Goudsche Courant, donderdag 28 oktober 1920

in d UBXDenlana H t eerate deeil zij getn meuwe op meuk Bioen prenues voor hen te beKwiapend w ivn Nu echter vele gemeeotebeflturen m den laatsten tyd berfoten de oensioenabor ang geheel voor nsjoeatu v n de gemeente te nemos heböeo v te uafatenaiw bwou over hu enjnflil fgwlflfple vedklarWK Naar de Nieuw Crt verneemt heen fk ni4lM r van finaacilfat aan een hunner te keim gegev a dat btl d heratening van d twirgcrljjlie penjaoenvrotaien voor hen tl gelugeniiead wal worden oDsng 3teId nog peneioeagerachtwd te wonien V N e Waddinxvara OfiO ssfaa l Ci A W K te Seaawtik f 1 aate 1 d Wpgeii üveitrp lng Juchtwtt J C H te iioorlr tót ƒ 5 uba 3 é W ftnfc o MN re dawtkeWniW I v A 6 G toda S ipibs 4 f I 9 z V f oea rede lomtle get is had a gaTOfgrd TV berlcbtra offW dieaelmotoiren w ordit fli iffjcieolp medettodtef der Dtente ontvaAgen ifl welke een aftfvk v den voor het Dotbscbe eeottotnil eti Mvien caiasitroiituüfla euacfa inhoudt KustvcBrdediging Ingedaend ie een wetsontwerp tot vast stelling van de bsig rooibing van inkiomsten en uibgjaven van het J Vwde ter veo ïete nog van de loustverdediguvr daenet 1921 AiLs n reoide termen voor d ondeiaohei dene werk i genoemd in de wet houdamie inetdkng van een Foods ber verbeterinpvan d kuatvwdedigvng wordt op deoe begrootmff ƒ 20 000 aangevraagd Er ie f 8000 noodig om het geleverde en de reeds gemaakte wattken te doen onderiiouden De uitgaven zullen kunnen worden be streden uit de reeds ter beechiJokiLng van het fonda gekomen dan wel door toevai i ge baten eventueel gedurende het Óé rm jaar aan heit fondiB nog toekomende bedra Vcnledfgingabeliatinxva Bjj het afdeelinfSsonderzoelk van het wetsointweirv tot vaetsbelling der begroo tiing van inkmnsten en udttfoaven van het Leeningsfonds 1914 voor t diens tjaar 1921 wead gevraagdi of de drie Verdedagnnffs beJaatangen nu deze vrijwel permanent zjjn geworden ter veroenvoudigilng nsex aamengesmoltan kunnen worden met de Vermogendbelaatoog en de InkomatenbeJaatkig Het geoenganieecnl o v rleg voor ambtenaren De afdeeiangen Aniisterdam der verschilt iende ambtenaarsbonden heiilben een adirea tot den Gemeenteraad gencht waamn zU den Raad veoTzweloen B en W uut te nooéigteax het oyerleig tusechen het Gemeente bestuur en de orgtanieatien van amlbten ren m Ovei ieidsdieinst te wnillen reongani aceren m desen zun dat daanaan wordt ontnjomien het adviseerea karakter en bil de respeimg der ai eïdiawoorwiaarden vol ïeddgie medezegigenscfiap wiordt toegekena De af by de manntlyko Het schriftelyk werk voor Nederian iHcht taal Was over het öl gemeen genomen of twyfelachtig of e v0ii void pnde Ie vi ndidattft waren ook hieiin beter d n Ie mannelijke Haarlem kla igt over kléurlws en mat teclm seh lezen Ovei ontfcvf i de op stellen gt nnge aardrykskundige kennis van p Kil nin m natuurkun I j e ver I jii rn Aliddi lbuig o e Ju t ua 4dusad tefiLauiaii lezen n ov i lo oft ttmrTTOS ra Maag ook I Utiechtsche comnussie even W die van Iteuwaid n en die te Breda 4an het I s nlcnvjs dient dus bl jkens Bie klaclten neer zoig te wonien be Salarissen Burgemeeetena Seopetanes Ontvangers en Wetfaoudcra in KuU Holland GedeiMitieeflrde Staten van Zuid Hwlland hebben aan de gemeentebesturen in hun g ewest nKdng deeJd dat de m beOiande LUIS zijnde herznening van de wedden van hcvemgienoenKie amAitenaren nog ni et de Jmirfaief door heu ia viaatgesteld en dat hei ziich miitBdii en laat aanaien dat daarof gieen KioninikJüke goedlkeurun r zal zijn ver Lpegtm voor de imzenddng van de begiroo tingen voor 1921 In verband hlernjede I geven Ged Steten den gemeentebesturen m ovierweignnig op dtie begrootiag toch de bedragen uit te treJtfcan welke na de voor igienomen heirzij iunff noodig zmllen zyn Uit den aard der aaak aal uut zulk een ver hioogde raming niet worden Oifgeleud dai Je Raad zyn eventiueele bezwaren tegen de dioor Ged Staten ontworpen salariBregeling pl e geeft Verder wroxit verzociit met n achtneming van een en andnr de begroo t nig ten sipoedtgste n te zenden i É l bek ml m jCrof II G C NJP eÖr V beiai st 11 ng h t feit heidacht dat hj loof lO lar te Lt eht tot aits be WpP i 1 f w il Len Montissücjschool li Amstenlara j K risen ol geo e deel ng van dcS De nieuwe Arbeidswet Door den AJgemeenen Nederlandschen Bond van Handeie en Kantoorbedienden s b den Minister van Airhc d beswaar gemaekitt dat de bepalkigen op de arbe of et betrefftende kaintoren winkela en de andelsrenSageiiiB nog met zon ingevoero loch zelfa vastgesteld en vemoekt bu den lin ster daarmede spoed te maiien Tevens deed de bond aan den Mln s ter het venoék alanog Iemand van hei fondsbestuur aan te wijzen in de commJs slee van den Hoogen Raad voor de kan toren en wnnkeis subsidiair het bondsbe stuur te doen hooren over een eTentuee conceipt De vaoatore Staal Naar het N v d Dag verneemt aijn de wryainnige partyen in de Provancinle Sta ten van Noord Holland overeenigekmnen n de vacaturf ontstaan door het overtlT den van den heer Staal 1k de veT4a eiiing van een Eeste Kamediid baar stem uH te brenigen op mr H Sluwjehberg lid der Provinciale Staten Wttanüg err wbs het nenlandsc poJitiiek KTCtMMitweajp te h wurb aan OpfpeOP SQ lorden toefidcend zalf Butooomdie wenecht of tl mndea keerde hij zicj £ ractn dar onafIbMikeiulfMk Bu verldsanie hun en d en conwmiufiten tHpUik deft piktg H Jiaij teypen hen otvÖfM tnet IJle mmMtieti dié de wetAen de reüoeenn f n Imnden j ren Wi bQ Moakna mwert te Hehrenbadi moet het dmdeJyk njn dat hii de verpHiiclitii aaAVft nit dem r i g enn 4 or bloeddff geweld en bunrerPoorloft en y l te brewen Voor ben i op I uJ eachen grond geen Jaabs Teven de Icracht van het onreobt zuilen wiJ de oD recht ge haaeenle Ira acht in de pda tA at len In het procw togien het HnandoomiW vian dein coTnmunucvt HoLz te F1aUoen teai dat nflöi men rfch aal hednmeiren na len Kiapip Puititch ut VogitJand lUn wandadcti bedreven heeft vrwd na een zabtung van vierschetdene dl gipn hert vonra s geveild a dftJB ve i€ nit het Hbid ï e befclfttwïrien Knfltti tucfinra toMrafAsn tmi lÉéft tot Titer jfi T Veoxieire jnxMessen votgen BUITENLANDSCH NIEUWS OOSTENKUK 1 Pn rfW H W i Tan honger gMtarron D TStnws verneemt u t Weenen dat Itnof Miax Mnr0UleB een OoHtenitjlwcn gvrleieirde van nautm een den meest bekenoe gealofien 65 janc an leefUld oveileden is H is ven S brek omKcAoomen Zyn ffto Blwen Wtor hö van teiren rtwest bedroeg 400 krooeti en faU wbü tie tgrotsch om hulp té msMt HONGARUB StMOTfregittiireliik Te Mip uu ÜQ ZmdnHonjKBrtfe zdn t ee trauwj Op eUoftar giasftooien Tot mi toe zyii j edfl vuftiiJC dkKtdwi en twoehond ra igewpmldit t yoomch n giebiracht ÖTNNÉNt ANJ jMtamd ke OpMkkelin Atwi de MemioriÉe van Toelichting van den I injis r van Omdeiw jf op het tev eir mchjo fi ontwenp van v iei tot regeling van 1 iLphaippIlu öe owtwoWklehnjr van cle rupere tnanne ijk Jeugid is het vpdtreode ontleend Pe Muiustea m v n oordeel dat ver ti iobie voortgezette oeifeniin ien er toe sul le iL lolden dat de eieenluke g ez gde mili ire la i voor ona volk Ininnen wtorden v a iiMae ternvi j nue btenun de weer fcracbl rdit verhoogd Jt Ittf Bte la voor oftfi v olk een belang ian de hoogste orde Uut die we elldijpebeur ten pen valt de ieenim t puifaben dat 1 mi nnei in atwft b hiooi n te zrnv dr W8ip en ber rprdedtg nfi vian hiun land tf draden Nociitans js heit jreeokszaus noo 03 1 Mderen man bot d doel aan vpliedage nniUtiaire oefening te anderwerpien Mitf BF i een bMioorluV kiorn aanwen g hb om tlón eeirstion atoot op te wtnigien en bij wiUgn do vpr§3sch t Iicjiamedyke geschikt hfi iMWiate w kan voor den mihtaar iifiod 0 0eoe£ei dbead ooAc aan eene meer riuMdf doe qiiet a U soldaat heeft ge daend bénnen Deer künben tud worden by ffefbracht £ nig eland en AimerSlia hebben firo ndiervuidet lc de jüLatheod van deze AeTting ewwan terwtil m Fmnkrük de e dH oi iredaine ondervöndJnÉf aanaton ifi aangegrepen om by de wet aankomende jbrifie mWïlnetJ te veaTpMehte zieh Incham if k B s voót Wrt dinig tot mog eitlkwn muil W0ïM tietteit te oeflenen In deze Bclfde tófflttfct wkwr oma Vaderland de oploe t stg Vnn w t m in p4ee te noenven het müiiéirti vraaRstiDk te w ek a Ruiltng van grond te GraTenhage In verband met atratenaanieg m het Zuid Oostenlyk gedeelte van de gemeente fi G ravenhaga heeft die genie nt een ruiling van p orw g en gameentegTonden voorgesteld weike om ten doel heeit den bowv van een hoogien overgang over den Staataspoorweg Den Haag Gouda moge i k te maken Tot goedfloeunng ren die ruiiing Is eeti wetsontwwp ii edieDd D aoc dcia wetbooders en 4e H A M Het Volk noemt het bencht van het Jïbld dat de Haagsche Federatieverga cjenng der S D A P besloten zou hebben de sociaal democratische wethouders te ver zoeken biJ eventueele verwerping van het voorstel tot oprichting vfln de Haagsche Aanneming Maatschappö hun portefeuilles neer te leggen ten eencnniffle onjuist Niet alleen heeft de Federatie vergadermg geen besluit in dien geest grmimen maar de kwestie u zelfs m het geheel nog met be sproken IWIfe llchamelöJt gesdiulrte jonr maiwion ivfcift l tfrt 19 jK rfgiwi leeftöd zmflen bii de iiM vetipaicht moe en worden UdMhiéiiU Hich te oefenen Deee bt wï kieur m de pÈtl lUcht Ie houden o fenanigwi zulJen Hf mvmr kmOtttt mAnen ba Uet Mf axMuieatredien lichte atMeütk spviiaitett siW e ipeB 1ardloopien wfle en orde iO f iingien Zmeedwihe gymnastiek wandel en mopsch oefenangren a sn ede d ver scKHIende openluchjtfipelen op den voor KMd B t beTeiJten van den miJftiiepllch tigên leefti ijn don na da goregettip dNrfrieftiung aan dbtigel e oeflenmireni atle K 4X nde jo e tnannen IichameUik vwwbe reld VOOr den mfiLitaJmen diegist IntussOhe mi Haar da plannen van dan Min van © lorteg t hte ean ffertng deel van hen dof lotinig wcmien aaAg w ien n bjj heï Iflg te VTOrdan iinwéJ fd Met eontwwpent woctt belangp yk beneden et tfhans be dtuRuk t iaekt De giroote me rd rtieül m rrli Het têi wldoande bijkan JeM jongelui op eenwoMdïg nader te ontwik MMi wflw Ue vert fachtie maiiibaom bt kwaaniheden by te brengen om moehft on wrftooipit one Vaidei and warden aamf evaT si h l in korten tüH tot hmltttoai sol datan te mrrmm mèm op dwM y e ml de imonKwId iR rtirnrurtdepfeig tan het contlFurent ma gdyk in o d r de eeilnraehft van one vo k te iM iaiden Maar dan is het ook nood zakfltigk om tiot li 4ianvd ke oefening te vw htan Af te wachten wat met len kat aanfiMedl lng aou kunnen bareiict wwden ware met venantnviodrd MttlftÉWktan nar d anbtCMHfei t é imekÜK van deie watten of J Octiober 1918 hebben ii 1b B m ent aMb tienaren v erHl ard dat z met deefljrererfi ti wanschtew te tijn in het penavoenfondi Steunverleening aan gto ote gezinnen r 11 II oicunTenceninff aan ff ote gezinnen ar vveduwan wwn o dat dé pen J Het Eerrte K H lId JJtr Wittert v i Hoogland heeft de vraag geettld ot dé Minister mdien h zulks gewenscht vindt bereid is een wettelyke regelmg van de steunverleening aan de gruote gezinnen bij de Staten Generaal aanhangig te maken Vrager verwast hierbu naar de instelling van een Rykakinderfonds met veiplichte verwkermg wals ig brplt t in het Katho liek Sociaal Weekblad van 16 Oct j I De binnen landsche boterprüs üa r de Tel verneemt heeft de Mi niater van Landbouw bepaald dat tegen over te door hem aangebrachte verlaging van het uitvoerrecht op boter n 1 van 50 op 15 cent per kilo de bote rfabrieken zich moeten verbinden den prija voor het bm nenland met hoogei te stellen dan ƒ S 40 per kilo met welke prijsstelling de fabrie ken zich hebben vereenigd Het ligt in de bedoeling van den Minifa ter om zoodra de pryslimiet van ƒ 3 40 wordt overschreden ook het uitvoerrecht op boter in verhouding te verhoogen Internationaal Fabrieksarbeideracongrcs Dinsdag en Woensdag is te Amsterdam het internationaal fabrieksatbeiderscongrea gehouden Ruim 2 millioen fabnek arbei ders un fabneksarbeidsters waren vetegen woordigd Op dit congres zijn de statuten goedgekeurd die o a inhouden dat de In ternationale van Fabiick aibeiders wat den organisatievorm betreft zich zal stellen op het standpunt van het I V V Het interna tionaal secjetanaat zal te Amstei dam ge vestigd blijven De heer Oudegeeat deelde mede dat in totaal thans 27 millioen arbei ders m het IVV zyn vertegenwoordigd Het congres was veider gewijd aan het benoemen van bestuuralcdpn en het houden van huishoudelijke besprekingen Ned Chr Vrouwenbond Te Amstjerdlain is gisteren de eerste jaarfylcsche vergademng gehouden Van den Ned Chr Vrouwenbond Dp Man ster van Ondeirwijs de heer de Vasser hield een toespraak waann hu het doel van den Bond uiteenzette S pr noemde het doel voorUchtang van de vrouw betreffende maatschappeiuke vraatfratukiken m a ihöogislie miate actueel omdat de sociale probBemen met den daig vermeerderen TWEEDE KAMER Vergadenng van il Oct Vervolg Verruiming gcmeenteluk Belasting gebied De heer D e G e e i c h was van mee ning dat het wetsontwerp van hoogst ge nnge beteekenis is voor den nood der ge meenten Het Kijk heeft üinds 1908 een aantal wet ten gemaakt die de gemeenten op hooge lasten hebben gejaagd het Kyk deed nietü om die lasten te veiiiimdcri n tiet Kyk kon zich lichten naai de waaide van het geld invloed kon woiden uitgeoelend op de ut gaven en inkomsten bij de gemeenten was dat heel anders hun ontvangsten zyn niet n dezellde mate gestegen omdat hun beiai tingen met aJhankelyk zijn van de waaide der goederen Het Kyk heeft voorzichtig de cyfers van Hin inkomstenbelasting ov iwogen de ge iiieentelijke inkomstenbeiafatmgt n haLn lei tclijk een stieep door het gehee e stelae an het Kyk Ln dit zal waaiiichynlyfc nuj erger wor len De Minister heelt ilat ge voeid en heeft vooigesteld de gtimeentelykc belasting af te schatfen en tl vervangen door opcenten op dt ryksbelasting Daai aan zattn ock bezwaien vast en de gemeen ten lieten de cyfeis van de heifmg ge ijk voor alle bediagen Met dit stelsel hebbe de gt neonten echter gebroken omdat zij dat wei moesten duen ten einile tot een hoo gere opbrengst te kon en De gemeenten moeten nu geholpen woi den duüi het Kyk dat ia de eemge manie urn verbetenng te bien en In alle hef tingen ifa de gtmeente beperkt alleen m de inkomstenbelasting met om lat men nooit heett gedaeht lat deze zou wonien opgGvoeid Dat is meen Ie spr met toelaatbaar Staat en gemeente mioeten met hetzeitde oobject kunnen belauten Op die wjze meende spi kan men niet dooi gaan en njrmaliseering is noodig De heer Van den lempel sdap acht het ontwerp ev neens onvoldoende Wyziging der tmanciee e verhouding tus schen liyk en gemeenten is dringend noo dig overwogen moet woitien om uitgaven voor politie onderwys on armwezen vooi rekening van het Rijk te brengen Spi diende een motie in uitsprekende dat ile verhou ung tusschen ryk en gemeenten be boort te worden voorzien m dien zm dat de gemeenten ontlast woiden van uitgaven voor 1 echtstreeks s ryks belang De styging van het rente type ia geen gevolg van bankmachinaties dat begrypt spr wel Spr diende dan ook een raptie in waann de Kamer gelet op de moeilykhe den Dy het plaatsen van gemeentelyke lee ningen als haar oordeel uitspreekt dat het openbaai belang eischt dat aan de gemeen ten ter dekkmg van buitengewone uitgaven vanwege het ryk voor zooveel modi de be noodigde gelden onder reelelyke vodrwaar den worden verschaft De heer Van Vuuren rk bestreed het betoog van den heei De Wyckerslooth eveneens dat van den heer De Geer Indien het ryk gaat mee financieren vreest spr schade voor de gemeentelyke autonomie Spr zou wenschen dat de opbrengst van de pcrsoneele belasting en de grondbelasting aan de gemeenten worden afgestaan De Mimster van Financien de heer De Vries deelde merle dat over het wetsont werp volkomen homogeniteit bestaat tus schen zyn departement en dat van Bm Denlandsche Zaken De vergadering werd daarop verdaagd tot beden 1 uur ONZE KOLONTëN De burgemeeMco vut Soerabaia De hoofdingenDeur DykermÈin ib be noemd t t burgemeester van Soerabata De heer Dyfcerman is dsrecbeur van de liaviaiw B ricen alciaar I GEZO DEN MEDE0Ei LINGEN Jil l itfil ll M II I I ormammt Tabletten r verniatlgen de bacteriën m mond n keel n b ch rmen tegen Besmetting GEMENGDE BBRICHTBN Onbevoegde wtoefemng fier geneeskunde AIiaa kt een poyoholooig niet ffeneeshee iie zjoken ook pihysiekiziieken ontvtuiigi en psychjseh behandelt aich aan onbevoeisde uitoefenmg der g¥ necskundie schuldig Deze quaestie heeft de Geneefsche reeft ter te beoordeelen gekreffen Het betroJ den bekenden geleerde prof Saudouin hoogleeraar aan de un irve ai te it en ver tonden aan het Instituut Jean Jeccfue Koiisseau Aan deze unsteliing gaf hy Jes aen over VersiteHung der wil racht en ter demonstrarhe van ayn methode waar over hij een boek uitgaf dat aeer de aan dacht getroklien heeft hield hy een spreetc uur waar hy vele aieken ontving en zion der betaLnig met aoov eJ succes behandel e dat h i weldra zyns ondanks de repu titio van een sooirt wiondiprdekteir of hyp notiseur kreeg In nusschien al te ver gaanden yver V ellicht ooik opzettelyk ia een viefrvolgnng tegen prof Baudouin uitgelokt en dc zer a gen stond hy terecht j EJr werden m dut proces aeetr interes I frdnie gebui eiïLissen afgelegd en een pre I iaant kwam verklaren dat prof Bau douin ten slotte ni et andiens deed dan de oonunees die zach dan allen in denzelf dem zïi aan ong©o rloofde u toefen ng der geneeskunde schuldjaf aouden maken Pi of Baudioum is ten slotte vT jgiespro De hongerende arbeider Het gebeulde zoo vertelt het Ltr D bl m een provinciestad in het oosten van ons lan i als men de plaats wil weten het was Arnhem l en chique comestibles winkel lokte voorbygangers met welgevu ie Ik ui zen Voorbygangers met welgevulde beurzen zoo ti a i ook een vrouw uit het volk een arb idersviouw het schoit nog ovei de heklcre japon den winkel binnen Het viouwtje bestelde tvvee blikken zalm twee fl nke bussen waren het Informeeide 1 Pt e ns naai d n pry net was al lang goei Of mencei de blikken even open wilde snyden werd den winkelier gevraagd Deze maakte 7yn cliënte opmerkzaam dat Ie zalm als het blik eenmaal open was spoeflig bedieif Be je mal vent dat vr we toch zóó ip was het antwoord van het arbeiders 1 OU tje Doe het maar eens na Het Amsterdamsche havengebied Binnenkort zal het havengedeelte waar de etablissementen van de Stoomvaartmaat schappy Ne Ierland gevestigd zyn een groote verandering ondergaan Twee groote loodsen zullen voor dt zc maatschappy wonten gebouwd de teireinen van Neder anti en ie Oceaan zullen door een groot yzeiea hek vvoiden gescheiden dat d vais over het IJ eiland zal loopen Hen pontver Keei al met aüeen in verban I met een en andei worden gewyzigd maar ook zullen w e ponten woiden aangebouwd voojr pei non en goederenvervoer 1 en desbetref tende voordracht die over millioenen loopt is eerstdaags verachyni n Onder cheiding Naar het HbId verneemt s de hee I M C Holdert directeui van De Te e raaf te Parys benoemd tot ridder in het egioen van Ler Db Schermerhom Ds N J C Sehetmerhoin zou in Relgic n aantal anti militaristische lezingen houden met name in Mechelen Brussel I uven en Antwerpen Groote roode aan niakbiljetten vleiden gedrukt maar waai deze weulon aangeplakt heeft de burge meester zö doen veiwyderen en er is een veibod tot aanplakken uitgevaardigd Het lepaiiement van ju t tie heeft bevel gege ven da Schei merhorn m hechtenis te nemen ioodra hy uit den trein stapt en met den eerstvolgend en ti ein tusschen twee agen ten naar Nederland terug te zenden De stryd te Leerdam De stiyd tusschen den burgemeester van leerdam en I eeidam duuit nog steeds voort Dinsdagavond was weer een raatls ei gade mg belegd alechts twee leden wa len aanwezig Geschorst De diiectie van de 4ken Maastnchtache Spooiwegmaatschappij heeft m haar dezer lagen gehou len veigailermg den heer W Rutgeis te Keikra ie geschoist als lid van het bestuur van genoemde maatschappy en a a mede directeur der Dominiale myn wel ke door de Aken Maastrichtsche Spoor wegmy woult geëxploiteerd De schorsmg zou m verband staan met gebleken admini stiatieve infoimaliteiten tengevolge waar van de maatschappy een voorloopig nadeel van ƒ 100 000 dreigt te lyden De informa liteiten zouden het gevolg ayn van een met geslaagde raarkenspeculatie Noodlottige ruzie Te Roosendaal heeft zekere V öi dron ken toestand hy een huiseUike ruzie een 7 olitieagient met een mes aangevallen IV ag ent schoot oft zelfverdediging met een revolver en trof V lovenegevaarlyk m ïien art Zyn toestand is er aorgwekkend Een conflict in het transportbedtljf Te Amsterdam dreigt in het aannemer bedr f van de frma Breejen van den Bdut een arbe dersconflict te itetaan Reden Is de weag enng van den weringever den arbejl tyd te verioorten DaardTi ma de beireinophoojpn van Aniat i voor haar rekening heeft diatgt clT ninglbouw ematig gestagneerd te mn Tuasehoi de draaischöf bekneW By het omdraaien van een locomotief het hoofdstation te btadakanaal geraaS gisterenmiddag een leerling machiniste den voet bekoeld tusschen de draaiach De voet werd geheel verbryzeld i Overreden Gistel morgen half acht kwamen hvwwielryders op den Maasdyk naby de ww Gusto te Rotterdam met elkaar in botsiMLen er van een 22 jarige jongeïïïkwam te vallen onder een juist pasfleepen de auto Lan half uilr nadat hy per pohS brai aid naar het ziekenhuis was overflbracht is hy aan de bekomen kwetsun overleden Sermgen takken De eerste senngentakken zyn te AsM veven ter veiling gevoerd Bakkersoctie in Den Haag In de Dinsdag jl in het Volksgrtonw gehouden buitengewone ledenvergadenriFvan de afd Den Haag van den Aigan nJ Bond van van Arbeiders in het Bakker dryf welke door plm 500 baktawEders was bezocht werden met nlimiiifistemmen de voorstellen der patnö Kworpen De vergadering vereenigde zich ft met net advies van het hoofdbestuur pn alsnog een pogmg te doen een betere ov eenkomst te bedingen Den afgevaardigden naar het buitengewoon congres hetweft as Zondag plaats vindt te AmstenlKiL werd opgediagen in dien geest voorstellen te doen LANDBO UW Boter en Kaasexport De Algemeene Nederlandsche Zuivelbond F N Z heeft aan den Minister van Land bouw verzocht de uitvoerheffmg op boter te doen vervallen De bond wyst op het telt dat orders uit de omringende landen byna eheel uitblyven Engeland België en Diiitschland beramen middelen om den boterprys onderling te regelen en aldus len prys der Nederlandsche boter te druk ken Het heeft er allen schyn van dat men aldus wil tracliten den prys der e ieilandache botei in de nchtmg van dien ler Deensche op de Engelsche markt te krygen Rekent men hier de uitvoerheffmg af dan blyft een prijs over die aartmcrke i jk lage is dan de consumptiemeJkprys en ook overigens m de huidige omstandighe len en in dezen tyd van het r ongetwy eld ver benetlon den kostprys moet worden geacit Inwilliging van het verzoek zou de niogelykheid van uitvoer naar Amerika en laar andere landen met een gunstigen geldkoers in de hand werken Verder vraagt de bond voor de groote f oeveelnetien met volvette kaas van 20 30 on 40 plus exportrecht of althans zoo spoelig mogelyk een exportvoorschot op ds huidige productie te willen verleenen Verbeterde melkvoorziening De Minister van Landbouw had aan de f ibrieken van gecondenseerde melk ea luelkpoetler en de margarinefabrieken voorgeschieven dat by den inkoop van m gi en hoogeren prys mocht uitgelegd wo len dan 19 cent franco fabiiek Deze maat leg l was noodiakoiyk gebleken omdat ge noemde fabrieken tot zelfs 20 en 21 centen voor Ie melk boden zoodat de boeren hun I elk aan de inrichtingen en de slyters onthielden en eenparig aan de genoemde fa o leken gingen leveren De minister hoopte door deze bepaling te bereiken dat de melk meer ten dienste der lirecte consumptie geleverd werd en de heuste circulaire heeft haar uitwerking niet gemist Intufeschen heeft de mimster ingeaisn dat ook van de zyde der melkinrichtii ai onderling prysopdryving dreigt waanSB ojk aan laatstgenoemeien per circulaire lodegedeeld dat ook voor haar een msidnum inkoopprys geldt van 19 cent perli ei franco fabiiek Indien deze inkoopspiflB an keepers zyde overtieden word verkoopers woiden ongemoeid gelaten omdat de minister die niet in de hand heeft aan zullen de inrichtingen welke ch aan deze prysopdryving schuldig maken n et meer over Regeeringsmelk kun nen beschikken LETTEREN EN KUNST Een nagelaten werk van Strtndberg In de nalatenschap van StnnJberg Ifi e i voor het tooneel hoogst belangiryke vondst gedaan Het betreft een voltooide vrorela trilogae die dne giroote drama s omvat getiteld M Ozes Socrates en Ohrls tus SCHEEPVAARTBERrCHTEN Stoomv Ml Nederland Ambon uitr arr 24 Oct te Tandjwig Pnok Bmtang uitr arr 24 Oct te Sahang Nias thuisr vertr 23 Oct v Padang Batoe thuisr vertr 20 Oct v Colombo Salawati uitr pass 26 Oct Gibraltar Ken Holl Lloyd Delfland thuisr arr 24 Oct te Ria Janeiro Gelria thuisr vertr 25 Oct v Rio Ja neiro Salland arr 27 Oct v Buenos Ayres t9 Adam Rett Lloyd Goentoer uitr vertr 25 Oct v Suez Patria uitr vertr 23 Oct van Colombff Tabanan thuisr pass 26 Oct Gibraltar Kon West Ind Maildienst Stuyveaant vertr 27 Oct v Adam n ar West Indié Helder arr 24 Oct v Arice te V lp r o Holland Amerik liJn Theimste arr 27 Oct v Savannah te Rdam fiTABSNIBVWS GOLDA 28 October 1920 Gemeen te raada itt ing Gemeenteraad van Gouda is byeenge j M$a tegen Vrydag 29 Oct a s des a s te Tik ure J de orde worden gesteld besprekm gep aangaande de Gemeentelyke 1 ichtfa agenda vei meldt dat door den Voor zal woï n voorgesteld deze best re ifén te honden in een besloten vergade D heer M Gelyns wekzaam op de af leelftig Burgerlyke Stand ter gemeente s er tarie alhier is met ingang van 1 Ja om a a bevorderd tot hoofdcommies Vrye en ordeoefeningen Mejuffrouw M F Bosman alhier slaag de te Ettterdam voor het examen yrQc ordeoefen ngen hidersteuning afgekeurde militairen De Eurgemaestei van Gouda brengt ter kemis van b ng d de i dat oudirml taiwn der zee en laödmacht die na 8f Juli 19l4envóor 1 Januan 1920 voor den dfenst weï n afgekeuid wegens ziekten tf ge brdten m den dienst hetzy ontstaan het y i g langryke mate veiergerd voor eemge oBofasteuning in aanmerking kunnen worden gebiacht oo die ziekten of gebreken niet aan ogen chuld zyn te wyten en belang yken achteruitgang m geldelyke ver diensten hebben veroorzaakt Zy die in het genot zyn van militair pensioen komen voor deze ondeisteunmg niet in aanmer kmg Ook weduwen van militairen kunnen 7lo ly geen militair pensioen genieten vooi lc ondersteuning an aanmeiking komen Zy die van meening zijn V901 Ie h e bedoelde ondersteuning m aanmerking te kunnen komen moeten zich daait e spoe dig liefst vóór 1 Januan 1921 schwrt lyk wenden tot den Inspecteur van den C neeg kundigen Dienst der Landmadit I u eai Ondersteuning te s Grivenhnge Kana J straat 9 onder opgiaf van nan k ung adres naam en voornamen van len afgf keurden militair en vet melding of de voor ziin afkeuring laatstelijk diende jils imlitieplichtige landweerpliohtige land Btonnplichtige of vrywilliger b Ie et macht dan wel by de lan Impcht en zoo lezf by de landmacht diende tot welk onder I daarvan hy behoorde rn voorts op welken datum hy als dienatplichtige in of na 1914 tot militairen dienst wem opgeroepen e geduren Ie velk tydsverloop h j metterdaad d enst dee i met ziekteverlof of met verlof n afwachting van afk ur ng was of m een ziekenmnchtijig was pgenomen ïlengWenkeurmgen Op ij joudenate i p Rotterdam had gisfe ren dè veip icbte rijTts lïajaar engstenkeu nng voor Ie provincie IJijid Holland plaats waai van do heer J H van der Torren uit Gouda voorzitter en de heer J C Roodzant Kzn mt den Haag secretaris penn gmees ffc 13 Van deze commissie wajen me Ie aan Tlwg de heeien P Jas J G Tukker A Xo Jr en P Oly Dp keuiingen geschiedden onder lei iinj vaa dan algemeenon voorzitter den heer S C Gooden te s Graveidiage Goedgekeurd werd o m Cicero ITI 01 denbuEgadi ras van J H v d Toiren te Gouda Ultvoienng Vondel a Ludfer Htet bestAiur van de Remon trantsch gemeente dat er smds het voruge jaar op uit 1 m hat ke P gahouw baiteiwewon giodisdtenstoefenifligen en byeenkömsten tt fliouden is nu nog een stapje verdeir ge aan Hiet heef gistoravonl voor zioove we weten voor de eerste maal de kerlc afgestaan om daann een uitvoer ng e ffe vm die het ze f niet had georgarüV I Hiertegen is natqurlyk geen enkeJ be BWiaaf te maken muts er vooi woaxlt ge waakt dat het stempel d er bLiiterwjewonc samenkomsten in oveireenstemniing Ls me het karilotffio van de ruimte waailn ze piaaüs vunlm men maB de kerk niet ma ken bot eem geleigWihod voor ontapannlae zander meer van b enkomaien in de kian 3Jty ii een zekere wydin bJyven uit eia f De oitvfoer mg g sterenavond voldteie vrij l ie aan dezen eisch wat troaiwens ott de keuze van het uit te voeren werk a aitwfngide Zoo éen tooneeistuk dan Is wej Vondel s Lucifer geschikt om in de kftrk te worden gedeclameerd en het tame uk tairyk gehoor zal © nkentelyk zyn gr J t op deze wijze iets nader te zym ge ht tot otoeü grooten Nederlandschen totwieeldichfcer Voor een giroot deel aan de nwaikiflte begeJeadnng de heer J H Se ttèye wiet uit het orgel te halen wat daar W te halen is is het te danken dat de iwefflgien geJromen zyn omler den m onjk van het dramatiaeh gebeuren De tua echenspeiaji djie het gesprokene bevestag en weiaten siemminng en waar de muzdelt leidde o by de bekende rei Wie is die KW haog gezeten etc vormde ze flchom ha Töome met de gezegde Wwndea J de declamatie gaf veel te gemeten Zl Gerard Abous heeft een kracht g JJJwUe voordracht mevr Secrève Bm ven hietón e de ons sommie r PWi kken aan mevr Alada Tartanrt It I Hoort toe gif Qi ï Bijzonder goed o a was haar ïede van Rafael t rt Lucifer Jam f dat m het tweede derde A vierde be to iJ onbelangrljiïe coupures waren yebracht en dat het vyfde bedriff ge 5Ti WTeg e i gebleven Voor velen 2j t e teleuiï eümg zya geweest dfe fwwvaarta vfX heljben doen ke tresi to 9WUtf luet voldaan Goudsche Hengelaars iond een ledenvergadering van den Goud Hengelaarsbond werd de dnemaan delöksche rekening van den peanimaneeB ter pwdgekeurd De seei etaii biacht veislag uit van het gehouden stedelyke hengelcincours Namens de vergadenng dankte le voor zitter beide heeien voor het geleverde werk Wegens het balanken a s behtuurslid door de heeren J v d Heuvel C Buurman H Wiers en C W Biok was een Ixstuuis veikiezmg aan dt orde De vfergadenng wa ¥ in ooideci dat het m het bondsbelang zou fn indieh dpze heeren op hun besluit terugkwan en of het althann opschortt n Prie der heeren veiklaardie vOorloopig aan te blyven in de pla ith van den heei Blok werd gekozen de heei P C De Jong bopkgraVen De I a ld onz 1 fiti t rto Is in op nba everga ring bye n e en i p a dag ö Oct de ï I ag I ait t n 1 Aan 1 rde js 1 lan i j g yji vvij 1 voor i i bouw ai ts viooJngen n b handf iflg van 11 begi t ig De uf J Volksondc vv s hteft n n I denveif adena autattn g efgikMU J voor de I ng r enig i M IM d ffi ff Nt altocfjliilei vfiscl 1 lende ve rW ginfei ath ci u tv e in 1 ven De R K 1 oneeic u de R i K ti 1 H K Poot de gymnaatlekvereenlffing Herculas het muziekgezelschap Vrtendenkrmg allen z jn diiik aan hot repeteeren om in Nov uit te voeren 1 en begin van brind in de openbaie chool C werd tydig ontdekt en gemakke lykgebluscht De branfschalo is met gioot STOl WÏIK IledenmoTgjen onvstre eks 10 uur kiwam de liandboüwer A de Jong uit Bojjrepos met een tentwagien waarn vrouw on k nd van de iKmwweg af ryden op w g naa Uenei ienferk By het passeeren van een rijtuig n Benedenkerk kwam dt tentwageji n aanrakinig meft een yzeren hek rtat em stug beschadigd wereL wa ma he t rytu tegen de w onink van den hc cr Krenie reeo en gedeeltelijk omsloeg De inzinttemden be kwamen geen IfltseJ alleen de landbouwer de Jong kreeg vfli WOERDEN op Ie gifatetea geb b ïi roi o Naja i 1 a kt V I in I I n in aangevoerd lo o btuks lU pijjzeti watta vooi stmren 460 o00 vahizen ƒ 42 4M pm ken Jin 4 n lkl e n f iOO CiH kalf k eien ƒ 50 1 600 vaarakown ifiO 70 1 magere kalveren ƒ 180 280 Handel stug KAVTONGERLCHT i OhDA U t vpnaken van 2 October 1 20 Wegens o V ertii edimg I eerpJ chlwet J v S to Gouda ƒ 2 sufe 2 d Vvogenia overlrtd ng APV Gouda W V d bo UjÜuooiui f VO subs d P 5 B te WadldmxvK en f 25 subs 10 d KJ W V tL K te Rotteiidam f i5 subs lo J H V S V N be Boekoo p f 10 sabs J te 3 Ilage f 20 subs 20 d H G B te Rotterdam f 6 subs 6 d IHiPCJvdCte Naarfl n ƒ 3 aubb id H D zondei vaste woooipJ ƒ 2 sub s d P J H K te Scheveniintten ƒ 15 aubs 10 d Wegens fiatsen aonder oht en opgeven valsche naam G O te Waddinxveen f 4 s ubs 4 d en ƒ 20 subs 0 d Wegens Keur waberschup Wloeredn W i be Nieuwkoop en H K te Hendrik Idw AJinlbacht ieder ƒ 2 subs 2d J A v d H te Zwftmnienla n ƒ 5 subs 3d A H O te Boakoop ƒ 2 sub 2 d We pns ovefl rodiinsr laival tLiteitswet M K te Wadd nxvwn Si X f 2 subs 23 X 1 dkg Wegens oveirtreeUng ibeidiswet J de É e Gott4 ak 6 X i 1 fi fc 8 M d f de B te Gouderak f 3 sub 1 l D f t Gouderak ƒ 1 subs ld C v E te Gouda ƒ 50 subs 25 d P M v L ea a V béiden te Gouda ie Ier ƒ O 50 subs 1 d P C V H te Gouda 2 X ƒ 3 eubs 2X2d K A H te MoeTcaDolfle 2 X ƒ 3subs 2X3d JvMte ZevenJiuizeii ƒ 10 subs 10 d Wegens ovtertredang Akiéor en Bywieluiet Mv D teDoftfS aubs 8 d DM te Waddïinxvecn 2 X f 10 sube 2 X 10 d G P A V d H te Oudew ter en A J S te Gouda ieder f 1 subs 1 d C HtWadbnxveen f 2 subs 2d UN en A b en IL I aU i K fcu 4 4 1 ƒ 4 tf BÉi If L a ïea te $ ouda iwcbH ƒ 4 Sffbs 4 I J D te h ou ekerk en G B teW a ldlJnKyeen Jfider ƒ 6 subs 3 d C a de K te Goud i ƒ 2 subF 2d J ï D tpÖ Jda J F b te Boskoop J B en T IfcWilen te Waldnxveen C W S te H to Êcht S S te Gonda Aoder f4 sub i C B te Gond ƒ 2 suh 2d Wegert ovftr tffbding VisscherÖWtet C J SU P 1 beaden t Ilotterdam ieder J ï a bs 2 d M L S te Rotterdam ƒ 1 s ld CJV FVenCWLZ aMi Ie Roterdam ieder ƒ 3 sube 3 d N J O J beden te Reeuwyk ieder ƒ 5 s f dagen Wefpens av rü duig VS Ww it m Wt allen te Waddinxvcem ieder f I auba 1 a Wagens oiverti diJig Wet oD BevoücingB regnsters C F M te Waddmxveen f 10 subs 10 d Wegens owerttredinff Boterwet W T te Wad iinxveen f 6 tbs 5 d D K te Ston nij i ƒ 10 subs 10 d Wegens mét trekAer voïftpad berjden ir fub an ƒ OOÜ Rotterdamsche le ilng Het Hbld verneemt dat op aangebo n door dlBotterdai voor h otle bei B fliff ƒ 6 suts 3d JBIiTzvwf 6 L I S t jouili ƒ 6 sute 9 d J W t Gouda ƒ 5 ulttfriV Lat Oowla f6 hüdGCHte Gouda ƒ 4 sul 4 9 le B te Mudm fj subs 3 d lj AND CN zetMAcim f p BeïOWIord nier hellen aaakondllct te steeven naar mm zoo lqNe r moffeltike atdcMiaK van M vereeiugide eomsziuniablaebe DartU n DuitBchland n tenbond m de SOsfMgade iBanteftiUrwerd Dinsdagavond in dei schouwburg to t trecht een voorstelling gegeven door ache He lerykcrskumea iJai OpaHjeeni van oen 1 Prof Knappert Oistficn werd de vergadering voortge Met ivgan vun 1 Noveinibei is benoemd tot inajoor bu M C 9Ag f n P A i RSirf I üNDIlRWIJS getieldT n nieuwe aanvoer van onderirfl fs t 1 et Mjyeegsel Med Stuate ïfi Ai ÉaOct bt No 2 ffi biykt dat in totÜl dit jaargee amineeid zyn voor de akte vooi onderwyzei 9yi candidatettj waarvan 740 de akte wbLitSi g kifgrn L r Wil n I 37 Trodmdyke candida wj M lU aagflWh in tota jdSrti Ui leeikiat t n I e aantallen gealaagtten van af het jaar19O0 waren espcctiovelyk 1776 1078 l J74 1368 1 1376 mS M I IRIK I Ji CU 22 1 i t 202 oli Ui 2UU in iJlji Die eüfers kiultten KeeftMlid f T l h feuff geven intient il of niet verminderen van het aa ilal on I iwijzti Van le ttpn axk i gu9 don eokn iweH atmiA$n v Ai4 ï P W verbortim van le ea idateh Wam te beperkt h t g buk ddn algeine n ontw kkij ng k vooral bleek urt h ojpt k tptm allf lei ovt iai gangbul wodkI n tn t het g0 mis van de riï C t ol nti kin in byl oltdal en m tholof jj w ijj loyfjijk ouwe yk candKlaMi tMtèi uni 1P Z Hat M of Knappert Oist icn werd de vergadenng voortge j d tj buge ond door 132 a f vaa rdigdenj h bi il nm vameenvt van een zijde dis bet betiraw baaiT aa goed ingtÜÊhlt ooemt dat d Mi Idn hi dUfelUkar M van hel Gymnarura en btudiefond De g Km t dat d h r ha n Uota l rekening en voranlmuirrfing van het hoofd P beatuur I IjB I ilJUMh fftl M rgadermg v gen onIfall vWurlg l mIr GrfmdwHithtltwsdmK geschriften voor wpgSSu ultgaw n r iPf jkeUjl Itf A ejjWus genieten en fiBMHIClrrs trr t I vvenl na lange discussie en venlefhgmg v£tl ft MV hoofdbcstuui ver inhouij van h t qlad l ripr WtflSs i In voAartd wet het Aïcbrt imffl drag weiM dé jtlarltfkNC 0 4bW ri tirl hougd lan iHSS op 9 50u géh t jt tn i pII vin qi v 1 t oa tm l t be rootmg werd goedgekuml sluitend j aj g v Tnemen ii naterayo i utaMtaM n ui da TtnwiMBn wordmjuatt nciOiMWlUi l Uoit Ao Bterdtun meUt men ona Pe Ijtv tyMMnttfetn MllIe iMdsnnuht 12 87 an R ilitif in aan Centraal StaiHoa tOfr KMMMKxa Winn U bU de Uedebrug nabu Iwt tatoen HMtrlenw 04 Mn gpederentrmi t l atMn ei w fvow ma diexen ItaSatb Sttfti mmitm teKhadfM tentirein kwwn mA uut nrtnwAv w Irnkfutifm tiu liu i i i IwtWB T WOftlUMB I f b Ii iB TW Mm y ven ont het predikanten op te vensren tot ƒ 2500 i vrye woning ia van 10 Septembtr tot 1 biuari vciHchoven daar het be4lrag i o lang met volteekend was Het orgaan den Piedikantepbond spreekt van een n I lukking ViMiMkcaan erantt meè da b h i Mla r van hat wieteontworip betreffwuie verru maniK v K me atelUk beiaaiinne l U l K It teèd I T Nynsel I jiniuar Ie I K kei 1 ft s n 2 1 A L O t iefi belofte bjM op3 fiSai cho IT vné on ha tijd Mnani pas d WidBomat nj c e hoogl er r ft gistettn onVter El DRA DUN9T UMater De Vr ei b Hna i t ó tIM I I W l o aMe WlnwM fut tareiD imiiiilt jR Mn Itet HMf raat d miiil tf M ai4Ml idki Er u een rwetHpK f ee l voer de verleenintf nA voorSLhotten k or het rUflc op de remeentelëlte ntoonwtenbetarMiw tM Iht iilmJ ur nt ultlbreMlIW T het belaj U l MH u li ed Ml De tl UJN n de gil IVjoische pers Agfelriiftgen o lu miiSacJui ngB tegen thauen r il lU de gebeurtoA iauen tracht tgelyk munt uitkeermgen aan de gienMbntiea uit h t £ validiitaitefonxls V ift jfiWimg i hy gehoor aan jfpwal oö öera i dnor de criHteft tUnaf pd tMc tw eutaa W Uk hij fcwi w Mal iM ooff op H IflwAs bwlönr hij evenwel overImvOA 4n amibtganiooten e t poUtiake v Hmien ft wnm hWl Mn fl of aiet is 4kMlt MvLi Montissücjschool i i iri iiK ini N TEtTOWt S Gouda se méxrr i V K l Aaagcvoerl 12j DarUien te kw O 8 2 hl ƒ 81 4 roet Eutamerl 1 8 Haji lel mabtjr bOTHE Wopig aanvoer MmH O 180 HUMttel vIufT IfT r VEIXMAKKT Vitte varkeiu re lolulce liuoer ƒ O 86 0 S oet half K O Ban i V ug 0 85 0 95 pet hal flpKere hig cn goede r e k Hindcl rwlelik I j u i mmvver f 4 60 llmdel liag hucn c i glveren Ave njif aanvoer ƒ 36 L f nd J vlug Pokifalveren wemjT aanvoerIW 200 Hanilel vlug I FKFV We n aanvoer ƒ 21 per 0p = ü kï Handel vlug k i ü i GRANPN Shimming kalm Tarwe f 3n gm 50 Koswc ƒ 22 H23 Gerst f 23 SO14 ld chev f 45 26 Haver ƒ Zl Êl l t 28 il Erumaboonen f 30 33 ZvnJckr maUft OoWiike tot Zu llT wIM n W W iMtf f Mohly Wlwif 8 feu tMntkt 4 = w kens weini aanvoer K J BRriJKK STAND GOIDA 25 Oct Joaepbus GeranlM 1 J Bantiinjer o M O J Gj öia N jüdMn 2 Ofi Jiïhanna Hendrica d B willeiiBurg on A van WHngaartlen fitYTBOHWn 27 Oct A Verheul e l AL X ya WMAf ï Epef en M M de Jongj J J de Jong en M G 7evenbo m J A K n Mfutm m L a Uuxlv u H Moqjf en if Vwo ADVKHTENTISN lieden ivërlëêd 6nz geliefde llltMI enr Oloo moeder raasen evvneens van eea aaiver aahfijj jfc rx i PO WiWW ftÜaS EiSWBT irtéiê I jaar I den oadMflam taa W VE RlIËVIü VALCKENIïai DE l valckenier 6e greevb afwucKEsrm DBGKEEVE ssönEï van len Raad van den Volkenbond t Bru leht verslag uit over masgLKosMEN j i Officieélt noleering U Amatenfilir den en issy oVei Ton vrijstaat DSmig iL 42 PARUS 28 Oct VD Be Gridkwhe noteeriAg 28 4 Wo t uto hk 4 lM Min S Lte te bedaatefi jze evenaJs he hulp te Uthauen te krygen De uitlatingen van 1 oolschfi pens diagiea eohiter het kenm van poUtiake verdraaaselu By de oi s chryding der Duibsche girens betreft enk e op zi4 zelf IM avontun4 daar volg i aa een te gcrt i ihT oet Dnudsen is da g ao zen henmetiisch te sluiiten het Uthauensche gezantschap te Bei i niHim ilriinj t i liiiu van de Dujti i e igieering dat aan het overschryidon 914MS geem letlen der Duitsche ryks dee hebben doch dat het siechte ew t Jbft Si p vvier transport huiev aarts rt iiiaaBté s of ia ngeietd Wervingen 1 bien met plaats gehad Naar van hevoe g i hde wwrdt gemeld gaat de Duitsche geenng haml aan hand met het UthaiÉ vorming van vryci t vorïundaren De Brititche joenadeoing tot DuitsfAiii tteRftSKlE f Oct De Rarysch ber c t n fdtff neA Ihansche protest by land tegen het afiband doen van het ap verdere bahlagnemiJntt op DuitiÉ e gendonwnen wxuden in Berlyn beèwijl t 9 m trfn tK ge M icntiek op de gelsche nota is voor T uitsohe ooenl meenmg onibegrypedyk Beter was een voJigtng van het Brabsche vooitoeeld diooi veiige e nunte staten Zelfs iTwücruk er boter by varen dan by het systeem 22 05 6 IJ 107 45 3 76 WRujuuD Voor ile proc niaUe van JÜIn ï i iAiim Paiys BiTi sef Zwitser land We nm Kopenhagen Stockholm C hnstiania ew York 1 i treMBtode ds4 mtdrukloelUke onher epe i g eme en teraad te s Heer Areodsfcer de amand van Fnns Geonre en de eriÈea U baidoet een geidilasn awi J fiA 00a mia door ii n tiiTtn TTHn nxLÓim