Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1920

Wm REUZENVERKOOP 1 EMAILLE ARTIKELEN 4 In CONCORDIA WestKaven Man af WOENSDJIQ en volgende dagen van 9 uur s morgens tot 8 uur s avonds Prima kwaliteiten Giftvrij S5 Ongelcend lage prijien Kom en zl Toegang vrl kijil Japan Qu uoaa da Léaa S nM en Oadamania OrieÉjauiaaJ Fwil Hynua liaaft Wi d aiMBli dat aittlnc den lEoninc nu Griekaajajid har dacht Daama bracht hU hnlda aan Laan Boungeoia den nMaat noaalw aitar n den vollradbond Ht aladlKda mat ta aar ra dat eenmaal aan witmim camflohhiitf hat lenot aal laaanaa na M Iotn te vrade onder da hMndhapntl Tan het raakt Hxa BounnoiU haaft da T i iiiimt b antwmnl oi Uymua lof tiia e Mlil Dn alsameene va adar n nn da Imd Gwièni tal een rroot aantal atataa Maaii ien Een TCateaauneadinr na kat Bal laclia nik at tarowaa te haar tt et nen het Ie rMhtmantUii loa tném haldhalUga heudlnc na Balalt ta 1M Vervol cna heaft OulaaMB aan liii H ovw de beovotlnc oMitabmaM m Bair areola orer da llnnnelaala lalflMaWl lus aaiwavuld la mat aaa Utlnala flM cieele conunlaaie Vlandaac heeft da AilUa vlaak e Ochtend had Rjntaa imlBtlllir met een uninl lennallatM martt k nrUaarde dat het wdanaMk wi IVwIaeh Ulhaiiaeba limalta M iM heel mu aMmpaa an dal d MUM I KwnUfeTs ran balde land tmimm mt I ten miden ehoord Da Baad l i l 1 akh een pteaaiic tt aoeltn aa aaa w NI I len ta doen tan einde bat aaaaMl ta eiuli n en dan imde In dit oniuall a i I deelte nn Ooat Buropa ta ii i ai fcai w De IVxHache Landdac haaft lamUdda a den rioi l n mde net Fnil 1 m lifleeent IM Hymaui daeUe not anr aMda datda f vaïnBnIlaeiihnd S tdtiawp ai M Heeren Tabaksrookers Indien U eeai gfürige pjjp Tabak wilt rooken koopt dan de T bak uit de zeer gunstig bekend Btaande Tabakafabriek van GEBH JACpBS te Meppel Deze tabak heeft alle goede ei renschappen welke door Heeren Rookers op prys worden gesteld ie Zjj brandt gelükmatig weg in de püp 2c Zy brandt niet op de tong 3e Zy is zeer ï eurig en licht 4e Zy ie niet geverfd en zeer voordeelig in prijs Prijzen zijn vanaf 70 cent ppr pond Neemt proef Alleen verkrijgbaar voor Gouda en Omstreken Sigarenma azijn maar de kmrtie nl aaaneUialllk la da nève aan da oode taoman Het nwort in lake Daalak la tat Mder ooderaoek teruoreaoaden Noc mea de hear HUmaaa iwatmt nn in mxlMVIca fli illill niaaie aan via la aafl ni raB da eiwhlaiei nn da fioaatdarfa illtirnMl W Bruaael ta tMtudema Ten alolt apeak da kW BSnaM m Kanach uit dat ondank da haattanta UMIlijkheden Amaraa i efa ook H daa Haal nal aanaluiten Voor de aanto narf aedoik UaMaa VU de Dultacha BUkadHT aar MlimihiaiM Hij bracht iAMlm tm eiaiWaaaa ilM nitiic van dai aWatar na n tna l fc over dan twwatalociaen tniataaH na kat rijk een veiMaka ladaaaadKi na daa rUtnlianailJir dia da HfMn aaMA ariki d Doittehe maariiw ki da klfiili dalen aal nla a Ia hal kaat ianiaagaiaa knint itin uitaenaMUac Umv aaati In de hiltaalanriaelia BoHUak la ava Turfmarkt 54 Bouda Gefolterd door Huidziekten D D D GENEEST Ceaom i Open baanea Zararaa Huiduitslag Puletea tfuriflhaid aa Roodheid Alle huidziekten zijn na de eerste aanwending van het geneesmiddel D D D gemakkelijker te dragen Genezing treedt direct na het eerste gebruik van deze merkwaardige oplossing in Enkale druppels reeds verdrijven de pijn en doen de jeuk als bij tooverslag ophouden en de patiënt kan s nachts weer heerlijk slapen Het middel D D D is een zachte en Pijnstillende vloeistof dringt door tot in de poriën en doodt de ziekteverwekkende kiemen die onder de huid zijn opgehoopt Het geneest altijd vlug en volkomen en heeft overal resultaat PriJB van een proefflac ƒ 0 76 Groot fl inh B maal zooveel veet voordeeliger dus ƒ 2 50 Bij alle drogistMi verkrijgbaar De behandeling met D D D wordt ondersteund door het gebruik van D D D zeep li ƒ D D D scheerzeep k ƒ 1 26 D D D crtm € è f 1 60 Gratie brochure op aanvr bij de hoofdvertegenw Fa B Heindersma Den HaagAmsterdam Sneek Verkrijgbaar te Gouda bij ANT COOPS Wijdstraat 29 en MeJ S v LOON Harkt DEiD HET WiMkaMM van HuUiltktw da TtrlaUiwia Ml Hide kaar ndir J m dt na Bliacn nmar dia kW Ik Uar haat aM Jla paadlkant kan kat la ma kaaN Mh een eena aan te kooan Mi iUora Ma die haar nder t uit kat aai aOd nrlitaen U aoudt toch at aaanta htMHa iM Wj nm allaen acMar daa liiaimr nad U bafaaalk krnMa aMa ta dMn Tec l ril ank nadan aa ia t aiomen uit Doaaldra fmt tam kM een bidder daeddieekt hü kan a Vrijdacl nk Mj Daa te kal mtm dar Tocr vacaallavaa eaa aaamoidda kat NWa Ml jnaar ik hab u aaoitk oai dia nar da Iceada waak te himnitaa J3 aool atida Daaakl OrMla iiiMC T fl rfdWl Sa42 100 la rT BOSKOOP AdvertentiSn en abonnementen p dit bisd worden aangenomen dow P A WBLU Z M nc 72 Aboueert U op dit BUd H H K LEERMA KERS Magazijn NEDERLAND KATTENBUKQ A Co Hoogstraat hoek Weste Wagenstraat = = ROTTERDAM VRAAGT Kleermakers voor het allerbeste werki zoowel voor maat als voor confectie Naar verkiezing werk aan huis of op atelier Het geheele jaar door werk Schriftelijke aanbiedingen aan bovenstaand adres of aan de fabriek Hartmanstraat 50 Rotterdam 1 ClINDhOVErN pr ATTENTIE s v p W Hi lneM poodig Ik alle inwonen van G onda alt om eau mh bMoek ia bniuan aan mijn JMsclihouwcrU en gU zult u overtugea dat hat waar ia nt ik Jliilifrit kat Vleencli wat ilt verkoop absoluut ra aente kwalHalt vat tic ii I API ION pn ti per 5 ona ƒ O o ƒ 0 7 At Aaabarriavl f 11 ƒ 1 20 ƒ 1 40 ƒ1 4 Pm MA GEHAKT RÏHI APPE R1B STUK 1 ROLLADE v d BIB S08BIEF OSSENHAAS FUNE IIEFSTUK M KLiSIWEO se J VERZIJL A G GOSIJN ill Jlsiiiraiitièa GOIIIU MIO T l feon No ai Brandverzekering zsowai p sturspoiit ais MaattehappUp ii inbraakvtrzokering Arbei dswe t leie BANKETBAKKERIJ Door het in werking treden der Arbeidswet 1919 is liet ons rerl odai des Zondags arbeid te doen verrichten Mitsdien rerzoelien wij U beleefd uwe bestellingen voor den Zondag tijdig zoo nwgelijk des VRIJDAGS t doen welke w dan des Zaterdags zullen uitvoeren Ook voor de andere dagen is met het oog op den zeer in el lirten arbeidstijd vroegtijdig bestellen zeer gewenscht L VAN BEEKUM J HOMBRINK J G C KAMPHUIZEN J A VERHOEF 5229 100 T ZAAL N Y llutodienst BodegraYefl leeuwijk Ua DIENSTREGELING vanaf 25 Oct 1920 Zondag vertrek van BODEGRAVEN 9 00 1 80 7 00 Zondag vertrek van GOUDA 10 00 2 1B 10 00 Overige dagen van BODEGRAVEN 8 10 1 2 45 5 8 Overige dagen van GOUDA 9 11 2 4 15 6 46 9 35 Op veler verzoek vertrekt des morgens extra dienst Van BODEGRAVEN Donderdag 7 Van GOUDA Donderdag 7 S0 5006 IS Arbeiders Donderdag beslist laatste dag verl ooping van Heeren Kleeding door bemiddeling van den Goudschen Bestuurdersbond Markt OOUDA AGENDA 27 Oct 8 uur lUiioiistraiiMcba Uifvotaing Ludtor 59e Jamaner Jlo 14455 Donderdag 28 Octote 1920 eOMCHË CailANT oox Gho VA o a exx OxesLatxe eso BKHALVI ZON M riBSTDAOZM v bRSCHUNT DA6BLUK8 imBCONDBN innnaiUNOINt 1 4 raiala f ut tUn ra d Mar IML Op da ToorpAfiaa M hoogar enrow advartaaliia aa iagaaondaa laedwlaallagaa b eeatract tot laar gan4 eaerdea prita Oroota lattan aa riadaa wordaa barakaad laar plaatanilata AdrartaatüB kaïmaa wardaa iaganadaa door taaactaakomat vaa aaUa4a Beakkaa dalaraa Advartaatiebartaux ea oaaa Agaataa TSmJSmBNTS RWS pn kw rt I f Ui per wuk 17 Mnt met Zoii i i blKi TtaniltMl ƒ tM P we M PW l P r Jiiedt p r port per kwartwj ƒ I T5 met Zoi d ibl d ft U UxamaMn wordeB dagolSk angenomen ua om Bureau Markt Jl OOUDA b R agentea ilen boeUuudal en de poatkutoraa ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en OEnrtrekeu behooreada tot den becorKkriug 1 lenli 1 S0 Ike regel meer ƒ a 25 Vaa bultea Goada ea dan beaorgkllng rj Jt f iM elke regel meer ƒ 0 30 A lver eati la vaa publieke Tinaakeltkhedea ISceat P r r K Advertentiën in het Za erdagaummer 0 btjalag op dea pröa AdaialMraUa TiM latarg It Barean MARKTSl GOUDA fttiuttt Telef Intere S45 het iis meer om de wielen 1 B Rinea en van j den Blritechen handeJ dan vwar iets underH dat de clauAulle voor ZDDT er dd QngKdantTs eigen i 6 ten betreft thans i prüagegeven De onaekeaiheid waarin EHiiitBchere veikeeren is tihane QP lb Kr a De Btitt Bche soheepivaart en andere h iid lsbeian 1 gen hebben van die onxdkainbtid tJe lijden gehad De kmnatie ran de Duttoofae adhu den van voor den ooi og an de Duitaeihe schadeloossfceljking h ébben niets met deae naak te maken Het blad voest er aan toe 1 dat TMKxruitmende F miwohe hsndeLd leden j ibiw regeering in dit opnicbt ffaarne he Met onmogeiyk dat Utovd George es M llerand of diens aügezant Leyguee dfl I nieuwe meendjigBveaischüt in een oooferen tie aullen beeiprdoen Veor Fraakriifc word DU de vraag nog moeiliiker wie de ïkeering venbegeniWooirdiiren in de VloT kenbondaveigiadening te Geneva waaiheen ie Briifascha premier alch in hoogst üts delAs eigen persoon denkt be beupeven Ook de pQüemders der andere enit nt 4amden nulHen hun regieemingea repreaenbeeffen woI dat wanneer m n het werk niat aan Leon I I Bourgeoia overlaat doch Mtfilerand oif LeygruoB naar Oanénne gaan de geheele Opitterabe Raad in Zwitoeiland vareenigid soa GEÏjn Te Parijs vreest ntea dat dan te kwadier ure boaloben aou woovlfln de VoiI kedbondsraad be laiten komen In de plaam I man den Oppersten Raad znodat de eerMe mnónistora der g auMeetrdien niet meer in oen I geaeliig onder onaje bealliuibeo die de ffchwAe wereld raked zouden iumum aetoea I Oc de neutralen en wat nog ergier ls I müaschien onfc wel de ex ianden souden I ofp die mander een woordje aan meespreI toen en dit wÉl het eens o democnatóBche FVaokrijk H ev er niet I Voorloopóg kan lioyd George te Londen I niet gemóat wonden de mÜnwefltersfltaI king houdt hem gevangen in Downing j Btreet Weliawuar makien de onderhandeI lingieD met het beetuur van het müniwearkersverboiwl lljnike vordenogea txATss j imeldde een vooirbanilge beriobbgever al dat I het vooratel dat een emd aan het oonfllcx I ittoot maken ia aangenomen doch óówer ifl het nog nriet wat niet wegneemt dat I de premier ntu vooaitdurend gereed staat I om te confereeiren m beide groepen te I hooren fhikele bepaUngian uit de onbworpen 1 oiyereenkomst h ebben we al genoefnd De iDaJdy Telegrajih soraft ze nog uibvioeng r I op Ze zijn in Koiofd iaak Onmdddellijke opoüag van twee Bhüldng iper schoft voor votwasaentti van een shilling voor jongelieden en van een atuihrer Britsch Fransch meeningsverschil Engeland s toenadering tot Duitschland Ontstemming in Pranki jk Persbeachouwingen Wie moet Frankrijk te Geneve vertegenwoordigeti Het mijnwerkersconflict nadert z jn oplossing Na Mac Swiney s dood Vergadering van den Volkenbondsraad Verklaring van Hymana Oorlog aan de comnmnisten Hötz c s veroordeeld ONS OVERZICHT eeiraadpileeeid alsof £ ï elUiiiui nieit te w voor jongenfi In dfe boeloovnat auUen de ioonen gereffBid worden oAffaaa de pro iluctie van de mwoen 1 t I0 Wiiefti mde tueadieoi EDceitand em f tiAnük De tnrae boodffeiKKJiten doen deokJen aan een spm vurdgie poiarden cBl iadar hun eügvm weg vMea gaan Nog i uo ze samen nog vocfieo xe den ham j de hen vei ana0d hxnidt maar aan weers Ikulien wonfit getavlikm en ffeniüab aan de tnCpeU dfie ojp den diuur zuUea moeiben Mtm en é k vir ülajten om de nichibiiiK in 1 te an dde het gKxed dunkit De beiod die £ Aeeaatul eo fVanhir bM enihioud ie de noodtaa eQjjMieid aamen te wea keo wlanff bet viradesivenlnufr vun Veirsaidiles niet e I tifid is uiit gein et4 maejr Huar te Ënffe I teud een milideire poUtt fl voigen wonte de saraeaiwieriflinjf m eo iamiB j I Bi Jartj k bdtjft band en vleinDiuifwinaaT fltean op den eiech dat Dultaclüand all beipiailingeii moet uitroeren het Is alLs een Sïiylock dde zich li t pomdöe vIleoBdh van ilen Laii ReihN en vijejod miet wdil laten uCaan Ën eQiiad diuure nitc eii beejrijprt daDuitBChüenid met bat poinidje vlleesch ook beft titoed d e leveoeseip mn haeAiaaanxaa leflijildheid zou inboeten en dit mu acht de 1 Sritedhe reKeerioig voor aich zelf niadlee i Ib Haar handel poOittók oiecbt de betrek lunglen met het conitmeiQt zoodim nnogeÜifk mmr tot dieai aorowiilein toeaband te heir Men Reedp bet variffe laar onniiiUellïk wi de lubifScatie van dwn vrede is oif deei de hamdd mat Duitechaduhd weer H0estaiain en heeS kart daarop eind De etnAur weind ter aaiunoediijj nifc van dien Iwdei bepaaUd dat DwitocMand wteer genist goederen aan BmipeflBcbe aniderdanenbon lev eKia of ejftiendominesi in Eaweland 1 ilaon hffttoöo Hïeawp zoo va lean ifeTOil be k eeSegd wnrdieai Dlvt gDtjdK oatuuidyk alleea de fluoedereo dóe na het aiulten van dem vrede in BoffeJand Bouden taxmai maar noiB beetond öe ibepaHng in het veiidiraifr Tan VeoisaJlea dat qp Ueoütttnsein die Dudtaohlaiul leedis te TOiren in Engieaaind bad bedlajr loqn wmten fel€ id indien Dmtodhlaiid opfflattedyk ra gebreke bUeef de vtredesvoorwaardea ten urtvioer te breagen Dut mz btelój k is neer reklbaiar en It is moeiUlik oa te ffaan vnmeer de e casus tóoh vxKwidioet Ewelandt iheeffl nu buateo Fcranfcrtik om aam rte iauitBche re jeerimg moeffedeead dat het d bepaling uit het vrede eveirdrasr met zal to paaseoi oen izeer beHanffrUk besluit dat te BerlÜM vreu nde te Bariie wrtöitfterinjr heeft aew kt De Rnanadhc regeeirinKr gewwllt zi h gopBsseeird in dew OMst te z n Feuilleton STERKE MAC Kaar het Sdiotsch Tan S R OROCKiBTT Geauthorieeerde Tertaling Tan L P WESSELEKK B06SUH ipen toon weten dat het met een deiweiyk 1 vooTBtel oftil 0 p U request zxm ka ÜK n Hce t zü de I VaraBche UathNi zijn be£tlff ontatemd en ze acbnonien niet wederomde ffuile wiaadi in t mibliek te behandelen Of er een aich Tan Sehadeoiüreude de I Itanden waTilYende vUand toeküldt dtataixm bekommert de Paa Uscbe pers mcih niec 1 aan baao imanoQaen seeft se in seheffipe I artahiala lucht W l iSlt Briice oi a merkt in het JpimM l op I Dit Biriiteche gebaar ie w ei ülen j We uitdng van het mercanitdelïi anilipum hetwelk de heprvaiütikw van j wl doen gaan vóór de veJTveoenlIiJOTR ym het I henrted een uitiiiig weOJce des berfteellK 1 ndavK ller is mi eIj piLaatB viint oip het DogeohiUt dat ÏVankrtjk zaxAi Inapant om een vefrawarinig der eventueele traffen oip nietnalevdnt der veirdirafrBbepaflintiteTi te kryigen Lloyid George heeft zJch van een en andiar aoo goed rekenechiap even dat hü Duitachüand kennia hoeft ffögeven van den maatregiel vóór Frankrijk ten einde dit land toot bet v olidion ren fe t te sbeEen Deze laaitste kant van de aaalc m niet de irtinist ireaxHuttruatende en apffeetó boeikideeilen avex den stand der betiekklnipen tueatihen beida IjfiM Vf De wéLingeiichLte Ëveimuc Standsurd deeat mede dat veie der FranacJie peiBComimentaren aangaande het oipftreden van Engeland door het prijaffewen van een deel zonar rechten voortvloedende uit het verdtag van VoraaiHes onjuist ssun De ïlveniniff Standard wy t er o dat de Britedie geering in Decemiber bekend heeft gemaakt dat gwdd schuldig aan of edgiendonwnan verworven door Duotoche onderI danen als gevolg van taanaacties oangeI gnan sedert do heüvattnntfr van den handel I met Diuitschl and otffliciieed Is toeKeetaan I niet onderhenig ziJn aan inbesiaEitenilng in I Ibgelhnid Het ilaatate refrecringisbet iiit I Waarover de FlransBche cribiai Bohiryv en I gaat vetder en br€n t onaantasrtbaaj9ieid I ia Se onvstamddgheden mede waardtoor de I bedmging met econonm che en fünancdeele I irepr eaUles welkeor eenag e uitwerking heft j belemmeren van den bandelabeitrekjtoingwi I wae Terdween Htet b4ad vemeerat uit gcI Bagheibbende bron dat het prüageven van i dt clausule niet te wijton ie aan IXiitschien I druk Het is gnKxbendeeil het ffav l van I den boemenwoden aandrong en van vnor I BteUen van Bdtoche bedautlhetibenden en Etgenaara en weaklieden aitten aemen i io0ingen doen om da MToduotie aooveei mogelijk te vérhoogen S acihtiKo nnid 1 Hiea districtaoonnmuies en een national I raad zullen opgericht worden ten einde een verhoogde producbie te Tenuldren I De eigenaar stemmen ar ia toe om 1 mi wle machines be vereohafflett in de hn 1 lenmünen en de leiders der raUnnmtidejpB beloven maabregelen te ouUea nemen te gen het vvitiebten van het wnrk 1 Aan het leómde van het kar aal de aatio I nale loonraad den toestand herEien De 1 itihans verleende ofialag aal dan veoluMgd of verminderd worden al naar d ta 1 meeirdering of verni nderiiig T n de pro I ducine 1 NWr verluaidt aoo aelnt Rautar w a bet veoachij van oprabbSnae toMc ien de n Jnwtetkers en de rageating BlBbn nnilddag t eru8 gelbinaclxt bot de vraaic hoe lang oe j peoiiode moet duren vnaarls de loonanerhoogin hij wijce vwi pnwf toctfeataan moet wonden lm lerkad mtt het m Mae SnriMy i dood meriowaardiar kaljn ea hamüe dat de indruk indendaad mlndto twlUli i d a I vroetfor het ffewal oou zün fr vf t I H hM oadem ma den liikaohouanr I fuypew Mc Sw oey e dood ia d ervaaiteilte I te Btrixtoa a nk de jury ala djoodaoocaaak I uit uitjputitiinc teagevolce vao de wetKa I ria om voedBoL tot aich te imomd l e I sevaocoiiiidoUer dbelde mue dat Uc Sim uey gwoed wterd teqwijl hij bevnu lKwa HNia Hen JaailuUie vui liJn mdaraoik aai j de lUkuchmwar dat hü gtén l av eadluld I bad om toe lie ataan diat het Ufk amr ler I ïuiwl ani wonI n ovesvrebaiacht i WnOde I letten bagwven skth daarcNP per auto oaar I liM miaufiterie ven tnibtenleitKbKihe zaken I om de veredadUe toeatonwnlfflff te wrlci ava Voltfeoa da btaden aal d u anar echijnlüli mi m nrieeod indien de oi taMt wellK men heden te Loadin bid muilen houden tuMiemieg Uüft Hequienunbaen vnor He Siwloey zUn lellen te Queenatoiwn livarpool en amlftre 1 i aateen Baad wn den Vollninbwd dJc de conlarentte nu Genire TCOifearwlt is I bijna met qn werii eraed Giatemiddac werd ean enbaie xiWag iteluniden Hymaoa waa norakter De hUetdum had plaa ts om 4 uur ia de mannann aaal nm het paleia der academiün alecUa 60 beianei tellend n tuiten dre leden van tn tsad waren an nig Hymane waa om ven door Bownp oia Tüttoni rw Brac ftmninWDd de eocretam enoraal air GraJuun de Bnzolache geaat te Bniasel baron Denikortl En dan Ëeret dadit sü met aan nekielTB aoo geheeU was zij vervuld haar vader oip te dragen tuin de Eeuwige BarnifbartiiEbeid Mkar daarna kwam de tweede vraag o p wat er dan van haar ïjou worden ZÜ kende het bedttag van de weirtódsche beo ttogen van Donald Gracie de meubels € i ongeveer drie piozkI onder in het tiieeikietje De predikant en de raad souden een nieuivmn schooJmeeeter benoenmi en bU wmi wKWden uirtgedreven op den nattben weg ala een van de eagchentdaderen die met numpgang dee mongenfi gevaHen waren door den laatsten vorst en nu vocbbtg en wertreden leeen in den modder Toch ofBcihoon Adom vele uren alapeloos had doorgebracht vned Mj net de gelnkldge tnoonaequanitie der jeugid om zes uur des raotgeaa in slaap en om acht uur stooci Donald Grade zelf voor haar bed met een kop thee in de hand Het was zün aaoboo tot vorwMning ven bedaard aaogieboden als ontvangen Hij was bUgekomen me een smaak bübber al £ alsem in den mond en nvet een dorst die hem reads dadeiülc bU het onfawaken deed begrüpen wat er gebeuld wu m ma ocveataan abond met btnote voeten onmker e awaaien met pUn in faea I ihoofd Ml grfie A mwedeioos dachi aan een j s ere ver ekte maar weemtond die nw hartsbechteUiken aflOMr en iioep toen w g om het keukenvunr aan be makn Toen de echooUneartOT alch gewwechea en gekleed bad liet hjj waiter achter in z n haJe loopen n droak vel bwee ktv Jai Khte DtaODfi wiaa htf ened om m darde laMow kovJa aw tu Iwl TCB dochter te brengen Sharon Mc OuIOiock schudde langsaajn het hoofd Eon ding tegieiUik ftoy anrtftvoorddfe h bedaaixL £ erat moet de weg geopend en opengehouden wKuiden ten spüt van hun booflhtód Maar ik denk wel dat mienag ilan Wj ons aü kcnKn vó6r de Kerartnwaturren worden neeig ilegd voor de deur van Oheaney Beumvftunaock of Bennanbrack de weg naar sduxril dde Jaloob die reden had om dat te vnagen Roy beek ook een weinig beax gd jDat moet maar gaan aooaU het kan antwioonlde Sbaron erosAlK Die weg ataat voor je apen Het ia niet kwaad om er zeêner wan te Dijn dat die den avontffl n dee morgienB veuig ie Miorgenochtena j bü bet aanbir ken van den da zullen wil den boom onfliakken en ooa en weg batten om op den openbaren weg te komen HOOFDSTUK XlIL De veldtodit Op den dag dat het recht op eeo weg I van bet iuia van Muir dou geh uwlhaafa I tonden word Adkom Goracie vroeg wakfcer I of beter geseod had zü weinij geslapen I MUdKtott in den nacht had zij Lang w kker I gvlegen waUoar niet onuatuuniük scher I pen heideren begrüponden gieeat met een I bijhwtt heieoh iaaocbt Zij sag het leven I van haar vader haar e en loven aoo I w d in bet vvrteden la ki de toekonwt Zl rtat eren goed ak a duidelijk b wi B K r een T aa bak in Budidea d t al hö TKKwlglng Booala hÜ na dawi Donald Gm ito riA If km dood Bdaffl an iral faüL i 0 dat l d u niet n e en doen vadarl imp ld toen u s Kat UI cedana had JBet U atacht mU ta laten dtpm temrtjl Zijn elaat betrolc H l reeada dat Oura o$i hiet punt mui hun niet uitiffeaprolcen overe eDkonwt te veiheelien en dee mornnne tcruff te Imnen op h t c baurde nn den wrigeo avond Ik voel mij vanmonian heel wal riet hü haj r koeltjea in de rede 28 AU een man een hert im ei ndom vA yMbaa Booels hü het doet met een achaaip M een kne laat hg het dan omeeven met een heuung het mieirioen miet kryt züo uit m imgaon re iea n Zoo zv hot Don il Sharon M c Ou lock aicai niet bemoeien Bxrt iemands herbendBatqp aün vaairastai B fcaantonnoch zyn h oemiertjof Maar Mang de nNoode br udne hea ten aananeiI OT r ie Muil OTW de heliingen Ücn ate paHJoen en orer de b lkBn vat ala de Togeaen dea henxAB zoodang 1 Shajw Heer van at HMiB Mnir ö Mlven houden io naam van de macht fa God eegavexL heeft aan Adam den ttften mensch aU heer van de wlKUte htxtm die hKupen en de vKweJa die vlieg a T n de visachen die snfiemima en de V die kruigit of xtjn buik oveir de arde JDe becven motfan de anderen hebten mö betreft tot hun dSenatl mompel ie Boy in fliclixeivca mear hardoD Bade hSi 3 u er al onr g dacbt hoe u Tan hat Jut de turf naar BennaiAniack wU Jlami bent u ravetam rier it ofatttend met het nog onuuitftetioerde kopje thee in de hand bent u m eteB dat o fiateren een ongeluk in de achool hebt gehad V bent inanerv eivalien en hebt uw hoofd aan de bade beieenir J K dat la vnarl aelde hfl lat U waar Ik ma het VM ot n Mai irida 8hana Me CMiaak aelfden niac en era an av i k aaatnkkaad ia de nat atataaa kaalM kaukaa van kat na Muki Jaal aaak lth Mai k aa oadal k aikmt kab heb Je da w anduia aa Ha Roy de b ea Ik iri kat Ijaer aemea JaWa aehoaltaaiehaa Je t Joaiwa aan niet kaitl Z j haddan heel der had aadtraai vaaa het vaa aa da paay Mar kad m ïama laataam Aitom waa veratajulJK irenoeff on te bcdendcen dat er feen nMlen waa om let over BteHde Sandy Dwan teffen haar ndeir be xegiRen Alls iemand dat uit moeat vechten vma rü de aan evpeaen penttoa Ehl Jii hebt leven cevenor seide hü teeder JV ie niaiiand aoeah iUI Kom kijm vader Aenewir ri t lU uH A1a ik dat deed had ik Roy Mc Onllock om mil te belpen Oaar vait niet te Poemen nu u aelf uw thee net Haar bent u r leker nn dat uw hoofd baber ki Laat ntij eena aien De ffn tlinir waa leher mteder BMar ar waa noK een eeva l o aeoii im K nal vandaac mar lea ena nr Uaanle Adora Maar toen aan pMnüaia edachte btj haar OftaMm naada tü ar I M maar n aMt b haan M aa H