Goudsche Courant, dinsdag 9 november 1920

FINANCIEELE BERICHTEN WISSELKOERSEN tam li Offlcieele noteering te Amste 8 Nommbec 1920 6 Nov 8 No Londen tl 33 11 81 Berlün i 0 3 87 Pariis 20 10 lo ao Brussel 21 3 20 80 Zwitaerland 61 60 M 9 $ We i i 1 O W ICopenlutgen 44 3i 44 S Stockiholra eSJ 63 10 Omstiania 44 60 44 4 New Yotk 3 3üi4 3J7 liet zre Jarig zaofttjo Wh dett flMI 1 iMÜcrick is vattm WnmV vullen en tm t en gebroken Ecrjn flïpg nunion Hier l reeds 0Il ffe eer 120Ü0 g li iU R brrtotil tot aflufwinff op 1 kerfe gi bouw der Clerel GnmH lkk ttog M W U eéi bot Kt uw vrli p do KaaHinarkt viel vanraorgnn eOftHl lio dKJumd jon otje van den heer Sok watirdoo bij tis lit kwam otwier li laard fïPfipunnen v ior eon kaaswaireii liet voorzSchtine jmard niiv Ui 7 rKViildi f over het jonKt tje ho n nwi dat do knaap tot veler verbazing lieel inigwleerd bleef I 1 de o eineente ziin 12 jonKolieilen nii eroo oii vimr den niilitiolienö lulifjn 1 I21 fV r hebboni vriJMtellilip vvoyoii s l r lodordienHt landHtorni il ii oliik r niakoiitnirg on V I ijn Mncbt hot aantal milioien lót r OOi nmn iWi rdon Ln ekromiM n dan 1 iMVHtltp Ili INGKZONimN MEDFDBELIN6EN ui iiintnl vennidoron tot 17 STOLWIJK De raad deser gemeente sal Miaamll 13 November des nomiddofp te één uM vcrgaderen De agenda vermeld t 1 IniH W mipn situkflcen 2 Begrooting 1921 Slotkoerasn van heden nog niet untvtMf gen N V Vcieenlc ToBnrflIllt lWp De mimater van fimanciën maakt in d at Ort befcenti d t hü hwft svMWweKen voor opneming m de dstfeiiffesche noteering in de pnjBCouiranton der beurzen met Liwanig Tan 9 Nsoypmtow lÖjOt 6 pet conv erteerbare l 6 aTiige obligatièn leening 10 der N V Vereenogido Touwfabriekm POST IK VllUUt HeirateiniiniInK ter verkiezing van twaei l en veor de Kamer van Koophan en Fabrieken Burgemeester t n WetflioudeJ van Gouda maken bekend dat op Vrüda 19 November 1920 d namiddag van 1 tot 4 uur ten Raadhuiive dexerr gBineente laJ plaati hebben een herstemming ter verkiezing van twtee ledion van de Kamer van ÜMj tthandel i FUbmelkien te Gouda Op de 1ui t v an candidaten over wie de heTstemmlng mroet plaats hebbon sijn geplaatst de heeren I IJtssel de Sohepper G Pnince W Heusdens L C Heckinft C C Krom A D van Vreunungien en A J Usselstiln Az De st6mmi ng g achiedit bij ongwteokende binef es wiaartoe met het aeged der gemeente gewaarm erkte Brtenïbri ef le s ten minste acht dagmn vóór den d jf der verkiezinig door den Burgemeester aan de kieagiereehtigirien warden toegezonden Den kiezein die ïjjn stembnofje verloren of er geen ontvangen heeft wiordt plegenheid verschaft om er aan het stembaireau een te bekomen Hiet openen dor stemtouriefjes geschiedt da elyk na affloop der venhrieBinK Van onwaarde zijn brieft weJke niet zyn gewaarmieirkt met het egel der gemeente wcJlke onderteekend aijn welke niet duidelijk een persoon aanwTJxen of wiaarbi of wiaaToan andere abembriefies zijn ingesilotan of vartgwhwcht PlakEegteta De dirccbeur pemiBiraal van de ponterijen eai Celecpmfie nufcakit bokcnd dat in het vervolg paakae4 ï4 bearfibela ting Keg l inbegB open tot een tw ïduk bedreg van meer dan ƒ 100 niet kunnen wiordM j ng iSlaig en bjj de kantoren der posterdcii ifi pdaat en wtaar mede ln ntoren dor T gMiratie zijn wve tigil Ftakfegets mU by hoeredhedea als bovuUwloald iml6n verlangul behaoren te WKvrdem aantpevraagd by het kantoor d r regoMratie ter iil tf ONZE DRAADtOOZK IHSMflT Het eind dei liElRIXJiN J Niov Het eind van de at k ing der dectricions is beffen Dinsd heden avond te wuchtva Bood t o pféi de iwUistneeil en het tirajnveprkiwff wwer kunnen wwdon hom De dfLeMAmoiorcn B33RliUN 9 N A De DuitwAê Tfllo reigeening h e£t mg g en oüiciiMle b agftgtijiiii atvbnuie twi het A w Amd door de ontentem van de verniatignng dhir dieselmotoren Tegenover de anta Bnl gH ruohtonverspreMUmg dat fcingwlaiwl btaan op de venruetfigiinig der dieseli rem word vKuAgesteld t och vm gielanid n c h T d4 ÉOiiMMBadeuracol ireiïttie een detiretüka modadceUng U vB ngen Het teek en vian dan wajHhwtttriHnlbl BHQRiLUN 9 Nov De beweging i IVincaré in de Matan aU aou WJl wn Vlkn Duatschland een oHvoorwaardelÜke cat latie hdabem g BëiB iit wordt van Duitflie Bijde als een v6pvalachin der g chi ilms afgewwiem mwt een beroep op de Boling van nota e tuaacha de tfeitoche peering en WÜüon in Ocbobl en Nové lbei 1918 Duitschlaild ri da voor H penati t stendffondierhaadeliagen toen kM nog de vrije hand had voor ftannemdn of afwijzing der ententtt elacMA De oaétrteekiening vati het wapeo til tandsveTd g door DuitschiMid be eekent met too ls ok uit de not van Wilaon Ad 2S Oct IW8 i ihlijkt een onvoorwaardeiyko overww tmmar hM fai wi tt ii f il yite IcMide overettiioomat Voor liandenüAg r an den vredch B3aiU IJK 9 Vfm Th P che i Bn4tCté noemt d rc idr mn hM verdri r nVerwiilles onder TertvDung at IBilffllMiden o A Itidië ze aanbevelen Qnv nntt lijk daar het verdrag i lere uitvoeriiwitnogcIüUbeid buiteiwlnit m kt mtftiet ftl of de on twe n WB de alffem ne tin te ottK willen verscherpen Slechts de Fransch regbcaiac bl uuvaiiuw whaar legit de poj TKïKiB IrX reritA liluMnover onmacht ï rubUefttkt vên métaèe o HN 8ERLIJK Nov T wiS F i 1ifk en België weigeren het militaire venlrag woord k au den Volkenbond uwe te deelen Lager Ondtor 1 Baj Kon besluit is eervol ontslag verleend aan D Boswijk aJs schoolopziener m het dmtnct Gouda met dankbetuiging nroor de bdangrruke door hem aan den lande twweaen djensten GOUDERAK Wi rii vnorliti ii do prijs dor melk in ilo iiiiiand Nov illi jd vorlioogd thiiiiH i i di nif4 H gwul liiaftr lio ili n do iiM tkh ren alhior besloten den prija i er iiiHk met 1 cent per littT te vf rlagiiii HAASTRECHT MiTKiMi Woensdiig deft jivfUldH 7 11 ï al voor d li h l n h Voretmipng 0d i do TiMiomst als sprokL r ii treden den llwr A Marliniw van den Htiflg Ml Z il iloiir de Toono l Vpreenif in f de Blauwe Vaan uit TItrerht iipi i voord wordw Ilo Stille Minden l ekendwi schrijver J iraiirmiia OUDEWATER liii de nwii politie zijn iiilichtiiieen le lieknmen omtrent een gevonden ffouilep liriKjhe en huis nf hraniHiastsieiitol Zondagmiddag speelde ome Vofflmlrliil Rnhfia een wclatrijd tegen de nndegravenBche Voetbalclub B V V n V V won welverdiend met 1 0 Sland bij de fust 0 0 Er waa tM lielotigatelling vaji de zijde van 1 puI bhek bËZoauven houding aan daarom hoeft de regieering afg odon van het nemen van verdere nuaatipegidfiin maamwe de niiniaber TiatuuHtik d 3ate la r aanvFetondigfh staat van bol g meeot De reipeeninff seddie Sevorims vlonder zaJ g ee n oogienblik B£nfelen om van haar macht freftnvik te makten indien de omstandictteden lUX nouden eischen De re8 e nn sou dit met een flieruflit ewieten kunnea doen daar zl Vleet dat het heele volk het proletarUat ii hejiji pen dit terrorisme vaa een kSeÏTie groep veroordeelt De pogeerinir heeft uit dtize ireheurtenassem geleerd en zal de nood gie maatiegeJen breffeui ten einde in d toekiomKt het econonninche lewn der stc di n tegen geweld en wdHekeur te beechermen De tx e6tand in de stad ü bijna onhoud baar I e Gelukkig wiordt er op geen enkele gasfabiniek gT taakt en op de stations doe nop igten el ctriisch Ucht van de centrales krijg en branden reusachtig pekilakkfiJs terwiyil de reaitaurante of nwet cai4iudJamipen of met kaarften spo arzaam verlicht ztin Offlicieel iwionü medegede eld dat hiei en daar Htalkende aHwndeps abotajre hebben gepieegid Zoo zou Sy ts de leider der fltakJers op een vergiad ng heèben be Weerd det de arbeulers voordat ii de telecbrische centrales verlieten belamgiriJSf Btukken uit de machines he bben verwii derd om op deie wijze het optreden van de TeohmiBohe NotJulfle onmojHu k t ma ioen Deae zijn eOhter door giroapem ataloeTs vervanpen djV zich bereid veridaarden de noodzakeiykHte werfciaaamfhedem te verrichten Of Itet nu heel v er stan liig is R eweeeft om de stakera wweo in de gre boufwien boe te laten staat nog te bemen In iedeir frevia was het centrum der stad ondaniks htiti wterióelijtke of vermeende huJp güsteravonJ zonder licht Toch venwiacht de stedeUJke overhejd leen apoedigernd der stakinig en t ij te ilLopen dat haar opdimiame niet worrit beschaamd BUITENLAND SCH NIEUWS BfiLGIE De gewr flBte err4e b nkdir teur Onlang meltUien we dat te B u iel de bankdirecteur Vital Danant W9j gearresteerd wettens fraude Bij het onderzoek jn zaak van de Banque TrBn tlant ue i gebl on dat het kapitaal van de Hank dat 5 nDillioen moest beïiragen lechts l i milUoeai Ipedroeg Het overi Ti wa aangevuld door een cheque van SVi millioen op de Banque de Rr ts Sur Fkwids Ihib ioJ eon k eine bank rfie door de opi ichters vAn do Banque Tranaatlaretique zelf as op tericht en waarvan het kapitaal bij het gerechteiyk onderzoek 45 fran ulppk to bedragien DUrrsCHLAND Anti gealtteoncVa befio geriH vervolgd Niaar uit BreaUu wordt genïeld is gisteren voor de re éitibank aldaar hot i roce be onnen teg n de personen die indertijd iwegens de vemieljn g van de P ransche en PooJscJie coni8ulat n zyn gearreetteerdl Er is een groot aituiital gietuigen gedagrvaar i 1 er zijn drie deskundjgen aanwezd r U belangstelling van de zyde van het publiek i zeer groot ook vertegenwoo lypers van de binnenen buitenJaKi sche pers zijn in prooten getale aaitwezig ITALIË IntiimatianBia P T T Congrea Ve Milaan wonift een Lntertiationale con fert ntie van postheambten gehouden Ze heeft v or tellen goetljgekie ird van de Uritschc delegatie om zich aan te aJuiten bij de internationale van Affnsterdjam die lier sociaaldemocratien lm de namiddagvengBdenng van gi teretn wierd door Mr Bowien Eijge land eei referaat gieiioiKlen o rer De eonitnïle op ilvet bedrijf door het personeel Hij kwam tot de volgende conclusie De mede controie op het hedryf is in verschillenule landen in een fevoTderd stadium en bevat derhalve Lntereasante stof voor studie I e reactie in Prankrijk is een te be Creuren feit De collegia s aJdaar voeren een moeilijken stryd voor de vrijiheid viafi vleireenigen Aian de hand van de in aiidere Janden opigedane ervaringen zal in Bn ielanti met bethuilp van de Trade Union pesuitaat zajii te bereilwn Het moet gaan in de rirhtJng van een volkiomen controle door het vrAk Verschillende congrassisten stelden vrag en en maak en opanerknngen De Hotlandacéie vertfligenwooifdiger merkte op dat in te2 eni9telkjig met het rapport van deffi inleador de connmissae vuti overleg voor P T T in Nedertand wel resultaton had opgeleverd al bonden de Bameoistellinig dezer commiLBaie beter en de resultaten grootwr EJjn Vervirfgeni deed hy mededeeling van de aUddng te Amsterdam en de door h bestuur van den OesrtraJen Bond van P T T personeel uit pei aardigde piwdamatie met welke laatste dit bestuur de abakJrjr had trachten te voorkomen Hü stelde het Cüngires in kennie met de door d Hiollandoche re eiring g enonnn maatreffelen tegen genoemd beetuur Ifet conjpres nam met veromtwiaardigingvan dem feiten keRini en befiloot tot het zenden van ondierstaandi prot t aan de NeAerlandac re e rffaig et Internationaal Congmee van P T T pMNK neeJ te Milaan protesteert te g n hiet dooT het HoUindache gwuvej nement gcnofnen beeiUut om óiv bestuurders van den Oentralen Bond van Nederland tch Po t Telegraafen Telefoonperaoneeil wegens MOOff bakttiaid mor hun inctie te ontelaan met teravjdeatelling van het beroep op het scheddag reoht ea protaneort eveneen tegen den maatregel waanloor ie vrijhead van Kat personeel aan banden ordlt geleffd by de aanwyiiifiBg van zyn vertegienwnoTdigierB in het gteorganiseerd ovarieff BINNENLAND Ingediende wetsontwerpen Ingekomen is eeff Wetsontwerp tot wyziging van art 55 der Pcnmoenwet voor de gemeenteambtenaren 19V6 De bedoeling van het ontwerp is de tormyn voor het overleggen der eerste wetenschappelijke balans van het Pensioenfonds voor de gemeente imbtenaren niet in de wet voor te leggen De termijn voor het stelstel van 1914 tot J921 is gebleken te kort te zijn Ingekomen is een wetsontwerp betreffende de regeling van de ontvangaten en uitg en van het Weduwen en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren vooi het jaar 1921 De Btaat der geraamde ontvangsten wijst een totaal aan van ƒ 10 441 141 terwyl de uitgaven zonder den post van beleggingen zyn geraamii op ƒ 5 335 835 82 zoodat een bedrag van ƒ 5 105 305 18 beschikbaar zal kunnen zyn voor den aankoop van fondsen Inge liend is een weLsontwerp tot verhooging van het tiende htmfdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919 Kosten Van het StaatHmynbe irijf Met het oog op het feit dat de mogelijkheid niet IS uitgesloten dat nog vorderjnK n ten la ite van dit uitikel zullen wonicn ingediei d wordt voorgesteld het te verhoogen met ƒ 9 3 0 00 Een wetsontwerp is ingediend tot wijziging van art 1 van de wet houdende buitengewone maatregelen tot afwending van eenige besmetteiyke ziekten en tot wering harer uitbreiding De bedoeling is personen ie kunnen weren die uit ryken komen waar vlcktyphus heerscht De vterkorte ar4teiidi wluu r en de metaafaty veitveid In verbant met het fimancieeQe nadeel I dat voor de m taalbeweirkeira hert gevolg aal zyn van de uivoering van de 48 iirigT ürbe4i l sAveek van de metaalindustrie hebben de Afligemeene Iloonnsch Katiliolieke Chr itejijke en Neut le Metaalbewx irkeirBbondon en de Fe leratie van MotaalbewerIcer besloten een krachtige actie te ont Georganieeiard nelileg De Mmisiter van Juetitie heeft ingesteld een byzondere comrtnia soe voor geongaim leerd oveirleig in zaken rakende de ambtenaren van het Ryiks Tucht OpvoedjngiH Gevangenis en reclas seoringisweMm De t ommiaflJe iA aamengiesteld uU leden van ie versehillende Ixwwlen van ryikspersoneel in dien tak van dienst plu s 4 leden dpor den minister aan te wijoJen tïveine ns heeft de Mintater van Juatitie wen byaonidere comflTU4S3ie ingosttSd voor grorganiseeaTl overleg ia aaken rakende I deurwmajxlers klet Eten conciergeis en andere bediienden by de gewone rechten den Cenilinalen Iïiaa l van Beroep en het Hoog Militair Gerechtahof Ook deze com ïïii isqe ie samenig esteld uit leden van de verschiHende bonden van rykspersoneel in dein tak van duenst plus 3 leden door den Muniiïbeir aan te wjjeen Tenslotte een coinmjissie voor georgiani eord overleg m saken rakende de politiejmbtemiaren Ook hierin zyn afgevaardig ilen van verschilJende poJitieporsoneelbon den en leden door den minister aar te wy en benoenuL ONDERWIJS Bond vao Nedlt 1aDtdnche Onderwijzieila Het reforenidum van don Bond van Ned OaderwiJKers m ziake het houden eener algomeene vergaderiag met Kerwtmas 1920 iheeft besJifft in bevestiigienden zon Tot hooftlbeetuuTsleden zyn gekozen de heerem J H Busch te Geertruidenberg en C Moern n te HiJvarsum Als redacteur van het bondsorgaan de heer J J niyssen te Amstenkun De anderwijzerssalariaaen Het Comité ter behartiging van de algemeene belangen van het overheidspersoneel A C O P heeft een telegram aan den Voorzitter van den Ministerraad gezonden om spoedig beslissing in zake de salarisregeimg voor de onderwijzers waarover het advies der Centrale Commissie van Overleg reeds den 27en Augustus het Ministerie van Onderwijs heeft bereikt LUCHTYAAKT Een vOwsmaohine met 1000 Ion draagvermogen Eon te Berliii ontvangen draadloostrieRrani uit Moskou bericht dit do inpinieur Makhuniti planiipn zou hohberi ontwikkeld voor wn vliegtuig dat een mittige laHt zou kiuinen vervoeren van 1000 ton pin oen m o torenstor kte zou bezitten van 24 f 00 P K aT boord van dit monstervlif uig on piantH zijn voor duizend passagiers terwijl bovendien ineoKenomen 7o kimnen worden een auto en oen sloep l w z een klein vlioRtuiK snelheid van pi m 100 K M be druilen Men dacht in Mei 1921 he toe tiei voltooid te hel bcn Dr Abraham Kayper f Gisterenavond half zevOjH is Dr Abraham Kuypeg cht en kalm overledien £ kn groote fi ffUAir is met Dr AJbraham Kiuyiper heengegaan Man van bLintentgewione inteLligentóe sverk en zegvmgiriaracht is hjj er in 0efijaa en ieder voo y te streven in de partij Le hy zedf hee£t fremaakt em b aün tegenstanders Ky heeft met zym talienten gewtoeloerd om diate e te bereokeu wat naar zyn nneening m g eestelyk en pohtiek optdchit het be te waa Vanaf het moment dat hy zich m de politieken stryd wiertp dat was m 1874 hjer te Gouda heefit hij mch getoond een tactiiciLs die is gewtórden een voJkis loideir by uitnemendhüui mens woord en bJilk bezieLing bracht l Ji u dan ook wel alemand aan te wiyzen w efts persoonl ykien invioed boo groot was üs van Dr Kuyper Zijn inivloed i in den loop der Jaren dat hy vooraan abond in den sU ijd gew rden tot geaaa f tot trou w en aanhankelykheid zoo wies ayin aanihang tot tt n gtroote maciht Zoo kon Ky wwiden liet hrandpiunt van de orgiani 4atiiie d e het verbMKi der antithese tot stand bracht met lien dd eenmaal fel teigenover hem ston len Wlas hii voor de anti revolutionaiLre partij d e giroote leuter voor Ziijn metgeest verwanten wias hij eon ge iiijcht tegienfftandei De bekemde plaat van Hiaihn beeldde höin dian ook testijdifi aJs Aibraham de Crew l ijge Hy si aar le zijn tegenstanrlera geenezns zoomin als hy zelf door hen is g eepaard Den geschie iischrÜver dae rustig het g bfunen detr afge loo pen jaren kan ovewaien i de taak wegg egid te beoordeolon van w lke bteekenis de fligniur van Dr A Kuyper voor die staatlcund ige en maatschappelyfce ontwikkeling en ook vooj het kerkelijk leven is goweeat Dr Abraham Kuyipipr gieborcn in 1837 te Miaasafliim promoveerde m 1802 aan de Uniivensiteit te Le den tot doctor m de theologie C ïi wen in 1868 Ned Hetrvomid piredikiant te Befs 1 in 1867 te Utrecht en un 1870 te Aimstenlam wiaarop hü in 1874 zijn ementaat varkreeg In hetzöifde jiaar werd de pTeditaamt Dr KuyiptT voor het oeist door het duBtrict louda nuar de Tweede Kjamer afifevaard igx In 1877 nam hy ontisI ig voomeJiWnhet ambt v n pfe lïkianit te heu vatten In dat voornemen tawam echter verandering door hetigeon er op onderwijsgebied wb s e beiird De n eawe H O weit hadi de Univi r itei ten gi heiden van de Kerk en tit ieidde tot de oiwiiohting ler Vereemging voor rerefornteerd Hoogcr Onderwijs waaraan Dr Kuywir nket Prof De Oe T vnn Jutpihaas en Rutgers de Statuten orit Werp TDen 20en October 1880 werd de Vryc Universiteit te Amaterdajii geopend f n werni Dr KuypGr tot hoogïeeraaj benoemKL iiy de opening der Universiteit hield prof K jypeir een retie over Souveremniteit in e gen Krdnjf Van 1894 tot 1901 had de thanis ont silapene wederom zitting in de T T ede K anuer thaniB voor het district SLiedrechit Toen de vteiHldevanigien van 1901 een rechtiolie mee rHeirhaid brachtjien was dr Kuyip eT de Kiabunetsformateur Als min ster van Binnemland wshe Ziaken en tijdelyk voorzitter van den MiiniiiS terraad van 1901 tot 1905 bracht hy oja een nieuwie H O Wet waajlbij de bijzondere hoog escholen het jus promovendi en aub uiie werd veJl end Het Kabinet KAiyper verkreteg histon che beteekenis door de z g divanjgwetten tijdens de apoorwegstakiing van 1903 Dr lOuyiper ondernam na zyn ministerschap een giroote buitemlandöche reiiS Ln 1908 weixi hem de titel van Minister van Staat verleend Hi j nam m hetaelfVie jaar ook wee r znitting thanis voor he t district Oiranuen dat hem by de verkiezingen van 1909 opnieuw afvaardigde In 1912 nam hy wegens g wmdiheHlsredenen ontslag In September 1913 kozen de Staten van ZuidiHoiLand hem tot lui van de Fierste ICamer In Seprtember van dit jaar nam hy tlhans weer we eme g sondheidAredenen ontslag hetgeen beteekende he einde va de staatkundige Loopbaan van dr Kuyper die tyden s zyn w WkzAam leven vele artikelen had geschreven in De Standaard ön De Heraut van welke bladen hy hoofidredacteur was Voorts verscJienen van zyn hand vele webenBchappelijke werken op theologisch erebied en verscheidene vlugschriften op Staatkundiig göbied tot een gezanionHJk aantal van 125 Onder dene X b Pro gram waarin de beginselen der antirevo lutjonaire pai jj worden uiteengwset we het voomaamete werk Vian het begin der oprichtinif was Dr Kniyper voorzitteir van het CtentraaJ Com té der anti revolutionadre party en nam ongieveer een jaar geleden uit deze functie ontslag Bij al sijne omvattende politieke we rkBaamhe en sag de Iwikiwame joumaliet Kiuy per ook nog kans eenige jaren het voorzitterschap van dan Ned Joumalifterïkring waar te nenïen Dr K uyper was Oomonandeur in de orde van den Nederil Leeuw riddermroot ikruis in de orde van Xjoopoild van Belgdë T ddergrrootkruis dea fcominldlüflte MÜitah e orde van Omien Heer JesDUS Ghristus vian PortuaFal riddwr le W der orde van Madjidiië van TaTfctJe lOe ovn edene wias eiere ioetor van de Univerateitai te Princeton New Yeo Bcy U S im staait wwben8chaD te Leuven in rechten te Dedft In techndadM vratan Bchap en De teraankftMsteilinff nm h t abotM ovenicbot aal piaato habben VrüdBC l3 isov op de begraai waa t Eik en Duineo ite s toet zai te 1 uur het ateirfluiis aan de lumaai traat veirlateo l V N KoU Cn Kuyptti imgeiiDOt aU bUatiJUitui IjtuchouiwtAid w Uhi op de iiLot iU kheid reeds im will buii k uurdwl te vellt i uver ile l i tL ekeiixs van deze groote tUantj I verleiden figuur l ussthlMi Kuyp P s glc i sj u iin eii tiet nu ligt een tijdperk A it njK aan muehlige gebeurteniflBtai Allwri df gi MehietlHclirijver zal hier nniiiai i m jiuwt oordeel Kunnen geven iiftsfhieii vöi giu n en wij ons op lift oogenblik le zeer aan den seliijn I ll zul uehter if Wijlden dat in tie Kolii sale tijden die wij doormaken en ioor de werking van de meiiwe bo iiiHelen dio miar do heerBchappij din en t Q slotte weinig tot stand komt liii voor het g telijke zedelijke eo ntiiaisc liappelijk leven van hiijvende waarde iiKiet worden geacht en in iciler geval minder dan waarvoor Kuyper gewerkt heeft ilet nd be i r kt Kuyper s waardu als volksman hoe hij heett vermogen lo doen wat aan Groen was mislukt iie massa die om h nl stond en Wfl voor zijne beginselen voelde santen te voegen tot eeiie levende partij ivne georganiseerde groep die in htaatkiiudige oiitwikkelïüig als een ase phalanx zieh kennen dped t n vr iagt zich ftf of do ataatsiiiaii ivuypcr iets duurzaams totsland lieeft gebracht Sleehts getTurende etTie betrekkelijk korlo periode heefthij positiff do iiracüjk an zijne bef iis olen kunnon verioomlii Het gevolgih tiien niet groot geweeMl en hij el de rsohlieid van zijn daden en handelen heeft g ii van zijn l eginsel toch per ilol van rekimuig in wolgevïng en besuiur nwar bitter weinig weten over to planten en hot trekt de aundaoht dat ol name op het stiik van hiM omlerwijs lator KMi ort vawder Lijiden konKlagen nadat Kuyper gelaaid had Doohliet is mogelijk niet rtM htvaardig denslaatwnian Ktiyimr naar het korte tijd trk d it hij jninister waH te oordeeIcii Kuiper a kraelit als mtaatsnians ho d voornamelijk in zijji TÏtïschenlietist rlie vriend noch vijand spaarde il IJ WILS iMivenal man van oppositie enu dat tot het einde toe gebievwi ver de vraag of Dr Kuyper voor de toekoniBt iets blïjvends hooft tot sland gebracht is do N R C rt ztHT vptisch gestemd Mocht het blad HiHi voors lling WTigen dan zou het iifze mieton zijn liat in de naakte toekoniHt voor do vr ijzinnige gedachte en regeeringsstelsek dat daarop genouwd ftinleii kHn eer eene roeping is wegg degd dan vonr de tlieocratie die ten slotlo in de kern der zaak r r Kuyjiers s ol soi iMihooTscht iet zijn elementen ini eene andere wereld dan in welke Pr Kiiypern gedachten verkeerden die llians don strijd voeren en naar de heor sehappij streven 1 e 1 e 1 e g aaf noemt Dr Kuy ier liovonal en allftroerst dienaar zijik I oalviiiflwtische overtnigSiig waar hij al zijn kracht en energie aan onderge chikt maakte Het blad g iat zijn belt okeniw na als stichter van de vrïje urrivorsiteit en als jwiliticuB en em a aldus Wie aan lit graf do balana van dit I er wilde opmaken en vragen wat dan van diogi reuzen arbeid van blijvende beteekeniH zal zi n niet slechts voor tHti partij maar voor land e i vi lk in hun geh el zal niet mogen nalaten le betlenken dat wie zijto levenstaak zag in het licht dat voor dezen Calvinist het ót nigrBchijnende was reeds iiuarmoe zichzelf en heel zijn arbeid e n Ijeiierking oplegt Alleen wat in d II licht Ijegeerlijk en strnjdemswaard geleek verdiende de toewijditkg van ook de grootste talenten zoo was reeds hieroTii Kuyper s leven en arl eid vooriioFtoind hij uitstek pen partij dig karakter te dragen Ook wie dia iieti aal tegenover hem stonden zullen u hij hun verzet niot meer prikkelt zich bepalen tot hei uitspreken van hun eerbiedige bewondelinff voor zijn menigvuldige talenten 7 iin onverwoestbaxo vitaliteit dea geeetos zijn niet overtroffen en n deoge evenaardo kennifl Mannen als deze sliigiiilier la alles naar van Oldenbamevddt getuig uerd zijn zeldzaam hun wereldnaam verhoogt het aauzien van een volk l n waar zij gelijk Kuyper dien naam schaadden door een tTouw aan Ooj awDp ithieëo voor wat die genegenhwd id 4 verdiende daar willen wij hcêi op dit oogeobllk slechts den lof nage eD dat hii alihaiu 6 M in dit gevaarlijk wattbc rip oonseqiKnit en zidbeif biet f In tegefeHtelling tonners met zooveel klcsncre geeeten die thans oogioakjofl werpCTi in oen cldiüng waarItePn zij vóór de Duitaafce debacle d Q mg hadden gewend UIT Dl ¥ MWL De RooniMh KattioM kiui en de lijj fnln Ifet Tweede Kamerlid mr A baron van Wijnbergen signftleort in Ue Maaübude de taaie volhardiag waariuodi liet Vaderland aanstuiirt op i on andere richting op het gebied der It jiïkenhiiKiHiche staatkunde 1 f coalitie moet verbroken de Ka Uolit kol nioetipti zich los maken Van hun Christelijke bondgonooten es als ilie scheiding hoefi plaats gevonden Ktuan de liberaÜen giereed met de Katholieken een accoord aan te gaini Met hrt oog daarop nMw nu val van het liiiidig miniftterie véóf 1 2J tot elÊen prij wordön TQwic iiioit Ziilkrt toch ware het is duidelijk uit het bovenstaande voor o liheralen tfm oenenmale ontSjdig Zij zuudon dan toch wellicht gedwongwi v ordwn iinet de S D A P etto co prmnis te sluibeii wijl de Katholiekim nog niet vrij waren en van de schoone twekoinstplannen die te heer Roodtliiyzen zich droomt zou in atzionbareii tijd niets komen Bn de v ijze waarop de hoofdredacteur viin het Vaderland slohrijlt over liat verbreken der coalitie toont aan dat het voor hctm ontwijfelbaar vïwtstaat dat het binnen korten tijd daart te komen moet De heef Van Wvijnbergien stelt daar tigojiover als Zijn meening dat eco vnortztïttmgi van de staatkunde gelljlt ie h laat ste tientallen jaren door de I ohlsehe partijen is gevoerd niet lochtH in het belang der Katliolieke 1 lat paortij maar ook en wel in zeor I ijz iTidere mate in hot algttm en ïande lang gebiedo nd noodzakelijk is en hij zal naets onbf proefd laten om ziUkfi to bevorderen Kil daarom doet het onb ook gennegen dal de heer Roodhuyzen bet ijno er toe bijdraagt om hem die ion wil te doen zian wat in die riohtiiig g d eiiren moet aan wij terug tot Juni 1918 dan ijii ongetwijfeld feïten gebeurd of Iaat onfi liever zeggen dan zijn omrttnndigheden geworden en verhoudingen ingetredeh die althans Jtunnen leidon tot verflauwing der harleTijke samenwerking van de drit Christdijke partijen en zóó tot verzwakkii der coalitie Wij bremgen gaarne den heer Roodbujzen hulde dat hij dat alles ïóó voortreffelijk ziet en wij zijn hem 01 danubair voor dat hot openlijk wurdt gezegd Immers uu het door don politit4en tegenstander zells opgemerkt wordt is OF voor heo die op behoud der coalitie prijs stellen re len te rajjea 1 i jdig x orzorgsnfiatregelen te nemen terwijl de zwakke plekkqn aangewezen zijnde het gemakkelijk is te vinden waar en hoe herstel bo zoeken on te vinden i OEMKNGPK BERICHTKW Ervfttig ongeluk GiËterenavond heèben wjj reede het dteevag onigefveJ giebuitiUtineerd dat aan Jeetai orbeidfins het 1ttv n heefit gckoet Osnwtreekfi 3 uur gilBteremnidjdag is iMt dak van dcaureehitervleugiel ran de m ubouw zijnde a liie jpd DUw4oodfi aan it Werf der N V Wilton s Mackmefabriek Sc h epBWierf te VyUhuflzen b Sduedam ixlotselinig wmt lood gimu ineengestoit 0 p het gedeeate aohbar het Stemfcoui nahq d e Vl f SHtuzen juist op d ff VlaBo ineenSchiedam is een loods ia aubouw bestaande uit 7 ihaU W JP het k over een len e ven 130 M ter een houw van 25 M breed en 12 M hoo He i ren 6 hiülen gielhecd kJlaair De ioMortiiiC be on by d Te h al toen de weritüvdfB beaig vaaren met hot wogn men der t Lung en onder het betonnen dak mt Al rechtervleugiel n had pflaate over wn lengte van = t = hond rd Hieteo Toen d stof die door het instortea t vK ea eeni0smnB wias opgctroltfeeft Ufite filechita yitar aiMtm nog reehitiop te stMttDb rest wtB s een chaoB Tta ptun eo tl werk ttiaanondar mwn 12 gwwoiiden dd an haalde Door een aeatal doklem Schiedam VOaardingien en Botteirdkm nevens vei l egi9ten uit het Sdu d iB di Kieikenihuds en de cononandAitt van E b 0 w wi hen óe eerste hulp variW waarna sy ffedeeitedijk in he t aiekeBtó te VXaaaxiiingien gwioeat lijk in dat SchdedAm werdeu og nomea Btl het bi fi3iaven wierden e ai drietal lijken te te achijn gchniald Het zi de batonveri Grootveld te Schiedam en Smiionma Vin der Beek uit Vl ipdiia i ii Ze r ▼ nwedeilijk lyn nog drie botoawMa giekiomein dde nwu ikog naet heeft taM Tind aL MeA kranen is mm beaig te lichten en ooderaoek ter jdMitM i nti itil il J eel aiii a op da leedobouiir Ui belibrade jn bèsikw gmMxam Viweaalijk onigieluk Een conducteur vaa do Uedenövaart cheêto Z aterdag toen hij icti tmltèn do tram boog met het hdolti iu aanraking gekoniwi imet een tejrfoonpaat van het baloon gevallen n oS f ïo bug igow igen terecht ge koni Armen m beenen zijo hom afgpreim Vconnlat Sedert Zendagavoml 31 October wordt te Voorburg vermist do heer K comm es redaKteur ter gemeente secretarie Uitrti$ns van de schoon m kaktijdN Dé ÏJohd van M dorI Schilderwpa tröo St Lucas de Ned SchihlersgeHillenbond de Nt d K K Bauwvakarbeidersbond ert de Ned Chr Bouwvakarheidors xind tezanien omvattende 40UO naUoone ai l OOÜ gozellffli zullen zieh tot liun klanten wonden met hot vorïoek al het werk dat in nazoimier en herfst Jftn worden verricht in dien tijd t lateni dotni en nie iji het voorjiiarjwaiuiecr er in verband nK t den Bch nmftakt ijd een opeenhnnping van is men handen tekort komt Meteoor J hlt l 1 Bp ie tóen meieoor noiiien die op b refckolijk gi j ogto uiteenspatte Het avond duister iWfd geheel door hot stWKo licht vau 4w vmurbol verdreven Een idepm acbe wwerf Te Amsterdttun aal bomïenikiort een vooretel in deh Raad worden g e bracht om giromi m erfpacht af te staan tot deai bouw van een nieuw saheepBwerf in don Noordeo j iijpldier Brand ten pUtteAamdJe Uil Sustereii L J schrijft men aan Iwt Vad t Hot i aif van do weduwe Scii alIrer is grootendoels door brand vernield i ea partij graneln ging verloren en e n varken kwatn in de vlannneii wil Do aaugrenzendo woningen van r OU H wqrdcun door het overslaande vnur gi ootendeels vernield Allee was vei elverd Ue ooraak van den braad ffls oab k i l T l o hriiiidspuit was ook ditmaal weer m do reparatie hij drie vorige govalkto van brand was cm ook wat mede niet morde Indien er voldoeyde hluschiiiHteriaal waro geweest zuuden de belondendo p4i coe e i zeker gt paard zijn gebleven In de nx ste plattelaiwlsgoniecïrien in Limburg zelfs in groote plaatsen en in woriling z nde steden i rLoert hot lirandlduBschingsmateria il niotislai in zeer deplorabelen tooetand rf oBkbteeitl wel geheel Wijherinne M n one een geval dat in h vlak bij Maasl richt gologaii SI Piet T de brandBpuit het eoïdge brandbliuw hmiddol mot te vinden Was toen do brand was pedaan werd ïlj Wj een hoor in de fichmir onilor het hooi aaingetrodon Studenten wraakneming In een nacht van de afgeloopen week is te Delft op de Voorstraat door studenten met scherp geschoten op een hui van mej H waar een voormalige president van het Delftsch Studentencorps de heer E van B op kamers woortt Op de beneden en bovenverdieping werd een ruit verbrijzeld een afgeschoten kogel is gevonden Men denkt aan wraakneming De politie doet onderzoek De actie vaaliet P T T personeel Het Intemitfónaal Congres van Poet Telegraaf en elefoonpersoneel te Milaan heeft tot de NWerlan lsche regeenng een protest gericht tegl9 het ontslaan van de bestuurders vatf den Centralen Bond van P T T perao el Zware brand Gif teren zf twee loo isen van de N V Ketjen en Co fabriek vae iwaveizuurbereiding te Amiierdam door ont ekende oorzaak afgebrand All a was verzekerd Nederihtad en den Volkenbond De vertejfBftiiwoordigieirs van Nederiand ter yiargtad jbiig van den VoJkenbond die 15 dezer b t juUan a s Vrijdag naar Geneve verbi kkien De Handlls en LaiuBwuwbank en ScÉi 8 r en Van Staal Op de Varijdaig g toiud Bi vwrgwfering van het gteweetelijk bestuur der federatie Zuid oUand van de S D A P ia W wi Het Volk op vooT bé van den partijaecretarie de volgjende motie met algenwene stemBtien aangenomen Het gewieatelijk bestuur kennis genoniBn liebbende vam Schloawr s relatiee met de Handelsen Dandbouw jftak acht in d t ivedjoTid ziJn aanblyvien als propagandist bmgWertecht en aanivaairdt daarom zun ontsla aanivra ie Spironkera wwrd aantgieweMn als waarmtemlend geweetelük secretaris daar overeengekomen werd dat SchJosaer zijn functóe MO spoedig moigeiyk aou neerleggen QmtTMiit dte vereeniglhaarheid van de functies dde Schloaser en Vian Staal beUeoden by de Handels en bandbouwbank met hun fiinctie van Staitienlid voor de S D A P w rtl besloten aar de gewestelÜkie vergadering bet voorat te doen aan Schloaser en Van Staal den ei ch te stel9 i dr te treden als S ait nJirt of te bedanIfch Twr hun fonchleB 1 Ü bovengenoemde llttik T n ffpatdiite van Vaa Staal s gemieentepfctdfliJdmaatseSiap ïuJlen nadere besüasin peo tpe aamittii mioeten wordtn in de fede MARKTBERICHTEN STADSNIEUWS lUtUrëaaMli Vecurkt Dinsdag 9 November 1920 Aanvoer 269 paarden 6 veulens 1 ezel 518 magere runderen 683 vette runderen 359 vette graskalveren 216 nuchtere kalveren 177 schapen of lammeren 136 varkens 586 biggen 8 bokken en geiten Prijzen Vette koeien le kw ƒ 1 96 2 05 2e kw ƒ 1 75 1 85 3e ƒ 1 55 1 65 Ossen le ƒ 1 95 200 2e ƒ 1 70 1 80 3e ƒ 1 50 1 60 Sti ren le ƒ 1 70 1 80 2e ƒ 1 60 1 60 3e ƒ 1 40 Kalveren le ƒ 2 60 2 86 2e ƒ 2 25 2 45 3e ƒ 1 80 2 05 handel over t algemeen zeer matig Teruggaande pryzen Redelijke aanvoer Melkkoeien ƒ 360 C50 Kalfkoeien ƒ 375 675 Stieren ƒ 180 660 Pinken ƒ 1 5 276 Graskalveren ƒ 160 260 Vaarzen ƒ 200 300 Overloopers ƒ 75 115 Werkpaarden ƒ 250 600 Slachtpaarden ƒ 176 300 Hitten ƒ 176 350 Nuchtere kalveren ƒ 24 36 Fokkalveren ƒ 28 45 Bigben ƒ 22 45 handel matig Goede soorten pryshoudend Re ieiyke aanvoer KAASMARKT Oudewater 8 Nov 1920 Aangevoerd 19 partijen 2205 stnkh wegende llÜi K Ti Prijzen le soort van R3 a R7 2e soort van O h 2 ge t mpelde 92 gid i or Ü R C Ilamlol eer flauw BODEGRAVEN 9 Nov 1920 Aanvoer 197 partijen waaronder H2 met RÜksmerk 8091 stuks gewicht 48 646 k g Prijs Goudsche Kaas te soort ƒ 86 90 50 id 2e soort ƒ 81 83 le soort met Rgksinerk ƒ 86 92 met uitvoerbon tot ƒ 94 Handel flauw Coü ratlevc T iai Tivcr êniging Goada en Omitreken Groenten veihn 2 Veiling van 9 Nov 1920 Andijvie le snt ƒ 1 10 3 0 idem 2e srt ƒ 0 20 1 30 Bioemkool ƒ 4 05 Groene Savoye kool ƒ 1 30 5 Gele ideim ƒ 0 9O J7 90 Roode kool ƒ 0 40 6 60 Watte kool ƒ 3 6 Bloemkool ƒ 1 30 3 20 per 100 stuks Uien ƒ 5 10 80 Sialotten ƒ 3 4 20 Kroten ƒ 3 10 4 60 Peen ƒ 2 10 80 Witte kjooi ƒ 1 20 1 90 Gele Sanoye kool ƒ 2 40 Roode kool ƒ 1 1 50 Knolrapen ƒ 1 70 2 70 Spiruitein le ait ƒ 21 34 idem 2e art ƒ B 17 Brusaelsch Witlof le art ƒ 42 61 id em Se art ƒ 21 22 per 100 KXj Peen ƒ 2 90 iï lOt Prei ƒ 0 30 1 50 Peterselie ƒ 1 20 2 60 Selderie ƒ 0 70 5 40 per 100 boa GOUDA 9 NovemJjer 1920 De stembia uitfillKg voor de Kamer van KoqphandeL J aar wü vernemen heeft de heer 1 UsHel de ScJveppeo ont da r g ikomen als lid wan de Kanter van Koophandel en Pabrieken teg en 1 Jian 1921 Het ligt voor de hand dat de aanleiding tot dit ontslag te zoeken i in den uitsla r der jongstb verkieainig voor vieir leden van d Kamer van Koophandel w arlïü alleen tie beide candiiLaten befliooreiide tot de polibiok Teehtsoh staande Afroepen ryn gebozen terwijl de vriJAinnigvn een stemnienitlal belhaald n ver benedien het aaiiAal der verkoBenen WTu weeën reeds op de ooraaak van dewn uitBlag de tactiek der R K ki svw eaigitivg die adviseerde uibsJuitend de beide rechtsche candJdaten te temmen tepwxjl aan andea zijde er aelDs niet aan ia gedacht uitsluitend dé aftredende frUzinnigen aan te bevelen en voorts ook de huiitangewoTwe laksheid van vele vrryninniarf siteni£ erechtigiden dke zich niet de mi eite bebben getroost ter stembus te gaan Uit deaen uïtsla blijkt ovieoMiJs bij de vorige verkiezing ttat hoewel in een coli gte als d Kamter van KoonfcandeJ en Fabrieken geten Baken wwrden behandeld waajlbij geeateiyJoe belaoiigen op den votfgiponxt treden aan roomaoh katholieke zijde do verkiezinig voor cW loden wan het college toch als een politieke verkiezing wioirdit beaohouwd Aan cUe de heeft de ikesfvereemiglinig de leiding dier verkiezing op zich gemomwi terwiji aan andere zij feii tcveingieeflsoh gereikeiKl is op de belangsteli n g der met H K artjemgerechbiKide bedrijfsihoofden dne hebben er voor het overgiroMie die i dien brui van g e even Dot moet andiere worden Odk aan vrüz iniuigen kant moet de kiesvereenvlging aich voor de veTifcieaing vojr de Kamer van KxKypIhamlell oen gelden Het echec dat de jongste verkieting heeft opgeleverd mag met imeer voorkomen HÏet IS zeer te betreuren dat deze atembue itslag den heer UsBel de Schooner heeft gieaoopft inch terug te trekken want als er iemand lid v n de Kamer van Koophandel moest aun 13 hot toch zeker den igirootaten industraeel in deze gemeente die tihaniS voorzatter van dat college ia LETTEREN EN KUNST iHlet is than s de taak der kiesvereenigong en niet minder der vrijtinndge atemgerechtiigden die bij de on p9fle verkiomng niet op hun post zijn gjeWeest te toonen ihioezeer tij er prijs op stollen dat de heer l Ueeel de SchiCpipier vroor de Kamea van KoophandeS beihouden blijft Proepcr van Langendonck t De bekende Vlaarasche dichiter Prosper an Danigendonck is overleden Jubileuim Louia Bouwmeeeter Ter gelegenheid van Louis Bouwimeester 8 diamanjten feest iml de netto recette van bijna alle Öieaters ook booecope te AimsiteirdBm wmxlen afgedragen aan de c t tmssie voor het Louls Bouv mceister fonds Tevens zullen de bio3coo trtieaterB een Mm verboonen v n een tooneel uit De Knopmoian van Venetië met I oui Houwnieeater als Slhylook De juhilans zal per auto aan dde theaters een kort bezoek brenjgen WoonsdaigiavKmd votgt de eiffcn üke hu digiinigBBVond in het theater Ca rré Keneere scorte van AanBiterdjamsch studenten zal BowftWmeeater na afloop Irair enlen naar het AïnerJcain Hotel waar hü aalreoiiJdeerBO aPORT R K Voetbaldiib VolgienB de N Ü H telt de lueiiw opgerichte R K voetbalclub 77 leden en hebIben d heepen A J J Vos en J A Donker het beschermiheerschap aanvaard De vfcBeenijpn is g naamd Doelt onversaagtt Buaar loampto n verioort DXD NjK dit ala hulde tevene aan den WelEerw heer vran den Donk den opnurhte r van de vertïenigtiag Tot beatuursleden wenien geikozen J FUux M Engiölhard J Kersbergen L M m en J Messaar Th Faaycn en L Naeu wenhu yïen SCHEEPVAARTBERICHTEN Stv Mü Nederland Borneo uitr vertr 4 U v Suez Grotius thuisr pas 8 11 Ouessant Kon Westlnd Maild Alkmaar arr 5 11 v Colon te Guayaquil Rott Lloyd Besoeki arr 8 11 v Rotterdam te Hamburg Buitenzorg thuisr pass 7 11 Gibraltar Djambi uitr vertr 6 11 v Port Said Tambora uitr arr 7 11 te Southampton H rfland West Afrika lijn Ceres thuisr vertr 6 11 v Lissabon n Huil Mont Rose vertr 9 11 v Gr Basaam n Havre Mont Blaiw arr 8 11 v A dam te Newcastle Holland Amerika lijn Callisto v Savannah n R dam vertr 6 Nov V Norfolk Nieuw Amsterdam v R dam n NewYork vertr 6 11 2 u 30 nam v Boulogne Rotterdam vertr 6 11 v New York n R dam Rijndam arr 6 10 v New York te Rdam Soestdljk V New Orleans n R dam bevond zich 5 11 12 u s middags op 560 m West van Lizard TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand 777 7 te Breslaa Laagste stam 748 8 te Bodo Verwachting tot den volgenden dag Zwakke wind mt Zuidelülte richtingen nevelig tot licht hewolkt droog weer lichte vorst nachts in iet Ooiiten zelfde temp rataar overdag hMfr OaftMhlMid kMwel mn tid vu t t Volkenbond de sedert ton vreile van VerHalllM geftloten overeenkonuten ter publiCMring aaa het secretariaat van dev Volkenbond meegedeeld D üuitiche per oiwe Dr Kuyper BERLIJN f Nov bij den dood van den vroegeren Nederlandschen m iniater prent dent dr Kuyper hentenkt de Duitacho pers tijn voor I Bit chl id vrleadelüke getindheU De Mnk dar ttltfAM BIORLUN 9 Nor Wogtnu dm tweeden n Tthi r r woiutie hielden de meerdio Mtf a aüiAai o ik reehtoHimflwmkolUk n s voomuddA s ongweer dertljr ver0Édering n die tamelijk thmk beaocht war in DaBT op de ondergiroiwUwaB beften t gev eiikt wonlit n d tram notr ntoi tien km k mm hot vvUkMr hed n tater n ajKleiTs op gauig In de daitfhladbedrU ftn TMst de M eid vodilOonnn de meestt abrielclm ai ranecns g LotMi Daaren Higvin zyn de aakevi ai bureaux bUna aU pmi en geopetkd Ook de openbuv bedrijf V l C Mt ttMiwluk volletUiC luMwai ook t ea teel der lagere beambten aSét Is verHctisnaik Op éóa punt k uam het vannu rgon vroeg tot een boimnet oT ri au had l en gej n oiiipeivg ldhe len plaats LAATSTE BERICHTBN yimeli vonk 4uur bcia kL KOBENHAO HIN 8 Nov VJ V n d I aroor eilanden wonit gftmdd dat talrüke viiMoherskottera vergaan ayn 5 viescherfi heiib hot leven verloron i Mawft rviUlad Hini £itNOF0nS 8 Nov V D Naar de Moskouer Irfveatia m ldt hebben de Mo kuu v r vx ilutil9Aaalre rechtbonfccii in vurtwno moiC dt laatste ooOuatea ll O personen laten fuatl vereai ii UtahHt bi Italië KüfUCH 8 Nipt V D In Boloen en V nma wierd de algemeene tttaking gwp ocl ibreinv rke er is g st kit In Iwt ateithula UA MAton aa ïtaatagel ouwen ioor milvtairtm l e et IX iwefect hoeft de staat van bel efr af r koTWiigd DamonatmtUa voor Koabtg CfmateitUn PAifUJË 8 Nov V D De Bclajr vorn int uit AiÜiene d t by de pa g inelde iK taitem tuMchan tooMntt M Korting Constantijn en Vemzeloa een vroegte oiitttUMk iECliQ r ilood wend I r ering h ft fflle demolh tmiie rOoT Kaïtfng anatAjutJ varUxM S ëra av de Buigaaradia gren PARWH 8 Nwv V D H t Bttl aa ehp zAnit cha p pubkceert een bea icht uit Softf vdlgkM védik de S TTiiche tn il 1 ïliuVgluuwcbe reB h ibb©n overschreden om tfe g fcöeden te boaetten die ► lioena h t ffa ricrw tredemABstrai Tan NmüI y ffioeflteii Voavlftn afigeataan wnder af M achten hoa do intematiomile jprwwcomm Msie d ze kwestie nal roRwlen De DulLq ti rach Fc miing vutdt dove beaattiojt ontud i en heefit diaartegen pirotext a ngeteetomd D 9e viacha tt p n bM tA n 6 Nov GjA fmA WiBbr aU winkeU ten eeken van irottw M pr aat vuxvn iraaloteo In trehMl Bolaar fi U een drled a acho lan lllirouw bevotan J TWRBDE KAMBR Zifttng van hedan De Vüo r ri tte r honlenkt Dr Kuyper die in ieder lijner lioedunigheden periodenh ML tfat liü door nienuind werd feëvenmard nwhtJ scheMtnk bracht in de geeüten voorvelen do door Jod gegeven loi li r was v rumlaren © en steen de aanatoolB irv IMIgBvIlg vap de groofca g ven vaa dit ideaalmenBchenkfnd ffU n de heHnn rtofhlijvon voortleven al eea fier frank en v vaderlaneteï Ministarlku v de B ee te nb r o uft npreekt woonlen van diepen eeibled vftor don alzydigen achitteronden r d m iar lA staatuman den godddienatigen menaehfSpr wai vcrvldtt van grootcn weomoad oT r het hMivaan van een man s h h t m Ierland alecht weinigen kent wiena vtatodièe kenaiog aan IjH nageslacht mwrt ICië MlKE STAlNV GOUDA OpBÖRKN 5 Nov Alkla Catharina d C iB Ke1i er en C van Ihiijvenhode 6 Ffo Geertrvid Anna d v M Stork en K Cita Johannei i v E Oosterw jk en A M Sivre Marinua Geranluft i v F van dan IbeuveU en K Both Anitoniua Johanneaie t V W van de Corvering en A F van 4tr Hulat 7 Nov Johannes Wllhelmu AsKi rua I V 3 W A Sluiter en W de ViHaa Jhnrtlgj Ceertrukla d v J C Verwaal en W M Tak Arie Johannes z v W Saa en N E Blanken 8 Nov Johannes Hendrflraii AntoniuB v G D van den Boa en L A Kro d ai OVERLEDEN 5 Nov Jaaper Groen 21 j 8 Nov Eko L H Boowman 62 j 7 Nov Engal VAA at 01 U 8 Nov Salomon U Cata 80T G0CDEBA31 PoRl M t i ORKN Woiiier CorneUH i Jrn 3 fntf Aa eb P M van nérst liiiit4o Arinn AJriana d v v llofKVn J ViiJk ir FTKOUWD J v Pam 22 J en ilo K4 iUiiK 18 iaar l HAASTRECHT k v a 50 Oct tlm 5 Nov 1920 IGEBOREN Gararda d v C v DUk eft Ck v Eeteren VUST QacB aansUtciL