Goudsche Courant, maandag 1 november 1920

U 14459 I AMNNEH8NT8PRIJ8t pat kwartaal f US per WMk 17 CMl mat ZondagMad Mr kwartaal f 2 M par waak 21 cent ovaral waar de beaorging par tooper gsMhiedt non par poat p kwartaal ƒ i T5 met Zaadagdilad ƒ 141 Aboaaemantaa wotdea dagalüka aaagaaoman saa oa Buiaati Markl SI OOUDA kV aoM agaatan dea boejdiaadol ea da poatfcaatoraaï ADVERTBSITUiPBIJS Uit Gouda aa on rtrekan bebooraada tot daa baiorgkring l t regala ƒ 1 JO elke regel meer f 11 15 Vaa bmtaa 3ouda aa daa baiorgkrmg 1 5 ragel ƒ LU elke regel meer ƒ 0 M Advarteatiia van publiaka vinaakattikhedeu 15 cMt per rflgal Adverunbta ia kat Za rdacnumuar IQ t yUag op daa prü IMaelii IWtf Interc 546 Keuze van regeeringshoofden prfM Paal wdgcrt d n Gricluchu troon Hd wonacht uitapraak door MD plebisciet Prvaidentoverldfzilig in Amerika Betooging te NewYork Vóór VlaanuKh in t bestuur De Bocialistttn bUiven deelnemen uut de regeering De 21 punt n van Mookou verworpen Bt jcvicksche protesten ie Londen Wilna s toekomst Poolsch Uthausche gevechten Str d in Ierland Tienduizend Armeniërs vermoord ONis OVBKZiCHT maeskde iniM Paut g a beaUsamv ba Inun Dwa nauMU voot de wU whu net juTieriOKne Toea na den staatHgiMV vna Vendnrioa bBHsag Kioiastauvtuci er in toeatomde Obtm KoUiiid te veriAten nam de joitge AJexanifar den hem geboden tpocn aan waaridivniuildk erwegead dat dexe oplo silnir mr t ooigienUik fe bedtw was en da t het dl eeoice maniueir wiu om d kroon toot dynasiM m t al enweo voor s tedtr in t hQKoatkr bewtMnie tot en betcc t am ayn aan ebrokMi de Pranaehcn C ekealoind iu t meer bedreiBdea n het levnar rooir een buig iroonloff die leker BM syn uit g fccx ceii wanneer Konelantiljn neh had wiJJsii bandhaTOn ffeweken vnas Aiexandeg is naiet meer dan een w eiriotiiuff ffeweest in de handen van VevuzeSos kliek hii regeerde m naonx mdeoidaad maa het it prenuer diue de lakem uiitdeeldle en dte r met OTCO dacht KicniiBtaot jn of cx lcroon1 rma Geortpt ooiit weer in Gnekcollaiid te bteii beruigÖdeCTen Aiexander s dood tenffevolffe van eien pebeeit heeft de kiw stLe accuut fferoaaict De Kamer die oaleLng naar hma ffeccond ea ns weml nogimAiaU lnjeenfferoec en en se ailffti lu dW de bouer vaa d n over iA ne pruw Pwil den kxNuntfï bou nu crt in DiMig n In afWaohbing diat deaie den tirooa Sil buDoien besbj Kn werd aidnuraaJ Koen dMnoiia een Vienixedoc nuui dae een voor aarne ral heeft gespeeld by de abaoftagreefi M legenit aangeweaen en de Gneksche re RVent te Bem onifaving de opdiracht Finns Baud de medeelmig diat h4 aU opvo l ïer nas aangeweaen oiw r te brenfpan Pmns ftiul waa luet verruJot hnj t vernenwn Tan de tijduiig dat men he m den lasi van het looiunigschap op de schouders nl lefc en hu vroeg vner uur bedenktud en na aüoop daarran bracht de ad udiaiit vian ex jooaung Kans4iaiiit jn Paul s zdens wyze over £ wias vian ineeiuing maar luet Bonder meer den troon be kunnen aanvaarden due iBomt u met hem to diacih lajn vader mena constatutioneefle cpnAgex pnina George ta Nech de bomuig noch de kroon pnns soo zeide prmfi Paul hebben van hun rechten afsiband giedsan s j njn ge dwongen gieworden Gonekenland te veiia tan om aan een hooigen patmobiischen ieht te jpehooinaunen en koounir Konetantijn heeft steeds vwküaard ïijn torugloeer our diene aühaakeitik te mllen maJcen u de vrfje vollsuitdruUkmff vian hot GrvA ehe voUl Ondetr dexe onwitattdixheden Fauiiietow STERKE MAC Naar hftt Sehotsch van 5 R CROCKETT Geauthoriseerde vertaling van L P WESSEUNK T BOSSUM NAdnüc rert odtn 27j Zlï hW d ooffen op en widha hem naar nieecter Deze was v rdierp t tn sijn Vdx tÜMs met nyn nkag eren wyavuiiger de t aangevend terwui de bekende regels hun rytkmflia tot hem dooirdpontfen U met gmg z j voort Jk ben obj w oren aUoen U beihoKMt niet tnt onaen M wat u ook moofft M S n En atj Mfde dit tf xachties b j oiOeir daUdnr a het aachtate geluid van het plmne MJ menschen in Lonnrvn kunnen geen racheid maken Ijompe boarenkuikedal wilde de ioiNC MdaiiMkwde lougenaaral AiLa ie ts mO r o m komt aal ik ban wegjagien hen hnnnen n gMn steen np den andenaktenr kmun en tigMMUtrdwe gUnolach op t nat vaa het meiBJa toen sQ hem itm tdde Zoo tMde rij en dftt ion IndenlMd mooie manier tijin om de nuuehcn praten t doen opboodcnl Om rnQn tot w aekalfbnmnl ta nMÜna wi ADVERTEI miN r I dui Heden overleed na een langdurig l den onze geliefde Broeder Behuwdbroeder en Oom da Heel MriiiD Jieob Dixliini m den ouderdom van 67 jaar Namens de Familie H J L KAMSTEEG Gouda 81 October 1920 Bl kens akte 80 September 1920 voor den ondergeteekenden Notan verleden zyn GEWIJZIGD de aUtuten vastgesteld voor do CoülMntiara Inkoopvereemging voor WinkaUera in Kolomale Waren en Comcstiblaa JJAMENWERKING U Gouda De akte is opgenomen in het b voegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 22 23 October 1920 Jio 5338 18 Namena Parttfen J KOEMAN Notaria Nieuwe Schouwburg 2e Vooriil lling in het Abonnemeiil DONDERDAG 4 NOV 8 UUR HKT StHOUWTOONEEL DEUNIVERSEELEERFaENAAM BlUipel in ü bedrUnn tntree voor Leden der Socieleil Loge en Stelles f 2M Balcon ƒ 175 ï I l StiJle ƒ 3 Beleon ƒ 225 G leril voor Leden en NlrtI eden ƒ O 75 Allea nut 10 anteunredilen PliatabeepKliing b J loting en bart jerluop Woenidag J N ember ai S26J 20 Berich t van Inzete Oa Onroerende QoadtTan VLIST geveild ten overstaan van Notaris J KOEMAN den 29 October 1920 njn bji INZET n VERHOOGING in bod gebracht perceel 1 op ƒ 1600 2 8460 8 6100 Teiamen ƒ 14060 De verhooging afslag en combinaUèn bluven Iwpaald op Vr dag 6 November 1920 s voormiddags 11 uur m het Koffiehuis van Mej de Wed UnrENBOGAARD te Vliat Het Tabaksblad WI KKliLAD VOOR WINKELIERS t KOSSIEKS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meest verspreide leienswaardi vakblad Min 20 pagina Rutm SOOO laierB Laag abiHinement BoianKhebbenden zenden hun adrei aan den uitgever J C SCHOEMEIJER Amrtcrdam en i ontvanKcn ipratig 2 waken en proefexemplaar sjw 14 uit SENNA S laboratorinm Sclioonliovea M eo ÜDijioÉD m dooijes van 25 43 en 75 ets ANTON COOPS to Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER Haaitnielit D NAT71JL Stolwiik A N V ZESSEN Sdioonhoren Mmlilkoipjitil Trfmil Soliede Saios en HuiakamerMevbelen all Tafels Stoelen Llutltaatrn Sniegal Sckilderljea Thart U FilAnhouten Buffetten BoehMkasten Clubfauteu Ib Zijdn plualM Ameublementen I eeraaiettbli Kanokmatra wn Wollen ea lekeas Stroomatraaaea aa ml itse SPOTKO0PJB8III N UE3TB ADRn VOOB JONMLDI MET HUWBLUBSPLANNBN lllilKriUTMkiNÉrit ü liUMill ROTTERDAM Telefoon 12800 iCüRALi Prijsverlaging STOOM VERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ DE PELIKAAN GOUDA winkel MARKT 41 J Jahriek en Kantoor FLUW EELENSINGEL 21 22 Telefoon Nos 196 25 34 HKUM I Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen bu deee ter kenma van ingelanden lo dat de begrooting voor het dienstjaar 1921 gedurende veertien dagen van 2 November tot en met 15 November aanstaande eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal hggen en aldaar tegen betaling der kosten verkrijgbaar IS 2o dat de ingelanden hunne bezwaren tegen deze begroeting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 24 November aanstaande aan de Vereemgde Vergadering moeten inzenden 3o dat de Vereemgde Vergadering op Zaterdag 27 November 1920 in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de tiovenbedoelde begrooting 6341 46 Dykgraaf en Hoogheemraden van Runland PUNACKER Dflkgraaf C W VAN DER POT Bzn Secretaris Leiden 30 October 1920 BENT U EEN KOOKBBr Koopt dan onze groote U geniet 7 kvartier voor ileebt 7 t Als Reclamemerk TIP POP 4 TupImarlEt LANORMKK VKRKOOPINO hineriaen en a p d oh pB n mgou OPHEFFING der F bnek m VERKOOP der Gebouw die wel eens aan iHOOFDPIJir geleden heeft en SENNA S fcSÏT lS MÏ=Z rl±3 ï J J F VAN RIJN te Wagenil ver i GereedKliappen en verderen Inventani der OBU IWOHB STOOMWASSCHKRM Hm 1o 18 aS IT Vn Stoomketel Gebr Stork en Co I XI 2 y 2 M 7 K Warmwaterreservoir 2 X dl iLüi ü li eAen Drufnemen Stoom Water Lucht en G eV uïS I fT i VeutUator Handbooi maehine Puleomeler Köratlng hÏS gebruikte weet b j ondervindh I dat g en BETER en teven 72 ONSCHADELIJKER middel T gen HOOFDPIJN bestait Verkrugiiaar in busje van St la bU S3J4 je ANTON COOPS Ie GeudT S H VAN LOON te Goudi JOH SCHEER Ie BuutieeU I B NATZIJL Ie StolwUk A N VAN ZESSEN te Sehoonhmi éïSd nlfTT T y I u urg met blankg raldenïi l K h J T ravenvarJung 6 drukroUer n ïStó ÏÏ L Ï TT Thomas Bradford £ Co Londen tafelgrootte O 92 x K JLt ltUa Overhemden Strukmachme voor stoom en gas Boorden J S tf T Ce nf WM Boy en Hathhmet roodkop U W ÏÏLlS i B xlegravcn O 76 M d am X 1 20 en O 70 X 1 26 iT deelen Wriagraaohine met rollen 08 M diam X O 36 M Th Bradford Co I n ÏSU teSffiw w H fT = WasilUndelrGoritsïannTs m r S r oedrolwBKens vierwiel ge Bakwagen met lossen kap is Vl ir r f Cylmder SciSfturèau sS ftafêÏÏ atoelen VloBrtleed Copleerpers en Brandkast 0 3ffx0 86X060M Shirley President Breteis 0 30 van 10 12 nte en van 1 ure en op den Verkoopdag van 8 1 nre O Catalogi uitiids verkrijgbaar BOSKOOP Advertentlën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door I A WELLER Zodeweg 72 SoUde mjeiuan in het febmik Binqk ia pr IC WOTgn ai II 14 Jaar aan Rhenmatische Koortsen geleden 4 maal m het ziekenhuis geweest Thans genezen Nierziekte albumuzie blaanickte ziekte der urinewegen ambiica ontat punl zwakte onwillekeurige riKloozing op eiken leeft d geheime zisHit vemajwing vloeiingen gezwellen Impote tie enz Volkomen en nelle geaeilic per brief door de wonderbare plutn extracten van DOKTER DAMMAN schillend voor elke zjekte Men vrage brochure No 85 met tmUm aan ba den Heer SNABIUE ClMh Markt 7 Rotterdam met nauwkearige schrijving der ziekte 4U7 II WADDINXVEEN Advertentiin en abonncmentca dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOH Boekhandel WaddinnfW IPtMlSiLIlPS Gedurende 14 jaar heb ik aan Rheuma tische Koortsen en Kheumatlek geleden Ik ben 4 maal in een iiekenhuis geweest en had daar particuliere medische hulp on der echter eemge blgvende verlichting te l tt A Carpenter 89 Lam beth Walk Londen S E Na gedurende 6 weken De Witl s Nier en Blaaapiilen te hebben gebruikt was ik weder in rtaat te werken Ik hoop dat andere personen die aan dezelfde kwaal luden ook eens tot een proef met deze wonderdadige pülen zullen overgaan Ik beschouw m n geval al zeer merkwaardig tlODhOVEN S042 100 Dit IS slechts éen van de v l duuende gevallen waarbfl met DE WITT Nier en Blaaapiilen een absolute genezing verkregen 18 NI 1 A TANDPASTA W OE BB8TE met NATUURLIJKE THERISCHE OLIEEN bereid dpardoor ANTISEPTISCH en VERFRISSCHEND GraM tabw 71 ou i j Df II fQ f h i m Chem Fakriak OEM HailB Om van een merziekte te genezen moet men beslist de oorzaak het vergiftige un nozuur verwoderen Een werkeUjk afdoend middel moet zoowel door de meien als door de blaas worden opgenomen en mot zooals bd de meeste merpillon het geval 18 door de ingewanden Wanneer men de urine een troebele blauwachtige kleur ziet aannemen oen eigenaardigheid die het gebruik van DE WITT Nier en Blaaspillen van alle ander Morten onderBclieidt dan staat het vaat dat zd liare heilz ic werking op de juiste plaata tt 1 de niften en de blaas hebben uitgeoefend U zuiveren het bloed voor ZWAKKE TANDEN ledere lezer van deze courant die aan PUn m den rug rheumatiek nier on blaaasteenen spit m den rug jicht of aan een andere blaas en merziekte HJdt moet het onmiddelïjk eens met dit beproefde middel WITT Nier en Blaaapiilen tegen ƒ 175 en ƒ 2 75 per doos verkr gbaar Laatstgenoemde doos is 214 maal zoo groot als de eerste en is dus veel voordeeliger PaM Mocht men eemge moeil Uieden bn het veikrtjgen van de echte DE WITT Nieren Blaaspillen ondervmden zendt dan het geld m aan E C DE WITT Co Ltd Den Haag waarna U onmiddellflk een flacon wordt toegezonden Pr j 1 75 en ƒ 2 75 per doo iC BOLDOOT XfiS G bil ANTON Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenachte ultvoeriag betaat zich te HAASTRECHT d heer i SCHBBK AGENDA 4 N v 8 uur Niewn Sduowtnis AowaoBaataroontdliac A BKINKIUK ZOON QOmi fSSS u ï J S VAN LOON lUrkt 5J32 4 59e f larF nii Dinsdag 2 November 1920 GOÜMHË COIRAXT VKHSCHUNT DA6ELUK8 BBHALVR ZON EM FKESrOAtiEN INQEZONDEN NSDBOBBUNGBNi 1 4 ngal f Ui alke regel maar f Mik Op da voorpagina 50 hoogar Qawoaa advartautiia aa iagaaonden nadadaaliagaa bü eoatraci tot laar garedueaaxdaa prija Gniota lattara aa ranüaa wordaa barakaad aaar plaataruimla AdTartaatiia kaaaaa word Ingaaoadaa dpor tuuck akoiii t vaa oliede lluekhaa dalaiaa Advertaatiaburaaux en oaaa Agoataa Bureau M A R KT 31 GOU DA AiMiniaUatle Teler Intarc 82 in ue venéwnj e fibaten fteen men van daag i beduawMi vver M ioeuae van n ei ihieuwe nooM d r regtwriOift o pmmnni vwuueung n eit iunteit puMW Utiwaiueii nuien een Tice pieejaenx iU Nwaaio uiu ruim 4UU voiytsvurtMgeaweordiigertf inaa tauen guuveroeatu iwouerdaa iecnierü en ourgeniKwattuu en diaueauaiL anuere w t gevers en amocenuuvui MMtnku geiuMMu itMt uibegniip van tke der vMouweo zaï n L aamtaii atamiaujeUen uk ongeveer d ei ULog ruim M nuiuoea bedrti ren JNoott ibetiii er een vwuteouv pimMa gevoomiMi faUe uk een omvang oad i B n i Hgiih m fifum geweeat aooruit d cor3iM i uüdeaL van de Iwiiy Newa in ew ork 0111 deoe redenen er wordt oist quer getapt de vrouwen habbea d bedUseeMe tem en vaCtan de zaak emebig est berwQl de waak oaanlheiid van dw pers vim4 W de oude l o uti ke mMhoden a uit av i heeft tegengeÉMHtden t komtm ytm eandtdalM in aanmer kutf gouverneur Cox denwcraat senator Hardline republikein tiugern Debs aocia liet en Uhnabeneen vian den baarm en ar beidenabonid Uet u te verwachten d t vele mnuitatrevenden die in IQlü hun stem op WiDodaww WUtoon uitbrachten tluuw i ebs of Qhnetenaen auilen ateunen dte overigens voor de befpaling van den duduitaitag van weinig belang rijn Be preaidentaverkiMing k in technisch opncht indirect lüike staat kaeat overeen koniNitig üga bevolking een aaabaJ gedele peerden voor het kiescollega dtt cte euid besiisainc neemt en de ged Mgeerden van eHoen staat moeten en btoe iwaen in 11iX9 waren er b i gediieileveeirden en de meeröerheud van Wiison bedroeg stemmen l e uLtslag v n de veouueiung was Wïlson O 12 dub en Hughes B 638 2J1 stemmen meerderheud büi öbö l hans laat het mch aanzien dat de refMiblikaanen sullen wsn nen De democraten schijnen vast in tbe jülL te z n van de dertien irtaten van het aohde bilden met 136 stemmen Ondier het beatuur van V idson heeft het uiden veel voorapoed genoten wat een der klachten in het Noorden ii Anderauds schijnen de Oostelijke staten even vast re publikeuuch te ayn In New York met 4ö stenunen un de kansen van Harding uit muntend De atiHjd tusschen de bende candodaten mket de meeüie kans kan het beat als volgt worden gekuuraktenseeird Harding is protecturauaUsdi en voor stander van Aiuenka s isolement Cox is voor een gematigde Vo4kieaftx nda politiek en tegen een verdere uwtAmudung vnn de Amenkaansche protectie Naar de Dauly Telegrapih venveemt heeft Donderdagavond te New York een beboogong pdaats gehad voor de repubii k nsche part Er waren IbMO deel nenwm elk met een electrjaohe toorta Aanhet hoofd van den stoet nuuxheerde nou vemeur Ooodidgv Kr wnren x er veel vTDUwien onder de deelnenkenrs Men had on N K ïork nog nooU zulk een groote be toogimg geaen Wat met aoo heel verwondarlUk u vree ger was een demonstratie een mtaonderung nu leven w In sn tUd van b too gingen Men demonstreert en manifesteert VKK r i iA B en nog wat en t ligt dan ook geheel in de l jn dat de Vüamuigen hun r chbea pogen te Icr fMi door demonatree rtn Gisteren nmmfeateerden te Anbwer pen duizenden Vlanungen om van den fitaat de stemnung der wi t vnt de ver vlaameching dbr besturen te eischwi liten onafzienbare ab t met honderdien gdde vtlagg en uit aiUe hoeken van het land trok langn de lanen en vooibU het huls van dr l Wns van Couwelaert om den vader der reedb m de iouner der voUaavertegeowoor diigera gestemde wet te huldigen Ben grootache vergadering had plaata in den buiveiknng vete Vloamsche pariemeota leden wtuwn aanweaig met aan hun hoofd die ministère mn State HellepuU en Van de Vüfwne Het woord werd gevoerd door Leiwn dr Van de Perre mejuffrouw Belpaire en Pnuu van Oauwaiaeri wuen onder eene eindetooae ovatie bloemen wer den aangeboden en afbeeldsel van het Ro denibach tani U eeld door Jules Lagae JSa een laogdunge beraadsla png hec t het congrea der ttelgische aociallMen met 447 OUU Mgen iUJüW sbenMnea n ÖUOU onthwuUiHBiin aan HttVr WHk MMaMin vuuirin wordt besioben aan da regeermgte bi jven deelnemen V K rtB werd een motie aangenomsn naarm d 1 voorwaarden van Moakou jwaniwmetijk vettiidaaixi worden terwul de raoUe verder de bolsjewistische poUUek veiw rdeelt Vleel Bucces beeft de sovjet dus met mM haar oproep tot de sociaUaten van t we ben Uuiga den gewonen diplomattoken weg moet ze pogen contact te krggwi raet d ovenge Iwropeesche landen Met lN len is nu een voorloopigen vrede gesloten en bannemkort sullen de bespre klingen ofver den defuutieven vrede worden hervat Joiffe de leider van de tUissiache vre deeafvaardigang heeft aan vice muusber Dabeki laten weten dat h j began Novem ber te Kiga aal komen Van de lAÓolsche delegatie zullen gem leden vnn d n Land dag meer deel uitmaken Het aantal des kundbgen aal verhoogd worden Tuaachen bolsjewietiseh Rusland en En geland botert het nog maar met Tusschen beide landen heerschl na de muilukkuix d economische onderhandelingen fette Ivk x n se nog met geëuKÜgd maar dat n kken staat gelvk met nusiukk vJij mm VAlsmUkga Vaiuiaar een Vf é4 i vaa scoitirpe OHrtus l e MotuuMisuiu r i fveriig i4 tt iiet uitunatum m t up zha iiuwu hi en n op haar bvurt heett ze tmnta Mi op de vui pers gobua ohl op vryv wya bot uuoihuuouv was geiooanea hu lou de urooa um men hum aanüood met anTVuuxten voor tiet voiit op iHuuflimiDe wysa te langiawin sou hebben geigeveu Oat h b den bea iua oer auns va dus m wenachte en dH net den kroon pium mn de tvoooopviMguig wulde uitaiiui ben i i vrooKten niia ton naUuuïUk ooet Kuuen pfiievat Is te yn de weweluke inieciiuing van den nog aeer jeugdiiig n ptaiB dMoaui sua oiviaa Ledeat broer een atroovoy wMs m nanaen vian VemaaLos aoo ie dut kind een wtukUuig voor ikooatentyn en du na trouwe taa wamt ex nunasMr ummtoa dae de laaitate weiden d n x iiununff dmk beaoeüct tiaiU aeli heeft weuug in t been g enf de woonien door hem meaffegwien voor den GmelDBenen gênant uun m waar lUMvikhauKl een luitunc van a n ader en ads BON aaiiuc nemen de t hr ache hiodMi ze apabeuu oip aa ngn koostautun om dueuN iAutaciiffeauDaitieiiai itog aityd weuug aytu Krasam neen smrtaren aan het Bntsohs nilmsbsne vian buiitaoiandacae sa eu een nota van de Moekwuscne rogeermg o a aaiHiigd waarDu ge uvtesietiia wui at teven het feit at er aan utubtciie uor oMS sOMtipsn tast yforót gegeven tun ue auM iüuuenteeers aan te votien m du 4 j arM en da uostaee aat eaiea de Mii aM u iie regeering ziUi met in ouilog uut L ug land beachouwt Imu tweede nota pmiteateert tejpen ds aanvallen door de strudaracntut van Joainowitsj en i etjjoera m Vvm kusiami ea us Oekraïne o vnaoekt de Untscne rtig nng om hun vernchtingen met m A Hea uf aan te moedigen Naar de Vossiaihe tung meldt Is giateroditend te Dantsig het l msche HtoomBclup Ariadbe binnengeUiopen dat onderweg ts van bbocktioim naar HeUuwiora De kapèteiB deelde ntede dat het ctup m de Ooabaee door een hngeischtn kruis tr aangehouden ia Afht passagiers werden aangehwiden en door den kruiser overgenomen omdat au Kussischt tMlsjvwiKl aouden sUn n et luen aprtatva van het voik nemen z dan ook een loop e t Is maar goed jneent Aet Jouivuii den D iOaXM dat joist de patr ieoienbure penode geejaaagd m l e aigeiiH ene vt iriuezuitfen sullen dus nu het karaiLCeir draden van et n pueüiUMuet saooder dAt men beiuielit ov er te Riuui UH tief iUHidea vaa een specdaai pueuL cuet l Uit 6iad ts van oorueel dut hjoas tantuji nut l de imnste iBaaeen neett Uct ja de vtaa ol Pruis Paul geooe gen zou nemen uiiet een dergelijke voum etenuning en de lynedAsche reigv rxiig nu el het dan ooUl veüiger achten de algemeeniu verkieamgen niet als zoodttuug te beschou wen La moet vian plan xyn de publieke opmae orver hat kiezen van een mieuwen ikwiung te Laiten spreken Het ebof£ei4 ik oveivchet van den averle den koiuDg Ajlexaoder is van het landgoed Poioi overg ebiracht naar Aitheine en ten boongesteld m de kabhedraal Madame Mn noe de moireanaUsche waduw e van den overleden konang is het voorwerp van al gemeene syimipathie ZLU is volgens de w et de er rename van U van a konuigis per sooluk beat tenvUl kmd dat su ver wacht de ovecage aal ontvangen In de HittBig van de coraanHsste wor d biutenl aaken uit dun iootsch n iMUuthuK heeft minister Sapteèia verktaard dat de begWipng het woratel v a 4M Vetitsn bond nopens een volluwlVDuamir te Wihia aanvaardt evenwel onder de voilgunu voorwaarden Ie de stemniirur aa4 aneen loopen over de vraag i uien of Lahauun Je de vulkiHsteiiiflung ifU spoedig worden georipHJUseerd en i 6o viug niogeluk plaata lM bben De l olsche rogeering sol tuut ds taak jp uch ttaittan het it rur van Zeii goweki uit hat bezette g ucd te verw deren De rechterxijtle apreekt zich uU tefpen tie geiiachbc van federatie maar aanvaardt het plebuKiet De v alkspa rtü w ier hoofd VV ïtos de tm aist4 r president i acht het voor het oogenb ik atawtuut noodzakeiyk om een verbond busschen V ulns en l ilen t schoppMn dat alleen een veil tandhou du met UlduHien en Wit Uoetenié kan vergemakkeiuken De Imkemude beveelt de stdchiUng van een Lithauschen staat asui die uit de 3 kantons sal bestaan en diens bondgenootschap nvt IVrien In sbryd met de opvatting der regeering heeft de oomnusaie voor buituniaaiUehe zaken van den IN oËschen landdsfr besloten hst gebied van Wilna tni Polen In t l ven en te proteateeren tegen elke poging om van dit gebied een afaonderluken staat te vomMn Donderdag a aai de Land Jonge lord Wat ik heb gedaan om bul ten gesloten be vnorden van wat vrtj ïtattt aan m jn pachters aan mun beil enden aan den aoon van een bekend d rooperT 01 seide h de kleur bemerkendu il e bij dat woord het gelaat van iiet n ei4J over ddkte dat is hetl Er u lenuiad dien u fteUoom heet aooaXs u het ma nimmer deed iMnand die iele andera dan liarde woor dMi krygt Acloen Gracie br haar dnaa l af met e n hard geluid seUe h haf gevulte spcnnewiel weg deed de voile Iduwentjes wed m een sak en ging xeer rechtop naar do deur die naar de trap leidde 4k wensch u goeden nachtl leide lü ging de kamer uit en Uet hem ntten HOOFDSTUK XV Ben Tcrtrouwemk gvs rA Toen Sydziey Lotuner in aovMberrn toom hep door de roode tcetaarde van de Veine eanplanikig bu het achootgebouw Vwain hu een man tegen di Juist het hek m kwam Hét was een lange breedgeicno t tferde Jonge man met een ateik pnletnü jongensachLg gezicht maikw an4g hd dere ver nende oogen en de geoklkkielijke bedsskrde houding van temuid die al fd in de open lucht leeft H t wai sooals Sydney Lotimer v si de soon van den kteinen Iande geBaar van de Beamonbrsck helde Roy M e Ouliock van hst HuxIa van Muvr Landheer tUn de atpod die naam nM b h n In aan zien Had SharcHi ndet herhaaJdelük de ge sbe fK mftcKten getart Hjui h j k KOidioivaB na de oo g s j jlaatst om hun vogeta te loldoen en te doottonT Wie an dera dan htj aohoot hun herten en lachte om hun Jaehtopoieners loch hieid hu vaat aan atjn drie honderd amtaali roeden mebtegcnetaande de waordeeUgwte aant iedtingen om hem af be koosken met etin vasthouflendhead di de heer van Lownia een opraciU man z nde n et ndent dan bewonderen kon Miaar bu dese g le rimhebd waren de o ren van Sydney Lotuner veiWoid doOf jaloerschhud bn h keek naar Boy M e Oulloek di naar het achoolge iouw guiflv met een kwaad geoitht die niet goed p its biJ s n knap open Öaat Roy gmg h Mn Jug voorMj met een korten maar beleefd n groet fin ge pierde beenen brachtsB m uit het gesicht busschen de boomen voordat de booie uitdtukkuig van Lotuner gelaat verdwenwi was Jja t hem naar don duJval loooenT nwmpelde de Jonge Lord Dat ia dos haar tuttver orerie t Ben e4drooper en d zoo van een sbroopert HU stood op den open weg na te denkxa Het sal nvj verwonderen menipedde hü busschen de tanden of men het a ac aoo BOU kunnen sanleffgen dat de g nieeiUe verlMt ward seo Wi4 van u ais van uw vadsrl Toen kwam een Idoe van schaamte o hei getairt van dan Lord 4 iiv bi nssnr sskle hU jili Ut het niet eerlijk kan w ttik i w ik toolk uit spelen met aUc doUielsteeneiir würat MNfeiffH het eene eind van het do rp tot het anderei Kx n een man nog en xekiarder middel be denken dan ditl O die nuumenr ng twu£eld agn mannen mderdaad een voortdurenide plaag voor u zeide Sulney Lotuner met ploUeünge aanvallendelUtterfaeid toch zag ik nooit wmand die kmider ia en bebeir u aia ofi aeh zelvete paasenl Voor de eente maal kleunde Aidopm Gma cje Ër wms en sacbt gewarluk vuu In haar donkere oocan JQie lea heb lik gwleerd zeide qJ rustag nUuii geheele leven heb ik moeten denken n zorgen mor een ander en don eer t aan nm xelve Hei ware goed voor u als dat bu u ook het geval was gevaeeetl fia denk jk daa niet aan een ander Eei4e hsj haast te Imd K un zeg mu aan W3e ik ttiana denk AiM u Belfl hwr Adora met vol komen bedaardheid aan niemand dan aan u aelf De jonge man bood half van zua sfaoei om ala om te gaan maar van gedadue veianderend ging h weer iitben Wat aoudt u dan wiUlen dat ik deed eide h j met een nucht Terwol zü bwe rolletjes afspcm antwoordde Adora met Het anorren van het giKMte rtdemlel Tolde het tam n pt kalme droefflietd Ik wilde dat u raander vaak naar hel hooJgeboww tamairtt V ö Als u naar ge el Aap ertangt kan in n vader op een av id naar het XJroote Hui komen D waadaling Ml h m goed doen U lount nw GriAich daar ven goed Im alt hèK Chn 1 dia hand van 9 niet wwa blaffen aan m jn deur als om iedereen te doen weten waar t n meetfber aUn voor avonden doorbrengt Dan xal nusachien uw moeder geen boos gezicht zetten aU mi m begenkomit of haar japon wegtnekloen opdat dae met besmet worde door den zoom van myn Meed Jtlon moedert nep de jonge man 000 hefüg t DonaJd Gracie die over z n Viu ilius m slaap waa gevallen zijn bodi met een sl g bet vallen en piotseling ont wakend door het geraas rechtop gong zitben O lord Lo uner seide hij ik hoop dat u een oud man verontschuldigen zult maar ik geloof dat ik vanavond een weimg vennoeid ben Het wms vandaag zoo benauwd m de schooi Sydney Lotmwr raapte het boek op en gaf het baleeM aan nun gasthe r terug Zyn mond veatoonde e i emabigen trek De schooliiieester hervatte zyn lectuur De oiwe Unrd wachtte tot net mumkale geanor van het groote wiet de Lucht weer vervulde Jdvn moederl xcede htï op mchben booonn boon Als nsun moeder he ft 4iet spijt my dat ik er over spmk Het ontmal nm Het was mets z de het meisje Muistag Uw moeder heeft dk recht om be tiover mij be handelen sooals het fasM behaagt Maar ki soowem ik kan wU ik haar geen reden geven noch ala ik hek kan TOortawnan wj ik u toestaan dat u het ook doet Ala u iets over dat alles aan uw moeder zegt denk ar em d tk a dan aooKt meer wensch b en of weder met u wensdi te preken U Bwakt iMt knnt hant kïsande te é