Goudsche Courant, zaterdag 23 oktober 1920

ö9e Jaarprang AdaünMnUt Md btan tl VflIkaiAioad 0n va lM ft het r cht op m ttffm iMf f De Jrtad Tocmt tmt IVden eeoAdeeUiaar to4c bdad De Trübavw van Diuti inMrdt onder coutroie van een b jSMidMtan rBa4 oatald die Munangwteld U uit DaiLti 8er ntm FkMleohe Dme raad heeft de lekllac 1 hat vdmiik van de havaa en Jle epooarwagaoi die puet de haven Aie vooi SÊÊ£m d vrijaiaat wonden door PoImiJ uitanoderinc van de tnu i in de stad Er jmg i achappü toegelaten wonUa applw meteminisc van Fvien De gwi pirfe rmé beeft nog vnrel neMninde rechten op i rpachtimg van hamngiMdflren on haviaftiricbiUncen en kan ook tot onteJgMrt Balen heeft wü fibrailc tm 4 bamuVenW heeilt het mkt in de Imw nDMMliiC eigea poat n tdetma fm hii r mat Puien in te liehtetL DMitelff bahowttbet Dultoche muuMriaeL Zoo epoedlc m nrntrtawlli iiwUfi bet varoortorM aoXan o deihandel ineen gevoerd worden ovmt M lelfde muateyatoem Polen a A da w oivinK TUI Daaliiic nwt Immiui illlMop aioh OoM xtóm omImb Pelea m de V ttiteat Oaain wimóm kealarfit teor den WjM Te D nM heeneht grooto ipmt lmg over de vttrdaginc wi de wtAgmimAt t VKUotag te DuMff OD VriidNC ji do de Geallieende o iteitan aii mf war da venviefcijging vu oCfisM I verlangend te hooren wat je wel allemaal gekregen hebt Wat prettig dat er zooveel visite komt jo bent ook Juist op zoo n 4 gcschikten dag jarig Blondje Nu kindje ik vind dat Je keurig schrijft voor zoo n klein ding ik kon waarlijk niet begrypen dat je t zelf geschreven had Schi ijf Je ook wel eens met inkt Ik vind deze potloodbriefjes ook keurig hoor en ben er dubbel en dwars mee tevreden Germaan Wel vriend waar blijf jeT Wordt Je ontrouw 1 ét 1 onaihankeiüke ting van 20 Oct JJ Na i dit batiluit vw i rtMn de Dudteoh bwger iÜke partijen de iMtiawWMal twurtil da na cialiaiecbe partüen een protaetr ridarU opateldem De bijeenroeiping van het parlament mv slechts met toeHbenunlDg van den l wta vervangend Oi perconimiaearia gaacüierien Zeligowidd de Pboleefae d Aawiari Om Eich de officieele oobetemn off doeh wmoedelijk niet de echte der WancitaiiBche regeeiring op den halt heeft ffetuMld door zijn avontuur t WUaa ia door d gemeeavteTMad van Wjuaohau tot earaburger dier stad udijgeroepea aiji teeloan va erkxortieÜJMiaid voor de vetdodi üw dar hooMBtad Ui AuguMhui U Vertraa0i teèesrananen uit DniiliMiil maken meldjtag van een oraNMOtfrülw kmig die dhar is ut1 gebr cen D i 17en Oe tober richtte het hoofidbeatuur dar Soeln liMtifiche Partij e tt ultima4um pt de r eeering waarin geórtagii vrnxd met algemeene werkataking indien aan ó RAADSELOPLOSSINGEN Van de jongeren haarkam vork hark insectenbeet stoomketel Van de ouderen luiwagen theeblad blad van een boek plaagziek Goedo oplossingen zonden Van de ouderen één ongeteekende Van de Jongeren Cornelia en Gijsb P Jantje on Nelly v d L Kr de H Lydi B A R De prijs werd toegekend aan Lydi Bellaart te Gouda Voor if roigrndc week RAADSELS Inefndingen tot Dinsdagmiddag 12 uur Voor de ouderen 1 Ik ben een spreekwoord van 5 woorden en 30 letters 7 8 2 $ 11 5 10 4 3 14 is een waterplant 4 21 30 9 17 is een jaargetijde 15 20 24 is een jong zoogdier 13 23 27 is een vogel 24 29 26 1 2 is een graansoort 16 21 25 2 13 8 ie een mieisjesnaam 12 18 20 22 is een watervogel 19 8 12 is een viervoetig dier 28 26 is een muzieknoot 2 Zeek het tegenovergestelde van vlijtig lui klein onedel arm De beginlettersvan de woorden die ge krygt vormen dennaam van een verscheurend dier hun gttreedechin lei i Aoy zich te verontecfauldilgeB 1 ik verwachtte iS £ Ouilockl Deze woorden hinderden dea JC4Jik vadbr z ade hi Jeen t vw rweer en neem telf ddt oude ding n ik arf moTtfenoehtend driemaal het mUdawMO raken aa de schieteehiJf in mi Mlwlenr ShsKn Me OuHoek Udite f Mea fichieteehijfl rkp hU tfHated tfl NietA wn die nwiiybeki voor na t De echletechUviBn wnar 9c het raeeat vu hond Bijn dDe mooie bruine welte laoman unn ioopen over den d met horens ep Om kop Krifff den ouden Bijbel Jueb en laten wy onze ffodadienateefemng houden Zoo begomutfi deae drie enwaale David en aijn vogedvry verUaarde VD ffalinffea in de grot te Üïnffedi in een tuaKhen kooa tn de besteijdii van de ffr M ft 4 r uude kn ygspealmien te aingen en M Ésomylain ta leaen van ooriogsdaden uit het Oude TentamenL Denen avond ma hei verhuti hoe Jonathan over de rote Mom bU Miclkmack hoe hij de FhQietiJiMa op de vteeht dnMif dat hen allen bocéde Toen Shanm He OUlloek Uaar wan maaMe hü rfeetee e i opmerking IMntig man op een halve roede 0rond dat wm een aagetaeipan ward om mee naar hula te brencen laf hü Jjaat one hklden 1V en bad da ia Btig uitaiende oude man tot den God daa geveehta steik te het grioof dat hü amttn twee aonen abob lalf mochten verdadlaan onder den uffen van Joxua s Caod den God van Simaoa en den God van alle oortoftToercnde richteran an Itwrinam CffwA wvoifll iets mate Voor de jongeren 1 Met g dien ik om te plakken Met d ben ik niet w js Met 8 hoor ik by t rekenen thuis Met k ben ik in ieder huis Welk dier maakt ge van er k o g a n e o Ik ben een woord Van drie lettergrepen en ben een lekkernij 2 3 dient om t eten te kruiden 4 9 6 1 ia een vrucht 6 8 4 is een kleedingshdt 10 3 6 4 in een jongensnaam 7 8 6 1 lA een stad in Zeeland Geen Revolutie maar rsie klas vark levert T DEKKER Groeneweg 73 Behangerij Stoffeerderij Bedden en Matrassenmakerij Complete Meubileering Verhuizingen BRUIDS FOTO S PEESTGROEPEN Poto Brlelkaarten FOTOGRAFISCH ATELIER Fa W j ZANEN O Haven II KINDERCOURANT z n hiiihje en hij liep te peinzen of hij misschien nop erfr ns wat geld had maar z n spaarpot was leeg vorige week had hu voor Dini nog een nieuw badpoppetje moeten koopen omdat hij t hare had kapot gemaakt met z n kunsten maken NADRUK VE RB0DEN Art 15 Auteurswet AAN DE JEUGD Stel jullie even voor zeg ik zit hier aan jullie te schrijven op het perron in Utrecht en het is al 10 uur M n troin is ruim 20 mi nut n te laat en om lat ik bang ben dat it copie voor m n krant te laat zal komen benut ik nu dezen tijd om aan jullie te sehrijven Ik ben vandaag naar Arnhem gewee st Wat heb ik genotenül De rei was al zoo heerlijk vanaf Utteclit is t al zoo mooi Overal die dorre gouden blaren in de schitterende najaarszon Ze wisten er thuiw niets van dat ik komen zou en moeder was zoo verraat Ik heb met va ler een heerlijke wandeling gemaakt oh jullie weet niet hoe verrukkelyk üelderlanfl ia Het iet miHsehien wel erR leelijk van me maar toch zal ik aan t vlakke Zuid Holland nooit o d kunnen wennen Hè ik ben weer go en wel thuis Ik was wel erg moe zou in t n dag heen en te Nu 7 al ik maar gauw met m n verhaal verder gaan andera ben ik bang dat jullie me booa aan kijkt De man dio hulp verleend had waa met den oude in het huisje gepjaan en Kce s bleef met een van de jongens buiten staan wachten Toon zei Nou zeg ik zou t nog beter t evonden hebben dat z n hond heelemaal dood was gegaan dan dat hij zelf kreupel moet blyven Kees werd bleek Wat zeg je Kreupel denk je daf NüU ik heb er een zwaar hoofd in hoor zoo n zware kar op jc beenèn als je zoo oud bent valt niet m ee en hij kon heel niet staan misschien kan hij nooit meer loopen Kees tnUlo op z n lecnen Wordt vervolgd CORRESPONDENTIE M i J d e I p u n t j e Ja wat een onweer op eens s nachts Klsje en ik wertlen er ook wakker van De zomer ging toen afscheid nemen want daarna is t op eens koud geworden Toch blijft het zuHc heerlyk weer dat ik op ens naar Gelderland verlang e en nu op weg ben Ja ons poesje is al een heele poes geworden t is een leuk diertje zij houdt alleen met van Elsje dat is jammer Weer tfoed gemaakt Kees pakte den ouden man op en zei vol medelijdea leun maar op me toe dan probeer eens om te taan Oh jongeneer ik kan niet ik kan niet kreunde de oude ik geloof dat miJn rechterbeen gebroken is och maar de jongeneer moet niet zoo angstig kijken de jonfreneeren kunnen het ook niet helpen ik ben ook jong en wild geweest Steunend en zuchtend liet de goede oude man zich op den grond zakken Kee s was radelooR Wftt da oude man zei was wel erg goed en lief maar wat hielp het hem zijn schuld te Verlichten hij had weer allen goe ien raad van vader vergeten hij hwl woest mot steenen ffegooid en nu wa s gebeurd wat va ier zoo lang reedi voorspeld had Nu waa er ietê vreeseiijks gebeui d wat nooit met niets meer was goed te maken Ëcn paar Jongens holden naar een dichtf t bij staand huis Voorzichtig werd nu de gekwetste man opgenomen en naar z jn eigen huisje gebracht dat aan een klein zywegje stond twee jongens volgden met de kar en den hond die alleen maar geschrykken was maar verder geen letKel had gekregen Verschillende menschen uit het dorp taken hun hoofden bij elkaar en itchudden hun hoofd Een heele scha voor hem kijk al z n bloempotten zijn gebroken en nu kan hij niets verdienen lïe Keea van den domin ia toch ook zoo vreasciyk wild Kees liep met den ouden man mee naar Z w a 1 t j e Wat in i ik het droevig itat Ju je nog steeds niet prettig voelt Ik weet wat hoofdpijn i s en drukke bezigheden leiden daar het beste af Maar je hebt den heelen iLag den tyd om t te voelen Arm meisje wie weel hoe gauw ik eens kom kyken Woon je ver van de school t Beste met je hoor K ru 1 d je r oe r m e n ie t Nu had ik Klaje juist beloofd dat jullie Zondag bij haar mocht komen spelen en nu gaat ze Vrijdag niuir Opa en Oma in Arnhem logeeren tot Dickie s verjaardag Vooreerst komt er du niets van Ik hoop echter dat ik in dien ty l evn poosji ly kan maken om moe l r eens op te zoeken Wat speel jullie toch altijd heerlijk jullie hebt een massa verbeeldingskracht hè Ik kreeg vanmorgen van Elsje de bowischap mee lat ik kippenveei en moest meebrengen voor haar In lianonpak Doen jullie elkaar nooit plJn mot je wilde spelletje s Erica Meisje met jo briefjes aan huis kan ik niet beginnen dat doe ik alleen als er eens één van m n vrienden of vriendinnetjes ziek i s Ik vin i het erg prettig ala je mee blyft doen al is het dan wat ongeregehl Maar later dan Woensdag kan ik je briefje niet hebben Vimit je het prettig zoo druk Indiaan Och dat racen vind ik voor jongens wel leuk die vermaken er zich een klein tijdje mee en doen don weer iets anders Voor hen blijft het spel maar als groot menachen het gaan iloen wonlt het idiotenwerk Die hebben wel wat anders te doen met hun kostbaren tijd vindt jo ook CoÉcle DieDSiverrielliD beveelt ï ich beleeft aan voor het tratiDPoiieeren van Plan o s OrseU en Brandkasten enz rnz VERHUIZINOBN Berging van INBOEDELS 2823 Aanbevelend 15 L N POLDERVAART Tel 344 Turfmarkt 1 GOUDA r onrusN gejaagdheid i slopeioösiïeid acamen vrees prihKe baarheid 1 wondt poedicj overwonnen doop t yebruiK van I ZeTïuw tableUen h nr 7S ü bU opolh en drpgisica nw ArturiMAROT Cural tepoii doorloopen smetten en schrijnen der huiil in doocj s van 25 45 en 70 ets hij 1 1 m ZESSEN SÉooobofeo senna s laboratorium Fabriek v a Pb rmaoh utiioh Spcaiolit t BB Masia nrtihelea II SCHOONHOVEN Mi 4934 27 I A Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroopwafelen MARKT 32 Telefoon 216 niet Wait heb je al heertijk veel postzegels Ik wilde dat ik je er eens mee helpen kon maar ik ken zoo weinig jongens Heb je alle nieuwe Belgische zegels al Die kan ik wel voor je krijgen Wat heb jullie weer fijn gespeeld Twee broertjes Ik vind het erg gezellig dat jullie allebei meedoet maar moet ik nu aan jullie samen achryven Vindt jullie t niet aardiger aan ieder apart omdat de een zoo veel jonger is dan den ander Vertel me dat volgende week maar eens Piettig Dageraa l dat je nu meer lust m schrijven krygt Aster Maar meisje dat is natuurlijk een vergissing geweest Ik hoop dat t niet weer gebeurt Aardig dat je even komt Dickie wortit zoo n rakker Nu zie je dus meer in de straat hè dan s zomers Wij wonen altijd aan den achterkant Ja Elsje gaat beslist 2 maal per dag een uur wandelen in weer en wmd W 1 1 d V o g e 1 Wat was t gezellig bij jullie Moeder kan last van me krijgen Vrijdagavonds Hoe had R den cursus gevonden Jullie muziek kreeg er leelijk van langs hoor heeft ze t niet verteld Wat akelig dat je weer gaat hoesten is daar mets aan te looii Wat een zorg toch voor moe ler 3 van die bleekneuzen Nee maar zeg ik maak me al weer kwaa l over die kransje snaaierij Worden die peutergeesten nooit verstandig Oh oh de toekomst voor Elsje IS donker hoor Meidoorn Als ik je nu van de week eons niet bij je kraag gepakt had was je weer doorgeloopen ondeugd Wiat ben ik bly dat t met moeder weer wat beter gaat Ja t is koud t OvervaJt ons nu zoo 14 dagen geleden trok ik m n extra zomertenue op een middag nog eens aan en nu zit ik met ijsvoeten in een dikke jas in een verwarmden trein Ja ik wil gelooven dat je beter een jumper kunt breien als een maaslap de gedachten erbij zijn wel heel verschillend Nelly Ja dat was jammer hè Maar ik was pas geweest als t nu de eerste keer na de vacantie was geweest had ik jullie gehaahl geloof ik Wat een prettige Zondag was dat weer met al dat bezoek Gootje Ik zeg niks Alleen dat ik verwend word foei Ja dat ha l je nu eens lekkertjes niet verwacht hè dat tante Else zoo maar bij je zou komen op een goeden Zondagmorgen Maar wat we beiden wel graag wilden meisje zal niet gebeuren t is te klein Wil je moeder danken vo jr haar goeden raad Er zyn allerlei plannen Wat t worden zal is voor ons zelf een verrassing Was t Zondag niet te druk voor je al dat bezoek Verbeeldt je zeg ik schryf iit briefje in Driebergen waar de trein stil staat die me naar Arnhem brengt Ik had opeens zoo n zin om naar m n ouders te gaan stel je voor k was ook in 7 maanden niet thuis Ik verheug me al op de verwonderde gezichten die ik straks zien zal Poppen oedertje Wel meisje nog hartelijk gelukgewenscht met je verjaardag Wat heb je weer bar veel gekregen jammer van al die dubbele cadeaux Nu heb je heel wat zakmesjes voor t verlies hè Wat een snoeperig postpapier Bederf je maag maar niet met al die doozen Vleeschhouwerll en Spekslagerlf J DE WIT Gouwe 207 SIITk Probeer mijn prima Worstsoorten als Pretkop Tonfenworst Boterbamworst Haatsche Leverworat Hoofdkaaa Bloedworst Alles laan fabrikaat Baiaald aanbavaland Ö0UI mCHlLICHT vol lekkers Is je oude konijn ook gestorven of moest ze weg Waarom heeft Dwerg niet geschreven en Kabouter ook al niet al m n kleine aardmannetjes hebben me deze week in den stek gelaten Krekel Ik ben voor jou ook heel blij dat je op een anderen cursus kunt komen Nu zie ik je elke week en kun je de peuters ook eens zien We spreken dan ook eens over dat boek Is de dansles meegevallen Ik ben vandaag in Arnhem geweest en heb zoo genotenl t Was schitterend herfstweer Die dorre blaren ritselden zoo heerlyk onder m n voeten Elsje gaat er Vrijdag heen heerlijk voor haar L e 11 e t j e d e r D a 1 e n Hè meisje wat was ik bly met jouw brief dat waa een gezellige oude bekende hand die ik eerst niet thuis kon brengen maar toen ik de onderteekemng zag ging ik m met blyheid lezen Ik hoop dat je je belofte houdt Ik ben allang niet meer boos nooit geweest De kinders die werkelyk m n vrienden zijn komen weer tot me terug met hun briefjes zij die me voor goed verlaten waren m n ware vrienden niet Ik heb vroeger veel aan tenenffe gedaan Nu heb ik voor die fijne handwerkjes geen tyd meer Ik verheug me volgende week weer op een langen brief T u 1 p j e Ik hoop dat ik jullie eens zie op je trekwagen Ik wil gelooven dat het holderdebolder gaat rond het stadhuis Als al het speelgoed er is kom ik eens kijken of ik iets vindMi kan voor Dickie Sneeuwwitje Welkom meisje ik hoop dat je een trouw vriendinnetje wordt Wat schrijf je netjes voor zoo n klein ding Wat heb jullie allemaal Duitsche namen zyn jullie van Duitsche afkomst Je hebt dadelijk gezellig je heele familie voorgesteld Wil je in t vervolg je raadseloplossingen op een apart blaadje papier schrijven met je naam je schuilnaam en je leeftijd er by Roosje Wil je wel gelooven dat ik eerst maar heel niet kon gissen van wie dat keurig geschreven briefje was Ik ben echt blij dat je zoo keurig gaat schrijven de taalfouten worden nu ook al veel minder Gezellig is het s winters by den haard hè Duifje Gelukkig dat Broer weer bijna beter ia Ja hoor we hebben gauw de kachel opgezocht anders is t veel te koud voor Dickie Jullie h ebt zeker wel een heel gezellig huis daar buiten is het niet vindt leert 8 Beide wie beide Zon da gskindje Gezellig zoo n dagje naar den Haag t Is wel kort hé dat ondervond ik vandaag nog toen ik voor éné dagje naar Arnhem was Die piano was zeker een phonola Ik vin I die instrumenten wel heel gemakkelijk maar de muziek is zoo zielloos Juist het mooie van de muziek gaat verloren en t worden enkel klanken Ik zou er niet van houden liever geen muziek in huis dan namaak Jant je v d L Ik was verheugd toen ik hoorde dat je naar Zondagschool was Gek hè niets hartelyk maar weet je t was voor mij het teeken dat je veel beter was Hou maar goetien moed en geniet van t mooie weer Blonde Krullebol Hartelijk geluk gewenscht met je verjaardag ben je nu 8 jaar W t een flinke meid nu al Ik be U 14 52 Maandag 25 öcfeber 1920 GOIDSCHE COURANT VERSCHIJNT DAGELUKS B H A L TK ZON IM tlIBTD AORN INOBZONDBN MBDIDEKUNOBNl 1 4 ncala Mi Op da voorpaciaa M hoocsr Qewow advattutita an lagaHndva BMdaitaaUwa Hl ceMilaa pt a Oroota lattwra an ruda wordM buahtad i AjTwtaatiln kuaan worden Ingauudai doet lawebea lni i n a dalann Adnrtanliakniauu aa ou AfMtaa AIONNEMBNTSPBUS iKir kwirtul ÏJ6 p r WMk 17 cmt met Zond g blad per kwartaal ƒ 2 90 par week 22 eat overal waar de bczorffi a per looper geaehiedt rnMo per poit per kwartaal ƒ LTS met Zoadatablad ftM AbonaemeDtee wordea dagalüks aasfeoomeii aan ona Bureau Markt St GOUDA bij oBxe aaentea tleD boekhandel es de poatkaatoren ADVERTENTIEPKUS Uit Gouda en on Jtreken behoorMide tot den bejorgkring 1 6 regele ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 26 Van bulten Gouda en den beiorgkrlng 1 6 regel f 1 5S elke regel meer ƒ O SO Advortentifa van publieke varmakeHjkheden 15 cent per regel Advertentiën in het Za erdagnummer 20 t alag op den prüi Bnreao ARKT81 GOUDA ie Redictic Telef Interc 545 K wItoerBche rt eeriiw heeft Mch met de va twtelitiing van het aandleal van iedenn Btaat belast er zijn eehtar enkele landen dïe op eigen verzoek in de aerate klaMs tiin aangedagien aooals Polen en Chloa dat echter voorioopig uitvalt en dan ook niet heeift bcitaeM Ook Anpentlnië en Abee inië h ftiben vemoocht in de eerste kdaaae te worden geflijujtat In de eerste kflduee zijn behalve de reed genoemde ge p baatMt de gnoote mtageodheden ent de vder OOiitKhe Domdnloui in dc tweede kla se alleen S em dat 16 ivan de 478 enOieden betaalt in de detde Nederland Bal i Zweden l jechoSlo waMJe RoonenJi en Braflillië Nederfsnd bdu dus indien de bavrootftig voor 1921 ongenviJEigd door de algemeene vangadering w rd gn 4glBkeurd 648 000 goittlen francs mpeben batalen Wat don beiden vmHgeo be n o iln n betreft dese sijn goe ebeurd door den raad zonder dat de verandering hierover kon bealdsHen Voor de opsiiehtiiwipflriode tot 20 Juï 1920 bedroeg het budgiet 264U 0O pond steridngi en voor de laatste ses maanden van 1 tien m lioen gouden ftaanee Deee onkosten komen ten laate van de 88 leden waarvan er acht nog ndet heUien betaaJxl namelijk Oidna l jechoSltnva ki e Joe o aviË Aii enUniti Cutoa Panama Rairagiuya en Salvador VerBcheideoe deze staten met name TfiiechOhfOonvakije en JoegoSlavië aulleo ecfator Toordat de algiemeene vengadering wumdt igehouden hun bijdrage stouten Artikel 104 van hst vredemwdnw mn Vereaillee haellt voooveeehreven dat tiuachen de vrije atad Dantate n Polan n V nirag moet woriten gesloten tenainde ei voor te aoaigen dat de betrekkingen tusschen beide geregedd werden en Pojian over Dantaig wye toegaiag tot de see lou hebben Dit vemiragi waarvan de teliHt 19 Octoher ie vaatgeateüd zou Zatendtaig te Ilarijs wmden geteedoend Het bevat om de voegende bepalingm De Poolsche reveening die een dipiomatieken vert eg enwx oinüger te DaiVllzüg aanwij£t behoudt de leiding van de buiteelandBche aangelegenheden van de vrüetad Da ntaig alssnedie de heecharming van de bewoners van Daiftzig m dan vreennde Dantaig aal het recht hebben aan het pe Boneel van PooQische conaulaten in het Uittenlund te piaatsan waar economieche belangen van Danting behartigd moeten worden een deakiunddge toe te voefpen Polten mag geen intemattlonaal verdrag waarblT Da tiza s betroklken is sluiten zonder mei de vrysta l Dantzig te overleggen De door den Volkenbond aan te atellen Oppercommissojus kan over elke Dontslg betreffende intemationale overeenkonurt miet toestemming van den Baad van den veel waard bij het vechten Zoo was het vreenade huikhouden VM het Huis van Muir waarheen Staote Mac tenigfceerde het zogebeelaen van den ploej edstrijd medbpengend HOOFBerUK XI Behalv xljn honden Sbaron Mc Oullock en aün twee aoons naton om de taf ö en aten hun avondetm De eerste luisterde grimmdjg naar het verhaal dat sijn aoons hem deden maar htr toonde geen belamgeteUing zelfs lüet boe df bekeivó6r hem geoet werd I nam dien slechts m de hand n beOoafidc dien n ieu WBgdenig Wlaar leerde je ploegen vroeg hü en beker rood draaiend Ln zijn laiwre lenige ving er i Verleden lente daargdttkl aekle llioy met ayn mond vol nu eena met HpeA en dan w er met gebakken aandapipelen Hü wee naar de boerderü aan den voet van den heuvel waar hij den vootiraandien winter geweea w b mef een beweging van zttjn duim Je schynt dat Ah ïn hH hootê te hebben zeide hij er ruw bijvoegeod 4k fAlilde dat het ook xoo goed stond met Je schietent Je miste dien laataten reeboh op dertig el en als ik niet achter ja had gastaon was het beert niet gevaQan et komt door dien ouden pcrnifKtok zeLde Boy niet op zijn gemak naar aün geweer aende men kan daarmee nooit zeker aUn van siJn cbot nem telfa niet op dertig el V moet het aelf eena pffobeeren vader 3eehte uMikn hdagw aUiiid over deaen een antwoord udt t loUnen ten einde tenstoO tot een reBwdii te komen EnDBtiger ia de lioestani in de BdgiMlie mljn werkewwereW iwaar ht anga partiloele fttaküjgen voorkiwnmen cn waar nu een glock out dreigt AUbaqj vulffeau de correspondent van de öoiir W Oiarleix H4 bericht dat de bond van iMMgooaars in het antwootd op den aA van het mUnM erkersbeatmir betreffeötB een loonsverhoogdng vaa vijf firanca pMr diUff heètoen verklaard die arbeiden d i 31st n October te aullen ontslaan iod en dazen hun looneLsch raet intreWkeo De kabinebscrisU in Bdg ë dito aa laiw dredigande is zal niet tounoen worden vernDeden In te aitting dd het loabSnet vandaag of morgen houdrt aU het besluiten den kuTking een draadlooa trieemam te xendeoi om den souverein in Ipemiis te stellen van het beglutt van aïile kdeo der regieering Iheon bij bijn temgSceec op den 2en NovemJber aanstaande hun coUeotfef ontsILag aan te bUeden eet aWfPoden van het frtiniirtieme wordt met ailgemeen au erieux gcoonHen M eK gdloofit er eigenlijlk ndet aan dat DeJacroi x inderdaad van het tooneei aaJ verdwijnen In de Nartiion BeSge moemt Ffunand Ncuray de criaia june criae ipour rime niemand hecht gKtloof zegt fa aan het heengaan van de uu aan het bamdod synde minister welke vermoedWWc ftU n of na noeg allen weer in de iroJ ende comftxiiiAitle imiSlen worden o igenoinen In iedfer geval gelooft m n dat Deïacroix de porteifauülik voor buitenHandaehe Eakien zaJ nemen De Voillkenbondisraad Lie op t oogenbiliik te Brueeel vergadert heeifit de voorkiopige begroating voor den Volkenbond vx or 1921 Boodg€ikeuttl Ze beüooprt in totaail 20 50 000 gouden francs Deze voorJoopige begnxrtnnig zal aan de algeoneene veigaderilQg te Genèvo wooden voongeflegd die vooral m de ddro te uitgaven wellfce op 3 mollilioen wotdsn geraamd nog belangrijke wyzligiinigen aal kunzken bremgien De voopnaamabe poet is ven möHlioen voor het Inteitmatioinaal Arbeidaibureau De v ststel ling van dezen post gaat buaten de bevoegdheid van den raad om Oip de kapltaalretoeoilng artiaat twee miiloen voor dte twee halfjaarii ksche etoiPtiagen voor de gebo uiwen en voor nKnubalair Voor reservebapitaoi is 2 50 000 gondlen francs uitgetrokken Blyft tan skrtte de post directe uitgaveti van het secietanaat groot 5 800 000 gouden francs waarvan 4 200 000 voor aailorissen van hot secretariaat Wat de veodeeling van de kosten betreft Kleze geschiedt aooals beSoend voflgene de basis van die adigemeene pio t unie t e De spoorwegstaking uitgesteld De mynwerkers tegfen spoorwegstaking Nieuwe conferentie met Lloyd George Gevolg van de staking in de mijnen Actie der kolendelvers in Frankrijk en België Belgische ministercrisis Het budget van den Volkenbond Nederland s aandeel Het verdrag tusschen Polen en Dantzig Algemeene staking in Roemenië ONS OVERZICHT jËen heeriyk gevoed van oipduchtin g nvmc vandsAg een confementie om de bwiestie van een symspafiiiieaibaidng VlooT deoi igéheelen toestaind is teokementt dat er een zeer grootte agtlfiatorDBche werk1 aa mlh mi wordt gevoerd en dat de naddcate edemeniten overal in de vakiveireeiiiiKJi ngen de baae BfpeS on Vuiög hioopit men dot ze teau oitte de mindere zullen bflljlkeii en het confliLct nlei onnoodig niHlen nMfcreiiden en verengen De gevolgen van de mysvwerkersstaklng alleen xajn aü eng g enoeg wat o a Ui jkt unit iniiclhtiiiiscn der Qveniog News Bet blad komt tot dfe conclusie dat in de eenifte Kiirie dagen van de ataking het verlies aan BteenkDod voor het Isad 2 600 000 ton bedraaglt een hoeveeShoidL welke vcAldoentte is om in gffmme tijden apoorwegen en Indiifltaie bijna een vfeek aan dien gang te houden Het Mod geeft voorts de onder baandle cüfers Worfdoozen 1 200 000 mSJmjwierikeffB drie dagion loonverlies £ 2 800 000 75 000 anidoren drie dagw £ 160 000 12Ö 000 andieren twee dagen f 176 000 150 000 anderen een dag £ 100 000 100 000 onderen korten tijd £ 30 000 TVxbaal aantal werSdooffien gedunende drie dagien 1 660 000 totaaJ veridee aan Jocnen £ 3 266 000 iWagens dft Btabine jb naar de Petit Flarisien uit Hiavre vameenut de paasaigienid eniat tussohen Southampton en Hiavre sedert Vrijdag stotpgeseit TM den beköt van do noodwet voor sitakiinigen blijldt dat zaj bepalingen bevat betreffWide het uitvaa rdigen van verordeningen txrt bewaring wam de openbare orde het verzekeren van aanvoer het inprtandJiourtlen van het verioaar em het o i agigem van straffen bij overtredlt ngen De Fransdie mijnwcrkera voeren eveneeniB actie voor looin8varïuK g inig Men if door nog niet aan sbaking toe doch poogt zijn edschen te zien ingefwUligd langa den wieg van onderii imieiLilng ai Het te Parys gehouden mijnwerkeraconigres heeft een consmaniqué giopuMiceerd waarin wordt meegedteeld dat volgeiis de besluiten van het congrea wan Sit Btdenjie een onöwerv is opgemaakt voor een nationale oivereenkomst waarbü de Itoonsehalen voor gehee Frankryk wwrden herzien Dit ontwerp zal onmdddeJïyk aan de regeening worden genenden om te worden ovengelegd aan de mijn en 9eigroeivenexpiodtenten om van de Ba it che regeeruiig en t puibHtek óom htiiverein De apworwwgiBliakiBig ia ovge schuit De uiitvoeireffKle Riaiad van de nujn wierkersfedera tie hoeft den s xramvegArlbel deois een acdiryveo geaomden om hjm aller vrieodelyket ite bedanken vo or de eoede bedoefliioig om aïoh solidair tie wilil en veirkSa rem de huJp aou eciiter de mijnwepkeirB van oem wal in die sXoot bremgeoi em daarom wilden ze üidua het schiriiven voodoopilg a Ma ein het sadkje aüüieein oip te kiiapip n lioyid George had len nfujniwerkieawriaad tot e fi nieuwe conferanitie uatgeauxKUgld welke invitatie vraa geaccepteord en diaaiwn was het beter de actóe d r apKwuriiedüii uit te stedSen op welk vercooek het bestuur ven de Umian of Bailwifty nnen vn Braame In igJOig heimelyk vartiwifiid er ffl Af t ko nnen Het besduit tot stoaiólDg ma sooais men w eeit door de sipKXMliM den ndet gunstig ombvangHa veileta hadidcm oedfe deo wen u h te kleoaiieai gogeiveia dat hoenrof dit voügiens de atotuten niet lOpodüig ia een sie ntmii nc onder de leden het voomeanen vwn het bestaonir du toékrachlügeai IWit is ara ndöt nood het uitabel van te apooiriw i9tiakinig Eftaat vermoediéaijk gdijk met éihibelt Naar verijufldrfie aou Bridigemian de BiinABbeir vian myn wez r een ndeuwe voor iatft eidean8 tuKonemnliJke foxnxale heUban ffflonden maar It is widl Haast oo goe l wis zeiker dat de myniweriueps zdch daaa op eerst eens mioet bedenËten Gisteren heeft de oonfenemitie wiaamboe de piremaer waa urtgtenioodjiigid pflaabs gehad zonder dat men tot een definditief TeauJtaat is geïoo men Reuter nvelidt dat de bMspreknnigeiii ituaechen de peipeepiiiig e i die gedelegeenfen der mijnwedteiisfederatie vandaag Maandag auilett wwrden voortgezet Intusschen leeft het j uiblieflc awoafls te èegrypen is in een srpajinii düe tamedijk ihwopwol ie Men heeft gpode verwaohting dat het conflict niu spoedig zial zyn hyge ilegd en dat in ieder geval isn de eerste dagen geen sym pa hie istiaiking aal wortlen geapiroclameerd te eender niet daar Woensdag een congres geiho en wiordt van al e aangesloten vakvetpeemgiingen Inrtiuisscheti hlijfit de mofiiellijidhedd van symtpathie tsta kingem onder sommaige gtnoeipwn van arbeiders ni et udtgeeloijan Voorail onder de iia wnoiibeiders w as Zaterdag de toestand erasög M n verwacht dat heden duawn den arbeidlens ontslaigen zullen wordeoi De a rt oideT8 der eleda i iteitswwken houden Feuilleton den pony te laten begaan Toen hy duü aan het 3ui8 van Muir knvam stond de deur open en was het huis leeg Daarover lachte hy in zidiziedf Aam kind zeide faij weilgeanood het zal een piretje voor haar gewfeest zijn Zy ziet niet dikiwijie woti hoop menibcihen in dea woeste plaate Zoo beignf hy zdcih naar den bekenden uiftüqjik wUarop b om haar genoegen te geven een aitje had gemaakt geheet beset door een ruw stecnen bank Ja daar wibs ziy Hij loon haar witttle nmts zien met een lint vaetgestrikt en de tcwart kanten öhawll dien Ml voor haar had meegebracht heelemaad van Malaiga waar de oranjeappetlen groeien Eki ginds naar hem toe waggedend kwamen de kinderen hand in hand BeiUe snikten luid miaar het waa Roy die maik Mioeder sdaapt s nrak hy Mj wil niec WMilUker worden en raet oras praten Het een pHotseliais stnak gemcht deedSihapon een sprong naar de helling Mariewaa doodgeschoten waar sy aat dood aonder zdch bewogen te hehben ZUleunde tegen het zit e en het wtos alnf zyop haar breiweiik neermg Een gat in dehelling toonde waar het hert voorbij wasgeanield jui bg de plaats waar Ü t OvBrigens was aillles weg van den heurVeJ Jagers en gejaagde achtervolgiara en achtervolgden De eagfte leeg de drüvwra deJachtoawrenem de lastdieren de geheeleboel Hiet kon giatoien geweest zyn dac itaharo Mc Oullock toen hij deze atHtewaainam Hij Ibevowd zich alieen OD debeide met een doode vwmw en twee klndemn Öe schreidan STERKE MAC Naar het Schotsch van S R CROCKlETl Geauthoriaeerde vertaling van 1 P WESSEUNK T ROSSUM N druk veit oden Van dien dag af v m de man veranderd Hdj ging niet meer gere elld naar de marict AMeen als hy schapen te veritoopen had feon hlij giazaen worden op den weg het vee vtnoag in den morgen voortdryvend maai altoos in de lage landen den heuvel ontwdtjikend Em niemamd kende de pad waartanss hü ziyu beeaten zoo lang oagiC a en voortgedreven had 20 Diat was ook het punit waar de goederen der drie heeren aan eükander grensdwi i op een heumelAje in de heide hoog bo de bouwüanden en hun huis mt Marie Mc Culkjck ginaag te breien tenwy de kinderen om haar speelden terwijl zy keek of haar tnan ook terugikwam van de heu wIb en nKJPem van een beffiodc aan ün ei eer Bennanlbiacfc of nog verder het d in van de marfotpllaate Dmmfem Op zeteffen dag w a er een gnwot heen tB wieBir gedraaf 0 p de heuvels geweest n gouvemeoir van het graafsdiap op Iwoek lijnde by lord aankélis werd de IJMte Jacht getoond die dit deel van het 8 a fsohap aanbood Herten werden opgeMaed er wwd acht o © gemaakt ry wwden geschoten met veel levan en geraas tetiwyil in het hooge hoekje van hun vaders klein landgiood twee kinderen in de hand n Maipten de mooie hruine beesten ziende i4acihitien over de duiken ak vogiels en het viooly ke geknal der gew eren hoorende Sfcaron Mc Oullock kiwam dien avond teat Ham Hüj aa opsvèoudeo doordat Voor het overig voridaarde hy den oorlog aan dien landiheerm die deed haddm enomen aan die oravoorarichtige wreede sport Waardoor hy zyn vrouw verloren had Hy kocht en verkocht wedaag vnatt ayn proviaitekia t was nooit aonder verach fwild Eendgie lokite hU op ayn forond en schoot ze Andmren bracht hij mode nadat hü een nacht het wild had nagieslopen Hy merd bespied achtervolgd men wachtte hem op alles teveigeefs ÏÜi kon een dooden reebok naar het Huis van Muir brengen door een kring van postende jachtopadchtiens en dan ais de morgen aanibiak konden zij hem bez ziien met het dier het vel af te sbrooipen in de karreschuur TToen de joogens op roeiden richftte hÜ hen fflorgviuldig af en vood in Roy een bondgenoot naar ün haat Al de ovarsieërftlc disten van den smtokkielaar al de kracht en n eht van den overleden zeevaarder dïe het wlUdbte scheejwvoJki van aUe Latijnache rassen dooreengemieogd in bedwang had geftwwden aonder hloedvengoeten scheen op den ongen te zyn overgeBaaa jflflrob ieek meer op rijn moeder en of arhoon men hem Ifltm veirtrouwwi om te waiben te volgwn en vendag iMt te bren I gen ae hü o l ö d We jniat