Goudsche Courant, dinsdag 2 november 1920

IsjT in alipeoneene voitgBderjiilf 1 kwestie liehAnde4en IntuHBChen duurt de strijd t nULe voort De IVJen hdhben ie Liitiiausche tqjejK n in Ie atroek tusschAn Miuljaty m Ofljany sanippvallen I e Lithaiuiche re eriDfc 1 roeiU mict het ontnü nein vafl K0 no bejponnon i e troepen v n Zeliipowikv hebben het liitjhauBche trortt ten Noorden vwn Wi ma looiiirotaen en lein landnraR van Kowno near Dunaimrif bereikt n Ierland is W laatste daffen venn e lgevWhtem Op de aanvttU n op de poUtt min Zic Kkm avond na r neuter nMddt ineen aantal lersche steden kevifce rmaabrtiigelen an weerrAin g e V olffid Te Traleolil de Countyhall in brelndl jpestoketi TeiDunïannon Ulster zyn v 4g winkeLs en huisen met bommen en benzine venvopst Odk te IMpiperajy zijn vwie winkel vermirfd em ipeptlundeid Het orp Bailydiiff Kjorry is ten deele verweest In het Lag irHubi he ft Uoyid OeorRc vorldlaard lat de re jeeriiiK in vorbarui met het jpebruik van uitïettemde koffpl d 3or enkeJ lerache ropublilceïneoi overweegit of zü niet een wetsvoorstel zal indienen machtiiffinij jtevemd oni hen die üulke koipeila botógeai ter dood te veroordeel en In Airmecniiche krin effi te Londen iib eon tdegxam gekonien uit Marsina d d 27 October dflt de stad H djin evAÜ n If Tienduizend Armeniërs zün vormoojid tvidat ze zich vooraf tegen de TurkM lif national iaten vei zet heibben BÜÏTENLANDSCH NIEUWS l l ITSClil ANl Kindersterfte door onderw HÜnx Op ie veïigiaderintjf van den Ryiki lwnii vün Duitfiche hoai tftIeil in Fi ankfort n d attain heeft naar W olff m l tt oem berwmBc khiderdokter een re ie Jioiiden w aai ijn hij een statiftiek van den jrezoiMihtMit toestamf in DuittschJamJ fpaf VoJfpons ilozc L Ie st rfte ui 1915 tageax die in 1913 met Ö 4 pet geatogcn em iji 191S let 37 pet Het aantal Rtorfigy vallen te n fGvoljre van kraamwouw etaoorts Iwdro in 11 18 t ngievwr 60 pet nteyif dan in IDia De Bbeift e onder de kindfc on nan é tot vu f ju r waa in 1918 49 3 pet en bij die van vijf tot vijftJirn jaar 2b pet grooter dan Üi 1913 lif 1913 iee i een twaalfde der H m lijmsclie wee kintleren van één bot dn ie aar aan tubarculose in 1918 een derde In liei gieheele rük Bteeff het aantal bubercuio jze kiindtepen 300 pet ton opzichte van de 2 pet in J9i i Do bowaarplaatscn vooi Uigolinig n moesten besloten worden Vioilgens e n artikel m de Rothe Faknr over V ndere m e in DuiiBchland hpeft di Sfhmi lt kreete ur van de Berliinschp Chnriité me l Bedeeld i t do jrewallen van rochtti s st dcirt het laatste vre esi aT v r IrjC iliubbold 7 ija on die van tuboreiihhs f l r bef cle ivn verdubbeld De oorzaak dp zwijupilcteverschynselen ie alloen omlervoedhKf BELGIË Twee mnii n vertduitrterd Te Uruusel is de directeur van icon bank arre stceixii die zich iiioet schuldig Rc tmaakt hebiben aan verduisterLairen tot een be lra van twvt mal oen francs R poorwegon Keluk De trein van Bnjsasel niiaa iLvot m oiit Kpoord één porspon venl pedood een dert ijftal gewond ENGELAND Plaatoul ke keuze In geilieel Schotlaml iM ntaat R ooto Idcla ngiateninig m werband n ert e n ref rrnilum in7 uke het drank vraaK tiik hotv ie k viin laag zal plaats hobb ïn Het reforenduim vmiH plaats op grond viin de Schotwche wet qp het drankgebruik die of hchoo h r e l s m 191 aaii gienomen met eerdar dan ilit jaar van krachf woTtlt Do atemming wwtLt g moonteltjlk ffehwiden er zyn ongevoar duizend g emoenten De Miet is zuiver een gemeenlelijke veto maatregel en st lt de kiezers in ite gemeenten in stüiat uit te aproken of zij db bo staandr JiBiHaergwi behouden onschen te znen dan wel of zij aan het beiioud van drievierdo van liet beabaamie aantal de voorkeui gevisn of dat ajj in hot geheel geen herberff n meer wenachen Twee be anigri jko be puhnigen d r wet zijm dat een bosilujt tot hert nietveirieenen van viengiunning voor zyn aannejminigeen mecndeolheiid van 6B wan aHe uitgelbrachtc stommen vereitw ht ei dat dlene Rtemmen boivendiem niet minder Ian 35 7r van hot totaal aantal injreftcHreven kieaiem in een gemeente moeten t rte getiwoordderain ENGELAND Groote brand Van particuhore ziidie v cme emit het Pt i iiroau Vttz Dias dat de Lowier Oliver Wharff een veem te Londen in brand Btaat en dat o 1000 ton rubber in du veem list opigeeJa eai BINNENLAND SsjnenwerklnB van vrUxinnlgen l c Miilii jJ t urg ifi oon vörgaderiiiK grhini loii viii oon aantul bokonde vnjzii niyen uit WiiIcliiTon en liuiii liHVc jiii4l if KccHtverwnnlen van doLüiorji l j UnU oiiiitT WW ook het vrituwolijk I lcmciit vcrtogrmwoonllgd wii I o Rood lipzochte vorRadcririf die 11 u W ril bij fowuond door liet daartoe uilgcnoodiKdp kanuTlid Jhr de Miii iit mi door issi vorU gonwiordiRfr uil Schouwen luid wn offiritMis karakter on fing dan ic k niet vajn etmige rganMatin uit Nti liroivivoerlgo besprekingen werd iiii t algriwiMio Htouiinon eon m ille aanguiiunkoii waacin tii kond Vreedzame besleclittng van ariieldagesdüllen Ili l h beliiMid diil de MmiKler vnn Arlit td in het begin van it Jaar lijden liet delmt over de triiiiHportarl ei lU rtiiUiking Itt de Twiieile Kamor con w i lMoiitwerp heeft aingpknndigd wi inr II wettriijke regei ingon znuilen vervat ijii lol hevordcnug van vreedzame liijh Kgiiig f voorkoming van geschilUii over arlxMdftuuiQiolegO nheden NiNir dl H K Vakltoweging veriierml H dat wetKontworp refvls m een Mirgevonloril stadium VMti voorltorol Lnj cii kan de irnliening bij de Stiil n Mii i uii Mpoedig worden verwarhl Het wittebrood Het CoiT bureau meldt aangaan le de kwaliteit van het wittebrood o m In df toek jnifit zal de vermenffing met aardappelmeel slechts op zoo geringe schaal p aatit vinden dat de aanwezigheid daaivan uitsluitend bij microscopisch onderzoek za kunnen wonion waaigi nomen de voedingswaard smaak enjdeuv van het brood zul en ur niet onjrimstig door Iwinvloed worden Heweerde mindeiwaardigheid der lïe reeringsbloem moet voor een goed deel getekenii worden te behooren tot een projia ïtttndamiddol van degeniin die er belanjj bij hebben de vrije b oem te plaatsen of dio naar redenen zoeken om den broodprijs niet te verlagen Aardappelenuitvf er en kolen voorziening In de Jklemorie van Antwoord Kersto Kamer betreffende het wet suntwerp tot verhuoging an hoofilstuk X der Staatübegruoting voor 1920 Beschikbaarstclliiigv van levensmi idolen Iste halfjaar 192fl ieolt de ministiT van Landbouw o m irede wat aanpaat de oogst van aanlappolcn dat wcti swaar rio opbrengst Miet zoo goed 1 1 al 4 aanvankelijk verwacht werd zoo tijn er vry wat zieke aardappelen maar toci bevredigend is en er is geen aanleiding to vermoedm dat bu bestendiging der tliariB gevolgde uitvoerpolïtick met genoeg aardappe en van de goede soorten vjor binticnlantlsch verbruik bejlrhikbaar zuüen j jn Mocht onverhoopt de vooiiaad dor gowie soorten onv ldnen lo blijken dan stelt de minister zich voor tijdig geen veidcrei uitvoer toe to staan v ide voor bmnenlandsch verbruik minder geschikte so r en waarvan thaüs wel export plaats vindt De minister deelt mede dat hij overweegt in liet bestaande stelsel wijziging te b engcn zoodra een dusdanige verruiming op de k denmarkt intreedt i a t de h u i sbrantirantsoenecrinp kan uorli e n opgeheven Wel i s liet waarschijnlijk te achten dat zich ook dan nog voorloopig oen lusdanfceanfstnnd tusschen de prij zen van Limpiirgsche en buitenlandscho kolen zal handnnven dat prijsoglisatio noodig blijkt en du de Regeeringsbomoeiing met ie brandstoffendistnbutie niet kan worden opgeheven Uitvoer schapen en lammeren Na ir hlt Hbld verneemt is de aan xang iteniiijn betreffende ien toegestanen uitvoer van geslachte schapen en of lammeren voor do maand Novembei 3e e port pei iode vervroegd van 4 November tdt 3 November a s De weeldebelasting Ook de K v K te Haarlem heeft de regeenng aanbevolen bovongonoemde wet jift t in te dienen tenzij de opvatting rui mfr gehuldigd wordt dat het noodzakelykeVif nuttige is uitgesloten De H A M De Gemeenteraad van s Gravenhago heeft gisteravond liet voorntol van B en W in zake het deelnemen in het ka j taal van oen N V Haagache Aanneming MaatsehapPÜj aangenomen met 25 tegen 17 stemmen De verbinding der belde U oevers In de Commissie van lüjstand voor Publieke Werken te A dam wordt naar de Tel verneemt voor bovengenoemiie verbinding zeer veel aandacht geschonken aan een plan van Jen directeur van P W de heer Bos Dit nieuwe plan Bos behelst het graven van een nioiiw breed kanaal benoorden do noudwonigen en loopende van het Westen naar het Oosten Door dit kanaal zou het soheepvaantverkeer in hot IJ zeer worden ontlast en in dit ggUl zouden de bezwaren tegen een brug over het IJ voor het grootste gedeelte worden opgeheven Hoogovens naar Nederland Volgens een bericht uit Rijnland onderhandelt de Nederlandaehe regcering met eenige mijnen en hoogovens vooral in de omgeving van Hamborn over den aankoop van groote slakkenbergen om deze te gebi uiken voor het afdammen van de Zuiderzee Men zou daar de aanzienlijke hoeveelheden slakken graag kwijt willen om groote teri einen voor andere doeleinden vrij te krijgen n nd van Waterschapamblcnaren In een gisteren te Tftrerht gehouden vergadering van waterschapsambtenaren is in beginsel besloten tot oprichting van een bond waarvan allé in vast dienstverband aangestelde ambtenaren en beambten bij waterschappencn polders in geheel Neder and lid kunnen zijn Het bestuur van den Bond van Waterschap ambtr naren in Zuid en Noonlllol and is verzocht de statuten daarvoor te ontwerpen InternNtkwial Inter noü Jr Ins ifruut Te s Gravenhaipe werd Zaterdaiï gehouden te joarlijikache vwngiaderJnc van t t Interaatümjial Intorfned oiir Instituut Tbt lid van den Raad van beschörmJnir wwd in d pJattfl ven Mr Hainng benoemd de lieer G Tecrink hoofd M tour van de A iMui antleM üi tegcm lurandjK hade vn op het te en van den Nederlandeji vwi 1846 te s Gravenhaf Ben bijzjundere b itüpkieniie had de ver yadesr ng dportikit de voorzitter vun den llaafi van jieachermirex JQir mr ï C van Ka rnél ael mmntter van staat het voorailitt i acjiap neo Icigide daartoe ge tftiouigrn door zijn toenemende Joifhdid De K rmtber van den raad vii bestuyr üir B C J Loder iniacbt hulde aan den ttftiieiiP nuen vooratter voor liet en hü voor liM instituut i i geweeht SchadclooBHtelling aan Nederlanders in oorlogvoenndc landen Op de vragen van don heer Poels betreffende echadeloosBtelling van Nederlanders die door hande ingcn van oorlogvoerende Mogendheden zun benadeeld heeit de Minister ull Karnebeek als volgt geantwooixi Het i mij bekend dat van de Nederlanders die door hande ingen van de oorlogvoerende Mogendhcdi n zijn benadeeld sommigen in moeilijke oihstandigheden verkee len ilet is mij evem rn bi kend dat sommige dier landen die in den oorlog betrokken waren door bij het vredesverdrag bedongen schadeloosstellingen in staat zÜn gesteld aan hun onderdanen voorloopigo uitkeeringen te doen Op de vraag of spoedige hulp aan de benadee de Nederlan ltr s zal worden verhfnd kan de Minister huewel hij steeds in deze lichting wriki aam is tot zijn lee wezen nog geen antwoöid geven Het lag hulttn hkjt liestek van de onderhandelingen govoeni in verband met het op 11 Mei 1920 te s Grav onhage tussclien Ne lerland en Puitacliland gesloten verdrag nopens de verleoning van cicdiot en den uitvoer van Steenkolen de kwistie van vergoeding voor n ilogsschade ter spiake te brengen liet tollcctlef contract in het bakkersbediijf In vn Zondag te Am Jterdam gehouden I uitengevUfHin congre viyi den Algcm Nederlandschen Bonrf van Arbeideis in het nnkker bedrijf is een beslissing genomen inzake de aanvrfardi i van het collectief contr iot Na yfli op der besprekingen werd een i sidutie csingenomen v aarin o in veik aam woidt lat het uoikgeversvoorstel van ƒ eihüuging van hrt minimuin loon Voor de volwa Ssen aiheiders niet kan worden aanvaard en ton ann ien an diverse mat M ieele en principieelo punlen goon bevrediging verlucpen en flerlialve besloten is de a beidsregeling zooals dio thans is aangeboden niet te accopteeren Het onlweip Ziekbev rzorginRHwct en de Mij tot pevordiering W Gunecikaiide Il 7iond ig te l Iri flit gehouden I utM ristevviiue iM g i Icniig nn lic Mij in i Ar n trin d r ieneoMkuna werd I i i indien to l iI ori leklevcrzor N ll rcedvM rig l v rekiiigoii werd iiiii lul liiiufi lM Hliiiir o g vlniff Mi bet r 11 rlr Vni IgNlllk V iiH do l k in IT i ti iii r iiidtr dl iMi oTi t uil en iii i 1 ij t ii l uil It direiif u iviii r n K Vniig l ilbreiding bjlastinggebifd der Gemeenten De Vere niging van Nederlandsche ie motnten heeft in een njta haar toleurstell ng uitgesproken ovei het feit dut tijdens de Tweede Kamer verjra lenng van 29 October j I do minister van P inanciën opnieuw een ingiypende beperking in do verruiming van het Gemeentelijk belastinggebied aanbracht De Volksbond Hie t bestuur van de afd s Gravenlmjte vun den Volksbond leiren DrankanLsibruik beeft tot tiesn gemeenteraad hot verzoek g cr clit de jaarlijiksche subsidie uit de geïcontrkia van ƒ IBOO te verhoogen tot ƒ 60PO iM EIÏ VI IS Heer één r p v i oo ntieraad tv OsGen d hoeft besloten i an Oed Staten van Zi piland ken jii s te pt ven dat er geen reden Lp La it de opcnb tro ach K l Idngrr m stand te honden en vprzoeht deze aan het roomschikiatiho i e Ivtiiobestuur te mogen ovorlnten Het rappont van den Onderwij arjiad Verschemien is het rapport van den Onderwijsraad betpeffemde het wetsoatwerp tot gedeeitplyke hera ening dtr leerplicht ivTet Hierin s pire U de raad o m zi in oorde l Uit dat oo spoedig mogelyk dient t worden oveirg giaan tot de mwoermg van een verplicht 8ste leerjaaa De raad acht lieerveipl chbinig voor het vervol ponde rvnys Kvulurende e en twieefarig n cursus een etch vnn deeen tüd zooweel voor kin leren in groK t e frtoiJön als ten plabt lande Landbouw tuinlKi uw en veehoudeiriiver oven dienen geheel te vervallen Nu de m inJator die verloven f teeds heeft vemiJnderd meent de raad dat algieheele opheff ng geen iMszwaar zal ontmoeten Voor do handihaving van de Ijeorplichtwct o rdt vooi pesteld de functien van de CommisÈie lot Weriag vian Schoolverzuim over te bi eniren o p de oaidercommiiflsieB Om schoolva Buira ofp afdoende wijre begen te gaan acht de raad die aan3tellin wan en of meer peciaie ambtenaren wenschelijk die het rtcl t heatten ppoce ivw+ aaJ op te maken De raad vetekilaiart ich in het algemeen vóór het verplichit stellen van het buitenijewoion onderwijs waartoe hij oo ferei ond wni v iililon ziiem hot omlerwijs aan rh pipors woonwagens en kramerskin deren Naar het oordeel van don Raad moet iet Gemeentebetrtftiur de verplichtin r woorden oipgelegd na te gaan of wegens onw l ioende voeding en k e dinx het onder rwÜB w l aan ztijn bedoeiing kan beant wwonden is zulke niet het geval zoo zü ih t Gem nl eb rtuiir vM lcht mu r tf kn te trefPen om de beJflttelen uÓt den UiTuünen wider dew mtprtfe Mwi wvmlen meile begme KJi het TVrJêMWn van Bubaid e aan Teroenigüniien die sieh nwt deve zaken bemoeien iDie raad vereonigit zich met Iwi dieinkbte ld van tijdeiijloe wegaandilng van eohool als tuchtniantiregiea De raad bepdetit benzotte eiadva wydeilniiwn itt d artiHeelen i iT DK PEK8 IlijkH en gemeentewfinandën De Nieuwe Girt vergelijkt de houd nff van h t rijk togemover de geme ntan iti et die van een onveirstandüffen vader 7 oovM minister Ituya da Beerenbrouok fllb d heeo Van Doorn achjuft zij zullen i ïch uit hun acadenuetyd nog vwUbet type ihei nneren van den student die door zijn voor studleintenschulden hooigat bezorgulen viader i66 kort wordt gehouden dat het hem oninogolijik ia er zeJfls op eenvoudigen voet van rond te komen De on versta nd ge vadier die op kze wlijze het schuldenmiaken van ziijn zoon nrü vooi kiof en beiteM niet dat niets lïijin zoon e rdor bot schuldenmiaken zal Terlend n dan de verWQ 5in vaii Jiet maandgeld van papa kan m nu oenmaal toch onmoïprfijk levenl Indien de viader nu tl or aniiaren op zUn fout gewezen deze herstalt en het niiaand reld voor den zoon met aooveel vefhoogt dat weliffwiaar fitrtipa oei onmoge Iijk Mijven doch een beihoorlii rondikortien V6i ekej l is heeft dan de vader het recht om aan deze verhoogdnig van enaian iigeld de voorwaarde boe te voegen nu aal ik je zeg en waarvoor je het mioo t uibgieven Indiem de onver bamLige vadeir een verstandiRen zoon heeft zal deze ham antwoorden wiaar de vader je hebt ipe jarenlang Joor een ibe ge ring maandgeld tot achulden maken gedjivcaiigien nu je eindelijk vai je kiorta ichti gtheid g ne en schijnt te zijn en je me net genoeg gieeft om l ehoorJijk 4 lewen nu zul je eerst eens moeiien afwachten of ik in staat blijk om mijn ei gen geldzaken te beharbifoen vraag me over twiee jaar eens hoeveel nvjn schjukieii zijn en miocht dan blykon dat jk nietteganstaand mijm voldiaende maandgeld te veeJ uitgeef kom eerst don eens met je oLsch om controle op mij n uitgaven terug Tem aanaen van de fmancioBle vor houd ng tuaschen rjjk en gemeenten kaïi het h ad m de booren Ruye de Beerenibrouck Vkiji Dofli n De Wyckerylootih en Van Vuu en s echts zaon onverstandige vaders De gemeanten zijn jarenlanig door het rijk Boov el van onderen op djooi le onvoldoeindo rijksuitkJeering als van boven af door te gr obc beperking ten aanzjeci van het g mpe teOijk belastiniR geb e U veel te kort gehouden een behoorlyït gdmeentolijk fmanciegle i e heer wias ook naar de meeramg va n een eVen knap financier als geimiat gd politiieua öls de hoer De Geer vrij wiel onimogelyk Nu het rijk eimlelijk dez faut jjaat herstellen treedt men op als 4e lonversbanillige vadier en Ttcgt nu i noet het Ryk ook een scherpe controle op lp uibguvTn hebben Ook hier moet o i Il e t a ntvvoo rd d er gemeenten tot he t rijk zijn iwacht eerst eens af of wï als onze fiinancieele verhouding eindelijk eens hehoorlijik geregeld zal zi in in r taat sullen blijkjen om onse eilgein financiën redelijk te beheeren mochten or zwakke Iwoeders onder ons zi jn dne ook dan nog schulden zmllen makon we m die dan ander uv e curateele Dwh uit het herstel van een tarenlane door u gemaakte fout kiunt u niet het recht putten om ons nu meteen allen onder uwe curabeele te stellen Het blad vreest dat sommigen die de wfanrde dier g 6meentelii e autonomie bü e7e beraadslagingen niet zeer hoog meer bleken aan te slaan daarbü niet vrij wiai n van de ov6rwog inJg dat deze autonomie in onnen tijd door sommige gemteeniten gebruilrt wordt om een Twlitiek te voeren di h m zeer weinig aanstaat Wy zijm het ten sanziien van dit laatste volkomen met hen eens en hebben hertiaaldielijk op ze ir ondubbelamn ige w ze onïo oflce irinig over de politiek in menige gemeente tiitg eaproken POST EN VERKEER Slaapwagens in het verkeer Nederland Duitschland M et de Het gebrek aan passagieraschepen Op het oogenblik worden twee vrachtschepen der Stoom vaart Mij Nederland verbouwd tot passagiersschepen n l de Riouw groot 752Ü bruto ton gebouwd in 1914 en de Lombok groot 5575 bruto ton gttbouwd in 1907 Verkeersbelasting I e erwïiiging van NederlandschIiidipohe Spooron l rairwogiiiaatHchapp ii n lii cift 7i h tit de Tweodo Kattier L iwond inct oeii adree waarin ze vor t tf ioKil enuring te onthnudon aan ii l viiiirste om ondw de middelen van N c irl In i V voor het dietnstiaar l l20 op te ncnioii oen verkeersbplasting ipl alwkairten i n goedoren ver voersbeiuKting GEMENGDE BERICHTEN SuBcawoaingHcUanëa De Voorwaarts en Het Volk die dea S LStlcutiaren b juweni nl t willen toestaan eoofw6aing te bouwes vertellen van de volcondo BamtnwoningiMllendc in het pand van Hrskelstraat 20 te Rottenlam Het benedenhuia i verhuurd aan een gezin ƒ 60 per maand Deze prijs schynt echtar Le laag te yn althana men vertelde ons ut do eigoiiaress moeite doet deze mensclSn er uit te kragen omdat zij van d r huis veel meei maken kan De fieiste étage is aan een drietal gezinnen veihuuid elk één kamer Eén gezin man vrouw en 3 kinderen b etaalt 4K per maand Ken ander gezin geeft ƒ 40 per mabnd Een ander gezin bewoont het zijkamertje en dukt ƒ 25 per maand De colder brengt echter het meeste op Daar huizen niet minder dan zeven gezinnen Mej Kuiter beeft een aannemer in den arm genomen endie heeft dezen zolder jproductief gemaakt De man heeft kans gtjzien van de zolderruimte zeven woningen te maken Wie hebben er n bezoek gebrachÉ en vn zullen er iets van vertellen Nadat we de tweede donkere trap beliegen hadden kwamen we in een ner woningen Het was een kamer onderlhet schuine aak opi ervlakte der vloer 4 6l bij 8 Uator hoogste deel van het plafdi d 2 75 dan schuin afloopend tot 1 Meter Met hooge gedeelte is 1 25 breed Er is een raam vap 1 2è bi L 4fi tnetcy Geen Mlkel kast IS er feeën waterleiding nieta In de kamer wordt geslapen gekookt gegeten en ook iJe vuilnisbak vindt er naast hebs ledikant een plaatSjjo De hwur is ƒ 7 per week Een volgende kamer 4 bij 3 25 meter schuin dak raam 0 73 by 1 meter plus een glas dakpan van 34 by 44 c M geen Hasten uï berging Huur ƒ 6 per week En zoo zijn er nog viff andere woningen verhuurd tegen ƒ 5 50 per week ieder Op de gang is één kraan Cn één gootsteen waar de vrouwen om de beurt hun keukengerei komen afwasachon Ook ia op de gang één W C De gang is ongeveer 7 nieter lang en op het eene eel 86 c M verderop 1 30 meter breed Daar Is ook een g branduitgarig Dat is een raampje uitkomend in de dakgoot Het i aampje ia 75 bij 75 c M Doch deze nooduitgang is niet te bereiken Hot trapje dat er voor gebruikt moet worden is op zij gezet en de verhuurster heeft een massa kisten en andere rommel voor het raampje gezet 1 Het onverantwoordelijke van dit geval ia gew X n verbijsterend Want de vewichillende woningen z jn niet afgescheiden door miiren Toen wij In één der kamers waren en even tegen den wand leunden waarschuwden de bewoners ons want er zyn geen muren Men heeft ter afscheiding van de kamers behangsellinnen gespannen en daarop papier geplakt Van wat er door deze papieren muren gejbeuien kan vertelde men ons eenige typiache staaltjes In twee woningen staan de ledikanten tegen denzeifden wand Een der mannen glee l in zijn slaap met zijn hoofd van t kussen en stootte door den muur heen Men begrijpt dat zyn buurman die i ok te bed lag vreemd opkeek Een ander had een benauwde droom hy stak onverwachts zijn been uit en verkocht zijn buurman z66 n opatopper dat deze wreed uit zijn minder onrustigen droom werd wakker gepord Moermale gebeurt het dat de gezinnen heel amusante kausorieën houden eik in zijn eigen woning aan tafel zittend De eene buurvrouw hoort hoe het water bij de andere kookt De deuren bestaan uit enkele latten met linnen bespannen en met behangsel papier Ciepiakt In elk der kamers is een gaslampje en een gasstel Een kachel kan nergens gebrand worden Reeds nu ondervinden de vrouwen op deze zolderwontngen wat het zeggen wil onder het dak gehuisvest te zijn en Jan geen verwarming te hebben Zij zullen er toe moeten overgaan petroleumkachels te koopen Wy durven niet te veronderstellen hoeveel slachtoffers er zullen vallen als er in één der kamers eens iets gebeurt als er brand komt Maar nog vreeselykor wordt de zaak als men weet dat drie van deze vrouwen binnenkort moeder moeten wonlen Is het niet afschuwelijk te moeten denken dSt deze door en door flinke en fatsoenlijke arbeidersvrouwen in zulke hokken moeten liggen En dat ddar zimder licht en lucht zonder toIi en warmte kinderen zuigelingeti zullen moeten leven Aldus de beide sociaal democratische organen die niettemin alleen zweren bü dedoor de toeneming van deze misstanden geheel theoretische hygiëne der muderne mini mumwoninkjes met slaaphokjos aan debuitenlucht N R Ct De vaart op berc Tj ukemoeu in FrieS Und is voor zellsch yen gestremid wegens he t vele ijs Zij z uUen daar dus wel eerst laags op schaatsen staan Drievoudige verheugenis Pezer diigcn werd do familie S te Tilburg voirhlijd met de geboorte van en twwi ing maar nog grooter blijdschap ip rscht i oir door do genezing an de vrouw Bij do gi boorte van hair vorig kind 1 I verloor deze vronw het licht dor irgeii on kreeg dit tonig bij deiee g tfnciihold D v N Br De kerk te Koog aan de Zaan Hot kerkgebouw dor Ned Tlorv G niccnte lo Koog a d Zaan dat door liinnd word vernield zal spoedig fl oï den herbouwd Ernstig auto ongeluk Te R tlerdam in Z ilerdagmiddag omstreokfl 12 uur op den Conlsingel vlak oor het ziekenhuis een ern itig flUtO ngoluk geheiird Konige auto s redPn hl nifltigo vaart over den Conlsingp toon oni jomgcn op een fiets kwft n aahaiidon Pe chauffeur gaf Bignal o ffttfirup do Joingï sïllii vaart tracUtto Ic vennindernii door op de pedalen ti Mion fitaaii eu Udkinten to nmken tllj veibW V oveOwicht kwam vink vuor len Wl tt vallen en word or vreHBtv lijk gcwDiuI owior vandonii gehuUd on liel zifljiouhulri binneng xirftgO n Volg iH ooggVbfi t ii il n chaulloux gocn gehuld Een liUe hulj EMlie anbesteller I o direetio dor posterijen te llut or d ani ontving de laatsto dagen bij hor Jaling klRohten over het niet ontvan gep vftii lifJüven tor verzending aan de post toovertrouwd i o hulp van de politie word Inge roepen Ai tlintis ia aangohoiiden de hiilpbesteller dor posterijen V A R die juist zijn koBthuis verlaten had en een g nj zHk droeg geheel gevuld met itHffrW ptTBtstrrkken Fenigo honderden taioven uit binnon on buitenland ver Ainde kennisgevingen van aangeteo I ndo brieven allerlei drukwerk stuk S cheurdo brieven enz kwamen int i ak te voorschijn on verder zijn in bot kosthuis vnn dozen briovonbodcV r m in do zakken van zijn kbv jing npg verscheidene brieven gevon Tc lui uni de brieven in zijn wijk é bestellen hi eft deze hulpboeeller v i ch thuis altofi op een hoop gegooid oepi toliik vorscheiird en wellicht vi r nnd Verschillende ongevallen Een driejarig zoortlje van den landbou♦ei ♦ G V d Brink te Bameveld is Zatrrqag door een in de weide loopend jong gaard doodgeslagen j Te Farmsum bij Delfzijl ia gistermorgen e arbeider Borg onder dè train gedood Zondagmiddag is een gezelscbapsjuf uw by pen familie te Harderwijk door let tltihivattën van haar japon by de gasIjachel dermate verbrand dat zij een paar ur l ter ia jverleden gmoktelhandel Men schrijft uit Venlo aan de Msb H wordtf hoog tyd dat er meer aandacnt worde geschonken aan de toestanden welke hier heerschen langs de grens en die groote moreele gevaren inhouden voor de bevolking De laatste maanden tiert e smokkelhandel weer levendig gedreven door allerlei slag van menschen waaronder het schutm de meerderheid vormt Daar wordt geeja cherd gedronken gevochten gevloekt en spelen zich tooneelen af van groote lie iertijkheid daar groept en sluipt byeen een massa mannen en vrouwen jongens en meisjes ook allen gedreven door oon zelfde zucht naar geldverdienen op slinktfche wijze met list en brutaliteit on met alle verlies van schaamtegevool en moraliteit Een tocht langs de grens vooral bij nacht geeft een droevige openbaring van lie groote perversiteit woike hier heerscht Nu is het wel verboden zonder pas e ii iook grond van 301 M Ijuigs de grens te betreden doch begunstigd door de duis temis en de talryke paaiijes in de bosschen wagen de HoUandsche smokkelaars het oi op en ze weten dikwijls de vei boden strook te passoeren tot op den grensweg die jui t achter de grenspalen loopt Verdronken De echbgemoote vian den heer W Mulder boekhouder aan de aard appieJ meel fabriek Alteveer te Peke la Or dtie op de fiets ie familie te SbadMoanaal ging bezoeken is vlak voor ie wonimig baror zuster in het ktinaal gereden a vendronken Vlot gebracht De gistermorgen leetrande logigcr M A 82 is gLstenn dtiag door de Nieuwe Bo g ngmxaabschappij Vlot gebracht en in zin konden hiaM by MaasstuLi aan den grrond gezet Auto ongeluk met dooclelykem afloop Op den Groesbeekschen weg te Ni rae gen juist voor zijn wonintg is de gepi lui tenantkolonel van hpt Indrsche leper J H Hartman giistermiiddag door een in enélle vaart Fy l ende au o aangieredesi en kort na het ongeiluk overleden De a ito reed door doch de bestuurder werd l Uer opgespoord Het hJeek te zyn de 17 JBn go D te Nymegwi dHe zonder rijbewys reed met de auto van zijn vadei LAND EN ZEEMACHT De oude Uniforme fiv Ministcrieele beschikking is bepaald dat de towh ja loopemle tot 1 Jamian 192J va stgesbeild voor het afdragen van ie oude donkere uniform is verlengd tot i Mei 1922 LAND EN TUINB OUW De Aalsmeersche BloemontontoiinBtellinir Tor gelegenheid van do in vijding Vfln Je nieuwe potplanten veiling zil te Aalsjneeiop 4 5 en f November ecu Woemeïilontoonwtelling wordcsi geho i It n vimwege do C oöp Vereenignig Centralo Aalsnieersrhe Veiling in sa Wnverking met de vaetc KouringsCoBHnissie dor Nederlandsche MaatSflnppij voor luintmuw een Plantkunde Reels moor dan 13U inzondors gaven oh op Sèhitterende inzendingen worden in gereedheiti gebracht De Zftonlandflohe Verlofcbng Koofdiprüs in de ZaanJandache Verlo♦ B ♦ 3 vette koec ter wiaard van ongewer ƒ 2000 is g vaJien te WiJk aan Zee en w op het lot vian een anne drommeJ De Tederverifoowr aldaar kan vwr de derde WW den hoofüprija vermeiden STADSNIEUWS GOm A 2 NowAber 1920 Drankwet B Burgemeestler o Wetfcoudeire is mg kiotnen een vorzoelk van R tNieuwwihu zett bserhandelaar te MaaaaluJa om verlof voor den verkoop van alc ïhol houd enden drwik jn de bonetlenlokalibeit en de bowenlofcalitteit van het pereeel Markt 40 alhier Bezwiaren kunnen binaan tw e wehieti worden ingebracht Voor het Wecnsclie kind De bloemenverkoop ten bate van het Weensche kind gisteren gehouden heelt ƒ 420 opgebracht De VolkfluaivoTBitelt Het voorloopig comtté tot oprichting van VioH i unavea aitojb6curttu ssen heeft nadatoeaiaMial g efaleken was dat hier voldoeüwVeibei ffigf3 belLuig bestond met gedraald eendrietal leergangen te organaseeren Itee lisgtisteren had de opeiiung van de Goudschcafd e ling der Jtotberdamache Volksunuvers iteüt plaate in de groote saai van Ooncordia die voor deze extiaffcl g nhe deen eemgaaina feeatolyk aanjuen had dankztj de vaasjes met kleurige bloemen die opde met gezollype kleedjes bedekte tafeltjes prykten ï e heer Mr W Mees bestuurslid van de Rotterdamsche VolksunivarsJeit hield de openuigsboespraak H y v erzekerde dat het niet alleen voor Gouda doch ooik voor tic Itiotterdamsche Volksuniversiteit een belangrijke daig wias Voor Gouda ia het van roote bebeekenia dat men nu ook hier g eiCigenhe d heeËt Voiki univer itoiitscuraiu sen te wolgen en de RobterUaniacbe VolkBunirersiteit beschouwt het als een voorrecht dat ze haar vwerk bot een belangrüJce s tad al Gouda kan uithreide n v aar toe al lang bet plan bestond Silnds eenige jaren worde n in Poortugaal met succes curaussetn geihouden wat in Jamuari het ibeatuur aanleiding fpaS in beginsel be besluiten X k in Schiedam en Gouda ieergangien te orgianiseere n Vele inwioners van Schiedam haddeii dank zü de goede verbiiubing met de Mbaassbad reeds geprofiteaird van de lesaea der Rotterdamache VolikBuniveraiteit die uit Gouda niet meer dan drie leerlingen belde Toen het l estuur ivu m Februari van diit jaar ee n schrijven van dem heer Sme bs ontving waarin deze verzocht met het oog op de aHechte troinverbindinig het aanvan osuur voor de colleges te vervroegen teneindie Gouwenaars jn de gelegenheid te stellen de leasen bi i te wonen een verzoek wiaaraan geen gevolg kon woirlen giegoven was dut een gioede aanleid 3i g een aanvang te ma en met de uitvoeriing van het een vorige maand gemomen besluit Een voorloopig Goudech comité werd gevormd n den 28ien Aiugiustus hield dit zyn eerste byeenkontfit Spr vertelde vorvolgjens vian de oncpiête die alhier werd gebonden en waarover we reeds uitvoerige mededeebnig en heliben giedoan Ze had naar men wtóet tot resultaat at cursussen vverrlim georganiseerd voor letterkunde maiaiek en fiennds van bet iiecht Voorloopiig werden aldus Bpr alleem avMjndcuraiussen gehou en omdat zich daarvoor de ni eeste liefhebbers hadden aangemeld doch hy ho ptc dat op den duur ook Zatetxiiag nijdidagileergiangen kunmen wor len gegeven Een mioeilijikiheid leverde de financieel e ry ie van de zaak daar de lesgelden g n vioonlijk de kosten nnet kunnen dekken doch nadat mevr l nlnce een garantie fonds had weten bli en te brengen behoefde do g eldikwesit ie het bestuur niet meer te weorbouidon te begnnnen met de voordrachten D e belangistelling ia boven verwachting giroot Voor den eer ten cursus in letterkunde te ge en door mej Annie Salomons jiyad men geo ekernd op 75 deelnemers i n met minder ian 180 cursisten hebbon aich aangjemeld Ook voor de voordrachten die na de Kestracantie worden gegeven yn reeds een vokioend aantal kaai te n irenomtesn S pr hoopte dat de be juitfst ling voorbdunend aal toenemen en verk aanie dat hoewel Rotterdam gaarne aan de ot itchting heeft meegewerkt en Gouda van de aldaar opgedane ervaring kan profiteeren de Rotterdamsche Val khuniversitoit bereid is Bich terug te trekken wanneer de belaingtsteLLing hior op den duur zoo grroot is dat een afzondepliike Goudaehe Volkeiuniveradteit reden van i e3taan heeft Tenslotte zette apr in t kort het uitnemend doel van i hier gestichte oniloiwij inirichting uiteen In t teven wan den mensch neemt de arbeid de voornaamste plaats in doch naast dien arbeid heeft ieder noodig iets waarmee hy het geiioed kan verrijken I aarvoor heeft thans met den beperioten arb6ids tyd ieder mensch gielegenheid De zucht naar iets an ier3 Boeken velen te bevredigen in de bdoscoop de hwiberg etc doch deze soort van ontspaiuiing ken de meeste menschan met bevredigen Naast den tyd besteed aan het gezinsleven en ontspanning blijft nog een voliioend aantal wi over voor geestelijke ontwsUtie ing em de eigenlijke leerjaren begiinnen pas ni de schooljaren wanneer de mensohelij kie gieest tot rijpheid b gekomen Voor dezie g eestelijke ontwikkelng biedt de V U g Ie nheéd Ze heeft geen vaS t program plaagt de cursjatem niet met examena tadeir heeft gelegenheid een on derwerp te kiezien dat hem aantrekt en kan een degelijike leiddiraad vinden om 2dchzelf te ontwiMoeJen De V U geeft leiding de cujttlaten die er passief komen zullen niet veel van de lessen profiteenen Slecht wmnmcer men tmet een actieven geest de lessen volgt en door eilgien studie het gedoceerde aanvult aullen de cursussen werkëijk vormiend zijn Spa hoopte dat men hier ixMveel van de lessen u profiteet en dat mea over eendffe jaren kan xewren dat de boom hiv hedenavond ffei lant rüke vruohtcn heePt vedragaa Met de e wooixten veHcliarde spr de roudsche VoMosimiwrBiieJf voor iiwoiktkI waarna mejuffrouw Salomons haar voordmachtonreoks begon De openingiaplochbiglhoid wierd behalve door de curaisben biJg v xiond door enkele bdangvteüenden oji merltten we op den burgiemeea r den heer Uilbo J M j on de aeonte ecretarifl den heei G J J I ot Mpaar en HuVpttank Gedurende de maand October zyn ingeleg l de navolgende bedamgan Inle bi 477 poirten f aSJJdO M K By geschreven rente 31 56 ƒ 332fl2 48H Terugbctialing in 123 posten 1B83S 72 Meer incielegd dan terugtiet ƒ 1792 76H Aan bet e nd dea maand Sopt was ten name der Inleggiers ng achreven 79eS03 60Vj Zooiliat hun tegoed Ultimo October boiiroog ƒ 816230 37 In Ion loi p dor maand October ziin 28 nieuwe boe tjos aflgegeven en 17 boekjes geheel afbetaald aoodat aan het eind der maand October 2587 boeJtjee in omloop GOUDERAK Als gevolg van den voortdurend sterken OostelijKcn wind der laatste dagen loopt het water in den IJsel ongekend laag weg Gisteren kon zelfs de veerpont alhier niet meer overzetten daar ze door dit aïlea droog gaat liggen niet meer aan den wal kan komen Ook de booten moesten verschillende aanlegplaatsen passeeren daar zij niet aan den steiger konden komen OUDEWATER Zondagavond Is de IS jarige W van B alhier gearresteerd en Maandag naar de Tucht Jcbool te Doetinchem overgebracht waar hy tot 22 Januari 1923 moet blijven Maandagavtmd ia van den landbouwer DeBruin een rywiel ontvrcemA De politiestelt een omlerzoek in Zondagmiddag speelde onze voetbahclub Rhoda een wedstrijd tegen de MontfooiV sche voetbalclub M V V Het einde was na een vinnigen strijd gelijk spel O 0 De Brand stof f encommissie heeft beken gemaakt dat voor Oudewater Hekcndortf Papekop en Lange Ruige Weide voor 4e maand November verkrijgbaar ia gestold op t on no U en 12 een mud anthraciet 13 en 14 twee mud cokes Op 9 November zal bet gemeente bestuur de gewone jaarlyksche slootenschouw voeren De beer G de Ruwe volontair ter gem aecretarie atliier is benoemd tot 2en ambtenaar ter secretarie te Hekendorp Het Brandstoffei buréau ia vanaf hetStadhui s verplaatst naar Ae Secretarie vanHekendorp in de LceuweVlngerstraat alhier ƒ In eene vergadering van de afd Oudewater en Oni treken dt rrloll Maatschappijvan Landbouw werd tót afgevaardigde voorde buitengewone algemeene voi gaileringop 17 Nov te Amslenlam benoemd de hociH Anker en tot glaatsvervanger de heerM J do Lint I In eene ergad ing van de Vrijwillige Brandweer v enien tot bestuurbleden herkozen dt he ren R J Dïonisius en C ï de Waal en tot voot tter de heer H Stofberg Moi gt ii u iiid zullni iüer in de Ned Wi iw kiW t i 11 d4 lloc k en in de Wf Kfil 7 11 ds de Bruin danH londioiistdii vuor hot gewas gohimdon MARKTBERICHTEN Rotierdsmsehe Veemarkt 2 November 1920 Aanvoer 92 paarden 3 vouleaui 1 ezel 1676 magere rundoren 507 vette mndere i 469 vette giaskalveren lfi2 nuchtere Valveren 178 schapen of lammoren 121 varken s 380 b gien 6 bokken en geiten IVijzen Vette koeien le kw f 2 fi lO 2e kw ƒ 1 85 1 95 1 66 1 75 O ssen le kw ƒ 2 05 2e kw ƒ 1 80 1 90 3e kw ƒ J 60 1 7Ö Stieren le kw ƒ 1 80 1 90 3e kw ƒ 1 6f vjl 70 3e krw f 1 50 Kalveren le kw ƒ 2 7ÖV 2 90 2e kw f 2 25 0 50 3e kw f 1 85 i2 05i Handei in alle kwaliteiten matig redeliJKa aanvoer Molkkoeioii f 325 GöOTKalfkoeien f 350 675 Sferen 200 650 Pinken f 175 0 50 Overloopers ƒ 50 ill5 Graskalvwren f 150 260 Vaar ïen ƒ 175 275 Werkimarden ƒ 275 660 Slachtpaatden f 176 300 Hitten ƒ 200 350 Nuchtere kalveren f 18 2 Fokka veren ƒ 30 0 B gupen ƒ 20 45 Hendel en aanvoer red ijk ffoede soorten prijsthoudend KA Slt HKT Oalewater 1 Nov mtber 1930 Aangevoerd 39 partyen 1755 stuks 8775 K G Pryzen le soort ƒ 84 66 2e soort ƒ 80 83 gestempelde ƒ 85 6 per 50 K G Hendel matijf Bode avon 2 Nov 1020 Aanvoer JIO partijen waaronder 76 met Hilt erk 9171 stuks gewicht iO r K f Prijs OJoudsche Kaaa le oort f K ft F 88 2e soort f 8l ft f 83 lo soort met fïi ikBinerk t H5 k f 00 Handel vlug Groenlenveüin GonuNontolijko Iroon ea oiling An Ster liini V h Jong on Koene oiling vnn 30 Oet ir 20 ruchoftso d nneuliii f20 ft f i i per ltH st Burré Idol II I 20 ft 23 Winteriinnen 12 k 15 Druiven AUc G0 70 Tuliuitvn U 20 Zuru tuktluppulon geel lO M k 17 S0t ld gnm 8 IU n MJil alliw por V K l HhmmkiMdlL S A 10 id li 13 20 ld 111 9 U tfi w pe JOO rt j fBrima Spnill tL l ft 4r O per zak Üloii 1 00 k l er H ïak i wn 1 fc Büj P ol 10 t L por lOO boB f HIiK4 èu Kozen 18 SA Palia s V r M t hrvHrtnth 27 i 2 Km Anj lioron 10 ft IW Kikenbladenil riOft t all a por HM st Snljgroen 12 K 10 p i 100 ramk FINANCIEELE BERICHTEN WISSKLKOEKSEN Offkieele noteering te Amsterdam 2 November 1920 1 Nor 2 b Ixmdeiï 11 90 Berl yn 4 20 Pwü 20 70 Bhimel 21 96 ïlwitscrlarul 61 4S Weenen 1 02Vi Koponhag n 44 80 Stockholm 3 10 OKri U nk 44 4 £ New Yoik Gemeenbelaeningen v De gennoenteraad van s tioavenhaét heeflt beisloben een ty telijke goidltHWi aan te giaan groot ƒ fl millioen tegen ej tf rente van 6 en een koere van y9 l t De raad dor geme iie Bdum heeft hi otoa e a 7 leoning aan te ruaan vf L f 100 000 I A H 11 V van Stocuborjjon stollen M in clirii iiig open op de goldlwnlnl aii f LMXm ronlcBdo C pCt f H ilhifiwlng gestihiedt ft pari aii vangonde 1U21 lï Ml W vftu Loon op i ind stelljp tiil 10 Novwnl er de inschrijving o op octi p l geMIisening groot f tl7 tM f 11 liolioovo van ile aa e eleotrnliilHvoorzieiiing k iifloMHlng liMt plitats in W i ii I b genHMiito Honsondftnl en Niapen z il aangaan im i geldU ning voor bui idigewune wCrkcn viii f 4 tL lO ft u 1 aflos ing fti 30 jaar on mmi lij dolniu goldhMMihiK van f lOO OOit Nieuwe muntepecie In e nol i aim de Tweede Kamer eeli lio Miivirtlor van l inanciön niede ui do door H Kljks Munt nadoinwor Ingtre iing dor wet vnn 27 Novomiier ipt aan t imuiton grove spvoio van ui Rclitltt il ziiii alB in itt vvvt ll slg Hle l Aan ilo uiterlijke aiwe r mg de or munt is hi U ar istiek iigpiiint viddftriidri zorg bw to wli Aiitiininling vJin grovo sfM rio vani g Mgeliilb lig l vourliMipig sloo lilh H r N Nlorl Indl niet vttOT i v 11 1 lil he l vooi iionioft KUNST Willem Mengelberg l o bciiiditoii aangaande den gt otidlicid toc laiid vnn WUIoiu Menj Mbor lii ideii ibium ijiniuetkelijk gUwrtt ci I liin tfiiiai hoopt liuli ozieh lï i cipiiipiic iiii s moer voordoen fiWr i 1 S ligi n uit witflftfflund naar ons d e lig lo kiH n iv fttt op ZomUiK il vonibci i H ijn ThtJ enncort in lUisfizoon te dirigeeren JM 7 RKCHTZAKEN De berecd ling der 8 Junl titakem Ik t i i lu id ereeli heeft giate onderzioek n to sutk tcMn de 8 Ji 6tak erG V00Ttg et De lUtefteuron eerst in l etilolwn zltitihg IreMoni zij ven by de verdere behandeling begi wtoonlig Door den voorzitter wer l een ii ovor icht geneven van het verhandoldei boKloten z ttilig De heer van Hott Tronip had opgemerkt dat er mot im n sie verband v nis tus schen deze stal en de anti revolutiewiet daar de at tl jren de gH nu ento ih Hiertegen kwaï hei r Lansiak op de staking wias een test tcgOTi to han lolwyze d r rogiee oorls wx rd het wooid gejwi eixl doyr iheoren van Hinte namqnl die Modornl van Ingen ïtehou ver namens de Niotittai Itn en Bakker namens de Typografen I oor Ie heer v Hinte wwd ac op goRvcaen d 11 de directeuren die een sbrafvoor l n ot hadden gesteund niet waren u t p noo bgd Na de duplieken deelde de voiuh i ilU r mede dat binnen 14 dag i de iHp ufkfaak van iuA cheUegeAclit tol L ONZE KOIX NI N Een JavaaniKiie deputatie in Japan Te Tokio i een deputatie uit Java beBtaandie u t de heer Zeil inga directeur óer Jiuvaansche bank w li ittiMTi e i ijxc ontvangen TAn recept fin eèn iftiddkgmaal w rd haar aiHfHJHdiiji 12 borTeS VOETBAL We lMrü liühUKn G V a Schoonhoven 11 Woercicn I 6 O Olympia III Oouila II 3 1 Mt Mfiiim n O B V JO T SoAetrlim U T 0 Pi II 1 e Uatiw X i Dsoe Zu anmienlain I 2 Q S V n aodi nmb II 0 a Ua B T O P m Vicbocéa I l Blauw WUDe Oonoardiaan 1 4 Mw iÉywiMCamtarek 3 2 Sê U s G S W Ui A iiietoirU II i W e iden II iauda IV l Swvmrwniaoi II iMoonlreeht II O d 2 venihuixen ScKoodiftuwen III h1 C WKjerak II ltwk iravwi III 4 j WegciM nJet opikom en onze DRAADL0 0 2E DIENST Lloyd UeoTff niMr GenèvaT 1X ND1 24 2 Nov In parlemmtaire kria in vyljuidit dat vmamvf de mUnwerkem de regeoringnvoorwaarden aanvaarden en df boaetaad in de induatiie ruetlg 1 1 lAoy Goorjpe de vergiKktriiw van dMi VolkenbifKt te GaBiva lal bewonen Een definitiete boaliasinc kan echter oamoffVlijk VMonlen genomen alvyiretui de uitiiag van bat referendum beland ia Verfrootlng der l anden cAie hwren LO fI Ea 2 N v De bekende soheepul ouwtfinna Wolff hoeft nut het besbiurder IxAd iHcben haven een verdrag afgesloten voor acheeipBïeparatle en nieuwbouw t e Ix raiensche hav n sei In de toe i omiit tot oiAlpunt dienen van ver choidene MheeppaartlÜnen Daarom ie vergrootinc van de acheopabouwgeiegefüieidm de RieemB noodij LAATSTE BERICHÏm Teragtoeht van Wraagel s KtlNH lWN l lNOrEL 2 Nov V D l o troepen vau dojftc rnabvVraugirf treJti on ioli terug achter do PoroKop Unlo 1 ozo ai eratie zal Woensdag worden bi ii digd tx n vau do dlvlMios hoeft 4 i oi zware veriier en geUxlen Hot aanlii bolijowlkl die aan het oflonaidt deelniinon wordt op 10 000 geciohat De tieTMteit van eten krodnprin vsn DJocjakarta Mon lAotdt oim utt VniHti Tdain Kf nige w 4eii gidewii waren bij do Anwionlnnwclio rooheftho teo oningtMi ii L i konion van wnigo koithnre Indlwdie lijf ierailon iind brillantm wolke van Jen kroouprlTiH van Ojoojakarta getttolen waren Wij vi riM nien il it dedleloill ufkiteÊ golieintxiiiiiigo wijze get 3lle f nwwï zijn l c gwtolaii doraJ die iih Iiiditn UninukBeJ zijn fwor e4 iiiHiuiiond door Indiwhe V ir lon r igoi on vortegenwflnrdlgon naar niliug f 20 ikK Het is niet oiiwaar 4ebi idnk dat d briljanten uil do voorVM pen vowijdord zijn en reeds to De juattUe de dier opdo sieraden kroi ni l tQ tf t wo Pdc aangeboden iter lie tl allo hoop dat Spotird zal worHon on f r In ht t IwMtit i den pen knmoQ tlf n Lage watentaad feu riif i t on i uit do UMnnior y gegons buitongowoon lagon w or Uid n I Hl e M l ono on A I kun ilpjh iliMiboitt an Ar Holland rri land nlol Wpnomkonien Geen maaivertMid in U jtienstylhng mei oen m le libua ver b trnon t ericht aln zou de lutiviardig ng l j D een mnalverlxxl van tarwe overwogen Et lon deelt l t rOikfigraanbareau niede oLt het bonrht van allen girond h ontbloot De toestand van Dr Kuyper De toestand van dr Kuyper is gestadig doch langzaam achteruitgaande De patient neemt zeer weinig voedsel en tiluimert voel mmxm kamer Zitting van heden De Ifooizitter zal voorstellen Dinsdag ti be inn n met de behandeling der Staatsbegrouting Donderdagavond en zuo noodig in a ondverga leringen de volgemle week nillcn de huurwetten worden behandeld V n 16 November af zullen een of twee aVtindvcrgaderingen per week worden gehouclan Vr dag worden een reeks klelnele ont Krpen afge laan Vooi jregtt i wordt met de behandeling der uiQb Mt4lBg vau het gemeenteiyk belastinggebied De heer Ter Laan s d licht zijn aniendemitnt Uie om de grens voor den aftrek van noodzakelijk levensonderhoud in dif meentclyke lnkumstonbelaatln te doen vervallen subaldiair te verhoogen van ƒ 8110 tot ƒ 2000 Do Voorzitter htelt voor het amende mentDe Geer betreffende hoogere rijksuitkering aan gemeenten met een leer hooge inkomstenbelasting met toelaatbaar te ver klaren Het voorste v onlt ven orpen met 40 tegen 35 htcmmen De zitting duurt voort TELEGRAFISCH WEERBERICHT M Mijïjjile Maiul 77 3 le Ifirnö and I uigalo Hland 743 H te Vmtuiaikvor Verwïjehting Mcowt omtigo 0 8tolijlïo wiinl holder fot licht bewolkt droog weer lichte rst irtehiK z L ile t w or tüur overdag lïURCIER JJKK STA GOU HA tf 1 K BOREN 27 Oct Michlel z v I V IM en M AlblHH 30 Ooertrui d v ï Doggenaar en P do Bruin 1 No lohaimeH Maarten z v J M Vorlaaij n C Slobbe ornelifl d v r l o en K Tiaioo ONKTHjDEN 2 Oct Maria S niik w V 1 van Wijngaarden 7 j 0 omella C Kielüger G w 31 Adriaau J flUxhoorn 67 J