Goudsche Courant, zaterdag 30 oktober 1920

No 14458 59i JaHiirano INGEZONDEN UEDEDRELINGENi 1 Op de vourpafina 60 hooger Gewone advart utlin ea ingeionden meded eUiic B bü eoatrsct tot laer gerwla oaerdan pr a Groote letten en randen worden berekend naar plaatsnUate Adrertratlte kunnen wordm ingesoiMleB door tuaaeheakomnl raa eolleda fnetW deinren Advertenttebureaux en onse Agenten Adminirtrath T f Intorc 81 Daarmede zullen wel 3 of 4 DWauJ Vin bfxreker sim er wet voor t deinaen gvdurenda daae penode daar waar moetJukiheiden opr wa t t de vardeeliat ov r te gaan tuüawhen aitwn dke crbu ba trokkan a n of eventuael door ootetgalung de laak te redden Mwi bereut door dbt systaem dat dk conaumwnitea die de koim verbnUlBta wat ook geaciuotU lodieii nwa met o tram rydt of eiectiascfa lichi brandt var enigd worden en taveus door hun fioaa G eeoe veimntwoordolukhaid in d moflaluiftficid ujUeu lun da financieels nuddate i p te bpoogvn 1 evens scheipt m n op dexe w ae oriaaismen die niet t j den eersten dui bestan storm die nuMchian reeda poedig lal ujtbreken wvrden neaiyesiiaakt Dajjxloor bewaart in alk geval ons ecooomkch leven de kracht om Ls hluven baataan wat Vr ook in data staM hiar of daar mag § BGhiediBn De koIenbelastiQc moet aldus morden m gencht dat do voordeden verdwüaen óit de staat bO de venleaUng van de rUJolom men des bodenM ao vi adc peraooen ia den schoot gewoo pen haaft Aeed0 binnen of 10 jaar Uen w da gevolgen beqpauron van het feit dat sum het begin van dan oorlog geen Kleuwa Bchacht tt zun oongeboord De meuwa At gtinnen zullen noodzaüielijk wiorden maar de ataat ml er geen gald voor Mitoa Sledtte d conaumenten auUen het kun nan betalen onaïat z i vooT d vooiUat Ain van hun badiijven op da kKriea 1 a nii cii nn ai w Da sBas M MaaÉ m auHan tua iwinat üiA andare ondememinnn rao aH opofileren oni seh aieuwe kolen te kunnen versohaffen De arbaidani en beambten ntoeten met genoegvn medewerken aan de verbetering dar productie Ue groote vraag is of men hiertoe aal icunnan besluiten hal syistffem van 1 centraliaeering der mobk nae op te geven an dour de imUvidue e etonomÜB ddt zoo te vervangan dat groot ffroepcn vM irutkers de x d utatie van de kiolen ter hand n n¥Hi tarw jl tis die n met kunnen of willen aansluiten aLechts voordeel zuüen trekdoen uit de productie winst doe tuet uttrtuitend voor de osidar neming zelf in aanmerUng komt 0 p dezelfde w ze zal het vwJDeervwesea en de verzorgung nwt kradit licht warrats u water Banen te wo 1bii georgaoiseara Uut Rijnland en WastikUen zullao aki nsoeten v i anticen Hut Mlfde geiitt voor Zuid Dultsrhland e de provineieR aan ds aea anrwats vw r fiarlün en omatreflsett BwlUn aou natuur lAJk de kolen kunnen betrekkien uit de RUa streek of uit Ofwr Almsii Indian deoe pr vinoio bU Duilacldand Ujjft I uitscU nd sÉaat alet allem la ja aea Se veitunuling vian Dulbschliand tot de atcade en omg ek eerc l is wieer het omderwrp Yan den dttg Pbajikryk een paar da fMB g ledeai Iwibben wie het al g ezegd i wonitmnaardaigKl o ver Eng eilaind £ teKemocM kmendbeodV welwiUendiiead zeift en als 1 tegen den onbefarouwfaarien ryand e iunt iu oit weten wat hg an 0 11 schiJd voert m idè t hu wts m z af iM voert stUiat Tart wooT de beanjjBte FWiosohen het tvMfwocfat te ihetr tei l0a dat de Brtsciie fnendeüoiöiead heeft venfapoJrea w ile re gieenng te Pargs hArdjieJdkiiigea dan ooit bqj dian © awh dat itille vrede8vs orwa rden nuisr dan ook alle ipitelulc nuU wiordten uitgevoerd Dan z dae tamdYaart iieid faaadit B raoliirtjk zach ui een b i jdenswaar dii wewlde vwn inolen Teorwül w HolI an ders kleiuiven S j om bfrMuiaboffieBiirBntBoen ons bezoiiigid afivnaigen of de aanvoer 300 girooit zal ngn dat we alle ons tocjpe dsdhte eenheden dndevxlaad zullen otitvan psn era de Duitsche mdistne onvoldoenUe trandflrtiof heeft weet mem er in Iranknjl feem lA mee heele voorraden stape ea Mh qp en men met zdeh zelf ffenood ZMiakt hvlen te vvrkncipein naar buitenland of fiB DuotschJiandt meit fllnlHt wmnat natuur Hat humt voor dat de a+eemk n de DnÜBche mjjüi nucit eens verlateu frank i feiikioopit re aan de myn z lf vieer UB dien myneiigenaar en voor he I wat irinr al het ze iheeiSt feteodi We hoor èsn Mglt het Viad ook viun Du t che kuiva dae de Franschen aan Zw tser heb ben vetflöocht en uit Zwniteerland iji Heder land AwerakaanBche flt f nko len Fn aainig lhOideiil n Zie Rynsohepen vKTvoeren DiUtflche 8te n kio len naar AmtttcrT cn die 4000 MiarK de 10 ton kosten en voerm oan AanenJtaansche steeaiikiolen c ni n 20 000 maflik kloeten tniaar DiuticKland tpnijt Mttiar Aameinikaanscihe kolen gaan slecht m tóemie hoeveelheden naar Du t chlaw tooienkefle ndhij ineén die die ko en noodig hebben Dat de Duiitschiers otï ru n a achaal hun eigen ki len van de Fr n ehLn lunr tepugtaoopen konut hier van l an c at tit8ohJaJid de beat kK ien aan FraniT r k moet Jeveren en aommflRe bedryven In Duiitschlana de mnmdere soorten ni t kun nen geteuiken Ujit heel deipn toeJttand fcjqfct hoe anger OTvl de looLenlevpr ni s he m Spa Duatsdhiland is ofïgelejfd Ota Menleronng beihoeft IhiitBchl nd w lue meer te womlen last g vallen = Cj Feuilletowa STERKE MAC Naat het Schotach van S R CROCKETT Geauthoriseerde vertaling van L P WESSBUNK V BÖSSUM Nadruk vertKidan aat op de fiaaeht Of ó oude Bodden dl nooit gvbikldc ia voor hii M t man aaa zun tafel zu o dronken tkeeft g niaakit als h i elf u Neen juf muw Dan dat i4Ia m gcdyknn ndat Maar xaide Adora Jiebt u mü aaa tMi gedacht in dit g v I e jompe man met d £ faniineai faaartf keek vfUi naar haar op Adora s waren op bet spdnnewéet g veati d Bc denk aom aan mts Snorre orre anom 0b hac npnnsMwied war geadukt Het leven hi eld 00 soodtra zdn Upi tt Hch niei fmmr bewijj jén Met en faUk zag zij tiaX hmÊtr vader vardiept waa in wü bcflk dat htj van xun lon e had opga n inwa Het was x n gewone maaier n aan tmlonlen aat te ndartuwdaa namalW da E em g mti aan sUn doelitar a latan Maar wide A iorL l aiM i hoortwet wat ét nJÊÊfehtm zeffgaa Btwal B JRn wat lagBVtt xi yvoeg d joHt man haastig terw ham en klaar mm df wangwi siteeK JOm w Aiff nadeolMn aid Iwt v h Mk Mftde ij f n kunt hat Jomtfcaa Gr er vragen Hy aai a inlichten Jk cMf ar HM m 1m0db H fa Weef teen uit ei eti bew ai atoken NWn zeWe it rmèsjt fi mft ai r iat om fwndat er voor u pre ff radan ia Mttar ik Jk moet osn miiaetvf la dwa ïxw ia jnl ipreken Cjn v4dw f M het 8chooJ g ehouw en zymmeeaters Ml en nweten nnet tajigerTfcachfcen H d Gracie otric dirae aar oudaPziit by ïaam met een ho op de lcai H Is apder dan vroeger Zyn V r 13 dun hfl IS bJeekor geworden wat Jipn IM aitM t ti wijite en füine hand houdt Woosrhet hoek 9v6 vaag e r b de pdaate de nuaeeter zag er aorignmldjK J I wmchJlleind van wiat die oudere heden tt het dorp rach heir ineirdien van hem in n Vi vx oirda4 Adowi haar gectag deed Wi De meeste laaden zeiden dat de wjn oud geÈvek vwlÜoomon ovei Ven had Maar enbelen dne de kenfbee nea kenden schudden wefl eens h hoofd wonden hun hoiriog B m nadenkend 2wiU öi op wanneer hun vrouwen hen onder i BBn WMmeer zg naar be l gin ï n Hae ook z owteganzoBgieliik waB hu gnjed w M men dacfat zeer goed ove 4m als hu aih0ud0tar Want Kat inko w van den fwhoDlroeeetw was tot op een w b Pd n tMh bon Ailora valoer CowMtak niaaelen dan Bnlse andare Wm Draagt VUIG s KLEEDING naar maai NIEUWE SCHOU WBURB ZO fDAG 31 OCT 1920 s avonds 8 Dur liiirliiteli Ipin II Ipinlb Directie KOHLER LBBNDERS ca MASTENBROEK ONZE VOORRAAD ia thana BNOflM PALEtOTS in achittorenda mooie En celache Fantasia Stoffen Flanach Stre4 en Ruiten PALETOTS in warme wi tarat tffan nieuwate tinte Veloura de Laine Zebaline Laken Teddy B ar PALETOTS in Bont Seai Pluche Veloura du Nord Cu i Aatralun Uitsluitend degelijke kw telten Extra voordeflige prijzen Dolilliliiini 8 looUiÉt II lil Miili l I is K BERLIJN SL Aflttioneitfraat16i Tel Int 589 Tavwm OPOsstop In de bekends mepkea Cigaretten PftIlM4 RORT 16 oOTt per half pond DE BOEMElBmON s a MARKT m VAN DANTZIO Droogkeeltje PIET KSHLER PRIJZEN DER PLAATSEN Loge en Sbtllea ƒ 2 leden ƒ UO Bileos ƒ UO leden 125 GalerU O 7S idle pri ten verhoopl roet 10 voor auteursrechten Plaatflbeeprekinff als grewoon 5294 30 I OOUOA H incl n pringendB handen ruwe ea acbrale huid bemea en tprinlende lippen winiechandcn en wlatervocten 5290 15 gtbrulk Purol In dooEen van 30 60ea90ct Bij Apoth CD Drogittta im UM km l N TilllOII Lang TlMdtwsg 24 Telsfoon 320 i Voss OroglatoriJJIIARKT SI nippoeci p Anl ssulk p Vwkr liaar m 8 B VAN LOON 11 T k WOLF A O KORTE HOOGSTRAAT ROnERDAM Extra Aanbieding KAARSLANTAARNS CARBIDLANTAARNS OLIELANTAAItNS Electr DYNAMOLANTAARNS ZAKLANTAARNS completf BATTERIJEN 4 Volt LAMPJES Metaaldraad CARBID per bus KAARSEN per palc 16 stoVa ELECTR NACHTLAMPJES 2 9 ELECTR BUREAULAMPEN 998 RIJTUIGLANTAARNS geslepen 5314 26 glas 37 All n Kleiweg iw k Klelwegstraat Oouda wdr iMM vafl tot 15 RK 163 1469 se 29 ie 6 79 H Y Wessanen s Koilnklijks Faliri8 ff WORMERVEER pPGERICHT 17 627 Voedeit uw Vee mot U LMNZAAOKOEKEN me i sTisir wx L l l N BM EEL meik STER in geplombeerde udikM SOYABOONENIKOEKEN i Alles gegaiandeerd ïniver en uitniui tende door groet Voe iacamuuae Cere Dlploii Parji 1900 Nege £oad n ANTON COOPS DROGIST wyOSTRAAT 29 Frans Jozef Bittarwater Vichy Celestins o Adverteert Id dit Blad ludieimt loileiniieii llBeuwJjk Gouda B 0£D bleekzucht ARMOfEOC mil GaUikt nuNHARDrs STAAIfTABLCTTCN TRCGEUNG VcaUikt nUNHA It f STAAIfTABLCI In DOKu tww fee tu MMn vahaf 25 Oct 1920 Zondac v rtnk van BO0ÊC1IUVEN 9 00 1 JO 7 00 8 Zondav vvtnk vaa GODlMtJO OO 2 1 10 00 brenn eii Tan BODEGRAVIN 8 10 1 2 4S 6 l ven gen van GOUDA 9 11 2 415 46 9 8S Op v h TMMtk vertrekt dea narcena cxtia dieaat BESTEL UW DRUKWERK BIJ A BRINKMAfH é ZOON Vut BODEGRAVEN 0 hden t T 8005 40 MMN AlUeeiiiig FUNSTRUKERP CMt Front 20 cent I Halfhein d wi ao per paar SCoeni mnuWm hkd xn vAMrwwwoep ii StQf MCIiemlliibvWawolieriJ DE aR0OTE2WAM i KQnmMt M MI ifltmriMHKe thul bezorgd TfL £ M Vaa GOODA Dondanllc M A ff m ïaöndae 1 Bvembfr 1920 wmm mmm BEHALVE ZON EÉI rtBSTDAGBNa VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zooé gablad kwutanl ƒ 2 90 per weck 22 cent d eral waar de bezorging per lonp r geschiedt frsaee per post per kwartaal ƒ 2 75 mat Zondagsblad ƒ S 40 Abeaaementen worden dagelgka aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA t oBxe agenten len boekhandel en de postkantoren ADVERTKNTIKPRUS UiF Gouda en uratreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda ea den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 38 Adver An ien van publieke vrraakelykheden 1 $ HU per regel Advertentien m het Za eidagoummer 20 t blag op den i rijs Bureau HARKT 3 GOUDA Rtductie Telcf Interc 545 ntemt wordt er epn wetavoorstel nopens invoering van een arixtfdadlenstjaar uU ff erkt Hiet doeil Is tweeledig opvoe dend en twcual De gewonntin aibeids kïachhm zullon ndet alleen voor hpt kupi tabAn doanen doc ook voor algemeea nut Ook vrouwelijke weirkdomchtcn zillea nuttig gemaakt worden m den dienst der olgemeenliedd sddkenverpleging en Hiet bJad bevat betuigingen van inwtam tiung van het pVan van die hand aan b laende polituoi zoaaU von Gottkam Dera buTK en Mideren In een gemeenachaippeltiSte oommJiide vei adering van den economildichnt raad ea van deo rukHko enmad heeft de bekende girootojKiustnieel Hugo St nnes Zaterdag o er Hoaabaj e gaaprokt Spr wees op de depnciatie van de mark en aedde Indien ddt zoo verder gaat lal men vroeg of laat voor het feit ataan dat men met maiten gieen lavensnudddm of grondsbofflen meer aal kunnen koopen ea dan wordt het voor XKutechJand een kwea tie van leven of dood of het in staat zat z n nog te prod uc ren of nlei Hiet eerste doeJ moet zijn ons raijnweiati pracUscher te ontgomMn en te bedieoren In het bedanig üt genkeewtchap Dat willen ook de socialiiaten Situutes ontwikkelde vervolgvna aan He hand van poactische vooo eiden het vol nde prro Tamina Vt U nw eten onae verftwuikars die de kolen ontvancen la den vorm van eiectrtciteit water gas en verkeersnudidalen m giroote ondomnmunigen en vervoljpeii in grooto dietnicteÊ eoncentMereÏT Zoo moe ten buv electricjiteit gae en verkeers weifcn in elke storek m giroote nwatschap pyan worden aaanngetroJcken Dese on lernemingen moeten gezitm hun karak ter bcüch loken over Inckiatneele leiding m den raa I van beheer terwijl de gameen Eten en ataten de meerdei ieid der aandea nnoeten bezitten Sc sou deze maat app en het recht wUlen vedecmn öi eval voor geruinnen tUki de basi van hun bedruf te verzekeren z j het door rescive aan atnenkolen bruinkolen of H ater klacht Dan heeft men bij d Le gemeen Bchaptpieluike econonusche ondememlngeti m fleute reeds de socialisatie Verder kaa men aan deze ondememdogen het recht geven om wan hun overproductie 90 voor zichzelf t gebruiken an de rest voor het algemeen wedzvn SUnnee wil zelft door kleine uiduatrieele ondenienunij de mogelijl ie van aanaluittlnK bvj de gn ote ondeJ jBbgen te geven at door aaneensluiti QVn groobert ondemenun gen onderling of nog door een seJfetan d gle actte van bi zooder groote ooderae mojifieai dus met een woord aan aile on demenungea de mof iiykredd gerven dien vreg te voJgan Outteohe reveennK mat ï mke de burg rwiacè tiea a gaadued eÉ oif de I tscbe r gie Enkig beretd Is de on biitding van sul ke orig niiBattes te verxeloriren VioKxrts beeft de enftent Dltnchland een nota doen toekomen die atMkt om Duitsch Ifmd verkeer m de luchi geheel te doen sitall lg en De Ëniben le vea aait ia haar noti dat ik Rum ler Wledoe en Duilsehe tuchtreeoc ryen de voorwaarden gaMhonden hebben waaronder de vlae iitaiicen aan haar waren tjwngei ten en de LntevRaallieerde cum mdesie verlangt daaiKun dat de genoemde miaatschapipuen de vXudïteM staken en haar vtiegibuigen déür laten waar si thans zlln Het rijksbureau voor bet luchtverlcieer ataat op het standipunt dat de vlucht wel ke het Bewrsche v iefl uiff naar Weenen heeft uitgevoerd de Entente op gerond van het vtredesvenlrag geen aanleuüng kan g ven om een rUegverbod uit te vaardigen De Elntente had het daartoe gebruilcie Oip het nuuuMene van BuJtenUndiche iiaken te Ber yn wordt een jnotast ontwior pen het pmotest van den machteloo e TensSotite is er de loweatie van de dl 4 l motoren Op iprond van het vrede iverdraff Waafjn alooipinig der dmUbooten wordt ne volen eisehte de intorgwallleerrte commissie vtenmetHis ng van alle diessH motoren die it of te immer in dulkbooten zouden kunnen dienst do y De DoiitiBche r e ering heeft nu over deze aangelegenheid aan de gezantencon ferentie een bijzondlepe nota met een u t voeng ntenuxrandum gezonden De Dn t sde regeering verklaart het standpunt dfer gealf eerde commiaele van toezchi n geen enkel opmcht te hunnen leeJen Ztf v at er op dat heit artikel in knvestie al leem spdeekt van het afdbreken van duik booten en niet van vemietigting De kejze van het woord toont duodp IUlt aat men nets andiers beoogd heeCt als het onbruik baar maken der dualdiooten Ben bijzonder technisch bijvoegsel be i oogft dat ie kedoelde Dieselmotoren niet in h 4 l zonder dtiikhootmotaren zijn Duitschland en de entente ftanfcryk heeft overvloed vas kolen De ireëiachte levenng van mdk koeien k Nota betreffende de Burgerwacht Dnitschland a luchtvaart De Ici Ue der dieselmotoren burgerlijke dienstplicht overwogen Stimwii over socialisatie Economische conferentie van de Midden Europonche Staten Onlusten in Tajecho Slowakje De Belgische socialisten voor de beslissing ONb OVEKZiUiT ja deze doet htet wat liet miuat en meer dan het ktan Maai koienlevering nriCt genoag Fuankau vecb tapel heeft g eidMn en ook daafvooo b eert hei compiensatie In Duiteohland Ia op t sogenIbl k alteen medk beBoKUdbaar voor kinde ren benaden dne r en gr saafd ieder ander moet het awnder meiUt doen Frank w i trekt mch daar met van aan het wil 810 000 melkkioeien ontvangen onmiddoi Igik Diutflchland m laat betoogt dat het onntoigelijk ia de pers weeUlaagt t hélpt nieil Fiankrijk fl veeetapeil behoeft hers tel en de ex vgand de aannchter deir schade dal daarvofiir hebOien tie aorffen Of da zuigelimgesterfte in het vroegeire k ze rr ik weer zal oaoeanen daarom bekontnMut mien zach ite Par niet iSr is nveeo Dulfaclhland he JDt ndeit Uee de verpdlchtimg toé ihensteit het moet zien zelf aJle middelen omtmenken om opnieuw aereaauief op te treden en vomrat hierbi r wil jFbadteijk nieibs door de vingeors n n t geBooiÊt nog maar vwor een aohtiBl of heelennaa met diat Doi tnchJand uodeirdaad het legrer tot de toetgest an piroportnes heef teioigfge brachit mi na alle ventoo ien iiv ÜiidPOiter aJ n aar Berlon z ïjn gefcabeld hoeflt MHlleiPand toch Met ikunjien na aten ïiognrtaails er op te wnjizen dat de zaak n et peheel en al rifchtig is De zjg bungeiwach ten vormen njg altyd epooikftïeelden vo r i o entenite w in haar jon ïste nota naar Berlijn zegt H t het bestaan van burger wiachten in Beieren zelfis openilüfc e i wel op hiet schjuttersfeeflt aan den da ï s getreden ovenala m Bremen waar z J orulaniks de aanm aigiheul van voldoende g regielde fcnoepen wonden aangewend lm de inota wtordit betoogirt dat deze orga nisabiea voflgiens de omtwapeninfiB veronle n nig van de Duitsche regeermg Wel is De Ouitsche reigeennig heeft ree ïoo druik met zorgen dat ze naiUwoIUks toekomt oen de oploestng der vruxen betref fende den va cropbouw van haar eigen land Toch wwfden eakele zeer ingrtJpeinde hervormungien o verwQgian ten eerste In voerung van kn burgerleken dianstptleht en ten twe ij socialisatne otn te begin men meer En t bljoonder eocaaUsatie van de mt nen Naar hat AcM UBir Abemdblatt vei De bevoegdheid daarover berust bij cien ontwapennn comnnissans wiens volmacht 10 Maart affioopt Zulk een uitstel Is ech tej nvct de bepalingen van de ont waj ifl mmg sovereeiikom at van Spa met overeen t brengen Daarom wordt die onthindJing van da burgerwachten gieëuscht en verlangt de uMPdgeallieeirde contirole comniiBfiae ia de Duitsche regeennig maatregielen za1 ne men om deze onKAeenloornet na te komen De nota eindig meit de vraag aan Ie itiandar omdat hat de ga ungen aanvulde en iedereen tU l 8 f om zonder haast ie spreken of te aw jgan zonder Imnp te zUn Beschroomde meoschen hadden tUd on ti desïken Uiidruchtigw werdeii m b dwan ff ouden Want de spdaster su ti bevallig heen en weer bewageade haar draad 4u udend en r Ulonaloewl knn zeer goed beschouwd worden als een be geleiding son zoo luid snorrend om eesi ongelukkige Ofmiarkiing te overat nvnMi of soms giehe ofihoudend wn een kaoon in den draad te leggen tot het pdotaeding Ew jifen een zun te voorschUn bmcht ale of die met giroote letters g drukt w Reeds sedert lang was da heer van Lowran bagionnpn met geregeld awi ta loapen b j het scHoi huis Als voormyunste gmMtle gen ar uit fie gemeente was het hihiüuk zgn plicht en na een poos wem het ook een Mnoegen Toch verklaarde hü het nnnne li 3c genocir aan Adora wanneer x j aooaln dien avond hem daarover ondar handen nam Waannn ik k m T Mide de Ukrd Adora na Wel m rhien is h t besta anèwvord daarop dat ik voort 1 gaan met fconveti abolang v he mu toeataat tkfVerlaat mUn ogen ntand met en a niet om mat dorpag nooten Uw vadef juffrouw Doth Is een gentleman De heb voldoemie met mun ge lilfkien zooals u het noemt ovngeitavi mdca mgn terugtaomet ziijn m n ge uken niet noch de uwen Is Cheistey Barwhln node mdjna ge Uke Ue ideh ni t kan utt draldoen ZMideir een vloed van vloeken Of d man daeirinds te OairaanioTe Se nvQ darticRwal m een irat voorleauwt H t mik BUM onÉir pi JMw i d e m anknl Hai iMid over het kopipige koper en krachtig schu vrwiw in het dorp 1 T e Lord zeide Dcmald Grade naden fc end Hu bomt zonder twijfel om dezelf de reden Ean groot oud leeg huifl een doove moeder ntet een slacht humeur en iiet gezelschaj van bedbwiden Haer het genoegen van n n gez schap boekesi een weinig g estigÓieid al is er niet veei wushead En het genoie pen te worden gezet aan het schuren van gelei pannenf zetde Dora Aistubbeflt Mylord u komt juist byrtijds om van een g nut ia de wer be zon Zij hield de koperen kookipan op tegen een lang jeugdig miaa ntet een zwaren baard dke op dit oogwaUik fannnenCcwam Hij nam dJe uit haar hand en stond ver dere bevelen af te wachten Een eenl iBzlas onzinere gjunlach mveeflde om zijn mond Er werd geen groet tussehen hen ge js iseld Het was ook iulst niet hun eerste ontmoeting 3idney LoUmer was reeds JangB gekomen toen hg hei dom doorrfaff oim de postwagen af te wachten die lede ren dag door Lowran reed op ztin tocAt rvan Nevton Galloway naar sit Oathbert sfanriL Jèki de doekl seide sH dl aaar ham toeduwend iets onthre inü bd wm dan Ae pocA wnonade Z zelve haalde het snroote wiel aU den ho van da kamsr en legde een zachte ihoop W rf n wi owrwoid als ma carond op e i iMp vlak MJ de hand Een oogwiblik later Mgoft hét zachte geruffuEh van het spanaew i m die daffin de ffrooC te aanaponnog wt prates op eaa maUffa Heb je aJ gehoord hoe de jomgelui alt het dbrp worden ingedeeld Dora aeide de meester tierwuJ en miert een grappdg r itinttlruldkinig m de oog eia het measje gade sSoeg dat met de armen bSpot tot ovetden eJleboog een paa van gliwterend koper schuurde om kdaar te zijn tegen den nu nog m het vierschiet lig genden inmaak tud N eii vader sprak hot meisje Bonder giroote belangsteMiing Ik meende dat de jong 4ui te I wrart allen gelyk waren Ik Hoorde het van Robert Gilchrist izeKle hu i e voiLgeluigen des Duivels Kaan naar I ucky Oreentrees de I waze jongen naar Oharlotte Webster s huis maar de Wfjzen komen den meester op oeJoen £ y grmmkte hoorbaar J e Wijzen komen den meester opsoe Iceói herhaalde hg glimlachend jmesrk voo de byrvoegsng op Ik meric of zeide zyn dodhter metgee ltigbeid Mlt w in gioed gezelschap jB jn Lucky GreentPees Charlotite Wöb eter en het sciioodgebouwl Doija Gracie haalde de sehoadem 01A Hij was de eenigie man in Lowiran die ddt deedi totdat Sad ey Lotinier uit den oorio terugScwam La€ na tand sprak hd JMA schoolhujs IS een geoonde verWijf ats Waarom rmi den wu klagen Zijn wü nie de club böt ipar emeoBi de eeauge Iwas baiten de an dere twee Je moet niet klagen Bet aün al m oud leeTiingeo Op dat fl anWik hoorde men Iemand naderaBv JH Lazdr veeoBdentslde xi adtaoeod