Goudsche Courant, zaterdag 23 oktober 1920

nff p H wet kan men grys met lila gestreept goe l krygen m grya met rose terracotta met zwart en allerlei andere fyne eomlHnaties die gij u maar denken kunt Lr i n zeer mooie effecten mee te bereiken door een rok te nemen In de kleur vmn den ondergrond of van de streep B voorbceld een paarsche rok met een lange blouse van grys met lila gestreept afgewerkt met een paarsch strikje Of een lange blouse van grys met roze met een roze strikje en een grijze rok Ook kunt gij Japonnen nemen van effen goed met breede randen van ge streept goed of tunicas of paneelen ervan Gy hebt slechts een goede modeplaat in te kyken om hierin direct gemakkelijke aar dJge ontwerpen voor zulke combinaties te vinden Ook voor rokken is er zeer mooie gestreepte zwarte stof te krygen en geruite stof Sommige zyn veel te bont maar er z n er die zeer mooi zyn bijvoorbeeld zwarte stof met een motief van een helgroen of roo l streepje dwars drie aan drie met een onderlinge tusschcnruimte an 5 c M en dan een tusschcnruimte van ongeveer 20 c H vóór de volgende drie streepjes volgen Hierby zou men een groene of roode sport Uouse in de kieur van het streepje kunnen dragen met e n zwart strikje of een effen groene of roo ie fantasiebiousc misschien met zwart geborduurd Venler kan men er een witte viellA aportblouse by dragen met en groen of rood atnkje in de kleur van het atrtepjp of een witte viella blouse met etn schotst he strik Lr IS zelden zulk een kleurenpracht ln de modewereld ten toon gespreid nooit zyn de stoffen of kleuren zoo prachtig geweest Gij zult u wel herinneren tlat ik u vertelde dat het Modekoningin netje bekcenl was en de diacht van wit en zwart als van de non netjes predikte en ook dat ik mtjn onge loof uitsprak dat zulk een wuft lichtzinnig schepseltje voor goed degelyk eenvoudig en zedig was geworden Wel nu myn voorspelling dat het wel niLt lang zou duren is bewaarheid Z gchynt zich nu over te geven aan een festyn een waie orgie in meest bontt schltte lende kleuren die men zich denken ifan Gebloemde zyde m verbindende pracht vont dc zwarte bontmantds als garneering voor avondjaponntn treedt zijde mot gouden on zilverin bloomen geborduurd op den vooi grond In wolstoffen viert nog steeds terra eotta en hartlgroen den boventoon Haar in al deze dingen moet men kiezen met en vast idee van kleurenharmonie an d rs vervalt men in de vele teelyke kleurige stoffen lie naast de mooie zyn tentoonge stetd waarin verkeerde tinten ala groen en paal a paars en blauw verkeerde nuances blauw en rood en zelfs geel en blauw ge Combineoid zyn Ala u zich houdt by paars n gtys desnoo ls paara en frambozen ro Kl groen en grys rood en gry enkele tinten groen en liruin en groen en geri by uit7ondering is u veilig De kleurenweelde en verscheidenheid van tof is nooit zoo groot geweest maar o dam s maakt er een bescheiden en ver atandig gebruik van want nooit was een juiste eenvoudige keuze Ue u persoonlijk past zoo noodzakclyk als in deze overvloe dige kleurenpracht MADDY BRAND Heel Nederland spreekt thans over de geweldige uitbreiding onzer zakenopening Den Haag Lelden Enschede en ons weergaloos succes in deze steden Heel Nederland voelt dat wij succes nrioeten hebLen overal waar wij beginnen omdat onze keuze veei grooter en onze prijzen vee vee Icgor rï n dan waar ook AMSTERDAM IHaiiwj lilih 194 196 AMSTERDAM NIeciweiidtjt 2l7 22a s GRAVtHHAGt S uIMp i ho h Wai nstr LEIDEHl Boletiuurïtt B 7 LEEUWAirOEI ta SROMir atü H rMr t ENSCHEDE Uniaatni hMk Hanratrant 5NEEK Oflxtat riljh ROTTERDAM Hoogstraat hoek Viaduct Deze moder na mantd u mooie geruit stof het nieuwste model slechts De zilverbons iri het wolsiintwcrp t it vcnlioo inK lil hoofilHtuk VI B dtn StaalHbogrno lir vour 1418 ontlwiitn wo nog dat II JlllllIIIUllk Hl lUtglfU VHIl zilvpr l iiN lu niH r 707 77 i uUgï Kovpn Iti t tnal wf nloii gednikt S 64Ü IHK I IS vHii f l Il 212U 0O b Hi Hn lO rsta kwaiitali Vet Rundveesch 1 0 90 n 11 par a ons M J VERZIÜL 80 De heer OudecCMflt en de aLgemA ie staking l i iiH lul llbid iliü hfH btricht MÜKMid Hiui ln Krankf Zoi un hooft lil lu i Oiulegotwt swretarls van het 1 UI t n underhoiHl nKst oan Zwit wisdini j nirnaÜHt vorklaard dat ln ihdi lp m fit ï landen tt gon hot voor imr do op do ArbeldscoflfeironU j te KLKIWKO se 5055 Rheumatiek en Jicht genezen N twintig jwr van onuitsprekeHjk lud n heb ik myielf g nezcn Sindsdien heb ik h t als mgn levenstaak beschouwd te trach ten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekant te moe ten l den maar ik ken ook de vrauirde wan terugkeer tot ge londhaid q kracht Ik heb mijzelf gene E n maar ook dui lenden anderen T I van attesten sou ik U kunnen toonen van heden die reedi vele geneesmiddelen vnichteloos hebben gebruikt en ten alot t door lEoria Tonic zijn genezen j ijjn mi weder getond en sterk en sij vertellen een ieder wat Gloria Tomc voor hen heeft gedaan Na veel studie is het mij gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de Senezing van Rheumatiek Jicht Spit en eupjleht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeslijke gevallen zal één doos waarschijnlyk met voldoende sijn om U al gaheele geneeing te brengen tnaar todi aal U rtedi na de eerste dooa blijken dat m ne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar in doo een 4 ƒ 2 T GOUDA bb ANTON COOPS WydstiaM 9 an erdw de voornaamste Drogfaten Vraagt evei Mns de GLORIA LAXEERPILLEN 0 76 per doos Wliar niet verkHJgtaar vtrtpt toezentlhigna oBtranvst vaa poatwlsael plus ƒ 0 20voor porto doer John A Smith N 7 Voor mtgimi AiMtardam M71 46 T ANDERS FIBMA WED P UITENDAAL Bezem en Borstelfabrikant Kulperstraat 41 en Klelweggtraat 15 II K C COSIIN il tiiurantiiii 4M0 Brandverzekering nowti tp iMrifoiit iit Maattehapiiijpoiit Transportverzekering Inbraakvtrzekering w ERFPRINS Rookt ERFPmilS pi ima 7 ot Sigaar ADMIRIIilL fijnsta 8 et Sigaar WINKBUBRS FAMRinCSPRMS r K BERLIJN éarenfabrikant Tel Intero 589 St Antbonieitraat 16 Gouda Gebouw HET BLAUWE KRUIS VERKOOPING m Umh Jngiilimoi in UrlileÉiii Vanaf MAAMMI tl ÖTOBER tet m m t ZATCBOAS ao OOTOUÊR Oroote voorraad Ctturaate nodcme DEMI SAISONS WINTERJASSEN COSTUUMS REGENJASSEN DAMESREOENMANTELS MOTOigEKKERS en PANTALONS wordt voor de helft der waarde verkocht Winterjasssn Demi s m Costuums T n 30 J5 40 fcO 80 70 80 90 100 voor 15 17 50 2Ö 25 10 35 40 45 50 Q op ncl l a ll k van moroans iO uup tot avonala uuf 6087 80 GROOTSTE SPECIAALZflAR DER muili in COURANTE CONFECTIE Onze Baggerblokken kunnen wIJ nut gerustheid aan onze klanten aanbeveton ali wi GOUDA 1 Uitmuntende Huipbrandstof OaaehlM voor alia kaohala Prijs f 4 25 per 100 K G Vrij huis hier JOH DESSING Co Kantoor OOSTHAVEN 26 GOUDA Telefoon Intero UI Stiii T ZATERDAG 2S OCTOBER 1920 iTnneedc Blada LAND EN TUINBOUW Onderwerp Jachtwet Lang verwacht Wat is er over de bestaande Jachtwet dateerende van 1875 al niet geschreven en gewreven Want z i heeft nooit voldaan Uerhaaldeluk is be proefd ook door Kamerleden de Wet ge w jzigd te kragen maar t mocht met luk ken Zelfs een monsterpetitie verzoek schrift waanum we destijds in 1892 ai niochtett meewedcen bleef zonder resul taat Eerst in 1904 kwam er een Staatscommissie Zy zou onderzoekoi of aanvulling der Wet aoodig was Zy onderzocht es jaren Toen verscheen er een Rapport m 1910 dua t Werd gepubliceerd en daar bij bleef het De klachten over de Jachtwet over schade van wild en jag rg duurden echter voort De drang werd zoo geroot dat men m Den Haa begreep iets te moeten doen Over het Rapport der Staatscommis sie wem het oordeel gevraagd van de Ged Staten tier verschillende provmclen van verschillende vereen op land en tuinbouw gebied van de Kon Ned Ja rersvereeniginc Nimrod En nu komt dan de Regeenng met een Onderwerp Dit sluit zich met aan bu het RappQrt Wy krygen geen verdeeling der provinciën m Ja tschappen zooais de Staaiacommissie voorstelt omdat zegt de Regeering dit Bi t strookt met de denkbeelden der landbouwers Die Jaehtschappen zouden zijn publiekrechtelijke li chamen bestuurd door organen bestaande uit een door de KrOon aangeweien Voorzitter en 4 tot 8 leden Deze leden zouden gekozen door de eigenaren van meer dan H A grond In het Jachtschap uitbrengen de mot progressie hoogstens 6 stemmen De Jachtschappen zouden door hun bestu ren worden verdeeld in jachtpereeelen wel ke louden worden verpacht of door een aaneengesloten jager voor rekemng en ten bate van het jachtschap woorden bejaagd Uit het jachtbaten zouden allereerst wor den bestreden de admimatratiekosten en de uitgaven voor vergoeding der wlldsdxade de rest kwam naar de grootte der percee len ten goede aan de eigenaren wier gronden deel uitmaken van het jachtveld Van deze soeza van Jachtschappen btij ven we echter verschoond t Zou ook al te zeer uit den tyd zijn Haar wat krygcn we nu volgens het ont werp Het houdt 3 punten in Ie een ver beterde reglementeering van de bevoegd heid tot opruiming van wild en sohadelgk gedierte 2e een regebng betreffende ver goeding van wildschade 3e afschaffing der heerlijke en de overige zakeiyke jachtrech ten Het Ontwerp bevredigt met de Regce nng kon het weten dat het geheel van het Ontwerp evenmin strookt met de denkbeel den der boeren als het Rapport der Staats eomonissie De geldende Jachtwet wordt be stendigd er moet wild biyven om te jagen De I geering bedoelt een verzoening tus schen landbouw en jacht landbouwers en jagers Of deze mogelijk zal zijn ïoolang de Regeenng zich voorstelt dat het jacht bedryf niet in slechtere conditie zal komen betwijfelen we zeer De hoofdbezwaren der landbouwer zullen daarmee geenszins uit den weg geruimd zyn Op de basis van de bestaande wet zal men o i met tot een bevredigende oplossing kunnen komen Met een regeling der wildschade al zou ze nog zoo biUtjk gescJiieden wat voorgesteld wordt geeft absoluut geen waarborg of vertrouwen is men er nog niet Het belang van den landbouw van de productie moet als overheerschend gelden de z g econo mische belangen der jacht moeten daar voor wyken even zoo goed als het genot en de hefhebbery der jaiht Dit is het ge aonde standpunt dat moet worden ingeno men De Mimstér meent blijkbaar al heel ver te gaan door als grondslag eener rege Img te nemen wie de lusten heeft van het ADVERTENTISN Een HEER vraagt por 1 November e D Zit mn Slaapkamer of Zlt 9laapkaniar met of xondcr PENSION Brievea onder No S081 bureau Goudactae Couftal 6 Belangrijk Boelhuis wegens beëindiging van bednjf ten overstaan van Notans W F H VAN SCHOUWEN te HiUegersberg op VRIJDAG 29 OCTOBER 1920 voormiddags 9 uur op de Bouwmanswomng van Mejuffrouw de Wed VISSER te Zevenhuizen aan den Bierhoogteweg van 31 melkkoeien 6 vaarzen 1 pink en 1 pinkstier 2 paarden aftandsche mernes zeer geschikt voor den weg anderhalfjaarsch paard en een veulen 8 zeugen 25 biggen 2 boerenwar gens één nagenoeg nieuw 2 dnewieföer karren melkkar karos Utreehtach wagentje dogcar 2 ploegen Kooihark en schudder maaimachine met dunnen en dikken vingerbalk varkenshokken palen en staken 2 hooischelven schelf haver een brongasinstallatie aanwezig op het erf van de verbrande boerderij aan den Bierhoogteweg en al hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Koopsom en kosten contant Te bezichtigen s morgens voor den verkoop 4995 44 Nadere inlichtingen zun te bekomen ten kantoi e van genoemden NiotarlB Villapark 5 HiUegersbeig jochtrecht drage er ook de lasten vnn t Zal wel waar zynl Hinder wa toch met te verwachten Maar hoe zal dat tn de prak tïjk gaan Want hoor wat de Hmister m de Toelichting verder togt Wil de grond gebmiker m zijne vordering tot schadever goedmg slagen dan heeft hh i an te toonen dat het wild hetwelk de schade toe bracht op het terrem van den gedaagden gEondaigwiaar tehuis behoort Voorts is er in het mtwerp rekening mede gehouden dat het wild van de gronden van meer dan oen eigenaar of zakelijk gcbniiksgeiechtig de afkomstig kan ti en de schadevergoo ding over meerderen in gelijke f ongelyke mate 7al zyn om te slaan Wïe durft gelooven dat hier de praktyk der Wet zal voldoen dat het rechtvaardig heidagevoel van den grondgebruiker in de meeste gevallen bevre ligd zal worden De heerlyke rechten zullen verdwijnen Dit kunnen we althans toejuichen Ze zyn al eenmaal m 1798 afgeschaft geweest maar werden in 1814 door toe loen van den Sou vereinen Vorst hewteld Hun bioeityd was evenwei vooriby In de 19e eeuw kon niet meer pebeuren wat in de 17e eeuw een heer met de overtreders van zyn jacht kon doen t n voorbeeki dat we laatst vermeld vonden in De Zuidwiilemsvaart In t begin van Januari 1667 werd Jan de zoon van den Deumeschen schepen Jan Bol len s avonds in t jachtveld gevonden met een geweer of roer terwyl hij op een haai zat te toeren De jagers van den heer ca langeerden hem en brachten de zaak voor den drost De zaak werd m der minne ge schikt en vervolging had niet plaats Maar oi der welke voorwaarden Het roer werd verbeurd verklaard en op verzoek van den vader die raadslid wat werd le boete bt aatd op 12 gouden realen van 6 gulden t stuk of 72 gulden Daarbij moest de vader nog zyne goederen verbm den en vooi zyn zoon mb taan Mocht de haer de som te gering vinden d m moest er meer Detaaid worden De heer nam genoegen met de boeto waarvan drost en jagers ook een gedee t kiegen en de oude Bollen betaalde op f9 Januari met 71 gulden 19 stuiver en 9 du ten Fr werd zelfs van t geval een sche penacte opgemaakt Wat deze boete beteekende wordt eerstduidelyk als men weet dat omstreeks 1667 een koe verkocht werd voor l i guld n eenos voor 12 gulden enz Of de wetien dusook streng waren I Men begrypt dat de bestaande jaÉitrech ten zoo maar niet verdwynen zuHer Lr zit wat aan vast een schadeloosutelling Door het Ryk te totalen met de eene hand maar met de andere hand tenig to vorderen dooi het heffen van een jachtiecht welke gelegd zal worden ge Iurende 30 jiren op gronden welke tot nu toe met een jachtrecht be zwaard waren De schadeloosstelling zal norden vastgesteld door een Jachtcommis sie Op den inhoud der wet komen wy na der terug Onze concluafe is dat hot Ontwei p atlei minst blyk geeft dat de Refreering an de a pemeen gekoesterde wenschen van den landbouw tegemoet hef ft wilien komen C B Nedefc landacile Landart eiderHl omd De Nedte rlandflche Lendarbe dersbuwid dioudit half Decembea denkeUlk 13 14 en 15 te Uifarechjt zyn tweejaarUlfksche alge meeoe v owraderuvr Onder de voonsteflleji komen ojn voo r de veoiollaaljsijMr van den fbondeaetiej naar Utrecht of Ajmstemdam een vrij aanmerkelyke vefliooglnK van con liributiën en van uitkeerimgen bii stakin tfea een andere samensbellling der altre meene veimadeaunBreii terwul voorgesteüd nioirdlt op het nieuwe strudiprogiramniia te plaatsen gelykBiteliliinig vian de landbouw met de mdfustrieapbeidea s ten orozlchte vian sociale en apbeidswetareviine medezeg gemschap in de bedrl vien en national isotie van den grond en socialisatie der destoe treffende bednnren ONDERWIJS Zeldzaam jubileum i tiMOTi wiis Priif f P n FiihuiH rtig jaar hoogleoiaai iiaii de ipni Hivorsiteit tr msterdiiliu Lngros Ën Detail ZEEMLEDER 43o6 ZEEMDOEKËN 20 SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBORSTELS COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Enz Enz Ouders denkt om uwe kinderen Wonnen veroorzaken vele kwalen Visser s Womipoeders z n van buzondere samenstelling welke zeker werken PRIJS PER DOOS 60 ent Verkrygbaar bu Apothekers enDrogisten 2962 34 Fabrikant P Visser Em Erfsch veen Dr NB Laat u geen koekjes flikjes of andere z g wormmiddelen geven doch eischt alleen visser s Wormpoeders MODEPRAATJE Sportbtouset Wat sportblouses betreft kan Ik u het aangename nieuws mcdedeeltn dat er meer keuze in is dan ooit te voren Ci j zult het stellig allep met mij tens zyn dat het een heerlyke dracht is over een aportbloust van goed model zgn geen twee opimen mogelyk iedereen moet erkennen dat die keurig staat Len enkele mag hem te eenvoudig of gewoon inden maar correct ie htt altyd en het staat de neeste dames goed zelfs haar die over het algemten het artistieke genre van kleeren beter staat dan iets oor reets Waarom Omdat m n dt coiTecte sportblouse zeer gemakkelijk vlug en zelfs artiatjt k kan maken door de duh die men ei op draagt Neemt by vooi beeld eens de wit BINNENLAND Ttn eerhte hobbenalle spuitbluusea geluk kig lange mouwen een sportblou c mt t k He mouwen vind ik beapottciijk Dun zyn ei aportblüuses met vestjes van hetzelfde goed bestaande uit kleine doorgeatikte plooitjes wat altyd aardig opmaakt Ver der hooge boordtn sportkragen mattozen klagen viijwel elke kraag lie gij maar wenscht Er zyn ruime en aansluitende s ortbluusLS aportJidouse i mtt ten flati stuk en aargezette atol plooien en geheel gladde apoitbiouaes met een 2 of 3 itoipiooien in t midden van voren l aatst Jiay ik er een met ttn atolplooi aan eiken kant midden tusfachen de schouder en de sluiting van vo ren Ln op die stolplooi was uan eiken kant een zak gezet het effect was origineel en aardig Men kan ook een schotschi strik ne len op een witte viella bloubP by een zwarte rok of een rok m etn van de domi neciende kleuren m de schotsche strik er IS buitengewoon mooi schotsch lint te kry gen op het oogenblik Ook in gestiocpt viella IS zulk een veischeidenheul als nooit te voien Eimlelyk zyn de ontwerpers van btoffen er dan toe gekomen m mooie kleu ren voor ondcigrond by geatieept goed te nemen bet werd tyd Gy wtct wel dat er andere jaren alleen gestreept wit goed te krygen waa wit met rose blauw zwart en lila Wiflb er noff eena leta met gekleurden ondei grond te krygen dan was hot zoo lee lyk dat hot met te gebruiken was Nu even Volks Universiteits Leergangen te GOUDA Laatste Insehrllfmlddagen WOENSDAO 27 en ZATERDAG 30 OCTOBER van 3 5 nur In dc RÉUNIE OOSTHAVEN Opening Maandag 1 November 8 uur in CONCORDIA Weat Haven door Mr W C MEE S uit Rotterdam waarna de eerite curiut zal aaoTangen over Laltarkund door Me Annl Salomon lE Van 1 Nov tot 20 Deo eiken MAANDAGAVOND zal deze curBOi aanvangen om 8 j uur lu CONCORDIA met het oog op de winkelsiuitmg PROGRAMMA S te verkrijgen bij Mevr DE VOOIJS Markt 8 Abonneert U op dit Blad N V Autoilienst BodegraYeo Reeuwijk Eoiida DIENSTREGELING vanaf 25 Oct 1920 Zondag vertrek van BODEGRAVEN 9 00 1 30 7 00 Zondag veitrek van GOUDA 10 00 2 15 10 00 Overige dagen van BODEGRAVEN 8 10 1 2 45 5 8 Ovenge dagen van GOUDA 9 11 2 4 15 6 45 9 85 Op veler verzoek vertrekt dea morgens extra dienst Van BODEGRAVEN Donderdag 7 Van GOUDA Donderdag 7 30 6005 40 Uimhingtiin Rwiomen bwilulton ni mleti nUifli eoron do za door middel van M i al wwene taking van mUHwtlunnui karakter zou taiooton wordoii bwtpoiHll d ilndieo do wetgeving t k rl OU Hcliiott lou de algwneeoe Hitklng nl pefilg dwangniiddel ofg iiwiijigen nweten wordw LUCHTVAAKT De ludititienst op Dttll fh Und Naar de Kou Nod Luchtvaart Mli lucdcdoelt zat niet alleen do luchtdlenst op KnKtlaud den Ion November wortit II Htopgezot doch eveneens die op 1 uithchlarid POST KN VCRIUBSK RottenUm IJaelniaiide l t DagelijkHcU Btwtuur v n den A N W B 1 ooriBtenbond voor Üwierlaiut heett aun dün Itaad der Gemeectt Kittttifdam mmi lulreH gericht waar in to KPiuKn wordt gogftvon dat het 111 1 btilaiigHtelting lR ft ivoiuiia KeoDI111I van do voorluopige aanneunng door dull Baad vanüoultbrcldlngsplan iK II vour Kottorüam Ztutl waarin o m opgenomen ile aanleg vnn oen weg aii Kiitterdam naar DsoImoDdo fangs den Vftlkenoordflchen dijk l e aanlog van dozen weg ia voqr 7 iivor golegcu binntm de gaineeote Hottriiliink voor oimi groot deel reotls gernd 1 OOI h€i Dagelllkscb Bestuur U aan ildi Kaad der guineeiito Jseluaonde V0r f hl d dool trekking van meorgen I niittm weg in zijne gemeente te wUIt M houden niot de bolangea van bet rnwielverkew door don aardeg vaneen n iwiolpad ONZE KOLONUN De tweedehands lulktrtnitt op Java Aneta vemeenvt de v DJg eade btfaonder Ihcden ointireiDit de tnistvmnuing voor Java auiker ln d tiwvede hand De Java Otweea l nadlnff Oonqwny em de flnna Aêr ikuoT Gani Gani Uadji Aahrmó en The lek Ooan houders T n Veapeotienremk 270OO 31000 23000 en 7000 tOM oamrk chit aulkei xUn bereid jrevooden tot iti uiita7 minf op voorwuiRle dat de Jara Ov ersea hoor Ootobei fiosUie opoeciai sritlcH aoover ooodjg door een bankinsM Urs to bevestigen BortuKÜva xUn d fir ma s Klkwik Ho Tone U Oog Bie a Qo An Ble te Semarwig hercdd om toe es treden nukende totaal tw M mlllioeii mk Ib De Itmite voor au wieur ia iMt a ateHd op een minimum van Veeiüir BuKMr per pikol voor hooftbuikem acht en lnr tii De aaQ esloten Soerabajaoche iümaN zuUen een afnowlertuke maatoduwü rornK n v ooT aankoopeoi van suikers van niisaun eaiotenen ledere fimta paüclpioen hierin mst ƒ 600 000 Ook SantarHWseha frima s hnmneo toetreden De trust sa4 R vurmd wnoxlen voor xes maanden TemiUBverlenging mi aUeen ntotc ld k sijn met Toedvindeo van alle aiatwealoitienen De Ji va Oreirwea Tteadincr Oonwany is do n eenrenoemde NoonKhe fSm J 1 t H uur Nieuwe Schoii rburg Jlet N Mi Ueviie on KluchtspeUEn Htunblo Waa t maar waar Heleefd vertoeke w ireregctd tt dlg imdcdeeling te mogen ontvangen van vergadsringen eoocerten vamakeltlkhedeB n om cfnte n nn Rffenda te vsrmMdMi goelereD n Ummm Motorbootdienit Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tol S417 Oeuwro W0 43M 20 o o U D Aa f AaaaeMer vaa traoapartaa U wotor naar alia plaaticB UNBE TIENDEWU V Tli 1 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Oruivan Tafelperen Tafelappelen Bananen Tomaten Nieuwe Vijgen Blikgroenten T g n soh fp oanoarw ra raiid prijs Ma