Goudsche Courant, donderdag 21 oktober 1920

59o Jaarprane N V Wessanen s Koninklijke Fabriekii WORMERVEER OPGERICHT 17 5 627 Voedert uw Vee met j LIÜNZAADKOEKEN merk ster eu W U L l l N WH EEL merk STEK n geplombeerde z kktn SOYABOONENKOEKEN mekwu Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDiploma Parijs 1900 Negen Gouden HcdaUlit Otx gtg©Jc©3èa XAnlidatrailt TeM bttra 81 pensatla verleend va tiet rorbod TWt dat de Sangumose auik Toortreffeiljjlk nuddeJ is Vooar allen die mrak en moede lynjdieliiiteioos wndir energie die duriir vermoeid zy of iüden aan ptin in hot hoofa ia deoj ruic of de lenden die te a zim om te ertien of te swiak oiq ilapen is de Sanguiiiow em omnlp kend en veniteritend middel ww van de uitwrertdng Snej en feriMsend is WAOHT U VOOR NAMAAK VAN DAM A Co de Riemerstraat 2c 4 Den Ha SAiNOUINOSE k 8t Der fla f 2 6 f ƒ 11 12 fl f 2i Veritrygtwar by Apottiekert Dl ogisten L 5082 te 4êémÊU iet uiodvaralag der aUfttMwamtMto iuiuike de duurte sat dacer dagoii Mm da Kuoii iu worden aanf bock n Ifwvt auton Taa VileriMé Als opvulgei van ómmm aitflu h fi iu de l rovüwiftiMHlAWi rm l rieslgui ü gia ren dvliair fi J I ieti r te i euwKnl i l riagJIiWttülli Uflt Ubld verneemt Jat in ém A tlUtrdoniHclieii raad bij het a a iromnc debat dot bij de behaodelinf dar Uot werpbe üotiug voor lV2l al wonMi gehoudeo door de ÜovomiuiMiacD i Hadsfrartto een beredeneerend VMiratol aal worden ingediend om met nel oog op den toeikünenden w iiuooaU tot diatributie van womngrntiBle orer tegoaa Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoerinK belast zich te ÜAASTRKCHT de heei J SCHEER Naar het HWd ter oore tlffcin heell ilu r eeriiigi aan het Ant etaM anaeche gwnewitebeatuur veraocht Indien de Bitbaidie voor dei nUddenataDdawoniagbouw van ten hoogal I 2Ö00 p r won ng of 1 35 per vierkanten metar oppervlakte doorgaat In da koat i ar va één vierde gedeelte bij te ragen Alia ander fpemeeDtKin waar de middeiiHtandbouw voor dien ateun In aWB nmkiikg weimoht te komi 3t lat batzülfde worden gevraagd VISSER s Rheumatiekolte ongeëvenaard in irerliing geneest de lievigste Rheumatiek Spit Ischias Spierverrelikiiigen Laat U jreen namaak Terkoopea Prüs 1 45 p flaCOR Voor onvermoKenden gratis te bekomen bij den fabrikant BleotriAcaM vaa TmImé in de Woensdag Ie Middelburg ge houden buitengewone algHneena vergft dcrliHt van aandeel houdraw der naamlüozo veniwütm hnp Provinciale Z eeuwsuhtt E kttrlolteiteinaatachapptl P Z h M ia voig HB de Middelb Jrl beHlottm na overleg met den Mlnlatar an Watcralaat de electrlÜcatie der provincie aldus ter hand te nomeo dat voor ZiwuWBoh A UiandeTen een eigen ceivtriiie wordt gesticht dat voor i d denZoQlaud Wa o ereo Noords m 2uidBevalaad9 ansèultlnr VonH wm kregen aan het van rijkswege te bo weri hoiigapajutlngsnet van Rooaendail naai Middelburg dat voor ovarlg £ limil stroom zal worden betrokkeo Ml NoordBrabant VISSER s Kieapijopoedera genezen binnen een half uur de hevigste ItiesPÜn tandpijn aangezichtspij n Het laten treklten der Itieien wordt overbodig Prija 70 ctsnt per doosje De i M u De Nederlandsche delegatie b Volkceibond zal btwtaan uit de uuw Van Karnebeek Minister van BullaaInndRcho Zakeu Loiulon onie gasaiil U Parijs en mr D Fook beooaiMl ïouveriMmr Generaal vafci Ned IndU l e laatste zal daarvan nog deel kunnen uitmaken onitdat de delegatie m De c mbOT a t tentg sai ciin Oorsproiikolljk In zlin qualitelt van voorzitter vnn de Tweede Earner daarin heiioonhl vestigt zijn Ildmaataohap Aa aamlarht op de betAngriikheid van ona and als kolondale mogendheid riaatHvervan endetl derY ïjp de hoogs Iforaren Struycken en van É ngft VISSER s Wormpoedera verdrijven de wormen zeker en snel Wat wormen veroorzaken en bijna elkeen heeft wormen wordt niet bedacht Prija 60 oent per dooaje S bemwdo mto in hei Kiwiii 4M W UM t i gdiniiU rlrn om iln rrtitMniiilnil biim b hraw n iu Mi Mwl twrtcn dood In xlomuu JM t liMr Sban Me Odiodl dl hot IgklfrmMN MMn twwwid imt hitiw MMii M mam om met betiulii Ur VooOlMiilwU en OOI flUran haioluk tmaikM hlMMB tt brtBfcai na hat moono do kMW dio de h rea e n onaoa mui wüóm oM houden dJ lUn roditen niat tonlo Mur oob man w 3h ron H c CUloek na kat 4Iuia Tan Uuk niat Toen iogiea de twae Mt Manen en helder vtiiu branèle in óm irlnat hnnrd FMton en Vetell itondn l M den muur hedder in rijen E a pno ww een keètinc huizode ilet nmiWk wu een pwr mn in vet e nMiin uniappelen in de Inuinn die Kor mic M eant deden merieen dat VI hmm k mi had rMr dien se een Uji t4mi tm doajiian to deetleeet Een mn nwt een flink feteat load bouvKl kat inate hoofd hedekt nat dft irü haar draaide lioh na hat tow êt mmover hU bo en had taan Rg tod een boat iloeachpen in de hand mede h l een half doaün Slioota f ora had otrvedrnnid t i l w t w en ailKn in da pan alaof itj oa een lae aUl n en aiBdatiili ppraatzieli walden VerkruKbaar te Goud Wi ANTON COOPS Wiidstraal S H t LOON MarU 6 te Ouderwater bü Wed E v d BKUGGEN en alle drosristen Voor Eniroi Fa B MEINDBRSMA Den Haan 1067 Fabr F VISSER EMMEH ERFSCH VEEN Dr WADDINXVEEN Advertentiën en abonnenienten af dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddfauraai CXNUA 21 Oct 8 uur Nieuwe Sckouwbwg 1 AiK nneiu ntevoor8t Iling 1 Oct 8 uur Nieuwe Sohoi rblu fiet No J KevueJoBKluchtsiMtEiisoirilile Was t muir waar Beleefd verzoeken wï gtngild ttflllf I dedeeling t mo eji ontvaaxen van rurg rmgm eoacMtn ranukdgklHilia om da ia oua agmta to Twmdd Eleclrlsche Drakkerll A BRINKMAN t ZOON GOUDA Wifnit naxdal ADVEHTENTMN Heden overleed te Antwerpen in den oodordom van 66 jaren onje lieve Moeder en Behnwdmoeder Merrouw H L VERF weduwe van dan Heer A Krütwio B PITLO KnuTwia R W H PITLO 5M4 it 19 Oct 1920 QOUDA Aan de Ambachtsavondicbool t Gouda Directeur de beer B X Spijibb Ain wordt GEVRAAGD een ieeraar voor het vak Sociale Wetgeving tot het geven van twee lesnron per wee £ Salariiregeling overeenkomftig de RglcBregeling lozendiag der atojElcen aan Burgemeester en Wethoudera vóór 8 November 1920 6092 23 BOSKOOP AdvertentiSn en abonnementen ep dl blad worden aangenomen deor P A WELLER ZtidevcK 72 In de Volicsslagerij Hoos Oouwr 7 EERSTE EWAUTEIT vet Rundvleesoh o cent en I 1 00 per pond Aanbevelend E FOLKEIITSMJI N l A itMUi dm JONGEN TraaK 5093 15 ANTHRACIET zonder Bon Oednrende eenice daKcn rriina EopIsÉ lollriieji rerlcrygbaar flO SO pap H L Bestellingen worden aangenomen door H HOOOENDOORN Beurt chipper op Waddinxveen op Dinsdag Donderdag en Zaterdag van 101 uur aan Ligplaats BLAUWSTRAAT 6095 25 ANTON COOPS DROGIST WyDSTRAAT 2 IHolanaap s KlndarmaalNasllA a KlndapmaalRobupina lo MiMiopjisü Triuiiil Soliede Salon en HuiikanuniMlIbelen sla Tafels Stoalan Llaaaakaaten Spieleli Scbilderitaa TkMtafali Kikenboiitan BuHattaa BoekMksatan Clubfautauili Zililaa lituikaAmaublementen l garaMattblinaeUa Kapokmatra aan Wollenaa 1 111 dekan Stroomatraaaan ana aas bSH SPOTKOOPJBS ll H RESTK ADKEll VOOR JOMSELUIi MET HUWEI IJKSPLANNm UMISTUlT44lmüili ii liSciliMil ROTIERDAM Telefoon 11800 DIENSTREGELING O Autoilienst Bodegraven leeuwijk Gouda vanaf 18 Oct 1920 ZoDdag vertrek van BODEGRAVEN 9 00 1 80 7 00 Zondag vertrek van GOUDA 10 00 2 16 10 00 Orerlga dagen van BODEGRAVEN 7 60 lO QO 12 50 3 10 5 10 7 50 Overige dagen van GOUDA 9 15 11 10 2 10 4 15 7 15 9 30 iCüRAL Vertrek te Bodegraven vanaf Hotel van Haaften Vertrek te Gouda vanaf het station 5005 40 uit SENNA S laboratorium Schoonhoven zijn de Wybert Tabletten bekend ala een voortreffeiqk middel tegen hoest heeschheld keelpUn Aangenaam van imaak verfrischend oplossend in doosjes van 25 45 en 75 CtS bij ANTON COOPS Souill A N VAN ZESSEN Sehoanhonn Vr ajl alleen Wrbart TabUR ii Blauwe blikken doozen i 80 a ol met ncvenitaand fabriek nierk Shirley President Bretels Eischt vooral het echte merk Wacht U voor namaak GOED IIITGEYOEID DIIOIIWEIIII levert vlug en tot billijken prijs DruJdcerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Ook na lichte gevallen van INFLUENZA of GRIEP laat de eetlust dikwijls nog geruimen tud te wenschen over GEBRUIKT DAN Uitsinittnd prima qualileit Elastiek Dr NANNING s KINADRÜPPELS 4ezs brengen de maag spoedig weer in orde Alom verkrjigbaar a ƒ 1 30 per flacon Men lette op den naam Dr H BANNING buiten op de roode doos 1990 Dr H NANNING s Pharm Chem Fabriek DEN HAAG 1 36 Adverteert io dit Blad IS HET ALSOF UW RUG ZAL BREKEN I vjnen in den rug zgn dikwyl een voorteeken van emBtige ziekten Phet j Zeer weinig menschen die aan hevige pynen in den rug lyden begi ypen in welken gevaartyken toestand zy verkeeren Pünen in den rug zijn meestal een voorteeken van een nierziekte die tenslotte den dooti tengevolge heeft indien de nieren met m hun sterken gezonden toestand worden teruggebracht De nieren tre Jen in het lichaam als filters op en zetten onzuiver bloed om in zuiver en gezond bloed AIb de nieren met behoorlijk werken wordt men langzaam vergiftigd en dit is de oorzads van de pijn È M Loopt dit nsico niet Gaat onmiddellyk naar Uwen drogiat en koopt een doos DE WITT S Nier en Blaaspillen en binnen 24 uur zal het bewys geleverd zyn dat deze pillen tot den wortel van de kwaal n l ie nieren en de blaas zijn doorgedrongen öfi ORÖ ü KOKO MD Cflvcre heldere en nlct vette vloeistof bevordert den baArgroel versterkt klieren en tuir womb voorkomt het iplijtcn en uitvallen Hoordieer en roos verdwijnen nadat men KOKOreen piar malen heeft tcbruikl men sprenkelt eeovouf dig KOKO op het iiaar dan wrijft men htt uchtIB ocdcrwuriKh rkhtlnK en borstelt fltnk Verwaarloos nooit Uw Haarl Q Wb iteUen geen dwaze of onmogelijke cbcben am KOKO ma r wij leggen en houden vol dat geen U ander preparaat KOKO als een zuiver gciMMBlodat U VOO wt H kan evenaren II WAARSCHUWING W Let op onderstaand Handelsmerk voorftomende op R ctk fleKh KOKO wordt noo los tonder verte 11 gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht M P r U r M ktolni 2 20 mIddH 3 M gruto flHcb N KOKO SUrnpoo Pocd n f 0 1B per pakje Al Om van een nierziekte te genezen moet men beslist de oorzaak het vergiftige urinezuur verwüderen Een werkelijk afdoend middel moet zoowel door de nieren als door de blaas worden opgenomen en niet zooaifl by de meeate nierpillen het geval ia door de ingewanden Wanneer men de urine een troebele blauwachtige kleur ziet aannemen een eigenaardigheid die het gebruik van DE WriT s Nier en Blaaspillen van alle andere soorten onderscheidt dan staat het vast dat zy hare heilzame werking op I de Juiste plaatSf n l de Nieren en de Blaas hebben uitgeoefend ledere lezer van deze courant die aan pyn in den mg rheumatiek nier en blaassteenen spit in den mg jicht of aan een andere blaasof nierziekte lydt moet onmiddetlyk dit beproefde middel eens probeeren By lederen drogist zijn DE WITT s Nier en Blaaspillen tegen ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos verkrygbaar Laatstgenoemde doos is 2H maal zoo groot als de eerste en is das veel voopdeehger Maar men moet er vooral op letten dat men de echte DE WITT a Nier en Blaaspillen ontvangt in doozen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel op de kuric rfWlOtlJlflEB I Verkrüïbaar te Gouda btj ANTON COOPS Wödstraat a te Schoonhoven hü A N VAN ZESSEN Mocht men eenige moeiHjkheden bU het verkrygen van de echte DE WITT s Nieren Blaaspillen ondervinden zendt dan het geW aan E C DE WITT Co Ltd Den Haag waarna U onmiddellijk e tt flacon wordt toegezonden Pnjs ƒ 1 75 en ƒ 2 76 per doos Verkrtigbaar te GOUDA hii ANTONCOOPS Wödstraat 29 en Mej S VANLOON Markt S0S6 No 14450 fiy Yrijdag 22 October 1920 fiOÜDSCHE MUm lUdaetie Telef InUrc 545 Bnrean M A H KT SI G OUD A BUITBNLANDSCH NIEUWS ben van den Naüonalen Raad dei mynwerkers waar het loon vraagatuk aan de orde zal komen Het wordt vrij eker geacht dat de beweging zich niet tot het I ire gebied eal bepericen en da aoo da nujuelgeaaren den eisch mochten afndjun gestemd zal worden over het beginsel van een algemeene werkstaking en wel ia alle kolen li8tricten Het kan er dus met de ktrfeovoorziening in den aanstaanden wintw plelzierig gaan uitzien Dreigende uitbreiding der staking trine De betrafenii van genenwl TiAf HM stoffeHjk ovaracOurt nn eoOTul Leman fag gieteow te Luüc in heft vléU van den gouverneur tentoongeoOald w r verschillende toeapraken werden lÉumdea uit naam van Ira leger de provincie de atad en oud s4irijdeiB Daarna weati heit li k plechtig naar he tation vervoewl n wux Brussel ovesgetwacht waar de g mifenie op itaatskosten in tegenwoordigheid van eK n oniUaglijk menlgto pioMts had De plechtigheid had den onwwng eener nationale gflbeurtends ENGELAND De hoftbeurs In brand Ken groote brand is giatemitcht uitgebnxiken m de IxmidMwohe hojiJbeuria aan de ovei zyde van de Tlheeme Het beuaïgB tbouw Sftiaat in een dloht benoaaoti w jk naast een groote bergitoate vma hot De In nd bnak om nuddenutelit uH Ln de bovenste der zes verdies ngen van de baim waarvan he dak en de drie bovwwta mrd epingen aflhmmdden He vuur girecq oo Bnel om zieh heen dat het omdanlts de ulternte insjJiajiiniing vun talrijke atocmeouliten ook naar de beigffAaats ovwsloeg Deze leverde geivaar voor de oniliM nde nionuigen op wnarvan de uwvnners gemokt werden die tfce hulaen moenten ontiniimen Hk vuur weni na eenigen t d bednwngen hoewefl heft den gaiwcJien dag bleefsmeulen De aangerichte scluuie wondt geschat op ongCTreer andeHholf mllMoon pd t AMBUKA Oe tüdgeeat bi de genraiigmita Uit Toronto Canada wordt aan de TImes berocht diat 200 gevangenen in de gevangenis tffi Kingiaton Htiaiken onidat deaiifaoriteibco door he aftslulten van zekeregangen hun de mogelykldheid hx hben ontoDomen aich van talbak te vooralen die him anders geregeld door het nubilJék werd gebradht Zij wedg ren thaoa ook nuor hetgerimgBte uit te voeren en uiten hun ve omtwaairdiging door een voortdurend r kriJscih en geschreeuw dat tot wp fgrooienafitand gehoord wiondt Men heeft tfaMsde 9takioeHl iden afsonderlttk ot Aoten doch deze maatregel ie voorloovdgzonder succes geMeven I CHINA Ernstige ontploffing Ten gevolge van een ontpèoffing in ae öteeokolenmyn te Toengphan punrincie Chili weoden 400 penKmen s dood BINNENLANB Uitvoering Scheurwet 1918 iJe lijsl lier Hch idolüoHHtolliiig ii Ingovolfi do Sch nirwot I9l8 voor wr olori in de pruv ZuSd floUaiul ligt ii r iit lH ighobbondo hypotheekhouders ii i inzage Urn kajitoro vim hot Prov ri Kiurtiukiuiliiur voor do prov ZiiidllorHarwt tart l vim ByIarid Unf i 10 h Oravcnhiigo van 2 tot O Nov op ell oii wiM k iag tJiHwhcn 9 cu 12 ii v m St Ot MMtai De gpoorwegarbeiders geprikkeld Ze bereiden de ataking tegen morgen Toor Looneiscfa der transportarbeiders Ongeregeldheden Beweging ondei de mjijnwerkera Russische besteUing In Duitschland De veivnkomst van Riga Ultimatun aan Armenië Mac Swiney met bouillon gevoed ONS OVERZICHT en andere viehiktek bu unn die juist voor de voedselvoortiening etc m tijd van beperitt Hpoorwajrverioeer oniachattwre diensten moeten bewijzen Deze menschen willen hun werkzaamheden nu ook beter zien betaald Ze dreigen met staking niet alleen uit sympathie met de mijnwerkers maar ook om te pogen van den algemeenen noodtoestand gebruik te maken om hun eigen loon te verhoogen Zy vragen 4 eh 7 pence meer in de w ek waarvan de patroons echter niet willen weten Robert Williams de secretaria van de Transportarbeidersfederatie heeft verklaard dat wanneer met iets wezenlyks gebeurde m de eerstvolgende 24 uur tusachen de regeering en de mijnwerkers de strijd zou moeten worden uitgevochten tusschen de geheele arbeidersklasse en hen die de regeering steunden in haar halsstamgheKl om aan den eisch der mijnwerkers niet te voldoen Intusschen zyn Uoyd George Bonar Law en Sir Robert Home druk bezig met het voeren van besprekingen met die figuren in arbeiderakringen die het beet het 8tan punt der mijnwerkers in het bizonder en de houding der andere vakvereenigingen in het algemeen kunnen weergeven Ondanks de aanbevelingen om de waardigheid by de stakingen te bewaren blyven excessen niet uit In Tonygrandy is opnieuw een or le verstonng voorgekomen de Temps zoekt hier bolsjewieksche invloeden efi uit Seghill in Northumberland wordt eveneens een ernstige gebeurtenis gemeld Vierhonderd mannen vrouwen en kimleren hebben met karren en manden een 100 ton kolen van de iaar gelogen myn wegg aald Voorts hebben er diefataiten op min of meer uitgebreide schaal plaats gehad in het N W van het myndistrict Durham waar m verschillende woningen ingdïroken is en geld en goed is gestolen De stakende mijnwerkers hefcben gisteren plundertochten georganiseerd in de aardappelvelden te Pendlebury by Manchester Toen de bere len politie aankwam sloegen zU op de vlucht Een twaalftal mnnncn werd gearresteerd Dertiigduizen i metaalbewerkers te Glasgow en in den omtrek zyn werkloos Duizenden zulten laar tegen het einde van de week nog bykomen Te Northshiels was men gisternacht zonder licht wegens kolengebrek We zijn nog maar in de eerste stakmgsweek Wat zal er wel gebeuren wanneer ze geruimen tijd duurt en de moeilykheden grooter worden door stakmp der transporten spoorwegliedenT Bij oe algemeene Europeesche arbeidersbeweging wordt Duitschland betrekkelijk gespaard Natuurlijk z jn er doorloopend parileelo stakingen doch een groote actie die de mdustrie verlamt heeft men sinds © enigen tijd niet geihsA De industrie kan dus eindeiyk eens met kracht worden aangepakt en daarbij hoopt men op steun uit t buitenland Van t Westen is weinig te wachten men is daarom allang aan t on lerhandelen met Rusland Naar uit induatrieele kringen uit Kssen wonit gempld is de afsluiting van een voor de Duitsche industrie zeer belangr ke overeenkomst tusschen de Duitsche regeering en de aovjet regeering binnenkort te verwachten Het gaat om de door minister Simons reeds eenigen lijd geleden aangekondigde bestelling van Russische tocmnotievm in Duitschland De opdracht zou eerst aan i ngeland worden gegeven maar de Engelschen stelden te hooge eischen oodat de sovjetregeering besloot de locomo even in Duitschland te doen bouwen By de bestelling die ongeveer 600 miUioen gouden roebels groot is is echter de bepaling gemaakt dat deze in werkelijkheid eerat gettaan zal wuixlen als de oorlog tusschen HuslanJ en Polen geëindigd zal zyn De uvetX ikomst is echter reeds tot in de kleinste bijzonderheden gereed De Russische gelden zyn bU twee buitenlandsche banken ge leponeenl waar voor de Duitsche regeering overeenkomstige eredieten voor aankoopen van levensmiddelen en gron istoffen worden geopend Voor de uitvooering van de Russische bestelling is een consortium gevonmi waartoe o a de volgen le firma s behooren Börsig te Berlyn Krupp te Essen en Hentschel te Kassei De oorlog tusschen Polen en Rusland behoeft de leverins niet in den weg te staan althans op t oogenblik niet want de vrede 18 er byna en voor zoolang hy duren zal Uit Warschau wordt gttjield dat de comrailasJte vooabuitefdaadüche asJoen rasteren haar eerste zitting heeft gehouden over de ratificatie van hef wapenstilstandsverdrag en den prelirainairen vrede met SovjetJiua land en le Sovjet Oekrajine De ratificatie zal uiterlijk 27 dezer plaats hebben opdat de uitwisseling der oorkonden binnen de daaropvolgende zes liagen te Libau kan geschieden Gaat Rusland zich een nieuwen oorlog óp den hals halen Naar uit Tiflis wordt gemeld heeft de sovjet regeering een ultima turn gezonden aan de Annenische regeering waarin zij het vrije gebruik eischt van spoorwegen door roode en Kemalistische troepen i Armenische regeering weigei de Ad ma bet niet aoo dadeJiJk te bemer 1 keo de iMgerhMiav ibmg van Dunaldaff al nnssc ii a WJikeai tx cib wel het feeeapimt te lieüben toaciht LncUrect b dit aan Bnwe te dam fioi of te wUtcn want het beerpnmt betoekflt aiiet een verandennF ten ffui Oe die vnonateiLdti de mijnwnedcers de tewwe hiflliner verlwoiging te gwen in afw olhM n dait een naiuHtaiie Loonnuul die OA aan hst eind van t jaar in iredwuid met de geipowluceenie hoeveeiheid Inrien in de qein aMie wiin t de definitieve locmsvertioog Jns ixwi vaMt0bei a Ten opsichte van dexen yvnxeitug heeilt Uoyd leoi een taotisohe fout bo aain met dxxH afwüdsine van het voovatxA aooals het diaair liRlb wiant inderdaad aou dit n erkomiem op inwiaii iflisf van den eüsch d r aulbeidiers en tmk de lonraiad op i eind van t jaair de oonoluisle dat de m ivw erken8 eojffemHiJlc jreen aanigraak kxxnden maken op de 2 ahillin s v i3uK fringi dun kon men h t te ve a uütgrfoeende loon nweüuk teruiffloeinien Dat de prenuer dit denlUbeedd van de hiand ween kan hem niet ten kiwade wKuldein treduid maar wel deed hi verkeerd met de verWiping van Adiaimaon s jroarstiell nojr deze week een oonferonrtae van m nei cnaaiifl werblera en leden detr regeeinsiig bijeen te nwfpen ter betfumdeHinig van Bfnace s vootHteJ Uoyd Gooaige ve rt il a nle zjoh Wel bereid de mijn weaikers noiRmnaaila te ontmngm doch h j Hué de Duitsche mijnwerkersleider had goed praten toen hij veronderstelde dat de mynwerkersbeweging tot Engeland beperkt zou blijven In de Belgische m nen heerschte al ontevredenheid en hun Fransche coUeIHita s volgen het vooirbieeUi door de Briteche mfyoanheiderH gegeven en zÜn in verband met de hooge levensnuddelenprijzen een actie om loonsverhoogmg begonnen De arbeiders die in de mijnen van het Loire bekken arbeiden hebbeiV te kennen gegeven dat zij een verhoogmg zullen vra n van vier tot vyf francs per dag Heden zal te Parijs een bijeenkomst plaats heb Bese houding heeflt de spioorweRarbetdere ondeawie het gelijk we gisteren uiteenMitlUen toch aS gistte tot hat uiter te Beowikkekl Goed zoggen ze als de regee riDig met wil meewrerkeai om Het conflict tot een apoediige oplossiwg te brenigen dan maiair abaJoenl De confeiranAie van apoor g g d€fleBeeria n heefit besloten Zaterdag het weric neer be le gen wammeefr de ndjnvweirk raetaldnig dian nog met jireélni ifld LH of de ondeo iiandedlDiRien t t het ve rkrijgen van ean regöHing ïnjm hervat Reeds zijn de voor bopeiiciselen voor die eympatihleactie begionnein Thomas d e leuleir dei poorfieden heeftt op eigen gezag sprekend verklaard den boestand roor de mdiostne sUs zeer emetiig te beschou wen In venband met den toon en de memballtelt van het debat in he Ija ertDUi8 geloof ik da onverwjid een pogjing mjoet woiden gedaan om beide partijen tot elkaar te brenigen Eik uur i8 bos4i aar Mac Swiney heeft eindelyk eenig voed el binnengekregen zonder het te weten of te willen Hy was Woensdag bewusteloos en ijlde van welke gelegenheid men gebruik maakte om hem bouillon en cognac toe te dienen Toen hy bij was gekomen weigerde hij meer te nemen Uitvoer vaa viae De Minifltor van TjandboivwiheaTt dls ii i ii Mw iiBiii n III II m was gegaan Een uil knurte maar boen kwam de vogefl dicht lang hem aadht vooii yv4aegen alsof hO een wit nwelloer voor ha l Geen ander antMioord weitl gehoonl Toen begaf Steofloe Miac zich over de groote heide naar huis met den regedmatigen gang van den wolf gemoltkeilUk eJastuwh onvermioeid Zoo woflDomen was hy nu beikend met de plaats dat hU soms m de dikke durstemie een paar ed naar links afweek om gemokkei yiker te kunnen springen over een moeraaachtige plaails Toch had hü niptg om hem m aulk een geval te leiden dan het voeHen van den gPMid onder zyn voeten Toen hy he dijkje nadenle van het Meine oniberswaarde goed van Jh t huiB van Mujt Bag Roy he heidere licht Brtrroomen mt de keUkendeur Een liantaam werd naar alle kanten beiwogen m de bijigebouwen Roy Mc Oullock floot driemaal De lamtaam werd sta jpehontlcn alsof de drager In spanning kiifltenïe toen werd die driemaal heem en weer bewogen Allee was in orde Dit was Jahoh s teeken De vader w aeflter in Iwle om voor het avondetien te zongen Wlaar diwwmels rijt gij gewwe t7 riep Jakob opgewonden Ik hoorde een schot BneJ le dadetyk naar den bergpos maar ik kwam den b V4chwachiber tegen door het ki upeflhout diMigend of hü een olifant Mias en was genoodaaakt boven over te gaan zoodat ik noo noodlg miJ kon bergen Na een korte u Uagglng hield Roy f broeder met he voederen v n het v e en de tnrae niige ponyS die aJ de beei en vaa liet Kuis van Mnlr uHmarirten Buitenaf De actie van de f Mwrwespnannen betreft voor t grootste deel een suivere svrnipaÖiie etotkimg teitwül men tevens in aanmenkmg neemit dait wanneer er geiein kolen rijn de tireinaniootp moet worden bepeiriftt en dait mamneer het spoonweigvi rtoeer rardt verminderd personeel onits la Bien aal moeiten wwiden Ben andiefT gevnll is het met de fcraawpontartwiriers de mensohen die de vrachtauto s richt hieid daar een denneraappeil o groot alis een klein hyBchJbloJc aoo ils hQ Ihet noemde hem po eciee op den neua ihad getroffen zyn geweer op en sdioot Renige beweerden dat ry een lichten gil hoorden maar er viel niets op den grond en de troep stond vwbaasd stü De kruin van den pynboom was ziwart en dicht tegen de tucht Waar Bclioot je op Jonaitttan op een spook of een wilde kat jyp iet dat daar niets te maken had wilde ka of met dtat weet ik niet aprait Jonathan Komt nu medel zeide de nieuwe heer van LouTan je zag m het geftieei mets Miaar er zal iet warme voor je te dirinken s yn in de befliendenkamer Ik zal vooruit gaan en bevel geven dat het voor ie Maar vKirdt gemaakt Goeden avond I Goeden avond manheer en op uw ge BOTwlheid HOOtRDOTUK X Was het nog maar gwte ren Zoo gebeurde het dat voor ditmaal Sterke M ac ontkwam aan den strik v n den vogelaar Boven aan den bergipas bwam hy uit het vwid en wierp aich voorover op de heide me t zyn ooren aooals hy zeide achtei over liggend om te luisteren voor hy het waaijde naar zyn gevi eer terug te beeren Toen hy dit m veöigiheid had gebracht kroop hO bedaand naar den rand vnn den pas en gfturende in de donkere diepte Uet hij nu en dan eens he gefkiit hooren waaraan h wiet dat Daid hen aou herkennen als hy niet reed naar imis FeuilletoMi STERKE MAC Uw het Sdiotsch van S R CROCKiElT G auÜioriaeerde vertaJdnff van I P WBSSELINK HOfiSUM Nftdruk T ilboden karnap waa dien je wilde vangen Jonatjhan Grieir of ik had geen vin veBTOeird om hem te krijgen neen al had hii tMintig weltasschen vo4 foaamten geschoten op mr gerond leeflyke vireetzatóken van vogels nwt uw veriof myriheer die niets doe dan zich vetmesten ten koste van ons pachters I Wiat ia da vroeg een andere stem plo sèIing die van den jongen man met iwt gebronsde gelaat en dien kortea bruiBen baaïd die den bosdimuohter vergezeld hH maar geen dieett had gwwmen aan den rtrfld Een TBixansi bdkea mijnlheer Hü heeft dien geetoien uit he gipoote huis daair ben ik zdcer vanl riep de boachwachtw Maft mij dam zieml Bei de man met den b uuTd op een toon van jpeoag De beker werd ham overhandigd Hy Bdemochit dien in de Lauwe sohetnedng bem vlak bü he oog houdeaud Wél het ie de bekeo die ik gaf aa unmoedigins voor den pJoegiwedetrüd ide hü Wiaar haal je dien vandaan Bchavuit Bc won dien met den i4o w iBteijd i Itoy bedftud V et is die van den feweedea wedstrUiH Won JÖ dien Dat is wat mooiBt nep boflcbwBchter JonaiOuui Ja dat is zeker msx Ik g dat ht M deadr tM oen d r andere manuwn ht hel Biet flr w dat beft d M Mink gesproken Maina antwoowlde de jonge man mie den ba pd goed geluiand Jk ben blU te hooren dat de beker in Lowran la geUeven vooral omdat Kiitoandeo s den anderen 8tir jd wonnen Maar ondertiuasdhen bon ik ook Wjj dat de knaap een aÉlverwi zegeteekien eerlijk gewonnen thAiiehrengt liever dan selfs een weitaisch vol van mijm fasaainbon Ja er nieto waarvoor w hem kunnen houden ntiJnlhoeT bromde de boschiwactitar joa aj dit gioede Het aal nvwgenochtend door het gieBveeüe dorp gaan wat hU on £ aandeed O dat akeOige meisje Ik dacht dat zy op hem gelbeten was en dat wö Beioer waren h on te fcrygem zy keek ajoö venünag torn zij ovw hem aijraik je wteet nooit wat je aan de viwuwen heJhftl zeide de padïter ran Malna kalm ryn püp stopfKOid Het was merlcmaordig dat toen de mannen door den pas ten gingen noeAEenSe naar een veUige ptaata naimêr cO fanden dootisMten nsAr Óm gTMtoo mib v echeidene van hem die Boy iMddea wtleB vmbten getroffen werden door crooto takken dennenapperta en eteeom ifi VMuif de boomitoppen neervielen of lottMan nn de uitotekende punten van den beivpns Ten laatete hief bosohwocbter Jonathan Grler die aWoor he oog nMSt boven ge