Goudsche Courant, donderdag 28 oktober 1920

No 14456 Yrijdag 29 October 192Ö 59e Jaaxsransf 9V REUZENVERKOOP Wê van EMAIL LE ARTIKELEN in CONCORDIA Westhaven Prima kwalHetten Giflvri Jg Ongekend lage prijzen Profiteert nog heden i De voorraad raakt uitgeput Z3U Adnhibtntta Tdcf Intarc U Mattk Telef Inta c 545 Een oplossing gevonden Bit regeeringsroorstel aanvaard Nieuw referendum voorbereid jSm Swiney s uitvaart Dreigende staldng in België De Volkenboadsraad en de Poolach Lithausche kwestie Geregelde troepen naai Lithauen TroeMen in Bugland WoeUge Rüksdagzitting De nlfksweenninister heftig aangevallen Prina Paul naar Griekenland ONS OVERZICHT San ad jt baar omuitiwttlelttj Ixron vow duddbare copae lerent die Bri tsche irayn wepkwsfltakiimfi d n corresrpoffidenten dar Pttrtia Ue léeh n èrtweaa w nd mn UMirn beeft bwarm wotdan biMNteid D DweimiitMdaB ealHtMAn door da I na kootaur Kawaaatila voor da ivolffriiiir van vim AmiI waaftMi hwur Aoasémt nafa vUo aoodat lam hat lakw a fak bt pites FiMil da kWkaelM ktpaa BUITKNtANDBCR NIKUWS Di yiaunac Gwie nibanui i uA h t VUmmoIm faad dat aa O van Lutk hi mimm laehen een VlaaiMohe uniweiteil mmt Toegang Vrl SjiutieUliUK he bi detn een baron dae noch tans humenicori nai ziuin opeediroogd naaceae iader hoopit djie bedaxng stelt in he pu tbéx lerm een hoop due ou spoedig zal mfé a votiwuaeinlvikit De reffeeiruig mUn d atMuen on m t naribaojdeev het eF na giAiKMlen l net cHikaAr de WK rtffdS tl e ouderhflindeABiigein hebben eomdelijk tot een bWnAide oveteeMamaftt R iledd De toor mknlen wiaarbij de wed rffiud che partijen Ml hebben neêpgteil ig d strektoem bot het rerscfcaften van een Jxwnsveirhoognng van IwiM shil niig per weiifcta3 t doeli zoowel Ie ntynaigemareni als het beatniur van het mJjnwericersveiiibKHiKi dne bedden part i z n ma Ae oveo oentoomaA eateimen de drhi gicnde noodjBakeJijkheni van een verhoojf den of ibrene t en beloven eUoaiar plechtig rite mogelijke moeiite te doen om laiiri oe tfi genailoen Zij xaagws daairtoe sameawer kxtg toe tot het voiibrygen van een verhoogdien ofpliMBigiBt door het inateilleft van diistnctcomniissiee en eem natiioinale om nili6 iB om d Lt punt m het oog te vatten Zi uillen terresK mnfrw eem pJan op steMen voor beA reiden dier ioooiwi in de Hn tiak nun Ki v heed B de voorberet dmg van dst pQan aal oja acht wioiiden ge Edelen op d © wmeben der mijnimvwrtieKt en o p de begmnBeOen volij na welke e orerwbnatMin veaidecfld dienen te wioad n Zooiliaag deac loonaehaall in beweiFfciiig zal lyn bllyih de verihoogtnug van 2 ah gehand ha fid Een diemg IjdDe venhooemg zal amo n atwch wowleai toeigetaad van 8 Jaimiart af op den grondrfaig van le ervaring vaai f Üf wefcen gerekend van half Nov enVber rf H t weïorfijfcaoh gemnddfllde dor waarde mn de glsaaAoooA Tooir mtvoer ta Iket lowiai M cM met ScïAennber flteëlmdiad is zaJ dkfrondHlag worden aangenOTnem toot de Aanterungen Inidien dït bedT ag heneden t rftreemg kBrnien peil mocht daileii aal de fconsverhoogiTiig naar verhoudnmir wwrden veriaagd Ituben het bedi g boven het peil tiitgBeX zal e n vredenre ven hooffiing der krooen w rden toeigestaan Op gezette tvjdem auLlen de loonem oip meuw wiorden vastgesteld en wieü alle vier vnken voltfeoA de resuitotein van het vurlfr f roefltigd3 eric Hlet regÜemenAair wwngeecKrevien refc rendum zal in strijd met de verwiachiting toch worden g ehoiïden wat alectits te T e towinen m Hadi de leading der nnünwiet kers vryheid gevwndon m deae van de sta tuten van den Bomd af te WT ken dan aou om Boo te zeigigati d artwd ooimddiiieiJ k bttiuien wonden hervat nu moeten er en hrte dagen verfloopen eai met berviattm r van het wede wördem jpawiacfat tp 4 iteUflr der Btednn n fce kwd m atn tBliMtv die met bvuf chtfer u Da staki g iqpa onder de rt ers aelve nlift PW lair M tut von referandnai hacl 4 ill ei4erb ii w m I w 1 m mm m rettiBleten STERKE MAC llHI het Sckotsch van S R CROCKETT GeatitlioriieeMe vniaJbic ra l P WESSEIiint V BOMÜIJ Nadruk reitiada Ztj haMban aan de Kamer vaa VoUcmrteffinwooinffvani n aan da Seaaiyt requeat ffawodan waiutiU de handharlnf ma d tegmemtoT tgê umveraiteft van Gent wiordt ffevraacd mat hat F raoMth alt voertaal en de atiehitiat van aaa aiattire Vkamsehe hnotfeaehaol n ar niet ta Qwu ENOXLANIX Sylvia PanklivnM venardaaU SyiifiM PaolduiTat ta j abeiWt t l nÊm tot zes maanden g vaaigaaUata af varoordeeld w ea8 het paagvn van een daad la etaat Zr Mr troepen bot ontrouw ta br B en door da publieatMa van artütalaa la haar blad Wot nn Drwkwui PRANKRUK Lwlni vwwantaatdL D recbtbaok haafH bat voanlB liihaw blvd vtMba Uikdni wanl WKMrdaaU t vier Jaar gevangiailalitf UOO fnp hM a en tot varbanniB IDit vonn a is met gawaaan w t M 4a mooirden waarvan hü wmdt fianlaAbik b k wegens het feU dat hU enfceih Ja w filad n eea automobudaaak imioUU iMk MV soneei wiaaiborfKmittien Uat atorlaa m 0 met deae fvldea van door i agk stt BINNENLAND Da brwMlpHIa JAtia aanloUkag vaa d ia daa laataM rSmaakte opnMrklncm dat thana m Jnds van regeeringsbloem ea in avearadliiiK lieni daarmee van het meel hooger ta das ét wereldprijs heeft ds Minister van Laaébouw aan e n vertegenwoordigar dar Maasb het volgende Uedagadeeld Binnen enkele dagen sal ds prijs van rageenngsmeel worden verlaagd vaa 48 tot 41S0 By de beoordeeliag van de prljxaa van regeerinnbloem en meel in varhooding tot dm prijs van bloem en maal la Amerika moet men merkt de Uiniiter a met uit het oog verwiesen dat bfj esn ev aatueele daling op de Amerikaanscha markt er eeuge weken overheen gaan er daaa artikelen van verlaag len pnjs m ons land zijn aangevoerd Wanneer de w reldprt s zakt in dien vorm dat ook hier bloem ra meel goe lkouper worden Uui zal de minister met deze prijsdaling meegaan HU kl wet verplicht dit te tloen want de bloemaanvoer ia vru zoodat als hy dit niet iaad de vrOe handel goedkouper bloem sou aaavoeren en de regeering met haar bloam aov blijven zitten Het geheele rijksgraaabadr t werkt slechts aanvullend iedareea mag aanvoeren zooveel hU vÜ Wat de klacht betreft ala sou de torrotging van aardappelmeel aan het regeerlnfa Barnftannoek gtj varWoakt m vlodc over dan bavaerige a i d ef van vmspaleiC over den drukker van de armen Maar wat cna Wtreflt aooals de Heer heeft berolen iuIIm wij staan op den wae n cien WiJ wagw mets dan de oude paden zeggende Waar is een goede wee dat wij daarop kuaaaa vaan n mat voor onae zdelen nndaaf Jot ens eaat nu naar school uw 4 m op den scbouderl Wat mU betrefit ft a naar huls over den weg dien ik gemaakt heb Wee den man die mU heden komt Ia t vallen UH dea wet CheaMT Barwtunnookl Vcardrwunt uit ndja oofaa Tyd LanAtae en g ook Fate RoUm Wbmt de hoorn ia f èiaaen ut takna dat Ki het 4iuiA v a Uidr n ft bab an vuuotial Bien vallen ki BetSiaeeemm haigeen ik denk dat de ladng KarattnMorven Bun die ft aan urw deur a l lewca Oheaney Barwiunnock heer vaa BaaaaabradK maar niet heer osi t de gd i aala aag de aooals gij gaanie hadt dat wfj f loo dcn E nuA deae woorden gtaf Shana Mc Oullock door de r en van lUn viJandn fcam wniateidende alleen door den storm ma xijn komst zijn breeUJser ai de hand aa de macMiwe banvloeken en kcvUMonan uil de Schnflt PoIleMe van i i9V ZQ stonden met open monden bem nu te kQ ken terwul ii voartgklff niet sNinHUb omaiende Het duunie lang voor ad w konden gieven aan bun g evoelens VerHoektl im Che iey Barwhmnoek Waidt mrrolKit Hrt waj bm de eerrt scheraerin f van vtnteniRff giraiMr eomlber in Mwel ptuW dat de hyl gesJa en werd in dea mi van den boom diat is van de eanst 8iang Miet wed moerte htiMen de heer n Beraianbr ck en Btn BtóWien dUken ï wwd de oud bijwegen aÜgeBet en de B w landelyke hnigigen a C röbrofcen die k Huchanrin toeek en den kleinen Lowawi Ji ru iden Maar Shiaron Mc Oullock en aoona maaikten een pa4 door het lan wien l 66d en lesjdon een ffrooten weg ► begaanibaar vo r meaach en dier Wftar aUeen geaioteo hehiben aren stel a x aicfa tevreden met het haawEBtot te wtoen en hot op de horvenpaiaa neer te Daar apykerden Bij een wiaaraduu WW Mn vast dat dit de wettig we wae de boerdeini mn het Htais nm Muar fcerit on tnaridt Waar de hmderpalen B wtor w ren hirroarberild waar een dofc wi teven voet gebwwd wae over het iwd J en lU een hires breed genoeg om eem ttJ met paard door te laten w aiJn 8laJ Jja de ste neii aan e aie njde en Ite d n hon wuawehuwteff er boren op w PU geptaoite iMf wd wlsdrodd E Kom mn Zl e WITTE BIOSCOOP vraagt n net Persoon Toor oon le duiut B voorlwar paniioaaeid G986 11 Aanmelding Kantoor Ttuilna 1S4 tnuohen lï en D nar I Ï Autodienst lodesravefl leeuwijk Gouila DIENSTREGELING vanaf 25 Oei 1920 lOBdag Twtrek van BODEGRAVEN 9 00 1 80 7 00 N V ltoa arq Da IJaal h C a w Ut totfaa De Directie maakt htkmii dat in de vergadarinK van ConimiiuilHa gehouden te Oouda op 5 Augnatae 1920 de ondsrataaod ObHgatlai dw 5 Geldleemng groot ƒ 60 000 itjn uitgdoot 2 S 6 21 26 35 37 welk vanaf 1 NvraBhar aA tegwden koon van 1 2 4 betaalbaari4 n t n kanton d r Reederti teCioada SlUi CkMida 28 Oetober 1880 Afslag Boter Prima Roomboter t LTSperpoad B niri t rfaltrM U HOOnHAM Alyheo a d RUn BMtelUncen voor n ram door Boda VU Maitt Zeodag v rti k van GOUDA 10 00 2 IE 10 00 Orerige dagen van BODEGRAVEN 8 10 1 2 45 6 8 Overige dagen van GOUDA 9 11 2 416 6 45 9 S5 Op veler venaek vertrekt dce norgena extra dlenat Van B0DÏX3RAVEN Donderdag 7 Vaa GOUDA Donderdag 7 30 5006 40 BOT ROHERDAM VlMchawrUtk 89 Velours de liiine ml wmlaa BmUUiui N m Wl M voor inantelB kwaliteiten in alle kleuren Teddy Brar Uit Parijs FantMit MtintelstQffen CMqtM deaaina en kleuren EiMrme aortaering Do TerUKtmnxrilfar TU OlIBl CATS ae Rne BitfaaH P la lil l durWKk i dtgea sO rti rnllml l Iw r lafMtieUoodiat litraikMMi la MITEL DE FRANCS im I IT w Wi aet 101 Rottoidun In den nwiuitorcolloetio a tka voorradig diverse mataa ea kwaUtritaa Wlnterjauen UUtere De im ealuw Mfm JasMn CoUiort Coatuuraa en Daioai manteU welke voor do beltt vaa talnia PHIhb worden iiltverkodit Stalen franco op aanvraag Nog eenlge prima blanwa nUM aaMa met it d gewerd van HO y ia Vrijdag Octaber van 11 T B tot t nr aTeada Zaterdag N Oet na U er T tot aar aaYMida Iniag na 11 toti aar J é tU VER3CHE Schol en Bchelvisch groot en kMa gf ZEER LAOE PIQJZBN Wt U LEVEHIE HT ii VKIIIl P e SCHARLEMAi Onze Baggerblokken xkmiMii wl Mat larvathaM aan enia klanten aanbavalan alt aan uitmuntende Hulpbrandstof SS86 18 Pr a f4 25 piTToO K G Vrij huis hier NIenwe Markt M Sanatogen JOH DESSING Co Ml ANTON CSCK M DROOBT WVDSnUAT ImI i OOSTHAVEN 26 GOU DA Telefoon Interc 143 Bestd Uw Drukwerk bij GOUDimAK AdvuteatÜB ea akoMaaa t Ma wmém g iliai L VLKGOaWI fl II A BHnkmaB Zoon Een wonderbaarlijk geval Genezen van Niersteen op 76 jarigen leeftijd iedereen die genegen ia zich ten x nent te vervoegen 62 Huntidglonstreet Banubury N Op 11 Febnian 1918 schreef de heer Watta ons nog Het verheugt me U t kunnen melden dat zich geen bühaling vaa mun oude kwaal heeft voorgwlaaiL Ik h U nogmaals oprecht dank voor de wondwbaarlijke genezing die de DE WITTi Blaaa en Kierpillen hebben bewerksteUlpl bg mu een man van bgna 80 Jaar Het IS zeer dwaas om aan de eerste ver schijnselen van mer of blaasaandocsim geen aandacht te schenken Jicht spit hmfJicht rheumatiek blaas ontsteking en nlarziekte veroorzaken meer lijden met doode lijken afloop dan eenige andere ziekte Die rog en rheumatische pijnen oDferegelde werking der ingewanden tmmh unne algeheele zwakheid en neenlMbtfgheid zijn gevaarlgke verschQuerieBt vur voor ge U dadelijk m acht moet imoml DE WITT B Blaas en NierplUea wwkee regelrecht op de meren verkoelend laaizend zuiverend Binnen 24 uur voelt ge nr lichting van pgn en toont een blauwe tint der urme aan at zg en goede uitw rld i hebben Absoluut onschadelijk breagea ig bijna in elk geval algeheete ea voortdoNl I de genezinsr Het ia een wonder inderdaad als men na 4 Jaar lyden geheel afdoende zonder ope i ratie wordt genezen van een chronische en smarteluke kwaal Ofschoon de eerste symptonen met zoo onrustbarend z n is mets ZOO pijnlyk en gevaarlijk als een mex kwaal Ik verging van rugpyn uitslag en bran dende pjjn aan de blaas veroorzaakt door zwakte der urinewegen Ik voelde me zwaar ziek en kon me met keeren of wenden van de pyn Maanden lang lag ik ter neer steeds erger wordend en alle mogelyke genees middelen probeerend zontkr succes zoodat ik na 4 jaar alle hoop op genezing had op gegeven Toen opeens hoorde ik van DE WITT s Nier en Blaaapillen en kreeg een klein proefdooaje Waarljk ze schenen te helpen en na gebruik van een 2e quantum raakte ik 2 groote en verscheidene kleinere Bteenen kwijt die allen met een scherp kristal over dekt waren Dit gebeurde 80 Dec 1918 om streekB 6 uur a morgens Ik toonde de stee nen naderhand aan mijn dokter die nauwe lyks kon gelooven dat zulke eteenen waren losgekomen zonder operatie Dit 18 een verklaring van den heer Watts die 76 jaar oud was en die bereid ifl het bo venstaande persoonlek te bevestigen aan DE WITT S NIER EN BLAASPILLBN Wanneer G d pillen koopt overtuigt U dan dat het d e echte DE WTTT s pUUa z in in doosjes bedrukt met blauw en goud met een blauw zegel op het fleschje Neemt een flinke proef en overtuigt U van de uitwerking Wenacht ge nadere inlichtmgen weridt U dan tot The Laboraboriea Croyoo Engeland onder vermelding van dit blad DE WlTT a Nier en Blaaspillen worden verkocht door alle apoliiekers en drogü In alle werelddeelen Kunt ge de ECHTE pOlen met het blauwe zegel met Terkragen Behlff onmlddeliyk naar C DE WITT Co Ltd Westerbaenatraat 154 lWDai HM ze worden U direct gezonden Pnja per doos ƒ 1 75 of ƒ 2 75 voor een dooi vaa Sit meer inhoud deze groote z jn dus veel voordeeliger Verknjrbaar te GOUDA by ANTON COOPS W jdatraat 29 en Mej S U TM CURAL i uit SENNA S laboratorium Schoonhoven t g a M ei Sflipiiiii in doo e van 2S 45 en 75 CU ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER Haastrecht B NATZIJL Stolwilk A N V ZESSEN Schoonhovea Itfat het aannenieB van DRUKWERKEN in eilie gewcaaehte ttitvocriag biM zlch te HAASTRECHT de h r J SCHKKR AGEMDA 29 Oct 1 uur Boeiatait J e P $ tuurk G aootBGhH PhA D Aberson 4 Nov 8 uur Nmuws Sehoawl Aboimemeiit oonttettlng 4934 23 B wit Boskoop AdvertMtUn en abonnementen ei dit hM mtém aangenomen daw P A WBLLBa ZQdtwag 72 Beleefd veraotb dedeaUag ta mogal rlaeaa eeaento OB daaa la oaaa A BRINlUtjST zSoN OOfD GOVMHËMRAKT 9£L 03=0 tttX Bureau HARKT 31 OOUDA afl H en tevaoi dat de rmtmitm van tfos kou nwt en bot w r toa aelfii mor haar oiwekeod temoniKDe Nw pogmcr onder drukt die aen eiade aan den beetoanden toestand wil raaJoDn Ia tal vaa aouvenie Muben 13 de taat van balag uMraiMpea Ie Mioskou mogen de buivar owr dm nch met op straat bagavan De soldaCea mneten ook vwor het vallen van de dokter lus m hun towaaiaapen ztjn NaobtoenoM krugen ook u niot De berooMe v lkscoamkMarl Oniinteska dia aan bet hwM IimA mftMa M de coDBnuBie tot beMrUiUn dar tttmrevolutu is tot onpartwwUieUier mn de iMoflliXMisohe ttXKipen benoemd De e benDemioK m volwns de fataden wal bet be wiis van het emiriiwre van den toaatand De VkiiUeikt nMreeaww heeft gmtmna in den KtÜksüBff seor oowuwaiume duMVan tnoaten boor n voumamwuk vaa de meer oltaheidflBotiaiwt bcJuudemann ttu aW k naar aanienüjuiig van da interowUabiea o vat de Di aaiRiotoren en de oatwaptuung Uu r de bevatte reeds bti het beuui vorsciiul lende aamallan HiJ waaa ia het buBwndei op de tegendttiri diii hakl die bestaat tus schem het nesauaiaine van de gmsteron ge houden rede van den rukskanaaiéwr ea d iboopvolle uiOukgittn vaa de Duitacbe volkn iP tu naar asnleM uur vaa den verküerano etr d bipr hield aioh ook beaur met den DuitsohnationHilea partudag in Hannovar len mot de tniitenlandsche poixuek I verntetwinig der Duesei motoren noemde hll wieed en bard ta zelfs een dotdhaid De meewtorh a hUeo dal Uten laehen aan heniMÜnx van het veidrag vaa Vmaélka en Bun bexeid atiea wat maar eemawmi mngeluk UB t vearviullen apeeiaal wat het heratei der venwoeate atdeden betreft Wat de bunneniand che DOiLitikek betreft stelt Scbeidem on moh oD het standoant vrufiiead van pohti overtuiguuE SohoideniBnn richïtte een krachtinen aan val tegen den niksweermmkiier dr U mi l r en R H al Von Seedtt Scheidenieiui vei aarde dat wanneer oe rifltiarogeeruitt noff langer tooLiet dat de nilasweennuiAi ter ala strooman dieat en mtuoacdun se naraaJ von keckt het duatnict Botetkm in de rukftweer weer opneeunt da meerder beuistiocialisten dit uet sullen dulden till noemde dr Oerater een blink werktuuc in de bMh4n der omciaren en aeida dat de heer von Seeckt bat no r beter had dan ilielm II IV en Soheidemann od aeer kraob iK en toon de houdiog der offioieren oid den dag van de revolutie afkeurde ontattuid een minuten Lang durend lawaad In het vervolg van aiim rede hiWite éioheidemann de snlitsuur onder de onal hankeliiken toe Itaikaweennijuatar Gewlev aabwoordde onnuddeUAlk Hu uroteoteeirde met kiacht tegen Scdieidemaim s oiunedikingen en lemle er den nadruk op dat het oMt aangaat dat een lid van hot Hiuib krotBek oitoeflent op den chef van den eeneralen ataf en daai den ruksweenndniabar voovbiigaat Hi IS verantwoordeltik mor alles wat er in de rufceweer gebeurt Hii betreurt te eerste dat Scheidemann met de manste w aardeennig heeft voor wat generaal Von Seeckt gedaan beeft die hlf als aeer ener giek verdediade Zba korte rede werd door alle middenpartuen en van recMs levendia toegejuicht De Daily Mail meldt dat prins Panl an Griekenland giMtenm Uit Uxera mki vertrddcen Mlaandwr te A thena zal taa komen Op siin roia aal de nnns door den hebben verjradefnl evco wt éÊK fi om Oe etakuK tet 1 DecenHbeo tk te tfrltaii iwiaarduor den momater geleitai etu gett jven aou worden ean oodarai in te t é leb naar den toestand Da mtlnwerKem Iheibben bet vooowtol vorwwrnio en uit emaadct dat de stakiaji op 1 l emlier sou beginnen wed ertemd toot rweirpafliig van de voor steUen deo pa troouia maar een ffroot deel deer TOOTstemjmem overwoog daaifeU met dat fitakiiiv het noodlottig gfsvvAg aou zUn van het verwerpen van de voorwaarden der mivnoitfenamn w ellkQ viale vKotoemerB aeifa meit kenden Orvewnatii e ffraeven wwiwn er niet van daar da de abrud zoo kalm w gevoerd on ner na uiitgemnderd diefiatal van kolen en aatdappeten excessen vooweliXHnen Bijn Byna cnrerai wiorirten de arberfdéra sa m met de muneiigewaren om de orde te liaindhavien Er wfaren veile gevallen dat de weiMuügen pontes eniz weiden aohtorgelaten m het wertpouwen op een spoedugT regeUng In deze omsbandig hedein m het leferendum virywe een paskwil de arbea dem zullen natuurlgk den raad van hft beatuui apvoiffen en het vooratel aanne iTven Daarnwe is dus het gevaar voor een ca ta troiphe giewe en hoewel de B ak n rteediB groote nacteelen heeft verooTBaakll l e belangr kabe bedrijiven van Engelanct ztjn tot voJlkomen sbilatand gebracht en ge leudeluït werd i ook andere bedryven aan gietast Dat het pn bliek m het alK meen er mimder laat van ondervond dan door de sjpoorwee talain een jaar geloden u al iieen veroormakt door het feit dat de ge vfol en d r asxoonvegabakiing tenaitoild voor ledoreein diuidaivk wKtren berwoji de uit werktun van de skiituic der nnjnen allengs aach uitfareudide IVwh Iban men het droi g ende gevaar van een omvattende weiik loosheud beaipeuren m het feit dat bd hei einde der stakunig niet adleen de iizer en staalfiabrjidkon overal stiJabaniden maar ook bedmjven die oogensohyiiiluk weinig met d staking uutBtaanidie hadden sooaJa de aaidewerkWoOTflken m StaOooidBhiTe en de fcatoemnolens m Lamcartnire duioenden ar beadors moesten ontslaan In de k ttiedraal vian Soutb vMark Is gis teren het requiem gelezen voer Mac Swl ney waarhy een hurtengewoon giroote be flmngsteUiing heeischte Duazenden waren met ra staat toegiaaiig te krijgen Voptoï gjens werd het stoffelijk overschot naar het Mustonatation gehracht vanwaiaT het voor iW beignafenis naar Ooork zai wtoonden ve voord De gipoofe optocht dae den begraflenli etoet hégeleiidde word veoralgewaan dooi aantsbissehop ftfanmix Er werden Sdnn rennvlaggien mieegednaifpen en achter den lydavwagen hepen eenige hondenden pries tera die giebeden prevelden Ben reusacntige menoigte was getunge van de plechtig Ibeffld Ine in de grootste orde verliep Terzwlltder llid t de Britoehe rnimwerhers zich rented lullea iei hiNiwwel waer np te vatten iar Kt e cÜe iLuaner Bel IWsche cMem Wn CMtw fcanücter De mtnwerlsir ift iMt t njn van CSiarlerof De raad van den volkeohölri hield kus tewtunoiwen xun laatste opathtire ver a dsnw te Bruaasl onder v mtterKJiAi van Hymans en word lMll wi k MJ door üfe afKevaaniuïden van iViiea n Uthauen HyttMJm gat een uiteoJuettiiur n de vow gesebiecleiu v n het i ooi Gh4ii1lbauscli R Bchil ea MxxliRde de betrol tMurtnen it het vwltfNiode vworat te Mamardan Ini Bo Ie iOr ml onder de ai i i M É wni en de ooatrole van den VoÜoenboodr een irolkiraadixteffuw Mwden g ttoud NiMU tl de bewoners van het betwaate ten der Imie op 8 Daoeoiber oppersten laad vastgeMeld weiuch kunnen uiten betnfi sluitting hsAaiJi i i lüifabauen ing thane te KtOftio tetelt ten 2e De raad ml een ten aaimen der be nemen jMMtaNd ien voor en tudens de voikuraadflWuuut hetm voor het tepuijrtireltk m hetoi w de ont wapening van alle troepen vmi we e aa tionaiïteit ook die de betrokJoen faiaden beaet houden Met dit doed zal de raadi Qei recht hieèöen onverwixild controle te oefe nen op de wegen en d spoorinwen due naar het betwaste geJbaed of ar doerheen loopen De lowMitie of W Éi a tot Boten oC Lithauen batkooit bbJ dus dooc M ptetMCciet worden tiiit enMakt aoodat mmomiki onot an avontMur wraiwei boredh heeft iwnt hd te beredcen dacht Ais hit daai mee nu maar met een nieuwen oomog In t oo ten onUcetend heeft De laatate da gen geJneuren er vreemde dinaJen waarover dt draadtooae dtenst ons at heeDt Insv kcht nA de trodpeno vierecbriiduwr duor DuiibBGihe eoldaten of avontunerji BOoats tie reffeotiing ze bcetemiMlt 04 de sociaaldeniooiatiBche Voirwarts dleat In deze onithulbfOglett In afWuUntfr nnèt de vorateliiqg der regeerinR zeftlt het Uaa dat de troepen goed geoiviuiihseerd de gmen overtanekkien en wich m l tiiauao on Verwuld onder hun leuitors tot seslMeja flonnaties aaneenvoenen terwiii m uak ken en op ws iens en ook in aiwoirwaiPBn mfumfbie geweren en machjne eweren over d € grens worden vervoerd Dat het hieir Kieen toevalijige bewegi n r ia mteemt het blad te mowen afleaden uit de feiten dat ÜHOt op het Uthauenscfi gezantechan te Dorfim een komen en gaan ia van leden van de ruiksweer en vToegcre 3aatilcu mer Daar de iPoote wapwiopala aatBen m Oost Prmsen onder toeticht der niks weerbneade staan a o kunnen wanen venpiaatsanniett slechts in ovecgenstem niuif met de rijksweer naaaUPvinden iwBiardoor miöent het blad bewezen is dat ook de riiksweer aan deze zaak deel neemit Hlet RaikiBWieerniiiniLBterje ootdoent mtua Behen dat de riikaweer aan dot gavaariiike driiven deedneemt Iets veider Oostolu k nJl m Rualand giobeuren dJoReai waarover een nog ge iheunzDramger wiaas lnoiit dan over hetgeen im Lathauen voorvalt In de aoviet renu ihliek IS lang met alles in orde Voortdurend komen meuwe bemehten van tegien jievwlutuMmaire beweiriiupen en samenziwe rmflien over de torens maar de benchten beurt Jiail voort aan een we naar den rofeswagl Zoo gnng bet werk tm apyt v d de verwenechingien van Ohesney BarwULn Dock snel vooirt Alle handerpalen werden omgenvorpen de een na den ander nie mand durflde het verhinderen De apavt d re vlogen naar albe zoden De ió l van Sterke Mac draaide boven z m hoofd rond al8 een kruig van gllmaterend staalj waar or de nwïigonaon rood opgaande bloed rood schoen Tegenover hem hakte Jakob met nauwgeootheid en lettend op de wie4 Nu was het Maar De dne stonden sege pralend en kalm te midden van een hoop apaanxlers overhlufeells vén kettingen han bloten gepunte toUaen een hek met yzeren punten Het geWTettor hseld plot sehng op toen Roy de grootste tukken met au n voet voortschopte op don weg van Glenjkelii De vuanden waren reer ver Bterkit maar de lu t tot den aanvaJ ww net vermeerderd De dne stonden ai d br s die zq gemaakt hadden nwart te ai dt opgaande son en staande tussohen cun WMm sprak geheel onbevreesd de oudp Sharon Mc Oullock van het Hws van Miuir tot mn vöanden in de opening Ohesney Barwtumnock begon hu nch in Z4jn volle lengte ophefflend is Heer die in den hemel is aal u antwoorden op uwe verwBoecèungen I aamiee heb de niets tmaken Maar hoor naar enkele woorden JÏWberteon kfletsende schehn Mtendoge lafaard nep de tt omig p man 4fa de sol daten halen Loop aoo hard Je kunt Wy moeten de schelmen heWiem v6ór zij bun nen oartsnappen Wy BuJlen ze Kier houden hron de dienaren van het COTecht den kocntnlM kapitetn Brabant Waatvn iaat tij daar te trouMienT ij wilt OW hMT houdw Ckm mr Btertte ha i iimtt c ma jowge pijnbooraen naet twijgen doarvlochAen werd door hir Bdaeien vewM t Bd en wat er van oventJeef óaoT Sharon e hreebiuzer ul1 ehaald Terw Ul m met dit laatste werkje boalg wiaron kwam de heer van BennanbracK aan Hu was em man van v f en vuftic jaar nut rood gfiaadUt schor aJa een kraal en overtuigd van het goddeluk recht vaa lundheeren maar met de meest bepertate rmddeleo m dA uut 1 dnildEeiL Vbt baduidt dit Wat beduidit dbtT Dwwarairiflehe aoliavuiten Wbt do n uMle Ihuer JuUie zielen xijn verdorven Gaat wee van n jn land Ik zal jullw alten in de gtvmmiê te KjrhjMidbrifiM alen v66t de avond viaJt Hier iam ne Rolïertsom pakt d ae karela Grupt hen zeg i lt je Verscheadieae jacbtiBpzienens kwamen hawt g toeWMlllen op bet roepen van hun tneeeiteimaar domsden terug op het zfle van de drie Mc Oullook s Roy on Jaknib mat opgirfieiven faojilefi en hun vader recht opstaande leunend op een hreeiküzor dat in aun hand 0emEakk€ii k de hersenen van een Boer kon inalaan Het was een schiik inboezenv d chouwBipeI en deed naar vrede verieAgen aakt voort laftiardBl riep Ohemy Bamfunnock Waarvoor z Jullie banff Voor hetaeifde w ar u bevreesd voor bemtl nep Tyd Lamfcoe die vtoor geeati ddo fiiW m TOO r don duave Delven wat aal Je bMcheiroen Jm als w dood bÜuI mcwodwlde Tyd Dat IS een grroote troost flbanm Mt OoMock leunde miet giekrute te anmn op het gwote hredcÜsar fii ijaiOen gaderiaaod wGMt voort Joavemr bml h cp yn whuMiock zelde Sharon grtmittig en uw mannen Zend hen liever om uwe boodschappen te doen heer van Bennaa brack Ik ata er u voor in au miUen veel eerder in iedere andere nchtuig Baan dan anneagU ze bevecAt de Mc OuLlook d van het M ii van Miuir aan te vaUen Wiat m u betreft ik ben in mijn recht CFinde iB myn okgendom mu b j akte ov gemsiaki door uw grootvader Cheaneyl Gt en uwe geleerden weten heel goed h vaat Gu noch ri kunnen dat vevbreken tflwae een weg naar kerk en hiarkt van giivWh huiLs geakichten en eeuwen vóOr gU gebaren maart W j die kt het Hala van Miuir wonen zijn noch voj a om In df lucht te vlieren noch vuechen van de zee om te zwemmen Wy mogen wandelen op Gods aarde wy onae kinderen owi vee en de vroenmlelïng m onze poortenl Gm hebt de deoiT voor one geiloten tXaot AHI verooKÏeoIde genamgenen waren de deur voor ons gegrendeld alsof w dieven waren Wy zi vrue mannen die hus recht zoeken en ak wij het vanden neman wu het Hier hebben wü e n weg 8 maakte breed en vlak W zijn thaA in ons rwAt Laat wtmawl u mbt ons durven aanvatten op hun eigMi rMeoI Als gU er anders omer denkt de rechtbank Ls open Roep ons voor de raehtani Br ts genoeg reeht m hot Jtuis van Muir om daar tegenover u be staan zooels ik hier tegenover u a Haar gtf hunt niet GU durft met Zet uw hekihien wwer op wU wt lien ze afbreken SBuk uwe rfoten wu vA len ze m toldien riaan aooals w vandaair deden En als g i manneo brengt om ach tegen ons te venetbeci ia bet genraar voor u aolven Gij ztjt gewaarschuwd in het bU gn van ge fai gen Daa reiA ovett O h aa a ay