Goudsche Courant, dinsdag 26 oktober 1920

fj fim i y jlt8ja ral een t iram he ft gericht vwaarbjj hu van het HuSöiache communjBmie moreöle eai mateiTiede onderHteuiiWï woog H t blad kondigt de puirlM ta vtku lit bedtag nim aan ar voefTt c i un Wv tlat hot dioor de Scwjet re reoi injt aiot emttti werd opgevalt I e Kanier li begien 10 November hi eesi De Itabaam he mini twp Tittoni hetft n den Volkenbondsraad te lirusaeü efn re le gehouden w ann hy ïjetoognie dat de economischt afhankUflldipid van een lam Wn opxachttf yan aiid re utatem Doittde öfhaJilceTylffliPri meelweTijiri en dat do mot Jijklhcid 0111 guoiwUtoffen te kcKxpt n aam migo lumien boltWte pi oducocreji en aldus Üxun bötw ingon in t buit n lami in rven H cht te bren en Aian t slot van zyn be toog vcraocht Tittoni aan de aliK rneeni t ergader ng te OeJiove voor te stellen eer conmusaiA te benoemen ke concieuvjonatrJlen ztil doeji ben einde h t mono pioliseeje n van grond stofftn h tzu door d staten hotizij dooi de groott mternational tiu tiï tegen te guian de vtM eeJing dti gj ondstofi en te lORioIen en aan alle sla ten een gilijloe be handel ng op handtlbigc ed t vcraoWien Htt u zeer gevoaj Il k ZU e v ciroId te ttl rn loor de keuz WsBcthen dp monBterachtigie intemationiiie ka pataii Ci cJi6 eoaiitie en de afkcairens Aiaardige cxcc ipin van communisten en fdnarehje De Volikieiiboral moet ter h ile dor beschavmg aan alle vnüiken virede en recht wuariwrgen Routf r venTdemit dat de Raad van Am bas Kide Wf Hwjïgtarije lofinibief veiaocht huilt htt Vrodcv flxlrLg vóór 18 Nov ti jvtificeöTen De Commuftari der Koningin In Gelderland Iti verband met het bericht dat de Com m sariij dor Koningin m Geldeoiland zyn oniala zai nemen voorkomende m De Nieuwe Courant en tevane als dhens op TOlger noememie den aftredönden Gouver neu G neraal is het Hibfld blj inforraatie gebleken dat dit bericht ten ecnonmale onjuint IS De heer Van Ciiüters heeft iMtt hot voomemen af te treden ter s aan ï rn t 18 ctelen MMta e iUapu aen lUti t t f iXlltS tot 1 7 i wui ƒ 1 W ƒ 1400 tot ƒ 2100 6 ut ƒ 1872 t vm I 1M4 tot 2444 7 lui mo tfrt 2800 S van I 2100 lot ƒ 2900 O mn ƒ 200 tot ƒ 8200 10 win t 2250 tol ƒ 3800 11 van I m0 tot I 40OO 12 T ƒ 32Qfl te t f 1 MM I S vim f i too tot f 4a0lJ l tot AM 1 W i OOO to Ht bez iA aar is t uuis be emoeit gelooimen door een prachtige dotatie Het Nuta de pertement Kiampen iheeft haar een achien king gediaan van ƒ 6000 en de Nuts BibQlo theek bevattende ongweer 2500 belietns tuche uerkeo zia9 m faruiUdertoi monden af doch gelukkig waren onkelo wm van Van Clogh en Jongkind luWw tüongeeteld buitenahuis frA lb was ver7ekord Pr iache dien tregeünf Op de lijn Boxtel Wezel der derlandstho Spoorwegen de voormi NoordbrabaritBth Duitsche bpoorwwi loepen sedert gisteren de tremen I gentdrie tijdrekeningen Op het deilundedio gedeelte Boxtel wJ gddt Ie Anistcidanisehe tijd vanS stiin tot Buderich vwelk traject m k boj ette goliïed ligt de West t uroi irfh tijd en van Buderich tot wS do Miililon Ruropeosche tijd STADSNIEUWsr i Dueli ki de mr lt Schultink uit Apeldoorn wni ki J Oostha en fi6 F Wymn art Odijk Goejanvcrweliendyk 18 U van Lin de en 1 J Dmse off 1 des Heils uit Vli smgen Nieuwe MaikO L Jê I ömgt iMraai u HBoetincheHH oJHven Q VeihoMI kapeiaHH u Bmst Nieuwehaven 31 Amstei ik iit m iiwt X vv lit Nturl JanflWP WJnliliB llt Regeeruigabloerm en meaL Hot lomoonteboetliur van Ametcrdajn htnl Auh tot don MiniHter van l an t boiiw Nijveaheid en Handel gewend mol hdt verzufiz don prijs van rogeeni gsl looni en nietl b langnjfc te vorIdgtn Dit verzoek is uttsluitend gegiond op de ovei wegmg dat de prijs 101 rpgfHinngsbloem m evenredigheid I lariiHio van hot meel thans honger IS dan lie wereldpuiH hl dïl s hin on woidt den Muiifiter luigoiid verzocht de toevoeging van i irdappeHmeel aan de regeonngsbloem U stuken laar dit voorl eeld o he limginkc s hial navolgitijg vuidt Ten slrtte wordt de ATlmster vr nog op g w znn dat de door hom billijk g iH Mndo rfu en van hetBroo l gebak lm van n eeringsblooin v 3or Geen activisten maer In Limbiirir Naar aanlcidiiin van de garuehtan m BeJg ie dat by Maasbi ebt aan de gren een drukkery zou ayn opgonchit waar ac tl vu ton hun drukwerk uden laten ge rredmait op machines die de Duitecheri tydens den oonlog hadden gestolen van het dogWad Le Soir schryft men uit Maa tricht aan de Msb dat er te Maasi rchc enkele actiViartetn wonen met name bekent die m Beljgiie luet veilig meer zyn Men ziet ae zekfen of noo t biieen ze houden geen veiigaderngen Polikliniek van geslachtsziekten Ie s Gnavenihage ii = Zateixlag de Ailexan dernpohklwiiek geopen i gesticht door de HaagBche Vereen gmg tot bestrydmg der geslachtHzaekten li hl K HEKlCHTÜiN w De Noodwet lX NDI iN 26 Oct Het Ugierhuis haoft gisteren m bweetle ieauw uitsonidiOrllW Aet aangenonnwn met 257 tw n 7 tem men tiMÉStipAmM iSttt rt Mir tith u PARIJS 26 Oct De Fransohe pern mdtitdat U intergeatlieenU eommisaie dm lOenOctob r een belangr ik transport van munitie tn militaiien heeft aangehouden tetvan l iuisen natr Lithauen wilde gaan Demilitairen werden naai Duitschland t ruggezoriden l iWltwt oi RSEejMi HtlciMiSIIOlMffllJI lp Al 26 Och 1920 26 Oct ItorUin 4 70 1 M 1 1 mi 3 26 GOUDA 26 October 1920 Geref Gemeente Ds A Vertiag etn te Dimfkslaad fe t h er beroeipem 4 0 rM 20 97V 22 0 51 47 Ml 11214 4519 63 60 44 70 3 2 i4 Uitslag Verkoepmg iBii de gssiterenavond door Notaris Van fier Leede n te Ouderkerk a d Ugel a tel de Zalm alber gehouden veriroortn van het Heei eflihiuis aan de Katt IK 42 IS taooper gevwrden de heeriX ndwrff voor ƒ 21900 Natuurkundig Genootschsp Men schryft onb nog As Vrydag zal Pi of Aberson te Watemngen vooi bovengenoemd Genoottehapd hier een lezing houden over De beteekenis der enzymen in de natuui d w z de werking van deze stoffen m de levende zens in dieren planten vruchten enz en by de bereiding van onze voedingsmiddelen Een paai voorbeelden mogen het onder werp der lezing nog een weimg verduide lyken iLnzymen worden gevormd door le vende cellen die de chemische omzetüniren bewerken welke m de organismen plwts hebben De oplossing van het zetmeel door ons speeksel van eiwitten door ona maagsap berust op de wei king van emm Ue groene planten maken uit de lucht sui Ker die naar de bewaai plaatsen van reser vevoedsel knollen bollen zaden gevoerd en daar door enzymwerking omgezet wordt in zetmeel Wanneer by de ontkieming van een aaid appel een giaankouel het zetmeel weer voor het vervoer in vloeibaren toestand jre reed gemaakt moet worden zyn hieiby op meuw enzvmen weikzaam Het Groene Kruis In de gisteren m een bovenzaal lan ie IvCunie alhier gehouden algemecne verga dering van Het Groene Kiuis k de be grootmg voor 1921 sluitend met een bedraij van ƒ 600 goedgekeurd De beschryvingsbrief voor de algemeene veigadermg op 29 Oct as ontlokte geen discussie Tot afgevaardigde werd benoemd de heer C J M Kroon De heer P Maree werd herkozen tot hd van het bei tuur Si Clii stiama Nöw York LAATSTE IIERICHTBW ais ReorganLiatie der Neutrale Party De Neutrale Party zal 20 November a s te Utirecht vengaderen wiiarby de comiit öie tot reorganisatie ve lag aal uitbren gen en waarby het volgeml grondbeginser zal wonlen behandeld De Neutrale Party gaat uit van liet eth sche heg nsel dat in de eerste plaats htt algemeen belang moeW worden beha tigd zonder bevoorrecht tyr van een be paalde klasiac 7y wenscht dat aan eieren Staatsbur ger per oonJyke viyihed gelyke rechten en eoib Gil ginig van goda l en tige overtuiging Hlet sitaatsrecht van alle politieke par tyen erkennende is zy tegen de dictatniui der leiders en hunne een7y Lgheid De Neutrale Paity is een vooru tstre AYnde party doch komt op tegen dem oait lardingisvonm der dipmocratie zooals men 0 a vindit ra herf bolsjevviiismeVermits het gebüeken s dat opheffing van den itryd tisschen de kapitalisten en arbei ie noch door de kaputalisten nocü door de arbeiders kan worden beslecht en ai b tl age tot een comjproinis leidt terwyl 1 pzl tweestryd dein ondergang van den m denstand tergevolge zal hebben eischt Ie Neutrale Paity dat e regeer mg bi tntueele botsmgeai welke en levenisader er Maatschappy raakt n het algemeen xKng dadelyk ingrypt ten ainde ons volk vjor ondergang te behoeilen Het Communistisch Congres i ti I ri IS i t omii liius is h con I s t KntleT l itil g isl tf ti Ni oen uit V I gi lifiL issie V 1 Ik I J itvrvorslag de Tnbune iedactie en de Kamer fi actie AiTiguiiidf lio IniiuiK redactie woril i diinr Kiikuin go ri igd waarom rd l yle aittkeUii mnt ii oiitaurdon m 11 stheldpaitij R inierii ictio werd virvoUn te veel Ujd le wijden Uiii pir iiifiitui wiik Htr Un inlioul doi I unt wml vmits n g mmI kritieku lg iiadit waiuiia liwiuvi i ton antw I It dat t K stall I van loliibii II ir hkilit IS en si i hls met de f ii tht niotite in staii I kan wordengehouden De heer Wijnkoop belooft i liiliini te iilloii liificluvdi nij s lile litti dat ilii p 11 tiigenooloii iii II 1 Il zuil du mi kiiiKdUmr van til l Mhik iiiig ook ecu knli k ding 1 0 It I H ti lei lil mo w ld daar p In acclamatie herki zen Do heer de Vissi r werd gt kozc n lis propagandist Hnt jiirvorslig dit nie t eon lodental in 2i l Hliiit wojuvui J7 vrniiwe I dl l vlrn tegen Mei vin Levr Sovqet Rusland Ijo i d Hiis siischo n niai wij hoptn jMKMligo Internationah revolutif he dniit de voorzitten iht elfde omnmniR i du Tongres III ULIJN 26 Oct V 1 Naar de t itiincellcliti zyile tt Utniditn weMr wXxkn Ken Amerikoaniolie levning voor De AAuteiilaI i htt ILiJjim IjgoMJÏl maHï 1 II I tl ivi 1 1 iiigéi vetéuldtt dat vil KT nistnfen en levensmf ONZE KOLONIeN Clemenoeau in Indie De heer ClemeJiceau is 2iatepdagmorgen met de Melchior Treub te Tandjong Prok jearnveard Hy werd verwielkonui dooi den adjudant van den landa oogd ba nm De Vos van Steenwyk den gouveme jTicntas er retains Welter den resident Hun gei en den fc ngielschen Consul Een vrti talryk publiek woonde de aankomst by Na de verwelkoming vertrok de heer Clemen ceau per oxiti a trein naar Biuiitenzorg wiaar hy ton paleize van den Gouverneur Generaal togeert Ren Hou ter teil egram uit Batavia meldt nog dat de heer Olemenceau bwiee dagen ten pale ze van den Landvioogd ziaJ vertoe ven Ren anti lióUjewlBliacl verbond VtAKSCHAl 25 Oct VU Polen Honfta uwen JwJand l Ubo i len militaire over TSioitiBt KCBloten voor den tud van drie jTiar icnoeiTtde rtnttn nemen daarbij de xoiplichtinu op iloh elkaar in ui val van een Uolnjivvidjirt Iianval kiachtdadigen Uun te verlp ch Hulp aan OoHtcllurUlt 1 ViU V i w Mitotan ti ba banchtc i d ConimiHsie van ti0r atdr tje Waenon VQ memen Ooetenrt k tehtlpêlt ilw de oTCrlchtlnif van oen partltulior4flA to fl 6t uitKimn v n ha papuW hH kmp t ial doMir lanl ml f O nwllioen dolJaï bwlrafyen O n MFta ia ÓMlenrUk Y B a k 26 Oct V D Be the o Il ton haUwa da nwoonng ovOTirenon De mm ster ea van Oorlo en Ondon a v ki Ion opfr hovl n eoi ondersiebracht in ko MMHtt mm naknaiMuk ilata t evMeet macht wiordt vermuvlorii b vi Jloiul tn klauwaeer loMalt meldt oni tiJt den tlaae k Ua i ft Katlu uit de Btaatscommi Bie mzake het monil en klauwzeer zal ingevolgeniachtiamg van dpn Minister van L ndIk i InWnkolrt fwitktrluml bezoeken erbertudeering der bestryding van het mond tt ftlaüAittr ilaiir t lande TWfcEDE KAOLEtt Ittuig vun 26 Octobcil p vT ffi VoBKtnl Tl o5 p ij en Wo dt yefWofiKHi met 60 egon 21 temmen atinttrptllatit Dekktr inzake de over MtpoominK m Noord Brabant wordt tueRe i4adiv si al op e Voor zit t e deelt mi de tfat de ïll feidijl vomi an ttn vet boog kltearfnit aan Ie inet lim het 1 van l iiiutnlandiitho aken h tit tu dat ttn Ijclaiting op de vtaai level meerderini vvoidt voorbereid De heer Van 1 r e 1 6 J n boU ORt dat dVliMlAit tan de kvnetie der gemeinte joanciin ook ii i a geiotbt worden in de jïl LLMwJ Ie Bamcnivaikjpg van de gemeen lEÏMiÏÏAÏ ist n W i l UUKKK IIT UyUift il ft mrteri und 776 3 te Elum 4 g baroi ettir tand 703 7 ti Porpig fwaettinit tot ilen volgenden dag ï akk tot matlrfe ooitell ke tot noonl oo telt k wind nevelig tot kalf bewolkt l rV ï wter zelfde temperatuur WKJfJf Aipei ka met Ame t tae l n viior het sluiten vuui een valuta j ipeAing WO M leJ laiul ten d ens e vaj hot betreWïon van riNW fetof eiuJjill 0het oii4tM hanilijlin i ff ie fflLW kt he il te vWÓinik bc TJM mftii I IC ers in contact BUITENLANDSCH NIEUWS nimsoiu Na L ea huag ohoul vuw polilitk De IHi tschc Hioogösohool voor poUticIt vfldiïl Maandag ochteoid m tcgenwoor iigheu i n piowident l bePt m de iroote gehooi zuft v n de Aea ieniie voor B uwlcundc ge Opwnd Mkuiïrter dr fejmo ns hiCld een rexu ajai ii hy betooig de dat jujst het mmmu ne van buitt nlan l chie ïaken zeer veel hi lasnig by deze nieuwe hoagoschool ho ft Hij zeuie dat de prakitijk hem had loon Bien dat maar a te dlilowylg door het ge brek aan püljtiek maicht m de elementen he voor de onti MiOköl ng dei Duitaehe po Idtitk van het hooigste beilang zyn het vor i en dezer poJiltaeJfc ten aeerite is bedreigid Vorder apoiaken o a nog dr Kioch em M im tf 1 jalrat Richtei 1 RANKKIJK Strijd tegen de Kon Ned Petroleiim Maat Kfhappij De Ohjcago Tribune n eldt dat de Sttn diard OiJ Conigranv dooi bemiddeling van de Baïique de Parus des Pajs Ha i het grroot te deel der aan leelen van de Pailf seh e Mat n heeft oipig e cht liGTie tians tictie woirdt in fmanciocle knnRen he echotiwid als een voorbeneidj ng tot e n hm henflc rl yp gioot e schaal te voeren strij r van de Standaixi Oil Co tegen de Kon N derlandsdie Petroleum My EtX NOHWeHB BiaatraiN u Ui fiau4 Uuitacl M htgswide 26 denei uHtfl dl ratt tsc t HB J OP f WÉlai xtia U n laten oop n van voer I UCHTVAAKT Stopzetting van verhindmgen Ook de liichtdiemst Amsterdam Baemen Hanibai rg Bei 1 y n Kjopenihagen JVIalmo stopgezet gedurende de initermaanden 1 Maart 1921 zal de dienst wieer worden hervat O MRNGDK BERICHTVN Moord te Tilburg Te TilbuTg IS Zaterdagavond m een ach terbuurt een zekere Van Hoof terwyl hy htvgen twust met zyn vrouw had door ewn messteek in de borst gedood door eesr buurtbewonfiiT Vemmeer De dader wet i d en nacht Sociëteit Ons Genoegen Het bdjart en kaartconcours voor defcden der Sociëteit Ons Genoegen aal dit maal worden gehouden van Maandag 8 tot j en met Donderdag 11 November s av Hidï De Nederl Tramweg My Het peraoneed van de Nederland chfe Tramweg M j georganiseerd m de Nie ler taiidsche Vereeiugmg van Spoo r en Tram personeel heeft gisteiem ondanks den uit slag van het referendum b e latan met te staken en aich neer te lagRen by de loon regeling der directie doch te blyven a e en voor loonsverbetemigp Witte Bioecoop V anneer je als kind oen lnivig boek las Wiuuin op blz lO de held van tver naai van wien je in de 9 vongepa gniia s harfctochjilijk waa gaan hou lui ecu lovensgüvaaihjk avontuur meeiiiaakU of ernstig zieK werd troostte je l met de geiiae hte dat t wel gwdzji Ü iopen omdat do vertelling nog eni f honderden bladzij e zou duren Jo WIS wol zoo voislanlig U vei troii HCii P de liindigheid van den schrijver die toch sachaedf t gras voor de voe i n niet zou we ianie n Wie neiging heeft nti veus te worden bfj het volgen i3i Hondim s wederwaardigheden tioe hl wijls is hij zijn belagers al met I nlsnapt raden we aan m dezt ver rouwend te 7ijn als pen kind t was waai weveiliten na t zien van da erdt ejnsodo HoudBni worstelend om it 1 te bevrijden uit do prikkeldraad botRn en terwid liet dcod brengende Mtnxtlgolfjo hem angstig dicht nadert evenwel t is pos de derde episode n de gehoele film telt r zee we zul en er dus maar op rekenen do volgen de nvaal opnieuw ziiüi talent om zich V in bollen te ontdoen te kunnen bew ndercn Intussehon spannend isïiet Behalve t v rvolg op t bioscoop feuilleton krygt nten een kiomischie film n et n natiiiu opname BINNENLAND tus r Hoofïe Itaad van Arbeid De Hoogi Rïiad van Atbeul heeft n pen Zati rdiag j gehouden vergadering zijn ail vies vmtgested onïtre t een vetsont ip tot wyagiig van de Invalid teitf wet Vii algemeen betreuide e raid da het i in SiangiKT gemaaitte omtuerj 7 cn bepe kle to een verhoogtng vun de loo icrcnzen xic ndvT dat tevens veilioo nij i r r it n Viewt voorgie rte d Men gaf dajiioni der m nister m overweging het wetsontwerp aan te vullen met bepalingen vvnaidoor oo c 1 irenten bvenredig zouden worden vejh o l lïnlee e andere lellen wez n daa rt eno ci op de aanaienlyke lafdien de d rge Ve vooT ichrifltein op den tait en op Ie be dttyven jou en iGo gen t VervolgoniB beaJoo t de liaad nogmaals de aamdacht van den mini t van aihei 1 te Tttstsgen op een reeds m vraegere i tv men van ucn Kaad aamjeroer te kwL Me c tnf ffeiuie de wesisclielyliiheKl dat m con tiau öodryven die op Zondag ioo we ken on wiaar krachtens hec overgingslii dhi t w g met 1 pdoegen w or lt gewerkt tiegt staan ou wopden des Aoiuinfn 8 u u ic werken De Raad overwioog daaiby da hot verooiJoven van een wrrktyd van 18 uur oip de dagen van plopgwisselinif lan n iTUstondG ploeg op dien dag ton langei on afgelbipokön rustityd aal vörachafi n m tr vene zat metiebrengen dat het uur van ploepwiissefting op oen beter ttidjit p alt dan wanneeir de worktyd tot 12 uur be peaükt blyflt Ten slotte kwnm in behandelinir een door den Minjster van arbeid niert veizoek om uinee toageaond en recfuest van ie voor noamibto orgamsatias m het lnlkk6r tw ctrUjf wnaarm de wensoheUfkIheld wei I ba tooigitl ie bopalmgian van de Arbed v e 1919 in dii n aln te vorruiinen dat In ie co llect ewe BiTbe dsovoreonkomst vooi ie tvpografife voor ceuraretendmkkeryen ne r pBÜegde weifl ityd wg ling geoorLoof ï zou n De Raad besloot de beslissing omtrent dew aamgwiegenhecd aan te houtien en aan ntondiR de vinaag in studie te nenien of her s ens AeJuk mnet worden geacht in de Ar t eid n t t een bepalJUg op te nemen waai boor de m gelyWheid sou wierden ffeoTtfiru u 1 byzondore omatandiphedon m door den misafefce r van arbeid fpoedgelkoui de colk c tieve contracten van enkele voorschnfter von due wet af te ükwu iMi mtt I De berechting der 8 Juni stakers Gistel en heett ten stadhuize te Am iilaiti het HQhe dsgerc lit w n zilling g l ud n ter borechling in de aak r stal rs van H Jlimi Men heiinneqt zich dat dien dag als piolüst tegtn rtö anti revolutiowetten rigt V oer UIX vvorklieden dezei gemeen IC en dag het weik hobbeii neergelegd j i nn loor liun chefs hij B en I I straf VI oige Iragen en daarvan 1 i UI Ik liunnt I inedodeeling godain Van deze 4200 staket s zijn ei 2280 by h I i h idsgtreoiit in beroep gekoraem Met de oiganisaties was overeenge k nun dat deze orgatnsaties ulgevair igd n zonden aanwijzen orn te worden gihioil en dei tig tal verlieten de lil daai ZIJ zieh met cle samenettlling V in het Sclieidsgaiocht niet konden v lef mgcn TTct VI oord werd gevoerd door de heeien Lanbink namens de leden der I elftalle vin llinte namens de Moderne gemeentearbeiders Retté na nuns den VIgeineenen Bond on Bak M n uiienidoartulsdruKkerJi ABen vor dedigden de houding hunner leden en riMuhn dal hit S hoidtgeiocht niet H I straffen RosloKn werd eerst de fnrertem e n U liooren en de verdere behandeling ni U stellen Zoete ai pelen I ƒ 26 ltukn Riu ik Hun ƒ 1 Kak i w B iwt dft Cai ftéSXI Bk 1 PiittMfffJfcR i 160 6 60 Uui paiitk 30t sS8 Ai jtrs ƒ 1 1 16 tvr lüft tul 4Sv it ibl ili r35l 460 per lU0jltuk l U2 M 7 13 P r 100 rank De eloctnciteitsvoorziening Het Veibond van Ned faJjTikanteoiver e ngngen heeft eom adres tot de Twee le 1 amer ger cht waarm adlhaesie betuigrr woidt mtt het by de Kamei aanhangigp ptivontwerp tot rogalinig der electriciteita voorzien ng van het land Het verbond nieent echter enkele wyzi S ngen resp aanvuillingen in overweging t moeten geven met name uitbreidinp bu de wet van tien voor het landely t bedryf gekozen orginisatiievorm tot de Rwweste lijke en gemeenitelyke bedryVen en ver zoekt de Ka iner het ontwerp alduis ge a mende end aan te nemen lisniti d lïïUi t itt rtrmdu londtlka d v ITnuniian 24 WiKor eit 1 Pin Marliims i v 1 JI W ita lt ifl lin I i i k r V A ilo hrrgin 24 Hotvliif Hoilograven 26 Octgbor 4 ft Aarvoot 16 partyi n wa tr nder 106 mnk RljWimfelIf 100C9 tuks B witht 60414 ki CHS poudsfyikuii lo soort ƒ 86 8 Hirf TKO JW Se soort met Rdkamerk ƒ 8 1 90 HandijtmiHigfTiai n jJi ou li V Swililo i Ju V T T le Bruijii fK H n BOTlrIk AliliMlle L i M McUit OT I ürini frm rnrV f et H dm Knu wWfWWm 4 p Pm Mstw 71 J Maria C Boiits 37 i 29 IluJIiortie i M ri niel oh met 1 S rt Stj er j i n RHVi 1 ONriKHTRCU wik L PoUlilfna V iIj V wn W ilf Bruljn pn W S t Wmid irBmrwt P Kok en A KVJkelon YiüiV rOEVlEN Maria i v V t d ii iC i E NoorlandBr Cornelia j V O Sliairmnii on Vu Ituron Jtll l l I r l j i l A DVEIITKNTItN van B VERBRUGGEN en DE BRUIJN lRWlèW S b 25 Oct 1920 Otih IM T iV WTlliolmus MHhI AMMERSTOL Met ingang van 28 November ek ifl tw burgemeester alhier benoemd de heer J A A Ujilikens Secretaris dezer gemeente Zuivering van afvalwater De Mmiater van Landbouw heeft gihte irnoMtldag de GomimiSiSie voor de uivcr ng van afvalwiater gein taUeerd De aardappelprijzen In ÏTOsland zun ook le zandi HL wordt ƒ 6 I o i I INHP ifl oorde pms Tod Ë V a lb iÉ aaken it wi itSk i ov ai4 land Ijaar BERKKNWOUDB Zondagmorgen fietste de dienstbode vw de Gebr De Jong op den Kerkweg doA had het ongeluk in de sloot te ryden Gelukkig slaagden toesnellende helpers er in haar weder op het droge te brengen B J ilö Ryksveldwacbter N werd haar venier de behulpzame hand geboden Vrijzinnig DemooatiscAie Gemeente raadsleden Zondag hebben te Utii echt de vpyamnig democratische gem entpraads c on verga derd ondei voorzitterschap van Mr vaTi Aalten wethouder te Rotterdam De heer I elderman werd tot bestuurslid herkozen De heer W O A Koster te s Graven hagte sprak over De geffneente en de Winst de heer Kete Iaar over De gemeen t en het bewiaarschoolondepwnjs Droog Zeeland O li tl in attdanl van Waloheren hc is hl aldus de JTel na de nes W r van buna ibsoluut droog woei 01 vo l gH vlink a in water zooals men ld UI het naianr anders nimmer heefi vk nd Op nkele dorpen heeft men reeds watei uit de MiddolhurgBcho en Missingftdie walerl ei dingen moeten Tie hekken De Haradeh boot Il Tl du ii t t kunnen lillen dl nitiwï hl BOBEOOr Hadden wy reeds eenige zomers snelle verbinding met Leiden door de niet altija betrouwbare auto omnibus nu deze wegenB wegenbezwaar sedert 3 October rtopgeiet 18 IS het van gewicht dat er gisteren een directe verbinding met Rottenlam is ver kregen Een sierlyke lichtere personen auto opende 2 maal daags een dienst Boskoop Waddinxveen Rotterdam heen en terug Naast de beide dagelykeche vracht auto diensten op Rotteixiam is de nieuweperspnendienat voor onze plaats van groot belang Moge de onderneming slagen en wel l moii ih Dt l li Ji jM Uk4 iWk JlV I De finanoieelp nood ïler gemcpemten B en W van Utrecht hébben de borrow ting voor 1921 s uoitend gemaakt met een post van twee ton wegens te verwachten uitkeer ng van het Ryik B en W zyn van meening dat die pftaaitsolyke inkomstenbelaeting met hoogier kan wwrden opgevoerd Zware brand Te Amsterdnm is gnsteronochtend in de kunsthandel der N V Eisenloeffel 00 hcIRolin waarschijniiijk door on i orzuhhgheil met het kachel aansto t n f SjKr S Z t vVr TndTni dïe 7t Bo= U n POST EN VERKKKR Loonen apoorwtegperaoneel De Tel K eft een uitk l Wi I Werktoocdwid WMAitgeldregfilingvii De nuniötex van arbeid heeft aJgemeenc egelen vastgesteld betoeffende het verlec ntn vwi Hubsidie iD oiticieerinipen die werk gevera aan hun arbeoden hebben veratrckt viaohtg ld re feUns WHj onteenea hienuui bet voI iMule Jndjen een werkge ver een regaling treft m bij tydelyken atilflbuid van of aiapte Jn de onderfteminc aan mn werklieden ultrüemng te veratreJdken wiacht idiireg inaf kan het Ryk in die uitkecnngen subs d e vcrfeenen wanneer het navolgen d in acht gti geooniien Die logcling krachtens Melke de uitkee rngen auilen gedaan worden moet dulae lyk aangeven welke arbeiders der onder ni niung on ler de reffeling wel en weJke aaroouier met ulien vaJlen G en onder athoHl mag mdien de regeling niet vooi a Ie aflbeideifc geljdt gemaakt worden In velband met go lBd ieny tivge of politieke iicJitmg Ier arbeiiieffl of fcuaachen arbel ier Ue wÈ l en aibeders die niet peor gamseEhrd zyn of in verband met het al of niet lid zyn van een gosubaidjeerde werk 1 ozenkas Ivchter wiordt RykHt ubtulie njet veileewl n uitkeinngen aan toezichthoudend peirso neel De regeling moet het bedrag dei uitkee 1 ng duideJyk aangeven Bij ast3te mig op een vast bedrag kan p ij al dan met rekening houden mot de sa natflling van het gezan Htt Ryks subsdie wV rdl slechts verleenrï oor zoover de uiitkeennig 76 pet vam het ItiO n niet overschrydt Het betU ag der utt tearing moet zooda 1 S gO egeld zyn dat de uitkoeong aan lil o dors dic geen lid ayn van ee n door h t Ryk gosubeidieerde werkloozenkaa nimatens 5 pet m indei bedraagt dan de utkeeiing aan arbeiders dae wel hd van zulk een kaa zyn In de rcigelmg nwet wK rdon bepaald dai d dl beider hom door den werkgever aan geboden lïasaeml werk ook al is het van 1 1 en aard dan zyn gewone werk moet vi rnchten In de Uceeiungen die een werkwevei d ot ingevolge een wmch ehiregellng uaagt h t Hyk voor een derde doe bil Het subsidie wonk alleen verleend aK dp genvenfc v a air de arbeider rs gews U gd VOOI m nstetns een tiende edeelte m e u tketiingen bydiaagt Het ubsidie van het ryk en gemeente fiuat in wamieei die aibeiders van een on einenmng of de afUeedjjig ervan voor we ke Ie waehtigehlregeliinr geldt te zamen ertóoos ayn godniremle minstens 5 pci 1 m het normmal aanfia loonuron dat 7iJ n de laatste drae inaan len Temiddeki p r wee hebben gewerkt Iet Vctichtgeuiiegelingen kunnen ook ww n go roffen door een groep van werk gevers voor hun gezamenlyke oindemenun gen Inlicht ngen onïfcrent de iamenstelilinR van wacii jgeldrcgfilingen ver tuekt de di fcteui van den Ryksduenst der Werkloos hedsverzekerng en Airt eid bemiiddeiling te t Gravenhage hen wea kgever die een wachtgeldregf i ng v tenscht m het leuren te roepen he hoeft daarmedie met te wachten totdat In zyn onderneming slapte optreedt doch kan 1 e ls dadolyk over de samenstelling der rfgel ng met den directeur van den Ruks d en t der Wenkloosheieisverzekering en Vibtid s omiiddeling m ove ileg treilen De Leerplichtwet De M n siter van Onderwijs heeft de vra g n van het Tweede ICamerlid Ketelaar betreffende de Leerpilichtwet of over Te nanffianjge w ngiinigen het oordeel van den Ondorwysiraad gevraagd is en de Mj nister beroid ia vooi de openbare behan delmg dt advies aan de Kamer over te i gKtn bevestagend beamtiwioord Toestand van arrestantonlokal en De Minister van B nnenlandsche 7aken heeft aan Gedeputeerde Staten der onderseheidene provinciën verkocht een onder 7 eï IJl te stellen naar de vraag of de ge meentp hevsturen voldoen aan de aanwi ziiii gen vervat m s Mmistei s circulaire van 1 J uiuan liKK betireffendie de inrichtónjt van arrestantenlokalen waarby dan teven i Bou z m na t gaan w elke oort verblyf p aats het lokaal zelve is waarm arrostan ten opgesloten worden De 7de Roede Knus trein Het hoofdbe ituur van het Nederlandsche Roode Kiruis deelt me de tlat het door ge brek aan de nooduge fondsen met meer inogelyk 7 il t yn een gelieelen trein voor Oovfceniyk en Hongaxye op de wyze zooals dit tot diusver gesch edde uit te rusten Tboh zmJlon nog aoh t wagons gevuld Hinnen wowion Openbare Iflfoszalen Oofc Kampen al binnen korten tyd een Openbare Leeszaal met Bilbllotheek en Mu Peum ryk ayn Ondanks de toezegging van een jaarlyksch subeodie van Ryk en ge meente fcenevens de vengiinning de Lees Slaat kosteloos te mogen vestigen in het be kende onder persoonlyke leiding van ttr Ouypers geheel igerestaureeffde Goöhlsche huis voelde de Vereenigrmg aich met krach tig genoeg de aanoienlyke kosten van op ir ohtÉng voor hare rökwntug te nemen Aan OliOü WArEk fmiMM speelde de Voetbalclub Rhoda f tiyd tegen de voetbalclub OW qW wou met 1 Teiren de Wet K alhiei die zich eenigen tiid geleden schuldig maakte aan diefstal 2Vj centatukken uit etn muntgasmeter j 2 maanden gevangemsstiaf goeiselit SCHOONHOVEN Wis h t iniiumumloon voor de ge d lenni k goud on Lhenndustiu aan ïnnkclijk bepaald op 0 et pei uui Ihans H door dt orginiaatlee een uui lonii geel ht v m H i d b j een 4 ui i ge nrlioidsweek De tubrikantenviueiii gingen hadden dien looneiseh ihtd afgewezen Do onistaiidiglie l ii ijn v iii iiifci aaid i at dit gievriiagd loon md betawiil kiin woidui o k m veibaiui mei de scherp co cuïutntie van dt ijöitMh t i1 iil antui iTi mk i 11 II Il veren werkt n I ch w Hiit g tr II bt luss In n W ik Mjver en wirkiionieis t it voncaistelu nuDg te komen In ecü conferentie wel kn Vrijdag 1 1 do7 r to s dravenh igi heel plii i s gehad werd licMloten ei ii coBaiil sic te Ik ii lemen uit dewtiKgi veï en weiknoineis nganibatiob aan geuild met il teclinjscli idvi ui e Tfta Ijcide paitijon uk t e n n liirlii h persfton als vooi ittd zjiilu lit U n laatste m de commissie Rleingeiörh tig i 7011 ijn III diü oimnissio zondiii viiUgiii viüordigd zijn de Ned Bend van g i ton on zilveren wei ken tt Schoonh vin vii ii weikiiecueis ii l U lj t I Metlia b w erkersbond Katfi flag lieeft die coniniissit mi ga ttrd le Utitjcht Do arlKacleisoiganisa hts hadden etm looniegehng vooigisttl I yi veptjaiid nut etu uuleeiing dtr gi meenten en een groepsindeelmg beide lil due klasHen De iinltiliig di i f iiKMitiM weid dl r dt atgtv uu Tig I n ilii I il iikaiittn ifgew zeri en devt7t tiiw 1 ligtis Ui W rknoniOTsorgini sttjpf liwameDD tot de conclii sie dutten groepbihdeehng met detailleeiing dti vfrsdunonih vakken mi t iTiog lijk Toch kwam men ton slotte to eengrocpsindeflling in tv ee khisstn niJs l lasso 4 zellen dn hun vikvil k DKit i lieHrsclmi 2 U klasse goydkil dio gotitht kuniiui wrnhn hd m i n itl aii hd vik vvaann gn tl 1 workziiun ijn naai i di luil ilvtisinidshoflruf worden Po voigadti ing n zulh n m Imn i jtK cp iiTip on tul 11 Hiiiini i ilf on i l l I V 1 do kkis gtvdlei lUiii gfi d 11 k vvcrkgovors on werl nMer=o ganisat KJ opnieuw onderhanlel w rbn KH tot een v loi bcilt inrtnoil hfviedigende npl iswng van het 1 ngewh i te kom n N H bTOLWIJK Debatavond in de kerk t Was een heele gobeuii ten b de debat avond die de Protestantenbond gibteien In de Kerk had georganiseerd In d chie drommen zojn de bel amgb tel lenden modei tKsn en orthodoxen naar het iierkgebouw gegaan om de beide be gongestelde meenin gen door deskundigen te hooien vei klaren en met alleen uit ons dorp uit den wyden omtrek uit Gouderak en Haastrecht en ook lut iie ystad waren velen hierlieitn getogen om de interessante gedachten vas seling fce bcJuisteiren Br bleef byna geen j plaats onbezet Ds B J kanis kon dai I ook in zyn opemngtS Woord waaraan oige apel gemeenschappelyk geziang en gebe I voraf waren gegaan terecht zyn vreugde I mteprefeen over het aanvankelyke we sJa 1 gen der byeemkomst Met dezen debai 1 aWMïd heetft de Proteatantambond allereerst J b gd de giroote schare van hen dJe met weten te kaeaen tuaschen vryzannig en or thodox te bereaken Voorts heeft het be etaur er heil in gozen dat beide partner elkaar eens ontmoeten in een vriendschap patyk samienizyn vraarm hoogstaande man nen een ernistig debat zouden voeren Dit kan leiden tot beter begirypen en daarom beter wiaardeeretn van eikaars geloofsover tuiging aldius ds I ms dne nu het wooid Baf aan dr J D de Land van WiJn Baarden urt De Biüt Deze verKlaardt de uitniootbgmg voor het debat om dne redenen te heib ben aangenomen le lOöten we volgens ayn geloofsovertiui Mg op ledeï uur bereid zyn rekenschap te geven vam Je hope dtie m ons leeft 2e omidat het goed ie voor anderstienkenden den gronti van zyn geestelyk leven bloot te e ipen omdat men daardoor of meer vast i ajl krygt of mzaet dat zyn geloof den toetssteen met kan doorsta in en in de derde Jbata zooi het groot en goed zyn vpanneer le een of andere toehoorder m deae bil oloomst meer tot klaarheid kwam ten Pmehte van zyn geestelyk leven Spr zou de vnraag behandelen Wlat is gerefor i nlwwi en hy walde dit doen op sublec ticve wiyize Gereformieerd noemt w r ieder iie ui1 iaat van het beginsel dat de bybcl w God s Woord de onfedbaie getuigenU n den Alllerhoogate We is er ook een natuüriijke mgewhapem GodakenniB in den ï en t em die is van met gennge betec kenU oiwdat we Etekrdoor komen tot hek gevoel van aflhankel jkh€id en tot ie er kenning dat alles wat we aanschouwen M werk is van en Hoogere Macht doch het ingeschapen Godj bewfai Ltyn ia apr on voldoende vooir de mat van zyn aiel om t at ze hem mot leert kennen Je7us Chi s tuft den ligimaker wiens bloed hy noo dig heett tot reinigung zyner ziel van de zondan Vandaar dat de gereloi meerdi jft den VOL jirond telt de gansehe bybe infe Ibaai Gods Wooid Dr De Lmd wan Vv yngaardea besprak mi verschillende opvattingen die er om ttent den byibel lieerschen en stolde tege n ovei elkaar de bij jelbescuoaw ng der ethlschen dae zoggen Loor den b bel tot Jezus te mtn doch litn m t pea j nliJk leven te leeren ketnnci en de overtuiging der p I foiim ei den De eth chen nLincn alleen dal u t de H Schrift aan dat n t de den Jtzja Ziooals tjq dio inwendig hebben Jee n cennen ovoreertkomt BJ de gerefor meordpn legt de by bei beklag op den in5 n th de schrift neemt h m gewjiflten 2 o Mt h4 niet miaer gelooft omj tgw i hy heeft hooren eggen maar omd it hd zelvL met de aal heeft getast hit V ooi t le i Levens Gertflonneerd is hjj die de hy btl e k nt als heb teiffeilbare Woord Crod nut hij fvd belydt als dp gr wte souve ie n Nu ging de redenaai O ve bot de bespre k ng van God en Zyn wei ie h in l Mjx taJiyUe e taten uit oen bybel wees hy ei ep dat God is de Oneiiwlige de ünbe grepene de overal rege 3L Hiteina Wias het woord aan prof di li nleboom hoogleeraar te Groningen d e hetjn e f I UI It W lai n 11 7 nnig Spr edikende dè vraag Waarom godh I ensh g one ml belangiiykti te vinde iUn de vor ge omidat de viaag of we 11of buiten GkhI yiiUen leven bpsi st oveons ltv n Alle aitdef vrfegen Aln sle tijykonjst u IS r een kratditlgbJoe oude go W east no idjg vryl e d eiaarom kan de Vryznimigheid liet beat de 11 i m e I uaaihon Waai om Jmne m nse len godsd eni rf Qp deze vrasK yn tul van AnOR anden jrt ileTeii TOors T w IS er ni ar een ju ste verk apiau Omidat ze net andeis kunnt IX meilien zoeken Go 1 tegen hun aTrdsche lüsi I en wafliiachtg viome u vioom qim at h I miüOt en w 1 en i w I at h m et I 1 unnen tyden van voon joed 4ti l i wien meent wel te k ii lan e u ailten Go l 1 inni ei jns d ui IseU stt mse orf iallen dan r cht on hart zji tot God hi 3 het vrij gcmtikikelflk een ooji mbl Let Gül te klnmmen n oe lyk is het o n f od bily end te oemtten t p iat met htt joUbe t ïoms d m n nner ngen hei g ydt als aaid tUn hci de viagei Daar m hiïbbiLn de menjiicben nwar eeji vast pun i OL ten mchieiï gezocht ze hebb n der rT Isa enst wnllt n vasUeggen eerst n oude i schi i ten due eirkeind werden n Go ts WHïord Eukele eeuwen later 7oehtfflie i meei houva t in le onfeilbare Vork laai aia g ng de stry 1 om de iiis te u üiog vui ien bybel en men zoeht den t y den Paus en lenslotte 7yn en menflchen geitomen die het onfeilbare Aoord Godt verworpen lib het oenige vaste punt Ze hegrepei dat het godsd emsUg leven zach nicf laai vastkeggen juist om liat ht t leven a on Itvtn s it ts beweegSuks het laat 7ch met opsl ten Men heeft den Vryan ngen wol veiweten dat ze met het ver v erpen van het onfeilbare WomI Go Is he + Aieiktkyk oprjti dan d et Ku dat in do ov irbui aag daarmee met te mWa lai dr kein van al e vrooniihed is God is voor ale menichtn czo ii4e al de bion van oi lov i Laiun we dat nemen v at In onze 7 el als t aarheid ligt Ui t ieder vrU zyn óf zijn wyzi bot God to komon jre i mtnscii kerk f ju s er en ook geen ia p er mag tut schen den mensch en God ko men In het g tfUdi en itig leven gaat hot oni l vt L Ltngeii Güd de 1 eeuwage on niy de eeuwa t nel fÓor vMien in öttd r djfljr ib a de pauce kree r dB De ïSmi van UO piaiden h t wword voor leplitk KlJ oti 01 LI p füiiAoorde ove tuiigmg Ovei g n wt s i tr op dat I it laanie d eion nu no wel de inena htui betichamea n beatraffenJi t om lat t geloof als aand door e V ngtrs g j Lt hebben we visthe d bu tenons noodig Het is juist dat geen papier ent sschen God en de menech mogen zyn aïsmet lic pvifi u a m i ir niet ie b bel bcdoeld wordt Piof Luwlöboom he it te vttide zonda over t hoofd gen W de sonde te dp zwarte tol de het hciht van de inlwi lijkc Gods i eiib t ng veidu stol daar m 1 bben we dS kjoiOlpas 0 fe T6wrs e flflo U ie H bc wiftTensl itte bet l nogmaals 11 f I ndcm hri aii I Ui eÉLegide tat p Lanhaling on i nt de ezelin van lïi earn t w B e 11 Ihe d iou voortkomen hUhad d t voorbeci l alleen aangehaal l om dJtie synode vin de Ceref keik het alst es teen gebiULkt liceft om na te gaan ofe T predilcaiit nog het recht had het cvangelie te veikond gen Spr gang veiijolffentiHa dat 00 aan de rechtarzy le vt rs h I in meening o P de insp r itie van deH SchrPt mair dit vindt spi net Ktowi over te ïitryden lader vrome schept7ich een Woord Gods naar z ia belwaPte nnu heeft pi s opoonefnt gezegd oen vastpunt b i t r i noodif te hebben docITdat wil nog n t zeggen dat de itybel uwpunt s Spr wiaagit het er op fhn T ditvaste pint bi t n zth want hij h ef nog God s He 1 ge Getast dic in zyfi bail spreekt hi vraagt het met ie vj yhelttomdat hij gelijft Ut we oon lige menschienznjn van meer b3 nlK nil8teïl ler tooij richlmgen Het debat w j s hiermee g nd gd T s Kams dankte de be de Ipiekéfs qai Üitt d hoop dat deze byeenRoiTiSt de efift m i ïit zyn van moer amenT tojiiBt der heide r d tmpcn SPOR i vunn iL IliKhf lii i i Ml V H til I I o I II M II 11 iV i OK li i irt K la Hl 1 I Q UI IMi hit 5 Ji 1 I 8 O foti till fi A 110 6 1 ifiihnii r dom Zv nuii i I B V Ut o klis ie 11 4 f li i N I i I 11 lil lil r OP III I I f uulwaJl uwbrijj BInii I O 1Unot 1W Wi 1 letlt I Vilt nn I 3 J BodcKi viitt B 1h VlrtorlR osv m Na gebe i en gezu g w erd de verg idt r ng s si iten Oonrfa Il Gniiila 1 Z Ireobt lt VERTROKKENBN J tu uit Wjcht Ifltidat iü naoT Groa n ren Heer nhtiaat 42h U Kijnhart uit P Henflrikstr iat i naa Gou lerak B 20r A Hakker on t rin uit Vorhtmanstraat Sh n lar Maa shi 1 I H mn utiaat 108 F van lier louw UI 1 I I traat 14 naai Woer len Ha n 1 J Scl uuti i en f e in u + Koefsteei ih n i ii M a land WeverBl ftiM r A Both u t K vfen Cat w ejp 4 f naaf Amat triana Crueeipleui 3 A Rurc r h ifl ut Bor n 9 TiK r a i lm in Noü ilkailt 128 l GEVESTlGDEN o M F Selloltin buekhou UlkUlttAjM Jiem LiBsellaan 6 W Vr it H4 tut s Graw hajre Groenendaa 6S I Uil h Mim houtflraaier uit Amer f tl i i 96 r van Diik ail cider uit tt k 1 ii Duin ste li Heeiini riit f R A de B e uit G Wpniaet 1CPS ri ia ll VI I ittBD u l Ha dii epo f Vol aiito n i ttetnli Wt ttoMrmM f wceleniineil 14 H TI M