Goudsche Courant, dinsdag 9 november 1920

AnVBBTBNTMNi Heden mrerleed tot onze diepe droefheid onze beste Man en Vader EkolaÉerllDoslliinDiiiDiiiSiiinii in den ouderdom van 62 jaar Uit aller naam M BOUWMAN SCHRODER Gouda 6 Nov 1920 Krugerlaan 10 6469 18 Heden overleed plotaalin onze lieve Man Vader en Behimt rader de heer S L CATS in den ouderdom van 80 jaar Uit aller naam Wed CATS V EMDEN Gouda 8 November 1980 Lange Tiendewegr 26 imx Etitie4 til algtmtfitt itninigtwint Hfiden overleed na een kortgtondlffe onKeateldheJd in den ouderdom van 61 jaar de heer m VAN aBNT Wad C VAN GENT DE JONO J O VAN GENT Tarfalncel 76 5470 10 Hiermede vervul ik den treurijen plicht Itennis te geven van het overlijden van den Heer E VAN GENT die meer dan 46 jaren bü ora firma met de meeste toewijding en plichtsbetrachting Is werkzaam geweest 6466 18 CORNS JONKER ZOON Gouda 7 November 1920 SR BIEDT ZICH AAN oen flink halfwas iaUiftkiickt tosen 1 Dec a a Bü voorkeuf voor Bakk ryw rk in Gouda of Omstreken E VOORSLUIS p J ROIIUN Krimpw m d Uk 46k 9 Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meeit verspreide lezenswaardig vakblad Hin 20 pagina s Rnim 8000 leiers Laag abonnement AboBBOfirt U op ilit BImL CURALi uit SENNA S laboratorium Schoonhoven in dooBJos van 25 45 en 75 ctt ANTON COOPS to Goud S H VAN LOON to Ooad JOH SCHEER HaaatrocM B NATZIJL Stolwüli A N V ZESSEN Sdioonliov m I Belanghebbenden zenden hun adres aanden uitgever J C SCHOEMEIJER Am terdam en zy ontvangen gratis 2 weken mn proafexemplaar S183 14 a STOOMEN VERVEN BESTE BEWERKING NIET DUUR Stoom VerveriJ en Chemische WasscheriJ DE PELIKAAN = GOUDA = 5464 76 Winkel IVIARKT 41 Dp H NAMNING s SUPPOSITORIA TEQEN H MORRHOIDEN j p r l TI r r doo a r 13 1 Dr H NANNING Ph rm Cbeia F brl k DEN HAAG VOORTDURENDE RUGPIJN SPOEDIG EN ALGEHEEL HERSTEL Le hebben want dadelük na het gebruik voelde ik ree l3 eenige verlichting Ik kocht een 2e dooa bij den heer Baker in Abbeystreet en voelde me veel beter Ik werd opgewekter en levendiger kortom werd een geheel andere vrouw Ik nam my voor de kuur flink door te zetten en ben blij te kunnen zeggen dat ik de laatste 12 maanden absoluut geen last meer van de oude kwaal hel gehad en ook niet de minste nigpyn Byna 3 jaar later in April 1916 vertelt Mevrouw WYKES DE WITT a Nier en Blaaspillen hebbon my een duurzame genezing gebracht daaromtrent bestaat niet de minste twijfel Ik beveel ze altijd aan met een diep gevoel van dankbaarheid voor wat ze aan mij hebben verricht Zoudt ge naliet lezen van een dergelijke schitterende verklaring kunnen blijven lyden zonder een proef te nemen met De WITT b Nier en Blaaspillen Ongeëvenaard voor Rheumathiek jicht spit heupjicht blaasaandoening en ontsteking niersteenen en nierziekte Een nooit falend geneesmiddel Binnen 24 uur toonen verlichting van pijn en e n blauwachtige tint der urine aan dat het geneesmiddel rechtstreeks tot de nieren ia doorgedrongen en zijn genezende werking is begonnen Wordt ge s morgens wakker met een cwaar en moe gevoel stijf in de gewrichten en een leel Jken smaak in den mond Hebt g knagende stekende pijn in de le tematcn of den rug Voelt ge tl loom en onrustig Htt Is dan ceker dat uwe nieren niet goed functloneeren waardoor het vergiftige urine iuur in het bloed aanwezig blijft Een gMde b tandellng voor nieraandoening is dan besliat noodzakelijk DB WITTi Nier en Blaaspillen hebben reeda in daixende gevallen absolute genesiag gebracht en verklaringen stroomen m vanuit alle deelen der wereld M vr WYKES 23 Victoriastreet Nuneaton achrtef in 1912 Langer dan 11 jaar leed ik aan een verschrikkelijke nieraandoening en hevige pyn in rug en lenden Vaak gednrende deze lünge ijjdensperiode ben ik r aeer slecht aan toe geweest Het bukken WM mÜ een marteling en elke beweging veroonaakte pijn Het was soms alsof ik door een achroef uit elkaar werd gewerkt Ik probeerde verscheidene middelen maar geen enkel acheen op mijn kwaal invloed te hebben In het begin van 1918 hoorde ik van DE WnTs Pillen en besloot er een proef wd te nemen Ik ben dankbaar dit gedaan DE WITT S NIER EN BLAASPILLEN Wanneer GU de pillen koopt overtuigt U dan dat het de echte DE WITT y pillen n in doofljea bedrukt met blauw en goud met een blauw zegel op het fleschje Neemt een flinke proef en overtuigt U van de uitwerkmg W necht ge nadere inlichtingen wendt U dan tot The Laboratories of E C DE WITT ft Co Croydon Engeland onder vermelding van dit blad DE WITT b Nier en Blaaspillen worden verkocht door alle apothekers en drogisten la alle werelddeelen Kunt ge de ECHTE pillen met het blauwe zegel niet verkrijgen schryf dan flüiniddelltik naar E C DE WITT Co Ltd Westerbaenstraat 154 156 Den Haag en ze worden U direct gezonden Prijs per doos ƒ 1 75 of ƒ 2 75 voor een doos van 2 X meer Inhoud deze groote zijn dos veel voordeeliger VerlnÜgbaar t GOUDA by ANTON COOPS WUdstraat 29 en Mej S L VANLOON Markt 180 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 6S82 Voedert uw Vee met 34 MNiPiire Lijnzaadkoeken me k ster en w l uitmantonde door hoog vetgehalte L l f N IM EEL merk STER in geplombeerde zakken Grootste Toedingswaarde Alles gegarandeerd Zuiver Eert IMflMwa Vu 1 0 0 Negen Gouden MedaUles AdverliMPl In dit blad Hapde Steekturf par 1000 I II per 100 f I IO vru hui s hier B groote hoeveelheden ƒ 10 per 1000 ook franco buitenaf Prima BAGGERBLOKKEN franco hui per 100 K G ƒ 4 25 Prima ZEEUWSCHE EIGENHEIMERS per H L ƒ 7 50 per K G ƒ O H Aanbevelen 6467 15 H V d BOR Haastrmsht Een Heer VRAAGT CemM Ë u Slaapkainer met VOLLEDIG PENSION 10 Brieven ond no 5473 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 Indische Geneesmiddelen GALSTEENEN NIEEBLAASZIEKTEN TEMOE LAWAK afdoend middel tegen galflteenen p b ƒ 1 76 6 b ƒ 9 50 als ik Uft middel niet gebruikt had was een operatie onvermijdelijk geweest DAON RKMOEDJOENG tegen nieraandoeningen niersteengruis pei l Ufl ƒ 2 26 6 b ƒ 12 50 sinds het gebruik van Uw Re moedjoeng gevoel ik mij een heel ander mensch DAON MENIRAN blaasziekten flteenen pijnlijke driippelspewijze urineloozing P b ƒ 2 26 6 b ƒ 12 60 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terwyl het met meei zoo troebel is Bovenstaande aanhalingen werden ons toegezonden door de gebruikers van Ind Genee smidde en Men ei sche op elke bus de naam THE SINGER IMPORT COMP G ONIMGEI Poatbua 103 Verkrüiïbaar te Gouda bij A MTON COOPS 4466 36 IIKNT U EEN R0OKBR7 Koopt dan onze groote NAPOLEON en U ïeniet 7 kwartier voor slechts 7 cent aU Rcclamemert TIP POI 4 cent Turfmarkt 54 In lO02Ën VBÏl 5O 60 n9OC 5808 10 EEN DWAAS die nu nog aan Hoofdpijn lijdt vani SENNA S verdrijven in ongelooflijk korten tijd dé zwaarste lioofdpijn verkrijtrbaar in boiajes van BO fSanta ANTON COOPS le Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER te Haaatrechl B NATZIJL te Slolwijk A N VAN ZESSEN te Schoonhoven B Op alle plaatson weder verkoopers gevraagd 4921 37 2 Milnhardt a Anga siroop maakt de hoeat lo bil groot en Idaln GONEN i Go ARNHEM Markiezen Zonnescliermen Jaiouzleën Rolluiken 1 Tenten enz Aginl nor aauli m amitrakMI H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 QOUDA Mevbslkiopjisü Triiwin Soliede Salon en Huiakameraieubelen als Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegels Schilderüen Th t fets Eikenhouten Buffetten Bockankasten Clubfauteuils Ktjdea pluelieAmeublementen LeerameubleraaBtan Kapokmatrassen Wollenea SatÜB iekens StroomatraBBan eni ana 5396 SPOTKOOPJES1H M BESTE ADHBS VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNIN UIOISTIIUTMbbniglii i l dil UiMi ROTTERDAM Telefoon 12800 AGENDA O Nov 8 UUT Nienwe Sohouwburgj CoBcnrt Syniphonia O Nov 8 uur Bestuurskamer BemoaBtrantscho KerR P LA 19 Nov 8 uur Beinonstrantsch0 Kerk Lozing Jhr Mr W Th C Doom 2 Nov 10 uur v m Soo Ons deat Ren Alg Verg Bond van lUaa producenton Beleefd varzoakan wH fngtM titüt w dedeellng te mogm ontrannn van vaqftd ringan concartan vanukdUUiadai om daie la onia agwda ta varaialdaa Elactriaolia Drakkarü A BRINKMAN ZOON OOVDA No 14465 59t Jwh if Dinsdag 9 November 1 920 mmm mmm cLê @ xx 4 xxxe cx u Cw za ie u w © eaipL CL v ©xt 3a i slcL v oox G o vj BEHALVK Z ON £ 4 FBE3TDA0BN VGRSCHUeiT DAr ELUK8 4 INOEZONDBN MEDBDEBLINOEN Op da voorpagina M 96 hoogar OawoBa advartanbla aa Ingaaoadaa madfdaaliBgao by cootrael tot saar garedu eaardoB pr a Groota lattara aa imadaa woi aB barakeod naar plaataruloita AdvartaatllB kaDaaa wordao logaaoadaa oor Maactaaokomat van sollada oakhaodalarafi AdvartaBtlabaraaux aa oasa Agantaa ratala ƒ Ut alka ragal maar ƒ MS AlDNNMIBin gMlUS par kwartul f2 U p7r waak 17 emi z nï M m kmrtaal 1 1 M par wok It eaat ovatsl waar da baiorglag per loopar gaachiedt mm par p par kwartaal ƒ Itl aut oadaiablad I M AboBiaaMntai wanlv dagalKka uagaimiMa au ona Buraau Markt 11 GOUDA kl oan agaotMi da toikkawlal aa da po tkaatoita ADVEBTENTISPEIJSi UU Goada aa l ir atrakaa bahooraada lot dan baaorgkring 1 J regali ƒ 1 1 alka ragal maar IJl y uii Go i da baioJgkrlig 1 S ragelB fUI alka ryl maar ƒ UI Advartaatifc van pubUaka vanaakalljkheden 15 cent par ragal Advartaattfe ia kat Zajirdagloaimat K tgalag op dan prijs IZa kn Baraaa M A R K T 31 DiQ U O A Admiabtntlt TaW Interc 82 1 Mactk lottrc 545 üf Herdenking van dén wapenstilstand Bamoerige Kamerzitting De onbekend Poilu wonit onder den Are de Triomplie begraven Foch vert üt van Ktjn twist met de regeering Amerika en de Volkenbond Gec verdrag met Frankryk De sta den oorlog na lert nend mii een ambtenaar vian het muiisterie van buitenlandfiche mken om mij van de vT©d 8T rwaarden doe m voort ercad U op de hoogte te stelden opdat onse tegnirs alle strekien bazettea die tot wnarbong mootan dienen voor de udtvoerinff van het vflrrdrfcï dat u gaat malken Clemenceau antwoordde J aar hebt u nieit mee te maken In den nacht van 10 op 11 Novemlber v rtcdde FWh verder kwamen de Dultschecrs om één uur Om kwBffi over vü vien tfeJftenden zij met nijdlilte gawte Iwtters Om zeven uur ging ik naar Papijs en om 9 uur was ik bü Olemenccau Clemenceau was niet al te vriendeJük toen hij van Foch hoorde dat de wapenstilstand wBiB geweekend In Aiprit 1919 omöchreef Foch in den minibterpaad den vrede die men ilde gaan te l nen aJ s geen waaj borgen geen zekieilheid Vioor die veii lig heid van Frankrijk utas voIgen s hem de Rijngirens ale miliitaire gnens noodeg Wia t de aan FranJta iJk verschuldigde vergoeding berbrof vroog hy ibezetimg van den linkcir Rijnoever totdat het vredesverdrag gehe ultgwoerd zou zijn omdat dat zi het eenige middeJ was om vergoeding te krijigen Alleen Poincaré ondersteunde Foch editer t on Gen Mea heb ik in de voltallige vergjaderuLg van de vrodesconiferantie noff een ïxigiLng gewaagd vertelt Foch verder De vert eg nwoordjgere der mogendheden ontvingtm toen vier verdraff dat in den nacht geëandigd was Ik ontvouwde opnieuw mijn opvatting Men hoorde mitf aan nJemond 2 eade Le te en de zitting werd opgeheven Ilk ging naar Qemeoceau en zeide Jlk hud de eer u een vraag te doen on zou gaarne een antwoord hebben Ik zag hem daarop leen oogenbiik met Wdlson en Uoyd George fpratien waarop towam hü weer naar mU toe en zeade Ons antwoord is dat er ifen ainrtwoord isl Wiaarop ik anjtwoordde Mijnheeir ü preeident ik vreag mij af of ik u morgen naar Vejiaailles zal verfezetlen Ik sta voor een gewetensvraag die omstigieir is dan ik in mjjn leven gekend heb Dit verdrag wIjb ik af en ik wil naast u aiititen i er de veranitrwoordeUikheid niet vian ira g n Ten einde de zaak vnn de Geallieerden niiet te verzwukik n heb ik ten slotte tweigeatemid toch te gaan Al vroeam blaken Foch en Clentenceau imet IlltaaC overhoop geologen te hebben In den oorlogisxaad op 14 Maairt 1918 tie Londen vroeg Foch den Rn elscben troc pen af te sitaan vx or het manoeuvrelegwr waaJT an hij tot opiperbovelhebber wiaa benoemd Maarschalk Haig verklaarde hem uit naam wan de Engelsche rogeoring dal BTuJkis onntogeiyk was Foch wou hem uia van repliök dienen toen Olemencoau hem toebeet Ziwiüg ik ben bet die uit naam van de fVansche refireeping spreek en ik veirUlaar het antwoord vaui maareehaJk Haig te aanvaarden D en neigenden daf toen de oorlotfoaraad op het punt stond uiteen to gaan nam Foch het woord en dèlanaat werd het hem met ontnomen Hig verUaarda dat een geducSiX offensdef in voorbereiiding was en voegde er bü ik weet van de slafpen der geal lieerde legiers mee to praten ZjehJenwelk verband er tuasohen de loReira nwet beiJtaant hoe zij met elkaar moeten s menrwerkten w elke vooir2 rgBO wü moeten nenten enz enz Uc dieel u mede dat er nuftfi gereed is om heft vyandeiyk offVjnaief het hoofid to hoeden en dat het op oen ramip kan uit oo len 0aar wiaren aü toch weA door getrofflen vervolgde Poch Toen het mtis dreigde te SJaan looipen Pétaui op Partjis terugtrok en Haig den kant van de zee uit herinnerden ïü lüch Foch Kaig bepdeitte de eenige ven staniigc oploaainig die er zji waa aan Foch het oppoiflfevel op te dragen over alle lojpars op het wiesfelü k firont Olemenceau gaf t e Aan het dejeamer dat v olgik wide Cljemenceau tot F ch WeJnu thana hebt gij de positie dde ge wemachte Poch mwaikbe ïich een beetje booa en antwoordde Maar mijmheer de president gü gefPt mij een verloren sJajj Ik neem hem aan nu vindt gij dat giJ mjj oen cadeau hebt gegeven Ik Keb al mün angelooshedd THoodig om het onder die onstandighedeQ uan to nemen Ben Wein deel hunner ruimte staan de bladen af voor de bosipretoii van Amerikn is verlioudimg bot de entonto weJkü ikwësWe door HianEng verkrie ïtng tot president der Voreenigrie Staten opnapuw aan d ¥ orde ia gekomen Te voren liet men alle vragen rustlan t wias een tyd van ivachiten men begreep dat in die laatote miaand n van Wilson s bewind geen inigrruipende be aiLten meer aouden worden genomen Thans vrorden allerlei vraajpstutakien naar voren gebracht De T nnips o a miertrt by de bewprokiixg wan de a s VolUifBnubondaconflerèntle to GemMf © op dat aangezien Amerika niet aan de bijeenkomst deelneemt het uibgealoten m zün dat over de algenreene ontwapening be sluiïtxsn kunnen worden genomen ten wijl het eveneens nwealijk zal zyn om de tocjabin f van I uatschland tot den Volkenbond te behandeJen Het blad is echter vian meening diat Ametika wianneer de gieheele wereld hij don Volkcoibwid aangeBloben zal zyn onmogeJijk daarbuiten kan blyven en zegt ton slotto dat de nieuwe AmorikaanHche regeenng zeker zal begrytpen dat Amerika de wereld evengioed noo4li heeft als om ce rd de wereld Amerika Htet Mad is er van overtuijpd dal Uie te BerlUo Gevaar voor uitbi iding De hoofdstad in Hoop op bülegg ng van t conflict ONS OVfRZÏCHT t duister Amwika z M dttr bw ifel n otio van uitorua li uUe aauMtnweriunc aiu vouj k l len iietuu dooir dcm V oiiutmboixu van vuiun to doen v irMnd r a helzu iluor niuu tt mrvaotfea door e a aadwo vrirtWiUtfiHtf van nauea Wy beuu ev ui Oe VtM n4 ua btabun once ideeën me t op to xa ïit dooh wachten de hunne ai akiu btWiUia het boooaaiuseiveade Jbrwuche bua De FVdMchen helbbiein op t oo miitik en oor voor één dan de herd nlnijig tw den wiaipenaÜLatand en h t halve © eiuwfeoat deonipAiUliek op 11 Novcmiber Zat0tk 2411 de fleoabeliJUlitideai al bctfronpen met een gtaJftinuatiiiaée in hei Ttieatre a tih Bernardt te Pwrij wolke was r Hguiiwerd dow de reirewaiffiag Leii si de Paul DérouiAde om het wfirk © n bit patriotrtisch strenron van deai dichter ctftacus Dénmilèdv te huMigesi Maar ebflJk fV oh wias pa Qsdd ait dezer vierui De grwytie diaj is 11 Nov mbej wanneeabet tuvee jaar g eledeo i dat de ijyapenstüitaad wand gieslobeai Men weet dat hetroownaamate prunt mn t pmgjramnw waade ovQnfarengiinig vtam t Hart van Gambettota hot st offe l overschAt tah en onbekenden Pb lu naar het PunthÓon Het denkbeeld vodiid fiympatihic echter er ontstondNO berwogiiiv met de Mobtün Aan clen spd ts 1 d soldait niat in t PontAiéon derhats der peeiKtaliJkie gFooten ondftr tehiU8 n doch h em © en g raf te biepeiden dor deo Aire de Triwnphe Voo r dit geiQBigd piroeram voelde de reg erine eventaa veei Boodat ï no het reces dei KaBMb ket voMwtiel indl ide om Dond rdaxu li0t lijk van den jncoinny oader deTriiidbooig b4j te zeitten een vioors tel datlÜen t igienkanitünc Kad gi Tionden ml OwTre dat een scherp artüool tegron denAre de TMomphe en voor het Panthwnicfimf KDet was gericht tJegwi Daudet fn de repubLiJrelnen het wijten dat def ftigate jaiaindAff van de nepub4iék infüeta van 4 September 11 November teBtlijk miet d hemdantalng ran dan nia penNalKlianri g vj pd WH Pdt Bracke de woordnwder der eociaüatein ontmouwde In deKamer Üt bezwiaar m meedeeüinj dat Ün paptügwiootein het gwvra iïd crediet o 300 00 francs KK edkwuwaj Toen hü deherderiking der sluiibinff van den wiapem distand e n flee t vioior dwn jfemeoialen Hrtiaf wande brak ea € n batwAl Io Cemtrumïn reohter de voerden een i erreK s de ob tniatie Bnacfce k n aich met reraUanbaarMaken St w h f d pwtü handó r gedaan mn e n lid naar de tribune te zenMn die tijderab den oodoir muttendaad ra idsJieftifl had gietoood Diaudrt leiddeib herrie oja dow herfiaaJdelift te bulde dat het Pantheon d t door sommigen or den onibeikeaiden wldiaat wiOiPdt api w x door de a sh van ZWa ia bezoedeld Uter schreeawta hÖ Mnde maleo dwwrs rr I 1 Fauillaton door I ysiu s rodie Dat is ni t waar toen de pirendeilit Tian den ministeimiiad uibriep het reonnUikeÜMche steJeel redde h t vaderlondl Toen de uaitei t cons nr liieive Baudry d AiBgOtt wiide voonsbeilen om de bÜDethng van Gounbebta s hajit in het Bantihaon i heel te K±eaden vian de büsetting v n den onbekiemden soldaAt oinder den Are de Ibiomfhhe beibaeadie uitetat liolos hem met geilijln nrunt I Bar de otrde nj t te hersteJlen wiaa schorste Péret de zDttin In den buGSchenitüd bwam een schikking tot stand ALaair onder de voLgiende toespraken bleef het woeilijg Ijeyigjuea loreeig met de hulda ing van Gambeftita de meeste leden mee Na de schfOrsincT v an d zdttinig sette de v oonii t r van den mdoisterraad het duibbele kamakiter van de bebooedng van Donderdaflr uiteeai H j verheerlyJcte den FranBchen aoddaat en zedde reigieening en parlement auUon ondeelbaar één aijn met geheeJ rVankrij k zonder A enscheid van meeniinig of geHoof by hetNoverbnengen van het stoffeiLijk oveorBchot van den onbekieniden aoldaat naar den Aire de Trïomijaie Het wetaomtiwerip la daarna aangenomen Soa andetr kweatle die de Barijsenaars let endj heeflt beider gehouden wias de vraag of eerst de Poilu naar Min eeneiTustipdaaits mfoest wv riden geleid en vervio gtena het hart van Gambetta naar t Pantheon of onngMkeerd De numsterraad heeft nu beali t dat na het oveo bffetwren iwan het hairt van Gambet a naar het PanÖiéon de stoet nich naar de Pllace de l Etoile aal begaven om het stoffelijk ovensohot van den onbekenden poilu ondor den Are de TMom FAiie te begraven Het i 8 begp ijpelük dat de bladen in de wapenAtUfitandBvaeruitf aanleiding vuiden de g elbeurtenasisen uit due gedenkiwiaardjg c d a en op te rakalen en tihaoE bijisondea heden kunnen verbeJIen die deatüda nog verawegen moesten wiorden Sauerwein de bebende medewiatioer vtan de Matin is ea dn g e3ilaagd in den tredn van Amienis Foch aan piraten t e krgig n over hetgeen sich op die voor de wereldhiatwrie 2 eej beteebenisvolle dag n heeflt afgespeeld waarbij de fiTüa veldheer onthulde dat het tusschen regeerinj en legjerleiding in Eraokrijk ndet alles ek en ei was In het eind van Septembeir 1918 had Foch aldus vertelde de maarschalk aan Clemenceau geechreven 4iet ednde van De Wmuw IVwt hexift een voodr l kankiryk zwur oogotukJuge tydliur ilet biad veniMMUttt uit VV ai tkU rU u uat als vaaUtaand kan tMwduo aangeuKMuen dat de V r Stalen met mallen torugK muen op huil beNiiiia het ii n eiijchi ïunjicnrjuuan kaanscbe venirag iui ipv rie nin a n Frankiruk door limgelund en de bme inr diien Frankryk wx rdt aangevallen dtwr XJtuitschlond zonder dat hot daartoe haeift uat eJokt met to ratifjceoren Het ffovoJip daarvan sou zyn dat ook ü ngeland de toez gtguna van huip aan hiUp aan I Va iki yk laia t L t regeerintf to i arü iaX er dus rw g iiteer ep uit ua den vroe feren teigenaunder iXiiUcAiajtd oaschodeJyk to maken tloor mat aile guatren phaul uitvoariog van het vr d av rdrag van Ver aUIes te chen De atakdng der eleotricienü te Berlün duurt voort en t is te vooraien dal de bewe ng zich hed n aanibten yK zal Uitbr dt n Verecheulene catewor oeu van arbeidjfti a hadden voor lie ulecLriciona m staking gungen al beiiloben hut müi Il vandaag dt i tweeden jaardag d r revoLatie neer to lewen Nu bestaat er vrees dat velen van de igeltiguniheid gebruik zuilen maken om van hodmi af naaar teven s in stanuig to blyven l e radicale elcincmcntitün doen erg hun be t om d arlK ulATH hiervoor W wi nnen hjon twectle factor dae reirerg ïrinc van den tocHiand doet vro e0en betttaat lii d onOcvredenihead van verycliiJ lunula Kiro n arbe lers die met de hun boegoMi lia lounsverhoognog met tevn den zyn Van de lö U6 i huljikrachlen in giem ntodienet hebben niut muider don l a lAï uch te£en de üalanttTu ing van het genwentobesluur uitgieaprokien en le rhtB 6 i l er voor terwyil 1h stemmen meULig wareoDit remtltaat zou vandaag nog aan d 4 burgemeeBtor van Uoplijn v v nic n mOflLfiedeeld H t penwHieel voJ ian rt than d it iiiwl gemt en t t estuiir vuor morgen DinadiagioclitoiKl lU uur verklaart dut het heiend u om nieuwe ond r windelin o lu to ieiiden Indien d mot iu t gevul is zullen de hulpkrachten nogroaaU s tenunen wi wel over het al of met prociamt ecen van de staking Vol vjis do berichten die nunLster Severing had ontvang n neemt hot personeel dtr waterleiding en uer jjaafahrioloen eea handelaars van het eiland Man Maar Adiona Gtracie was geenaauis een heldin volgiens de regeilen Hü glimlachto bü zjch ö lven bü diit deoJcbeeld Een Jonkman die het waagde bü haar aan to komen met een dwiaas convllxmaRt kon aJ naar zün stand eo Adona e luim een bijtende vermonin r of een Wap om de ooren knygien ntaar lleAie Roy giLimlichto w er 1 C meuajes uit de boeiden haooaden beefden brilden Maar Aiiora Giracie wat in het geheeJ met aoo ovea evoeti f Dmwoudig m haar praten vast in haar doen wias Adora Gracïp even geod to onderschenden van aJie annlorc Jonge mei ijefi al kalk van klaas D t kon Ftoy M c Cullock gebuiigen Wlat ken ik doen om Adara Gracie to behagen Dit was de vraagi die hü aichflwlf stelde torwijl hy over de heide naar huis jrrn Hü had haar dezen avond beieedigid dat wjst hü maar zoo Iets aou met v eer gebeuren In het vervolg aou hü E ün eiaen gwoed geheel hui t n sped laten Hü zou alleen nagiaan hne hÜ hAm vriendschap lq n w nnen Het ia waar hü muntte uit in eiken qmrt van dit giedeelto van het land Hy was oo onbefewoabbaar d eersto in het schijfwerpen den hamer ffoodcn in het weratolen aprrincen en hardlioopen dat er niennand gevonden kon worden om met hem in het trüdperk te tredeo Wetou dat ail mioeat nu uit y Adora minachbto zegepralen van Uchame4Ülce kracht fff behendifijhewl Roy wn i daar e er v n VïKW het over e hieid z U van boeiken Hü u s niet knap dat WMt hü Belf d maar ken zonder geatoord te worden Ieder bosje helm ieder veerlorachti stukje heideplant kwam Juist onder zyn voet op de plaat waar hij het verwachtto ï zÜn oogenhlidfken in het ieven van aederen jongen man wiaanin hij rich ze f Bchijnit te zien en met baitengewvyne juistheid tot een bealuit kan komen In pJoat wan wel plannen heeft hy er maar één en gewoonlijk heeft dat ééne betir klaing op een vnxMiw Zoo nieit dan v olgen zijn DOKKÜot wO nUt hü een groot l srbev lhebber of hü edndigrt zün leven op het schavot Zoo dacht Sterke Mac na Op z jn leeftijd Ls de jeugd te snel geneigd om afatanrt te doen van de wereld omdat men de £ enige AonJaüddelijke van het oogenolik niets kan krügen maar die luam duurt Belden tot hA einde van het jaar Miaar Roy had wnaiHiJk iets dat voor hem spnak tennunsto hJj verbeeldde het eich Wie hoeft sooveed reoht op haar ai ik dacht hü by zich zelf ioolaag ik nnii kan herinneren heb ik aan haar gedacht het eerat in den morgen het laaitsc dee avonds Op school leerde ik mün sen met omdat ik wrilde ieeren maar om Aidora Gracie en genoegen te doen Doen krmam het bü Sterbeen Mac op dat Uj hem eenige van de teedoenen van vmre liefde niet voorhanden waren uooai die wenden beschreven in de weitaig roman die hü glazen had Want er wanen enkeUe oude romam uH de achttiiende eeuw in het p3 ii van Muir behalve de vla rgeboe eji van zy n vuder en zijn gnxttvadera incewtikikMdde beretmidJiffen met de hy zou ieeren Xyn Uroeder Jacob m Drumt ik zou liem sooveei boelu n zonden alshy van zyn vader kon veritrygvrn u n te koopen Die zou hy ioawi en d iirovjr inet Aniora Grocie i pruken Hot vcrMojui m ieat eerst tot het veu stand sprakien en iaama hy wiBt niet betej zou het hart het hart beantwoorden bi de tweede plaats en bovend en 3wu hy de gole fenheid opzoe ten om iets nuttjp voor haar to doen Roy wend gedwonSL n om over het tweede punt at surtpviuliüger na te kenken Adora wa zoo nf t oUijk te haipen m het geheel niet lykend op de meLajea uit dir boeken Dlie konden aoo juaat van pas flauw vallen by het zien van oen koe ïn een laan at een stier in een weide jWora zou den eersten dan haaien stok oMreoomen of een steen gegrepen hebben uit den droegen lootkunt Nog waernchüntÜ kier zou zy eenvejdig met haar w tte Bclwrt gexwaaad en kat j wepen hefcheb Zü had ook ruet ni od ff om over een hek of uit moetlykhedm geholpen te worden Ruwe roUen en nnoeraBaen waren haar apoeiplnats gewKest en ay kon van eode tet Bode over de ineaAl verradarUike im era sige jidaatsen ijui en zoo b aid StcKte Mac Hut was w rke y k om den moed te verliazen Toch aig hJj een paaf lichtpunten mo yi h Hlen var we en vaag inderdaa4 maar niet hopeioos Vooreerst de faüvei in den mfeetrter was nog niet dood leder oo emMik kon Ce weeq ontvnalan Nu Donald Oracic hield vea h m Difr T i hij e vin Wordt vtnïUjd STERKE MAC M Sehotart vaa S B CBOCliBlT ♦ anlhorlaoenlo rartaliag raa i WESSmiNX ir BOeSUH Nadnik wMaa onder de piijmbooineo van het schoolgebouw Het dorp la r onder hen ronder rook en heider de wdt beple sterde hudzen en lichte diaken met pannen bedeikt vo lg den de onre matige lijn aan weenazuden van den weig Var weg hpoorde men bet vroolijk gcludd van kuideirËn no laat aan het 0pe4en anders oveir I voillcomen sUIte f 11e BiaaniB diwaaon i d iS JUMr heldero Manikvolle stam Vkn1 a aJ aaa oMi moatan rnim wden klis te Uüvon Mort W jou botaeUHe doen Neen giig J M aesi poos wrt miü löa daarvioor llS geweest Roy hom n em ta Ik k b irto te gen dat brtar ï Zi f Blond g h n Mn o D ntoeater J m aUroe lu l uid Bit Hü Tai la in VBwUlna JSTjS J n gio i MadJ MWw Lmalw w ft tarem hier a B vaasiTesid aiet p k lUn U moet Soy niet opl u h iJX aik k m we St airt op voor l r a n it h B B r l t hek aÜ rk HJk Init Het IJ Mlao ntAX lavw 1 hat 3n nu zeule Adora Gracie de hand leggende op den arm van den joa ren man met het gwnak van een onbeweeade landedyloe ne fentienjari e Juieter even Ik a 6 iet xegigen wat ik mój nie de nvoeute zou g ven aan een ander uit te legg en De aou even bereid zijn om bevriend te wezen me Sydney Lowran aJ i mot ion dat wil zetten aJs hü naet Ixnd Lotimer was Maar ik wnl ndei dat men over mij apreedot ten minste ais ik het voorkonHn kan Ik ef niet meer om ou dan om hem behalve dat ik Ja langer gedoend heh H4j heeft even wedjii recht om mü te bontspen omdat iik je vriendin Iben als jil om nwt mg te twüten omdat hij hied aan huia komt dat w z g gen ni t het mdnabe recht Als Je mijn vriend mit Bijn Roy mijn jongen zdt dan een iwaoht voor je lipipien Zoodra ik niet meetr in Bibaat ben m4 n eigen Baken te beAwndeien ïbI ik het Je zewen En nu goeden avond Sluit het schoodhak achter je en al Je mü gaarne een geuoeigen doet blijf n de eerate veertden dagen weg van den heuvel van Bennanbnack TVrto H y Mc Oollock naar huis ing in den graawdonJcea en achemer van den avond op de bedde had hij leta om over on te deokvi Tm vviaa loo volkomen bekend met dan Mfc t hij Toortvoand kon den m f