Goudsche Courant, maandag 1 november 1920

dMlpui eii I in e B Het UuttJ low voor tfHumisit Bftere AJ atood h t p es ma lug niTwu toch had ds liwr S WiJv b i iMftiuialdialilkt Hw o deeUis um bedde l ll n Muüxe WMHdUi wiiw uit In d M ftlooliiw rtirUdeii VUmnum o V U C om h t ïiuii oem clv p terwUl Gouda m D 0 0 iu dfwtsdatie niet nM Uien ontix of ndeien nMCten voor o m midoMo VMMt 1 Yomi jMir d iQMiMje uit het TOur Voor de 3 UaMe E heeft Stseds Hoover aWmi door i twimijiw oV Traiwv d At tëdins van Kaar plaat iMote amrKmOsMn Op den wmt evo l loor V FX 4 t liftmBB Iwht met ei Mven tMi n T O P ta wiliMn 8 truniua en 91od i iel ien r liik x l t dM ultal wm ïoramderiwt tn d bavaft De Mds p t j W vrü De wedfltrild Gouda Veloi J Buim 2 uur rtBU bel plo onder lotdtajr n den heer Sli nl r l r op Gouda vnlnt don oiwiooi en kiieat ion en don van doel lot doel aUandon V od rx o l lnd meft Velox tir t af n ni vt I p iedl w r j OU Mtel W toruwredi n n wam hot l r geijurende een ikw rt3ier blijft twervon zoador het mtnrto gevaar toot doelimirten Hienui 1 Voloj gedurende een k Majin r meer in dan aanml vnwma de bordje voor het Inatste iowwrtieT wn de eeïate heift wwer wwxieai vorhengwi In die periode miat BeUcer oen Bchoone tauw hem door Woithie rfKxten tórw jl Hoan eveneeni een oede doorbraak van hem hard oviorjaa t Oo een trieOa ccmiors a teMen o het UtrechtBche doel hebben oen aucoea en ruat l kt aan m t blanke score Intusechon i de ind nog oheirper geulonden en staat achuin oveï het veld Nu profiteert Velox hierran en ondnmoerai wie asnTallen Hakiker en Sfwe woboeren het alleen Oeon spoor van het enthouMaarae der vooreaande ontmootingon la meer ts ontdekken Bü een mtaverotand tuaechen Groenewond Jr en de GmW et d Ultr JinkaWnnen h rd iln en ft Boere het nakUkon IV 1 Ongeveer een kwartier voor hel einde doelliuiit Velox ten tweede male uil een hluiKhr Tan Booro 0 2 Hierna volloopt do wodnlrtld eenvoudig en elndkgt ala een nachtkaars Oto Mding was in oed handen h r i jammer irenoeg voor den heer Spanjereberg het spolpeO en ver beneden pan etoiid De Goiida loeg ateUl flateren in Iwoge male teleur moor iuemmAV ten laaie van edgen reklenlng MoUegaUlaiiL Scheepvaaj tbowoging door do Mallegataluis ged Octuber 1920 Schepen 1605 inhoud 201258 M2 Siuoniflchopen 1770 inhoud 12 V21S M Totaal vaartirfgeu 75 totaal inhoud 3 G 0ö M2 en 14 houtvlotten uitmakende it2 koppels Witte BioMOop De zes weken durende Houdlni fibn waarvan thans de serie il gedwongen huwelijk aan de beurt is doet ona m r en meer verbluft staan over de kracht en het uithoudingsvermogen van dan hoofdpersoon Vastgeknoopt met prikkeidraad l weet nij zich ïn een nunimum van tyd daaruit los te werken voonoover wü konden zien met even miniem aantal kleer en huidscheuren Handboeien bestaan voor dit kru tmensch niet een paar stevige rukken en hü is los Wordt hy met een touw om den hals aan een wageprad gebonden eenige malen aldus rondgedraaid wat elk gewoon sterveling het leven zou koaten het brengt hem Houdiru slechts even een onaangenaam gevoel en t volgende oogenblik redt hü zijn geliefde uit de handen der overweldigers even frisch als kwam hy uit zün bed Van gevolgen der mishandeling geen spoor Het verhaal Houdini de boeienkoning blyft ze r boeien en daar de strekking der vorige episodes in het kort o het doek wordt gebracht is ook deze voor iedereen te begrypen ï n klein woord van hulde zü hier gebracht voor de muzikale begeleiding inzonderheid voor de reproductie van Schubert s Unvollendete bü de Be acte Tevens hebben wy meegeleefd met een leeuwenjacht in Egypte De klucht muzika Ie liefde is als vele andere kluchten van het Billy Ritchie genre dat het publiek altyd veel stof tot ïich slap lachen geeft BERKENWOUDE lm die op 28 Ocfcobeir jJl gcho ten er giadoriing van de Uficlub Beiritenwoode al hieo waren aaniwieaag 23 leden Uit he iierslag Meeik dat de v reemging tiians 5b leden telt De rekening van den penningmieeater aloot met een bedrag in ontvaji sten van ƒ 238 19Mt en in uitgaven van ƒ 106 15i i alBoo mie een batig saldo van ƒ 1S2 04 Tot tjestuuirriteden werden herttio ïem de heeren M C Mioienaar en W H Hen evdld tot commdfiBariiBBen de heenen K Markus en G D den Hoed Bü de verloting van 8 maal 25 aigiaren vielen dear ten deel aan de hfloren M van Do rp G D ReihoQat J de Giroot Jaca U Loeve 3 d Giroot C A de V ries W J van Dorp en M C Modenoor Tot eerwlid werd bÜ acclamatóe gekwzan den BdeflAcfcllbaren h eir M Giautier burgfemeester dteser gwmeente N werd be tiloten dewm wdniteoJiet 40 jarig beataan der vereeiwgang fieeaitelyk te hepdenkem VTÜdag vomd jÜ trad op voor h t HutsDepartement alhiea de heer J F de Ren te Oudeweteoiinr met hjCt onderwerp 3 KJoowbeirieven in de midüeleeuwen Na de pauzie droeg do preker de humoristische iBcheteen J e pemeioengianger en J e küa aieke nutsüezïng voor De voorzatter danfcite na afloop den theer R vwor het v ele door hem gwgeven missie gaat accoord met de voorgestelde begrooting Van de gelegenheid tot h t houden van olg beschouwingen maakten de H H van DiJk en Veerman gebniik De hoer V Dük sd a p drong aan op verbetering van het ziekenhuis ofschaffing van het geven der aubsidiën oon de Bnigerwacht openstelling van een slachthuis eA bevordering van de gelegenheid voor de rüpere jeugd tot afwisseling De heer Vderman a r drong op bezuiniging aan De begrooting weid aangenomen met algemeene stemmen aangevende ongeveer aan ontvangsten en uitgaven ƒ 161 319 48 Alleen uit den Hoofd Omolag zal ƒ lOO OOO moeten komen Bronnen van inkomsten door inrichtingen in eigen beheer heeft de gemeente niet De heer BeÜen Interpelleerde B en W inzake de electr voorzieniia en stelde de volgende vragen Ie ZÜn B en W bereid mededeeling te doen omtrent de onderhandelingen met Gouda enz van af 6 Oct tö tot heden 2e Kan door den Raad de indiening van een concept contract spoedig worden tegemoet gezien De Voorzitter antwoordde hierop breedvoerd Het thans door Gouda vooitettedde contract is onaannemelük Na breedvoerige bespreking vrerd een voorschot aan de stichting Woningbouw verstrekt om 18 arbeiderswoningen te bouwen in de Prinsenstraat Na de gebruikelyke rondvraag sloot de Voorzitter de vergadenng GOUDBRAK Bij de Vrijd ig alhier pliats gehad hebbende verkiezing voor oen Hoog ingeland in de Krimpenerwaard voor het tM district werden uitgobraoht 2Sl stemmen hiervan vorkrogeD P van Schiovfen te Gouderak rtÖ stemmen M do long Gz te Rra kenwiotido 82 at U VpTBtoop le Gnudorak 31 st en O A d Graal te Stolwijk 30 at Herrtlennning tusschen P Schieveen M de fong Gz j Xn door den heer Van den Berg behanSd en alle beesten weiden al spoedig na ÏLriiw Kewend en tot versohiUende K autoritelt 1 echter tevergeefsch ïï eM vond bU nwdewerkmg S de Blieck beloofde hem de stauta iasle te lullen nuidplegen echter tVgS SJfde heer Van den Berg dei dervindingen HÖ ging met ijjnSel naar België en bood het aan als midfftegen de veepert Maar ook m BelgiS liet mm hem wachten man heeft hU bealoten in middel m den handel te brengen HO iet onderwijl riin proeven voort en heeft Sitserache regeering aangel losten van ongeluk naar aan de Sn van ongelijk naar Zwitserland te Ken ten einde daar voor de door de re ering aan I deskundigen te expej nienteeren Oo grond van de met het middel verkre i llr luulnn nm nart nf K w ï g n eid te steUen t t het doen Zn priven op ruime schaal en onder desSndige controle Dit is ten slotte een zeer SSne moeite welke door het groote kwaad dS monden klauwzeer heet waarlyk wel wettigd wordt een moeite die men te nffwr de serieuze aanbiedingen van den Tvan den Berg echter wel wat eerder jltod kunnen en moeten nemen stadsnieuws n resultaten is er alle reden om den hee im Berg hier te lande alsnog met spoed qOUïDA 1 NOTemb r 1920 A J DijxhoonL t aondagnacUt ie op 67 arig n leefbürt hier ter stede oreafleden de heer A J DtJxhoom lid der bekende boetóhandeJ en dnikkersfirma J van Bentum Zoo Miet hem Ls heemgegiaan een vertegenBToordiger van het oude boekshandeflaarscn drukkeragjdde dat vanaf 1802 zUn bekende firma heeft gevoerd en er in gedlaagd is op dat bedrijf een stennpet van solidiiteit en voomaomiheüd te dnuMceo Diat bedrijf heeft im vwlle belangstelling geihiad tot aan ayn jongate dagen toen een ernstige aiefcte zijn lichaam sloopte en zijn kmchten hem reeds begaven Na die opïaohting van den Ned Hond van Boekdrukikeirüen igaf de heer DiiJxhioorn zich ook door aianva ardinig van veiBchiillende bestuursfuncties in de plaatse i e ofdeeling aan de bevordering van de algemeene belatng wi der drukflterijen Door lijn aangenamie pereooniykheid mocht hü Bich ook in vakkaitoffen groot vertrouwen en aanzien verwerven Die tenaiairdebesbeUiii g van het atoffelifk overschot faal plaats hebben op WoenadaRmorgen U uur Ned Isr Keriseraad Ter worzaenian in de peraodjekv aftreding dwr hie eTen A van Wijnbergen en 3 M K4t als leden van den Ned Israël Oerkei ad bad 17 October 1 1 een tvmmsng paaatbJ Behalve die aftredendon waren oandidaat eefiteld de heeren M A Cats fa M van Tijn De uitslag was dbt de heer ï n W5jnbeir ïen vreid herkioze n en herBtemminig moftsL pflaats hebben lusschen de baeaien S M Katz en M van Tyn Bij de gn tcr n gehouden herstcmmmg werd de heer S M Katz herkozen NISUWEKKKRK a 4 U8SKL I S van l ieonwen pred bij de f ref Kerk te Houworaijs heeft bedankt voor het l oroep naar hier l ü werklieiienvoreenigiiig ÜndorKteuning zij im doel hield verleden ivwk haar 33rtte jaarvergadering lUt het verslag vanidoui ponningmctwter bl k dat was ontvangen 1397 1 en iiit gegeven 366 18 zoodat het bang slot w xa f i0 97 De lioeren Verkaik eïi C Viwsiorwnreu als eotrmiseftris van toezichtuan de beurt van aftreding Uo oerstticnoeindo werd herkozen in de plaatM vim laatH genoemdo SPORT VOETBAL De uitslagen WestedÜke aMeeling te kfloaoe Amsterdam Bttauw W4t iH B S 2 1 V V A fl O C 2 4 Den Haag H V V iO E X l 4 Haairlem Hlaarlem fi irtaan S 0 Rotterdam Sipiairta lA ax 1 2 OtvergtangntcXasfie Den Hiaa Quick H D V S 2 0 Hüilvermm t Gooi 1R F C 0 £ Amaterdïun rXE C JIXIJI 2 12 Schiedam S V V W F C 1 1 Umulden Stormvojpela AJ 0 O 2 2e klasee B Qoiuda Goutia VeJox O B Uiti Ht Heaxjule iedat 1 1 DjO O iAjll n Wcïfftaar 0 1 Hulverwum Hdlversum JV U C O i 3e Uaese E Rotterdam Siatumuü I OJ 1 1 Vïaardingen V FjC TOJ 2 1 Rotterdam St Hooger Transvalia 4 U Reserve 2e Uomc D Delft DuH C II H B S UI 0 1 OvcTzkdit Blauw Wilt en A ax jpuui ap acdide w aw op het kamipïoensefaap af Met de ffrootete spanning wondt de dag van 28 Nov tegenwetgealen aoirop in de onbmoetïing Blauw Wit Ajax betreJokielÜk al worden beslist wiie deo 2 hoofdateddij en het toom oenscbap lïail inpalmen Deoie ontmoet m de gewichtigbte van de compotatia 1920 21 Ook Haarlem doet op goede manier van aich spreken n Loeig gpateren de exOvengnnger Sipiaitaan met 3 0 De toampioen wend in een onfortuinlükie wvdKrild door V V A met d oneven gxwl gtUofM iterwtyl op Wi aaeBaar In een zeer goede ontmoeting H V V en D F C de puntje deelden In de Overgangialolasse giaen Quick en FeÜenoord nog ongeeilagen aan het hoofd terwül S V V en H F C het kand van de rciltening aün en de atoant vionnnen via h t peJeton Fortuna heeft g broken nw de s m pa thjeke bilauwtmitte Haarlenuner die in haar oogeJi geen Kioed meer kninnen dioen De ontmoeting tusAchen de belde geiproniowerden D £X en R CjH and pcte m een draiwn w t de juiate nfxHiding weergeeft vtn deze met vnur en ausaauer spetende p oec n V nl vemastte A IXO dtoor een overwinning op de Stomwogels die evenals t Gooi op eigien terredn een 2 0 nedeHaag van de gasten kregen te fcoekwn S V V en W P C ipeelden gi teren reep haar 3e en 4e gelige spel In Hilversum wiM V UX na een mtst nwoiten maar ft rschen strüd met de eeUice igtoal van den strüd te wiinnen en HilvetrBum op eégcn temedn de eerste nederlaotr iin deze competitie toe te brengen Dit kon voor Hilversum vB ed eens een Werpunt ziJn A W en 2 eist verzelcMrden bMLr goede poa Qe eenigihaana d or van D 0 0 te winnen en Hercules Mn pont te ontfutaeJen ïowla heeft gisteren g n goed flguur gealagcn Be nnnen werd of het een portütje avondToetboJ wia en geëindigd sender eeoig flikkeoend moment van beide simden Tenslotte nat Velox van 2 blunders der Gmhi Ben R K To tbalvtra l fai Maar ire b dé N Z4L van Zaterdag lez n ia na een inleiding van Pater A vd OonJc beaioten tot opn lcMlmr van een I1 K voettialvereenil iw IMt oanvankalU 7 leden Bc i terrein inxét gehuuipd tegenover het Sjmrtterreto aan den Graaf Florioweg V Sj lag avond a a aal een vervolgverica dering worden geihouden tot veHnieaing van een bestuur en het doopen der vereenigjng MARKTBERICHTEN Retlur aaualM Vaeauikt t Novpmber 1920 Aanvoer 2HÖ vette nmilra on O I vrtlc on grnatalvoren 406 varlt i 2U02 Hchii K n en limiin re i Prijzen Ie kw 300 210 2o kW IK A m i y kw Ifi i 4 il i Ohboii Ic I ï 200 il 2 r 2e kir 180 i l W Se kW lüO h 170 Kalveren lo kw i7r i HO in kw 225 ÏW Se kw 190 I IW Schnpoil l kw IfVi K HO 2e kW 120 4 130 1o kw lOft Il 10 Ln ii eren 1 kw IS 1 0i Varkens lo 1 1811 4 1 2o k ta8 175 lo kM 11 VA lliuiilil Di ili r Vrilret een weinig leni g wiid Hcglelljken atovow BODEGRAVEN Gemeenteraad In de Zaterdag j l gehouden openbare raadsvergadering waren alle leden aanwe Na opening weid het gebed gelezen en de notulen vastgesteld De kasopname per 11 Oct aanwyzend ƒ 1065 21 kasgeld was accoord bevonden Verschillende ingekomen stukken waaronder eenige van Ged Staten werden voor kennisgeving aangenomen Het rnarktgeid 4 25 ets per kaaswagen is mede door Ged Staten goedgekeurd Een schryven van de huurcommissie waarin op spoed werd aangedrongen bü len bouw van womngen werd voor kennisgeving aangenomen Aan de T ti C werd ƒ 500 subsidie voor 1921 toegezegtl u Besloten werd geen adhaesie te betuigen aan de plannen van den Gemeenteraad te Woelden om te bevorderen de aldaar gevestigde H B S tot RÜ H B S te maken Concurrentie met de Chr H B ö te Alphen werd gevreesd ind n het schoolgeld van de H B S te Woerden lager zou worden dan van die te Alphen Een verzoek van 3 polderbestu ren om medewerking tot het verharden van de verlengde Meyeweg welke aan Slikkendam uitkomt werd tot een volgende vergadering aangehou ien Aan den heer J de Voogd leeraar in het Duitsch aan de HerhaWngsschooI werd eervol ontslag verleend De gezondheida commissie adviseert gunstig op het besluit om met een rflwiel ook een kind te vervoeren mits er een behoorlijke zitting is gemaakt Een aanvraag om subsidie van de Burgerwacht gaf aanleiding tot uitvoerige besmrdyngen ƒ 500 werd toegeetaan Aan de gemeente werklieden werd elk een toeslag A ƒ BO verleend Op voorstel van den Voorzitter werd aan de leeraren van de ambachts teekenschool een toeslag op het salaris gegeven £ vereenkomstig het schrüven van den Minister m Oct 19 reeds verzonden De kohieren van het schoolgeld werdenvastgesteld i j Besloten werd jaarlyks een paar brondkranen aan te schaffen Door den heer Beijen was een voorstel Jubileum In de Plateelbakkeri 1 0 heta W A Hoyng viert iiodoii aijii koperen Jubileum ala directeur vaa de l laieeirjakKerij welK fwt in intieiiieti krwg üouigözins ftJOStolijK iR herJacht Voor dezen keer vergezelde mevroiïw Hoyng v in morgen haar echtgenoot naur diens werüKitmer waar liel adimüi straüofpöi Sünect de afdeelmgsclietf on OMi deputatie der uriiedüerH zich hadden verzameld om den directeur tt huldigen Vele woorden van hartelijke waardeering werden tot hem gericht terwijl hem fraaie bloemstukivoii werden overhandigd In den loapi vaa den dag gaven vele directies van Goudsche indufltneën on m igt pnrLüuliercai evemeena door hei zenden van ooeketton blijk van belangstelling en vanmdddag tiad men gelegenheid den jubilnrifl persoonlijk geluk te wonscheii De receptie werd driik bezüclit SCHEEPVAARTBëRICHTëN Kotleldamadte Uoyd uiteimwg Hiui R prtr 28 Oct va PortSaid Djambi uitr pass 2 Oct Aj lers Kindjani uitr vortr 27 Oct van Colombo Tabamut thuiar paoo 27 Oct Saores KOB Waatbrf ItoUdlaaat IMft vertr 28 Oet T OaHao a Clüll Ntckerie ulte rr 27 Oct te Mader HoUand Alferlka MjB Yok Uani OIT M Oe IlitlWlftlIl t Xew Yoi k 7 uiderdUk v Nni Mfana a RntWldam Ijaaa 30 Oct Uiaid Verhooging vu de paaaagapiHlaaft naar Ia K De djratit der Jlteeiairaart UaaiMliav pij NedeHand ens ottardameche Ua deeU mfede dat Jyi TWgens de onarme l Igsng van de exploitatoekosten der acbepen gadwongen sijQ de pasaagetarirven asar Nadcrrtandschlndiè met isisaagl van 1921 aoowel voor eerste en twee4 oia voo r derde kdaase passage te varhMgea Ook et tarief voor pasaage per vilchtboot aal met ingang van 1921 wordea ker JabUcum Dte heer G v d Düngen concienge van Airti Legii wiaa heden 25 jaar in gemeentedienist eerst als agent van politie en sedert 13 jaar in vorengenoemde functie Van het doigieilüksch bestuur der genyente nwohit hü een Bchjüfitelyke felicitatie ontvangen Ni nw Schouwbiwg De BoenMibaron Hett gieoaelschai van het Rozentlheater uit Ajmatepdam gaf hier gjlflterenavond wederom en opvoering wm de succes Qparette jde Boranelbama mat Piet K 9d r in den ihoofidrol De aaOl Ivob op d hiOO i re rantWJ goed beaet en er is hartelijk en vwel laohen wBAf Jle Oianleiding toe waa De byïpoien w erden weo oed ge ipeeld door de domes Somathinii KSSller vmn I k en Heilbron terwijl van de heeiren péciaa3 Herre de Vos André vian DUU en Jos Maartenbroek een woord van lof toefcnmt Op enkele taledne vded es na w iid er vlot göspeeid oofc het orfcestje weerde zien daftper Het waa een aardfige awnd ingediend om over te gaan tot het bouwen van een derde lokaal aan de schoot voor M ULO Nadat dit voorstel mede door de heeren Heusdens en van Dük wm verdedigd en door bijne a venge léden i as beS en vooral door den W tooMer telaan werd het verworpen met 8 ttemmen en temden de heeren Heusdens Beüen en van Dük vóór Als lid der commissie tot welnng van schoolverzuim werd met alg stemmen herkoien de beer Maaskant ö Vervelens stelde de Voorzitter Je lö lmdeling v de begrooting aan de ojrde Door den heer B Batelaan werd verslag uitgeScht nmmens de fin commlMie iDe com onae KouyiKN BoMlilr ia M Garoetsclw Hat Garoetacha is eveneens getftffOsi door enorm regai ti de ondeill i pi ag Goonoesw Badega aün tien bouwa te schoven In de ofdeeliogen Tjaintfri 9i Waroengsimpang ia hetaelfde het gevl De bevolking vlucht door een panisehen lArlk T bugaarkeuken Gedurende de mnand Septpmber lït20 uerdMi In do Volkagaarkeukem alhier TkM ht in de zoal 2775 portiPm at gehaald 71p portion totaal 3491 portion nbiniache ni iljj dwd n en nu wil Ce Uïtente müMiiien denkeTid aan t wreekwxwrdi dat ged lde smart haJve amaj i iü die nootUüideade IwndMt txrt edlouir bieiigen 2 e Voaaische ZedtvAig verneemt van betrouwbare syde uit Weenwi dat te Washinciton beJoend is Kemoalat dat de subcommii B te Poirijé hét vooratei heeft rïttaan om een economische confereaitif vtm slle Miiid len £Xiro e che ittateai bijeen t roepen aU voortzetifainc van de fünaneïeelc conferenvtie te BnisseJ liet voorst J Lb ultgectaan van AfliKrika en Kinband Aan au conXarenitie zouden deelnemen Djltsciiland Ooateraryic TH techo S4owiakiJei Zi JidSlawlë Poien Hon jarije en miaechier ooit Roemenie en Buigurije De toestemminfc van Itaiië en Bel pë moet zeloer mjin De bladen vernemen uit Praax l t te Tepilitiz on R ichuiberg in Botiem n tUd 3ni Ie voHj e w eek geivdendle feeatdiafpm van dem TajechoSlowBldBchen staAt roote hvAtmiÊporifi uaóen door de 1 techi ho soldaten zijn geschied Me de opmiiminf van het Keizer Parana Jmet eüeniatedieiit eiscKten De soldaten dionjfesï het oude Hta lhui tic TeipÜtz bininesi ruk en ne tt n iHutBchland herinnerende wandvwmioningwi af en flloe en d ruiten topot Te Reichenberg dronigfen ae het raadhuin bii nen omttat de ffemeonteraad een fee tbotoo gtin van de soldaten voor het rearthui vertwdem had en bedreifijiien d n burgemeesAer tot h j ten alobte op aanraden van een Tsjechische afffevaardijpde vwrtoaiirrte voor het geweid te moeten wyikem De Re chenliemgiBche en Teptitoer ffemeentwradun heijlbeti in beketidmeJcdngen tegen dez gcbeuïteniMen ten aterioate Rcproteateenl I e Bel edie BOKdaUaten zi ii In eem conffros byaengïfcomen om te beslisfieji over al of niet aaneluiting bij Moskou De Becrobari der partij bestreed Zaterdag de 21 punten van Moaktou en siteldi daarop met Vtamlervelde een motrie voor weQÜEe veridaart diat de 21 punten niet alleen oen pogWig bobeekenen om het p Tiktariaat te verdeolen nuww teven e i ontkenning sUn van de sociatiatieche RTondtMciaueilen zoioals de re op de intemationale congressen zijn opg steJd Bij de b 8preldnig of men zich by i wteede af bij de dealde intematloniale moet antluLten heeft Vandetfvelde een ficllcn aanval godaan op het boljjwwdamie H j Ibrachjt de ontroereiKle beroepen over we fco de aocialiatem van Georjrië AïeifljeW jan en Rnciti aan don Don he Vben fï encri tot ihum pairt jgeniOotein in het westen en waarin de maseianiKMniden op de bevolkini ttx rdCTi medegedeeld BUITBNLANPaCH NTEUW3 BEU3IE Dnalgflndts tratnabaltiRf Het trartiipersonoel te Brussel heeft zich uitigceproken vooir een Bitaldng om loonsvei uKjgiing te kirijgon Besloten werd echter diie stakliur noc op Zondag noch op Miaandafc te dtoen uitbi 4 en FRANKRIJK Spoorwegongeluk In I Vankirijk Ihe wioer eeci em8tlt ajwoiwegongekik plaate iï ehad dat wc niet BODveeï slachbofferB eLsch te ah de xxunp van enScele weken K lcdem doch dei toch aeer noodjobtig gevwilgen ïiad Hy het station aharte ia in Len nacht van Zatoniag op kmdajg de meltrein Partls Bre t vian terzijde aangereden door eett goeder entre n De aiieltrein werd door Uen 8üed wen irein aangereden welKe mr t nelhold v n 60 KJH reed Er ontstond © en giroote paniek en oaidcluid g ichi eeuw vluchtten de passax iei uit dien trein en rtendem Krillend de spooribaan over De soeltrein zat stampvol in Wirhand miet AUeiiheiL gem voor weJIke k legenheid zich vele paaaagvers naar huii geboorteplaats begnven De goederentrein Jiep op 2 pio stwagiens die acbteo do locofïïoüef stonden welke wagiena ge e I f tuk vlogien De locomotief wu den goederentrein viel omver en de stoom ontanapibe onder een weeM iJk g Tusschendeks II In Hymouth nwcht njenmnd van booird door die vele Duvtsciw paauaKuers AiLniu W n tioen vuel AtTünuper dan nu Wtel ju K n wu er véél l Ptui ezwn hii mieest muiitauen djje naar hun vaderladul teipuirt rd ji Üiin 12 uur w iid Het aiuceir weei KelJcJut want u avonds moeaaen wii in ue Golf van Biacate zun liet zjt voemanb kJenldhof Je weet dat i aJtitd de schrA Man de leoreu naair IVn tiuEal en wder Om 11 uur paaeeonlen wtii Bmtaaire en waren we in de baruchite Kiolf Sr bond een 9tevi e bniea en at heel 0au v had Je t heve leven Kaande Twee van ml miB ts werden warMnoel ook al xeea eit dte een was soo vorBtanddA om in den nacht naar boven in de iiimcho lucht te caan maar da ander bleef maar in sijn kooi wuutr hii al heel l itw iïTOobe herrie kreeg met xün bepe dlanibuurmian De aLapers ujt hun dominel oi ge h rÜDt wapen verduiveld nijihir en inve4Ha in hei doakwr nvet schoenen in de richting van het la wiaai totdat de dilfke badstewmrd een pootijpe kerel den neeluekien maat zonder nardon uit ziin loooa Jichtte en n ar boven sleetite met de harte Ujk nesneende waarBchuwóiv dat als hii nog eem het hart in zlin lijf had beneden te fcomtm het hem ijïerouwen mul Na dexe kle nachtelijke scène kwnden wij ndeIQk ruitiA aiapen Ik naste een nnofieat ndiddel ta rea seaciKAobe toe at wel en wsriate hijid en ik hth ma daardoor on het lamPBnda aehip beat irohouden Don moe t Je and r B Man 4 kdUnen vooiml Stel je TOOT fe aoo tt ndic t vodien n dan TiiaH De machLn iist van deze machine wern deod De entployé van een spoorwagen rd gedood eveoola een pa sag ier van ihet volgend deide 4ifl s rijtujg Meer dan dertiff pofisagnatra wwtdeo licht gewond Wat den meeaten indrruk maakit lia dat 00 dit ongeluk te wyten is aan een verkeerden wnaselstand hetgeen ücli den Iaatsten tüd he rhaaldeljjk voordoet en wiaardoor ree mee rdere ernstige ongeüukkien lylaata gevxmden heUwn OorspironkeliJk werd dioor Havaa gieseiwl dat de nróniater van Openbare Werken I TroctjueT zach ook in den trein mm hefcben bevondwi Het ia later gebleken dat dJt lüet het gwol waa BINNENLAM De broodi iJzen Het hoofdbefituur dnr Nederl andeche vfrteemgiing VBa weiriageviers lin het bakk erM edrijf schrüfit De door den miniaber van landbouw vastgefitdde verlaging van den Hijs van reg C enijigtsbSoem met ƒ 1 50 pe r 100 K G kian en aal geenertoi invloed op den iwoodprüs Mbben omdat de Tetfeeringsbloem vertnenfid als deü is m et iTO8 e en aajdappeliTïcel en deriialve van mindere kmnailiteLt bijiia ndet meer door de ibafikiery van de rageoring wiordt genomen iD bakiiers verwerrkl n thans uivere vrije tarw etAoem v iaanin gee n rogge eoi aardappelmeel vooirkoinlt De prija van deze vrije bloem heeft igieen varandeniaig ondergiaan en is aanzienlyik ihooger dan te van de mageering bioem Aian den mrinister ia toegezonden een afdruk van een op veraoek van alle wierkigoverworganisatjes in het baikkerabedrijf ioor prof J G Ch Volmer hoogleeraei lan de Technische IloogeschooJ en de HandeJiahoogeschooI u bgebrachit rappofrt beitrefi ende den koatenden pKis vbji wit Winterhrood uit welk rapport biyklt dat de tliams geldende bsroodpxijzien niet fcunnen worden verlaagd HendenkingsdMilenHt Koiting van Griekenland Ziitciniiigoclitoncl lu oft bijgewoond loiir vortL igen wiïof rtigors der Koniii ilij V ftimilio liet corjw diplomatique en v rsclüllondo civieJe eü militaire lutn riteiion een hürdoiikingsiüenst pliiais g tliid in de Grie Bche kapel Ie sGra ï rilim o Ho Griokscho gezint do heer Knphambólis dankte voor do et oondc i elanfistelling FINANCIEELE BERICHTEN WISSELKOERSEN Officieele noteering te Amsterdam 29 October 1920 28 Oct 29 Oci Lond 11 39 il 1 Berlijn 4 37 4 27 H Pajijs 20 80 21 Bruased 22 05 22 20 Zwitserland 61 60 51 60 Weenan 1 02Vi 1 02 Kjpenhagen 46 20 44 70 Stockholm 63 70 63 60 Ohristianda 44 90 44 2 5 New York 3 27 28 3 27 Slotkoersen van heden nog niet oiitvanRen GeonoenteLecningen De gemeenteraad van VlLisaÓngen heeft met algemeene atofnmc een voor steJ van B en W aiangeniomen tot het aangaan eener geldleeniing van ƒ 640 000 tenten een rtTite vaai ten hoogste 6Mi De door de gemeente Siittard uitgeaclireven 7 r leening van f 2 milLioen is infl Jukt Slechte voor ƒ 200 000 is ingeschreven Vlooir eenjge maanden mislukte evsneena de 6 leemng dier gfiimeente Ok de raad te Purmerend heeft be silotf i tot een 7 T f geldleeniing aan te gaan van ƒ 111 000 af te lossen in 40 jaren ten belioeve van de bouw vion radddenstand woningen B en Wi van s Gravenhage he iben een aanbieding ontviangen tot het aangnan voortdurend die etensluch t om je heenl Ik heb de kerele bewonderd so 2 oed ails sm aich hielden aia ze met een stalen irezuchi m de aaJona bleven bedienen of een blud bonreilH de trap oip en of balanceerden Kn vertei me ook eenif wOit voerden Jullie s avonda in het lOKÓes uit s Aivionda was het door raana bee cezelldK zelldKEr werden farieven gieschreven aan fiamilie en meisiea an varder kreeE Ie allerM beteeitde avonbureia te hooren Km dai 1al en mooie soms verscheidene wijtenbu ondervinding hoe een belda U ipnba nx m tie rechtooai ar uit aair een had zelfb j e2et n t Was sonu kK steliik 7oo aiKdie lui e n advocaat b v konden nailoei en pleidooien met een stevoir Jonlaanncn accent hielden En talng Ket ondfer eSikaar aoeAl Niet altwL Vooral niet al een stelletje tot laai in den nacht aat te kaarreni zoodong 3 6 daior nwe becsig wuren aiag het nog wiel maai o iiemel ais er jifaweIcend moest woi n Ais dan is anderen door ihet lawaai woioker warden ha 1 ie c e heibel eerst gped giaande Ecu rescheid en etsi frevloek en dé centen wiaa r het om ging tenslotte over den vloer Maar oor da r leeide je doovlieen BÜapen In Spanje deden we Corona aan een ixrach tig tusechen de rotsen galeiren stadje Eten mafi ia kleine achuitjea met sinaasappelen Biffaretten wiün port en cognac wloofl op onze hoot aan Bc had het juist extra druk met den Zondag voor ons m f fhet eoctra uitenbreód duier voor de nassagters alieabe ve een rustdag Wij kregen krentenfarood dat woe ona ZoodaoQmenu KwBnUen er nog paaaagóers aan oofdT Veel Smnjaanlien 3e klas Tias a riers ner goldleening aw t ƒ 6 000 000 tej en den koere van y9 2 r en een rente van S 7 fl jaars Zü zal wonien geaJoben voor den Itid van drie jaar met affloaalng m dk der jaj on 1921 1922 en 1923 van ƒ 2 00D 00O TELEGRAFISCH WEERBERICHT orwaoliting Matifïe OoHlelijke tot Xulilelijke wind helder tol li lit Ix WolM droog weer lichte vorst i naehts xelf lo tomperatmw overdag GEMENGDE BERICHTEN Dh Bchermerhonu Da N J C Schermerhom is door twee politieagenten in burger uit Brussel naar Rozend gebracht en Zaterdag aangekomen De heer Harinck administrateur van De Wapens Noder waarvan de heer Schermerhorn redacteur is deelde hpt volgende mede De heer Schermerhom is allesbehalve te spreken ovtr de behandeling die hü van de Belgische politie heeft ondervonden Na zijn aiTestatie werd hü naar de Htadsgevangenis getracht waar hij den ven aren avond en den nacht in eci cel moest doorbrengen In den ochtend werd liy per automobiel naar de U jksgevangenis overgebtacht waar hij nadat de gebruikelijke administratieve formaliteitpn waien vervuld foto s en vingerafdrukken van hem genomen werden Vervolgen i werd hem ais verblyf aangewezen ecti onziwlelyke cel waar hij vei blijf hield tot Zattrdagochtcnd 6 uur toen hem wenl aangezegd zich gereed te maken voor het transport naar Nederland De gevangenne mjng bleek inderdaa l op bevel van het Departement van Justitie te zyn geschied De rechercheur die Schermerhurn arresteerde had beiiel dit óók te doen wanneer de papieren in onle zouden blyken te zijn De Rottcrdamsche Handels en Landbouw bank Overtreding der Loterijwerr De politie te Rotterdam heeft Zaterdagmorgen beslag gelegd op de bescheiden van de twee trekkingen der pre mie leening van de jRotterdamsche Handels en Landbouw Bank te Rotteniam tr r zake van vcrmoedpiijkö overtieding der Lotfrywet De trekking ia dientengevolge niet doorgegaan Een belasting kwestie De verordening op de Plaa+s iyke Inkomsten be la sting te Rotteniam bepaalt dat de aangifte van het zuiver inkonen moet ge8chie len volgens den toestand bekend op den len Januari van het belastingjaar De aangiftebiljetten zijn door de rykaambtenaren ingevuld in het begin van dit jaar toen hun het bezoldigingsbesluit van 1920 althans officieel nog niet bekend was Op 1 Januari bestond dat bezoldigingsbesluit trouwens nog niet Het gemeentebestuur heeft de aAnslagbiljetten voor de meeste rijksambteniyren pas dezer dagen uitgereikt Het bialapbbaar inkomon is met afwijking van de aangifte l cekend volgens de inkomen ljr in dat be 2oIdiglngsbes uit genoemd Behalve dat de bedoelde rijkaambtenaren nu ge lwongen woHfn binnen twee maanden hun fcheele belasting aan de gemeente te voldoen v at de moesten juist in lilt dure seizoen in de grootste mopilykheden brengt maken zij bezwaar tegen den n iar hun mecning onwettig n hoogen aanslag Voor een belastbaar inkomvn van bijv f 2500 moet ƒ 181 gemeentebelasting betaald woixlen Het gevolg is dat zij in massa reelamecren Als het Gemeentebestuur op het eenmaal ingenomen standpunt blijft stjian zal de zaak voorgelegd worden aan G ileputeerde Staten Aangehouden De politie te Dusswldorf heeft de hand gelegd up de twee Duitschors die de villa van 1 familie Van Heel te Kus sen en het jachthuifa van mr A Capedose te Diepenveen hebben leeg gestolen Ongeveer een wagenvracht gestolen goed waaron ler het tafelzilver der familie Van Heel juweelen lijfgoederen etc zyn te Dusseldorp opgespoord en Vnjdag door den marechaussee te Deventer naar Nederland teruggebracht De daders ziJn de 23 jarige W B een letterzetter die drie jaren te Almelo heeft gewerkt en de 2Ö jarige A B Eerstgenoemde werd door T ten Velde den jachtopziener van mr Capadose omniddellijk herkeml als de persoon die bij zyn viucht uit het jachthuis uit een broWning schoten op hem loste B was bü zyn aanhouding gekleed in de jachtuitruBting van mr Capadose en be lienden wiaarmee wii dus ti ma kein zlouden krygan Op je spuLiefli posöen waarschuwuie de hofn eei r ons ZooaJb Jater bleek w fl deze wiaar chuwunir woi nowdijT Vvlat wbjs dat een scJiumuir z o l o ni t hun bioote voeten en iB escheuide kueeren ii ig enaiardig volk die Spanjolenl LuiJruchtug heftig gesticuieerend en ovi i vie kiemste tóeinidtheden dadeUik heme Some hadden ze uneens hevupe ruz e due weer even gauw geduwd wae ook Dan aiaten ze iiiaar in de wwnbe te buren In Lissaboii krog n w e jmk 66n stel Porba eezen iac e weer een andere type nóg lujlimchUger en nog hav looaex In Laasabom werd de heele Frjfiia van onder tot boven dooizocht dioor kdaine to le tanden gewaoende kereltjes douanei ekor Met Juin pücht namen ze het ffloo nauw niet wel jaeoen zc luidruchiiir om cuBarettoe om gin en om vano BjKftreftteffi jenever en wwn wax Tie Jo egien ook Hoe weet nieinand alleen imsbe een van ons boen ae allanr weir m ar i liefst 28 doosjes aiaaretten O het aehbeirdek wenl in liasabon mieel markt iRehotidefl Wat v dat een mooi xeTiicHl al die manakrantera de meenten an hunne natkmale fciieedierdracht met bonte doeken om En s avonds bil stal maanlicht en een strakdten terrenhamel dansten ze de dansen van hun land met rythmisch handireildap en tambouriinsiag op Ewasrmoedig harmomkawijsjes Om nooit te veawieben D vrouwen mooie tvp6fi uit het hiDOggebergte zaten r sn iJKentt en atajend onrfiecn Wü wierden er allen door getroffen I Dl dog daarop begnn don eindedük de ijgToote vaairt de gtroote ovestocht ovetden oceaan van 11 dojren naar het itfxA Beiden ontkennen iets met den diefstal Uitstaande te hebben en zeggen het gestolen aan de Nederlantlsche grens te hebben gekocht van een hun onbekend persoon Evenwel herkenden de boeren die het gestelene per wagen vervoerden van TubbergvR naar de grens beiden als hun lastge vers W B had in het jachthuis te Diepenveen zijn eigen kleeren achtergelaten die door zijn moeder zyn herkend als het pak door haar zoon gedragen toen hü onlangs naar Holland vertrok Logger gestrand Gisterochtend is bij Maassluis oen vischlogger gestrand op de overbly fselen van ben gestrand zeilschip De bemanning is door de lood oot gered Een bergingsvaartmg pompt het schip leeg zoodat er kahs i dat het op kan worden gebracht Schip verongelakt De schipper J Ruiter en zijn zoon varende op het motorschip Neptunua zijn verdronken Het schip is vermoedelijk ten gevolge van den mist op de Zuiderzee verongelukt Dp nood in Oostenrijk Naar gemeld wordt ia Da Van der Voort van Züp lid van de Tweede Kamer als voorzitter van het AmerikoanschNeder landschc Comité voor noodlydende Proteatantsche kinderen Jn Hongarije naar Boedapest vertrokken met de opdracht om ter plaatse maatregelen te trefferi voor het oprichten van zoogenaamde Warmestuben verwarmde lokalen waar de kinderen kunnen verblijven en eenige keeren daags worden gevoed Berooving In een huis aan de Wijde Ijombardsteeg te Amsterdam is een 16 jarig jongmensch berooid van 2600 gulden 4000 marken en löOO kronen Als verdacht van deze berooving 18 een 21 jarige vrouw aangehouden In een woning aan het Oude Kerksplein te Amsterdam is een man beroofd van ƒ 3080 Als verdacht hieraan schuldig te zijn zijn aangehouden twee mannen en drie vrouwen Een 38 jarig man ia in een ander huis aan het Oude Kerksplein beroofd van ƒ 11 025 Deze laatste beroofde was een Duitscher die een paar dagen in ons land vertoefde om geld in ontvangst te nemen Hbld De 8 Juni stakers Naar de Tijd verneemt hebben B en W van Amsterdam geen termen aanwezig geacht op het verzoek van het scheidsgerecht in te gaan en het Weriklieden reglement te wijzigen Het gevolg is dat de directeuren der diensten die de 8 Juniata kers voor straf hebben voorgedragen heden buiten tegenwoordigheid der werklieden gehoord zullen worden Na het z g besloten verhoor zou het scheidsgerecht hedenmiddag weer een zitting houden om nogmaals de aangeklaagde gemeentewerklieden te hooren Bij dit tweede verhoor zullen de betrokken bedryfsdirecteuren tegenwoordig zyn Ernstig spoorwegongeval In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft by Borne een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad De goederentrein uit Hengelo die kwart voor één te Bome aankomt geraakte hoewel der seinen op veilig stonden tengevolge van een verkeerden wisselstand op kopspoor waarop een paar goederenwagens stonden Deze wagens werden natuurlijk vooruit geschoven gingen door hot stootblok en de trein derailleerde Van de 8 personen die zich op den goederentrein bevonden konden er zes nog af spijngün De machinist en de remmer bekwamen daarbij bchte verwondiflgen aan hoofd en handen De remmer Quintemeyer uit Almelo werd in zijn hokje doodgedrukt een der conducteurs geraakte biJ het ip elkaar schuiven tusschen de goederen bekneld zonder dat hij verwond werd Men moest hem echter uit zyn positie verlossen Omtrent de oorzaak verneemt De Courant nog het volgende Na het rangeeren op het rangeerterreinhad een der arbeiders rangeerders verzuimdden sleutel van den wissel te nemen Toende trein met een vaart van 40 K M binnenkwam konden de seinen in verband met hetlaten zitten van den sleutel op den wissel niet werken en reed de trein dus door methet bovenstaande gevolg De dienst onderging geen storing De Justitie was hedenmorgen aanwezig om een onderzoek in te stellen v R o de Janöiro en Buenos Aijnee Ei waa niuar één ankerplaats onderwieig Las Piaijua op de WaniariBche Kilandien Itot nu toe keek ie eigenly k voortdurend uit dan naar dit dan aoir dat tiniont diat was n i Uit nu niets dan water wiater en nofir eens v uber iun aan boord waa t iken üanr haml s jouftTen en behoorUik malitaiiemem ook lederen niH ng ai Ittwam de kiaoitem met ziim otfiicieren inspecteeren en wee ie getbeente als de boel niet in onde wias e AlüddagB was Jik veeJ vrü ik ing tlan raeeabaJ op het dek wraten met miin maats of toen lik zoo wat Sipaansch had opgevangen met de Sipanjolen dde oltiid by ons kwiamen iiggien Hoe meer wij den equaUw naderden hoe meer wü alles zooveel inogeliik buihen op het dek dteden zelBs liepen wie er s nachts want beneden met een tenuperatuur wan een 100 r Plahrenheit was het giauw ndet mieer uit te houden Ik heb daar heel letóter oro miin Btroooak geslapen Zoo was de roote trii ied ren dag hetüelfde In Rio de Janeiro en Buenos Aiires het emd van de re ls mochten wij emdeJijk weer eens van boordt Het was w fl kort maar toch lang srenoeg om een indruk te krügwi van deje beide orachtnsteden Ik heb eohter ook nog al de bagave van boorc möe helpen sjouwen en fooien onK trei ten Dat vied mee en het kwam me in Buenos Airee wèl te oasi Op de terugreis deed zich ndets büzondera voor wü wenneten on het laatst hoe meer Umuidcn nadlarde ala paaiden die den stal ruilden Ein zeg nu eeiw Min se er nooit achter gekomen wie en wat Ie eigenlUk w r Zoo lamnEanwittiBnd wvd De eerste dagen toen olies nog mt nnunelog to Droevige ongevallen De 18 jarige Delftsche student f a Weert ife Vrijdagmiddag te RijswijV C hö op de stoomtram wilde springen gtr len waardoor hem beide bêenen h hand werden afgereden Hy is per naar het Gemeente Ziekenhuis in Den Eb vervoerd alwaar hy spoedig overleed i UU een hooiberg gevallen Te Mariënwaard gemeente Beesd t de landbouwer L en zijn knecht v S b moedelijk door het uitglijden van adulischooven haver uit een hooiberg geviSbLL is aan de gevolgen overleden zijn Jn iheeft een rib gebroken en de hevuiB kneusd Een vegetarisch hotel te Laren BUrioM Onlangs verkocht het waterschap EmT nes verschillende Gooische terreinea b kend ala het Heideveld voor pl m BOOfti aan diverse particulieren Op een deter tar reinen bouwt nu een Amsterdaraache n binatie naar de Hotelhouder m ifc groot vegetarisch hotel pension n i grens LarenBlaricum LANDBOUW Betiitrtjding van mond en klauvner Do N It Ct maakt melding v mi idel tegen mond en klauwzeer met Dices toegepast door den heer J ¥ gs da Berg Hzn directeur van een ch etpi whe ft briek De heer Van den Berg heeft iu ZuidAfnka in de chemische industrie gevtikt kwam in 1910 hier te lande terug en Matigde een chemische fabriek In Zuid Afriki had hij op tal van hoeven besmettelijke veeïiekten als runderpest en mond en klwwzeer lecren kennen tevens maakte hy dau kennis met de middelen die de Kaffers tot bestrijding daarvan aanwenden Bü zyn terugkeer naar Nederland bracht hy het huismiddel van de Kaffers tem het monden klauwzeer mee althanshet recept ei van en toen in den oorlogsti d eöb fabriek stil moest liggen door gebrek aan grond stoffen nam hij het opnieuw ter hand stelde het middel daarna doch eenigsiinB gevarieerd samen en begon er proeven mee te doen bij veehouders in den omtrek vu zyn woonplaats Utrecht Tevoren had hy zich door het middel H in te nemen overtuigd dat het geen schfr delijke werking op de inwendige organen uitoefende Een boerenarbeider die met de behandeling van vee goed bekend Is stond hem terzijde De eerste proeven werden gedaan te Maarf scveen op 7 gevallen de uitslag daarvan wekte tot andere proefnemingen op De goede werking van het middel weid bevestigd door proeven in de Gagel een gehucht onder Achttienhoven te Maarsaen Vleuten Harmeien enz Daarna paste de heer Van den Berg het met vertrouwen ook toe op gevallen te Maarsaebroek Zuilen Eede Zeeuwsch Vlaanderen Waterlandkerkje idem Aardenburg idem Borger Dr Gasselte Dr Achttienhovea en Soest Van n aantal dezer gevallen hetftj hij schriftelijke verklaringen door de dienaars afgegeven omtrent den afloop rde behandeling Van de behandelde diMH er geen enkele gestorven het succel bij alle overtuigend Uit de verklaringen en verder uit deteekeningen in het bezit van den heer iMi Berg hfeft het blad om de contte vergemakkelijken de volgende adreivan veehouders overgenomen op wier de heer van den Berg zijn middel heeft pepast Reverse Maarssen 18 koeien 6 pinkeBt Lekkerkerk Harmeien 2e koeien 9 pi ken van der Sluis Harmeien 2 koeien tej Harmeien zyn nog 19 andere gevallen handeld de Wilt Maarsseveen 7 koeia 2 kalveren van RiJn Maarssen 9 kalveren 23 pinken en koeien De gevsllen zp van het vorige jaar Van dit jaar noteerden wij Heinen Maarssen 2 koeien en een jarige stamboekstier van Bemmel MMffr sen 9 koeien Reyerse Maarssfli 6 kneien van Leeuwen XItrecht 9 l ffl i ffnelt Maarssenveen 8 koeien Beomi Maarssen 7 koeien van Engefl Zuilen J fcneien de Geer Zuilen 6 koelen en l stier V Rie Eede 1 koe J Kouwe 3 koeien 3 kaW C de Nonrdt Wat Verkje 3 koeien 6 kalv Modest Wï T Me 6 koeien 4 kalveren Ke BmJ r koeien Hoorveld Borger 1 koe CfA moes Borger 3 koeien Jans VoBj W Rplt 1 koe B Alfrink Gas lte kleien G de Groot Achttienhoven koeien A van Doom Soest 4 koeieni nt Koogrndoom Maarssen 1 j Tal van gevallen ver der op de Eila nog iLK v erd er met veel op mij w T iJi T ue l Ik sprak a JoffdaansftB A h eid ctn da U ek Wat was ik irt ei ci e gcn yk Ken l L e ii J Uittcdbuuid dooj de Jf iluiii ens poo i Silioogte van de neiilfai een soort letectiive J viven te kmopon Een lournaJ chen Eén wiat dat ik een o der diat jk de zoon was van een Jp iueoi tor van een Zuui HoUandsche sö vertrouwden heit eaakje niet Bt beiw j tud miaa r dat ik vroegier jiiJ dse vaart me meer ti oK Vooral hitf boek dat ik gti egeld eiken avon d M liiiaalübe veel mdxuk Zelfs de Jfj iie er ook al van giehoord had jdanUPJ e side i ik eeais aan en informeerde toch in t heanelanaam jn dat ng 2of hij ihet eens lezon mocht B dat ik f e D ïpewooe s ift rtavonds werd ik op een potje jTutee ii in zijn hut en heb ik bem t koit uitgelöïpd hoe nu alles f i 4 L i klaar aat Zelf bleek hii de klemWflO een onzer bekendste profleissoren W Hii zou me ndet afbeulen beloorde IW Hem te doen iwelooven dat ik eens een reisje meemaakte lukte M iDaar wilde hii naet aan Atfifrw Zoo was miin geheim van 6 peaMgaflt voor enkelen opïPeh jj Ik heb van ntijn reis weo ifflt Z ik heb hard mo ten wwrtoen veel g ook geleerd Laiben onderen vooitweld voilgen besloot miin Rullen Eeker deoedüde ervaring SINIDEl Uenlalleo ptaataui vnavr ag TjilaoelMnim 1 oakcnMlaar VanchWende ondanKmtagni DB tu illt verkeer oikariotvi De bnw Ml TJnanoak ia 0N0BBWU Oeknk aaoi owkrwllriuKAIaai Dot gefarek aan caulerwUokraellMai drei UUJot oa hiara dat voor de racaate betreklmng van cnderwtiaeres aande O L aohool te Brode op Laa ai jk o ch 1001 1 4 en voor die te Horen KaMpii Blechta 1 aoUictante had aangemeld Ia dalaatste gemoesila la de aaolga aoWaitluits beaoensd LAWD EN ZEEMACHT Tosolag vaar 4e MlUtalraa De Avondpos T ul ft a wll t dat de joaa wedde van de baroepaoffüciercn oodar oCflciarsn en minderaa te rekenen van 1 oauari jj af auUsn warden voriioegd naat 7 met eau maximum van ƒ 210 aae veriioogang aal wordeai vaootan tol en algelieele haraiaaiag van de jaarwaAdon aal a n tot ataod gafa mwn O NZE DRAADLOOZK DIENST De atemaalng eaUtar da BriUw mUaworitsta IXtNIDBN 1 Nov Zoaalag hoddan vergwlenitagen plaats van mUnaAalders ter vaaMelling van het atandpuM dat te enov er het ratfaeringavooralei moet woidsn ingeoonm Het djatrict Oordi f besloot met groote meerderliead van stemmen de ratjnwortilOM in iSui W ile aan te bevalea da voorwaarden te vorweiijask Bn galtilca bealtssiiw word door ket n4nwerll rsnrbond van Uneariiira en CkaaÉiire gaiMmaa llaannltegvn beaioten de mUnwerkan vaa Yorkahire Notttn mahlre Oeibyalitre Straffordahire de voonoaardall te aavuarden VecUaitei vaa Wlbn vattaaid HBKUJM 1 Mov BUapnlan belaagitMUng heeft in Dultiiche kiincen gewakt het bertcht uit New York van de Herald dal 4a ooauntaala uit dan Sanoat beelotan heeft Wlilaon uil te noodigsn een verklaring af te leggen over de voorwaanlen waarop Duitachland en vswenattMand wisiacllte Annolearliig vaa kealatUagao IXJONDEm 1 Nov Uit Haadiaolar wvrdt gwnekl dat men aiöh verontruM ever da uouIeai4iig van vale beataUkmoa katoenwarea door de AanaHka De MoaChester hondelakamer heeft tagoai Deodardag een vergadering beJagd van daaiMl geintereeaeerde fJrtna O LAATSTE BERICHTEN CoBfaraaOe dor Ba ll i iMat W a B HKKUIJN 1 Nov V It IHi conlorwrtlo dtir Balkan Slatan al Ijegiit Ileotmlwr worden gelioiMksk l t p laal aer conlorMitie wordt freoabung gotiotnui r e conforenüo al be oaveo lil mogBlijke wi tloUjko amenwerklni der natlonitle atuten te dwppeti Da Koningskwaalla la Grtahanlaad LUZEKN SI Oct VJ Het Zwllaerache persHgontM iSj ontving van een vroegena AUniater van Koning Constantun een mededealiar vol eni welke da Oiietaclie n40aaring Joor haren geoont t Bern sklt dm SOen JJI monleUsw tot Pnna Paul had tflAvesid in aake de troonopvolgingRdEWaatia mteavp deae outwooaxkle dat hU h l standpont der GrMoiohe regeering niet d ld dat hy door de grondwat geroepen nop cljn de troon te beottügesi Da Grielcaeha troon bakoonia i n vader an d B kreoaprina die nooit van hun rM iten afistood hadden gedaan en aleohta gadwongiai haa vaderland hadtlon verlatesL Koning 0 taatijo aou al n teniakear naar Oriakaalond wvrkelUk va de vrtje Uaultiag van het GrlelflB rtA laten aAenipea Prina Paul aou aledita don de troon kunnen besl jgast ala hst Gnekache volk r eich ondubbelainnlg over uHWak dat hal den teni4 lda r vaa KasuAg OonataaVtta naar Grieireriaisri ni t nacht en d a krooaprina van de troostopwalginc uüahUt Caliaiiia lamlagi KBW YOiItK U t ct V a Kan Iwkgroep onder leiding vaa Morgan aam ha den maatrega om de leentag van 70 100 millioen dollar voor de Cubaaiacka regieering op te brengen teaeiade dan auiiieroogat iSoaneieel Ie sleunsn Da teaeteiHBiag van rtaats davutamaat la voor den laalsislg niet noodWi Grlap pld Bif BAZEL 31 Oct V D Naar de Zalf meldt woedt de gri p hevig in Loiulaa alleen Ie laatste week vorderde 2100 offera De aanial la Biaaea ilaalaad KOPKNHACËN ai Oct V D Volgens mm Ulogfam alt Moakou heerseht aa d proclatnatie van den staat van beleg allerwege een groote opwinding De levensndd delen eommisaie maakt bekend dat de boeten in 11 gouvernementen opgestaan aljit tengevolge van de requlreeringen vaa bruedgtaaa de berichten over vljaadriljke aaavsJlea op het front hebben de opwinding der bevolking nog doen toenemen Er hebben tal van ia hechtenisnemingen plaats gehad daaroader die vaa geaanal Broussdow De cuuraat Prawda matdt dat SI personen die in Siberië aan eene samenxwering teflea de aovjet regeering hadden deelgenomeo den 16 a Oct te Omak liJQ tereehtgeateld Naar we verneiiMm aul he 3e soEiaepvaaHcongrw In da maand Ifei vaii i voigtHid ionr te Hotterdam worden ge