Goudsche Courant, woensdag 3 november 1920

UINNENLANB De ZiakUvM Ondw It idiiiff vHii dun hour U i ttnihuin Is Maaii t K Jl AKHitnrduiu f I hIrimiuwh vergftdorlnc itoliijuiU van Ih I Kc 1 Vprbond vau Valfv oonif hK wtiiinii Ie hc r KuporH een uiUNMi ritiiijï giif vim d Üioktewel Hpr lH 4 n II iXMi kort overzicht U K ivon vim d zlckU Wotteu die ro dn Kijii iii c n itiil on wow Injïolrokken Vt rviil t iin KJif pr tien over K ht vhh will du y lcktew t bedoelt on dtai huuidiithouH orvan Ann hel Hint vim het l f loog word cii reHDliitui g 4teld wiKirin hot conRroe ovrrwoRonde dut iti de inkK wrt de holft der pr i iiip vonr de peldelijko uitkiAwiiig ti n luHte vun den iirlMMdcr rvonit de iiitktvrinR al rojjcl hUhïIiIn 70 p i van lirt loi n bedraagt p n pitsI nii dern dofdon daff wordt xiitgeker rd d t alw eorste gevolR vmi de mvoe llng vn i drao wet in te verwnchten dal iih inI lie iKJiulerden 7 iii keaiknHHe n welke reeilK in miK land bestaan alle iiehlhiReii it de arlM lderHbeweging eijfcn ziekonJiaHKwi xuilen opriehteii waardoor IhH land overdekt zal worden met een net vini klc4ne elkaar Ixvonriirrcorende zU tenkaösen die voor uM overgroot d H l niet in hlnat ziiJleii ijii iiaaAi het miniimiiii door do wet voorgeschreven ook ui iar ietM Us doen voü r liet btstrijdon üo voorkoiiKwi vHn ziiJttiii het büHtiixxr van hot N V V opgedragcn wordt de bwÏH eltiTigen nu t do werkgever twtr ga nirtalien voort te zetten en mede te werkeii aan pn geineensohtvppol ike i igiiig van de vakeentralon eiiw ei f evi rwboiiden oin te koUM tot 11 WiüUoli ik regeling dezer luatme litnistionde o m op de vidfijtinite grniidMlagen aan allen die in loomlicnut workzaain zijn wordt bij ziekte oen prfflnie rije iiitkeoriiig van FO ptH van hetloon gedurende tf n nünHto 20 weken j ewiiarlM rgid 3 otMi bf iald btxlrag der door de werkgovorH te U tal en preinie wordt be leed voor de bestriding en voorknmiiig van ziekten 4 ann de werkgeverw worde lip verl liehtiug opgeioigd o eeji door de Kriion te bepalfn be lrag te Htorten waardoor dti bij de wet voorgeHteSdo uii keeiingoii gC Waarborgd zijn of organis itiett Ie viiriiKiii teiieirnb gopiainonlijti te i iKlm nit de welteli ike regj ing voortvloeiende te dragon 1 let beHliiur van doze organiHatiea wordt voor de helft gevormd uit vertig onwoordiger dor werkniomers die worden aan icwt zen door de nwpeclievelijke orgiuiHatiefl i Aan bet hoofd van al doze beidriiffifrowijze tti vorni n nrganiwatie komt eien bofltuur te staan voor de hei t beM i nde uit ven te fpcMiwoordigers der vil centnilen on yoor de lielU uit vort g n V i riligiors der wer k ge vetrs vereen igiin gen ndien dezo pogingon morbten mi lai ken pi ookt hot congre als zijn HKM ning uit dat onverwijld wn kr ieh lig agitatie moei worden ontwikkeld teneinde in de Zioktewet rulma elke Ix paiing goKchrapt te krij ceii waarin pmiiio tf n lasto van do ar eidors worri fifl raehl Hii iop volgde een uitv orig dol at r Mdiitic is len slotte aangenomen Pi Centrale Anibtenaarsbond ha Voorgesteld dat het N V V een nauw gezet nderzook zal InRteÜen naar de iMonregeliiigeii in partieulierr luNinj n tene nde de vra g Ie kunnen be iintwoorden of de mogelijkheid annwe i ig ie daarin een zoodanige eenheni aai te brengen dat al te grooto loonverftehillen tussehen de onderscheidene ai beideiTSgnmpLii wonion wogg iM aen Hot liofltuiir nam ook dit voorstel over met dien vev tande dat g traeht al worden een oiwlorzoek In to stellen had do vontrale Ambtonaarsboml voorgisteid dat het N V V zal in ellen oen onderzoek naar Ten m lur fi der IwonHVwhoogtngen op do prijs Het luwtuur nam ook dit voorstel over met dien verstande dat het oen ti tif il HMnoiiM n Kal verzookon oi zij bfieid zijn et n pra iadvies over hot on ierfwerp voor hot NV V te sehrijven Beqrrooting voor Neder Indi ¥ iin de IhanH verwlienen liHlisclHbigrooting vf or 1021 wordt hel vagende ontleend j k begToriting wijht do volgiemde eindcijfers aan UitgHven totaal iH2Ü ilJ461 inLNed lndiftf K 1 76Ö 32 2 in Nedorl f De raming van den gewonen dienst vooi l 2l is in uitgaven l ijn i f 101 miMloon en in middelen meer dan f H 2 mill hooper d n die voor 1920 Wn rten Imitengewonen dionfit voor 1921 aangaat worden do uitgavein f 52 if y nnlllioen en de ontvnnttBten circa f 131 tfS millioon honger geraamd dan voor 1920 Voor vlootnitbreiding is de raming voor 1921 rnini f 5 miilioe n hooger dan voor 1920 De RUkspoUUci In do Memorie van Toelichting tol hel wotHoiitworp tot wii zlging van boofdsluk IV der fttiiatHbegrooiitig voor ITOl merkt do minister van lustltloop lat aau de rtH rgu iiMtiu dor rijkttpollie aaiuionds 1 hand moet on kan wor i ii g 3 lige9i PeMtnlKter meent dat do Instelling iii en O ittraal PülUieorgiian meteen lni tour g Mfcoraal van politie aan het b add ni t langer kan worilon ontbeerd Pe o funetinnarls zal m rang onder leri Mlnist vnn liistitle Mtanii en tioven do oiiderï rfcrt deno korjinon en amblenareii vourzoovor nu t rIjk i onUe L e In ilgfUiuM iien zin zal ile direeU urg m ra l hohbon to wakon voor eeti oldo iide ri ikHpolitiozorg o or het gel lieele land wi bij vonrt hiring boijaciit iiincteii ijn op holge n daaraan ten itieile kan komen Aau l t burtM l van den direct mrge tn raal van olitiei znllon dedridenvnn rlcn nehoolon rijkspoliti lienKt saiiionkomon Tiet is niet ge ensfhl om roedft lnj de r wetHVrmriIrneht ouk gehleii aan te vi iigen voor verdere roorsauSsalleplan iieii Helke nog nade r dienoii te w or en uitgewerkt Tramwairp€i on0el De Minister van WnterHtaat heefi f ii e iiiiiiitsHie iK noemd welke zal onlir iieken op welke wijze een poti ineiu i tïe ing behoort lot stand tvwor leii gebracht len beli eve van het per leel der ititercnnüMUiale Iramwogeqi ooiiiede vmh de naKcliteu betrekkingen an dit persnneicj lietzlj voor elke I atiiwetrinjiiUcliappij afzonduTiijk o iieesiseha pipelijk voor m M r maat oiia pijen Uitvoierverbod opgeheven De ministeT vbji Land boTJw heeft met 3 Novem beT daepensatie verlwmd van het iertx d tot uitvoer van stroo alleen Hxir zoover dat stroo is gepersi in pakk n GeondetiteUike Llchtfabtri ien te Ldden rit het vorslag van don toefltami en de exploitatie der Stoilolijke Fabriokeu an fiaH en Bllectriciteit to lieiden over 1919 blijkt O H dat werdon gemaakt 27 no i kub M koolgas en 4 t 6 l 0 kid M watergas Ie winst Ou vorliosrekoning der tias M riek wi ist een totaal bedrag aan van f 2 707 31077 mot een iiadMig saldo nu f 254 561 42 I oor do Klectricitoitsftbriek worden nultig afgegeven 9 573 477 W h wijzende op een vermofn dering van 12 p t vorgelokon bij hot vorige jaar lit ifciding van hot atzelgebied had mei plaats I e winst en verliosrekenidig wijst een ontvangst aan van f I 5b i M74 met Til batig sjildo van f 81 0 17 TWEEDE KAMER Herziening gemeentelijk belaatinRgebied Vervolg Amendement de Geer inzake de rijluiiutkeennK aan de gemeenten De lieer De Ueer c h venledigt weder zijn amendementen Hy dringt op een coulant houding vau de Kamer aan De heer D r i o n v l on lei steunt het amendement dat door den hoer B e u m e r a r wordt aangevallen Er zijn 34 313 milliocn gulden van het Kijk mee gemoeid Hij toelatingen zou Spr het amendement naar du afdeehngen willen zenden De Miruster van Binnenlandahe Zaken Jhr Mr Ruys de Beerenbruuck zegt dat de regeenng het amendement niet toelaatbaar acht Ook hij acht afdcelingsunderzoek by toelating geweaacht De heer B o m a n s r k bestrijdt de toelating en de heer Marchant vd zegt dat de toelaatbaarheid alleen een zaak 18 die de Kamer aangaat Hij betreurt dat de regeering haar meening te kennen heeft gegeven Na repliek van den heer De Ge e r c h wordt het voorstel van den voorzitter om het tweede amendement de Geer niet toelaatbaar te verklaren verworpen met 40 tegen 35 stemmen De heer Beu me r r k stelt nu voor het tweede amendement de Geer naar de afdeehngen te zenden De heer J Ter Laan s d ap is hier tegen De beteekenïs van het amendement IS het best te overzien Het voorstel Beumer wor lt met 39 tegen 35 stemmen verworpen De heer De Geer c h licht nu zijn eerste amendement toe om te bepalen dat in geen geval van eenige toeneming van het belastbaar inkomen een hooger percentage mag worden geheven dan van diezelfde toeneming in de Rijksinkomntonbelasting geheven wordt vermeerderd met tien Ten aanzien van het twee le amendement merkt spr op dat hij dit behandeld wenscht te zien zonder eenige politieke bijbedoeling Er ia gezegd dat dit amendement een veroordeeling is van den minister maar voor spr beteekent het alleen tegemoetkoming in den financieelen nood der gemeenten De heer Drion v 1 verdedigt de amendementen De Geer die ilaama door den heer Rutgers a r worden bestreden Deze acht Iimateering van de inkomstenbelasting voor het Ryk verkeert omdat het Rijk dan wat nog tekort komt zal moeten bypassen De Minister van Financiën de heer D e V r i e a heeft tegen het eerste amende mentTer Laan om het bedrag voor Icvpn onderhoud niet in de wet op te nemen maar by aLgemeenen maatregel van bestuur vast te stellen Spr neemt dit amendement over Hierna behandelt spr het denkbeeld van den heer Beresteijn om voor de gemeenten de mogelijkheid van heffing van opcenten op de Rykainkomstenbeiastfng t laten vervallen Hiertegen heeft hy beiwaren Het eerste amendement van den heer De Getr kan pr niot aanbevelen De reiiactie bcantwdonit niet volkomen aan de bedoeling De financleele beteekenïs er van Is thans niet te overzien Onjuist l ook dat het amemlMnent voor de gcmeenteiyke inkomstenbelasting een limiet stelt zUn er lan nog uitgaven te dekken dan zal d rijksbydrage de veiligheidsklep sijjn Hl gelooft dan ook piet dat de gemeenten met deze regeling gebaat zullen zlJn Spr ontraadt dan ook het amendement Te meer omdat er een nauw verbami Is gelogd met de rijktiinkomfitcnbelasting dan zou tie gemeente dat kunnen gaan doen ten aanzien van haar inkomstenbelasting Ook tegen het twe de amendement De Geer heeft apr bezwaar De heer Drion v d dient een amendement in om het vrye be liag viwr levensonderhoud op ƒ 1000 te brengen Het amendement De Gcri wordt bestreden door den Keer J Ter Laan ad a p het amendementDrion door den heer Teenatra v d De heer De Geer c b verde iigt de amendementen De Geer nadat Minister le Vries Daar bij de atemming geen vereischt aantal leden aanwezig bleek werd de vergadering verdaagd tot hedenmiddag Om drie uui hadden stenmungcn plaats gehad over verhchillende amendementen Het amendement J ter Laan om de be drijffibelasting ook te doen gelden voor wdnkelfl en kantoien wofdt met 54 tegen 24 stemmen aangenomen Het E mcndement J ter Lïian om de belastinggrens niet bij gemidd i tien maar bij gemkUlcUl vijf ariieidera te leggen wordt met 46 tegen 31 stem arn verworpen Het amendement Van Bcn Hteyn om het maximum belastingbedrag per arbeider niet in de wet te bepalen maar bij algemeenen maatregel van bestuur wordt met 41 te jen 28 stemmen vei worpen In de wet is het maximum biKlrag op f 11 bepaabl Het amendement Van Berestevn om de belafiting van den eersten arbeider af te heffen wordt met 48 tegen 29 stemmen ainpenomen Zoodat de bolastinifplichtige bedrijven zynde die met ten minst gemiddeld tien arbei lera belasting betalen van don eersten arbeider af Artikel 242p zakelyke bfdiijfsbelaating wordt hieina met J3 tegen 14 temm n aangenomen GEMENGDli BERICHTEN OveirUtlen aan brandi ondeai Te Harden A ijik it Zionda jiijdtlag een onigieluk gelieurrf Doomdat zij t2 dicht bi i de kachel stoml vatten de klOi tieren van mej WestPr hiuiSihciidister bij den heer W C de Vidal de S arnrt Garmia n oud hungieiniecisber van B ion vlam zioodat ij spoediig geheel ia biiand srto nd Hulp mocht niet aiidar baten Reed s dea avonds i de iuffrouw dae 51 jaren tolt in het Piusgesticht o veiled en De vorst en ü Door de vovrit is de vaart in dje Fi sche venen giestrijinri Ook de zddvaart op de nnrmuaaoren ligrt m Fr esland vrywc ttii daar hat grondyt deze vaart zeur benioe ilij t tin door den lapen wnaterstiand 12 c M beneden zumerpöil vormt zicV ihot grr ndyd s nellcr I Yic che verveners J ii effen Mlaa dagm oirgen van schippers in IlloilamI op we naar I V ie il and om turf itf lesgiraf sch ber Llht dat ze dk or het ijfi 1 t t kionden waren De V6rvoner s nemen niu Biisatre isn de biirf per ipoor naar Hol £T d £ Öe veraenden Xondagmacht heeft het ongieveer 10 gra Len ¥ geivax rem ïleel wat suikerbieten en ti urdappelen zyn bevroren Op wiijken wetrr yoiulaig ai sc aatf cn got on het is was ruim 2 C M di k De hapdrijders op de korte baan in de noorrielyke provmciiüi gaan yjch organJse ren In de genHeente Schoterland wiafa Miaan lagnïorgen een boer aan hot rmaaion van en flnikie snede gra=i op de wijk naast rhet land was men aan t Hchaatsenttiidcn iets ojn te ontKojden voor hen d e zach vooi teilen later tot de oud ite menschen te KL len behooren Uiilt Stt eJi wTjk bericht mom H Heeft a hier de bedde laat fte nachten zoo sterk gcvnoren dat op de slooten en veJ diua k ndefron roe d s schaatiearydetn Laag water Uit l e beinfmer meldt men Wagens den buntenigewionQn lagen waterstand in Tïee 16 d M benoden A P han heden de salonboot der Hioliand Fne land ilyn hjor niet himLen kKunen Uut Du rg ©rdajn In verbamd m ct den lairen waterstand dor 7 11 deirxee tengevolge wan den OostenlArnd he4 ben de vnjisch rs thaas veel last wan licht drijfys mjle nelAen waardoor Jiet bedrijf beJemnl rd wwrdt Ernstig ongeluk isteren heeft te Vlaardingen een ernstig ongeluk plaats gehad bij de in aanbouw zijnde coop Kunstmest fab riek aan de Maas Toen met den drijvenden bok een paal uit de Bchoeiing van de Maas zou worden geheven brak de ketting waamiee de bok vaststond waardoor do bok met het aanhangfide gewicht voorover in de Maas viel crftcheidene staaldraden waarmwie deze bok vaststond knapten en verwondden een zevental personen van wie 4 licht en 3 emRtig gekwetst werden Graanvoorraad verbrand Uit Hamburg wordt gemeld dat te Zollenspieker hij Hamburg een zware brand heeft gewoed Reeils zij 15 groote hofsteden met d i oogstvoorratlen volkomen in de asch gelegd De schade bedraagt twee millioen STADSNIEUWS GOUDA 3 iïbvembe 1920 A J DUaluom f ttfinvijl d kioestéron raUfCltmm z gouden stial uiitaoot over den cloode ak3D r wuar lïneitcig eaiÉrbaande aaclUeUilVwinterkmide faloemieo on igro a nbg een vri n iol yken attnUtk boden ie hadenmorgien het stoffelijk orer cKot ter mate gflitgd v ii tien he r A J Dljxihoora l i oudsU n vertieig niWltMxrdij i6r der boeltfiandeinars en drukikersffcptraa J vam Bemtam en k on TV de lijlltlhaar die onder Moemen bedolven WAS gTafwaartfl word godirajïein ütofli vrienden en cotlegH a diruklteers enl oekhjando aren uit dea gemeentie nch djjarbij aan Aan de groeve stond het perwunoel Acjt firma dat in den ovealediene d ie een menschenleeftyd lang met meerderen hurnier hoeft giewerkta een uJtneimendon patToon verliest N adal de kransen op de kist waren gelegrtj aonk deae langraaam weg Ook het I K fdil estuur van den Nederl Ciond van lïoeluLrukiloery en was bij deze d oeve plec hbiigOioJd Vertog mwoordiiïd De verbinding Amsterdam Gouda In verband met het onteigenings wets ontwerp ten behoevi van verbouwing vanhet statjonsem place ment G iqda is in deafdeelingen der Tweede Kamer ffevraagdof het voomemtjn bestaat ora waaneer hetstation te Gouda verruimd zal zijn de sneltreinverbinding Amsterdam Gouda die inde oorlogsjaren bulten werking ia gesteldwedor in ex loitatae te bnemfren Mem achttedit mede ter ontlasting van de lijn Amsterdani 7 Den Haag Rotterdam dringendgewenscht Berooving Naar de N tt Crt meldt is die sckilder W G N alhier giisterenniacht in de aiii€niate g te Riotteixiam beroofd van f 2000 Holl Maatschappij van Landbouw Cii steTavond vergaderde in oafé Jlet Schaakbord de afdioeliniir Gouda en Omstreken van de HioUaindache Miaatachappii ian LandJbouw voor de eetrate maal na den alhier gehouden grooten Landbouwdiae d e 2Jooal8 de vooraiteir d heer Valcke nier de Greeve im zi in opeaiinniswoord con s tateerde in alle onzachter gosluagd is Nie t alleen de algiemeene nïaar ook de vakrpera heeft diaarvam biiaondere niotitae Bieinomen en uit verschillende oorden des lands zi in inlichbimgen e evraatFd over de voorbereidin g en het resultaat van den liind boTJwxiag Vervolgens deelde spr mee dat OD het ooKTOiVbl 1 ie verschillende cursussen wiorden gehouden te UerK onwoude en Stolwiiic lurwyi nog cunsusatin in voorbereuLmur znm ttó Uengaiiïbacnt on Gouda ui veetcennie Gebiek aan ondBr usKir iCJitein ia oorzaak vidL iiitft dae iaaUste ieergiantgein naz nürfi uCROimen IS Ue iüLen voor d naiaarsverloting zyn zJüuai eeaiig moeite veriüocht Hot l e biuLir overweoftit de mogainikheui om tegtem utL vuigend i iar iiri er lousu of teaen eejt jioofteiiea pirya aan te vragen ZK odat meet gy iU vüüir üeui aanikjoop vaa paarden kan witciuen besteed lenis oi te deelde d e vooraittar nog mee d tt h j ftoewei de afdetsl ing besLoton had gv cn af ge vaardigde te zonden naar de aJ f eiiiieeinii veiWaUerimg te bcfiagea de afüee iiKg alilaaiT nad vertegenwioordue aanK eii eji rneui hem toch uiLKenioodL iü had op Le l i eea iomflt aa naezug te auoi toaeojndt een en andei te vertoiieai van den UiiKiüoawda itidenii de vergadeniag te iScha gv n vNttifd bei3t rouceii een voorstel vian nel tiioolOiUübbuiur Oirt die eoaunüutie der leden t voruuubeuen en aiaoo op 1 ü te brengen De discu ssiiea over dit onderwerp Üamiuen iiiot lot een e aid worden ereoracat ad a ge iiein in verband met de teatjondtei 1 na eii i be zoe4i der Koiouurun de tiitl iaanU f oMibnaJt tJewiuten weid J 4 Nov Ie raiiBi tcjdiain te vergiaderea om de kwedt ie dui coQLTibuLe te roireien Het hooidioesLdur De vooraitber maaKiU nog nneldjng van de proefnemiinigen die op t oogenblik worden re laan ter besbrudiing van nion l en jviauwzieer en sprak de hoop uit dat deze auccee aouden heibben Na de rondvraag wiaarbu bleok dat g ön der aanweziigen iets te vragen of op te merkon had gaf de voorzubter den hoofd boekhouder der Maatschao den heea Hosuer gelegenheid een luieüicLing te houden over boetóhouden en bedriifsoontwle Na lieze learzajne voor iTacht volttide de cewone verloting Kwatia Soldate Hiot en semtoJe Solser en Hesse directie Hesse en Delmonte Jr komt iiondjajr a s in den Schouwtouirg een oovoerinj oeven van KiwattaSoldaten De titel ireeft al aan dat men oen kykje aal krijigea op het leven der muliitanren en het ensemble wraai borjat dat imen zial kunnen lachen wiant met trajpedaes hebben Soïser en Hesse nooit iets te maken willen lietoben Voor bllï derheden aie n en de advertieditie Het carillon Het carillon van de roote fceiflt zal vanavond of morgen n euw wii ie8 laten hooren gisteren en vajulaajr is de klokkeniat druk beaó jreweeet om de veranderiniT aan U breiigon en ve moedeJiik zei Mi daariT ee nosr heden irereedtoomen iHx t carillon ml in de eerstTOlirende maanden laten hooren by heeluur Madrigal f van Sómoootti en bii halfuur h t i d Holdes Mëdchen aeh mean L iden utt de OTwr JU ole bo van G Verdi limm BOSKOOP iï fM at a davarsadiriiig GJötorenavond verucadcrde hier de g lBM4nueiill4tlt voojiu WKr UV Durgyjineeiiter j aiv oxi iê d heer Vun Gauueaen De Hriiiea woi den z oM KUedxekourtl 1 4 e irt ofiiiuorfcuix De Voora ti ar doei mofieileeimg van de iiMewcNnAn Mw kikeii Ka iweai a res ViaA daa vaccioateur der genitteikt et bta nwo laMlvedkl te vera ogie i JeJ e u vinoen ireaa termen op 41 oilrefi UI i gaan De hoea Noest wetksch t voor te tdelleii jat ü en W een ondeinooek Insbeuen na ue saiariaseai van den geineenLearenees ueoJT m aiuiere püiaataen Üipir wenacu miichtaioron waaiwn ii en W mev op het uüreti zytn ingegiaan ii e heer v d lak aou daart ie ia gwheiiiiti zjtiöLn wa llen overaaan De Voorzitter steat voor net bchriiven te behandelen bii het deibotreffend aj tükcil vüJi de besawrfawir Aiidua wordt beeloten lieaJoten wxwxlt om over be ga in tot aankoop van de girondien voor de venbeteruig van don l jdewneig Aan de orée ia de hersibenuninir over het voorstel van B en W tot invoering vun een unifomn ffa pryebarief De heer Loef heeft de vorig keor t en Keatanul i vec ia ataniS van plan vóói te stemanen op grond van het feit dat B Wi W mei de kwestie goed op dw hoogte mil len tiiii De V o o r zittel deelt mede dat B en W niCft langer prljs stellen op aanneming Hierna wordlt in g iheimo mttitur overgegeais Na haiWMMïin wondrt die herstemmuiK gehouden en het voorstel verworoen Aian de orde is de begirooUnar der ga ifabriek voor 1921 De heer de Wilde wiensoht algemeene beschouwiiuigen kaji steeds nog niet anzien dat fcookigae goedkiooiper nnoet ziin tlun licht a Spr stelt diaarom voor over te gjaaJi tot een uniform gaatarief De tekorten op het bediriif moeteoi edekit wolden door het bedrijf zeif De heer Brand is eveneeaifl voor een uniXoiTn gastarief mits niet te hooig gesteld In ïjeiden heeft men de gaapiriizefli ZQO laag moigeiyk gelaten om heit gaalbedri if populair te makien Spr beveelt ooV hjer een dergedyk svat eem aan De heer Guldemond wiist op bezw rein tejroii het standpunt dier Toritfe sprckeirs apr mieent dat de gemeerate nog met ryp is voor een uniform tanef Spr heeft i r niet zoo c boawaar ibegen een evemtue l teltort op de rekeninig te laten of op de gemieentebeigi ooüiinig te zetten Voor Ivet eerste voelt Spr het meest Spa tomti dat mot voonbeelden nader aan De heer v d Tak beveelt de vtwrsteJlen van B en W aan n f 0 25 per M3 V oor kook en lich twas en f 0 26 voor munigiaa B en W auiUem nadler miet don accountant confieoieeren em de ziaak nadeir onder de ooigen zien De heer Verkade Uiifct het eeaivoudiger diat B en W thans de voorstellen teluginemen en dan naderhand met definit eve voorstellen komen De heer v d T a k De beerootiiur moet luiten Daarom alleen ziin deze voorstellen due toch niet uitgevoerd wwrden De heer Brand vraagit of met maar reclame voor het as lioht gemaakit kan vvorxle n De winkeliers gaan er aeer zuinóg mee om wil zien geen lamoen meer m lie eta agekasten bnanden De Voorzitter zegit beapreikinig boj li en W toe De begixiotiing o de gasfabriek wordt 7 h st aanpenomen Sa T aanleidjjiig van de IwKTOotiing van de water 1 eidiipg m erkt de heer Verkatte op dat het personeel met tevredien is met iri f aftrek voor hun amlbtswoning B en vV hadden overleg moeten plegen met de etrokken amibbenaren Spr heeft steeds om overleg levraagd Van beide zijden moet toch een ewedie toetand t enad pd vrorden De heer Noest aou willefli voorstelilCT t aftrekibe lrag te beoalen op 10 De Voorzitter Dat is met aan de orde l e beerootinir wordt z h st aangeaiomiKi De bogrooting van het Burgerliik Amm e tiiur wo rdt zJv st aangenomen Aan de oi de is de gemeentebegroating oor 1921 Algemeene beschouwingen Üe heer iioeitraad vindt somnuJTu jaii i if ni üpge oufd o a Uiie van de rivJ iiL nt aiicflibecL opr neeit van ziuin r i j in oe übgirout nK nii ot voeu geiiiBtiijt i neefL ihet vorig jaar voOi meef aan i L u ïig gepleit Dö near u ui de mond vumdt d a he lOOL iig uïei zeer veei zorg tam ngesteid jii e a icuieis z en ei ecnter onrustitarend L zjjo dat men zioh woi eens aivrjAgt jl um nu luot wiat majMier mjod i ai uer leuiu e imaniter van leven zooaLa oe e Leeuite vougitji moet ib ii et voi oe houden pr wemajMtieit vooa ts eauieie oof teui De heef o e Wilde noemE ue begroo im eveneens zeer nauwjteung en brengt i iuaxvoor diamit aan ti ea vv ea deui secretarus t pr aeat evenweü eon ge saJAnisiea lo hoog JJiie z un wei eeinnmai aangenomen doch s pir meant dat die rtaad iicn dan in net ven olig nuet meer aan adiressen vaa Btnar wvephoogiLnjrem van ied Staten benoeit te oren De heer v d Tak zegt dat B en W mot deze be prootmig 200 auiniiC mösrelÜ zyn gew ieeait Spir bepleit hot salana v o tien gomeeatearohitect en is eveneens voor injeer aantoeabediintfren By de artitoelsdewiyze behandeimg aldus apr zal de Raad wel merken dat B en W aoo auinie naogeJyk de bediragen hedjlwn opgemaaikt Hierna voiigt de artafceLagewiize beliandeilinig Uabgaveti De heer Loef is tearon de f B veawotdiiüg per veiwaderjjiig voor de paadaledanDe heer Guldeanond is het hjenoejeens van vengioedin g voor loondervuutIS nu geen rake meer Spr veirlanct voorhot beitaeffend artikel hoofd liike stemming Bij temiranir wordit het voorstei van o en W aainajewxmen met 2 stemme teïrea De heer d e W i 1 d e vraaet leadww an de wKxnreatelda van boden ter secreiariie of nu inderdw en bode aoodo is terwiil hem b v h mmmmmmm fm muuu uuein iw ut Ue iuuuiaa geAomea 2 1 Voorzitter Een budi ia zééi aakeiUK Wiy Hunnen mui aitiid eea vaAwacnttr voor heit t vuew n pruitcea De jMor V db i a it zet evtukMns ue nooaHMeitjAliieiU voor het aanatouian van eon ti tuiieien i e Jiuer Guidemond De bedoelue pMt is wiel zeer aaa iusriQeUiiL verooogu is hot er qiee eens dat het zonder booe niet langiei nan uuaix m ziai spr o u fjifjfi post i miiae Het artikCi wordt z h et aaiunenomen B de post djuk en btuidAerk word i 4 de hecncn Noest en verKade opg aemt dac het veraiaff noituJair m de couifc t met f 3bO te laajr WK pdt betxMMl Hierna onbaiaat een laujoduLgie uib e 0ie ovef de wensoneiii Wneuia dat hei verging in het bofikoopHCh iNieuwiabiad ais notuiJtlr verBia r nwot bluven wiorden besolMjuwd ot dat het miatc en daarvan weer futa de secretarie aal worden opgedinyreai Na a 6mniiiw woirdt de post tüPiik en bindwerk wuarbii ƒ 350 is müretroklken vooi het raadsvenslag aan het üoskoopsch NiieuwsbJad aangenomen met od ü na a g ptanae itenuaen Su de post i iaataingr van adivertenüen vAaffit de heer Noest wae die advertbiiiilp voor de Burgeu waohit betaalt j VooifziXt ex verBoerat don heer Ntfeat J t pujut atui te hauden tot de oost anigerwiacht ti de poat kosten van verte rilnigen van Oémmuissiéin enz verhoogid van f 2üO tyft f 4U0 stelt de heer Guidemond ïK de voorgestelde poat terug te brengen oa f 200 Jje hee v d T a k verdedurt het voorstel van B en W Het dageJükikisch bestuur is ook hiermee aoo auinig moweUiik gewwa t Be heer Guldemo nd ta kt aim voor fitn in Sli de post belooninjr van inspecteurs di tiiaars en verdere amAttenaren vMi nolitfc veldwachters verhoogd van f 3011 tot f 6475 aetgt de heer Guidemond ddt dteae salarissen vrüwel tot in den tot zm opJTOV oerdv Bovendien is er een ageiit V3m poioitue by voongesteld De regieerirtg bmwiie wii zoo dikwüil over omjen fimanciJêlen nood klagen zal op deze vwitze denkeA dat wi i hiat leven als miillioinaire Laai diéi conmiift aria van p litie het nu een pip eeren met 2 agenten In Waddinxveen Ri t dat toch ook Spr kan vóór de post mtf stemmen Se heer V e r k a d e wilst er op hoe over mnioldoende poiljtiietoezicht hier gekiaaeid Viiitét Wat moeten we dan met 2 a4Pe aten Ii Su ® Hoe wi ilen wii daarnnee een beJhxjarly ke diieastregieiiiig in stand houden l É stelt voor om nog 2 acenten aan te st llon namieiais de comxnisisje tot het naZito van de beErootan I e heer L oef De beiafiting bobaJer Eulilen het voiiffond iaar schriMcen Meei polfitile is zeünef te verdedigieii doch met het oog op de kostem is dit toch met nootizafceliyk Laten B en W een derde POiliti e dienaar er bü nemen opdat de iieide andea en niet raeer dan 8 uren behoeven te werkien De heer v d Tak bepleit de aan stelling van eeji derde poiitueagent Deze post b toch met luxueus dan moest men liiei Mel 6 man hebben 1 op de lOUO inwonerB Be Voorzitter vended ijrt eveneentiet voorstel van B en W De heer Guidemond is na al hetgeen JiÜ gehoord heeft nog niet overtuiig d dat uifibreidang van het politiecorps noodzakohik IS L aten wii het zoo eerst eeJis o i o De heer V e r k a d e zet eï neens uiteen dait hii voor udtbreddimg is Hi t voorstel van de commissie om 4 aiKenben aan te steUcoi wordt met on 2 na algemeene stemmen verwonoen Het voorstel van B en W wiordt met op 1 na a gemeeae steinimien aangenomen Biii de post kosten voor de burgerwiiclLt ƒ 230 vraagt de heer N oeBt naar de prestaties De heeo v d Tak Cielukkig nog niets De heer Noest meent dat deze oost een luxe is Die kan gerust ajesohrapt worden De Voorzitter Dut is een kwcf tu van appireciatLe De heer v d Tak B en W achten de tydvsonuytandijilneoen nog met zoó oin dfi c pasi te latwn vervallen De heeo Guiaemond nwrtiveert dal hy vÓQf de po at al stemuuieu De heea vj d Tak verdedigt de post De burgftj fflacht 13 er tot bescnerimng va i wat üe nueeruerheid weascat In DaitschJand Zi et de sociaalideuiocratae de nooooiJieiytltheid van de biürgierwiacaten m De jjost burgerwacht wordt m atetjumiiiK gedAracht 6n aanireuLomen nwt op na al ceniuene stemuMin By de post onderhoud der lantaarns en Kixlere kosten der veriwiiijtinK verhoogd van i li20li op f 2bW I steJt de heei Verkade voor om die gemeente de geheele straatverlichtimr te laten betaler wat de heer Guidemond ondersteunt De heer v d Tak ken voorlooo ig met vtixr dat voorstel zyn Spr zeigt ernstige overw eging toe De heer Guidemond aal met andere coiieg op de voigiende vengaderuy plannen jndienen zoo B en W daarmee met op de vol einde vengadering komen De post kosten van vaccinatie verhoogd van ƒ 125 op f lÖO zal na afloop op voorstel van den heer Noest in geheame Bitting worden behandedd BiÖ de post kosten ter voortooming en bastrydiuyf van ziekiten f 3Ü0 zegt de heer v d T ak onderzoek toe naar de mo eiukhen een ziekenhuis te stichten Bw de post opcierhoud vaji straten en pleinen vierlaa d van f 2700 op f 2600 en onderhoud van wegen en voetoa ben vw hoogd van ƒ 4425 op f 5095 bepleit deai heer Ver kade vermindering dezer oosten De heer Guidemond acht deze beide WtBten ook te hoog Zün de priiaem der matejrialen zoo ge s tegen dat aulk een verïioojwng jKMxlzakelyk ia I e heer v d Tak zjeet dat een deskun U e v6ór de ramanig gehoord iis Nb discussde wordt de post z h st aan enonuen Bli de post koatem voor brugKen en Wterzetveeren vertioogri van f 3536 tot 6385 i wenscht de heer Loef ophef imx der brug tuaschan AchtaMtada n ijaax BoaKoov De hear Noest maeni dat het aalaris der brutcwacaters t UbtwT u aa Moit varmooffiiiig voor tot i bo vaJuLeuannaJai a De hoer v d T a k U kuut zoo n voorstee naat doen De naer v e r k a d e bepieit evenaena ea arisveraooRuw Na discuaaie Mwrdt de poet z h st aangenomen De poet koaijon voor het uJlbaanperen van voor de geflondheid ludeabure aiooten lvei hoo d van f UU op f 2ö85 vMordt na oeouTe dmcuaaie z h t aamrenonien By de post beloonimg van de onderwijzers voor hot h rhaiingsonderwTitta 441 60 vraagt de heer Verkade om e n spoeduge Petere retfrelin van tlat on lerwuifi De he r Guide m o n d zou de oost taioncoraas ƒ 700 wulien voe ren bu bo ong no6mde post Kilachten over hot hernaaingiiianüerwiyB ayn overal legio De heer v d Tak zafut onderzoek toe De hees de Wilde is te ren samenvoeguniï van herhalingisonderwiis hii de talencursus Spr acht het beter het herhaliMwonderwys door by voeging van een paar vuKikien meer aantrekuteliik te maken Van net herhaJuiKBonderwus wordt hier weamjr gebruik gemaakt terwiil de talencursus i Haikugaaina behooriiillt bloeit De heer G u UI e m o n l bepleit nognuaala sam nvoetring De heer de Wilde dupijceert De post wordt z h st aanewnomen Bli de post kofaten voor het aanachaffen van Bchoolbehoeften onz verlaaird van ƒ 1500 op f 11 00 vraagt de heer de W i i d e of het schoolhoofd heeft veirklaard diaarmee toe te kunnen komen De commiasie heeft voorgesteld dit bodnag te vcffhoogen tot ƒ 1200 Spr begrijpt deze verlaging met AJles is duurder geworden Hij stelt daarom voor de oost te verhooiren tot f 1500 De Voorzitter zesA dat de hoofdondérwiizer vorklaand heeft er mee toe te zullen kom n De heer Guidemond BiUJi openbaar onderwiis nwet men ook leeren zoimg be loven De heer Verkade Het is nog lanjr n ot Ln orde wat de leermiddielen betreft 00 de opembare school De heer de Wilde dupliceert wnaame heit voorstejde Wilde in atennmiiing wordt gabnacht en verworpen met op 3 na aigiejiieene stemmen Het voonsteii van de comoniissie om de poat te Wnengrai op f 121 0 wiordt aanKBLiomen z h srt lie heer Brand stelt voor een post uit Ld trek kon voor kioston van belooninnren en üietoiyken ad f lüO ionder hoofdalyke stenmiiing aangcsioinen De Voorzitter deelt mede dat een vost van f 100 ia vaabgesteld voor kioetein van schoolfee ties en reisies De heer Verkade stelt voor f 6O0 te geven De heer Guidemond acht dit te vee De be irooiting Loopt tooh al aoo enorm 00 opr voedt ovepigens veel voor schoolnoif De heer de Wilde ia dezelfde mieeDiiig to€ iedaan De heer V er ka de Wfii kunnem beiguniiitn b v met wiamleJingen in de oimstreken v o dat kost igeid Het vooratei Verkade wordlt verwwrpen iiiet op 2 na aligemeene stemmen liet voorstel van li en W wordt aanarekiiomen Uu de post subaidjo aan de a iemiinrachting iJ 100 veizocht den heer N o e s t een onderaoeK m te stellen maar de kosten van een kleine gemfenteUiike bad en zv eimnrichtin De heer v d Tak aeiat ondeipzoelk toe De kiofaten zullen met meevallen By de post suOsodue aan armbesturen eriaagd wan f iWtXt 00 t 6VlW stent ae coinmufiaie vtoor het salaris van den eesvader te brengen op f 500 Het voorstel vajn B en W ƒ 400 wordt u u iig enomieai De po t zal worden verhoogd tot f 6800 Voorgesteld wordt door de comuniasio die post drankibestryduig te ramen 00 f 50 Z h st aangenomen De posten der inKiomsten worden nla een ucleine opmerking goedgekeurd ï t onderwyzer aan de o 1 school wiordt benoemd de heer iTh Ziidervold Voordracht 1 ilh Z yderveld 2 J A Hennepihaan 3 G Roozendaal Hiiepna giaat de raad m een iBoheime zitt n over tot behamieliag van nog onikeJe nosten inen uitgaven Nia heropemng wordt de nveentebegirooting voor 1921 sluitend met tkedragen an f De verdere puntpn der acrenda werden aangehouden tot hedenmiddag 2 uur i e hoer M v Z iliiigen m Ierwij er min do Wilhelriiinnsohnol ülhier i s Ixnoctnid tot ondorw iZQr aan iM nc x nbar sthon to Lolden Tot oncierRo aan hot H K Patm n iit gohouw iilhior in aango told de oi i 1 G Hor chnp Ton kantore dor gouieontohedrijvoqi aihior Is benoemd tot 2e klerk da hwr L Slins r te Waddinxvoon i o hf or r V Horsen alhiiT is bo TiLicnid tut ftocretariH dor commiBsii in ii hi inznkohtit Kcg inKskwo vk irKcroi lot HAASTRECHT 1 0 t t meonterflad zal Vrijdag T Nnv n 10 uur vcrfiadoron Oe agenda i rnioMt MnchtiginK verkoop tuin fii Botrrnfdin dion st 1021 LEKKEHKERK Bouw van arbeiderswoningen Ingediend is een wetsontwerp tot verkla ring van het algemeen nut der ontelgenbig van eigendommen noodly voor den bouw van arbeklerswoninen alhier KANTO NGERECHT flOUDA Uitspraken van 3 November 1920 Wegens overtr Leerplichtwet W v d W ƒ 16 boete subs 10 dagen hechtenis J K ƒ 15 8 15 d h beiden te Moordrecht W H en G Z te Bleiswyk ieder ƒ 15 e 15 d h A H en A v d L te Reeuwljk ieder ƒ 6 8 6 d h C K ƒ 15 8 15 d h A C de L ƒ 3 s 3 d h beiden te üouda D p tete Waddinxveen ƒ 16 a 16 d h Wegens overtr Invaliditeitawot E M te Bleiswyk 9 X ƒ 2 s 9 X 2 d h K M te Bleiswyk 8 X ƒ 2 s 8 X 2 d h Wegens overtr A P V te Gouda P L W H V te Itottordam B W te Amsterdam ieder ƒ 15 s 15 d h J P S te Gouda ƒ 3 s 3 d h W B te Hekendorp H H te Gouda K H te evonhuizen ieder ƒ 1 1 d h H B te Bussum ƒ 3 s 3 d h C S te Zevenhuizen ƒ 1 s 1 d h F C G te Zeist ƒ 10 a 10 d h J T te Gouda ƒ 2 a 2 d h J B te Rotterdam ƒ 16 s 15 d h D v K te Gouua ƒ 1 b 1 d h W C v O te Gouda ƒ 1 s 1 d h A de H te Zoetermeer ƒ lU a 10 d h K W P B ƒ 16 8 16 d h M A B vrijspraak M D V ƒ 15 a 15 d h J S ƒ55 s 5 d A C H ƒ 13 h 13 d h allen teKotter lam D H te Delft ƒ 13 s 18 d h H B G te Zegwaai d A H V te Arnhen ieder ƒ l2 s U rl h P A den H te Rotterdam ƒ 15 8 15 d h F P te Rotterdamƒ20 8 20 d h A S te Velp ƒ 14 s 14 d h J G J H te Woerden ƒ 12 a 12 d h W H V te Oudewater f 17 50 s 10 d h M A v d B te Moordrecht ƒ 14 s 14 d h J D teGouda ƒ 15 s 16 d h B G te Dubbeldam ƒ 11 s 11 d h W S te Schiedam ƒ 12 s 12 d h P K to Bu ssum ƒ 14 a 14 d h O A H M en R O te Waddinxveen ieder ƒ 11s 11 d h G J d M te Bodegraven ƒ 12 s 12 d h W G de H te Utrecht ƒ 13 s 13 d h C A J V d S te Schoonhooven ƒ 16 s 16 d h P V d L en A J P z v w ieder ƒ 2 s 2 d h Wegens loopen op verboden grond J Th J te Gouda ƒ 8 s 8 d h Wegens strooporij D L te Gouderak ƒ 5 s 10 d h Wegens vee laten loopen op weilami A W en J S te Zigwaart ieder ƒ 10 a 10 d h Wegens overtr Veiligheidswet L S te Gouda ƒ 25 s 25 1 h Wegens overtr Arbeidswet L S te Gouda 2 X ƒ 6 s 2 X 6 d h P v d P te Gouda 3 X ƒ 2 s a X 2 d h Wegens overtr Visscherijwet L de J te Gouda ƒ 0 60 s 1 d h Wegens Openb Dronkenschap P H te Gouda ƒ 3 s 6 d h J v D te Gouda ƒ 60 9 d h P G z V w ƒ 5 a 6 d h P L H te Gouda ƒ 3 s i d h S A L te Gouda F A G de V z v w ieder ƒ 6 s 9 d h Wegens fiets n zonder licht F A te Gouda ƒ 2 s 2 d h J O te Gouda ƒ 4 s 4 d h FINANCÏEELE BERICHTEN WISSELKOERSEN Officieele noLe ring te Amsterdam 3 November 1Ö20 2 Nov 3 Nov l onden U SO n 33Va Beriyn 4 l2Mi 4 26 l aiys 20 65 20 67 Brussel 21 S7M 21 86 Zjwütserland 61 45 Ö1 42M Weonem 1 02 1 02 ii Ko penJhaigein 44 66 44 60 SbocklhoJm 63 60 3 52 Va OhP atiania 44 40 44 20 N ew York 3 28 3 28 Gein oente leenongen De lïa ad ie r gemoente Texel heeft Insloten tot het aaiigaan van oen geldiecn nü groot ƒ 1 000 teigcn een rente wan hoogstens 7 De Riaad der gemeente Harmeien besloot een geldleening aan te g an van ƒ 40 000 ad 7 A Ged Staten in Noor Brabant hebben goedgekeurd het RaatLsbesluit der gwmeentp Dongen om de o ectncitelbBleenintfr van ƒ 116 000 te vea hoogen tet ƒ 200 000 De gemeente Viaalla heeft besloten te hd aangaan van eon tijwlelijke geldleeninf g root ƒ 40 000 n rntende 7 legen pader t bepalen koers Met gioedkeur ag van Getl Staten zal de gv me enite NieuwveriAimstel een Itasjpoldleening aangaan ten bedrage van ƒ 4 000 en een tijdolyke geldleening van ƒ 106 000 De gH m wnte Hiaren aal f 100 000 en de gfiiteente Ujthu zeri ƒ 85 000 leenen De gemeemte Fnsiterwoilde heeft besloten ƒ 84 000 te leenen De gemeenteraad wan Wamsvield heeft besloten een 7 f leendng van ƒ 60 000 aan te ipaan ten behoeve der electric iteatsvoormen ing In de Kpsteravond gehouden veirgaderiing van den gemeenteraad van Sneek zyn B en W gemachtigd een 7 leening aan te g aan van ƒ 260 000 teneinde daarmee de kosten te dtekken van het eleotriciteitsbedrrijf Beleciungen Nederiatidnehe Bank De directie van de Ned erlandsche Baak heeft ter vereenvoudijpiw van haar administratie besloten de speciale rubrieken Ibestaande voor ite bel nlng en qp oblijrataes Nede land 1916 en Nederiandsch Ind P op te haffen en de beleenjingen welke tot die rubrieken behooren te doen overgaan in gewone bele niniïwn roet het gebruikelijk Burp lufl van 30 MABKTBERICHTBN Wberdan 3 Nowanber 1920 Aanvoer 286 partijen PrUa Goudache ka 8 1 aoort ƒ 8 lk 2e aoort ƒ £ KA 1 ftoort met Rljlosmeric ƒ 85 89 HaqdelJ Groenten veüing Cott ffallevc Tainknver Nitf4llS i f Gouda en Umvtreken Goiwia 2 NiovwrAfrr 192é Aauiyvie le srt ƒ 1 20 i aq idem 2e rt ƒ 0 10 4 90 üeie iavoyw kool ƒ 4 j 9 10 Groene idem ƒ 2 10 fi 40 Doeiiokjool ƒ 1 60 4 Bloemloooi ƒ 6 l23 per 10 st I an ƒ 8 40 6 80 ICroten ƒ 1 40 4 S© t6rle 8 Prai 8 2ft iO p4 1 W Uien ƒ 3 IO 16 6O Kirotwi ƒ 4 20 4 80 S ïruitcn le art ƒ 20 29 idem 2e s rt ƒ 13 16 per 100 KjG SCHEEPVAARTBERICHTEN Hlv Mij Nederland Vonttel uitr vertrok 1 Nov v Suez Kon Holl Lloyd Delfland thuisr arr 31 Oct te Bahia Hilversum uitr vertr 1 Nov v Safltojt Dorde binnenaaheetpvaa4iteon4 X a Hiet denie bmnenscheepwaaritconiirofl al in Moi van het volgende Jaar t ItollSwtH n wionion geihouden Op dit congro tuVtn o a de volgende punten ln behandeUi K komen Verlichting vim en seuien op brugig nigrootte van de biniwnsoheepvaartvloot h ïtcenlcht over en het beheer v n Hamilcn uniform intematdonual vrachtrccht aanvarhigsierht het tot stand komiort van ee ikanaal door du Gelde re he vtiilei trt cif nomi ch oogpftint bezien het Tah in nChJul ersonderwij8 m verband nwi de onderi tI8 igianisaties op welke wiize eerip fiit vioor gchii i9 er8kuuleren g re4t cld xtioix w onlen sehi oitvaantvorbindingwn in 4t band nifet de tirooigloggunig van de Zuiilafaee Voorts ligrt het m de bedoellag o B der congre ulagien s avonds eem Iwiitic w laten honden tloor een Duiitsch i rofle sot over de beteokenih van den Rynnkond voor ib bannenivaart eadfes KUNST Sen Rewbraikdtl Hot Ahii h V N Hnih iimnki mv iliiig iu o ii oliililoni iiaiiwozi j huizo van mo A Vfu i ü l i llreda li Hot aju el in zwarlo lijst gtviit uico j oHgevo T 1 M bij O HO M ODj wat i don liiikorlionodi uliDok zo r iTiiidi lijkH zirhtbaar O oii nnani Uonibraiidr f Vdiir i iar boluiürdc het too aa ilrii tooniiijiligoii Kcboprti vaU Bftlf im M ilry i die hot eon Utd iiHChB ftuiHtie Hchoiik waiinloor ih vorih rliijfcn lii è f iiniÜo voiviolon Tooir ilo rtorlog lii iK vluchtto do ramilio on met ti Ixliiiidd link liet M liild dj o Hn dji a 11 d n ode Jd ll d schilderij Ktit vo ir hol o li jhtf vim o ii 4 graf toi ii iluor 0011 oMgol l r go nut zwit rigi liaB6lf 1 niSigiw n duur i Oji slnlond lloht dut zoll liot dnnkiTo zwcrU van aus veraliè I hIh oiiiUi krijgHliodr ii dtmr don lic 1 ol II 11 l oiiils hnpiit r gotruffon on I iii i stigd Miilwakon on oen RnmU v I ilk Uwangt lioii Do kri igrtUiHiöii zqn L i iiMiideii in vil RomtiraiiülieU ifotii ii ii li fini Iiia sir ilond miromil i f ol wjirni aiiiKluet lar ann liel bind Word mf o od hi fU oen kuriHtki imor in ilil werk iièl i rficlijkingoii Ketrof en mot vifinifc viiii dl n oi n i irdcn Brnj iniiii f ti p Nïi lyirlijk is hot niet iMuiiuKolijk f n iK ii hior Htant vo iF en oc te aawiil in iM hi t ven iiitalo inii gt laaai o w r idiiilio hffdiiit botbiad ONZE PRA ADLOOZE DIEN ST Wrangel niet teruggetrokkenT j PARIJS 3 Nov De Ruasische ambansa de publiceert een nota waarin wonft tegOn j gesproken dat de troepen van generaal Wrangel zich terugtrekken tussohon dem Dnjepr en de linie van Pei ekop wegens de aanvallen der bola ewiki Generaal Wran gel heeft in werkelijkheid ïijn votiruitg schoven troepen bevolen de achteriiMond tellingen samen te trekken en de tot w nd gebrachte beweging door zlJn troepen voi men de verwwtenluking van ea M M iiu te voren overdacht plan Duitschland s levering aan de entente BERLIJN 3 Nov Volgens een officieelemodede ding heeft Dultschland d overeenkomst an Spa voor de maand October vervuld De Duitsche pers drukt daarover haartevredenheid uit maar is toch ooit bezorgd omdat deze vervulling ië g Khiecl ten kostevan Duitachland s bestaanmnpgelijkheid A a bewijii wonlt er op gewai n dat hetP ngelKche vaktijdschrift Statlrt het totaioDuitsche kolenoverschot d w z de hoeveetheul die het Duitsche economische leven Lelve niet behoeft voor 1921 op 1 millioen ton bepaalt terwyi Spa het tot de loverin i van 24 millioen ton verplichttewaarbij nog komt e Uworing aan ulorestaten welke noodig m om leveasmKtdelente verkrijgen SoeiaJiaatic BERIJJN 8 Nov Uit Vew York Wordt gemeld In verband met de op H ooganhHk in Duitpchland aanhangig zijnde socüilisatip plannen heeft de correspondent imn de Telegraph © Union aenlge leldewJle personen van het Amerikaanachr fin ncieele en economische leven hun meening gevraagd over s iciali ïatie Votgeno een draadbericht is nvn in AmerikaaniicV kringen van mwning dat de gewelddadige aodalufatie slechts dienen kan dat het Duitsche econo tnliche loven nog iMflr in dan afgrond g t aaki LAATSTE BERICHTEN Harding president dir Vtretnlgda SUton M V yKK 8 Nov r O JHi Wurlil nteldt to H 46 Harding i k ki tiiu l o t ratit rwultulon diüdoii ian dal dit duKroolrit M f iAibliko uwho bvorwinniii in iIq f OHchto ktnM n ca ntfuwfl putKh7 UAMÜlJUU Nov Ml In de ihunhurgor Kcho wonlt wn bericht k p kihUoiH rd vidgeuH hotwelk lö No iinlior go H Mgd zal Worden w n hiouwo i utHoli U iindeiruönK n Itoïoinpwop ii g dto wuavKCUiiulijk in vorbaiul hiual iiiyt K tawn kou zich uvw gftheol 1 tiiltiuliluJHl niuotou ittilbroidon Hot iad kondigt maatrogi loii ann van do I tiiiulturg i hi arl eil k rHkla 4iHo Hot blad vorïoki rt dut n ttIlMc hal l t ii van f Vod gUoid woor zijn iwiiif kMuioii om do lH wogi iig il tU ti kltMu l sini i 4i Dé verplichte levering van malkvee I AUl iti 11 Sav V l Naar van bcvnot do zijdo Wfiidt vornoiiion hoi U oiiti iilc Ijotibdoii hol aantal kooioii it it l iiitNoliliiiid inuet levoion o i do ln Iff terug to liroiig ou ziiodal Dvuiaoliïiuid u iu U air MI OOOMlwhtH lO ÜttO in lkkiioli ii rimoi foviToii Hpoorwegongeluk STKTTIN i Nqv n ÜHlormorun liooft t station Kaff iwhlj MoU Migf VnItfo van vorkwnlon wisnolhtaml i n Hiwdrwogotiguluk j iiuHtw gn md De iraoiitiiitrCiiipii W on M Htieticn op jwnfjoti wpPloil horiclladigd on O pwH HÓn wotdcn tfowond van wio iwiX prnMlipr Ken hulplrt in wa ipiKxltg lor Inulht D T Nohade is boduidond liet url tH ri at m don mUhhg hwstold Hiirdefl 1 HH neferemtum ondar de miiawerkera lX M K f 3 N ov V D Ondanks de onwUadwhaid vsn den uitslag der stemming pnder de nmnwork er noemit men aan dat het gevolg aal zun dot de tonliorB ler milnwoi kera huden hot einde van de stakuiff ïiuUen bakeiid niuken IV autonomie van OpDer Hileicia BBKUJN 3 Nov V D Gisteren heeft het IVuittlsche kabilnet £ ich boaiig g ehoudcn mot de kwe tiie dor autonomie van JtïperËileaié De honaadalafouiigQn zijn no t aiat gciieel ten xk o eai worden haden voortdreaei MuUerÜ ta Moakoo KÖlTlNiHA iJ JN 2 Nov V D Het blad PbUtikoo vemeeint uit lüira van reiii wns hit Moskou lle te Riga aankwiaraen dat In Mü k u een soldaten nuutern heeft t laa B raJiad l eae besjonnen daann de dat e oige ragiiii uvb n die in de voorKtad Khodiica 11 g4riui uen llgUDen wcumnlen mi r het fi ont le vertreklwn als ü naot van nieuwe kleod njDBtukken vooraien erden Do rogeoring heeft 6 TltOO der muiterH ln hechtenii laten nemen In de straten tin macbmegenvoren en kanonnen odwetrteld Twee h dnehoml nl i erw nen werde4i terechtgaetAld via JoUKO Ëen wuigering va i Jougo Stavia BAZrX 2 Nov VJ Naar het yiavjRcho Peiisbureau utt Belgrado Kar nbrand Ui t Astten woitlt gemeld Door vonken uit ee4t loriR hnMchjne ia in een roote iiiu ia kuracemiiten brand ontstaan dia door ver HcltflIein lamtbouwera gedorscht mbeatien worden Door den sterken wlml uaTiigrwia kk rd gtrepen de vlammen wiel om v ieh heen V Is een groot ho fira aan kart n varloren ire man TtA viei jaar veroordeeld rU May rloht wordt gouiadd W rti htbimk di od ht Ui nitHpraak 11 df a ik U jren don go totiiiioordo 1 Ml ijor lo Sjoi n lK M huldigd op don Mint uii t O lull M luiiwu eirnHtig j li i nidjwU l j hobhtïn Iv rcH htbiitnk i viuirdiMlde bi k Int l jaar gevatigf ii r tiMl 1 0 oisi h wHH T jnnr De Keninklllfce Familie nav den Hau Niiur o T noim i heen k RnniaklijVf tuniüio liot vonrnwiioii dui in dvi huuidildg vun Ztttordag 20 Nov ut lu l Lod n lar do Kwlj ntip tonig lu l ron TWEEDE KAMBR Zitliiig van hodon V uurtgi ffOa II wordt met do bolmniU Mng vnii do nllbroldiiijif van het genHfhli lijk iM liiMiiigKobied h vr i 1 i oer u l licht v jn aiiion letiionfi trw hrtrelfmido de huogeffe rtjki iiitkeMing aan ffcowwnton nut hnugo liikuttiKt m liplaHting Do vorgwtoring duurt voort TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogïtta tand 776 6 te StocMiolm I aagpte vtand 743 3 te Seydisf oni VeiTwachtVniir tot den volg 4uto da t 2 wtkrVloe tot mat ra Oosted lK bot taid nostolyike wi d lieht tot half betwolkt lroog we r iata xachter