Goudsche Courant, maandag 25 oktober 1920

18 3 4 1 1 18 8 6 4 2 t 4 4 s 12 r 8 3 1 a 15 18 6 8 8 11 13 7 3 1 i ll 6 4 6 10 6 i 4 9 10 5 1 4 3 10 5 1 1 4 6 U JW 14 m 8 16 M 17 Wli M 8 19 M 21 Hier noteeren we W F C 7 1 3 3 e 19 A D O 5 2 3 2 7 Quick e 6 16 2 Feijenoord 6 6 22 6 D E C s 4 2 IS 10 Stormvogels 6 3 2 14 9 B C H t Gooi B 1 I 3 Ti H D V S 6 2 6 B P C e 8 V M S V V 2 S iti H F C 6 1 3 14 Hilversum 7 r 14 2 14 V U C 6 2 17 4 10 Hercules 7 i 10 10 Olympia 7 1 3 11 12 Victoria Zeist 6 7 4 2 i itll Velox 6 2 3 6 A W 6 3 3 6 11 Gouda 7 3 4 3 9 D 0 0 7 1 1 6 4 16 3 T O P was gi stèren vry evenals de daarin vamitt ewchen nfet ma wwideri vKddaML nirtL De premier weigwtrde deze efachen in tenntVireo eo veridnveAe éU nwnjWIiè den aJgcfDeeoen toeaUod TenbeterHw tireedit men 1 bat no etUfe acm d4fm om in te positie dar arbeidtm venbeiteriiw breogea Olke onv ettiffe diuid m maatB Mlcn uitlciUceB welke geAwdn zUn voor liei uuKUhaven dear oole Don lÖMi October ËG d n 4e apottKmeKaAeiders het werk neer ffierop w rd de mobilisatie a rÜDoaftffd der dien Michtig epoaiwegatimdoFa Een miiliÜBir conunajido werd in het station van BoekiaraBt KelnBtaiUeerd Eeo dieoist v a müLitaire treinen wierd eorgoniseenl voor de levensmiddeleovooniening en het reiidfirfriBvericeer I ecreD n die ihöt mobdiLisataeibevei niet opwlgien lullen voor den krügisread worden rebsmchtCT ffienia koiiid5 de de alffetmeoie comtw der v cvereeni ainïie i den 2len Octxibpr x e aJgeme ne werkstaklnfr af De regiei fiïff atalde hienof den itaat van beleg V i pera ceowuur wero De Bocialojstisaie Kamerletflen Drigion en CutaM die pMi tiÜ0an era zljit van Moeikou k 4a vowaaa in tt ij Mtev prafl j Mffi n iiaUftdera aijia g jre efiP de i en van de vakvesveo piiuigtacSnaMaBfc n gesloten In de hoó fdisiüd tè de immncie heersdit rust het troinverfoeeir wondt door techm die troepen oinder de beechennuag mn andere soldaten vemzekierd De alffetneene weodoBiiaking misluJbte geheel éè katé a reeitauraafs en mofca iinen t é iyplüt de trams rijtiugen en ta i s wijdm iiWjf s SedB De dB fcDftden vomchüMa ia iM ailia forvnaat CïedtN tel l stakójngen krvmmen voor in paKticiaflj yNdryTeai n hiet arsetnaaJ De rec erin M 0I4 mede dat het Itxni dar italoiiwsdHMt ttbt aal worden uitMtaaad uitbreid gelijk aan die van vóór den oorlog te henkrygen heeft de Afdnieter van Zjandhouw besHoten eerlang een beperkiten uitvoer van vaikensvleesch mogejijk te iraken zulke in de verwachtang dat daardoor niet alleen de varkensfotekeoTJ aach verder kracbtag zaJ uatibreidMi maar ook dait de prijzen voor het hmmenland op een red Ük niveau aulleo blyven INGKZONDKN MKDFDEBLINGEN uui op den Zaterdag s orde geateid op 10 uur Alvorens den Raad advies aangaan de deze aangelegenheid te geven bren gen B en W het volgende onder dm aandacht van den Raad In Mei 1920 deelde Zijne Exceilffluiede Minister van Bininenlandsche Zakenin do Memorie van Toelichting op jjetontwerpZondagpwet n de dat eenregeling voor do Winkel luiting spoe dig was tegemoet te zien j IJeziT dagen stelde mode naar aanIrdding van deze mededeoling de heer Schaper in de Tweede Kamer der Staten Generaal aan Zijne Excellentie den iVlinister van Landbouw eene vraag waarop Zijne Excellentie ajitwoordd lat hfit wetsontwerp inzake de wink aluiting om advies geetoltl was in banden van den Middcnstandsraad welk ativies bereids was ontvangen Raad p eging van den Alg Ned Bond van iJamieis en kantoorbedienden werd bovendien binnen niet al te langen tijd in het vooruitzicht gesteld T it deze mededeelingen van de zijde eer Rjegeerjng bliiik dat het onderw erp waarvan door de afd Gouda van den Nod R K Bond van Handt BKantoor on Winkelbedienden St FraiJ riscus van ssisiö thana gemeentaJijke wotlelijke regeling wordt gevraagd binren zeer afzienbaren tijd door dm Rijks wetgever zal worden tor band genomen zelf s door organen dor Rijkswoigeving reeds ter hand genomen is Alvorens dan ook aan het door den Ünad d d 30 September j l tot het gericht verzoek om advies te voldoen stellen B en W den Raad de vraag f hij goiet op het feit dat de regetng der Winkelsluiïing reeds een onderwerp van wetgeving bij s Lands Reireeiing uitmaakt iwensont dat in atwnchting daarvan door hen wordt overvvngen of © omeentefljke regeling voorals iog al dan niet wenschelijk en nood akelijk ie Dlplfliu Stanograf ie Druiven fava tgiik f ö Idem Mimiit ƒ 46 56 Burt € l tT Ml ƒ 30 56 Niveau Patito ƒ 19 a Duchwae d ooiaiii ƒ 30 45 Winterjaoïwë ƒ 18 9 ToÉrntó ƒ 15 06 OottlreuHtten ƒ Ifr dO Bell fkuT ƒ ie 18 GoudiiermeiMn 12 U Jasappden ƒ 13 46 Huian n ƒ 11 14 per 50 Kfi HtoenAiool I f Z8 6 idem II ƒ 16 18 per 100 atuin Spercihotiaeq dun ƒ 40 5 H IL aaad itei mot 14 06 Idem bonk ƒ 10 4U9 ièem aH C ƒ 8 Ö per 100 KXÏ Bonusa spruiten ƒ 2 28 3 par zaio UiwJ 1 3Ö p H k Peulen ƒ 5 0 Sn0lboonen ƒ 9 JWIt Spercieboonen dik ƒ 26 a5 per 100 KjÖ Bloemen Koteai ƒ 8 44 X Hik1i ƒ 4 0 7 C9iry artl h ƒ 18 08 Am aajel eren ƒ 7 10 Douwurdlia fl ƒ 6 60 10 Hikienihladem ƒ aj65 V4 440 iper iOO atute anïJvrMf ƒ M12 p r jOO lyyfcj eb Oooenswoud Jr stelt BaUker in de gelegefliieid aan te vaUen en deze forceert een coi BT Ook hier Is de verdedigpjKr op haar wat Remiltaait nihil Viote een vinnóg Mhot van Roe en bijna op hetselfde oomtiik moet Boere 4e A n l SlMICfeMr 0 to den Steeds Voor dipïoroa A Btenografie Ri nts vw i 1 oar r hoerou F rauGolovt van den heer K r lUla BtmulMv 26 Oot De c obmal AiMn Isuiuich reliuUidun tuUni den len De centoer in Co terka in een conferentie Wj e nfc e r wn wMria tal worden beraao I Ha Miatt HUc I épcl emr a n nieuwe repAmtc ier vroe den dyjl niitiaken i conauiatren üenat nw i lMiRMiW wi eeo tolverboon over de uitwiaeeïinff van laiwltx uw ro iueten en over een ieki in lenfftenuat en rw l Mltt w UniM Aaa itaat ranlar v ai wnM o er de yambm van een cftneenac appeliike verdeidi Bff en de aanneimn mn een icemeenaebapp HMu lltio H l faMt T r cwtnari Arae erd verleend aan de hoeren Balt M van Geloven E de Kok nfl en A A lealinge Ifataurkundic Genootsduip Dr J H Aiberson hoogleeraar aan Vldbou lw te Wagendn o T la BvoiJd in Ae R me voor Nederland en de Volkenbond De be pootang van den VoÜtenbond wcJ ke dtoor den VoUoenbondsraad ia owfeatelden door de algehieene vergaderimg nogdient bekrachtigd te worden stelt Noderiand s aandeel voor 1921 vast op 648 000 goiKlen finanken Tel De EngelMche mijnwerkerastaSüng en dje I T F Naar het Viad verneemt heeft het bebcstuur van de Iiïterfctionaie Transportarbeiders tVderatóe ui izyn te Amsterdam goh ouden vergiadering ook bespiroken of en m hoeveire de transportarbeiders welke in de I T F aijn georganiseerd den stokiendejn mijnwericers ui JÜngeland ihbematlonaal hulp zwuden kunnen verleenen Den Bt cretaria werd opgedragen in overleg en in samenwerking met de branaportarboidersorgianiEatiies van Engeland Prankrij k Duitischlünd België en Hollandi de noodige n jaatreigeilen te treffen voor een eventueele iiitemationaJe hulpver eenjng éedi ng Ook Gouda W fc SfflHlW nia 0nate de eerste helft vervtrüliit jgeeft de eele ploeff een schitterend ipel te nanaeh nïw A AVe4 MM e l li HêHad Ji Jtnuiikundflg Gemootechap als spre A met het ooderwenp De be STADSNUBUWS J De be tter enaymen in de levende nn STproeTen m lichibeelden ziuilen het GOUDA 25 October 1920 Combinatie haven esi marktmeesterachaii In ilü Uaaüi vürgaüoriiig van rt iuli j I heöiüut de itaad den aaveoinoester tiezer g nieeutü tevena üv lunciie van Auirktmw sier up to dragm en werd du iitongevulge don heer r Weil gemcenieiiudtó enlheveu van de liom opgt ilriigon werkzauniboden in verband ihti het marktwezen liet lag in de bedoeling van den IJand ImUstgonoemden gwrneente anibto naar eon waehtgold toe te leggen en b en W omvingen upürachL ïiizaKe et ii en ander e n nader enderzoou in te steiieii Alvorens ovenwei hieraan to voldeden meenden zij dat het belang zoo el van don üavendienHt la van hetmarivUez ai eischtea dat zij zjcti opdo hoogte stelden of wellicht hot l rovinciaul lioatuur ook bezwaren zoukunnen opwerpen legen eon cumbiimtievïin de hinctiee van havon en inarKimc stur m verband met het ieit ditlae Jlavennieetater alh gaarüor dor douwcrecliLun ook pruvinciaai amb e n ar IS Bij ö JirJjven van 27 29 September jl b no IJl Se ufd fl ti no 1 iiU deeleu Gedeputeerde f taten dezer piovmcie aan B on W mede dat haniitTzijds bezwaar bestaat tegen het ïitai iioinen van het marktimjeöiorscliap i ooi ütMi gaarder dor Gouwereciiten u in iio i onkere Sluis llmihoiz liet wil B en W voorRomen dat deze uitspraak van het Collego van ue Ifpiiloerde Staten dezer provincie welachl verandering zoude kunn on br i n in het raadsbesluit tot combinatie lan vorefligeiielde gi nieoiitoiijke betrekKingen cn dienle ngevoige eveneens in Iicl hui verzochte advies inzake een 1 1 ueji th iiift nog in mmctie zijndcn niarktmcester toe te leggen wachtgeld ZIJ stellen de n Raad daarom voor oen on ander opnieuw in Iwhandeling te nomen cn liun d igewcn8cht en zoo n odig fMii nadere opdracht te veretrokken 1 verduódeaUkem het VitJ C dMl sledirt nemen hebben ie geen resultaat ebonder zeer gn ote aipajmmg oarat rÜ nwt blanket atand Na de mst domineert V VjC wAleroiw maar krm 9m teflffWlN Ar eenenkel open schot Ook Gouda gaat ia meeritot divi aanval over Kenkhof dlefvortg week beter voldeed kchlet dan t m depaal Ook WkLtlhi pmoboert hot rt eenheetillgc rétutfl i balM lïfMi èenHnnigschot datd hn p wh4a iM k o te vancornert kan reddan Van bw e i tdii ontbrandi dan een KefUgen fftrüd en fai deperiodfe be kt Koolmees in het beruchteg ft ied d o b ïpètde haat IJe fenaJtywordt ï onhoudbaar in oen döennèlt aingezefCen V VC leKÏt O J u Dit riMt de Ówuf AaW zÜ tonnltop he HaagL vate A af ft rtert eemlg hoekB hoppen die all minder goM worden gtmomen w gvWeHtt 1 Uit Mtt vrüa sW tenaa fianiéewoua Sr ontsboQd een hericen druk oi hef Goudadoei maar Boere redl Dun hirlIgV fry kick door spelophoujdeii TO te ver ulv toopen m A d n 4Mri wat l n cheid rrB t ht r Viscdioonooura Hei eflaaj v e reenrigmg de Biiek g wederom een concoara gehouden De Bitslaf daarvan waa Ie pr C v Uunw 5e pr C M HoWhuijsen 3e pr H Heus 4e gr U l Dühr 5e pr C Hoithuijsen Ie pr T van Hemert 7e pr J v Berge fc pr C J Donk 9e pr P Perdük lue ar C de Jong He pff J Haua 12e pr u BMalstajn 13e V Wfiimga 14e pr C ie fceiaer 16e pr A J Düihr 16e pr J STd Heuwl 17e pr P v Béngen 18e pr J C V Jaaraweld 19e pr P Eiienisbergen Sta re fis4JB voor de ellfide prii werd toegelMnd om Jon Heus OOUDEKAR J B voertbajveneeniging alhier heeft gflafgai haar eersten wedetrijd gespeeld 9 ar nieuwe tenrein Het is een nwoi groot Inreki ligt dicht bü de kxuu der gemeealllH ooodat het puUiek g een verre tocht be r te mnkeo om vsn h t men beoefoten de voetbalapoait te genieben De lieftwliberü daarvoor is trroot dat bleek g s en al toen c 300 bezoekers deae wedJrijd hebbbi be o dit Het wae zoowel voor iBl reIuwien Qouderak als voor Alfen een jtifenid terrein tx ch wust Gouderak na 1 af iajinenden sttr d te wËnnen met 1 0 iBtereumorgon toon de landbouwer AfVj Kool ging melken kwam hij tot de onaangename ontdekking dat in een sloot 0011 koe van liean verdronken lag HAASTRECHT Zateidagtmoirgien beg af de bode A de IdnigB van Schoonhoven adoh naar Gouda Ter hoogte van den landbouwer G Kompcer schrok het paard van etef passeerenden auibo miet het gevoeg diat paard en wagen van den dijk giing n De politie werd omttooden we ke de sporen van de auto en het gerU van de bode loonden opnemen De awt wias met een Hid door het gras gegaan en wus een bitart meter van den waaKn van de LangL rigelMeven Het omgeval i een zeer groove idiadiepost voor de Lange van wóeaa wjiItn de kop letterüyk verbryaeld is een der UBen en zeüfs d veeren waren gebroken tVè de inhoud Xnan den bodewagen nroet W geleden hebben Vierfwaren aiguwm en lito ei andere 2iaken kregen beJloaKrijke Bciaie OUDrWATKK Qe nieuwe ijetent zal gebouwd worcten téa d lange Bt rgwal of heit z ig vooriDBÜge KiPualt iat De benoodigde girond is van de geaneenite aanifcirigocht voor 5 ceni per M2 De aftrek voor den Hoofddlyken OmSlafr voor noodsaloelijk levensonderhoud is gebracht van ƒ 400 op ƒ 600 en de kandersfibrei van ƒ 25 op ƒ 60 De SPORT De Frwudw vlantnn van 1STftf4eni r PABJJ6 26 Oct E n omtixieW bIccDtigheid IMttt fiuta vtml ïn li Gare de € M Wüa t ri eri ill r i n de aajikomst der FranscKe vïfiièwirf d e m v r 1 Wj i e tHiWge it u a T4 oif ï Ji ftius 36 Oei tftxlpwi hebben de genfurt ontruimd De Poolscfa RuMladie vrade r t ilfBU £ 26 Oot l e Aeheale Poofi dui pH ponvi entarleert niet vreugxH id i liftJlVTunaLl reite condor eenlj sl ging en m rt atcemeene atanuna d PIj de INwlw Kiamer gwatttficeeni iBlHo miisM e voor buitenlamkiche i aken f gp jguil clie KouTWr begint het raM ort Hea ldeflnltlève vredesvoorvnuuden aldmi j U nlUlc dat de onderhanc i l to te fonlcMi m d owkqUi ivui I md tf VOETTBAL De aitslagen Westelijke Afd Ie klasse Dordrecht D F C BUuw Wtt 0 8 RottBTdam V O C hTv V 3 3 Amsterdam Spartaan V V A 1 0 AJax Haarlem 2 0 Utrecht U V V Sparta 2 1 Den Haag H B S A P C fr 1 Overgangsklasse i Bchiedam H D V S Stormvogds 1idfeRotterdam lï F C Quick 0 1 Haarlem R C H t Gooi 3 0 w ormerveer V Fé JenDOtd V lP Den Haag A D O S V V 1 1 2e klasse B Gouda Gouda V U C t 1bè f f nü Zeist Zelat Velox 1 0 J I Utrecht Allan Weerb etoulw 0 4 J Hllv un toriarD mÏT O aé klasse B rrr i Rotterdam Siod Schoonhoven 6 2 é E itry ï klMM D fp Delft Concordia II D H C II 1 0 i Den Haag V U C II H D V S Ill 54 Overakt t Vyf van de zes ontmoetingen voor IK Westelijke eerste klasse hebben de TeTwadlti gen niet teleurgesteld Bliéw Wtb hMit de ontmoeting tegen D F C emsti r opa ra t en met en spir ende overwianing vMi 8 Ü pitkt ée Am tevdamache olkscllb Oog zonder te 2 jn geslagen aan het hooid dezer competildi onmld liJ gevolgd door de groote Am iterdammer Ajax dat in e goeden strijd van Haarlem wjst te winft 4 e Spartaan en D V V k amen met de 1 winstpunten uit den strijd De ontmoefiiiig V O C H V V stond gisteren in het i ken van reserves Vft9 22 debutanten ms bJÜ beide ploegen sanven ongeveer één eö j tal reservisten waai van de groote Hjto I C he de gnwtste hefft teMe en kfeeg S t k haar vier nederlaag te boeki Door de omwrwachbe nedoPlaair dottr hekkensluiter A F q aa B S to i bracht moeaten de zwirCbrD mt Van Ht rast de tweede plaats aan jax 1 X e to oiuanwmuaer wm da daar ze plaats vond ten aanschouwe van eigen huis A F C boekt hiermee haar eer Ste overwinning en ziin de kampioensillusies voor H B S reeds spoedig vervlogen De stand is thaMI Blauw Vit Ajax H B S Haarlem u v V D r C Spartaan V O C V V A H V V A F C Sparta In vast tempo stevenen Quick en Foyenoord op het eer teklaisseHchaS af Quick klapte R F C met 1 0 terwijl Feijetioord inj Wormerveer een spel van kat en ftiuis speelde en ten hlotte met 9 2 won R C H en Stormvogels doden eveneena goed werk terwijl D E C bekomen ii van do erst nederlaften en zidh tJ ns moer thvltl gevoelt in haar nieuwe omgeving Gisteren bracht ZQ the good old H P C op eigen tet rein een 6 1 nederlaag toe en bezet thans ïeeds de derde plaats we 5 2 12 10 8 8 8 5 4 3 2 1 De tweede klasse B werkte gistereii een normaal programma af met normale uitslagen Hier handhaafden de leiders lich geheel V U C zegevierde aa em rweldig zwaren stryd waarin ver bet geheel domineerde Haar aanvallen wartn veelvuldiger doch die van Gouda meer gevaarlijk wat bleek uit het groot aantal hoekschoppen op het Haagsche doel geforceerd Nos tteed geeft de Gouda ploef t genieten en is ze in staat ieder © favoriet te laten struikelen Olympla deed met haar nieuwen doelman beter werk dan vorige week en verloor tKane slechts met 2 1 tegen Hilversum Overigens verwyien we naar de uitslagen in de e afdeeling De stand voor deze afdeelinjt luidt De S D A P cn het miiitairiBine De Paj tijraad uit de S D AJ heeft eenstenvnug de volgende resolutie in zake het niJIibamsme aangenomen De Partüiaad der SJ A P kennis genomen hebbende van dte door het P B mg€ iiende memorde ibesluit het aanstaand Partücongree voor te fiitellen paragraaf 6 van het fitriidipirogii am te vervangen door de volgiende Actie voor intematrioiniaJe en natixwiaTe ontnvapening DeeLnemang aan en bevorder ng van de in teniatsoTiaJe actie der georifïianiseefrde arbeiders ter venfliindering van den oorlog Actie tot democratiseeripnig en voitibetering van den VoJkenbond en bestriJd ng van alle imperial ifitis he stroomJngen Hft volifsonderwijs vrij te maken vam el t ttrevwn naar nationalisme on militaroisme het eimlMWHkt V UX mÊmi BtmiWLANPSCH NIEUWS FRAXKRIJK De wooingaoodi Do ministerraad hwrft zich van Vrijdag bezig gehouden met d woningcriftis en ilo werltloosheid Aflindaeht wer j gewijd aan den goedkoopen woninghouw on aan de nieuwe bijdragon viin den staat in den vorin van het ter beschikking stelloii van de betrokken bouwverf nigingim van g leelten doiiieingebied B I GARUB H t pfOoeaHoiUwy ab Volgens do MittagHpoflt bagwi Za terdng voor het diHtrictsgerechteliof u poedappst hot proosi IIollosy teg n li Baracz iii den zaak van den QRpern biin dn LiSw Dr Bracz had als lei der der Hberule partij in een algt me v nc jvergad ring geiégd dat hij niet wist of hij de palm der gomeenhwil afln den moordMiaar van graaf Pisza of ann Hnlloay moest toekennen Hij ivCTd dewwoRe door Jlollosy wegenfl aanranding van zijn eof Vm laste Ting aangekliiagd De vertefpenwoordi ef Vtwi dr Bararz heeft rtangcboden het bewijs der waarhedd voor bet volgepde to lederen Ten ortTstc hrt t HolIoBy in i werkelijkheid Hollftndor I en naam J oMoHy hrt t hij zich toegeëigend i onrdat hij de werken van oen zdcoreïi Alexander frollosy die intusHehen gestorven is heeft uitgegeven en zo voor zijn eigendom hoeft doen doorgaan Ten twptido heoft oen oom van HoiloAv verklaard dat zijn ne in zipi kast he ït iin ebroken en daaruit ver cheidoii e voorjferpeii van wnarde heeft giestolen Ten dorde heeft Hollosy te Weonen voor de proletarische Hictatnur gcnrheld en van den toenmnligen chef voor eommunistisehe agitatie 400 000 kronen oiiU ifew Ten mfthe lepxlo de verdedieter een schrij yjm C an baron Retert ni over waarin Örfe TToIlosy als ngientprovoleehetste rr hoBloot de aanklager Hol j i ns in Spanje vertoeft uit de volgmde zittingen per wonen CHINA Honnnnood Bltik nfl de nov nhat voilllediir fiurelconun mwortesi vian de endiTiiBB 4a ions jn d oivinciiep Sü li Siantoenig Honan flo Sjaaisi hebben meer dan lOH nullioen BienMM tA KfSAl Mér dfsn hoiur rao ood tt iLm ICHTEN De uitvoer van Kaaa Naar de Tel verneemt bestaat he voornemen om 50 ptrocent vbm de kaaaproduc tie in de wteek van 4 Ö October voor Il voer te bestemman Voor dezen uitroer zouden dan aUeen die kaaaproduceoten In aanmerkiMg komen die aith bereid verkJiaarden met de Regeering een ofVereenkomst aajD te goan inasake die meSkwuonaening Ddt bericht ia innuddeJt offfideel bevestogd Red Gaudflche Crt ClSN Hum Oct VJ De toeata Dr Kwypw flaat laiiffcaam achienilt Iff iteen o anUUk 6linuninilatiacli Cemnre Ton Idt ona uH Rottmdun Het Oom iM Oonc ea alUer heoft keailotui i Mvttard£til7 nto de motie liotterdam il MMtl n beallaMu innlie de luineluitiiwjITan het N A S aan het K V V uiuMt tot hM vnlliemd eontrrea van V U £ vnriToot tot l e HM eentftes druk op het V UX do l komt helt M hMjt V U C een w ar1 ev cht n ï I haald rmANriEEi K tii MWWlêSK De acti van het spoorwegpersoneel Nrt ir hivl Cori BiireTii Vcrneeiint heblieii de ï Btmd van Sjioor on TramM por s H el St Htph ël on de i rot ir Bimd vivq Spoor en 1 raniwef per rH l zich tot den Minister van VVaiirstiiiil on do Directie dmr Ned SpoorMi eii gowendrt OBJ ook voor het Hpouriw gperHoneel venals zulke geflchiedt niii hot rijkepcrRoneel bet pensiofm LM lii cl promiovlii tc iiiakUn van 1 anuTi 19 2 af n het viui dien datum 1 fc tortp bedrag te willen terugbolaIcn K n aiwtifflitljè bij dein ministor zooH l ils een beftpreliing met de Uirec il flor = rpooi wpK r is dnor boido or ainisaticfi aangevrangd WISSELKOEBSBa Offideele nateerin te Anatcrdam 26 OcWw 1 20 21 Oct 11 24 Vondei ü Lttdfer Zooais reedis gwmeüd 2 ü Woeneduw 27 October ajs s avonds 8 uur in de Reraonstirantsche Ker k alhier de opivoerin plaats vinden van Vondel Büibelach TreMrapet Lucifer Nlaar het oordeel van eiders oa van de Hiaiatilemsciw Courant aal poede kunst wodden gcigeivein op vooirtireffedi wijzie igedeclamieerd terwijl de ibeiDeniae Haagische ongandat de heer Secrèvc de Eegigiimgakiracht zal vertioogen door eea schoone muziikale üUbietratie Zeer zeker Is een werk als dat van Vondel in de gierwÜde ruimitie eener fkerk op ziijn plaats en zal daardoor een dieperen indruk maken Dr Walch schreef in 3et Vaderiand Het Ie bedrijf van Vondei s Lucifer gaf ons de eie enherid te ig nieten van de pracKtig e stem van den kiunatenaar die de zaal vol m aakte wan Vondeliaaikseben klank Nederlondacih Revue en KluchtspdËnaemble Directie Ilenri Orvan en Jean van Laar Voor een aardig bezette zaal gat bo IFet orkeet begeleidde den zang tamelijk goed al was een emkele ma hot verband tusechen orkest en asperfi zoek Beide kanten wisten zich echter overigens aardig a ïn elkandw aan te pessen Alles bijeen was het een genoegelijke avond oh er is herhaalddijk en eer gul geapplaudi eerd He Gezelschap zal gaarne door hetGoiBdsohe pwbli hier worlden teruggezien landlieelkiuidige behandeling van schooitgaande auuieren Jn den ru auf iiiiiig van dl October J i Weill ijtwiuteii aan uoa notii J ii e Liiign unuariö ain er lUigaalkie l jüiiuui lUii up te ufttgeri üe vei uigiug utr tarruen tsi n iezeii uuor conf t j uLuire i liaiiuüiing van ue on en niiitveiiiiiigenue leeu iiugttn üer lagejt öCiiuien ld ueze geiiieeiii e tegen ewn t rgwemng van f juU s jaurs ï l er nird Kun do don tanaarls toe te kennen vtyg ieintig deetijiis blechls uij rtiiuing wunifn vat Lgü told i e uinvang van iiuzen arix id on de koflen uaaj aan veroonden zouden SU tills kunnen ijUjn on nadat deze dienst t iin cie Jaren liad gewerkt L it hel versiag uer geiueentti over l Jlif is lïu gobloü en dat m dat diensi iur in totaal Uoojt don schooLaniiarts vvcruen onderzocht 7Uj ieerjingen terwijl m spoLutle ijehandeiing kwamen A Kinderen In oen onderhoud dat ue uthouüer van Onderwijs met den hoer Oofetiugh had bleek dan ook dat niel alleen de sehool inspeetiee die op geit gelde fljueu worden gehouden maar oiiK de bobanileimg van patiénten ten hiiue van den tandarts ïeer veel tijd dikwijls een gelieele middag per week en veel materiaal vordert iJo prijs der ioverantie isi in verLand met do prijss tijgiing der grondsioften aanmerkeliJK verhoogd Voor leveranties wordt den yerzorgcrw der patiënten niets in rokeomg gebracht terwijl dit ook van do zijde der gemeente geone uitgaven eiacht Deze kosten zijn in de den tandarta toegUatnde vei goeding van f SlX begrepen Oozo vergoeding kan dan ook gei un den omvang van de werrkzaamheden on de koste der Icverainjtiee niet meer voldoende worden genoemd en eiKctit herziening Jn overleg met den betrokken artsstellen B on W den Kaad ook vooringaande 1 Januari 192u deze vergoeding te Ijopalen op f iOÖ per jaar ende gemeentftbcgrooting der uitgaven dienstjaar 1920 in verband daarmedete wijzigen 1 ieht krui litl ii il Ol t Mllkè wind ielr 4 r8 worden er aan harihnerd datitj tuaiAlni llI vollende una hanne lantaarna aftn móéten hebben M èt t l uuiv 12 uur Ommpnistisdie Party Te Rottordam heeflt Zaterdag en gisteren höt 11de jaarcongres dier commumstif che partij in Nederl and pJaats gehad 45 afdeehngen waren e rteig enwoordigd D heer Wijnkoop heeft de openingsrede gcIwmden sprekend over den toestand in Ruakndi on er op wijzend dat de partij thans alle hoop gevestigd moet houden op Engelr nd FVanlonjk en Italië Van EngcJand heeft spr de g root ste veirwafhtingen van Nederland weet spr mets te zegRen Spr herdacht wijJen Domela Nieuwenhuys en gaf vervolgiens verslag van het congres der Communistische Internationale te Mosikooj Hij vördedlgt de 21 punten van Lendn wiaajma de heer van Leuven zyn standpunt trdedigl Sw doet niaaiwteeunig miededeelinig van de geschillen dde zich te Moskiou busschen hem en den leider Wiijnlooop hebben voorgedaan Zü betroffen 3 punten Ie De Wiilörhamïelingen met de Dui teche onafliankeHjiken 2e De kwestie der vwkivereenigilngem en 3e De kvrestie van de aansluiting ilear Engeilsche communisten bij de Labour Part Hieima ontstond debat waar de geheele Zondag ook aan besteed wordt Op vragen van den heer Kooi betreffende de Russische wreedhedeiti zegrt de heer Wijnkoop ïm principe dergeflijke vragen te veroordeelen wearby hij o pmerlat dat de moord o p den Tisaar door anti bol sjewri aten is geschieo Ken zeer langdiuirdg e discueaie volgt over de aanvaarding der 21 punten door het conigrres meer aipetfiaal over de aaneensluiting van de vatocemibralas het N V V en N A S op revolutionairen grondslag De discussies zün hedenochtend voortgezet DjamW vwlr 2BiW ott f i lU SOI i ItliilHr jLrrj lC ioillc i I jaroM ultr I nmdihdo vertr ilaiij iitór Batavjs Km I rl lutr ninllt Muaiima iT NiwYoHt Kon Weal Ind Malld Hrl iiT vortr MI IU v Arlon n piirniBo Nickprie vertr ttr iiuruii een Bodezaak net AANVERWANTE KRUIDENIERSZAAK Hult t huur to bovrniten bij M KOOT te JSsrken s4 ia STOLWUK Gemeenteraad Vrijdag vergiadeJdie alhier de gemeenteraad Voonutter de barwemeester de heer J E Imnuait Aile leden waren aan WOBlg De noèuien werden gelezen en na een opmerking van den heer Verdoorn over de i edacUe van het veldwachterseaUris goediKiekeurd ïjngekomen z in Een aiachrLflt van © on schriiwen van B en W van Bergiam hacht aan B en W van Gouda aver de voorwaarden van aaaaslui fcuw bij de hoogispaiuunigisluchitteiding van Beboonihoven met een verzoek aan den raad van S iiolwi iifc lich conform te verkSal met het beflluit dier gemeente om f 6000 door de 3 bolaawiftiebbende getaeenèen voor die aansluitin beschikbaar teatelien De h er Verdoorn geeft expUdcatk Goüda verplicht zich bd eventueele kaïbefllearsttg naar Schoonhovea stroom laiuw deae lekhng te lewre i Spr gelooft met dtó er bemwaair beataat op het adres van Bennanilbacht in te gaan D haar ZiidorUan had het berter rt oodea sJa de 3 giemeeofcea eerst Sk afBxideziük een beeiuit hadden genomen Na nog eeniace discussie wordt besloten met het adres van Benoamibacht accoord 22 10 V Amsl m r Hèt TabaksbM AnsteUiJk ü lUDII riiidcl 12 u Uungenea MDordijk V Uott n San Francisco l 20 10 l imgone s X Uf l PoiiWijk V B AaiÉS W M iMÊ vortr 20 10 v s T TCcent M iat verenrelde lezenswaardig J n l rdlik arr 10 1 UlIn l f W g lS pagina Ruim 80 l e Ü i uver Stoom V touw nrr ömatra arr Bb k d tféden hun adrta aan eiFy e SCHOEMEIJKB Amsterdam en zü ontvangen gratis 2 weken proefexemplaar iiv A 8 14 V VU i m 24 10 V Tliimlfurf £ ytjiü = 3 tC or eeai EngelMh artlk f lletJW wlf lM fl Voor ém EngelMh artlk l et4 i HP iif ftflWel t gtbtaO tfK eer gemakkelijk geplaatst kan worden wordt oor GOUDA iüji glfkËKBH IA BINNENLAND Burg emee tera en Secretaidssen in HoUand Onder voonaitterschap viao Mr A R Zimmerman w d Zaberd te Rotterdam de aarTeTiBnderi3 gehouden van de Prov Ver van © iflfi eméeatea en SecretariBaen m ZuidHollknd De heer G OoeteriMan hield lem inleidii over OntBmettiii ten pJ tte4ande waarin Ml uiteenaeAite de pooiofren door de ZuIdHoVlfindsche Groene Kniigvereenigin m sMr pemvni om bot innËchtiog vian goede nt meitstEneBdienBten ite komen Deze fil naen d teeren reeds vanaf ldl2 en tfians ü men aoover dat het rüJc in begimB ll de pïannen heeft gnedfreJceuord VoJgKïnfi de ptaiuien boveobedoead Eal Zuid HoUond iwiorden rveirdeelld in zi s districten zM eloozen dat per Wdtdag in eUc dirtrict 1 ontanvettdnir venirfit wonh iDe moeSifldheid van de oveniwi uMing Um echter bestaan terwijl de lcN fl a tte en de niutiiwmraair nioff ni L oDKcdoat Er syn in d pafvfiaeie Zuid Holhtnd ont een actief LAND EN ZEEMACHT MUM ooge provisie CeV AAGD M Inkrimping van het aontaJ regimenten Naar de TeJ verneemt overweegt het legerbestuur vermindleTang der Jegereterflae in dier voege dat het aanitml reiglimenten infanterie met vijf zou worden verminderd Voor opheffing zouden de regimenten nfaniterie 18 02 in aanmorkiawr komen Ook wordt gedacht aan verminderinar der ste riote wan de oveTMijvende regimenten Opheffling van het bricgiade vepbaiHi u uiteraard uit deze reorganisatie voortvloeien 2e Een dringend schrijven van de G WKÜheiidacanHnwsie te Schoonhoven om OTar te gaan t t onbewoonibaiarverkilarin mn de wioninsr der wedU We Natzaal öe Voorzitter stelt voor de woning bBwoonihaar te verklarwL W heer Zijderlaan 1 Wat gdbeurt ib e raad het niet besluit ÖB Voorzitter Dan nemien ze de 3aoiagwet ter haad Het voorated van B en W wokI aan Een aoertgeflük veraoek is ingekomen om bewoonbaar be veridarea de woniMr van Trenw De Voorzitter stelt voor namens B to W nog een onderaoet in te stellen door de houwcomimdssie De heer Zöderlaan Het huiö is int beet maar toch zóó riecht ook niet De heer Dekker Br züo veel leeluke bouwaUige djncien in Bet vooraM van B en W wordt aan eenig succes teer ruime Mjver by krieken ingevoeni gelieven te aohrUveii Nt Urt aj 5181130 tegen hooge provisie Personen of firma s ter plaatse onder no 5£Mi BuMVi Winkelaluiting In de raadsvergadering van 30 September j l werd in handen van B en VV gesteld ten ti ne van advies een adres van de afdeeling Gouda van den Noderlandschen R K Bond van Han lels Kahtooren Winkeibedienden St i ranoiscLifi van Aesisië waarbij dit Collego wordt verzooht die n aatregelen te willen treffen waardoor het open zijn der winkels op Zond ig wordt varbodon op de eerste ljf werkdagen der weo worde bepaald van s morgen 8J mir tot s middags 12 on van s middagB 2 tot dcfi avonds 8 utur terwijl het sliitinge AümAM J uit om eega een besoak te brengen a dat h wn i vat ik achrlif dat I kwalOil T M la Vleesdi wat tk ver ii LAPPEM FIOMA CEHAKT BIBLAPPEN RI8STUK LETTjlREN EN KUNST iflM ƒ 1 40 lUtr Willem Mengelberg Ilcl ffbhl vernoomt dat Willmn Mongclberg nog steeds in Zwitsertandi vertoeft lijdeftwle aan een verzTt ering dio ren kwaadaardig karakl htn ft aange H men FTot schiint niet gewoneoht te zijn dut hij op het oogenbflik vervoerd wordt OSSENHAAS ouoi Olympia reserves Gooda V U C 0 2 Onder WdSiK v n den heer Koo stolt Gcuda lich volledig ap terwijl V U C 1 teKBer tett Ooi 4UIHulUk aanot V U C het tpiel in handen en drii G wda o p eigen apecdhdft terug C ixe atadgenooten OON Km©tit ing so ion gl ioeg doe heusch vee meer ktuwen verw rken Ixaiwi er 163 gtemeenten jn die nög niet de zekerheid hebbiea dat de aa etruMónnen in hun renaort voldoende a V n die 163 gpmecnttn ttafaben er 47 te mmen 62 ontMneïteiB Van die 2 cotsmcttJers bebben er leclh t 7 een voldoende opiUidiiw iDe heer Zimin nnan aeode naar aanJeit T g nwi het besluit van de f eme nte Rott nlwn om siija oven niftt beechikbsar te ivtellefl dat ihet eeinee liebes4uur aich op he Btandjwnt heeft giaitold dat niet de opilfoeeuig moet Sigigiein in het büeeo in enigen van vieei besmet goed in cenÈrale igpoote plaatsen Haj vdndt Ihet aan te bevelen die centrale ooitsmettüngiapainten ov afgielegien pQaaitsen te vastijren I ovendien KOU het vervoer awoveel ifijeviaar opleveireB dat het beter b u z jn wn die ornioasiiisr af tl zien Men neemt te Rotjbe dam zelf Ie gmootste voorzoirigfen DaaiTia hield de heer van Wtaninig boirgtmeeater van Ouderkerk a d IJssel een artleid5ng ovwr airlhaefliemaniie van de Kfe0Went be turen In tiie laatebe maanden aldus de hecr Vim WaiunK worden de icmeentebesburen o verste 1 pit met aflnvpajren om axUiaesie te heUuigetti an iiiK t die een of ander eoogenaamd g meenteJük belang by rweerlng of Jlarlemfidït hcpüeiben Het aantal rojuifla ldeipende motaee o derwierpan betreffende die meer m de Twieede Kamer tlan an den iboezem van den raad thiuas beihooiren imam izóó toe dat xc colley vian B en Wi ginKm advaseoiKm 7 e eicnvoud voor kernii sgeving aan te nemen Reedis nu en oot ümnder lic ovieral moer rtrijkejide moties is in on e igemaenteraden het hek der wel en ook der sleohtspre ikemdheAd al van den dam Laat men ér araar i treven dit zoodenrcfgufiter te vertaorten door m s hemeflsiriiaam geen ondemverpen aan dfe orde en ook eSdfrre uit op de agenda te brenjren dJle niot direct in den iraad thuis behooo en Wianneer de regeering ingelicht wwiscM te worden omtrent vragen ven staatalbeJeiÜ of wetfirevinfir dian kent zij den weg om het oordeel te veomemen tlat zy op pry s De heer Van Waning spoorde er toe aan fcj wefffcen in de richUng van het ideaal het fiifcedhuis middenpiint van het giemeentp l fk leven waanheen ieder burger in het bef en leed ziijiier gjemeente het ooir vertrouwend staat en van waar uitgaat een vooruitoieirui inechtwaardig en kloek foeleiö Voor het TSvvede Kemertje S pelen met rmti s van velerfei jpJuimage worde zoo nm mo reilijk voedsea aangedragen De heer Bos WeJd ten slotte een rede over de ge aondheida en de woningwetten in de pirakibijk Mot de noo lijre Bamenwerk 119 tufifichen gpmeenteibesturen en Bczondheidscommis mes is het nog altijd neet m den haah Over de bealuiten van de pemeentOTaden de volkügezondheid betreffende moet vol P ns de w et wan 27 Nov 1019 de gewondheid scomnvjjwies wordpn geboord maar in IhoeveeJ gevallen momen do bestui eTi hH advies dat de commJs iie geePt ter harte Klagers sprek er doelt natuun lijk ailpen OTJ itoestanden ten plattelande die sscti tol het igemeenibebe qtu ur wenden met Wachten over stin ende looten overlooDendo beerputten orden geraeenlük naar de geZffndheidscommissie verwezen maar ann wiJOTK tin ren cn de TwSitóeverrordieninig als anderszins denJowi de gemt entebefituren niet De gieraondheidscomimAssiea worden veelal miKbruikt en dlit drüft de leden er doe ontslag te nemen S pf ek er behandelt dan de beauimginigB i oT elIen by woningbouw door enkele de ikundügen aan de hand gedaan De heer Bos besjuiit dat de woniing bouw oii handen van het ryk naar die van part aulieren twuig moet waantoe BuUen kunpTien mftdeweriken a de tijdaomBtandiighpden dio een einde maken aan de oA prmatixfe wrfnsten wan de Ibjj fabricagiG of leven ing betrokkenen b bezuimipingen door alles wBt naar luxe aweemit bü deai worJnRftwuw te laten vervallen De Nederlandscii l uJt8die CredietovCffif kornet Naa r aanJedding van een bericht van de K CK dat de Duifcsche regeertmg aicTi ontsieren zou achten van de aan Te Duitsch Nederlanidsohie levensmiddeden crediertiovereonitaomirt ten girondislag liifflgendc verpdlchtinig om voor anderhalf millioen gTilden aan levenamSddelen te betiekkan aangezien niet voldaan is aan de voorwaarde dot de oveipeenkonist van 19 Apa il 1920 van Nedeeilandhche en Duitsche z de voor Juli J noest zijn geratificeerd merkt het HWd op De anderhalf miUioen gulden aan levenjsnWddelen zjjn natuurljjik de gelden benoodigd voor de haringifcransactie waaromtrent galtjk mien weet tM dusver geen overeenetemminig is vedtregen De Duatsche T $peering wil er inderdaad niet aan Dat de Duiiteche ref erinig de voorwaarden op dSt punt gewüniad wal aion geeft intuaBchen allerminst reden te gelooven dat de oveneen omst in haar geheel gevaarloopt Integendeel Nu slechts de haria knve£tie en enkele andere pimten van ondergeschilot belang te regelen z In Tnag men verwachten dat de ratificatie binnen zeer korten t d zaJ pdaats hebbenTot het voeren van de noodage besptrekflngien z n acnige dagien geleden een tweetal onderfiajnd aaais de heeren E verwiun en Snouck Hurgaionje admiiUBtrabeura reepectieffciyk van Landbouw m Buiteniandsche Zaken naar Berlün vertaokken Uitvoer van VarfcenavIeeMh Ten einde de vai ensAioudorü en mee tery hder te lande in ataat te atollen een 3o Een acbrüwn van da raffattMobwik om eeo afdoend TooirateL boit hoe kng de i aad uitstal weoacht van de befaaüng der leenijKr De heer VerdooU aou het geld ter afbetaling wjllen leeoen De Voorzitter aou het t best vinden als de raffaisenbank de olaatsiiw van de leening over wil nemm dooh vre at dat dit naot zsd kaauKn Sor stelt voor tot ulitimo Decemlber uibatel te w gan n waatfnt d raadslieden de leeni iw ak het moet te en 7 getpdaatet te kriigen Spr zal zedve ook een banloinsteUine te Amiaterdam aien te beiweaien De heer Zuderlaan aou liever tot ultimo Januari uitstel vniRen ultiimo Decenniber ie wiel wiat heel gauw De vemgaderiiw giaat met het voor te van B en W accoord Aan de orde ia de voordracht tot benoeming van hoofd der o 1 school Hierna wordt door den voorzitter een schrijven voorgelezen van den districtischoolopziener waarin o m gewezen wordt dat B en W geen voordracht mogen opmaken buiten den schoolopziener om B en W hebben thans na goedkeuring van dien autoriteit een voordracht opgemaakt welke wij reeds in onze editie van Woensda 1 1 hebben gemeld De heer Verdoold deelt mede dat d heer Noteboom benoemd is tot leeraar aan de H B S te Tiel en leest een deabetreffend schrijven van den belanghebbende voor De sollicitant hoopt dat deze b ioeming mede als aanbeveling zal dienen voor een eventueele benoeming aLs hoofd deé 01 school in deze gemeente Hij heeft duB zijn floUicitatie niet ingetrokken De heer Zgderlaan zou eenige heeren willen oproep en voor een proefles De Voorzitter ontraadt dit De heer Verdoorn ontraadt dit ev ieeiia Door het traineeren zou de schoolt ziener tenalote iemand aanwijzen zonwr meer Bü stemming wordt benoemd de heer J de Jager te Zevenhoven GemeentebegrootinR aJ21 De heer Verdoold vindt in de begrooting te veel posten Pro memorie geraamd Ook de raming van den post VolkshuisWflting cSt Spr niet goed Spr vindt t niet goed om alles zoo hoog te ramen De Voorzitter Hémorieposten moeten wel op de begrooting komen daar andera zoo n post nooit aan te spreken is De heer Verdoold vraagt voorts toelichting van enkele posten die de Voorzitter geeft De heer Verdoold acht voorts de post uitgaven voor ds gemeentegebouwen te laag De Voorzitter is het hiennee eens Spr zal taxatie vragen en eventueel de posten verhoogen Besloten wordt de verdere behandelingder begrooting aan te houden Besloten wordt tot de samenstelling der volgende commisöies In de commissie voor openbare werken de heeren v d Berg Dekker Zijderlaan en Bot In de commissie voor gemeente arbeiderswoningen de heeren Verdoorn Verdoold cn Kaptein In de commissie voor de reclames de burgemeester en de heeren Zijderlaan Verdoolden Kaptein 1 Ingekomen zijn noog Ie een adres van Stolwyk Vooruit met verzoek de vereeniging in staat te stellen tot den aankoop van twee perceelen bouwgrond natler in het atlres genoemd met het verleenen van een voorschot van ten minate ƒ 6200 voor perceel I en fS QO voor perceel U 2o Een atlres van den heer Kwint vuilnisman alhier om ƒ 50 salanaverhooging De Voorzitter draagt het presidium over aan den heer van den Berg De heer Dekker begrijpt ttog niet dat hior nog zoo n woningbouw noodig is Ér is hier niets geen reden voor industrie enz is ier toch niet en bovendien gaan er veel menschen naar het buitenland De heer Kaptein zegt dat het alleen een lastpost voor de pemoente blijft Spr vreest echter dat de pernoente door Ged Staten zal worden gedwongen De heer Ver doorn wijst op het voordeel voor de gemeente De heer Verdoold Wij hebben nooit een blik in de Statuten dier vereeni ctln x gehad neemt de veveeniging do schade op zich als er eens een woning leeg staat Spr kan dus nog geen toestemming geven de gelden te voteeren De heer VerdOorn Het volgend jaar staan misschien een 4 of 5 tal gezinnen op straat Met op 2 na algemeene Btemm n wordt besloten aan Stolvidjk Vooruit geen voorschot te geven Vóór de heeren Verdoom en Kaptein Eveneens wordt besloten den vuilnisman geen toeslag te verleenen Na de gebruikelijke rondvraag waar niemand gebruik van wenschte te maken ging de raad in geheime zitting over MARKTHKWCHTEN Roiterdamaehe Vaensrkt 26 October 1920 Aanvoer 421 vete runderen 121 vetiteen gpaskalvereoi 759 varkens 411 bokken oï gedten Pryaen Runderen Ie kw f 2 10 EJ5 2e ktw ƒ 1 98 2 05 3e kw f 1 75 1 85 Ossen Ie kiw ƒ 2 05 £ 15 2e kw ƒ 1 90 2 3e kiw ƒ 1 70 1 80 Kalveren Ie lew ƒ 2 80 a 2e kw ƒ 2 40 60 3e few ƒ 2 2 20 Schapen Ie krw ƒ 1 40 1 60 2e b ƒ 1 20 1 30 3e kw ƒ 1 I IO Lammeren Ie kw ƒ 1 40 1 60 Varfcena Ie kiw ƒ 1 80 d 5 2e kw ƒ 1 65 11 75 3e kw ƒ 1 46 1 56 licht soort Ie kw f 1 36 Handel over t algemeen matig Pryien eeniifosuDs terugigiaande Redel jike aanvoer KAASMARKT Oodewttter 26 Oct 192 Aanvoer 79 partijen 4 565 stuks gewicht 22 776 K G Prüe Goudwhe Kaas Ie wt ƒ 83 85 2e art ƒ 76 80 Ie oort m Rütemerk f 86 Ban flauw Groenteaveiling Gem eentel ij ke Gipoenboiweiliniï Aanateo dam Veiling van 20 Oct 1920 ftmeB WEitlof ƒ 20 30 HoU wiÜof ƒ 18 28