Goudsche Courant, zaterdag 23 oktober 1920

K5 w o rtn 9p T jr tï T 5K s 69e Jaarg sr t INOBZONDBN MBDSDEBLINOBN Op da voorpagiaa 50 hoogar Gewone advertuitila ea inga Bdu med lMllitgw bjj eontraek tot twr gwada eeertUn prtfi GrooU lettere es raaden worden berekcad aaar plaataralMto Advertentita kiumen worden fagMondan door taiaeheakomat na eoUaéa BoakkM delaren AdvcrtentiebBreaiu en ou Afaaitca t 4 nteli US elke r t l meer IJt c ixtr aJc Admbilstntto TtM biUrc SI iteed ifjn omdat de overwegen ateeds ia nutig hKoveniënt zullen blijven voor d bewoners der w k achter de apoorbaan H t is merkwaardig dat altyd b den ualtf van allerlei wegen straten nz loo walnlf rekening wordt gehouden met de mogal uitbreiding Ier steden en de toenenung vaib het verkeer Niet dan met oote koiten k Olt nmnmer bestaat uit twee Maden Mt i bernp van de Kindercourant Eerste Blad U ons dWhmant TWBEDE KAMER Arabtenaaraealaioasen Levene mididetonvoora nliuc latarpellSatieweeik Bet ia aisof de Kiunier alviorens aou ae ewentlu4t werk te Ktuun m het ouUbek wil gietoiffen dftt ZJJ dè Riweennar coortmiieett t en voor de bedaocreiii v ia bet volk dit nwal van óe ainlAesiareii en Ue eten waakt En vreuonaeir óao ffcdiik u ca u heit irevaJ waa ginoepeo Kjjlcsambteiaairen c etaaM bebbeu au zeJfs bot Etaborbajre aan paapKwrd dian ns ea aell £ eenuce neidlen diat de Kamer hieroves eem i gaa aw apoedsiir met de K K onwc van swliachten wnaseLt Man dar redem bestxnul e r vooit de uvbenwoillatle nm dem heer Weatiaanxp ovi r de sulvel ipobtaelk der Refceeotw oo d p vioet vKUlnxl door een amteuipiuBtiecae Tan mr Baames over de brootir eu medtopolitiolt weJik sooirt uutei paMaties ie ieiniwoonilii ieder kfwuirtaall sohimea ttenna te kieeireii Stowpen we vota d lotaroellatoe Sannea abechia moi dat ooik nu weer de Bociaal deDK cra tifich intenpeilaot o p buelax tiat de leoge schiadilcist aaiadrontr voor bet watt en groi riogtfréhrood ea zmn wessch tltiiai tioe m een motie ueerteande Whi ver brouiwmi dei de Kanaer d anen tudeiuken QoadnHi abreR 0l x l wi ia en mn de hiuid De tod diaaa ooT m voooibu eu beKmnea we ex wwr atui dan is de vraasf of men er Doit weer yam f aal komeia rionr jfciotTWiivl net zefcartieidi b véei od te b wi tww ï daL tia venireet niiet eeai bijskur van bv 10 ceote pier K G zou hc SiiM dw z len bela tiiiM eto rB oiureveer 60 mtllioen ffulden s jaars koeten Zuilk een reacheok laan d n TvoJitLeken vriendonkinnjr doen ver meerderen men zal den moed taoeben heb ben oip ziulke even venleidolnike als mislet diende vnendielliiliiheden het eenure passen de anibwoord te Kenreo Nameitik n e e n I Gwluitósr bestaat er aMe kun dat het ftn wKH d der Kamer Been twaM sal over lB4iaa of raeax heeft enoeir wm dut soon kxaiBlaraaAiKe prusiveiiilafriiiRen De motie SanneB bmH v n ween enkeile wiide s toun ondervonden en die Munifltor wees f na tuurluk abaoliuit af DimsdaBr wordt de mo toe vepvrarpen eenwr nrtit suillen deze inter pellatiee met toiMmen odeveren Miert de amlbiteaareinr iniberDeUaitie is Het eeraWsziïiB andera fnofraan Het was de bekende nietdiod Riood mter peFleart en Riachtaoh looipt met een sue ceBJe vtK Ja mdien wei kélnk hetureen ons zeer wiaanachunluk lukt ReBfeeriMr en Reweerawwneepciartieid hadden afre Bpn en dat hei reauiltaat nan de uateroel Utie over de aaLaxnssen van het Rufceper oueel Keen andere am nm dan het oivei Feuilleton STERKE MAC NMr het SchotMh Tan S K CROCaDBTT G authoriseerde vertaling Tanj I P WESSBLINK T ROSSUM I Nadnik nnMen liie kortzichtigheid In t hakc Enfin wit zün reeds blij M Hwordt ingehaald 3 tsailotta ebrs Be rvoefe nÊÊÊmmaÊmÊÊmmmÊmmÊBÊÊÊmÊaÊÊU Grooisi Spectaalhuis voor Heeroi en Kinderkleeding Hoek Heerenstraat ROTTERDAM I ENORME SORTEERING in alle maten Heeren Demisaisons 18 0 2F 24 0 28 0 Heeren Ulsters 22 0 24 0 27 0 32 0 Motor Jekkers 14 0 16 0 19 0 23 0 Jongeheeren Ulsters 125 IS IT o 2 P Kinder Ulsters 6 9 12 0 IS Kinder Jekk ers 4 5 6 0 8 0 l P Ziet vooral onze Speciale Etalage PannekoekstfEiat Mcditohe Bri v o Groene Staar We hebben den vongm keer m t i der bespioken den s g n griiwB ataar m willen we thans een oogenbllk stÜitaao b4 dra groenen staar welke laataW w f heel ander oogaandoenlniT ia an henM rinaad verMhIlt van den grysen staar Wtf ipnkia nu van groene staar omdat het oog da de dupe ia btj den eersten den basten a bilk wanneer althans het proces in TotlM gang ia min of meer groen er uit sial Aair gaande de oorzaak van dit lyden watott w f nog betrekkelijk weinig Wel ia het ou bekend dat de drak die binnen in h t ooff heersoht hierby veriwogd is en alW pïW cessen die hiertoe aanleiding gersn dM kans op het uitbreken van der groana taiur vergnwten Het ia evenals de grijM staar as ii kta van den ouderen leeftijd al inoetui wt r steeds op bedacht zUn dat het olat 100 groote zeldzaamheid Is dat de groen ttaar ook laeds in de veertiger jaren optiaadt Ook worden bekle oogen aangetast loeala wU dat eveneens b de cataract bdblMB waargenomen meestal met een ttjdvwrKhfl van enige maaaden Wy kennen haal t BiUiea rft onder het Jak van d i mm staar hebben geleefd loodat wd ongatwti feld hierhU te doen hebben met aan arfetike liekta Vervolgens kunnen emoties slapalooMi nachten srnstige graden van vaatveriodkmg etc etc het hunne er toe bydrafan da ziekte te bevorderen De groene staar nu kan plotseling ultfaiak i Do patient e klaagt over hefUga hoofdpynen boven het oog ziet minder duidelijk daar het hoomvlies wat troebel ia ziet men naar het licht van de lamp dan tal men u mededeelen dat sich hierom gekteurde ringen vormen zooala de normale menach dit ziat wanneer hij door era baslagen vensterruit ziet naar den braadandan lantaren voor het huia Deae veradiUaselan duren maar zeer kort gewoonlijk sleehtl eemge uren om na korteren of tangaiaa tyd in grootere heftigheid terug te kaaran De pyuen kunnen zeer intensief zijn Ja lo damg dat de patiënt e zich eer itak g voelt en niet zelden braakt Men vennoedl iets verkeerds gegeten te hebben en als da arta met oppast wordt hij licht o wM dwaalspoor gebraoht Deze aanvallen her halen aieh ni g enkele keeren en het gev Lf hiervan is dat de gezichtsscherpte meeirtU in vr aanzienlijke nute Is afgenomaa WM kennen gevallen die aoo bultaogwwotm SM and Hi voefide dat het l uÊk wna dal men olch van dan beglnoe af fMd varstond Tochbe iawleide Shan Mc Odlwk Ma Tie Pringle goad n hielld haar aa r iQ verzeaoerde iMtx olyk n wal ia dia wo rlandache eenuandiaid vmmr itJa hnla laf In de dagen toen iJ een paar gsaoaO rakloertjes had om na te kmpen had lAuia Mc OiJlock geen gmoat Uut om nsr Ta huw te gaan Haar rnatn had ta o C ov 4 gelegid om hen goed te ondeiluMidan B was enocig te doen vaut een baatje koran m het dal de twae of diie koaien la da w uie en da eeftwpen op den heuvel B n wilde neigingen schenen ul lamio rfaa lederen Msandag snaotekg g ng Mf naar de stad en bracht fijn inkKKxpen tteü oi den rug van den pony er naaat laoffwd met zijn laiwe aAgemetea sta p n Kan noemde hem in dien tvd de watonnl tord m Hnrie Mc GuAiock waclitta op kaas vt oT de deur dat ztj locm uen wamaer kt bmeden lownm Dan zatte sU den katst v om te kpkKn A ls htj bij den gnsiKliJk w a kon men de ham hooren bovralen Ia Ia pan en als de ataadeur achter dan niigan pony gefdoten waa Mond afias natjaa o tailii Abuur er riel een vreemd ronata vsr fliaTon en zlJn huia dat sijn fsliiaala laran vemndeode H t Ideiaa tattdgoad aan kal Jiue van Hutr had raw gaaMaatt dw vonn van e getUhbeenigan drieKoalt na avjn to wak op dm hauvai 1 D man wiaa met oud te oordeeéen mmt He Vkifilheut van lUn bewesmurtn Mr de fluddheid waarmede hu met éka i de pan een paaJ schakels ho Ww i Of naar de plank reilrte om er een t H piudidh af te nemen w vooraJ n ar h t éatmliniagemi hclitflïlauwe oo l t hy ♦ lÜn awn r Jitte wen deisc bmnen t M Poch bpimken de lun n omdetr de w l eden de krachtig geapiePtte hafa en Wik er TOO diot de man over dte wrtU WM en naar de aeiTen1 bflP Bi to xvn er geen doayn manmen In kut F whap die het geiwiaagd aouden hebben hwidgemJeen ite worden irwt ShaiTOo Mc OuMock brikend ala j te oude Man wn Iftiir Htl had zun klam trnHKtt Bsiit op eisen whlge wijae verfcreigen GeduTende der d wan den opstand onMbreefe het yt r 172a had v n gnxwitivacker aefeere Jeremmh Mb OuMock een ffiwten dienat beweaen un den heer ma BenaMlmok ni toiar dui hem en v ta wm het Iwen ïewd J penuah Mc Oulliwsk waa t o mu m bood hooe aiicaMlveKKn WatdC T itn o AutodJenst lodeirafefl beuvijk Gouda DIENSTREGELING vanaf 25 Oei 1920 Zond Yertrek van BODEGRAVEN 00 IJ 7 00 Zondflff vertrek van GOUDA 1000 2 15 10 00 Ovene dagen van BODEGRAVBN 8 10 L 2 46 6 8 Overige dagen van GOUDA 9 11 2 4 16 6 46 9 35 Op veler verzoek vertrekt dM org ens extra dienst Van BODEGRAVEN Donderdag 7 Van GOUDA Donderdag 7 0 6006 40 HORNBMANN HET BONTHUIS HOOaSTRAAT 242 6t h l dt HtoMfiMg ROTTERDAM PELTERIJEN Hat batte adraa 4ê rMtet i kaoia 4a laagtta prijzan GROOTE KEUZE £ MaDlels Um inn iokbi h ileiiiüiilels Voor elk atuk iMMrt H ftkacM wordt ecarandeerd Abonneert U op dit Blad JVCHTiUUR nAAKTAllEi DUUR DE LAGE PRi ZEN KUNNEN NOG MAAR ENKELE DAGEN leaGEHANDHAAFD Bü VEN DE LAGE DDI77PW ui immc V t Ko 14451 t Zaterdag 23 October 1920 69e Jaa GOMCHE mRMT VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON SN FEESTDAGEN ABONNBMÏNTaPRUS per kwarUal a 25 per week 17 cent met Zoadagiblad per kwartMl ƒ I W P r week cent overal waar de benorging per looper geeehiedt ftuu p poft P r kwartaal ftSi met Zoadagiblad IM AboaBtmeatea woiden dagel ki aangenomen aan om Bureaui Markt 31 GOUDA b AM M te boekhaodel ea de poitkantoren ADVKRTBNTIEPRUS Uit Gouda en dbstreken behoorende tot den beiorgknng 1 6 regele ƒ 1 SO elke regel meer ƒ D 2S Van buiten Gouda en den beiorgkring 1 6 rtgeli 1 56 elke regel meer ƒ O 30 Advertenti n van publieke varmakeldkheden 16 cent per regel Advertentién in het Za erdagnummer 20 bUtlag op den pr i Bureaa HARET 81 GOUDA BcdRctlciTtM Iiiterc646 De eemge die wellicht over deze bealisBing tevreden ia ïbI de Minister van Pi nancien zyn Ben wemig vooruitziend bewiadsnum als hy zal er aanleiding in vin den om zich een dolce far niente te gun nen totdat hg uit lyn roestige ruat op geschrikt zal worden door een nieuwe uit barating van ontevredenheid van hot Ryks personeel dat uit hot gebeurde wel do les mal putben fiat de onüaaws boetcepaate m thode de ware is om de aandacht to treJc ken BRIEYEN UIT PK HOFSTAD DXXVIII We hebben vroeger al eens gehchrevenover de vacanties op de H BS en en de Gymnasia die le tendens hebben van steeds langer te worden De wethouder van onder WIJS heeft dit bedcnkelyke verschynsci ein delyk erkend en verklaard dat met namede Kroote vacantie welke aanvankelijk zeven weken moest zyn reedn is uitgezet tottien Weken Hy achtte het gewenscht datdeze vacantie tot haar normale prop rtiewordt teruggebracht Dan echter wonlt de afstand tusM hen de zomervacantie en de Kerstvacantie naai z jn meenmg te langzoodat het gewenscht moet worden eaehtom in de eerste week van Novembei geduïendc zLs werkdagen vacantie te houdenVoor de H B S en was deze vacantie1 eeds ingevoerd nu wfts het nog zaak dit ook te doen gelden Voor de Gymnasia De rectoren en de leentren waren eenstemmigtegen de invoering omdat zy een onderbre king van den leertyd niet in het belang vanhet onderwys achtten Niettegenstaande ditunanieme advies heeft de wethouder de instelling toch doorgedreven en de gemeentt raad heeft er z n goedkeurmg aan gehecht Het 18 wel zonderling d t hetzelfde oUege van B en W dat oiOaBA soo kMmpachtig vasthield aan de technische beahssing der fechoonheidscommissie toen het de atichtmg van een gebouw betrof thans het deskundigadvies van onderwysautoriteitcn in den w mislaat Trouwens het m een bekend feit datover onderwyszaken iedereen meent wat temogen meespreken Het staat by ons astdat als de ouders der leerlingen in de e aangelegenheil hadlen te beslissen de wergioote meerderheid zich tegen de instellingdezer vacantie zou verklaren In de erstpplaatM reeds hierom omdat de tyd de aanvang van November een zeer slechte tyd IS V lor vacantie Meestal a het dan slecht weer dat verblyf in de buitenlucht onmogelyk althans weinig verkieselijk maakt Wonien de jongelui gedwongen tt uis te zitten dan is het zeer de vraag of e i m t eer er min Ier dan beter van worden In de twee Ie plaats heeft een vacantie altijd een slechten invloed naast len goeden natuui lyk het onderwus Met Ie vacantie in het zicht wordt er de laatste week al ïiar iig geslabbakt en wanneer de vacantie voorby IS duurt het alty I eemge dagen eer Ie ma chme weer draait Men kan gerust eggen dat éón week vacantie beteekent twee weken met werken Het Is zeer de vraag of het gewenscht is by de groote beperkingen van den studietyd en de vele geneflykheden van nemen van een ret Ltseh voovfttel dat het i egearonosbeeJuit oog ietwat zooi veT hoo Ken de uïtstiUuc i ou ni t andeirB hebben kun nen zuni De KatiholieikiQ moitre uatbraMknu van de door de Reneartnjr vooiwaatelde terux weirkieauie kracht van de kindertoelaKe tot 1 JagMiari A u pliaate van tot 1 Juli U ia aonider atemoninK aanvaaj l de viJf andare nwitaoa run jreKiunUotineerd Dat de drae oniaannamaluk mi kLaarde motiea van de heeren Van den Teamoel Van de Liaair en Oud werden afsewezen wa3 te veiRwachtien die eer te en liaatste beide met 6 atenuweti bejpen dS die vian den chnate lukfiocialen a£f evaardiKide verkreew aleolits d atenuoen en evennun auillen d heeren Viaa dan Tenvpal c mch er mee srevleul hobboa dat hun twwede miotie hri de Ka nnetr geinadie aou vuiden SSechts 30 vtan de 87 atanunen hetiben tioh uitoeaoroken voor die wensoheluliiheid om in hei beiaiur van het bedruf ween verdere wvwUran voor de amfbtenairen te vaifbaiiden aan heit dselne men aan de ataikiofren de vwxnabeimnienii waren de revwiuitaoaaiien sociaal en vrir ünnnoEdemocraten en mr Van de Laar teKienatenuoerB Umoen Vme Libeiralen neutralen en de rechtetrziide Meer verwondeid heeft ons het verwer pen zy het op t kantje af 45 tegen 43 van de motie door de heeren Otto mrs Dresselhuya en Van Rappard en den heei Ter Hall voorgesteld en waann uitgeHproken werd dat naast en behalve de door de Regeermg voorgenomen verbetermgen in de regeling van de salarissen der Rtjks ambtenarrai en Rykswerklieden een spoedi ge verdere herzienmg en verhooging van deze salacLfisen noodig ib De heer Braat de Plattelander van Lii g kan zich er op be roemen deze motie vermoord te hebben De geheele hnkeraijde op den heer Braat na BtMiule vóór de naUe ie amge van linke welke eemge kana had en juist dit feit scheen het voor sommige sociaal en vrij zinnig democraten met aangenaam te ma ken er voór te moeten stemmen van Rechts gaven de Katholieken Kuipet en Haazevoet en de beide eenlingen A I Staalman en Van de Laar er hun tem aan doch het groa der rechterzijde meende zich ook tegen deze motie te moeten verzetten Afgevaardigden als de heeren Smeenk Van Rij iewuk 1 Lngels die zoo gaarne zich als arbeidersuitverkoienen beschouwen mo igen dit tefrenonKo hun vnemden verant woordtn wien het met ontgaan zal dat de Minister deae motie met onaannemelyk ver klaard had Wel had mr De Vries gezegd dat zy overbodig was daar ook de Regee rmg een algemeene herziening noodig acht doch Z Exc had er herhaaldelijk op gewe zen dat zulk een herziening met identek behoeft te z n met een algemeene verhoo gmg terwyl de motie der liberalen juist uitsprak dat verhooBTine der salarl sen noodig is De motie sprak dit slechts in het algemeen uit verdiepte zich met m percentages wellK bezwaarlyk in een mo tie zyn vast te leggen aangezien het aller minst vaststaat dat alle groepen voor ver hooging met eenzelfde percentage in aan merkmg komen Ibu de naburige leden der anstocratie al een sohraiwieu jongen miaschien een beedye geweberiLoos maar aoovoei te beter m die onrrustiige tajden zooImix ten min ste alfi hy zicdi gerwerbenOoas toonde vKMr de wlare partij TVïen hu nu trouwdie en zaoh veati die vermaakte de daniklbiare heer van Bennam Ibnack aonder zyn aaalkwuamenrier te raad ipilegen aan Jeremiah Mc OuUock uit er kenrtleluiklhead vooo onJtFvian en vnendeiw heden en aSs belooning voor tnooiwe dien cïten de landerijen van het Hmis van MiuiT zich uitsitpeildcende vtan de Tews wan den heer wan BruttonlbolÖLan tot wiaar 7i n Landen aan den girond wan den heer wan Lowian prenzen aan len hoek van en moerasdyk van l ar in een neöhte lun owe het n uchaminwaiter miet iJ ie en non voort Het gehpel bedroeg leti meer lan dirie hondetxl acres 4027 MS wwarvar 10 bouwland waren p voorwaarde lai hu op de i 3len Decemlber een fcar vol turf zal leveren aan het heePemhuis wan Ben nanlbrack dat goed gebruikt kan w de v oT het KArwtivuur m het woonhuis Nha veititilerde Ie sohenkmjr wan deer vruchtbaje plek van de heide ale een et WDtfdureuJ peditgioeid nog al de om iigWende heeren den heer van Lowran en dien van Baitttonbotfian Bn men vermoedïle sp fta dat Oheaney Ba nwinnoc Ibeer wan Bennartbrack steeds in sta ud zynde met zyna gelijken daarom bewogwi waa gwwrden om aflsband te doen van de goedaren wn het Jiiaim van Miair Miaar in het coécü gehecht aan de schenkitogB cte g f Ki ean amdere reden behalve die van knUbaariiaul je ns den redder wan vrge middagen een dargeiyke Inkrimping van den leertijd toe te ataan Afgezien van dit alles bl ft het een leer onverstandige daad dat eeq gemeenteraad zóó het advies van de rectoren en leeraren in den wind slaat Het merkwaardige is daarbij dat een dergel ke beslissing Juist doorgezet wordt dooi hen die zoo graag voor de scholen speciale raden van deakun digen wenschon We mogen dezen brief met laten gaan zonder even zy het met een enkel wooni te memoreeren een man die plotseling door den dood is weggei ukt We bedoelen den oud minister van oorlog generaal Staal Ministers van oorlog plegen over het al gemeen weinig populair te zyn In ons door en door anti miUtau land ligt dat voor de han l Generaal btaal is misschien de eenlge die ooit een zekere populariteit heeft gehad hetgeen hem op een aftreden is te staan gekomen Over het algemeen zyn de militai re ministers slechte redenaars ook op dien regel maakte hy een uitzondering Hy aprak bovendien met een bizonder vuur voor z in taak Zijn sentiment zyn pathos voelde echt aan Het was geen opgeschroefde geest dnft geen scntimenteele liefde die b hem aan den dag kwam hy was een man van den ouden stempel die het goede van den nieuwen tyd zag eigende en begreep Wy hebben indert d den beroemd geworden nacht van Staal meegemaakt en de herinne ring daaraan Is vaak opgeleefd wanneer wg het droevige figuur van zoo menigen andtren minister daarna in Ue Staten Oeneraal zagen De oude fabel van Lafontaine van den eik en het riet komt altijd weer als een waarheid aan den dag Als h erste Ka merhd heeft de heer Staal nog vele jaren lang zyn capaciteiten getoond Hij bleef daar een der weimgen die trachten zich aan te passen aan den nieuweren t d en al kon h j zich met zoo gemakkelijk ttieer losmaken van het oude hij was en bleef een figuur van beteekems in die Kamer en dat alteen wil reeds iets zeggen in deze met zoo over dadig met figuren gezegende Kamer t en niet onbelangryk werk zat eindelijk byn l eslag kragen De meeste groote ste den omiervinden l y haar uitbreiding moei lykheden van de spoorwegen die langs de vroegere grens der gemeente liggen Door de voortdurende toeneming van het verkeei worden de overwegen over Ae banen hoc langer hoe metr een ernstig inconvenient aan wcerszyden van de spoorbaan Het ge volg daarvan ia dat naar middelen wenl omgezien om beide verkeersinsteUingen It doen functionneeren zonder dat ze elkaar hinderen Ook by den Haag doet zich ie moeilykheul voor Voor het gedeelte ten Noorden van het station der Hollandscht spoor IS indertyd by den aanleg van de Llec tnsche tram naar Rotterdam een afdoende verbetering aangebracht Thans vereischen eemge overwegen ten Zuiden van het station nog verbetering De oorlog heeft de uitvoe ring der tunnel werken opgeschort Thanu zal spoedig een begin van uitvoering worden gemaakt en de eerste gelden zyn er voor beschikbaar gesteld Het totale bedrag dei kosten loopt naar de 1 millioen gulden maar deze gelden zullen tenslotte goed be zTjti leven en dat van zyn noon Hu be tuiende dat het stuk gnmd niet goed ge leigem was taen opauihte wan het overiire van zqn eigendom Zroolang echter Jereimaih de eerste stich ter en hdd leerfHe waa er geen oTwnluke ijreuk Maar na nekerpen tyd kreeg hu een zoon d e toen hy volwaseen was naar Bei fast ginig en hamleil dreef in lersch ver over Ryanaweer Een sterk onibe3 nneji stru lllu8 tiig man wms die liJbenezer Mc Gul lock n byboSflchen zin wtrudlluetijf bekend Tctn vele liial i iben en daajidoor steeds oveiiwigenric ivdenen hebbende voor al wmt hu deed Sihai on tiians de eiigonaai van het Hiul van MiiiT wa s de zoon van dezen Ebe nezpr In zyn jeu d wierd hy lederen ao nuer voor een half iaair aCgeeftaan aan z In glTOotvader om hem Ce helpen met zyn handjev nMsdesn op den heuvfl en de sdha pen die er graasden Als hij daar was ha hu z oveeil hu loon gedeerd uit boeken te gien de heuwelhell mg de schapen bewTikend Maar s winters bevoer de jonge Sharon Mc Oullock iedere zee handeldryvwul 6m ldkert 9 i pum lewerend op het eiland Mian Pransche brandewijn van Bayonne tabak m het giroote ïwute n eer dat bU Vigo het lantt inloopt of lopende in den wiittien rook buiJien Bilbao Wreeiie Oata lonners met nwie miutsen en gereed met Ihet mes donikere wootrdenrtt ke VtUen cieps met nngen in de ooren half Moothdh half uit Miurcia dezen had Sharon alle ontmioet en hy had met hen gepraat in hun eigen taal v66r htJ noff 16 Jaar was Maar nu pee te voor vefle Jaren teAls voor iftin vadWw dood had hü rim wer vend zeelewen opgegeven Zooala op andere ipdaabsen had de smokkeitbandel hem geen grpoot fortium gebracht Gewaar en awon twur waren zyn grootate bdooning Toen dus lObeine de v cK i itanider van vrtjen handel tot zyn vadieren veraameld was en e awomtupen begioi n te verminderen keek Slharon Mc Cullock eens de verlaten kamers aan van het ui van Muir die zun vader biïgebowwd had aöhudde het ibooiVI en belffaf mch den volwenden da r mar de kerrmis be Kelton HiH Daar kieeV hu uit naar het best uitBiende metaje dat hu kom vonden met bet nrKwlste moet gy weten maar het gesondste en vroolijk te van harte HO kooe een uotoere Marl Pringfle dochter van een eenvwuUg land man Hy volgde haar over de kernus op letibend haar opnemend otnatreeflos ei m uwr 3 ng en er ach wan veraekerd heWbend dat hüur hamlelm en en spreken beoadigd w r n en lat zy lichanvedi aterii was bIJ lot n Pt een flanken slag een buurjoogien fa r die haar m het puhiliek wilde kus een zei Ie Sharon tot aichzcdwen dat dit mteiaje voor hem wia s Hn zoo gebeuwle het Hh atelde de aaak een ge woorden aan de dame wooa a r oi Marie en hij haar vader en moefter giln Ken oipaoeken de m het huis van een buutgeiwKxïgd waren op een fcop Öiee met iets wiarma Jk heb een weildaruw gevonden moe derl za Marie Pna rJe jHleb je zeule baar moedM Eki m dtt uw meeateo jJeen hü i mijn bpui m ant wvordde Marie Th je meester oofc wertKrtcrde 9haroi fr