Goudsche Courant, dinsdag 26 oktober 1920

59e Jaamanfif Zie volgende advertentie en de aanplakbiljetten M Binnen enkele dagM la 4 Borcflza vaa CONCORDIA Westhaven 28 r ï ï ï SEmailleArtikelen It raïl aïUr tol ona k nd lag prlls n De aanvang van dca verfcsap lal nader worden bekend gemaakt Ko 14453 Dinsdag 26 October 1920 COURANT voor Q o uLo eL iCüRALi ult SENNA S laboratorium Schoonhoven M efllflijvondea fin doosje van 25 45 en 75 et ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER Haastrecht B NATZIJL Stolwijk N V ZESSEN Sehoonhoven Admtadatratle Telef faitarc U j l mrUiadaa bMw tlid dan gmooaUlk weite In het Lawwta h ft Bcaar Law nwaagedeeld dat d nigMriiw mBnan k tenatond een ntanaratel in te di a B nnaart4l de regMnii bUaoodei bnvafOheden krijgt in tijd Kan ncod IVnaaa da ledda van het tpoar ngpamoiMA waaa ar op dat dit ala een uitdai Bg optmaA M kuAtteo mmUn Bonar Uw onlkMale tan atriUaata dM het weitavoontd een aanml oo de mkw euiigingni bsluiét H i vwa er op datOt Wt Ue n in waMug kan treden indien ar een actie gaande la of mM een aaU g d raig d wwdt die er op bwakend la enl da niaa Mhan4t kl 4 n ae nte laii MMllliWdilglllieden be ln HL T na nou de aawMnRoff van auJk aM watsTooratal een uitdaguig lün echte wd Indien ket latn wenl aawiwooan ia een huMIJk ata lium der oadartMadaUngen die tkaaa lunmt atin ik H D lil lum III COHEN i Go ARNHBM FABMIM vaa Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken 1 Tenten enz Aimt nw Imiê m autnlnn H J VM SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA In de ItaUaaaaclM arbaUarawlerald U4R bot roaric de atrijd gaat vmmanMlük achen rood en uitamt rood Smter aeint vat Han dat d Uadan benehten bccngen over eympbomen vna reactie in de ajl eJd rBb w igii g na de elcesaen der extrnnulnn Te Seatri PoaHam oja wnar de exXremiJitiüche lementMi een etakuic trachtten uit t roepra uit v a tegen de aanAioudlii van emige anarehh n venette hot grootate daal dar al alden nich lenaclaig tagen aulk nin poftac ntdfe op sulk een wijs dat er een haadg naen op volgde In vaoacfacAdene ftiMaUrn unit hst vnaric op den ouden ntt wortawat en worden de opabckM uit da gebouwen verdrwen De Aranti leontUvIe gwteimi in Mn oi rMP tn de BodalMbih otwaalmHi aan eam zwvlng aan cndw leading van d Aa nun HuMolind GdaidJnoa en andars Deze aanwoawwlntf aon ten doel haUban de dlclalnir ia te v m n en de KCialMl che b we in te oncbnirukken De aoelalifltiache leUbera roepen de artMadwa op eni tick U bwapenen De Aivoti bvMsm dat de aamenaweerdwi orar 100 000 maa beachildloan vumamemk over alle tnenaa uit FloU Zin Fimne en Tniaat D bawesinc aal van UUaaa Batoma en Roau uitgaan SteR Mi aeglt dat de afw taBitan eevflwardrUven Hier en daar tal ndaadÜM MM hvwrden ondernomen rmmt vnn een gaofvanitfeerde militaire aamenawaring kan ipMn apeake s jn Onk de Goomale d Uatia galooft niet aan het beataan vian een nulttair comtpiDt De Aivanti benmert ode non dat dU nunaio die aan hat hoofd 6 r aati4all a atiaohe bewiving ataat deaitUda lot J C Bi frSPa SSI BKNT U EE N ROCKER Koopt du oQze groote NAPOLEON ea U ireniet 7 kwartier voor slecht 7 cntl Als Reclamemerk TIP POP 4 cent Turinnapkl S4 in n Daamn Uwf Uc aaaar ik wna Tiaea boorde ik hat maiaje praten tann daa tMMChwnchter maar was te v r af om op te vaneen wat sü tegen elkaar saUan Maar omdat wat jachtqpnianars aaopa alecM U liKp üc door hat baaAi an Tai boiv nvU achter de h n Aar kootda k hen op je afgman en awvren dat sti Ja ouden pakken en en dat dia arvlodsl hondenl Dos toen da Khoot tril na dacht ik w l kt lU iv Je aaodaa haren De man in het grijae pak aaat da baard ging naar fan dornkma Ik nag Ba beiden door het venster roode Uakr diMloen uit ai i s66 hoogi DaU aonada een V met txide handw JJua at dat hü gmn boaehwaehtM waal Naan aM hU er een gevraest was aou hU over dan dijk gegaan en naar de acktatdaur g iale pen aijn en s jn aakar aaal rie ll btbb n h Jaae van den doniaaal Dat kMl juchtopaienersl Zij houden vaa da MwrMakastl Ik ken aal Voor de aerate maai ka Sharon endaraoekend naar aUn aoom maar a t aahadden het hoofd Daid be ep at kH wtUa ANTON COOPS DROGIST WyOSTRAAT 2 Anijssuiker wordt in minder dan geen tfld GENEZEN door SEMA S Hoofdpijnpastilles Verkrijgbaar in bunjea van EO Cts bg ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER Haastrecht B NATZIJL Stolwljk A N VAN ZESSEN Schooahoven Ik v al voadic uit wie hü wnal aekk hU tegBviarend Bc sloop asU laar Jaae ZIJ ia healemaal ast kwaad BMat natuuitjjk aig venut op alias vaat aaa broek draagt so is Jsne AIMisa Ik ui tol haar Jane aeg ik wat Je ar Ual uit wil la ralj aan kouden hap gma e iebi anders T WwMK VMfM lLf Ten kantore v n de v i REOUME UNBIEOma VLUWBELBN iHililllfrUflttWIl NWA KWALITEIT GERZON liaTTMOAM O laubaiilil lulicliappij UT kan geplaatst worden een Arcliinris lie£ k gepensionneerd penoaa T a middelbaren leeftijd Bekendheid net adminiitratieve werkzaamheden atrekt tot aaabeveling S186 30 Solicitatiën schriftelijk pmii nrisi aog enkele uren diaponibel f H E DE KOK Wl bevoeed Laeraat flllariaplsin 54 6190 10 N V AutodJenst Bodeiraveii lteeuMfJjii Eouila DIENSTREGELING vanaf 25 Oct 1920 londa vertrek van BODEGRAVIH M IM 7 00 Zondag vertrek van GOUDA 19 00 ï l 10 00 Overige dagen van BODBGRAVÏN S 10 1 2 46 6 8 Overige dagen van GOUDA 11 2 4 16 6 46 9 86 Op veler verzoek vertrekt dM extn dienat Van BODEGRAVEN Donderdag T Van GOUDA DondeftMg IM 5006 40 PHltlPS 5waiT Arbeiders Het l Uw Iwlaiig thant Uw Deml Salson Winterjas of Ulster te koopen aangeboden door bemiddeling van den Goudschen Bestuurdersbond Verkooptijd van 11 uur tot 8 uur MarM CK UDA v i AG ENTES SE Voor GOUDA en OMSTREKEN wordt tegen SALARIS PROVISIE en VERCnt DING VAN REISKOSTEN eens BEVRAA6D voor het aanwerven van abonné s op JONG NEDERLAND Weekblad voor Jongens en Meisjes 51jj g Waarborg voop de fijnste kwaliteit geven U Maggl s Soepen zij zfln uit de beste grondstoffen vervaardigd en bevatten alle bestanddeelen derzelfberelde soepen 6186 U Verkrijgbaar In meer dan 12 soorten Sollicitaties aan de Administratie Heerengrat t 455 Amsterdam Een wonderbaarlijk geval Genezen van Niersteen op 76 jarigen leeftijd iedereen die genegen is zich ten zijnent te vervoegen 62 Huntinglonstreet Banubury N Op II Februari 1918 schreef de heer Watts ons nog Het verheugt me U te kunnen melden dat zich geen herhaling van mijn oude kwaal heeft voorgedaan Ik zeg U nogmaals oprecht dank voor de wonderbaarlijke genezing die de DE WfTT B Blaas en Nierpillen hebben bewerkstelligd by mij een man van byna 80 jaar Het is zeer dwaas om aan de eerste vaschynselen van nier of blaasaandoeaiBJ geen aandacht te schenken Jicht spit kwpjicht rheumatiek blaas ontsteking e tówziekte veroorzaken meer lijden met doodelijken afloop dan eenige andere xlekte Die rug en rheumatische pijnen ongw geide werking der ingewanden troebel urine algeheele zwakheid en neerslachtigheid zijn gevaariyke verschijnselen waarvoor ge U dadelijk in acht moet nemea DE WITT s Blaas en Nierpillen werken regelrecht op de nieren verkoelend genezend zuiverend Binnen 24 uur voelt ge verlichting van pijn en toont een blauwe tmt der urine aan dat zy een goede uitwerkÏBg hebben Absoluut onschadelijk brengen lil byna in elk geval algeheele en voortdat de genezinir Het is een wonder indürdaad als men na 4 jaar l den geheel afdoende zonder operatie wordt genezen van een chronische en smartelijke kwaal Ofschoon de eerste symptonen niet zoo onrustbarend zijn is nieta zoo pünlijk en gevaarlijk als een nierkwaal Ik verging van rugpijn uitslag en bran lende pyn aan de blaaa veroorzaakt door zwakte der urinewegen Ik voelde me zwaar ziek en kon me niet keeren of wenden van de pijn Maanden lang lag ik ter neer steeds erger wordend en alle mogelijke geneesmiddelen probeerend zonder succes zoodat ik na 4 jaar alle hoop op genezing had opgegeven Toen opeens hoorde ik van D WITT s Nier en Blaaspillen en kreeg een klein proefdoosje Waarlijk ze schenen te helpen en na gebruik van een 2e quantum raakte ik 2 groote en verscheidene kleinere steenen kwijt die allen met een scherp kristal overdekt waren Dit gebeurde 30 Dec 1913 omstreeks 6 uur s morgens Ik toonde de steenen naderhand aan mijn dokter die nauwelijks kon gelooven dat zulke steenen waren losgekomen zonder operatie Dit is een verklaring van den heer Watts die 76 jaar oud was en die bereid is het bovenstaande persoonlijk te bevestigen aan DE WITT s NIER EN BLAASPILLEN Wanneer Gy de pillen koopt overtuigt U dan dat het de echte DE WlTTs pffl zijn in doosjes bedrukt met blauw en goud met een blauw zegel op het fleschje Neemt een flinke proef en overtuigt U van de uitwerking Wenecht ge nadere Inlichtingen wendt U dan tot The Laboratories Croynoft Engeland onder vermelding van dit blad Iffi WITT i Nier en Blaaspillen worden verkocht door alle apothekers en drogin in alle werelddeelen Kunt ge de ECHTE pillen met het blauwe zegel niet verkregen sdiriff di omniddelljjk naar E C DE WITT Co Ltd Westerbaenstraat 154 196 D n Haai eS ze worden U direct gezonden Prijs per doos ƒ 1 75 of ƒ 2 75 voor een dooB van 2H X meer inhoud deze groote zijn dus veel voordeelïger Verkrügbaör te GOUDA by ANTON COOPS Wydstraat 29 en Mej S L VWJLOON Markt IW ARCNOA PSt kvirain lt 2 Oct 8 uur 15 Bestuursksmw RemonstrantscTïe kerk P I A 20 IH 8 uur Schaakbord Hollandsche IJevoreeniginff oGouda LedenVOTgadeaing 27 Oct 8 uur BrtnoïwtrantoM k Uitvoering Lodfer aetr Kb ï mUarll A BRINKMAN k ZOON GOWDA Vet Rundveesch A fO 0 Nifl1 p p ons IM ü VERZIüLp KUilWKQ e GOUDA 5055 10 j VERSCHUNTDAGELUKS tfg NBHENTlTpRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zoadag blad ar kwaittal ƒ Ï M per week 21 eeat overal waar de heiorrinj per looper eeKhiedt MK f f kwartaal ƒ 2 T6 met Zondagiblad f SM Aboaauuentea worden dageiyks aaDgenomen aaa on Bureau Markt Jï GOUDA bï oase affeatea den boekhandel en de postkantoian ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en oir streken betaoorende tot den bezorgkring 1 6 reKeli ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Oouda en den beiorgkring i 6 regel f 156 elke regel meer 1 0 S0 AdvortentHn van publieke vormakeHjkhedeii 15 cent per regel Advertentiën in het Za erdagnummer 20 blJElag op den pr t Kwiactif Telef Interc S4S Koning Alexander en Mac Swiney f Koning Alexander overleden Hoe hy op den troon kwam Wie volgt lem op De burgemeester van Cork eindelÜk gestorven De indruk te Cork Apologie der regeering Conferenties betreffende de mijn Wider sooi opwoJfEen ate koning l r GrieJten 1 Aidus goschiedide I De 49 jMdfl Kanstantijn veridet na e n 1 vierjarige en veeübswoj en regieerinig hev land en vestigicte aich vemgezeld van zUn 1 Bemalin en oudsten aoon in St Moirita j Allexander hufwide In Noimtniber 1919 nvet tie dochter ven dw Gfdekachen kolond Ma nos den offipeir flAalniieeater der luonJiniklIillke I familie Ten hnize van de bruid werd het I huw ayik fesloten door den bLaschoip der 1 hootdatad HIet wenl echter niet Ingeechi ven in den burgerijjken stand Na haar huwelijk nam zjj haar intrek in het koniiiklük palelB te Aifliene doch de talloosei ho£intirige weflkle haar het leven b lDane omnogeiyk nmadabra deden haar zeer spoeciiiig verhuizen naair het gafitvirije ParUs Afleaamder hoeft haar daar tkog dSklwej f opgezocht De ziékibe vtan den koning werd iHtar men weet venoonaaakt door een apefbeet ook ie beweerd dat een aaaaiag op hem werd geipioesid udt Pftrijis wieirden tiw ee doktoren onÜwden die den komaiwr echter niet in het leven hcAdsen kunmeu houden De vraa dae aMe poUtieke partUen Ievienidnig bezig houdt ie Wlat mioet er nu gebeuren Wüe aal Alexander opvoligen Blijfifcde monarchfle bewaajxi Komóng Konetant lïn beeft rtiet vei4ioeld dat teruffbeer op den troon hem naet onaaageoaam aal n ZÓ6 onttuUwSBiionitr heeft htj dit te ikenoen gegeven dat men den indmuk kxÜRd dat bij dnt aberfgevaJ de vTeugtde van den ex momairch om de kans wieer regecalend worat te wotden de vaderamant over het verlies van den zoon oveilheersoht Echter zijn lianisen st ijnien minder giroot te zyn dian bij aetf meent of zou wenachen Konstanitlijn is niet ze r populair en aeiker heel wiat minder populaiLr dan Venizelos die te Atbhene de ïalkens uitdieelt en Venlzieloa I voelt niets voor den terugkeer van KonI Btaniyjin Hiij heeft vieiritflaard dat in geen geI vail de regeerumgBvioirm aal worden gew yI zdgidi dat eTnenmiin een vreeonde vonst de I ïopooo zal worden aangelboden doch dat Alexander jongste bnocr Baul den ontI slapene nal opivclgeiL Ex koninig Konetantijn heeft echter rteedis veriolaaird dat hij j niet aal duiden dat zijn Ühans noff onmondige zoon dole nich dus in de vaderlijke mmdht van den verjaagiden koiung bevindt den tipoon bestygen aail Miaar wat indien I het GypiekBche partemwat pmns Paul mooI dSig verldaairt en hem bot koning uitooefptT werkersstaking Onlusten in Italië d Annunzio s rol Voorstel van Tittoni Hongarye moet voor 18 November ratlficeeren ONS OVERZICHT IHvee treffende sberfigoysllllein dde de wie 1 reU maar wmml de landen die ze betmef I ten in beiroeriing zuiHen biraneeai x ii er te 1 uMflBi Knninig Allenaader vun Gtóeken I bad en Miac Swüney de hionigerstaketnde 1 fcprgemeesteü va Cork bedde mannen die j la de gteechiedeiais van hun vaderland een 1 wmame rol hebben gegfpe d zyn over 1 M n De diood van den jeu LiK ein kamsig 1 Aienmder hij weind 20 Juli 1S93 géboiren 1 tb WO Ome pas 27 jttar oud herinnetrt aan 1 eniffe bellaaiigiryike nvomemten diie het I GrtfiDKhe sitaatkiunrtig Iwvem enlkleile Jaipen geHeden doormiaaikit boen die gieallUeerdeii I hm jbe chemifirsrioir te eooTneT AtJhen 1 KpeeWen 1 Niadfit in Med 1917 het d rde mdnÓLsteite Zaimls Aias gevioirm d cm dew sitaatfuilan lün syiiïpatfliieën vww de igeal Qeieirde nw BKiwillieden had fceailhaar gemaakt weoxlen eenjjgie diagieai lateir in 3 lon i3d en andere Gmetesche atedeai nmassavergarieriaweJi gehouden wiaariln kwndng Coii tanitijin veirval ien van den toioon werd verWaiard Het af Éwien van dem nwaiardi ach en onvwrmU i Aiik en het weird naar omandjre fcringem neemden moodaakeaüfe toem omKenneeir oen Koand er he die HoioK Oommissfiiiis de tt iceirdein aan Z8dmiis een ultimatum otihAJiKKglde wiaaa in dezeai hiun vaat be luit ïenbaar miaakitien om de eenhedd viati firi ainid tie heosbeffllenta swnder de n audütatiscb coastLtuiti meele iintefliniitedt vaa hat land aan be basiten en YerkLaarden dat mgieiien OomstomAijn de gimndiweft had ge Klwind n deae vorsut hun viorito uiwen ha ï iwdiwren oodlat zij er m t kracht op aan dronfcen dat de konjiinig uou aftjreden en een oproS BT aou aanjwijï en uit zijn naasöbe Btaanden Heit antwoord op ddt ultiimaitium weoxl binnen 24 uua verwiacht In een b eloidend schry vien w en niOR merMaard diat de kiroonpnimiB Geöt e niet kon voldoen aan de voorwiaardain welke de geaJUeerden sBch vetPpflicht zagen aan den vorst deir Hellenen te stelilen en bovendrter weird eiT op gewezen dat indien aan het ultimiatium niet aou worden woldaafn de dynofltóe met gswedd zou worden aiCgeae door dft geaildeerd en die daarna de repw tóieik jjouden uit Poe pen en VeuiieJoa o i middeÜlyik naar A tlheinie teruifpvoenen Konabantfljo bukte lóch voor de overmacht eii besloot vii coactus tot aftpeden Teven wnrcl besloten dat Oonsbanitün a tnveede non de thanis onbslapene Alexandeo zojo Feuilletow STERKE IVIAC Naar het Schotsch van S R CBOCKiETT Geauthoriseerde vertaling van I P WESSEUNK ROSSUM Nwlruk T rbodan en meewiKrier aila hij duobt aan een half 1 doxyn hoec wacht ai dïe den leeu vr In ztü ieigBT durfden bPotBoea en 21 Midden ander het gtsbed weird een Dvnalk Piepeod g niid gieftuxwd Het kon wel de fwtad aiin fflaïitend door het saeatói pat docht Boy Winden fkrfWn en tólaa iden Huilden en mortSen het gefheele jaar door om het JHuis van Miatr Het k n een tand geweest ajjn janloonde om binnemgeiBten te worden Went die werden a lile bua ferfoton voor de pdaddenstoeCeninB bewve de oude jachtfliond voo n vader a Ne zoo gwioemri naar een kiedne BaJW 4e boordery vwiwuar hy lang eJfi fetoomen was Mult ddt wHa niet ie wind o Ac niet een wl begieeTSg om naast hot viuiuT te ÜgVt JxxaAiiXF gatmpt te wwrden maar een Mhte menachMiJke kreet onrustig feni Hoy gprmm haastn op boen aU va ler ziyn gteOied eandigide Het laatffte woord waa nauweSijkB uit i n mond of Sbaion Mc Ouliock begef xifli naar de deur zyn 2 ooiiu vooTUiiitJUKxpeaid iMaar Roy keek awr rijn schouder met BEQa oud vod wn n enoer in de hand Sat toon mil en i eraim afaraek fltin ran JWattuut CU r Ik Soy tecMe orincnllK Miaar boen dè deur opemg ng wias er niiebe te in n behalve de donkere nacht en de flauwe oMtoek van de gebouwen der iboerderyen die zich nog dlonkerder aflteeikenden tegenover den tiof Ook wtas er njets te hooren behalve het michben van den vochtigen wdnd nacht kiagerbg en Bonder bebeeilDenif duf door den reuk van rotbande Wadeien dde opeteeg door de hosBchen van Lowran n de Kllooff van Pluchamin Sharon attapte naar buiten odiB t hy de deur kon aauolben en ziyn oogen gewennen aan de duisteraaB vian den nacht Doen hÜ dat deed naaMe zijn voet iebs edgienatancllg Esachibs aan Hij bukbë ztich Z n viagers deiiïBdien terug met een vflugige idling van BCiirik Wlat wm de vijand nu voor ziyn deur gKdegtL MAMA iHiy lichbte het kHeme niet weercnbreTOnde dine op en droeg het in huis Het waa een jongen vol schranunen op geaicht en han dian na bot op de huid ea zooals ahaion igiaunr ootdekibe bloedend uit een koireiiMcmde in den acjiouder jHet is Dai4 de Dwiv efll riep Roy vwbaaad Wat heeft hom hier gefaracht De tiwee piliBiwarte oogen flikfloeo en een oo enlbtik in de vochtige kille ifceklheia wan het uibgetoerdo gelaat berice Mac zei een amildke stem ze echoten op néi toen Sc in dan boom sat en ik viel in die beA Maar ilo heb Je tas ft ÖïiuseeftMracht Geen tw ntiw mn hen bonden die krijgen van den Ueinen Daidl £ ki de led D yMm iwv orcr da cw rte BEHALVES ZON BN PBK3TDAGKM INOEZONDKN MBDBOEBUNOBN 1 4 i all U elke reg M Mft Op rie voorpagiaa bO hooger Qewone advartMitKi aa Ingeioadaa madedaaUagaa Ml eeatiaet tot t t gendacearden prlji Groote latten ea raadea worden btrakand aaar plaatanünta AdnrtutUta kannaa worden Ingaaoada door Maaekaakoiut vaa Kllada koakkwdalaran Advertaatiebareattx ea onae Agaataa Bureau MARKTS1 0UDA Hy heeft honger geleden botdat de wenaeh 1 om voedüeJ te gebruiken wvü verdwenen 1 Om aan te toonen dat de tJhana overie I den buJig meesteir de hem ten laate g leg Idp feiten inderdaad had geple M vrontt I tevene gepubQtceard ondennbaafaae hrior 1 iwe ke na syn airrestatlie in diens bureau I is gevonden I DubUn AlBcAkMn Hoofldkwarfaiar 30 Jun 1920 Aan d n amUenaar batut nwt het be atinu vv r Ooik diabrict Mn Wlil Boo goed zyn en nwikl aoo npoedlft nuogeliyk of er in uw district moffetWiei bestaat voor het vervaardidren van bom I raen Groote inrtchtingen zOn daarvoor niet I iModig Indien gy iemand kunt vinden die hulioen Iqan maken naair modeUea weUte wój hem kunnen versohafflen la dat val 1 doende W kunnen hem vender in vol doende aaobai veeren parouaaledopjeB I licnten en detonatoren leveiren en indden ihij mieer dan een huW per dag Dan J0leten i I omiUen poe njpen in het werk gesteld wur den om hem van alle vereiachte raateriaa 1 to voonjen Aan bat gevraaipde bestaat ogp het oogienUik dringend behoefte wi Mc Siwtiuey Hoofd der afdneiliug muniittie I De regeerinï doet dua het hare om ton I I nunste de puUlie opinie in Knoeland voor I eiioh te winnen want Mtac Swdney s dood I uiA niet nallaten aok daar diepen indiruk I Ui maken ondanks de mynwertaerasbaUng I dde nog aller aandacht vnaaot I Gieberen waa het een dng van diniklu I bee irediliniBen ASvonene de onderïuMDdelUnI gien te hervuibben venBaderden de regveI ring met haar deshuaddgen op wel verI adening naon v meemt dut er een nJeuw bad cyXsM ikt êot beAaovryka uibamw I tingen kan leideu onder oQgen is genten I De bladen xentigien dat het nieuwe aanbod I aan de mynrnwiflaens het ntogedyk maakt I om de loonoveihooging van twee ihiUIii r oiunitklellijk boe be sfaaon onder sehiUOnI gen die een wer4aatjjk e vermaerdende opI brengst EUiHien te weeg brengen Met dit al is de opaoaaiiw nog ndet geI vonden en iedere deff bebeedoent een onI noemeÜylc verlieB aan looien en meer I wjerWloozen De Weekfly Despatch ze0t d at Bngeiand door de eerabe mb dagen atakiiHiff 4 500 000 I ton kolen achiteoop gekomen ie De m Jnw rftera höhben 400 000 pond sberting loon gederfd en minatene 220 000 wei4tlleden uit andete induebróe xyn nonder weifc Volaena hot mSniaterie van arbeid waren Donderdag der vorige week al werlseloos 50 602 wnrMiaden door de atultJng van MOimage fabnietoen en 102 062 4oor vermtindening van personeel bervyil 89 366 In het ergiabe geval sou VeniMdoB een rcr f eenteciiBip kunnen dnateilden b de meerder I jard hiaid vtan dan pirina kuniten afwia ite 1 nwar intuaschen zyn er wal nHUwe ver i vriükJMingen te wachiben ïn ket toch reeds 1 poïifaiak venleelde OriekeDaalM Met tweede stertigwail wia rop we bown I doéUlen Lb dat van Miac Sv4ney den bur I igemeester vian Cork dlo pmKies 73 daceti 1 12 uren en 40 radnuten g han e rd heeft t Dampen lanc heeiflt mem oip overJüdeno 1 ibenicht gewacht en nu het aindeüijk f eho 1 men is maalot het babrefldkelUk weinilg m druk meer De 0o de man heeft zyn doel I voofifcdüigeata ee£d hy wilde njanMaar wor 1 dien voor de goede larache aaak echter hU I heeft be lang goleefid Waa hy eidode w ken geleden gestorven éan iKuden in sgv I heel letrland opstanden zijn uitgebarsten 1 dan waa de buingeroodoig nl t meer te ver myxton geweest nu heeit men het lyden van den Ooirïaachen buiKem eater a der mate ui vetiuit d t men zijn dood niet meer loan gebruiken als een flel oipiutaingiBmiid deü Doch bereüdt de re ttenl tt ziich Oip het rgBte voor Te Oorit w roiii gdtbdel Ül na het bekend womden van het steïjta va de aXgerneane rouw wend aaageni mein he j veiktter een oogenlbUik stil fiKdeod en de pu j tüiekie vermakölykihedion gesioten werden zyn poilftia en mdldtairen byjaonder oip hun quii vwe De regftaring heeJJt een aoort van reohtvaaj ügüng geïnibaiceeid die de draad loooe diienet van Hoiaea verspreidt Ze I Luidit ak YUgt Mac Snvtiney is gearresteerd I terwjyi liy een wwrkusaam aandeed nam in I de leddiing dier saken van de opstandiige I otr ianlsatie gededot door nyn amht van biULivemees4iea Voor de webbalijke i chi I bank die hem verooTdeeJde erkende h i de I julsbheid van de hem ten la ste giedegide be schuJdlIgingen Vooir versehÜétod da en I düie met hoogverraad gmLjjk staan werd hU I verooffdeeld tot de opmeo alyk lichte stoai I van twee jaar gevtangeniB ïionder dwanig aribeid Men veifleemde hem aUe voorrech I ten weJke in BngeJand aan alle polittieke I gwangenen worclen boegiBbaan en men I dfwong hem nónuner gevangeiniisMeedlng ie I dnagpen of rich te onderwerpen aan de dte I cipflnne of het dieet waanaan de gewone I gevangenen zich heUben te onderwerpen I De Sonn Fedn organJaatoe 200 gaat düt I draadJooze regeerin atoericht voort heeft I gebtruük gemaakt van alle mogeLyhie publil citfritemidldBien om hem m t den sbmlen I krana van het maiiitedaarschaip te orngeve I Teruiggebirachit tot de wfare verhoudingen I irï deze pqjniyke aangelwenbieid niets dan I een poging v n een knp pigen gevangene die in hooge mate medeplichtag wias aan I een camipagne van gewertemlooae moorden j om te wenken op de gevoeïens van ni n I BcheliJldheid van de regeering dtlo verani Kioh ak een awakke sterveling plotsMtag geroepen om in den raad der goden be spreken Maar de sterveling had een boog en was opgewassen begen ujn baak Wei zie je noo begon Daid Oji kraalogen gekeerd naaf de drie gezichten om zyn bed allen beeeêrig om geen woooxl te nsfisen Jk had ze den faeelen dag in de guiten Ik wist neafiena heen te gaan om wat te eten toen de achooJ teven tenatyd uibgiing wnchbte ük onder het schuine dak waar de nMester c n faurven bewaart vnanneer hy e vnn de grnooto hoop haalt Waar wia hibte ik op Op jou Sterk Mact Je wieet soma geef je mjj w t be eten ttmminete aJe je er aan dendotl Hier kreunde Sterke Mac onldat hy het cQoo dikwyAs vergeten hail £ k wint het nietl xeide hy Jk dacht er noodt over na dat je het noödig had Het komt er niet f aan tei rtead deDuavel vleiend Ik wiaa er vrynrel aan gewioon om hei aonder dat te doen Maar ki aUe gevallen je Ueef in de schood nwt een rateisje praten By deze woorden keek Sharon Mc Oullock heed stieng maar zeide aets Roy werd merfAear minder op zyn gemak Wn Jaikob beteeft hU giichekle en nam zich voor den zin jpoêd te onthouden om er stoh op be baroapen Het w s een ktonteliJk preJeoHei Br hMesditie luUc een rtUte dat Daid haaMig mortving daddUk bewat dat de draad van ittn veihaal te t k ge saDen wna Toen iDwam je naar buiten en e aeMama maar ik aaa dM Ie e eten M I io had diu i at ik dat Ja tmm ami ko flikkerende oogen i 1 Zoo won Datd de I uiveiL syn sporen Het was zijn riddersiaB boen hü weer hUIkiwam en vond dat Steake Miac den arm om zijn hals hield en d sbeon van z4jn koning hoorde zeflgen Jik meet ndet hoe hii het deedBr is meer geesüoracht In lyn dnk dan in de heete ndiooljeuffd van Lowipanl Hi0O5ï iSTUK XU I Het veihu van Daid den Duivel I Ky hieven den geheelen nacht by hem j op Daad de Duivel vvkü neeoigeiegid waai I hy nooit tevoren geweest was op een Bchoon bed tuascihen wiarme dekeots en aoo als hü Bedde 4ai88ohen servetten aan ei I Ikiaair gemaalot dit w s zyn eerste indru I van lakens Want Aharon Mc Gullock xmt I eenige vreemde denkbeeMen mee naar hm I gebracht uit wreennde landen en nou er I evenmin over gedacht heèben om op den I girond te slapen aW burachen dedcens te gen Zeer handig haiide Sharon éa haoeUcoi rela uiit den gewnnden houder van Daid M ukkig had de ateun van den den wnar I tegen de joa en geleuiMl had de meeste I igekreffen Doch vnaien er genoeg omrc bleven om trfkiens te branden in DaidS arm ondervoed Hchaam Niet 4kt Daid r iets om giaf H de I floon van den dorpiBHtroopeir het algeineeit I mrrikipunt van Lowran lag veirukit in h t P radyfil Hy éuiA er over hoe weinig een pjjnayibe schouder beteekende om voor au3k en zeven te betalen Toen letten tü heoi I un om Ki n veihaail t doen m voelne I wooideiiyk is voor de handhaving der orde