Goudsche Courant, zaterdag 30 oktober 1920

P PRËUIKBeURTEN Zonilali M Odeber coimA Remonatr Kerk 10 u D A E F Gunod Km pred te H Grave8hage Collecte Toer ét Gustaaf Ailolf Vanaalgiao St Janskerk 10 u v m Dp Cb Hunniagber pred te AniBterdai 6 u n m Ds C Hartwlgaen pietl te Lelden In belde diensten extra collecte voor het F4e l Bjjbelgenootaehap Kleine Kerk 10 u v m Ds Bijl JoageIie lenkerk Woenadag Nov Groote Kerk 12 u Os Veriieul Huwaluk Kleine Kerk i u n ra D Verheul Bijbellezing Lutherache Kerk 10 o v ni Ds Seharten Utlnntladie Uanat AMMF KliTOL Nëd ftirv Ketk 64 u B m Di J SIot t Ukkerkerk jDo p BERKENMTOUDE Ned Berv Kerk iVt u v m Ds van der Hefliten BEBGAMBACHT Ned Herv Kerk e i u v m Da van der Plaaache Doop 6 u n m Ds W Weaseldijk te Schoonhoven Voorbereiding H Avondmaal BOSKOOP Ned Herv Kerk 9 4 u v m Dr Glas Getouw lialraton Si u Tja en m Ds L J C Crouaasz pred te Maassluis 1 OOUDBRJUR Ned H Kerk 9 4 u v ia en iVt n m Ds Vtrkerk iji i U HAASTRECHT Ned Ha v Kelk H n v m Ds v ï Broek Geref Sark Geen opgave ontvange MOOBDRECnT Ned He v ïierk 10 u v m Ds Kni huizen OUDEWATER Ned Il v Kerk 9W u v m Ds Bilbkool 6 u nJP Da H k Geref Berk 9 A n v m en u n m Ds de Bruin arotwuü Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Kanis Evan elnetKf bouw 9 i lun ei 6 4 u n nT U Gob la dO Sart te W k WJ Heos lor den ynétaimyfiim Kerk Wt i v m en u Ned Herv D SteAMl Gerot Kerkj 9V4 u v m en BH u B m Ds Wielenga Remonstn 4 7 ZEVENHUIZEN N d Hdtv Keik 9H u v m De heer G Maan ZfflvdeUlig Lokaal a de Botte 6H 11 n m Di KKn knk 10 a v m Da Verheul te MARKTBERICHTEN CaSlieratlevv Tulnleraveteenlglag Gonda en Omatrekcn GroentenwiUnc Uien ƒ 3 70 6 40 Sjalotten ƒ 4 Kroten flW3 80i Peen ƒ 3 30 4i Witte Kool ƒ 4 111 gele Savoye Kool ƒ 1 80 3 90 RoodekooIJ2 40 Snüboonen 80i Spruiten lesoort ƒ 14 22 ld 2e soort ƒ 2 8 Splnailoƒ8 70 14 20 per 100 K 0 Roode Koolf O 30 6 10 geh Savoye Ko ƒ 6 80 10 10 groene Savoye Kool ƒ 1 90 6 20 WittelUol ƒ 8 6 6D Boeteakiiol ƒ 2 3 10 SKemkool ƒ 4 23 Andilvie 0 10 2 60 p 100 boa Kwlon ƒ 4 0 7O 3 80 Peen ƒ 0 80 Ïï Pr 0 6 10 Selderie f4lj 2 40 Peterselie ƒ 1 20 Knolselderie ƒ 4 11 per 100 bos NIEUWEBKBRK a d IJS6EL 29 Oct Coe t e lauiboBwvaitl Niauweriierk a iflJI en matrekm Sag kdBki mers ƒ 2 80 4 10 dito 2p soort ƒ 1 80 2 60 kleine halve komkommers ƒ 1 20 l aO bloemkool ƒ 7 20 dito 2e soort ƒ 6 14 p 100 peen ƒ 4 0 8 J f 100 bosi rooje kool ƒ 1 40 4 60 Vr lOO KG BURGERLIJKE STAND OOUDA GJÉIOKBN 26 Oct Mien d v W ïuudamïn M A C Ha Boer 27 MagteH Maria I v Donker en C M v Dtjk 28 Lab chte Alida Margaretha d v 1 Hollis of Hfcelof en B Vatroil Gorardus Corstiaan a v K Sf H Crccmcrs en J M Wolswiik È9 Airlaaa d ir G Aaat m M S eokel c W 7 L i r 7 M Verbü A C Bode en Th J van OoiJen w Poot ei O W a der Laan B C SUtiga n f vw Wfa J E TuiJt n N deBoer OVERLEDEN 2a0 t A i t gj l l n OUOaS TEHl r OVEBiLBDEN AMetermJla Helena Bouwman v ei varf A de R i te 4S 1 ONDBRTROUWDs Ane WJOem den Boer en Agatha de Koning GETROUWD Nieelaae v n dan Seuvtl en Theodora Vosnu r Sana B v Iw Ruit en Marwireth KaoWnaeBa GEBOREN Jaco z in itown e van vniet Jo ia Smtm r Arfr Campier en C Riefcfeld STOJWVUK 1 GEBOREN TeuU Adrianui $ t C Koot en A A ZiiiHflaan A44e d G J Kleiin en A t B Baa OVERLEDEN Merie Fredefifcae 8 mod Huitiertie Johanna Macdaftai 31 I HAA STBF CHT j Van 23 tot tn met tt XKCGETROUWD V ft Leli eM V 0 iteKruijf ia vfisT Geen aangifte 2 Oct er 19t 71 J rr nVER NTHN De Heer en Mev uw A M BACKra8 ki KM8ki geven hierbij kon i n d eboorte van hun Zoon UTRECHT 29 0 tobei 1920 Kerkatwat 7 D e Wiw ta iawrtka D in NW Yodi MMHUi Deauclie dE d I SMP n d f vatkoQ der toTtiatiedszegels bedroeg SU de rnèand m Uiiflt W loe hma 99t d nualatar i en voiooèbde aanwvzuur voor en tüMwen 0eie0t fan OTenttcoatcoimiiiiig n d teeti Ook FrB krïik nordt l e3reüa dóór e n n iuitiAe chsia in de arbeidaMvMnretdi Ni t de drliiinadc oaiJnitt erweniiiAiiAiMr m daarwas ét ToonwanMto oonBAaJc doch de werloloosliaid die in boeoetnende ma4 beKint te iMenehcB JuM rm ld Mr hj i lien op itu MhUef van de Uiuon des üyiwlicalA Uuvtiur alle werklouzen oen beiaoteryke Teriraderutf m de Bouhae dé Travail t Fiuiïa DiMr word bet woord ir vo nl door GuirautK een dedMcrataruwen der Uaioa die vfuridiuï uitbracht van het eerste resultaat der enqu te wetke de onoaBibatle teeft pêhondfüi naar het aantal werXlooSM iA het SeiBe departcoient Deie enquête beeft zeer oumerkeliüte tf voor dê toekomst belanirriiltie fed ten aan t licht ffebracht i H wtiflt W een raacQe waarvan d rtwéiitto no r aiei xiln te overzien Zoo zi n in de metaalindustrie werkbftOfl M t t B6 mecjt iueieiw 16 7c Ki ter 6 7r pohrstcra van de yOO nwdoUeur wei4 efi r sle ts aöO Voor Amkere uuImb jTieën word n tlen eHj4oe ciitera jeawven De Teimad rHiir nam een moiie aan waann ala oorzaak der werkloosheid wordt fteaaarnk Ie dat d achturi e werlodaeniet wonlt toeiowAtt waardwir overwx duotie onUüafut e d slechte oivanlsatieder wWnoU wel uitsttfHeod Koreirald r n vHKiel den mi dor kanit lvsten 3e de iwaktukeia ir w wev eTB om de ioo en de afbeiidierftkilaBae 1 m h bn nacM te kriijwaL VBËtMt Mm da motie tot de conclusie datiBfannew pr wain frerk is dit over 8 WibMbonte dw ai4ieid er8 beOKwrt te w ord n wffclé d De arbeideo a in de Uoune de Trtt mU vereeaurflui besJuiteo d taveomótair Sft actit vooot be setsn ora de autoiQttlteit ai o toende te é ra Kn d werkfPffvAm te vorplichtieti de ofoductóé van de larMkélMk weJke mittw s m voor de jtemaemchMk voort te xeUeo Ook te Vyon keerachi mnoiote wiertOoaaliei4 Hm w iAw doii S0OO sKdeacbsexderfl aÜ v lé V i ÏH Gricdasche Kanünr is tmMieatn bHeenlliriDCtfnen KoendoerwtM werd tM r trent Iwnoèinrl Krachtena i n nieutra wet iLte Adert 14 October wi kracht is wordt mevrouw Hanoi ireaaht de w tti re echtinMOOtc te ziin val iwijjan kncliiiur Alex n der die Ma mnrMMaldsok huwe4ijk awilQr pea had in wtserwnl van he feit d t het de irelnuijkelilke formali de erfeoJs is daardoor PgIctllMi BütTENLANDSCH NIE ITV FRANKRIJK v u j lOad mn dm v m Oni$ilm heeft men in BoeeJamid besloten fabt StoffeJiiik overschot v an een on3 ekend getdeveol soldaat die ov het woatelyk t otA u geva leoiw bii tia ze4 m df V B m tianier Abdii Nu hebben de aftrevaanidagden Paiaant en gwieraal M audhuy Eioh tot den ooinigter ttfesldeint genenend mei het verzoek het Bt ffalifk nwtrsohot van een onbekend eefaüfven Frensch soldaait in het FWitihAoTi bi t aed Leyguea antwoordde dat hl nktyoov het denkbeeld voelde doch dat KHini en Sentot er eieuait hun toestem m nxxe nweten geven BINNENLAND Dr W van Krimpen t GisIMKwn Is te Delft op de begraafplaatsJaffatin stiUnL eenvoud begraven het stof feiyk QVèfsoïiot van Dr W van Krimpen in 14v n geneetiiieer aldaar Overeenkomstig dftR wensch van den overledene werder $ HfUgrif met gesprokeh I nig collega 4 krachto efut faatsten groet Ëen liochti ej lp i4 pn verleden bukte voori debew© n w V L P M l k naUwtia In UDnd ia 1 en ontwerp van wet tot veriuipaéag n aanvuUmg van het Be hoofdstak dur St tabegrotiog vo r het dienstjaar lam toUal WVfét ƒ 8 716 538 aaBg vj Agd Wmow dea voojet uig van de werken der skanaHsatitf en die van het kanaa BiTedarweert zal het verhoogd lor 1B19 buite ïfheel noodtg zyn jweit dat Jau gedane uitgaven tr lakken zoodat veor verwerking ir 1920 tle hts aeu germ bedrag nl overblU ven Met voor 19Ë0 uitgetrc laeii be lrag wa bepatkt in i band met de t somstandig hedelt a nuBt I t JObg op eeil te vevwaenten overatfwt vkn afllft Ten einde uitvoering te geven aan helvoonkemen om de werken der Maavkanalisatic zoo krachtig mogelijk voort te zettenis W voor het loopende jaar opgemaaklwerkplan herzien Ten gevolge v n meerdere werken vooide Maaskanalisatie n aanverwante werke en edift in verband met wyzigingen ia d nuiilin n van enltele andere werken vraar da minister voor aaavuiling van het betrokken begröotingaartikel e A som van 3 OOOjOOO Üttrfe van ügMttttm Nwumen aan de N R Ct meldt zul len kinilBnkort groote hoeveelheden siga retteiï Vordén uitg voerd D © Roemeen Kh4 n Poolsche tabaksregieëB hebben hier te l We groote bestellingen gedaan De prUs van bloem en brood Oe Minirter van I Andbouw Nyverh i en Handel heeft bepaald dat met ingang van 1 November 1920 ui Idea voor Ite gMringsbloem de pr ji van ƒ 41 50 per 100 K G al fabriek Voor Regeeringabloem welke vóór 1 November 1920 de molens of fabrieken verlaat zal nog de thans geldende prijs van ƒ 43 per 100 K G af fabriek in rekening worden gebracht In eene circulaire te dezer zake aan de borgemeesters vestigt de Minister er hunne aandacht op dat voor wittebrood gebakken uit Regeenngsbloem van ƒ 41 50 per 100 K G b bezorging van het brood aan htti in het algemeen een pry van ƒ 0 46 per K G voldoende is te achten Wfiziging Gemeentevet en Wet p de Inkomstenbelasting B en W van Amsterdam hebben in een a lres aan de Tweede Kamer hunne bezwaren ontwikkeld tegen de amendementen van de hoeren Van Bereateyn c s en Ter Hall C 8 op het wetsontwerp tot wijziging vhn de Gemeentewet en van de Wet op de nkomstembelasting inzake de belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelykhiwien Zy schrüven dat indien ecrstbedoeld amendement wordt aangenomen de hier bedoelde heffing in Amstertlam beiangryk nflinder zal opbrengen dan thans hetgeen nbet m ovej eclw emming ia met de strekkjing van het wetsontwerp om de inkomsten van de gemeenten te verruimen Rn Amsterdam zou by aanneming van het amen deiaentTl r HaÜ een haite derven van ongeveer ƒ 600 000 I Het Greene Kruis De Zuid HoUandsche vereeniging Het Groene Kruis heeft gisteren in de sociëteit van de Rotte rdamsche Diergaarde haar 23ate algemeene vergadering gehouden onder voorzitterschap van dr J Ph Elias In zün openingsrede deelde de voorzitter dr Eiias mede dat de afdeehng Knmpen aan den IJssel de oprichting tracht te bevorderen van een Volks en schoolbad aldaar Dit uitstekende voorbeeld zal door andere afdeelingen gevolgd worden Papenffrecht is reeds gevolgd Spr herinnerde nog an de opening van het koloniehuie te Ooatvoorne van het Centraal Genootschap en aan lif t gouden artsjubileum van den heer P W Man te p Gravenhage Hij stelt voor dr Man telegrafisch hulde te brentren en hem een spoedig herstel toe te wensehen Uit het jaarverslag van den secretaris Dr W Poolman uit den Haag bleek dat 4ne nieuwe aWeelïngen toetra len in het afgeioopen jaar n I Nieuwland Wateringen en A speren De wykverpleging wordt gaandeweg in meer afdeelingen ingevoerd i Wat aangaat de tuberculose iestryding kan er niot sterk genoeg op worden aangedrongen dat de afdeelingsbeatu n deze terdege onder de oogen zien en zbo krachtig mogelyk aanvatten of doorzAten te meer daar door den nasleep van den ellendigen oorlog waarby de sterfte aan deze 00 sterk uitgebreide ziAte steeg van 14 20 pet in 1913 tot 20 25 pet van de totale fterfte 1n 1918 nog vortdurend de vrees bestfcat dat dit percentage niet zoo snel ïat dalen als gewenscht wordt Op twee hoofdfMieren kebben de bfesturen daarby Ie letten t w het treffen van maatregelen pd t de ziekte zoo spoedig mogelyk herkend wordt en het zorg dragen dat de hoestende patiënëten zooveel mogelyk wor ien geïsoleerd in daartoe aangewezen verblijven Ai maakt de provincie Zuid Holland met een sterfte percentage van 7 5 van kindeten beneden het jaar over de periode 1914 1918 nu wel niet zoo n slecht figuur vergeleken by N Brabant m 14 pet Limburg met 12 9 pet en Zeelancfmet 10 3 t in alle gevallen is hier de sterfte toch rooter dan m N Holland met 6 7 pet en jn Fnonland met 6 2 pet Dat in de laatst ïenoemde provincie de sterfte liet laagst is van alle andere provinciën moet ongetwyfeid worden toegeschreven aan de animo waarmee aldaar de cursussen der Prov Kiiesclie Groene Kruis vereeniging iïi kraamvrouwen en ïuigelingenverpleglng worden gevolgd Dat nog steeds in 33 van onze afdeelingen geen cursus gehouden ia Is werkelyk beschamend en de hoogere zuigelingensterfte in die plaatsen kome dan üok neer op de hoofden van hen die het Iwstuyr vormen van die afdeelingen Van 23 Sept 1918 tot 25 Juli 1919 werden 16 cursuBsen gegeven met een totaal van 504 deelneemsters Het verslag eindigt met de opwekking ian enkele afdeeüngsbesturen hun ledenI tal in verhouding tot het zielental te willen vergeiyken met andere afdeelingen en ter lege na te gaan of de propaganda niet kan worden versterkt Aan alle besturen wordt rerdor toogeroepen zich af te vragen of alle hulpmiddelen wel worden aangewend om de onkundigen te leeren de onmachtigen te Hteunen en de onwillïgen te fnuiken Dat de ontnbutiebedmgen in alle afdeelingen zul en moeten worden herzien lydt geen twijfel De Voorzitter herinnerde er daarop aan lat le Vereeniging op 3 Nov 20 jaar bestaat en bracht nulde aan de hepren Poolnan Den Haag en C J M Kroon te Gouda aan wie de Groene KruiAeweging zoo rroote verplichtingen heeft Daarn werd goedgekeurd de rekening m verantwoording o er 1919 De Voorzitter yan de Commissie van onierzoek naar de mogeiyk heW tot stichting an een rust en heratellingsoord en van kleine ziekenhuizen de heer H Ie Coultre te Bodegraven deelde mede dat een aantal ragen in deze waaromtrent de commissie LhanZs een gevestigde opmie heeft verband houden met de plannen van de regeering De commissie acht een afzonderiyke vet op de ziekenverzorging noodig Spr AiJBt op de bepalingen van het betreffende vetsontwerp De eommiasie wil het lot daarvan afwachten en wat daarna de regeenng tot aUnd zal brengen Zy stelt daarom voor haar diligent te verklaren Hy deelt voorts mede hoe de commissie zich een te stichten rusthuis voorstelt waarvoor ruw geraamd een bedrag van 3 ton noodig zal f ijn De commissie zal hoofdbestuur plannen voorleggen Rapport van de commissie voor kra mvrouwenvenorging en zuigelingenbeschftrmÏDg Dit sft port ia in druk aan de afdeeling gespnden De v ondtter dankte de cwnmiisie voor den door haar verrichten arbeid epeciaal den secteUrls arts T Beekenkamp te Gouderak De heer Beekenkamp sprak zyn verwondering er over uit dat geen der afgevaardigden reageert op de beschuldiging in het rapport dat afdeelingsbesturen laksheid en onverschilligheid toonen Met een voorbeeld weea hy er op dat er altyd deelnemera voor moedercursussen te krygen zyn en dat deze cursussen steeds in den smaak vallen aEMENGDE BER1CHT9N Ds Schennerhom Ds Schermerhom te Nieuwe Niedorp is Maandag ongehinderd te Brussel aangekomen doch Woensdagavond toen by naar de vergadering ging om een antimilitans tische lezing te houden door de politie gearresteerd Zyn gastheer te Brussel en tamilie m Holland is van deze arrestatie onkundig gelaten By het Nederlandsche consulaat te Brussel zyn pogingen ge laan om den gevangene in vrijheid te krygen Staking aan een margarinefabriek Aan de margarinefabriek der firma Cohen en van der Laar te Haarlem is een staking uitgebroken die 126 man omvat De wilde zwMnen Na ernstig verzet van eenige Raadsleden bealoot de gemeenteraad van Epe vergunning te verleenen de openbare wegen m Üortei door hekken af te sluiten tot wederopzeggens toe omdat door Prins Hendrik giopji afdoende maataiegelen z n genomen de wilde zwynen op zyn domein te houden ONZE KOLONIËN De peat op Java Blykena een uit Nederlandsch Indie ontvangen telegram bedroeg het aantal peatgevallen op Java in de maand September m Pasoeroean 4 Soerabaja 2 Semarang en Salatiga 23 Kendal 16 Magelang 73 Temonggoeng 73 Wonoaobo 422 Batavia 6 alle met doodelyken afloop FOaT BW VKEKIER Pakketten met kaas naar Duitschland De directeur generaal der Posterijen en Telegrafie maakt bekend dat pakketten inhoudende kaas met inbegrip van Roquefort en overigens met uitzondenng van zachte kaas ook wanneer zy niet ala zoogenaamde Liebesgaben worden verzonden in Duitschland zonder invoervergunning kunnen worden ingevoerd De hier te lande bestaande bepalingen omtrent den uitvoer van kaa4 blijven van kracht Noodlan ttng Heit poatvlieigrtuag Amsterilam Hamburg D 95 heefit gisteravond dnxir de nu it een fbobdlaimbnig looeten malten by Denékiamip Jfet Icwttuu d arby tereoht op een denne oom Ihe4 aegituig is gedeeflbelyk ver ndeld De po werd naar Oldenaaal fpebracht voor + erd eir veipvoej naar DuJnscntand KUNBT Muziekauteurerecht Oostenrijk Die heer A D Lonrnn schryPt aan het Viad Siedert 1 October laatstledetn is OostenTyk tot de Bomer Comventie toefretreden In Le Droit di Auteur organe mieaieuell du l ieaiu lovbernaliional de l umon pK ur la piiotectLun des oeuvmes Uttért ires et artLstjqyefl k BeaTie van 15 Octiöber 1920 lees dk o a het volgende Oonformémient k la déclaratwn du Gouvemeimeint aubnchien t adhéslon pirécipatée e produiit sea efflets k pantur du premaer octotore 1920 Wlait heft mumekHautftirsrecht betreft ladït voorail van batieeilö8ta i8 voor de ouder wertoetn die iti Ooatehryik beschermd z In in de kiatete 20 30 jaren hebben alle Oobttairyksche uitgevers ook zaken gesticht Inl uLtschland meeetal Leópoiig zoodat zyhun werken tegelyikertyd m Druitschlanileai OoB t nryk pubaiceerden I aardKK r w v a dewe wonfloen volgens artikel 4 der Berner Conventie in alle verbondalanden beBchermd boewcd zy zélf onderdaan warenVan een land ndet bot de verbondsabatenbehoorende Oudere wearken byvooiibeeld de bePoemde walsen van Johan Strenisa die wei altyri beroemd zullen biyven wiaren echter voor het eerst in Weenem alleen verectienen Deze wwfcen genoten hieo dus getn beschermanig evemtnin als manuscripten Sedert 1 OctiAep zijn echter ook d Be werken hier te lende b idhermd De nteeste menscihen besprijpen deze ternjgwerkende knach ndet ny kunnen ndet begrypen ckat Iets mat vry was nu ploie mg beschemtd kan worden tot Is dit soo Met het volgende vooirbeeld aal men hiet bater begrypon Vó r 1912 wïw n Nederlandsche werken in IKiitachland vrif omdiat Nederland niet aangesloten was b r de Benper Conventóe sedert 1912 ziJn ze in Duitschland beschermd Daarom waren do Ooatenrykeche werken die niet in ÏXiHischland voor het eerst waren vemsctienen vó6r 1 October 1920 in NedeJ land itry omdait Ooetenrylk niet aantft oten wa s bj de Berner OonjvCTrtie en ly nm beschermd BC0N0MI8CHE BKIICHTIN Uitvoter van rust 4 De miniBtBr van landbouw heeft beslouM met itigianff van 1 November a s tot nndere aankondigüng dfspensatltf te verleenen van hei verbod van uitvoer van rüet en ille producten vmn T at Uit den xoudschen Raad Van een besloten zitting Leser en lezeres verwacht ditmaal van ons met een beschouwing over hetgeen iouda s vroede vaderen gisteren m bet late avonduur hebben besproken We moeten u teleurstellen De deuren van het heiligdom van den Üaad zyn voor ons gesloten gebleven Toch een ondeelbaar oogenblik waren ze open en konden we een blik daarbinnen werpen Dat moment was juist voldoende om te kunnen constateeren dat de gemoederen zeer roeng waren tn op hetzeilde moment hoorden we den Voorzitter tUKle zeggen Het is een besloten zitting Hetgeen voor ons beteekende je btyft buiten de deur Daar stonden we pers en publiek in de hal van de raadzaal Wat te doen Wachten totdat de zitting openbaar zou worden om dan wellicht te hooren dat de deuren zouden worden gesloten zooals art 43 der Gemeentewet bepaalt Heeds was de Raad een dik halt uur na het olticie le aanvangsuur byeen en delibereerde blykbaar ot de beraadslagingen openbaar an wel geheim zouden zyn En dat daarover ematig versciiii van meening bestond waa ons in dat momentje van deur open deur toe heel duideiyk geworden We wachtten nog even óf de deuren wellicht nog voor ona zouden opengaan en plota kwam een onverwacht voorval onzen indruk veraterken de heer vian der Want verliet opgewonden de zaal ons daarby niet onkundig latend van zyn ijjtandpunt dat hy aan een geheime be reking aangaande de Gemeentelyke Lichtiabrieken zooals de agenda vermeidde niet wUde meedoen En hebben wy het 3oed b repen dan waren er met minder an drie wethouders die hetzelfde standpunt hi digden en de vergadering wilden verlaten We wet n dat de Raad soms wel eens heel eigenaardig doet en daarom verbazen wy ons met licht Maar dit Wat een verstandhouding Hiet IS zoovar met gekHwnwn Er schijnt een verJolaruig te zyn gediaan die èn voor de dime wethoudeirB èn voor den heer Van derr Wanit die reeds gejaat on gehcedb werd teannHKiahaald bevredigend was tn ZWO zyn de bespirelaingien met x aiotien deuren gefvoerd Van het venhandelde weten wie nieU we moeten er naar gissen Het is echter een publiek geheim dat het tusschen den Directeur der Gemeente Lichtfabneken en den Voorzitter der Commissie voor de Lichtfa Ï rieken niet botert Daar moet tusschen die eiden nog al verschil van inzicht zyn inzake het belei t Het 13 dus gemakkelyk raden waarover de heeren in den Raad zich zoo druk hebben gemaakt Hoewel we in t aliremeen besloten zittingen uit den booze achten we herinneren noKc maar aan het echec daarvan bjl de cruaesities inzake het Ven Iterson eiè kenihuis lounnen er zach natuuruik trevallan voordoen dat beapirecmgen m t openbaar bepaald oniaewenscht zjin Imiien een dergeJyk geval aich ieteirena vondi wei lcejuk beeft voorRedaan dan was deze besloten znttonig vo l komien gerechtvaarddflU Maar dan dient den Raad ook geheimhouding te worden opgelegd Ook in dat geval ware het echter juister Volkomen uitvoering te geven aan wat art 43 al 1 2 3 der Gemeentewet zegt Volgens de eerste alinea van dat artikel wordt de vergadering in het openbaar gehouden In al 2 staat De deuren worden gefaloten wanneer het in gemeenten boven de 20 000 Gouda door een viifde der aanwezoge iedien wiordt gievonderd of de voorzitter het noodig keurt Bn dan voixt al 3 J e vorgaderinig beslist of met gesloten deuren zal wordenberaadsliaaxd M Van een openibare verwjaderiml vooraf en wat daann zou moeten leachieden hobben we gisterenavond niets gemerkt En we hebben er nog al zoo lang op irewiachtl Stel cok het geval dat de Raad hier geheim heeft v ergaderd terwyl het belang der zaak het Wet vorderde Uit het gebeurde gisterenavond hebben wij den indruk gekregen dat dit hier wel eens het geval zou kunnen zyn Is dit werkelyk zoo dan zal de Raad toch goed doen dat geheim ten spoedigste op te beffen Met gewichtig doenery is het belang der gemeente niet gediend Het geheim houden geeft juist aanleiding tot onderstellingen die wellicht niet geheel juist zyn En die kunnen en moeten worden voorkomen in t belang der gemeente STADSNIEUWS GOUDA 30 OCTOBER 1920 Geen sluiting op Zaterdagmiddag en Mtndag Den 12en Octoober stelde de Raad in handen van B en W ter fine van praeadvies een adres vmi het Goudsch liankweer Comité waarb T Wordt verzocl Ken verordening te willen vaststellen by het tappen en verkiooi en van sterke dPMiken du alle localiteiten waarvoor vergunning ia verleend op Zaterdag nk 12 uur voormiddag op Zondagen tot anderen daags 8 uur tweeden Paaschdag Hemelvaartsdag tweeden PmiosteaxUwc den veriaardag van H M de Komngm beide Kerstdagen en op Oudeen Nieuwjaarada r ia verboden B en W adviseeren den ïlaad dit verzoek niet in te willigen Bakkersnachtarbeid De Burgemeester van ïouda brengt onder de aandacht van de belaiwhebbenden dat het vanaf den 24en oSober 1920 mgevolge het bepaalde by artikel 36 der Arbeidswet 1919 onder meer ik verboden bakkersarbeid te verrichten tusschen uur defe namiddags en 6 uur des voormidtiags de Zaterdag tusschen 4 en 6 uur v m tien andere dagen in het jaar tusschen 4 en uur v m op de arbeldslyst vermeld deMaandag tusschen middernacht en 6 uurdes voormiddaga voor zoover betreft hetstoken van heetelucht en heetwaterovensdoor één persoon in de broodbakkery Het hoofd of de bestuurder van een óndememmg die in den regel zonder hulp van anderen bakkersarbeid verricht mag echter tusBcheI 8 uur des namiddags en 6 üur des voormidt tgs bakkeraarbeid verrichten indien hjj daartoe vergunning heeft De aanvang daarvoor moet worden richt tat den BurgemeeBtw der ganeente HoaandbMlie UtMaémnH De aiueeimg Gouda en Omstreken hoQdla a Uinsdagavond te 7 uur in t Scèm bord een ledenvergadering Beametteiykc xitkbim t Deze week is aimer geen enkel geval n besmetteiyke ziekte geconstateerd Tot heil des volki De Vereemging lot heil des Volk heelt het p an opgevat in uen a 8 miltv weuer Voik en i vangelisauesamenkaw sken te houuen in de zaai van de vereend giiig dan ue reperatraat ainier ije torste sauieukoiuat zaï plaats b bek op vryuag b iNovemuer a s s avonds tmo tut tf 3 uur Voor het Weenacèe Und Tegetyk met de adverbeoitLe qi ait nuifsner waarin een bioemeaohF ben bü oeve van bet weenscJie in nd dk aaofHeiiUHUiJKd aenoit men ona een teutvteu oat te uitvoerig is om het in z n jt oieei oiQ te neimen en waarin s wordt om dJi groow ellende cUe i iitad met byna bwiee nuxiiioen lieerscht Nijei aden m de aroeideg oen K k m de woiuagea diei miAi deis en amibbetuanen ne rscnit de ttttMKi dood Aiite arukeuen Ziiin zoo duur k iitiand ae kan koopen Aiie geidaliAB üitoiostien hoe ruim ook moeten melm lOesü ed voor de aüernioodaakeliikiiit lèvtenaimddiedea zeils voor de ailereetMI M veiusoeilwe Den schieten de verdienitii kort De dure ievensstandaaird heeOt ook tet gevolg dat de oudera in Weenen met In staat zyn hunnen kunderen bebooriuk tc kueeden Zoo ziet nnen voor zelier 60 onóent de kindexen blootsvoets en voor d ie t aeeir schamed gekleed Onder dese on t ndu theden wordit er aadernuud een beroep gedaan op bat liefdadwr medeiudflwt baxt oiok van G ouda s inwoners met aU i dm d e deur hunner gastvrile wooiivr om zetten voor he t arme Weeusche kma dat door de zortren van het HmaveaUiigiiionubé van a Bosch van Weenen naar Uoliand wonU oveavrebrachi om hier iDeroed tn gefiteirkt te worden doch ook door hun fiinancieelen st eun te verleenen met lut Loopi van een bloemniie dat hun op Maandax 1 November 19120 i 10 e ou wonit aangeboden De RUkaaiiiknlcMit Die minister van Landbouw mBAkt Iwbend dat m het tijdperk van r ff i November tot en met Zondeur 7 NovNufier eJc geldw zullen 2iijn de boos noi 69 m 57 van de Rijikseouikeiikaart Het vet1 od tot het nakm rm kiaa Die miiolsiber van Ijaadbounr heeft etn circuJaire gencht aan de bunmneaetara Aiaariin hun mederwerkiiur wooidt verxodit tot handharvinig van het veriwd o m door too noodi r nUiatniReleo te nemen weUu ds uitoefenimr van elk noodig ceoordeeld deraoek ook bJnwwMhiiM nMNpelük naT De belammn eeoMr jEieregetda conMflK tiemelkvoorziemns eischen nJ vaoMt lixitioe naleving van heit ves bod om kaaa ti mAkeitt Comité voor miale IciiiuKS H et Comiüté voor fbhtiiale kutosen lu A het navolgend pirogEtunma op rema kt mat een drietal te houden leciaisan Virifdeg 5 Noveai3d er a e s avoodl I uur de weleerw heer da Kruiit Ud tm de Tweede Kjameir Mtderweo Ni ain ndsdagea van samenleviiur Zaal SmI teit De Réunie Woensdag 8 DiGcemi er a s s i half acht Detntavimd tuseohen de kewv ds T San en da i BSnter b id iAIW Onderwierp De persoen van CI17MU W Kiunetmiin ocietied t Ons Gei Op nader te beiMÜen avond in JMWHi 1921 mejuffrouw mir aan over later oip te wen ooderwen NatuuAundig Genootachap Het aangekondigde onderwerp be kenia der enzymen in de levende natïwrleek heel geleerd in werkelykheid li Iwtaseer eenvoudi aldu vertelde orof dr J ii Aberson uilr Wageningen die gisterMcavond in de Réunie voor het NatuurkjinBigGenootschap optrad Het onderwerit wudaarom eenvoudig omdat irien nog niet vedvan de enzymen weet Een definitie vumoeilijk te geven spr liet daarom mtt eenvoudig proefje eerst zien wat een któiisator ie n l een stof die een scheikuniniC reactie versnelt en deelde daarha mee éfi alle stoffen in de levende natuur die eendergeiyke eigenèchap hebben dus in ritttzyn scheikundige reacties vlugger te doöiverloopen enzymen worden genoemd Dflöenzymen worden door alle levende organirmien voortgebracht er i1n orKiamsmett ditdeze enzymen in bepaalde deelen van hetlichaam produéeeren terwyi andere orgwi men geheeie arsenalen van enzymen t ff men Ala voorbeeld nam Spr het eeBVOtuUj ste organiame de eencellige amoebe m wanneer ze in de nabyheid van voed byv een bacterie komt zich daarornhgrolt waarna een enzym wordt afgeadi w óf door het geheeie protoplasma hi alfc door de kern dit ia nog niet met zdterhm bekend en het omgeven voorwerpje v teerd hetgeen spr met een lantaaniplast liet zien Op dezelfde wijze scheiden an j organismen enzymen af eveneens om fen tot zich te nemen gist o a scheidt Fenzym af om suiker op te nemen Evfflrt als giat kunnen andere organismen W ker opnemen Geen enkel individu touï i Rietsuiker moet eerst door een enzym z g lucrase gesplitst worden in v di suiker en druivensuiker en dat eBiJ ataat alleen wanneer het organisme casu de gist met rietsuiker in aMrt komt Een andere vo edende stof te voedsel o m van het mensdieiyk orpr dient is zetmeel dat alvorens het ta gken is voor het levend organisme dient te worden onweset ni in drnii Jker By den mens h scheidt speeksel nzynu ptyaUne of dat zetmeel ki omzet en daarom Is het noodig ha sel goed te kauwen d i het flbdc speeksel te vermei aL y iige plant bezit een enzym om zet 3 tA M k r Jpelk eaaiBB de Z Ijamm wn lHastaae vaa welke aige S T eétiT t f wordt gemaakt 1 kkeryen bierbrouweryen etc Een on ji£fnaara gevolg van de diaatase kan zyn iT nmAm wt dIrdMimelwt Ale am HflTCTi noemt hoewel ze m werkeI met tot beneden het vriespunt af1 zyn gev ee t By een temperatuur boven het riespunt barsten de celraarin de enzjatien waren ot gesloten de diaatase komt In aanraking met het el verandert tiit to miker wat de ppel zoet maakt Dat de zoete smaak laad door auiker wordt veroorzaakt Hf pr door een eenvoudige scheikundffle e zien Men kan den zoeten smaak tmen door de aardappels achter de e kachel te plaatsen zq uleifen tjan er en verbruiken meer suiker dan in omstandigheden Beter nog is het t chten tot het voorjaar wanneer de kie der aanlappels in een oogwenk het te n aan suiker verbruiken Dit geldt nata jk niet wanneer de aardappels in wer heid bevroren zyn geweekt hon orgaI ifl dan dood en verbruikt geen sftiker e pepone of diastase D oduceeren de liismen nog een tweede enzym n l een tal dat eiwit vloeibaar maakt ht beet ï en wordt by den mensch gevonden I maag Of eig niiyk i s dit niet iuisit ftag scheidt niet direct p psine af doch Inogeen een onschuldige tof Jlic iTit intast Ze doet dit pajf wanneer ook jr dat de maag eveneens afscheidt t toegevoegd Pepsinogeen élrt zoutzuur te amen een enzyme de pepnne eiwit in groote brokken verdeelt QJet ook de maa wordt ngeta st dQt ie is te dankeh eaii de tmistandigh cF r de Groningsche hooglecraar prof irger meent nog e stotf wprdt af lieiden de anti pepsinei diefde iveHciiig psine op den maagwand onmogelijk ine verdeelt het eiwit m rokken groot zyn om te wonoM opgenomen eede enzymp ontleedt het eiwit verder Een klier sdHldt trvP mogie A af zamen met een iooT den daarin afge Eden stof trysme vomit 1h er fon tö eiwdt Dooè t dj trvwrfne met Jle en kan ontleden dan voltoott een door rmvlükken afgescheiden stof dat werk eiwit eenmaal in t bloed opgenomen lOuwen dezelfde enzymen die het perst jen afgebroken d alyttteli die 0or de Indhouding van WT Kenaam noodig zijn op Door de aanwezigheid van enzymen t organisme dus in staat het lichaam op van voedsel te voorzien X ala eigftpajardia verwhanï iei t dat spoel en mt wonnen die het menscholyk lichaam bewonett niet dooiti naine worden verteerd B onderzoek is gebieken dat genoemde parasieten antitrypaine bevatten die de trypsine door hen onschadelijk mjiakt Behalve de groep enzymen dip by de instandhouding vai het organisme een b langrijke rol spelen Is er nog een groep enzymen die evejieena een groote beteekeni voor öna hébb i omdat e ons hoedeh te niet de zuurstof van de lucht oxydeeren en eeh donkere kleut V rMonen waardoor u bet JMMrt worden dec handen by t Mudapp lachillen wordt veroorzaakt Nu iomen in alle dierlijke lichamen stoffen Tooig die dtffeiCfenschap bfttitten bepaalde or tii che aftffinJ e oxydeefen een der b OT D lf m de Tnetk aftn te toonen hefgeeo spr met eenige reacties nader toelichtte Voorts bezit het organisme een regelaar een katalase die in staat is te sterke oxydatie tegen te Jftnn door een overmaat van zuurstof te lai Sontsnappen wat oven eens toepassing viMMN het melkonderzoek Melk van een geMMr oe bevat weinig katalase heeft echt Wïfioe ontiAo ai uiers dan wordt veel katalase gevormiR ib met behulp van waterstofsupenwyde femwcelijk ia aan te toonen Tenslotte deelde sm mede dat men nofrniet weet wat enzyiMt eigenlyk zyn menVan ze wel afscheideiv doch het is tot hedenonmogeiyk zuivere entymen te krijgen Ookde samenstelling k nt men nog n let Menheeft geilacht da4 z9 stukje vAn H Iv vend organisme il Rcn welke jneening pchter nog lang niet bj y taat Wel heeft mengevonden dat he Sj eiyk li de enzymrnte vergiftigen wiflMr ten btfïitc van zi nvoordjacht door Mp proef eni p ojectie lielzienw r i De zeer popviire voordracM die doormeer proeven ïfltn we vermeld ta li kondenwerd opgebelde yond eep gnoKtehtig en inkbaar gehoö a d TJ3SBL emeente te Poederoijen OUDEl Ds W M de Ned Herv l ilankl AWDBÓt W Tfrff r TTT Uitvo r penektkg botët De minister van Landbouw heeft bepaald dat van de boter bereid door pinducenten welke zich schépte kihebbe nden tot nakoming der IfprpticIitii en BBÉngevolge de art 1 en 2 Van zyne beschikHnlg van 15 Augustus 191 opgelegd zal mogen worden uitgevoerd 35 pCt der productie over de week van 17 tot 24 October j l e bolerpr ii M Te Delft ia i onderdag de prijs van le kwaliteit botei tnet 40 et per kilo terugge = m iH i I I FIX ANCIËELfi BEiUCHTËN df ana 1 Leenlng gemoente Baarm OTRteeke d September by de Raden vaa Aritetd ƒ l abStaM 0 by de kaaton er poa rÖen ƒ l 0 936 40 totagl ƒ 2314 051 N V Machinefabriek Gebr Stork ft Cot In d ff toren ffebouden i a Men mr adennff der K V MM iJnefaMek C Stort Go te Hengelo zyn de balane winst en verkearekeamg goedigekeurd en uerd hei dividemtl va stig teld op 11 wasBvati 5 Mh inteiim Aivideod ib uit geloeeni I Gemeen telecnincfln Hfl aantal fenieefitele mngen atijfli mef den la Aurïsteniam en Rotterdam schu nen WfA af te fieiiniükjen Zoo heeft de raadvaa Bp besloten een 7 leetung aan t gaan vap ƒ 150 OOO ten beflioevc van hetelectriciteitsWityf De gemeente Onstwedide heeft tiot en met 10 Nov ejt eeniTtechrütlnigr gwopend op een 7 A ffddjea n ng proot ƒ 670 K eij de ipemeeflt Aikmaa besloot haar uttffeschreven Ie a ng van ƒ 480 000 te verhooKen to ƒ 500 000 ad 7 Vr êpORT VOETBAL WedatrüdproKramma voor morgen MfeaKIt a Btdeeluig le klaaae Den Ha 4 HJV V U K C i AmatordaniJjïf V A V O C A F C H V V Blau ¥it H B S Rotterdam Sparta Ajax eBiiaarlem Haaricm Spartaan OverKangaklaHse Den Haag tjmck H D V S Hilversum t Gooi R RO A teHlIi D E C K CJ A Itotterdam Feyenoord H F C Schielam S V V W F C IJmuiden StormvOr le A D O 2e klasse B Gouda Velox Gouda deze ontmoeting Ia jmgeset in tiouda Veiox Olympia Vict ia op verxMk van Olympia uitgesteldJi ütlMht D Ü O A W Hercules Zeiat Hilveraum lver oin V U C 3e U M E Dvttenkm aatiiuwl I O D StMda HooiKr ransvalit ReseOTTe 2e Uasse D Ddft T MX n lH B S III Sduedaa H D V S Ill Concordia II Wedstrijden voor den G V B Is klasMi SqhoonheysV il Woerden 1 Olfmpla IIt Ooui II ilphen II G S V 1 Bodegraven T O P II 2e klasse A D I O S ZwammerdaiIL Gouda III Ol vrapia IV G S V II Bod gnkven II 2e klasse B T O P II Vleiorla I Blanw Wit de Concordiaan Moordrecht Gouderak 3e klasi G S V UI Victoria II Woefden ir Gouda IV Zwammerdam II Moordrecht II Zevenhuizen Schoonhoven III Gouderak II Bodegraven III C J Pesthmnk iNaar de N K Grt vwrBeemt js o Toor stel vun he beerinnr vitti leiV KeMt ands heo GcucketBond mat alxenlewi atenajTMn tot e r iiid benoenai de heeit G i I atluima de bekende o d aanvoerder van Rood en Wat dge oflüanga als actief cricketer afscheid heeft PenonVan na redurende een Twsnode vén ruim 40 laar een van de meest op den voonicrond tredende figuren in de Ned rlan lj8che cricl ptwier d te alt geweest I j tiehl op Motor en wielryders woMen er aan her mnerd dat zy tusschen de volgende uren hun licht op moeten hebben 5 05 nm 6 26 6 26 6 28 6 30 0 32 6 34 6 37 E 04 6 02 01 4 59 4 67 4 65 4 684 61 jü 31 October 31 Oct ll Nov 12 Nov 2 3 ilï iéfiA TBftTROKKENEN A J Riet eld uit Karnemelk bloot 53 naar a Gravenhage Joubertstraat 87 C P G J Shiit uit Turfmar t 37 naar Wageningen Eng K KörtenRwM uit Bdgen 1 naar Rotteidam Joubertstraat 20b P C van Blokland ait Keizei straat 31 naar Hilversum Sphtpeniitraat 13 L Boot uit Groencweg 9 aaftr Rotterdam Raamstraat 16 C van der Ifreka uit van Persijnstraat 3 naar Rotterdam Brouwerstraat 66a C A Korevaar uit Wilhelmmafitraat 6 naar Steenwyk Kamperatraat 124 A M t Maaren uit Yc3th vari 484 n ar Grawnhage van ÜKSBieixykietoiaJ 24 A Ie Groot uit K MouilgÖd Og 7 naai Rottordam SchietbaanTaan Tl L 1 van dèr ïfeide uit Vrouwensteeg 9 niiar Haarkiïl Zuiderstraat 46CHPU A n Baal uit R V in atsweg 66 felöOhmeken P Hendnkatraat 95 P de WaaJ en ge in lut Groenendaal 65 naar 8 Grav fltage van Brakelstraat 92 A H M Kabel uit L Tiendeweg 37 naar Ryswyk T yan Roekei uit OoBÜmven 53 naar s Gravenhage L de Golignystraat 29 J Boatelaar uit Markt 61 tlNir Dorttrecht Voorstraat GEVESTIGD8N D Brons Middel uit Driebargen in Kleiweg 93 C J J Loeve w nloaïbed uit Rotber48 lf in IÜ Be41 iin 53 G J van der fiei iWchIfat lilt Helder ifi Westhaven 69 I van Veen uit a Oravenhajre m laoumfpoort 7 J van éal Have kantoorbediende lilt Piattershoek in Geu natraai 12 W S Masteit uit Zeist Ia W Toraberg itroat 68 R Kenwers aohipper uit DeJtt in VHamuKBtraat 36a P Eterman accountant JJit Rotterdam in Turfmarkt 22H i Glastra haadalsreiziger u4 Ro ter m ln U e l aii a r O J H IW I Trfnkelbwlien uit Aimhem hl L Ttendeweg 37 H J Henabroeck controleur uil Bdtterdsm in Vierde 1t de 118 B Je Haan mt Sloten m Bockienb traa 122 A NieuwMld kot Alkmaar in Moordr VeJaat 7 M Kroon diensttode Haarlem In Groenendaal 66 w H Aiwi rtar dieneftode utt Waddünrvoen m Cra t i Mvenha ta tu lM I J ffsiefera uir Bodaanie fa Heewtiatmat ï Hades oi ri ed t BIW M r 4nt ia au udenlaÉi i P jur onie lieve Hoeder B howdmoeder lilwttCimiiiSEliniii wumMCSBMiiMi SrKTmSSëN per atal Mi r m r J VU tM TIIKMÉ B W VAN ELDIK THIEME g A M VAMELDK THIEMEviV fltti GooDi 29 Ootobei IWO Baoetm irMiiiM M léarMt afgewacht j t j cji Ai ia Mi ValMreU aaalj DRUKWERKPW I iiLdk gMoKht iiltTO rik kfllift IlAyll r lac T t Mwi SCHBER r Heden orwlfad acht en kalm ante lieve Uaeder Behuwd an Orootmoeder Mejuffrouw IfariiSipliiiniWiiiitiriii in don oudordom van ruim TB jut Vifialltr mam J tIiM v4N V o4lRl Et OoDDi 39 Ootobar l JQ BL0EMEIIDIt6 Mf4n iiflikiclii gröoto W Maau oiiioo ySu aplMda all kM ToamaMlta levea da li ia aa HUHk liaapaM alraaaaaMn 1 i Da krMi aa a Mar rli atar veartaslaM 4aM eaviliiknki Aof ieraial i l QUea aaatiaala ott ntgfl l T 4ti naa J LMnm i Qpruiisiiti t lili tefl Gedurend tw w kên ZMr go d koope Qtilz m WITT I9 000 Vaaal xi AQ OCTOBEITM m M 0OMI 0A NOVUiHM pM l B o E 1 8MM1M I MARI ilÜm l 4 traMt pi TH i A