Goudsche Courant, maandag 8 november 1920

l Üeonk inat vun de commasaie van h r tei 4e d byeentaamist l r eerst imnuitera voor h t vaststellen van de beaEUaende actie et u nx ff niet bek of AanerUaa na de preflidenttvwisselong t den Volkenbond aal toebPeden riiartiiJiK voeJt veel Bjnnpathie voor een gwwüii t €m Volktanbond en ky heerfit ée leidWH der damÖcraten en reptiblrtMnen uiU enioo lijrd hem in lej loop van den wQjirter perwxmlijk hun inEchten te willen metiodeeilon ovor een jiieuwe veremiffiuiK van nati N ÏJla Renner la de OofittenrÜiwche aWeelimg schef lixn rr op rea ffeïraan op zoek naar brood voor de Weemera Hy ut döor de haiuleilskiajneTs van Oostenrxjk naar Parii gedelogeord om door toornaantreviejuli peiwoncin een beroejp te kumien doem ot tien Valkenibonid en den economische aoodtoebband van Oo teiirijk te be HOhj jvein iB döor Milleiand door dctn premijer George LeyignjeB bemeveniB door den pT dont van den Senaat en den Firanschen vartftsren wv or li er by don volfcenlbomi Ij on Itoui feoii in bijzonder j ihoor ontvangen Allé handende vraag stukkem in het bü Bonder de financjeeie en ecom niu ohe moeiJykheden waaronder Ooatenrijk te lüde n iheeft ziyn uitjvoeri ter sprake Rietooniien De voorname Fransche staatsliedoa met wie Exnejdoor persoonJüke betrekiunKen voor den oorlog veribonden was baraidon den Oostenrykschen g leJop erde een zevi vr end lijke onbvangist en toonden fjpootf belan gartellinir voor zyn uiteenzettanj De regieervTigKpartij in Homjpanje heefl ibesloten op eem oonferenrtne Zaterdafr feJiouden oin htot voonaitral tot ratificatie van het vredefTverdratt aian te nemen verWaroiufe dat de mooiflijikie toestand van het land on t feüit dat er toch anxler leweld gebruikt zal w apdcn dit noo LiR maaitt IX stemmjng over h t wetsontwerp werd tot een partijkwestie gemaakft BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Aanklacht t en EmberKer Teg n dem VTOog er n mwuster van fi mancien Brz jeW er werd bij hot openbaar muiiiaterde w fens vordemkung vaii bolae tingiontduiking eeoi aanlkiocht iiwc cnit L A FRANKRIJK Trap ingeBiort Door de iinatortiny van een trap in het htad hui van CHermont Ferrand waar do vaandels van het darjle leigerkoirpa worden t jntoong ateld wenr een honderdtal paiRonen naar benedenn ewlinigetrd Het aantal slacHtoffers be iraagt i i doode en 40 gewxHulem wui wue 18 zwaar w erden g ewiond BlNNg LAND Dei artenienit v n Arbeid Aon het voorloopi venslag inaake Hoofdstuk Xja der Slaatsbegtrootang is het volgitnde onHleend Van versoliüJende ijden werd den mlnJ6t r lof lebracht voor zyn vierkkiracht Verscheidene leden vestigden echter de aandacht op het hooge etindcijfer van dut begirootangvsJuMj datAik Wed ordt voor het volgende j ar 22 millioen mander aan evraaigYJ dan voor het loopende jaar maai dit komt doordat otp dit hoofdstuk voor wx niJKg uw 6 malhoen en voor werkJoosheidsvcrzo crmig en arbeidsbemiddeliniR 18 mallioeji nunder ia uibgetirokik en 7a wuren van ooidcL l dat met bij alle afdeedmj i in é k opzicht de meest nwnyalijke bepoirktng van uitigiaven wiordt nagehtreefd Opig merkt iwoTdt diat de uitvoerdnn ten plattelajule der AjibeidfiAvet moeilykhedefi oplevert Teleuritelling w r i uitfresproken o iei de reg eiluig dje iter mtvoenng van de Arbeidswiet voor de textiel en metaaln i vcrheut is vaat esteild evenzoo de re elinff voor de suikerfabnefcen pJoe enwtel wi Eenige leden zouden giaame inlichbinffen ontvBAgien omtient de ainenstcHuiig on weriowijae van den Hoog en Kaail van Arbeid en van de tairyke sU bcoTnmiss iën aan dien Raad verbonden Vioorts werd g e vraagxi hoe het staat mot de voorbepeidingvan een nadere wettelijke rogieling van t collectief arbeidscontraoht en van een webteJyke reffeling omtrent de vjTee lz ame beslechting van arbe dsgeschiUen Ook twerd de aandacht gevestigd op hot collectief rbeadfloonrtract in het drukkersbedrijf waardoor le prijzen zeer heeton te 24Jn opgwlreven Gevraagd werd of de mmister met het oogtenblik g omten acht om over te Kaan tot de opheffinjf van de Kamers van Arbeid en overdracht van hu werkizaamheden aan de Raden van Arbeid De actie van het spoorwegpersoneel be Ned Vereenijfing van Spoor en Trarawegpersoneel hield gisteren en houdt heden te Amsterdam een buitengewone olgemeene vergadering ter bespreking van verschillende onderwerpen o a van het vraagstuk der inkomsten en de houding der organisatie iiT zake het advies van don loonraad de actie voor het premievry pensioen het standpunt tegenover oorlog en militairisme enz j Over gelijke o apverpen vergaderden gisteren te Utrecht oe Bond van Ambtenaren in dienst by d jNetlcrlandsche Spoorwegen en eveneend te Utrecht de Prot Chr Bond van Spoor en Tramwegpersoneel De bedoeling van deze congressen Is ieder s standpunt ten opzichte van het advlei van den Loonraad te bepalen en daarna gemeenschappelijk overleg te zoeken Op alle drie congressen werd besloten met net advies van den Loonraad accoord te gaan al werd op vele fouten gewezen Regeling van het LevensverzekeringsbedrUf ReedB werd medegedeelde dat de heer Niemeyer voorzitter van de toor den minister van binnenlandsche zaken Ingestelde commissie inzake regeling van het levensverzekeringsbedryf aan den minister een wetsontwerp heeft aangeboden dat naar de meening der commissie in de plaats behoort te komen van het nog steeds by de Tweede Kamer aanhanjjige regeermgsvoorstel Aan dit wetsontwerp is het volgende ontleend Het ontwerp bevat geen bepalingen omtrent het stellen van cautie alvorons tot de uitoefening van het bo trijf over to gaan Als waarborg voor de nakoming der verplichtingen ia de zekerheidssti lling die allicht als reclamemiddel zal worden gebruikt van te weinig beteekenis mot name voor een maatschappy die een eoniigszins omvangrijke portefeuille heeftt Tegen misbruiken kan de Verzekeringskamer met behulp van de haar gegeven hevoegdheden voldoende waken Maatregelen tegen btoedarmé ondernemingen bevat de wet ook daarbuiten voldoende Het ontwerp geeft bijzondere bepalingen voor u erdracht en samenstelling van ondernemingen De regeling zal eenerzijds de strekking moeten hebben het overdragen of samenvoegen van ondernemingen te vergemakkelijken anderzyds waarborgen moeten iniiouden dat bij overdracht en samenvoeging met de belangen der verzekerden voldoende rekening wordt gehouden Het eigenaardig karakter der levensverzekering doet zich in zeer sterke mate gevoelen waar het geldt de insolventie eener onderneming Het kan voorkomen dat een onderneming reeds geruimen tijd in wezen insolvent is zonder dat zij daardoor verhinderd is geworden haar loopende schulden te betalen anderzijds hebben de verzekerden in den regel mets zoozeer te vrei zen als de vereffening der insolvente maatschappij Het treffen van een bijzondere regeling der insolventie veixiient geen aanbeveling Byzondere maatregelen zijn noo lig voor de buitenlandsche vt rzekeraars buïtenlandsche maatschappijen zijn wat betreft het publiceeren van gpffoVens aan dezelfde verplichtingen onderworpen als de inheemsche ondernemingen Er bestaat geen aanleiding om de bepalingen welke het wetsontwerp bevat niet van toepassmg te verklaren op de zoogenaamde volksverzekering op het gebied waarvan nog dp moeste misbruiken voorkomen Met de byzondere wijze van uitoefening van het be lryf kan rekening worden gehouden door de eischen welke aan de grootte van het kapitaal worden gesteld te ver zachten De Instaande ondernemingen zullen uitden afcrd der zaak eenigen tij l behoevenom zich aan de by de wet gestelde eischenaan te pas icn FA n termijn van 3 jaren welke m byzon lere omstandigheden tot 5 jaren kan worden verlengd lijkt daarvoorvoldoende t Blykens de artikelen van het wetsontwerp wenscht de commissie de verzekeringskamer te doen bestaan uit vyf leden en een secretaris door de Kroon te benoemen en te ontslaan Zy moogen geen verzekeraar zijn noch op eenigerlei wijze verbonden zyn aan of anders tan als schuldeischer uit een overeenkom st van levensverzekering belang hebben bij eenige onderneming waarop de wet van toepassing is Het maatschappelijk kapitaal van een naamlooze vennootschap voor volksverzekering moet ten minste ƒ 250 000 bedragen dat van andere naamlooze vennootschapi en voor levensverzekering ten minste ƒ i ooo opo Het waarborgkapitaal van een on lerlinge maatschappij welke haar bedrijf beperkt tot het sluiten van overeenkomsten van volksverzekering moeten ten minste ƒ 100 000 bedragen dat van andere onderlinge levensveizekeringmaatschappyen welke haar bedrijf beperken tot het sluiten van overeenkomsten van levensverzekering met haar leden ten minste ƒ 500 000 Het waarborgkapitaal van de onderlinge maatschappy welke ook overeenkomsten van levensverzekering sluit met personen die geen lid zijn der maatschappij maar haar bedryf beperkt tot het sluiten van overeenkomsten van volksverzekering moet ten minste ƒ 260 000 bedragen dat van onderlinge maatschappijen welke overeenkomsten van levensverzekering sluiten met personen welke geen lid zijn der maat schappy en die haar bedryf niet beperken tot de volksverzekering ten minste ƒ 1 000 000 Verscheidene leden vestigden de aandacht op de wenBcheiykheid van een regeling ten aanzien van kinderbijslagen op de loonen Zy betoogden dat het op den duur en onder normale omstandigheden onhoudbaar zal zijn kimlerbyslagen als een vast bestanddeel van het loon te beschouwen Het toekennen van verschillend loon voor gelijken arbeid is in handel en nyverheid onmogelijk Voor ambtenaren en werklietlen in dienst van Ryk provincie of gemeente is zootfanige regeling bestaanbaar maar ook daar zal zy ten slotte niet nalaten tot vreem le verhoudingen te leiden en daardoor tot ontevre lenheid aanleiding te geven Gevraagd werd naar de resultaten van de vrljwiliige oyderflomsverzekering en de herziening van de Inval id iteitswet Aange irongen wer l voorts op verhooging van het onderdomspensioen en spoedige invoering van de Invaliditeitswet Verschillende leden waren van meening dat de leiding van het departement by de bestryding van den woningnood niet krachtig genoeg 1b Volgens hen bevordert het departement meer den particulieren dan den gemeente lyken woningbouw Andere leden gaven echter de voorkeur aan particulieren woningbouw Gevraagd werd naar ien stand van de malariabcstryding in Noord Hol land Fenige leden vroegen waarom de minister de meening iler vakcentralen heeft gevraagd omtrent tiet verband tuaschen toeneming van drankmisbruik fen verkorting van arbeidsduur Zij meenden dat dit onderzoek een eenzydige belichting van de oorzaken van de oorzaken van het drank misbruik ten gevolge zou kunnen hebben Gevraagd werd naar het resultaat van t werk der Staatscommissie tot bestrijding der tuberculose en de voorbereiding van de wettelijke regeling van de werkloo heldaverxekering en arbeidsbemiddeling Oiikwt n hrooddiatitlnitie I e Ver van Ncwlerl Gefmeente beeft zooais men weet aan den mdaiister van Landbouw verzocht de kosten voor de distnbutiD van brood bloem en mie l weder tei ilaate van het Rajk te nemeai De minJflter heeCt daarop geantwoord het miert onbillijik te achten dat de gemeemUm die er pirys op atellem bloem en mieel van de re eering te betretoken zich zelf ocxk eemigK admiinlMratJeikosten daarvoor getroosten I e minister heeft dan ook blijkens het HWd t enoht geen aanleiding te vmden aan het veraook te voldoen Versterking van bouwvakwerkkraohteMu Ook te Rotterdam wordt ovPT viogen zjch Mfln buiitenlandsche bouwvakarbeiders te guian l ei iienen Ook is door den wetihouder van sociale aangelegejiheden hot denkJbeeUl geopprtr i werkilooze of losse arbeiders in en iere i edryv ai iti het bouwvak op te leiden Middenstandswonin gbouw Onlangs is gemeld dat de regeering zich bereid had verklaard den particulieren mKldenstandsbouw te steunen en voor dien bouw in Amsterdam althans een subsidie wilde verstrekken van ten hoogste ƒ 2500 per woning of ƒ 25 per viei kanten meter Aan het gemeentebestuur van Amsterdann werd gevraagd of het bereid waa in die subsidickosten één vienle by te dragen Aan andere gemeenten waar de middenstands woning bouw voor dien steun in aanmerking wenschte te komen zou hetzelfde worden gevraagd Het Hbld verneemt nu dat de gemeente Amsterdam heeft belicht geen vierde deel van die kosten te kunnen dragen en de regeering dientengevolge besloten heeft dien steun voor den particulieren muklenstand ibou w geheel voor hare rekening te nemen alsook dat die subsidie zal worden verleend zonder bij7 ondere bepalingen te treffen omtrent den bouw der perceel en TWEEDE KAMER Zitting van Vjrijdag 5 Novem beff Vervolg HIet wtotsoinlMeiTp inzajke de premcen en schadeloosstellmg fln tngevolge de Scheurwwt woirdtv na een opmerlainig van den heer TecnstTa v d gioedgekeurd Hfet weiLiantw rp postem wogiöna crisis uitgjaven wordt na een opmerkiBg van den heer van Beresteyn v d goedgi lceupd Mfet 4 tegen 6 atemmien Aian de orde zyn verschillende kleine etslontv a pen diue allen z h at word i gioedigekeurd Ken v ibtsoat vi irip wiijizjging en aamvulJuitg van de Postcheqiue en girodienst wondt na een opmerkung van don lieer van Berest yn vjd goedigökwurd Wed orom wiorden eenige kleinere wietsontwerpon gioedjg euxd Aan de orde is het wieftsontwarp inaaloe hjet her stel der dipionuatiöke betrekfkingen tusschlen Venezuela eai Ne lerlajnd dat z h st wtoQviit goed geikt3Uird Een wjjzjgLng van art 17 dej craaisenquötiewet weltv Beresteym wordt eveneens z h st gowigekeuni De heer v llcresteijn vjt wrordt belast met eventueole veniedaging m de Tweede Kamer Hiioma komit aan de or ie het w etsontwei p tot mtihreidinig van de gemeente Amf terdam met deolen van dfe g inïeeniten WVsitiman Zaandjam enz De heer Snoeck Henkemans ch stelt voor Sloten en O sdopp als afzjondeflyke donpen te hoiidön De Uiitbreiding moeit meer in Oostelijke richting geaocht woiuden De heer Colijn a r veaxledigt zajn voorst om wiefidien van Ouder en Naeuwer Aim tel af te nemen r e hoer de Budsonjé neutr party nrerkt op dat in Sloten een groote meerderheid voor annejüatie is Hy bestrydt den iheer Snoeck Henkemans De vergaidenii ng wiowlt hierop verdaagd tot Dinsdag 1 uur LAND EN ZEEMACHT Bezokdigbig personeeil militate zielkminlichtingen De bezoldiigiingisachaail v an het mdJibaii personeel der militaire ziiekem inrichtingen is te re teneoi van 1 Januari 1920 als voJgt vastgesteld HospJtaaJbediende bij minder dan 2 jaren dienst ƒ 12O0 opiküimmende tot ƒ 1700 by 6 jaren dieaist Korporaal hospoitaabbediend e korporaal verpdoger 2e ki 4öofk portiet en ti a nder ƒ 1250 aanvartkiolijk opklimmende tot ƒ 2000 by 10 jai en dienst sergeant ipOfftieT en sengeant Jfeok bü minden dendan 2 jaren dienst ƒ 1300 apklünimende bot ƒ 2200 by 12 jaren dienst sergieant veiripileger Ie kl hoofdverpfle ger en amanuensis by minder dan 2 jaren diemst ƒ 1400 opklimmende tot ƒ 2400 j 14 jaren daeaist sengeant majoor verpJeger hoofdverpJe ger magazyinnieeateur amonuenais en chryver van ƒ 1900 tot ƒ 2S00 by 14 jaren dienst adjudant omderofftcier hoofdverpleger manuefisis em administrateur ƒ 2300 by 6 jaren dionat elke 2 jaar langer ƒ lOu meer tot e n maximimn van ƒ 3100 bij 22 jareïi dienait UIT urn PKttJiL De portie dctr partU n d e T Mge ring i ö Nieuwe Keuw r k weokblad lm luHie uer Uueraie purUjen Diet lieu Ji cuaujniuichün Hond m niet ocii uuiigelugenhpiu wolite louter de liberaU ii neen aangaat Ztj ziin naluurIti vrij Hl ot mtii tot eon groote partij ie veicenigirigen maar wit men geen Hoe ii inUissohen zij wij geloo in niet dat er ecnigo reden bftstaat üiii de bpproofdo samenwerking inct de twee niidoro christelijke partijen op te geveji AllhanK het verleden van ruuii iwiiitig jaren is van dien aard dat het ae b itc verwachlingun ook voor de luekiiinst wetügt rocti vertieze inon niet uil het oog dal de voornaamste band uif Bolion deze partijen do schoolstrijd ecl vau zijn kracht hooft verloren lotir het gelukkig einde dat veréond is b v chten anderzijds dat liet voor een oirlijke politiek noodzakelijk is dat de drie christolijke partijen niet den mniflten twijfel overlaten aangelande uuiiiuï politieke verlangens en tie iniddileii welke zij daartoe willen i anwendt n Of het aan dit laatste niet ontbroken hwU valt te betwijfelen Voor wie nirt reeds wist dat er in den laatsten tijü ocfliiigo verwijdering is ontstaan tiistichen do drie clirisllelijke partijen Lcvat het Voojloopig Verslag meer iian een passage met name t n aanzien Van den Mmisier van Onderwijs welke met juist wijst op een goede ver standhoiiKÜng Veel ornstiger nog is de critiek welke Minister de Vries van rechtsche zijde oiulervindt Want deze kritiek komt JiillermuiBt op rekening van alleen de iwee andere nx htsehe partijen dan die w aarloo deze Minister behoort Uaaronliwven betreit zij niet alleen zijn oeitMd maar ook zijn bekwaamheid Het is intogenzeggelijk waar dat de positie vam ieiloren minister va n li nanc ën tot welke partij hij ook zou bel uoren in de huidige omstandight iii n uiterst miooilijk is Het kabinet L ort aii der Lnnien heeft er zelfs drie gokend en toen waron do nioeïlijkheden oker nuit grooter dan thans Maar wat in dozen minister van financiën teleurstelt is dat hij niet syetetmatiach werkt en zijn geestverwanten oiikuniiip liiat van zijn plannen Er is geen iinaiicieelo poliiiek to bekennen en hel is jammer dat noch de tegenwoordige bewindsman noch de regeering zich tx wust schijnt to zijn dat de allereerste voorwaarde van een minister van tiiiaiiciën het verlrouwion is van do K aiiieri en dat mist minister de Vries I il ia dan ook de zwak ko y iek in het vpreeniging gebouw dooh ook de eenige Hel kabinet zelf lijkt ons niet loo nnverhrekelijk verbonden met het lot van minister de Vries dat zijn val nok die van het kabinet zou mioeten iieebrengon zilf lieeft l et zich zoo f oewl als onthouden van eemige richtsnoer to geven aan zijn financieele polil rflï zijn karakter ligt veel mew gelet kend in den arbeid welke op sociaal eionomifich en op zuiver staatkundig fielded wordt geleverd En op dit stuk wordt vnn critiek weinig vernomen Bovcndieii neemt de miniister van finanru4i in het kabinet niet die ovetrheerRchende jpnsilie in welke minister van ijn hem destijds toedacht Toch is er nog wel é n vraagstuk waaromtrent in hp t H zonder de rechtsche partijen elkaar een juiste udteens etting van hun standpunt schuldig zijn Mil io positie vih de regeering zulvesr Kphouden worden het militaire vraagstuk Onarover W€ rden tot nu toe zoo nu en dnn eenige nlgemeemheden ge wiasold Ook het Voorloopig Verslag geeft aan de verschillende meedingen geen voldoende uiting wol aan eene opnwtkelijke onzekerheid Fok vroeg men ut de minister nog che ia van den geBoralüK ötafl ToCh ware een duiueUj ko verklaring vooral van de zijde dw anti revolutionairen wel wenschelljk Het militaire probleem zal vooral m ue allernaaste toeKomst de Kamer bezig moeten houden voor een eerüjne ohtiek en voor de positie der fegeermg zelve ia het noodig dat het standpunt der partijen volkomea duidelijk wiirdt uiteengezet Het ia mogeliin d t dit zcor onaangename gevolgen zou heblifii juist voor de regeering en mi richicn óók voor de samenwerking der lechtsclio pai tijen Maar het vraagstuk iM van te veel tjelai om het op te elft ren aan de belangen der rtijpolitiek l Jen halfslachtig odoid dat wij ovengen nok nioi verwachten zou zoowtj vooT de regeenng als voor de katholieke partij funest wezen l e poailie van de regeering lijkt ons door het Voonloopig Verslag niet verzwakt al bevat het voor een har edeii niet bijzonder aangenamei verklaringr n Maar dat wil niet zeggen dat i k bij do Algemeene Beschouwingen welke de volgende week zulleèi bannen louter lof haar doel zal wezen Voor haar en voor het politieke leven lor partijen zou hette waardeeren zijn wanneer daarbij het standpunt der partijen km opzichte van elkaar en teo tpzichtü van de regeering zoo duidriijk mogelijk kon worden bepaald GEMENGDE BERICHTEN Tragiscii Zaterdagtiraddag is in de Laan van Meerdervoort mi Den Baag een 12 iarigc janigieji door een auto ovenreden en fpedood De Gem Berabe Bullpdienst heeft het l jk naar de womimg m de Heèmaliraait vervoerd GeanCHteent In Amsterdam is geaairestwerd de I iitBche kaïiatiediiaiióitenianit Long hBAis yaaa uittleverung door de Duitsche regeeriaig is gevraagd Gebrek ajHi drfnkv ter Udt Oost Groniingen meldt men dat bet gebrek aan dirinikwateir steeds ioeaeenit lOnkele ibungtemieesters waarechuwen tegM Ihet brudk van eloot en giracditwiaitefr T Delfziyl betaalt men reeds 1 cent voto een emmer water Ook uit Sitellendain komi hM beoichA ma gtebrek aan dri akiwa ter Met vaantniwea haalt men water te HeUevpafa hiia SpomnregUaohtan In de bladem regent het meer dan Ht kJachten owaaledhte aanaluitiiweB tbi tragiing en van uren en lang r ent nu de nieoiwe dienistrpegelijiig in wwridoj ie e steld W y nemen er een van uit d N R Crt over ZiatBrda avond jJl waren by aimlamifit B n dan laatistetn sneitireiin richibing Aralhem 1039 te Roosendaal by abrengen Toret de wachtkamers ireeds gceloten en tiweBten de reizi ceirs besteimd voor VIkiflsiiiicen ruim v yf kwartdeir in dde hevaige kwuide op het tweede penroti wachten op don twüi vaniXLt Rotteïdiara wellm 1 uur over t d WB8 Vafedte b ikbUjett4n De laatste dagen ifl gebSebeii dat te Rotterdam valflche haMkbiljeJbten vian ƒ 25 ia oimloop z3Jn De ba jatten drag en den dfltani van 24 April 1919 en de letterB B R Op de jiSaate van het watermeric is © en drooit Btempei iTig esieigen Zy zijn enunHiw met roode cyPers em zeer ffoed van een echt bankiWljet te oBukffsciheiden Venlnii0t irfiis Vrydag is te Tiel gevankaiyk bracht en na verfcoor waarby hy bekaiöe in hjfft huis van böWB ring inig slo en de reeteuT van hot bykiamboor Beesd der N v Eeistte Ned Orediet È paex eo Hypotheetóbanik gevestigd te UtMoht beaW ten madeele de2ar onderneming ongw ƒ 2500 te hebben verdiuisterd De vrouw in den Raad WegeiiB vo iireade oneenighcid de te volgen giemeenjtepoUtiek heeft iw i vrouw TurnnermanIvenatra soc dem M van den gemeeirtemad van Deventer htf mandAat ale naadalid neergelegd eo tertji bedaiikt ala voormtstea van de Soc ViTooiw ncliïb en ais lid van de S D A f Een nieuwe w reldtMt Zekere heer alias molie hy JJ naam zander hoofdletter frj gianda voor een teutowik 2tai Alweer een vert ct rde ediitie B Volepiük enz Het dynamiet gevaar in de i f j lil een woonwagen is op y van de eigenarcöse een doos m€t namletpatronen door de politie n sldpgenomen De doos behoorde J een knecht die doet voorkon JJ hü het dynamiet gevonden ne t putronen zijn waarachijnliik ultdftW i er afkomstig I Staking van kolwiarbeWei De arbeiders werkzaam Wj dekow hfindeèaren te s Hertogenbosch I staking gegaan om een looneisch zijn allen georganiseerd in a J Bond van Transportarbeiderfl genoexrde leverancier wordt ook meer g lo8t De Torit Een Bchip geladcto met brandstol voor diverao scholen in Balk ia door de vorst ingevroren Bet conflict in Leerdam De raad van Leerdam heeft weer voltallig vergaderd de agenda m enkele minute aigenandeld doen toen door een raadslid gevraagd werd naar de redenen van de houuing der wethouders inzake het contlict met ciwi burgemeester ontaardde deze interpellatie in tal van verwaten die den burgemeester naar het hooïd werden geguDgerd ieoaiotte werd een motie aangenom i loidenile alB volgt De Uaad besiuit 1 Ais oordeel uit te spreken dat de belangen van i eerdam eisenen dat de heer Idees zoo spoedig mogeiyk ais burgemeester dier gemeente wordt vervangen 2 de motie ter kenms te brengen van den minister van Biimeniandsche aken en van den heer Oomnussaria der Koningm in de provincie Zuid uoliand a een comnussie van vier raadsleden te benoemen om deze motie persoonlyk aan den minister van üinnemandscJie Zraken aan te bieden in deze commissie is elke partyfractie vertegenwoordigd Jtien dergeiyk ageeren tegen een burgeineester zaï wei nooit zyn voorgekomen Persdelict I De 4 i b rB K oerier meldt dat bur i emeester üaberts van Kerkrade tegen wethoHüer Ackens redacteur mtgever van het Voikrtlad een kiacht heeit ingediend by de justitie wegens beleediging in het nummer van ai Juji Gestolee bont gevonden In den nacht van 27 op 28 October werd te Amsteadam by de firma Hollander een groote party bont fluweel en zyde ter Waarde van ƒ 80 000 gestolen De geheele party ia tlians door de politie witdekt in het pakhma vah den haringkoopinan Haye aan de brouwersgracht Het bont en de overige stollen waren m zakken verpakt en deerlyk gei avend Len gedeelte van het bont wordt nog gemiüt Haye die in arrest zit is een zeer be nicht individu Diefstal v a een uitbeUllngskas Zaterdagmorgen om 9 uur legde een van de opzichters van een firma uit Groningen die belast is ro t den bouw van de meuwe marmierskazeme in Amsterdam een be drag van ƒ 2400 in een kast met de bedoeling hiervan des middags het personeel uit te betalen Een uur later merkte de opzichter dat het geid verdwenen was Vernioeaelyk is de dief de houten directiekeet binnengedrongen toen de opzichter deze verlaten had Van den dader geen spoor TËliÖÜDA Gevestigden en veitrtritkenen in de algetoopen week M E Bauer coiumieö ter Secretarie uiL NijnM on FluweelenHingel 77 Boot uit uellt Boekenbergfltraat ÜJ Vl M vaji Bruineesen ajouwenuan uit s C ravenhage Boschweg 2Ö A van J iiijn mach banjkwerker uit Itotlordam Pep straat 1S2 J vanderl lett bakkeir uit Bergambaehtj tiroeneweg M H B Hoijng uit Nijniegen Oostli ivc n 66 P C van der Kroot arijeider uit Waddinxveen Hoelsteog J 11 Kuhn verpleegetor uit Rettchenborg Krugerlaan 130 J Maler uit fielft TiLTtniarkt 20 S Mitnrt dlw uit Nieuworkork ad IJseel Bleekerssingel 2 J B F M llen a dhet uitllotterdam i ouwe ö P O Modj dlK uit Waddmxveen WeslTiaven 54 K Nieiiwenlhiiijzoit hotelhouder uit Maassima Markt 40 Tt On3er tie Linden aigartmmaii uit Aljihen a d filjn P JulianaRtraat 42 Ci T Peereboom opzich Ier uit Hengelo Iveizeistraat 7 1 1 Siero ass apoth uit s Hortogenbosch Keizerstraat 7 T J van der alk naaister uit s Gravenhage Wijdstr 8 Wöd W Verkerk Wentink uü s Gra vrnhago H S Zeetiijk 20 0 Verlaan slager uit Bodegravon A de Vischmarkt 46 C B Vink onderwij j zcree uit Baarn Krugerlaan 5 1F van der Want schoikiuidig iiigonieur uit Tilburg K van Cat weg bib L Weesels winkel be lion de uit if Enschedd Markt 51 VERTROKKENEN j R W Kolman uit Krugerlaan 32 naar Leiden N Riyn 8ö A Cathel uit Bcgen 16 naar Rotterdam Wotlofoppeustraat ól J T Jaspers uit van JStrijenstraat 5 naar Delft Markt 32 W H Herfst uit Gciuwe l2ó naar ïaandam Heerongracht 8 W M Kaurir gs uit L Dwarsstraat I naar liaastre it Hoogetraat H M Smits uit Hu weelenamgei 14 naar Veendam jieu Wfi Laan G 3Öa G A Janssen u t Turtmarkt 212 naarBusaum Visschers straat 9b F A Dieetelhorst uit Fluweelensingel 31 naar Graft G de long uit P Hendrikstraat 89 naar Amsterdam Nassauplein 2 P Kielliger uit Lenidulateeg 3 naar Nieuwkoop A 13 Ldo Gruijl uit Scheltemastraat 15 naar s Gravenhage Groenesteinstraat 93 J Vollemans en gezin uit Mnrkt 40 naar Rotterdam Erasmusatraat b2 i M van Kirimpen uit Gouwe 14 i n Attistiwdam Prinsdt jracht 997 A J Wempe nit Spleringstraat 141 naar Sehooiihoven Lopikerstraat 3 V L van Leeuwen uit Vlamingsfraat 32 n Bloemendaal Konibginneduinweg 10a H Hendriks uit Parkstraat 28 naar Rotterdam Speelmanetraat 119a Wed A M van Schelt uit Kattensin l sÜ nwr twen S H Paviljoonnreg É M J L Ooatermeijer uit Dubbetebuurt 3 iiiar Amsterdam Kerkstraat 284 B C Ooatermeijer uit D buurt 3 naar SlolwljkersluJa W Vonk uit Groenendaal 13 naar Amersfoort Langstr 97 STADSNIEUWS GOUtDA 8 November 1 20 Schoolgeld op de BurgerMholen Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter kennis dat het kohier voor de heffing van schoolgeld op de Burgerscholen in deze Gemeente voor het dienstjaar 19201921 door Gedeputeerde Staten van ZuidHollftnd goedgekeurd in afschrift gedurende vyf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering ia toegezonden aan den GemeenteOntvanger Kohier Plaatselijke Directe Belasting naar het inkomen Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter kennis dat het Ie suppletoir kohier der Plaatselijke Directe belasting naar het inkomen in deze Gemeente voor het dienstjaar 1920 door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland goedgekeurd in afschrift gedurende vyf maanden voor een ietler ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeen teOntvanger Voondracht ondetwijzer 2e BuUgerschool Tüor Jongens Ter voorzieniing in de vacature ontstaan wiegena uLtibreidiing van persomeel aan de ae Bumgepsclhooa voor Jooigen in d a genii enibe noodig gewK idein door stygimg van het aantal leerlingen tot 181 vorig jaar 121 bieden B en W den Raad d nawoJgïnde voardaiachrt aan Mejuffrouw M E Swdens ontlerwiyizjeres te Dalen Mejuffrouw M J van Bommel onderwyajerea te Anna Paulowma ïiejuffTouw W C OoflterUng onder wyaeres te B Oaiavenihage In de eerstvoJgiende vergadering van den Raad zal deoe benoenung aan de orde wiorden gesteld Aansckaffing van twee trwnsfoirnialMr fn ten dienste der Llditfsbrieketn De Oommisflde van Bijstand k het beheeir der Gemeenbe Lichitfabrie en heeft B en W verzocht wtel te willen bevorderen dat ten behoeve der Gemeetitelichtfa bridkien afdeeling Electriciteit woidt pvengegaan tot het aantschaffen van een tweetal tranaCoamartoren Een dezer traneformatoiren 100 K V A aal daenen voor re rve 10 000 Volt de andere is noodig voor de stroomllevwing aan de Platoeibakbery Zuid hHoII and B en Wl lounnien ziich met den wensch der Commnflssie van Bystand vereenigen en stellen daanom den Raad voor te beailftiiten tot het aanschafflen van een tweetal tranfiformatopem aJe boven omschireven tegen een pirijs pespectievelyk van ƒ 2360 en ƒ 1750 of in totaal ƒ 4090 Aaoigeaien voor de boatMi van uitvoering dezer werken needs het nooddge fond s be taat door het besluit tot aangaan eener gddleening ten bedrage van ƒ 1 000 000 in de raadevergadering van 1 Juni jJl behoeft voor bovenstaand bedimg niet te v orden geurend Benoenüng Regtentes We i en Aelrnnoeeeniendiiüa Door het Oolle van Regentessen van hlet Vereenigd Wees en AelemoesendersKuis wordt een aanbeveling gedaan ter voorziiieniirug in de vacature ontstaan door het vertrek uit detue gemeente van Mevr B A Spitiyt van Galen zulke in overeenikKwnfitig art 2 van hot betPekbelyk re Aanibevoleai worxïen in alTjaiabetische volgorde Meviwiw S J van Dantzig Van Eük Mevrouw M F A Derckaen VanAndel B en W kunnen zich met deze aanbeveling vereenigOT Lager Onderwys Benoemd tot inspecteur van het L O by de inspectie te Gouda de heer C G van As te sGravenhage Diefstal XJdt een kist van hier naar Rotterdam verzonden bieteai op het tennerin van de Itotteixlamflche Lfloyd aldaar 22 paWken kaarsen gestoien te ayn De gestolen pakken waren door kedsbeenen vervangen Droevig ongeval Hedenmorgen 7 uur had de ruim 80ja rig heer S L Cats het ongeluk in syn wondng aan den L Taendeweg van de trap te TaJlen met het noodlottig gevolg dat Mf een schedeilbreuk behmam en herig bloedde Dr Rupfi wnens hulp tersitond werd in roepen vetHeende direct bystand de verwondimgian waren echter zoodanig dat hulp hier niet meer haten kon Reeds no een pajar uur is de oude heer Cats over leden Examen Gymnaatiek Zaterdag meldden wy dat de heer E Tuinstra was geslaagd voor het examen vrye en orde oefeningen dit moest zyn mejuffrouw E Tuinstra KaaBproducenten De Bond van Kaasproducenten houdt op Donderdag 25 November des morgens te 10 uur in de Soc Ons Genoegen een algemeene vergadering GoihU Vooralt De Sphinx het drama van Jhr van Riemsdyk beleefde niet al te veel vertooningen Het publiek wil deze soort romantiek niet en ondanks het meesteriyke spel van de er toen aan medewerkende acteurs ik meen dat Louis Bouwmeester toen de rol van den orgarrist vertolkte trok het stuk niet byzonder Thans verfilmd onder den titel Toen het licht verdween wordt het ongetwyfeld méér voor de oogen van het publiek gebracht dan dat het ooit als tooneelstuk zou doen En toch of het komt door den inhoud van het stuk zelve ook thans gaat er niet zoo n dramatische kracht kracht van uit als ik wel had verwacht dat dit op de film het geval zou zyn Ook op de regie zouden wel enkele aanmerkingen zyn te maken doch t streven van de Hololandia fabriek om steeds het publiek wat nieuws te brengen en het uitnemende spel van de artisten Annie Bos Lola Comero Migtiar en Frits Bouwmeester zyn slechts te waardeeren Evenals Pro Domo van denzelfden schrijver heeft De Sphinx zeer veel goecls en daarom is het wel aan te bevelen deze week Gouda Vooruit te bezoeken De heer llené geeft een goe le explicatie en de heer van Zuilen begeleidt het vertoonde met piano en orgelmuziek Het komisch beeldje had niet veel om t lyf daarentegen kregen we een paar schitterende kiekjes van eigen bodem door die Haghe filmfabriek waarvan die uit de Betuwe in bloei bijzonder fyn waren Ensemble Solser en Hesae Kwatta Soldaten Hoe een gezelschap als dat van Solser en Hese niet met meer zorg haar affiches kiest is een raadsel Deze smakeloozc dingen ontsierden deze week onze aanplakborden en deden niet te hooge verwachtingen koesteren van hetgeen Zondagavond ons in den Nieuwen Schouwburg zou worden voorgezet De voorstelling zelve viel echte nogal mee Het stuk is een maakwerk dat hoewel niet onaardig In elkander gezet hier en daar toch vele gebreken toont Het staat of valt met den vertolker van den hoofdpersoon den oppasser Gys Knol Deze rol was in handen van den schryver zelve den heer D Janse Hy heeft leven gegeven aan de vertooning en dank zij zyn spel en mimiek werd er zooveel gelachen De heer Kühn zagen we vroeger beter op dreef hy was allesbehalve een kapitein WaarMn zaten de sterren op zijn kraag net omgekeerd De overige dames en heeren deden allen hun best doch kwamen niet boven het middelmatige dillettantisme uit We zagen ook weer de decors die de Schouwburg slechts voor Zondagavoi voorstellingen gebruikt evenals het afachuwelyke roodwitte ameublement dat met de blauwe japon van Indische Tante een volmaakte Nederlandsche vlag toonde Er was veel publiek dat zichtbaar ingenomen was met het gebodene en dat die ingenomenheid uitte in luid applaus Witte BioKToop Wij zouden iedereen dv Knuven het uithoud ingsvermogen en het evenwicht van een Miss Brent en haar verloofde toewenschen Zy blyven de hoofdpersonen in de groote Houdinifilm waarvan wy deze week de vyfde episode kunnen volgen en blyven voortdurend omringd door gevaren d w z biyven voortdurend het mikpunt van misdadige plannen en intrigues van Brent s compagnon en lang niet alleen van plannen Een gelukkig paar men schen dat elkaar altyd juist vóór het kritieke moment te hulp weet te komen Wy ademden weer op toen Houdini Mi is Brent redde uit de klauwen van den onverlaat die haar jui st met behulp van de verzengende stralen uit de oogen van den vuurgod naar de andere wereld wilde hebben Zij toonde zich toen behalve een onverschrokken tevens een pootige dame die haar man stond Zoo ontkomen beiden bij elke episode een keer of vyf aan een wissen doo l om even later blijmoedig en rustig in een rykgemeubi leerd salon te zitten converseeren als kwamen zy zoo juist van een badreisje terug zy kunnen later nog eens van zichzelf zeggen veel doorgemaakt te hebben Mogelijk dat de zesde en laat ste episode hen eenige perspectieven bie lt voor een kalm gozlnaleven De beneden voorrang genoot hoorbaar van al het spannends dat op het doek geprojecteerd werd GOUDERAK Van de 12 inf eBchrevenen der lichting 1921 zyn voor den dienst een drietal vrygesteld wegens land storm broederdienst Van de overige zijn 8 ter iniyving bestemd van deze 8 zullen nog drie worden vrijgesteld wanneer de sterkte der lichting van 26000 op 16000 mocht worden teruggebracht OUDËWATER Het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland heeft tot de Evangeliebediening in de Herv Kerk toegelaten de heer R C W J Hoek alhie r WADDINXVEEN Het houtbewerkingsbed rij f van de firma J Alblas wordt opgeheven Het personeel is reeds den dienst opgezegd MARKTBERICHTEN RettenlamMlu V eai rkt 8 Nov l t20 Aanvoer 372 vette runderen 93 vetle on graskaivOTcn 170 Schapen 176ti varkens Prijzen Run leren Ie kw 200A 20 2e kW 180 i 190 3e kw 160 k 170 Ofwen Ie k r I9r i 205 2e kw 175 190 3e kw 155 i lfi5 Kalveren Ie 1 w 275 A 290 2e kw 225 k 250 3e kw 185 h 205 Sch twn Ie kw 130 k 130 2e kw 115 125 3e kw llO Lanjmercn lo kw 135 k H handel matig prijzen tatlonair Varkens Ie kwaliteit 176 k 180 2e kwaliteit 170 k 175 3e kw 150 k IBO licht soort Ir kw 140 hondeJ matig prijzen lage4 dan vorige week redeiijko aanvoer FlNANaEELfi BERIGHTHN WISSBLKOIBSBN OrrkiMi noteering ta AiutoMUk 8 tivnubu 1920 rr I Not Londen ÖJU ÏUlMi Bviiin 4 0 8 Ptoüs ao io W BniHsed 21 90 t0 80 Zmtneriand 1 M 0J Weoner 1 0 Kopenhagen 44 80 44 Stockholm 63Uiö tóaO Omfitiaala 44 50 44 tO New YoA 3 aOVi 3 8t FalllMWattea W ftUêiimi Volgens mededeeliag van Van der GrM f Oo a Bureaux voor den Handel sUn oww de week elndiceode 6 Nor in N 4erUuid uitgeappokesi 37 failüasementen v j 88 Van IJan tot en mei 5 NoV 19V Um V j 906 SPORT VOETBAL Wi tt lijko Aldwiüiig Ie klasse Don Haag H V V BlttMW Wit 0 1 Uordrecht D F C V V A 2 0 Uetlordom V U C llaarlraa 0 7 Aiivtcrdam AJax A F C 5 Ü Amsterdam Spartaan Hparta 4 ï Lu echt U V V Ii nS l l Overgangflklnpee l on liuug Juick Stortttvogels 1 Ü hiedam HD V S tGool 1 l K Uerdnm R F t D E C iliO i llaurleni R C H FcUottoordi 2 1 Himrlmn II F C S V V O 1 V rmirveor W F C A DO O L 2o klaaee B Gouda Gouda norculos 2 1 BuBsujTï A W OUmpia S 3 Zfibt Zei8iD O 5 2 1 Ihlversunii ictoria llllvorsum 1IVn Wnag V H C Velox Ü U 3e klasse E Ooufk T O P teo l8 flooger 0 1 Sehuonlioven t choonh Satumu 7 2 HivwTvo 2o klasse D Couda Olvnipia II FTBS UI O 5 Keltl Cnnèordia U V TH III 1 2 Wiwistriidprogromma van den G V B lo klasse O S V I Sehoonhovm Tl 3 0 Wocrdrti l tT O P n 1 0 n dfgraveii I l lymri ia UI fuitgcet 2f klaaso A D I O R Bodegraven U uitgest Dlympla iV Alphen XU H u 2 2 2e klasse B ictoria 1 Blauw Wit T 3 1 De Concordlaan Goiiderak l f te kl iaec G nidn IVhBodr ftven ITI i Sie t G S V UI Moordrecht IT 1 2 ïr ndernk U Schoimhevon fTT 4 1 waluwen IT tietorla TT 4 1 ZrviMihiiizoTi Woerden U 4 2 Wegens ongmtoltïhrti wnn 4lE sUtrgcver ditmaal geen ï erstaf er ov rzlelit SCHEËPVAARTBERICHTEN RottcnUmMhe Lkkfd Kediri uato vertr 3 Nov v Colom Menado thuisr vertr 8 N t t Oolonnftm Sindoro thuisr vertr 3 N t t Oo lombo Kon HoUantho LlayiL HoUandia vertr 5 Nov t Ntw Orieans n Amstwdam Kennemerfland vefftr 6 Nov 9 A wt rdam n New Yoirit liimburgia uitir tt 4 Not Ée Bao d Jamedro Kon West Ina Mdie MaUd Jan V Niassau arr 6 Nov v St Niauaire te Boulogne Jason arr 6 Nov v Amsterdam te lïotterdam Uranus thuiar vertar 6 Nov v Hwrr n Almsterdam Holtend AMtfca MN Ndeuw Aimfiterdam vmtr 6 Nov v Ret betdam n New Yoric en waa n m 11 n 4 $ in Zee Rijndam T N e n York n Roèterdam paaseerde SNOTnoanu u Prawlepomt ONZE DRAADLOOZE DIENST De atakini ixr riectrfdaw BEKUJN 8 Not D Omkbm mtriciens is noff verscherpt De IVedwische NioUulf VS teninristroleken nautet ie ar beiders neh bereid verldaant h dd n het nooilzalcelijlle wertc te TCrricMen In de oiH tiKandelin en is e a stilstand iMietre den M a vreest wor een opzebteüik sleepend houden der besprelanfreii Duitaektud en Snwiei BlüRiLUM 8 Nov De Duitwlu resent te Madrid heeft met lüa iiieftfcriewii koning Altons een sdtrUren der Duitsche re eerinff overiiaadicd waaj de puil he danlobaarheid voor de Spou he r tdheid en eastvrye epsieminir van Duitscbers la S i ji e tgdens den ooilos wmtU gtsilt In de Duiteche para wordt deze Terldarinff onderslireeprt Voer het DoilMke Tolk I ket onwerseteli dat gedurende den volhereooorlof weinif landen DuiLschlaikl soo be ri end hebbes hamdeeM ak panj m het Spaansche volk heeft getrouw aan de traditie lich nin DuitaKhland ook in het onjreluk jatA af ïewMid Het 8 saw a ka kw Mr PAIHUa 8 Nov De bxtaiK en de kobiiwin Tan p aje die aiods Zaiterdac te Farlii Tertoeren hebben ZoBéurxiilmd de inwUdl Tan de nieuwa Slawnsche kanl bitemoewl t Nainlitdacs bsv r de ko r riek naar de retmeii Tan AnteuUi avooda heUien de seuvereiaao in ket hoVel Tan Quiaones de Léon een diner aan ehoden ter eere Tan den preaidsaiit der fepruUi en mevirouw llUlerand ZM T s latan raliUa j anda mot an teneinde aich aar Lon it be wn lajtKWi pngtmn PAIRUS 8 Nor Ter l nheid ren het smer bUeesikoanen der Kamer publiceert Ae Petit Parlaien hflA venlaff van een ge M slt dat Oarles Morice had met den pre ident van den MoniatesTaad Het wes lAat Leysoes denkt te volToerea mat metle WerkWlf van de Kamera is als vol t ie reeuMe rt IMtvoering Tan het toactaat van VenaiUea nationaldaatie mn desi arbeid en de productie in Franju ijfc Ps Jaardai dar Roadsdie terehitla BBBLUN 7 Nov Ter rele enhe d Tan lAen jaardsiff der Huasische revolutie hadéen communlaten en llalsB nafliankv4üken in verachillende gedeelten der stad demonstraties leorsaniaoenl De herdenkincnbUfenkomaten vonden Kun middelpunt in de Ijusttfarten waar een bcAoogiinc pJsMta èad die volgen ooggetuigen alj buiten woon indmk cü kend geschilderd wordt Sja wefden eenife sovJet Tlaggen opfejnenlot Alle aameokomstcn Terüepen in Una tairgerlüke orde LAAT8TH BERICHTEN Petljosra gwtAgmt BIXUJN 8 Not Bericht van t Hlbid tot WestOeknunseh persagei tschap neidt uit LernÉierg dat generaal l abdeoJoo Am opper eominandant der strydkrachten an de Oekminache TOiksrenabliek Petl ioeira ten val heeft fpebracht en aichzelf iet miitalr dictator Tan Oekraïne heeft t j W n v5 nj nader bericU aeu PMJmra g wn O l ii aaeniasi iltn De Volkeabendavargaae ng ta OaniT LONIDION 8 Nov V D De geaendhei toeetiend Tan minister Balfour is van dilén Bsml dat hil w ar80hUnl ik ie aittbw v n Kden VtiOtitma te Gea op 1 deaer ntet al kunnM b TK ven Het is mo ük i t UoyvL ijKoi hem vervanglt De Künweriumaelie ia BelgM iB U8iS£L 8 Nor VJ GMnren had te J lanmt een vergBKlerinK plaaits Tan de centrale Tan mijuweirkers uit het beklwn van Chstriefel Men is algemeen van fsJvoalen dat Toor Din da BTe d een alfa rineene staifjintf verwacht kan wierden WlaÜwwtetk dasc Japanners beaetr HELSINGTOBS 7 Nov V D N ar de courant 3y atnota Temeemt faeUien de j i iri Hk y KiiMo tock b Mt UHw Iw t Hn vsn kr4 gai Taa M ak üONdlBM 7 Nov VJ Het Boaeiaehe staaimiliili HntB ia Zoodatc van Kon tanftmope vertn dten Aan boord warm 150 bolsMwistlsche krijffsgeTangenen die tegen EnbdlUhe kriigsgevangenen auUen Worden ultg wi s el l Ais plaata daartoe n Bakoe bestemd Werving van DaUaelMs vév iu vreesKlelinaenlaglsMi MilNCHBN 7 N VJ3 De politie te MUncheo heeft eene uitgebreide orgsmiaatoe ontdekt tot werTuwc Tftn Duitachers voor het TreemdeUngenlefFioea De wervinc in Dukscblaod vonlt Tanuit Fai ja geleid De wervers knjcen 20 fr da neld en fr Kopflgeld voer eiken gewerrene Deze ontTangen 160 marii handigeld en 250 fcancs bü de aonnenNinff en evenveel bij de Lnluwicr in het traependeel dan kragen sÜ echter aleehts 76 cenUmea per dag jMMMUng 4 Weenacfca gefceUnat DmMES 8 Not VJ Heden wordt oftcieal medegedeeld dat de kaUnetamad tot de consaiaaie toot schadelooaatelIin ren hei wwek richtte de gobellna aan Hollaad te Terpanden Genoemde comsnissie veililaajtle hierin slechts te xulltn toeMteewnsn indien er in het geOieel geen andera oitm kon gevonden wvmlen maar veltencda voeraf in Isennis te worden ge eteid met alle b sotideriieden en voor aideB l Weinig kans eredlel OealAoVk WatD EM 7 Not VJ De Neue Freue faarieill dat da oonvniMie voor ieha ktoaae linigwn besloot voor den wederopbouw vjtn Ouaturlik een arediet ven 260 tMi§en dollar toe te staan Dit besluit moet hter neg door dan Ogveraten Raad en regoeringen der geallieerden wlorden aftedgekeurd Van gezagtbebbende bron slardt Temomen dat de kansen op het vwfcritatw van het eradiet teer lering aUn daar UJna aUe ta aanmettiw kenvendt staten een weigerende houding asnuenssn Spoor en tramwegpenenesl Meii nuldt onK uit AniBlordam HwlcnmorKt n wt rd hpt lonKrea dor chI Ver van Rp or en ItamwegperHoiii td v Hirt P7et Voorgeateld werd de UiacuHfdu Ie altüteii De niotlo inzaku deo oorlof co hel mililJirisnip word aaiigennnien Na tUadiaaie w rd hei rapport der KH V Stai tscummi eie fo lK4 któiird De teeataad van dr Karper f Omtrent den toestand Tan dr Kajiper versieaien wij het volgende Zaterdag heeft een plotnlinge insinUng plaata gebed die t ergste deed vreewn De toeatóml blUft hoogst sergellik aoodat het einde bbnen enkeie dlllrtn Terwiaeht kan woidesi TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting tot den volgenden dag Meest iwakke wind uit Zuidelijke richttaaM neveUg tot lleht bewolkt droog weer lichte Torst s nachts self de temperatuur overdag