Goudsche Courant, woensdag 3 november 1920

No 14460 Woensdag 3 ITovember 1920 590 JnarWiicr GOllSilïl IIRA1VT I legen hoeslv oudhetil I heeschheld keelpün 1 Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke Kewenachte uitvoering beüuit zRh te HAASTRECHT de heer J SCHEER BRHALVK ZON RN FKBSTDAGBN INOBKONDBN MBDRDKKLINGBNi Op d voorpagliu M hoogar Q woM BdvorteDtHta laguondea medodMllntaii hij eostrack tot leer gerodu cMfdan pr a Onwta letters on raadea wordM b rdMBd naar plaaUruimtt AdverUatJfa kunaeo wordaa lagMondaB door msidnakomtt vu eolUda Bodkhan dolarra Advartoatt burMiu d ouw AgeBt AdMtnlstmCle Telef lnt rc 82 1 4 ragel Uft olko regol metr UI 0m deif troon v n iriekenlbr Ii een pkM T Mn ovmre de geding der krwnj Ouders denkt om uwe kinderen Woimen veroorzaken vele kwalen Visser s Wormpoeders njn van byzondei e samenstelling welke zekei werken VrIJS per doos 60 tent Vkiütrugbaar bu ApothekeiS en DroglW 2962 34 Fabrikant P Viiiser Em Erfgch veen Dr NB Laat u geen koekjes flikje of andere z g wontimidde len geven doch elscht alleen VISSER S Warmpoeders voor aallmandiBïg kdein ma atleriiaden Ëan twiufiedachtMJAwtor k Schotland sittcir van het Duiteehe Vakvoraeniguigv v Fboml ovor de ntogal kheid van samen wicniung busachen de I Vttnsch ea d DkiK I achs vakv reenig n ian aal b nA lria ea I Uuitwïhe con ntinurt n hbudw op oognihUik een paKi d g te Berllin De vooraLttar Bieck iePWalrde oj l Menwil de Dmtsche arbfulars temansnwlteut t oen v te tttrUdo maaiie ten einduoveral lie cömrv inusU che zjjternatlonalc n vcst g on G esiCJhik komiijode san dat mhet begiji van Decemlber alM warkeltjkbroQ UB elemKmten sich naABSo Bun n luiten ThaJl mer bracht verslag uit ov r de bujtenlÉndsche politiek en mwende dat elke communw UBclie staat dynaimret voor z in buirtm botuekont want hÜ brengt het gevaar Van ofiatand der arbellierfl en af scheuring der kodonies De handelsbetrek ifing v n oen comifnunistischxn staat met buur t pten hebben meer succes dan hon d iM bcvlejewi tieche agitatoM HU besprak vervoJgens het veriaond tnaachen Interna twnale politiek en nevolutio vooral in Duitschland en noemde de communiirta sciie het begiiA van een actieve prdetarische wereldnwcht De urtemationale van Mo tcou heeflt volgens Thalheimer als wereldmacht diep ingegrepen m den politie Boen toestand in Ooat en WVsst De eerste stoot van Husiland in west lijkie richtlij toont dat de arbeiders k West Europee eche landien thaM actief moeten worden om Riualand te helpen De stichting der ikflaine Iüabe t is mHscMan Het li iMi van een beraamd nieuw algemeen offen sief tegwn aovJet Busiand Dit moeten de arbeodars van midden en West Europa verhinderen door ledf tot den aanval over tt gaan In Duit chJand is de toestand thane ovew p n schreeuwt er naar dat het proIetaLTiaat naar de macht grupt In de namurkiagutting is o a de nood aakatijkihaid van de revoJutionneenng der trouwen hun bestemming voor de comnvi mstiiche masaapartü betoogd Voorts lïisohite men alles er op te letten om stwda niewwe confUcten te aoh w n n tot uitbarstung te bmengen want de macht beruAt luet meer bu de regeering doch Jigrt op de straat Reeds de nood van den komenden wantor Btm de actie kunnen brengen De Ruaaiaohe bodsiewiki hebben na I maandlenJang nederlaag óp nederlaag te hebben geleden eandelijk een succes be haald döt van buitengewoon belang is In het Zwidcn ziyn naar TiPotiky m dedeeJt egergiroei en van Wirangel vernoatuipcJ Met zun voomaaniijtt strudkrschten is af gerekJend omdat u aan alle kanten om unnff ild tOn Hiermee is Wrnngel s machtgebPokan M n harinntfft iJeh dat deoe antf bobja wiekaohe r ldli r vanuit de Krim is opga rukt over de tan ten8t van Perekop om daarna U tnoefion te ontipJooiea Zoo doende bereikte hü den Dnjepr wa a hU poo0de s n macht uit t bredden in Oo tenl ke ncMing Z n succes m Koaban was echtar maar van eer korten duui Wiel bad hU aan materiaal geen g bn k nadat Franinijk hem xün hoogm steun Had toSgeoegjil doch de geest onder rUn troepen was mei heel goed wat t begrü pen is daar Wranffel s leger vele Oeknai ners teidsn AMrangel weigerde aan OekraiTM Mlfstandigftield toe te staan H n4 l van het oude Tsarenrijk stond hem voor oQgen Dit verwekte ipmote ontavradenhedd N den Trede van Riga word Wlrangei i poaltae nog moeUuker doonlat de roods legere van het Wentelifk front teruggeno man n tegen Wrangel bi het ruur gabracht worden Wrangel kon het naet uithouden tarok over den Dnjepr terug n trachtta snel z jn troop i uit het Noordoosten tifrag As nomen Maar nu hebben blt khaar de boK sjewiki den oinngang over don Dniepr g forceerd den ko rtaten wag genomen naar de KiPhn in Perekop den toegang tot Wimngel s hot brnet Van alle ganeraals die echter envolg nfl t gen de hoUi ewiki in t vdd tijn gewm den heeft Wmmgvd het langnt ultge iouóm Mnslo t hasft ook hU t void moeten ruimen Zal msn mi de bestru lfatg der bol Bjewjfci opgeven Tr wachtiitti fieeiHjiht nameJ Jk Bei trun heeA haar jatwoot vorwaaid n sarwachftein en eiach tot ititlevei den oorlog en bg aeaeilftiotoren zetten Over Kns h dar nota geen twuffeï ache re eenAg mot van püaa a aan dWbn I elsch der Ekitente tfevolff te fl vcn De eaachen van de gnaXtteerden aan iDoitechiand n de vnortdnUÉoA bedrea em met beaettinff vaiï t Ruh E efa ed heaf t het lateraatnonaaa V eTtooiiKi VM Vakkver eentglunsien aanleuidung gegwoti een oom imsaie te benoemen die tot taak heeft de economiiiche n politneike toeattnden in het uutuetrie ed3ded t ondertBoataon I e e conaniBSie ia oodMr leddin r van Ëdo Fimnwn Maandiw te Eaaen aange komen £ kU F mwnui teiido m een ip ew met e m Duitschen joumaiist o a het volgende De Entente heeüt op grond van de over oetnkxHnfit van Si het recht het Ruhr gtóbied te beaatten doch het IVC is er volkomen van ovartaugd diat een bezetting van het Ruhrgebied met alleen een ramp vor Duitschland nou nun niaar ooik voor igeOieel Ehiropa emstuge gevolgen zou hic ben speciaal voor de gwheele wakvea oenl gjn iab©w egiin Het I VV zial na afloop van de reaa In hot Rfuhi geboed z in meenung omtrent de bez ttnng van dit göbied seg en Op 22 Novemiber zal te Londen een intemabio naai congers van vaJcvereen ig ingen bueen bomen waarnaar eik land tian afgeivaar dügdiem aal zenden Tot de Diutsche gede legeerden nullen beihoaren de naunwörkera leider Hué en de voorzitter van den Duil schen band van vekivereenlgiingen Leggen Het II VV 18 van meening dat het her stel van Duitschland en de verwoeste ge boeden van Noord Franknjk een kwestie as dre alleen door giemeeaschappeluk over leg gieiPeg kan worden De atudaecMn onJssie zal op grond van deze overtuiging na afloop van haar ondernoek naar Ber lun veartrekfloen waar zu met den voor J eticM uit ArtfaU w AM DA dut 4e € rio Jiir T de kon risw bomUü d oiï odCHwriiniiMti m b wd at wonit baiM4 niot soo nA DHT en mie r benmMfttfÜ te auSlen v é0L Vect kinjgit den indnik dat V wf VK hm nog ni w t ho t saaklf aan ï IV i dcMii n odiat $ ij aelve h t nweste voor M er van on lqf viiindt Donder kaju te too 9 pn zu h m de vuigera t e ui Jdien Eerst V Hde hu daaffimee de $ fA gemeente h I i1m suasen wend mnekief dat hy I pndes Bou handelen ooaJs pniw Paul de I wnoedeltiabe tnoonoipvoleer T ieoMehte Eü I sn een plebisciet wwidien ultigwchreTen I eoi alt ta matoeo of het vioUt indeirdaad me ft Imig veriangde n Ar t bewitnd van den I IMvetreden komng Koiwtant n Geruchten Bfir de moigcilAJba aanMedSnir vao den boon asyn dctn tiwieeden soon nui den ko ÉBg detr Beleren en Benwotsenjartfc Jong mwcIl dat qP hiSi Elwel ohe cottege zyn ifneidiLne gwaet worden met verontwwar Afbiff gteJogBoatrait Ecirter vaa een re Imukm IS door Venizeïos UUkfaaju afige M h wul de Baak m t minder osmriag Mflcelen en aen de Allfaeeasche btadea tt hetftwn meegedeelde dat indien de oanitie eoAoent dat Allennder de wettige bnéDi mtt GrtekenlLana ui getweest en dstt Ai rt f o i ro jge pttMM BauJ de weWage tnMBOfmdgiHr is dexe overeeostemmmg na opvattungien voldoende wnarborg op wt om pmas Paul onmoddieUUflt txrt de twoo te roepen Bonder rehienJing te hou dn met de aajisipinücen van ex 4oomii KDoafaftntijn Wanneer de oppoevtie de chtnmtiigiheid van piuns Paiü S taxwnop wlflong nieit erkeni kan menvand de regiee rmg v PWTJ t ai dat M He mo eilube waar bu en aal trachten te Teirkrygcm om het lind een honmig te gievwn wiens rechten tet betnwst zuUan w oitl n Beteékient dit dat h dan een t l r vanweemde dynastoe de bonanKskroon lal aanbieden T Goed ingieUchte ka aigen te AitJhaiehsUwn wca de niio8 eimdheid van een Belg den Gffiekschen fcroon latxn vorm dochnirt de idee dat een an ier Hiuo bot land 3 Baan ragwipem Men beweert dat Ve wdos aan den Sorvischen fcrooóipipina deliroon ml aaniboeden en Ganefcenfland met8 wie wU vereenajg i Kaxwnipmns AllexanÓBT vertoeft op het oogienMo k voor de be tifemiapaechti §ïe i van kanuiir AJexan Fauillalon Abonneert U op dit Bl d doibewoo ing n Ew d t de Bfie BUITENLAND8CH NIEUWS ENGELAND VerUea voor cki arbsklers I M iu 4liiK Mi vftn li KdiRimtHriAcis crKlo7iii Wi in dt i vtntitm voor 11 lunwU K nKüiiten lu Eiigolttritt en WiiUti ii tt ïum dut aii do Til ar l Oidt rw iidi inl i 19 ht rkozoa werJon in 1M vormingen in ile puaUie der liljtralfïi yn conHt rvalmvon is goon lUiriiiit rkolijko wijziging gtkomoii De Minfh iiikHiik diP M rlagirig van boliif liiigtMi IiJuUlpn lit pl f il oogstton moer BUCCOB JAPAN De kroonprins B rii hti n uil fnki i imlddn itnt ds Jnimrisrho kr icnpiin itii rtifl om de iM n 11 niHiikt on nok ern Im zik W ïal hr Mitf in aan Slam en Fonnosn IMt i dl o rHt nmnd Inflfv nilapunschi krnnn jiiiifi f uHph hot ruk rri t hem waamchuwen Neen ik sou dadelijk naar die alechte vrouwen gaan en baar zeggen wat ik over haar denk Maar zei Rebecca de awaite kralen van haar muts schuddende 4aar is nu de dochter van den achooJmee ter op den heuvel Wat wa het voor een praatje dai ik hoorde de laatMe keer dat tk een Itiwarv pondje van dae alechte groene thee die met drmken kan bracht aan Betty How die in het dorp Betty een vrome vrouw en zeflter van alles op de ho te verteJde mu dat onze jongie mijnheer zekier vuf avonden van de zee van iedere week in het jaar in het schoolhuis was I Haerop schudde de Vrouwe van Lowran n g hevtig r het hoofd Betty Howidie is een dwaas en gij ook Purslane nep zg Zoodira hij thuiskwam VToeig ik Sydney om mij de waarheid te eeggen en hu verzekerde mu dat er met MBAi was van dat bemcht Hu saat daar heen om Gmeksch te lezen met den mees ter een zeer geleerd man Daarenboven Jonathan Gner heeft hem door het ven ster gezien met een boek in de hand ver rukt luietereade naar den mieoater dae de nvoeüijkie pHaaitsen verkiaarde En Ut zelf he van den weg af het siptfniMwiel van het meiflje hooren snorren evwiala een aiwarm byen terwul Sydney met de lee beïag waa Terwul nu luisterde lc de Rfei cc de topper van haar lana beeaige vuigers tezamen enn sJoeg de oogen ten hemeJ het iplechtage beeld van een maagelult msirteilaree 7a had veel te lydcn van haar mevnouw en nu de laatste vuftien jaar be toot z J niinetens dnemaaJ in de week om haar dienst te veriaten Maar de wr geUooshaid van haar nwvrOUw en de cnio iumenten ven haar dienst vengoe lden zeer de vele weanag vleiende namen die de rouwe van Lowran haaf gaf wanneer zooals Puraiane het uitdrukte zaj aan haar oelve was owengelatan en van genade ver etoken was ÜU d ae gjelog onihöid wist de daen itbode dat Lady Lotuner lang met soo genist van gemoed was ala zy aich elve wulde wus maken Maar Purrfane ha i te weel onder volding als goDfiim om ckt te zoggen Dus 1 et zu dajne ach tevreden stellen met de onschaiclelukheid van Adora Grac e si AJi u i at gTj zegt moe ij iiüngi rioclgd worden vervoigdp Pur luic di o iiaUsch ik bon aelcer lat ie jonge vinuu hoogist gevleid aai wezei d or een bezotJc van u M ar de Vrouwe weigerde om zoo een Je bent een awase vrouw Puralne I o ru gebiedend Wet ik 7oi een jong rrtaisje aanmoedigiBn te denken dit lü such boven haar stand kon verheffen Hierop zuchtte Pureiane en bewaarde dat huaondar verheven owiugen dat haainieeeteree altud noo ergerde Wlarom kun e vaeC sfipekien waaneer je iets te zeggvm hiitbt Rebecca Punriane mep zu Nu doe nu maar met ot je schreit I Vroutw je mtoeat je scfcamen n p joaw leefmd altijd aoo Uaar te staan nietje tranen Ja wttuurivJBc je bent een eeiftanie meduwB en nu ve I boter er aan t S dan tj n Puraiane leefde als ten mm be een tiende deel vim v at je nïU ver telde waarheid m Spreeik dan toch als eenog woord dat je te zeggen hebt waard u dat een verstandige vrouiA er ntsar luistert Ach zeide PUf lanr div evtig Ik wil ispt ken van hetgeen mun hart pun do t Ofschoon ik door een zegen der Voorz e njgiheid nog flmk ben al er toch een dag knnrfcn wuarap tk sal wem chen van mijn wei een weinig ruet te nemen Je werkt nep haar nwestBre nog meer verontwwardigid wonlwide en daar tioor nteer tot de gewone taal ver ral rtd enk je da t mu tweemaal da a B een f opje tèee te brengt n en verder je bezig t houden met wat gu w lt wepk Us htt dat is wat je werk noemit dan b n je gomakkiolij k en goed daar de wereli gerold dat fa wat dt je te aegigpen heb Maar wat wU Je toch PurslaneT Spreek het uit Wel setde Puralane st jfjes alsof sU stilzn U8ie d die vorwule n dulile w t durfit u er van Mylady om het Jcwyt mesje van den whoolmeeeter te vragiea h er te komen en te bi vtn om aN het uure onder miu te leeren soodat wanneer IK op ïij geeohoven wordt xu t staat zal xijn om eeiugarmate mun plaatdi in ts nemen T STERKE MfAC w het Schotsch Tan S R CBOCKETT Geauthorueerde vertaiinff van P WESSEUNK T EOSSUll Nidruk Tertxidaii Suikerziekte bloedarmoede impotentie hoeat bronchitis aehtma rheumatiek neuralgie Jicht Ie verziekte verstopping ecieem en alle huid baard haaren anusïiekten aderspatiweren enz Spoedige en volkomen genezingder ernstigste gevallen per bnef door At wondei bare plantenextracten van dokterDAMMAN verschillend voor elke ziekte Men vrage circulaire No 85 met bewijzeflaan by den heer J SNABILIE Gr Markt 7 Rotterdam met nauwkeurige omsehnj ving der ziekte SIAS U wanaaer een raaa m aledit eieil l TOteorti tan h met altwl het spe nw TaiKhe steenem vooa konieai al wa mt de beste womemeM Du J Ml aTond JooetJiM Gner die m JMrtioialiuisje gewacht had op de te WH lun meester mt het school met belajigisleUin op de huitieo orahertieod ïm nm galaat en de oll voc WBi onienheKi wuufe ivii 1 D wr de nixd d i der WlMts De atrooper Sharon en nin r wwien een peet TOOT de buurtl Br Zu j 1 g 4 an werden Zoo don e heer ran Lewraa er op loa H To ande door mn enien laan naar J Wek wDoöhula Waarop Jomthan een batug man waa lles orer Advertentiën en abonnementen op dit blud worden aang enomcte roor BeikenwoudeDOrp door A BOOM Berkenwoade voor Berkenwoude A terbro k door J NOOMEN Dciersche Stol ifk AGENDA 4 Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg Sd Aboimementsvoorstelling Gl rtrisch DnikkorV A BRINKMAN ft KOON GOUDA uit te halen w JjjMn Gner had Hoy Mc Oullock xien r Tï ïW we Daar den schoolhJT Hy had hem Lel een vnende v toe eroep i Want bedialve jT betrof was r g w Knlqk nw gew v aadwbap tnaschw hem WWdt vervolgd ADVERTENTUN EFN HEER loakt een aEÜ slaapkamep nf ZIT en SLAAPKAMER mat of lonilxr PENSION Aanbitdmg met prijopgsaf onder No M59 bumn Oiiud che Courant 10 Wegens sterfgeval zullen de Boekhandel en de Drukkerij van de Firma J van Bantum A Zoon Woensdag 3 November GESLOTEN zijn 4t M OAME OVERHEMD WIT tUNtL OPEN tN OtSLüTtN Tt DfiAütN 8I ICIAL£ PI DS 4 90 HEIiLAMf aANBIEDINÜ GERZON ROTTERDAM LIJDERS aan allerln storingen die voortkom n uit het BLOED gebruikt l Zn VORMEN nieuw BLOED 21 VERSTEKKEN de ZENUWEN ZIJ mnkiu U in weinige dagen iEZ iNü en KRACHTIG Verkiygbaar in flaooni van 60 Ct 1 1 ANTON COOPS te Goud S U VAN I OON te Gouda JOH SCHEUl te Haantreeht B NAIZUr te StalwQli N N tssfN t Schoonhove Springende handen ruwe eo ichrale huidharsten en iprialende Uppco wiaieihanden en winlerTOeleo 5347 15 gebruik Purol 1 o dooaen ven 30 60 an 90 ct Bij Apolh ea DroCietcit WADDINXVEEN Adieitentién en abonnementen ep dit bldd wolden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen Ten einde aan de groote vraag naar een goede en goedkoope Koffie te voldoen hebben wy in den handel gebracht VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GROENMERK 40 ets per halfponds pak 16 ons pakje BOONEN EN GEMALEN De naam op t pakje garandeert U de beste kwaliteit voor den door U besteden prijs DE ERVEN DE WED J VAN NELLE VRAAGT UWEN WINKELIER VAN NELLE S PAKJES KOFFIE ROODMERK 70 ets per half ponds palw 28 ets per ons pakje PAARSMERK 65 20 16 ZWARTMERK 60 GEELMERK 50 GROENMERK 40 525G 180 Op Verzoek van verichlllende Inwoners komen wij nog enkele dagen onze collectie prima Winterjassen Sn Mantels verkoopen tegen de bekende lage prezen 1 fpotitaart dus nog deze wreek 1 De verkoop zal aanvangen a B WOENSDAG tot en met ZATERDAG van 10 Tot uur il ila kliterzail nu lie Melksalon JILDENHÜIJSEN Markt 30 anbovelond PROBATUM Den Haag T 8350 40 kunt U zich gemRkkeli k tegen de gev ron van hoest heeschheld en krelpijn beschermen door het gebruik van da bekende Wybert Tabletten KOKO een tulverc heldere en nlet vette vlocUtof bevordert den haargroei versterkt klieren en hur wortfb voorkomt het splijten en uitvallen Vraatt alleen Wrbert Tabletten Blauwe blik kendoozcB i 80 oent met neveatlaand fabnekaroerk 5344 30 Hootdzecr en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvotu dig KOKO op het hiar dan wrijft men het ucht In Dedervraarttchft iktjtlng en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl Vl lj stellen geen dwaze of onmogelijke eUchea un KOKO maar wij zeggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO aU een luivcr gcoMsmldclal oor liet H u kan evenaren WAARSCHUWING Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit loi lönder vene gelde buitenverpakking met Handelsmerk vcrkochL EOED UITGEYOEID DRUXWEIIIl P r U 1 OB kMni 2 20 midden 3 90 groote fletck KOKO ShAupoo Poedera f 016 per pakje levert vlugi en tot billijken prijs rkrilthwr m Apo b k n DniUtn u PkifBiMrtolUeMmraa T Drukkerij A BRINKMAN ZOON Meubalkoopjas Treuwenü Sohede Salon en Huiskamenoeu beien bIs Tafels Stoelen Linaeakaeten SpieirelB Schilderyen Theetafels Eikenhouten Buffetten Boekenkaateo Clubfauteuile Zijden DlucheAmeublementen 1 eerameubleraentesKapokmatrasaen Wollen en Satlindekens Stroomatrassen enz enz B396 SPOTKOOPJESIII 30 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MFT HUWELIJKSPLANNEN SHHSTUiTMUTiBkiiluiiiMilikili ROTTERDAM Telefoon 12800 GOUDA Verkrijfirbaar te Gouda by ANTON COOPS Wüdstraat en te Schoonhoven bu A N VAN ZESSEN MARKT 3 Tel Int 82 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIJNZAADKOEKEN me k sier enWX L Iv PI MM m £ L metk SI KR m j eploinheeide ziikken Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meest verspreide lezenswaardig vakblad Min 20 pagma a Ruim 8000 lezers Lasg abonnement Belanghebbenden zenden hun adres aanden uitgever J C SCHOEMEIJER AmstcuKni en z ontvangen grati 2 wektneen proefexemplaar Sl83 U N nieik W L Alles gegarandeeid Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDiploma Parijs 1900 Negen Gouden Medailles Adverteert in dit Blad VERSCBUNT DAUKLUK8 Bblad ühladt AIONNUfENTafRIJSi per kwMul tlM per we IT Mat mat ZoJpw kw rt l ƒ M per week n ent oviral muir da Iwioriliit per lo p r IJrrnce per p t pet kmrtaal ƒ 2 K nut Zouliriblul 1 M VR AboDa ineat B wolden dagelijka Kugeaomea aan oa Buraaui Mar t ll fibü oaH aireotan ilea boakhandal aa da poatkaatoraa l regels l raffel maar tM Adver atiën vaa publlaka varnia at par rttel AdTertasli ii la kal Za a da aumYiar tO tUalaf op ADVbHTHNriKI RIJS Uit Gouda aa oritiakaa bakeotaada tot da baii 1 t retail 130 elke reial maar Il 25 Vu buitaa Gouda d das ba44i Ucaat MBP 2FJ ♦ BHedlng der km lie Telfir Iat bO Mm it BwUn IffleilWoon n Aéi Mpted Heidiaheldi irw s iiU Uder OrislbenU is i4i4bf ffe de verkJeniiéen dtöl Nil iwnriien Uij staat boven aan de anu Venud Mtfttache candldabenlUst Het Gnekwhe gezantschap dn WeciAesi sou naar TRrluidt oen paa aan prüw Ibeofioor YpHilantó een broeder tba Ebnanoiel hebben geweojperd fcoen d xe enreoecns naar Ginebenland wilde vertreltfaen In AmeiólM s jn gteMkoohtend de ver I hMTsin en voor het preajdeubschap aange vanffan De wteiddenschappen waren o v er ttiet algemiMD ten gRinste van senator Har KUn r In d aerate idaats waaivan de uiislaKbtikuut s krceff aanaitor Uuvlng al flu duJtdafl 28 temmBn te en Oox 6 Tenalo ite i3 er do etensniag onider 4e Btertache nnjnwtoriaera die de balanKBtel liiin weJdt De tot duever OQtnrangen mtalagien too aeo flLinltoe meenderfceden ten jjfunste van aanvaardinig der negeenngsvootrateilen In Noitii OunA ei4aD4 I erbyslhiiiie en Dur ham In NottmgOianmhittr Yonkdhiie en Mwl landk waar hu de stemming drie vrofcen g e led in gnwte meertierheden waren te cn het aanbod toen dMor de rogeeronir ge daan ia aan de arbeoideirB djoor de lenders aangemdien de tegemiwoowiiige voorwaar den aan te aemein en men verwacht dat ELu dien raad auUen optrolgen South Wlalee Lanca hu en Oieahire myn de eemge daatncben waarvan de mijn werkeirB i gKadviseeffvl tegen de voorwaar dien te Btenunen en het Js nvogeluik dat dese hier de mindestieid krueen Wb South Walea betreft teirw rl meer of mander gnoote nwerderhedan tot dusver op aoranuigfl piaatsen ayn uitgebracht te feo aaavaairdingv kan met bevrediffuifi wxxrden vaarttgeetelld dat andere mmnen die de wiet overbrad en hem doe deae moeet toesxaseen Nu nvoet iMix wel oathouden dat Jonatihan Grier een listig mensch was Bii kwam uit het Noorden van Ierland in den tud dat da oude lord overleed en waa UI aun positie geUevem ontter Sydney Lo timier mmder lut persoonl ke gehechtheid j dan w a omdat hu sioh likodaakeldk ge maairt had voor den vredeVvan den on gen lord door een zekeren mvJoed dileo de hoofdjochtoipiaenar beaat op sun moe der Lady Lotuner kioa zach nog maar niet vooinrtetóeti dat haar zoon workéluk vol wassen wsis of dat hu den leeftud bereikt had om over eenojge vasSs een eigen oor deel te hebtoMi Voor haar waa luj alty 1 nog de jongen die naar schooi gezonden was om de Latunwdie spiraatekunst te lee ren door stuaf tot braafheiid gedwongen v eoxl en dae op geuKftte tijden tïhiiis kwam om crdieffiDooed en vertroetieJd te woovlen bu meer of nwnder denldbeeLdige kwalen Wlenneer hij uit aog moeet mien nog n het voorfuufl a£4itigeveii dat h ïich goed toeetopte en overschoenen aandeed eUn terugkonut wierd Ml handig onder vvaafgd om rekenachi te gieven van z4in daden gedurende ieder uur van jo af wemfelieid en n pm of ber niet Iets tot rün ja n Sydney boo waa de Vrouwe van Lowian genroon te zeegen tegen Rebecca Purslane haar vertrouwde dtenatbode moét vaoii de gernoon veriiezen om al les aan rijn nweder toe te vertrouwen HU moet voo rt aan met nm aJlee te negtreo er dae gwwDoote Bal Kwwel voor mn wellUn aJfi vwr het mune mn Geen slecht geMiscbap geen mtrisearende jooffe vrouwen Ik Mi z dadel k doorzien De boq