyziging van de arbeid s reigeling moet een nieuw blad dor lijst woitlen uigevuld De arbeidslyaten zijn uitsluitend op het pofvtkantoor verkrygbaar Van elk blat moet een afschrift worden gezonden aan het Districtahoofd der Arbeidsinspectie waaPtoe zich aan dat blad een briefkaart bevindt Het afschrift mag niet in de bus worden geworpen maar moet aan het postkantoot woorden afi egeven Bjj het verzonden van dit afschrift moet op het postkantoor de lyst mede ter afstempelingi worden aangeboden De oude arbcidslijaten moeten alle mot 14 October vernieuwd zijn In alle fabrieken of werkplaatsen waar door een of meer jeugdige personen of vi uwen of door v jf of meer mannen geregeld art eid wordt verricht moet een arI beidsregister aanwezig zijn waarin de na Frov Staten van Drente Tot IkI der Provinciale Staten van Drente is benoemd vacabure M G Bon de heer I Oosterveld V D to Havelte II K Werkliedenverbond Men bei icht aan het Centrum dat om gewichtige redenen de voorbereidende werkzaamheden aan het tot stand brengen van een Ontrale der R K Arbeidersbeweging voorloopig zijn geschoist T VI ËPE KAMÉrT Zilting an III Oot Vo olg Interpellatie van den Tempe Sjir oi idsooil Ie s ilarisplaiineii dor ngooring Nioltotiiin liebben de lnvitiiloii hot himiio geilftun om haar tegen lo li iideii Seherp kourt i nterpi Jlant het f da tic regoeriiig Weigerde de bewtur r tl ontvangen 1 lo ginHor niedffIgodOi lde ofij noaiii nK d i i ogooring Iw Vatten belangrijke coji 18 geving Gouverneur van Sumiame iij K P iH flan den he r U J MiiH O xi 11 verzoek eevvnl ontulag verleend als Hivomeiir vui Rnrinnme M Iov durikMuigiiiK viin ilo donr liem lil die tHltrokklng hewoKrii Kowiohlig di n fen Aan da orde ia de b agrooÜng dienst 1921 De heer v d Berg vraagt uitlegging Wil een artikel betreffende de aanbieding begrootiivg De aajïbiedimg heeft hier niet plaata g had De VootïitteT segt dat de aanbieding is aaagepla De heer v d Berg merH op dat de adsl6den geen bericht hebben ontvangen wa de ter virfelegging De begmwting n t edB zeer vlug behandeld terwijl toch Pondige studie gewenacht is Spr utelt Jertialve voor de begrootimg met de inlich tingen en beseheiden gedurende 24 uur bü lid te laten circuleeren De raadsleden Ktai huw niete of bijaia nlate van de wte poaten ƒ GEMENGDE BERICHTKV De Btaking bij de My Vraclitvaart De directie ler Maatschappij Vrachtvaart voor welke Maatschappij de Centrale Hond van Transportarbeiders de staking hooft gepnwlameerd had Dins lagmorgen het personeel van haar sleepboot te Rotter TEUsCRAFtSCH WEERBERICHT Hoogste barometerHtand 774 2 te Neufahrwafiser lllagste baronwtersUnd 749 9 t Vestma er rwach nr tot den volgenden dag i rakk iot matige oostelijke tot xuidooijeltike wind helder tot licht of half bewuQtt drooR weer waar chi nlljk naeht¥01 ¥ telfde temperatuur over dag dam BURGERLIJKE STAND gegeven haar scliepen te Dor irecht en te Bergambacht liggende te slepen naar Oud Beyerland Toen het personeel weige yle dit besmette werk te verrichten ia het ontslagen Het personeel van do directie motorboot die eveneens voor sieepdienstcn wordt gebruikt heeft daarop eveneens z n ontslag iojredteod GOUÜEUAK GKBOREN Gerrit z v C Heuvelman en J v Leeuwen Wilhelmina d van P Mudde en P Vuik GETROUWD G Verdoold van Moordrecht en A de Kwaadsteniet t4 i INGEZONDEN MEDKDKEl INGEN F ormamiot Tabletten v rni tlg n d baeterlën in mond n kMl en btschermen tegen Besmetting aegi mtegaadeti dat men oaiwcaamie de BBJekte van ktwiinflr AJlexandcr volkomen iii het dubteï ut Üe Er wordt echiter inet ötellypheid aaji eoomen aathet teièjïmm van het GnokBChe persbureau voort dat er eon aan kiK vSti Vaniïzéii w t KfrJn i a i f é Daarvoor d Bien de voIjferitte iiVfeéifiWlirtieden Veniaelios positie wwaxit mot den dan onhoudbftawier De opwinding van het volk is zoo gimot dat hij ondanks allen druk op de be noikin door zyn orgianon ondanks aMe teawwisatje en ondanks alle fcnoeieruem vToor de veidtiezangen nauwe ufcs hopen mag het m het komende pariemenit tot een meerderheid fe brenften De houding der Bntente regeerinyen en vooral der Italiaansche regeüfiaiig jogvjns de oppo sitiebeweging n jegens e verbamnen koninkUike familie de vanendeUike uxraixlen m het antwoord van de kenini van Engeland op tiet momorandAim van den vj oG reren kominif ov r den binnanlandsohen LoesLand van Griekenland het contact van de prinsen A ndreas an Chriatophonis met mimifi tüT presideoit Gïolitti m Itonip en eindeUik de TMiioving van den vroeg eren kroonprioi George mot pr njgefl BJisabetUi van Roemenië hebbon hot gevaar van een herstel der dy naatie in haar ouden voim nad erfay geb cht Het is dun niet uitgeaioten dat tegenover zulk ean gevaar een poging onuemom n is Mn de partijrejreering te redden dioor den band met de dynasti n te verbreloen m ft hot uit don weg mimen van den BchUnlooniaig Aflexander en door een nieuwen Bbaatagn eep bijvoorbeeld de uitroeping der repuhdiek een vortloomen nieuwen tocstaokd te scheppen zoodat de vraag zal Juiidon koningischap of rtflïlTBaieE nT Jaat mü Alexander of KonstantÜTi DaawlSs zou de bestaande dictaluur beveatiigti r dML Aldus hefr GriekBche persbureau OndartusBchen houdt men zich al besig mei de kweatie der troonopvolgiiiw Er is reden om aan te nemen dat bii een trooauivepwirageHne de Nationale Vargmleriiiff ge in i sou zijn de kroon aan te bic Ien ae pirins PauJ den jongsten broeoer vaai V otUBi Alexander Ongetwijfeld zou het aanbod vergezeld ffaan van eenige veorwaardea wntarvan de voomaajn ste zon zi in dat de nieuwe vorst aou moeten aweren dat hü de coni rtitutie in achit zou nemen en de Uiteluituv van zün vader en ziin oudsten faiK eder ais onveranderlijik zou erlceouiGn niirrscnLA s n Nederlandsohe opkooDers Hoé rtjiksverbond van Duitwcbe fruit en gii entehande aa 8 publiceert een Ëcluijvea aan le rijïtsrögeering waai in gezegd wordt dat Nederlaralsche opkoopers of DuiitBcthe bemidicielaars giroote hoevedliedei aai4 ip5 6leii en versch vleesch in Duitschiaikl hebben opgelwcht met hot voorop gezette doeJ die imtftekochte hoeveelhcikn over de girend te brongen en later do aaid appelen al s Hollandsche ptwtaardappolei en het vleoaoli als buiten andsch bevroreT vleesiCh wieer Waar Duiitsdila m te voeren Het Ttjksverbond vraagit wat de rpgeerinig voomemena is ie doen om hieraan een einde te maken en den uitvoer te ver ihindflTw FRANKRIJK De paapoortencenf eren tie De paspoortenconferentie te Porüa lieeft de aftgemeone besprekingen over de vereenvoudig iKi van de douaneformaliteiten beëindigd Z he otk rtiet alieremt one stemmen voor tk ittflbrii om Öajïiaee a ngege ven als tran to vplstre vrii van alle douaiieformialjA i9 te tl en ziin en om in alJe landen w r verbod van uitvoer op kapitaal laeartiaat doorgiaamle reizigers be treding van het land een b wus van kwuting geven van de bedragen die zu by zieh hebben De conferentie stelt verder voor dat ten einde de visitatie vanweire de douane U veïTgemaJdteliJiken goedeMntranspijrte i niet nteer jïlaate hébben met de pa sagierstreanen beflialve op de Ui nen waai het normaal verkeer van goederentreinen nog met ia hervat dat de grensstaten zich tnet edkaar verstaan ten einde de visitatie van baigta e te doen coïncideeren bü het verlaten en het binnenkwmen van hun gebied door het wederkeerig institellen van indemationaae staiioois dat de formialiteitem ter cowbrele van e paamoorterv en e douaneformaliteiten werden gecombineerd in dier voege dat zü in den kortst rooffeHiken tÜd plaats heOitoen dat in alle staten de fonnailiteiten die in de verschillende l flid i gelden worden onderworpen aan reigeilon vastgiesteld medegedeeld en befcemd gemaakt door de zorg van den Volkenbond KUNST GemMigde Zangvcreenlgtnf HCiaeUla IHrecttniir Ci van Spenfljw Nlouwft Schouwburg Deze Ijverig strevende Bangvereeiilgiiig bracht mis twee werken twoo Cantaten luimolijk IJer Üatermorgeit van von Noukomm 1770 18W tni I lo KriHizfahrer van Niels W lade 1817 180 1 f e julfate naam van oorstgenoftaideii C Wïitonist is Siei nuud Rlttor von Neukomni hij was lf rlteig van Haydn tnder NmikoTnin s talrijke compoaitlos ihij moet er over de duizend niigelatim hehbeti noemt der Ostermorgcn t tm riedge oon Aer vuorntiaaisie plaatsen in Do tnlenitviiUe Dwinsehe conipnniRt Niels W iade aan wien wo die Kreuzïnhrer danken vrae teerlingi voki MeiidolHsohn Barthüldj wïeaia invloed nuk in dit werk wol duidoliik U onderkennen is üfsclioon het hom hierin KoensziiiH aan originaliteit untbroekt Ziijn ganotate beroemdheid dankt Gado HJui ijii tnlrijke orkeetcompcfsiries efSfhoon hel uitKevoorde koorwerk op icn zoodanige luiogte staat dat hp t üit Hr iptiek oogpunt daarbij zeker met ten lU hIfT stajit Zooals nieii ziet twee werken waarhiin Taeeilia goed Kf laan he rft ze voor h mr ot rsto mitvooring te kle pn Eïi wat de uJlvoorim betreft zon is die over het nlgenieen genomen go slangd Beide werken vlot geschreven ge lioel ln d i stijl der klasejeko meesters wioi ninveii we reegis noernden liggen gemakkolijk voor hot gehoor Mooie kofen terzofipin on soil Onze ooren zijn thans wel aan on hftel andote eompositietrant gewoon of ju ter ge wend maar wo zouden de oudere muziek toch niet gaarne misswi kunnen er eigenlijk niet Idiiten Kunnen mot om cftn voorbeeld te noemen Boethnven eoneerten nog altijd op grnote lie lan gstoUing rekenen Hst knor was goed beset em wo walon vprrrnst zoo n vrii ffroot nant il tenoren te zien datir deze bij elke zaïigverwiiiging seh iirsch zijn ook de andere partijen sopranen alten en tiftBsen waren evenredig vortegehwod ditid de lm en o a befichikkin nvef e nvlgo goede stenin en Het kJor zong nnkelo vlokjes daargelaten ïjwr voldooinde soms zelfs zeer jfood Vi or den heer van Spongen als amateur is het voorwaaT g en geringe taak geweeet het koor zoover te krijgen om loide werken vooral het eischen stolIwide toon tuk van Gade zonder ongetukketi uit te voeren ITem zou inderdaad te kort gotiaan wfirden als wo hem een woord van hulde onthielden Jn leiding was rustig en gaf blijk beido wHTken in zieh te iielt en pgen nien Do Iiem geoflreenle kraiifi wa volkomen verdiend We zijn dn khaar voor do gelukkige keuze der soüston want zoowel niej M in Poltoni urg sopraan alu do heeiPii van Tulder tenor en Max Kluos baK dw o tww Iniitston welbekend van onlaiigs hier gegeven orgolooncorton liebherii zeer veol te gf nieten gegovem Po liclUa inHpreken lo sopiaansleiii vnn nioj l oltonburg hwfl pniolitigen glanft on zoowol ha ir uitspraak ai s zangtechniek zijn uitermnte verzorgd haar vortolkimg was hoogst verdienstelijk Ook hfiar worden bloomen geboden lOen buitengewoon liogiafd zanger is Mux KlooK Zijn nobefen zang gepaard 11111 seliitt rende voordracht liewondoronswaardige nilefnliehoorsching en kormiohtiB vol hasgeluid doem in hem dm mooflterzangor onderkennon on wp moesten mcnigwerf aan Mewichnert denkon iH prachtigie tenorstem van Louis vnn Tidder lievestigde voor don zoovwlsten koiM wolk een Ie waardceren zitngor onze Nat Opera in hem bozit 1 e directeur riep in do pauze voor van Tulder de clementie in omdat die idotholing vrij erg ongesteld geworden wil doch zijn partij wenschtc te vervullen Wij voor ons merkten er o hti r niets van dat hij minder gedisponeerd was want zijn geluid straajlde in Oado fl cantate evenzeer nis in die van Neukomim de door hem in het terzott ii li Noukomm begane kleine vergissing had met ongesteldheid niets te maken fian zijn voordnvoht moet do heer van Tuldor nojT wal aandacht wijden Moj van Triet hnd He piano begeleiding op zich geiiomifli voorwiuir ge ti geringe tank Zij vervulde dio op ver dienstelijke wijze Als de zang vereen igina raecilia op den door haar ingeslagen weg voortgaat kunnen we stellig nog menig goed concert van haar hooren Er was zeer veel heUngstolUng tt MARgTBBSRICHTKN Cotf er ti Te TuinienverMniriaK Gouds M Om streken GroniteKveibnc Veiling van 19 October 1920 Snijboonen ƒ 16 1 Stokboonen ƒ 85 58 Stamboonen 37 63 Spruiten Ie soort ƒ 24 29 id 2e soort ƒ 10 Witte Kool ƒ 3 90 ÏTIO gele Savoye Kool ƒ 3 40 1 Uien ƒ 3 8 V 5 10 Sjalotten ƒ 330 Kroten ƒ 3 50 1 60 Peen ƒ 2 20 Spinazie ƒ 10 70 18 70 Tomaten A ƒ 21 26 id C ƒ 13 17 per 100 K G Andijvie Ie soort ƒ 1 50 3 90 id 2e Boort ƒ 0 60 1 80 Kropsla ƒ 0 70 1 20 Komkonuners fZS Bloemkool ƒ 1 28