Goudsche Courant, dinsdag 9 november 1920

ADVERTENTHN 59e Jaargang Hi mi de geven wy kennis v n de geboorte van hun zoon JOHAN J VLAG G A VLAG VAN DER ZAAN Gouda 8 November 1920 Kuiperstraat 48 5485 11 órogtsién MUNMATOT gCl g U U 11 O Heden overleed na een langdang Igden Mevrouw de Weduwe m Willir fit Ifiniiiin Nameni de Familie H E HARDENBERO Oouda 8 Nov 1920 Met het aannemen van ÜKUKWERKKN in elke gewenachte uitvoering Maat zich te HAASTRECHT de heer J SCHEER Oxzcxstxelkcezx INOBZONDBN MBDBDWtUNeBN Op da voorpaglaa 60 koogar Q woaa advartMtUa aa iagaaoadaa madadaaliagaa b j coatract tot zeer garadu caardaa prUa Groota lattara aa raadaa wordaa barakaad aaar plaatiruimta Advartaatlte kaaaaa wontaa iagaaoadaa door taaachaakomat van ioliede Boekhai dalarm AdvartaatiebarMax aa oaaa Agaataa 1 I ragela IXM alka regel maei f Ml MI2 14 TE KQOP AANaEBODEN Een Axminster Tapijt lat ft ala nliu Braottf 1 x4V H Mt I kjp aa d KIndiaa nu N tM N ii ta 140 cM Itnila Ta bailelitl ta mI H J f SCHALEN WIJditr 21 Tal 361 S4I1 10 Hedifliii ilsclis Spfl flrwBflM Eouda Schooflhovefl Het ingang van 13 November 1920 word öp bovengenoemde i ii en gewijzigde dienstregeling isgevoerd Strooibiljetten Termeldende danloop der treinen zijn op de stationiTin de ïgn en bg de cooducteoriTerkrggbAftr M83 2i Admintetnitit Telef Interc gZ bet QcM van nMVWUW Manos ais erfgenaam van deo tan on kunn n bc houw D Ook tk dapMt u weer het terrein van ODliutm gewcML De oorzaak daAfvan was aldus De m guoote getale uit dt be wtte gebieden gievluchto Kongaarsciie i nuhea huisen wiöjpms den groot n woauagnood te Boed pe t in spoorwag as Niu de straoge looude ta InjpevallLn ihe bben Zondagmiddag beboogers zich met gdweld toegang versthaft tot clube m socie lts lokuiten tengevolge waarvan op verse il itende punten van ie atad k oppa tl en ontstonden De rajduatar prea daat gr af IWekiL heeilt of sm deswege tot he n g iwhte Hiterpellatw in de Nationa e Ver gadenng verklaard dat de rags3ring niiWitregeilien ganomnn had om d n n od visn de spoorwagwnbeuontrs te leaugeti maar ook dezen moesLen rekt ui g tw den met den raoeoiijkan toestand waai in n en varkeert De voorgekom n m nord jlt heden waren te betreur n nuar de wl en de macM wttren aanwenig on een hjrïiaiinc te beltttteiL De v ii atl nng n m dit antwooind voor Tcenndagenng aan IWu cMb zijn er de onlusten In Moskou waarover volgeuia etn bencht uit Het aing rs de Moakouer Isvajitia meldt dat revoluttioinakaare reahtbapkea in vert na met de laatste onlusten ll O p r onea hobben laten usüteersn Wmt zou ds Kruyl die het opirotlen der sovjets zoo mt htaar W ao ode hiaruo M egigen hebben Zouden Icse U5ü al e be roeps of geieigeiaheid im dad gari zun hen draaddoos bericht uit Moskou deeic mede dat de Am tkaBiiuehe missie onder aunvoemng van genoraal Morel ais gcv g wan den sJag by Aiexelevska op 2Ö Octobe UI handen van het rooMe leger u govaliun Ov r AUt er ia Sibarie waar de sovjet tVtneend heer en meester in na de l sren Htanders uot icn weg ti hebben gemLind rdt of en toe iets bekuml De toestand mjoct er vomchnkkodyk zyn Ken mcdewerkor van Daigena Nyheter heeft een onderhoud gelhad met eenige Oosttenryksche offwaejjen die pa uit S ber e ayn teruggekeerd waar zy lange ja ren aJa krygagevan entn hohben doorge bracht Hel levui n de gevangonxain n ib een Isiige martt l ng l e gevangenen dfcc zich daar nog bevinden kunnen het er net ianger uithouden en gaan door zjekte of aan melancolic ten gronde Viaüt Ie 5 000 gevangtmen dio n een ktttmip wurtn ondergvivacht st erf de At m 6 maanden tyds liet wai on n jreli t al Ie luktn t beiraven Dwi vor gen wTin ter stapelden Ie züekemverplfigers de naa te lukeai voor Ie laMuiettan op elkander en liet man ze maar bevrozen IVrsit met de lente werden de lyikon m etn roiroui gti f gewor5 en Thans heeft men reeiis ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON ta Gouda JOH SCHEER te HautrechL B NATZIJL te Stolirgk A N VAN ZESSEN te SehooBhoTee SS7Z 4 lp aanmerking genom ai de omstandig ladtfi IS mm r gneteren m Bei yn go d dojnniein Ter wire van den jaardag d r itTOJutie en wiegien de euectr cien j £ taking ÉiMi het puWiefloe Ieren giootendee s stiJ OHM r ondeiPgr iüa H9 n in6n i en Mt nooJat de meeeten den i edenkdaij m ét knint moefiten neren door thui te fljiren wat weer ten gwel loWim aan het bBffBiKn d r oitle die op enkele deine utBondec ingen na met ve HtoorJ werd een pra tati voor de Ber gnera i l de IwtBtie Iwp jaar h b4 en yet octi weinig KKbg te 1 ebben om bet tot bJ 3e lvorgaet n te lafcm kjinien Mlem ratte Ie zaajt uok al X pnib eideltjk opi nem wtaimeer meo gfemoKxl Kaüct ffffts de MA in te aao een omnibus A verzeioeiide afteh een plAstije in het een if ander velKiM d t to i uW el Tertoer BidKM wias verhewo en ovpr reai liep Aan de abakiBg van de a fwi Iers bvj de dtóiiua teit8nTOnk n eo van het trampcrso iNl begiinft nnen te vranmen De bladen de fwte naken en d raeesbe theaton heb bk uoh lamgiB p ptaculie en we g vwn imm vwoeJoerd Ztoo heef bUvoorheeld iMt foote SchaiiapiieJihaAJs aich een ver iIuÜKr dym amio aangeeehaft die evf n lil tjf giroo rondreaiZ nide circussen op MMt wordt opigesbeld at M met geluikit de atotomg der elec KiMtBai beidiei gnatenea te doen eondi fn In str d met de alg meenia verwttch öng dat de vrorkliedon viand a het werk iMdeo heOTiatbeai sail mwn heden voommid da oi uuetiw oindie Phaind dea Het ttramper weel fi voHooanem Babdaar met dfe electn ototearbeidem eai al eveneens vanidflag g staken wat wwmi gtnvloed op den al iiu ne t oe taiul heeft aonireaieci de trom wegiemis gtébnek aan stawmi toch niet zou binmen r jid n OvöngwiH schflnit 9 November in Duatadi fend kialm voortiy te lyn getgiaan De com Jmumsten en Imlts wiiajiuLntoöIükeQ die vim den dat de omjwwiibeling wn fcwwe iaar gie eden eugienflyli gieen ommronbelinK ia ge Meest omdat m al hu n wtensdiem met l eeft fcffredfligKt he4 lbiGn rich nateren van aJIe ifc lnem in g aian te revolutie vaeruw vol komen omWiouden ueflfs met g ïoog d se lir de war te sturen En wiat de staJeingabe wgMig bii petft ook daairoee is hot tome l Jfunati giesteld en o de imjnwwr Advertentiën en abonnementen a dit blad worden aanganomeo voor BerkenwoDde Dorp door A BOOM Berkenwoude loor Berkenwoude Achterbroek door I OOMF Beiersche Stolwtfk N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEFR OPGERICHT 1715 5S82 Voedert uw Vee met 84 Mupwre Lijnaeaadkoelceii mei k si eren wl uitmuntende dooi hoog vetgelialte L l J N M EEL meik STER in geplombeerde ukken NEEMT PROEF mtt out tittrlQka Boterletters en Boterspeculaas HedH ntvingaii nn grooti urtierliii Engeische Bonbons in luxe verpakking en los PATISSERIE MODERNE A SAMUEL WIJDSTRAAT 7 Telefoon 26 7 I fegen hoest verkoudheid J heeschheld keelpün Prd0CB6oenqocTH atl0ll n l3l l Grootste Toediogewaarde Allea gegarandeerd Zuiver Negen Gouden MaUBai Onze Baggerblokken kunntn wij imet gerustheid aan onze klanten aanbevelen al een uitmuntende Hulpbrandstof Qsscklkt voop alle kachels Prijs f 4 25 per 100 K G Vrij huis hier JOH DESSING Co iMtooriOOSTHAVEN 26 GOUDA Telefoon Interc 143 Bloedarmoede Bleekzncht Duizenden d MD boveoMtinde kwalen eUdcD hebben lebruikten met vertrouwen SENNA S bloedvormendei Krachtpillen Wurom aulleo lij U Ai h l IW al Muovmtmm er reed baat bij TOndeo Verkrljlbaer in flacoo van 00 Cl bij ANTON COOPS te Gouda 8 H VAN LOON U Gouda JOH SCHEEK t HaaatcechLB NATZUL te Stolwük i A N T ZESSEN te SeheoalioVia I MM 14 3 j voegde er op een nog meer getrgenicn toon hij Bn ay wxiefl mU af fflet wa i onbegrijpelyk nu al vX hy van vrouwen wiint MucWe btind gllimiaclitc een we ntg zetflgenoegzaan ais hy lacht aan zyn omlerv ndjng O momjj Uic h j mfet het hoofl knLkkentl A öu ge hebbeo veeseh jn kunnen het met eten en amiere wïUen eten en hebfaon n et Mioo e laine daarginds pan cp ge zoudt kunnen zion dat uw troth een onverwa hlxn knauw kan knjigon Bn wlut uw rtro per zioon be tieft Ails hy aan Itoy Mc Oullock Ucht kon hu gv en weoTflffii van Ion en bij varWsl lUcr tot n een av gen vol dolle v c Ie Mjenig me sj a er zei hg even later Jmnlop n de anditnal Ut in ben tyd td r n gwbru kte als hu hrt aooJlg vond lie tevre len aou lyn met den man ronifer Ie bemttlng bUvoorbeeld ESsp Ui 1 Ifo iaar bovfji aan de Gowanryops de aarlige Betój van hot veer on niet verder te gïian tk heb haar ien w hre en n wwarom Alleen om mu te bdien en te smeekem lat tk haar niet wheel sou vfriste Moar hoe wemkg kan had een nn haar om meesteres te worden wan het Grenpiand van Kar ianders Ie vrouh Man den eignnaar minst mij te riitem n d kerk en nsar de mariat te gaan op haar ed m Kdlso KMiy Mast Ik nod ik tal het ie heks betaa i setton of mün n am 1 geen Sandy Bwan Hienut 18 het gemaMoelyik te he rlioen dat hnt geen plelaer ge dag was toen Sandy Eiran en Roy Mc Cudlock Wkendrr antmeetti Toch v I S n l It Wbrdt vervolgd STERKE IVIAC Nur het Scbotseh vaa S R OIOOUIT GeauthoriBeerde Tcrtkhoc ram L p waessaiNK noeauii Nttdnik Tw 4 I I I 524 1 PryB per flacon van ± 230 gram 1 90 van ± 560 gram ƒ 3 60 vao ± 1000 gram ƒ 6 Alom verkrijgbaar Eischt rood n band rak ohm handteekemng L I AKKER Rotterdam Öft w fl aiwmcJfl tui zum ouden meeeiter piraten Hy z u m t hem liatyn leaen 3 ftl Bou Ajdara hmhl OAhemameipde h aid dat onder de 2 o acKter het aohoolhUiifl 2e r ge Wiegen voor een welwullenden ka 2 Je oflhcioelo hooitmot en turfsta r den meester stond De kindeiren w de turf gedeeltelijk als bebalm ï Woofide uchcelf t at Ad die ft knuk TOn de wMkiwe altjd gerold tpu Hlk Bou wndeïi Miaar hU r t MUI wwt h aou secgien wan AGENDA PJBSÜ Trouiinü Sol ede Salon fQ Hu kamermeubeien alf Tafels Stoelen I nnenkftsten Spieirets ScJi Idertjen Theeta fe n E keofaouten Buffetten Boekan kaaten Clubfauteu II 7i den nlucheAmeublementen I eeramsubtementen Kapokmatrassen Wollen en Satdnlekens Stroomatrassen eni eni 63 SPOTKOOPJES ll Hl BESTF ADRES VOOR JONGELUI HFT HUWELIJKSPLANNEN iyiitmirMknHhiii iHii Uikiii ROTTERDAM Telefoon 12800 wj 1 M V 8 uur Nieuwe Schou wburg Uw cort Symphonia O Nov 8 uuir Bestuurekamer Beaoa strantsche Kerff P 1 A 19 Nov 8 uur Romonstrantsche K rk Lozing Jlir Mr W rh O Doom IS Nov 10 uur ï m Soo On Qaoo gen Alg Verg Bond van pro iucenten Beleefd vanoakaa w tmv Wtt dadadug t mogw oDtva aa na m1 ringen eoneartaa Taraaakallkkedaa M omdMaia o aiuda ta umihHi r JJ r 3 M par Lh rfl eb 0 H NANNING S 4f wA 1 4 téf TANDP STA C BOLOOOT AI 1ÏTCaD H r want Roy wiaa nu dwïht by h ms blrtreft hefcgwen zU hem dien avond f J i ha4 sou hu luiar irarwwik let Jjk wivoeren Voor WMver hy bon w U j jw ntHUDeaen opigeven en toot een tyd e mch bepB S n tart het weric van 5 Mrin hoerdery Het Waa e n opoffc 2L WMt In lÖB hart k loofd de 3J niM drt l mud hem TM me W id tambrtww rfh i er tic Adverteert in dit Blad BOSKOOP Advertentiën en abonnementen op dit bhd worden langenomen door 1 A WELLKR ZOdeweg 72 Elwtrlatli nkkB URINKUAN t ZOON Ten einde aan de groote vraag naar een goede en goedkoope Koffie te voldoen hebben wij in den handel gebracht VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GROENMERK 40 ets per halfponds pak 16 ons pakje BOONEN EN GEMALEN De naam op t pakje garandeert U de beste kwaliteit voor den door U besteden pi ijs DE ERVEN DE WED J VAN NELLE VRAAGT UWEN WINKELIER VAN NELLE S PAKJES KOFFIE ROODMERK 70 ets per half ponds pak 28 ets per ons pakje PAARSMERK 65 26 2WARTMERK 60 24 GEELMERK 50 20 62B6 180 GROENMERK 40 16 Wegens sterfgeval is onze zaak Korte Tiendeweg 18 I ere Diploma ParUs ISOO lot a s Diosdagmorgen IB KOVEMBER gesloten 548fi 40 iOED UITBEYOEID DRUIIWEIIII levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 3 Tel Int 82 GOUDA Dp H NANNIMG s EIWIT8TAAL f 2 p L Pharm Ch m Fabri k DEN H na DE KLEINE WINST 14468 Woensdag 10 Ifovemter 1920 iTi© cc xrs GOPCHE CÖIIRAIT VBRSCHUlir DAGGLUKS h B E H A L V B ZON KN F K88TD A6 K AWNNBHBNTBPRUS par kwartaal flU par weak IT eaal mat Zoadagablad par kwartaal 1 M par wa k U eaal araral waar da baaorglag par loopar gaachledt Fraie p poat par kwartaal Jfl nat Zoadagablad i4 Aboaaamaetaa wordaa dagalUka aaagaaomaa aaa oaa Buraa Markt Jl GOUDA m aaaa agaatan taa boeUiaadal aa da poalkaatona ADVLBTENTIEPBUS Uit Go da e oL atrakaa bdiooraada tot daa baaorgkruig 16 rageli fis eke regel maar M Van baltaa Qoada aa daa baaorgkrmg regale ƒ 1 55 elke ragel maar f til Advartaatita vaa pubUeka vinaakalijkheden 15 cenl per regel AdrartaaUIn la kat Za rdagaummar 20 tüalag op daa priji Bareai MARKT 31 dOUDA I Redactie 1 def Intcrc 545 Jftet de sociallJïtea van wie Wal de meea tf teg niatajid verwacht rnaff worden on dwh ndelt Oarton op dit oog riblUt nog i De Bipitsche regeenng taal wat de hm nemlandache poJ taek betref W voor de lersöhe kwestae een orolerwerp dait wiel met vanjiiaag of morgien van de haan aal zyn Heirheeld dyk wordt de nageermg m t Lagerhuis lastig gevalien over hetffeen jn t land gebeurd Het bogdnt haar te ver rtfleii Uoyd jeorge weig erde Maandag m het Lagtir uis een osulerzoek te doen m stellen naar de repneeaüles dsarbu veipUarend dat dit onderwwp reed driennaal n het I gerlhuia volledig wa besproken De piremacr verkJaarde voorts volkomen overtuigïl te ayn dat de pewowen die xMider deze repreeailles te Jijden hadden menschein wiaren betirolkkien hy een nioord dadige samenzwenng Bui de veniere beaprekiilg n de wet aiEak dten regeeruiigsvorm van Ierland gi stèren n het Lageirhms wwd een meu w beipaling uigelascht waardoor de Ier Bche aaiad m Ie gielegeniieid wordt ge tel 1 een plan op te stellen voor de m stellmg van Tweede JCameirH hy wyae vian HoogierfuuHs n Inland Meegedieeld werd dat de bepaling moake het afleggen van dien eed vftn trouw door de oandida Cen ngetrokken aou worden docTf er werd een andere beipalmng aan het ontwerp toe gevoegtl waani or naar ra en hoopt voor komen aa worden dat het parlomentaie Btels il in Aiid leirland ineenstort als S m iiemiers weogieiren zéMnng te ftMmea Uit Dublin wwrdt aan de Jtfomingpost geseiiTuI dat dne van de voornaamste Ier sche spooTwegien op het punt staan den dienirt ato p te zetten De MadJand Railway Comipiaginy heeitt haar personeel reede aan gtezegd om den arbed te staken deels op den 14dt deels op den 21en November De er ïis ks het gevolg van de sterke ver mimlering itn de personeel sfornia tie als het reeuJtaat van tallooze achonsmgen van en ontslagverleeningem aan arbeaders die weitgeren treui en te behandelen weJke gewapende troepen en mumtie vervoeren De er lis s verhaast door het feit dat de kttelmakens roeds sedert Anigrustus sta ken Het stopizötben van den dienat zal nechtatreek mvJoied hebben op ie voedsel vora enmg van Dublin en andere groote bPvoIkmgBceiiitre terwyl ook de scheep vaartd ernst op de Bnigelsche en Schotache havenis ematig aou worden ontwTiicht De tbekomist wordt d iarom donker iQg £ien Dag aan dag hoort men berichten over Sinn Fem aanvollcn die steeds brutaler worden Ben ataaltie hiervan verneemt da JWomingpoet uit Glasgow Sann I emera hebben een overval gedaan n Oirange Hall m CowcadHens dat ty dene den oorlog m gabrukk is geweest door Ulstermennen en voerden mwt ai mede zes of zemen diemtgienveren en een groote hoeveelheid miunitie Zy openden verder kj aten die eareteleikenfl Ier Oran ffisten bevatten en scheurden ze aui stuk ken en namen vootrte w ldadmAieidsfoiDd sen weig Bü het verlaten van het gebouw Bchreven zU m krlj t op den muur Gere JU peerd door Sttnn fr Wnn Deze overval Lfe pIlaatA ha l lo een van de hoofdHtnatm van Glasgow heeft een zekere opschud ding teweegigebracht De beroering in Europa 9 November in Duitschland De electnciensstaking duurt voort De Bilgjsche munwerkers weer aan den arbeid Carton de Wiart kabmets fwiniiteur De Home Rule kwestie Beperkt epoorwegverkeei Overval van Sinn Feiners Botsing tusschen d Annunzio s troepen en Servieis De troonopvolging in Griekenland WomngreiletjeB te Boe dapest Massa executie m Moskou Het lijden der gevangenen m Si berie De agenda der Volkenbond vergadering ONb OVERZICHT klere die apirafloeh over e n synipathic ta kmff mftt hum Fraasche makkers gewagen met meer ygui QieeiiIegi8 ein vaa den arbe td De Belgnscihe m nwerksirsactaiie aal naar te verwiachtoii ia apoedftg tot hat verlewicn b ooren De Lafcae lïelga que meldt vol gena e n Havas Reut r bancht dat h et resultaat van Ihet referendum onder de mjjnrwwkemB vian het beJdoem van het een toum een voillediig écliec voor de staking beteeklent Dienitemgwolg hjeeft het be Btuiur der m unjwerkerafBdeira£te vsitf d it bekdden befidK boa dait et werïc dtan lOen ov mbe voUodag zou worden hervat Wat dut beitreft kan men te Brueeel ge rust ayji en verder alle aandacht g ven san de ofdosfiing dea mmüateir crLSis tie al tijidiems heit verblijf van den koming mi Br zilae wias aangekoodiigid en die na ziun terugfltoer luuierdaad is uitgeibrwken gelijk we toen gemeld heiiAxen I e o pLossuiig baart veel aorg en mceate naar verschil ikauie kBniten he Gt konung Adbert poplin igen gedttoa en eoodelijk nadat verschil Jende doEAwtireffende verzoeken wioren af eslagen heeft Oar on de Wiart zach be reid v ricLaard emisteg te streven naar de vöiming v ji een meu w kabinet Hu wordt geETteund door t eg heirs en W oes te naar £ 1 stermiddiag bleek o p de vergadeatnig der rechterzijde Op die vergaderiag was Hel lefputte van oordeel dM by een evenbuew amiuistene Carton de Wiart de politiek van Destree m Balie ondeowys met langer kjan geduld woirdeai Tegenstand kwam echter van de i de van d en demmasiaioniaaij n mumstei PonjlJet Hu deölde mede dat de VliaaJnsche kiathohoke roep vuandjg stond tegfeniover een kabinet Carton Zyn groep kan meeigaan niooh met Oarton s buutcn aandisohe poilitiefc noch met zyn Oipvattm gen m zake de raaJjtare en de Vlaameche cfttaieatie De verklannig van Ptoullet verwiekibe ih ei wiat opscihuididflng vooral onder de Wla den Voljffenis Woeste moest Carton de Waart de uitlatangem vftn Poullet oveir het iioofd zien TIen slotte scheen de meerder heid nocihtans den meuwen floirmabenjr te wulLen steun aL De pogwg van Oarton schynt ook van hbeTBle ayde gesteund te woirden D Soir bericht zelfe dW Oarton aan De vèa een portWfeuolle aal aanbieden Op t uiterste puntje van West Europa niög t woel ayn in Oosten en Zuaden 1 4 het nufet beter geete ld Oe bezetting van urne door d Amnunzio buv heeft iweeutart moetlijkhiedwi geleid op een tyd itijpi dat buitengaflwoou ongeJukkig om diat de omlieirhanidetiingen tuaschen Italië C n Zuid Slavie jujM op het punt stonden tot een oplloHsang te voeten Br iji e Q bot bing ge Vleest tuaechen de opetandoge troe pen uiit Fiume onder tt e c n mando en de Serven De Wtoven openden het vuur op de troej uut ïtum © die de aoheepvaart ntoeeten beBchemnn In GiTiekienlLand gteven de vörkiemingen voor de Kamer en de pro en anti ICon fitantunnproipaganda aanleiding tot botain gen waarbij reed dooden gevallen zijn Nu doet zach een eigenaardige moeilÜk h A voor De advocaat van Mevrouw Ma nos de m orgianat u ohe echfagainoote vwi ko nuQ Ailexaader heefit 1 de iiKhttmnk te AftJiene het verïoak bigediland de zogeld van de koninklijke vertnedddeu af te uenten beweert wettelyk er4ïenaam te iUn van é a overleden vorat in verband mat haar hu elijk en uit hoofde van haar uansrtaand moedeTBcihap Inbuasohen heef mr Koe bwyandas uit naam van komng Konstaatyn de recht bkink verkocht alsnog geen uitv mniig te gewan aan het veraoek van mevrouw Manos ten einde zyn dient den ftyH te laten op rcgedmatage vflyae te optkoneereo De advocaat verklaart dat Ouuimg Kon fltantyn de onwetitigfceul van het huweJÜk wan zyn soon Alexander met nvejuftronw Mianos wii aantoonen en dat dase geen enkcJe aanspraak op de erfems heeft dJe eenig en alleen Aiexandcr e v d r eo dbcQB broeder toekiomt ïir wordt druk ovnr het geval geapreken en men verwaeht er n euwe Ineidea ben van Beschouwt Konat nt jn cieh aog altW als hoofd van dien staat aoo beweent men dan kan hy geen beroep op do justitie doen die Jn naam van den ko n ng preekt Door zijn vordermg sou hü duB feitelyk erfconneai geen koning van Grekenland meer te ztin decent de recht hank echter de geldigJieUI van het huwelijk van Alexander dan aou men fetelijk had fcuVien verwachten van Jock PTairies den kmaap al wiaren er drie aar over heengegaan Dat wuJ zegigen hy was groot wnendeduk een beetje dcMn giemakkelyk tot geed of kwaad te brengen en als an oud s geheeil onderworpen aan de sterkere natuur in vwer tegenwoordigJiei i hu zaeh op dat oogenhük bevond of dat toevallig Adora Gracie Sterk Mac of Sandy Bwan was O Sandy Elwan Dat was d naam wan den laats ten en gevaariylwten minnaar van Adora Toen hy bij den dood van zijn vader alles geërfd op een leeftijd Ut de xneeate jongelmigen nog aan banden loo pen had zyn harde vunge en hartstoch tel jke aawl ongeduldig by eiken huuder paal hem doo ver gebt ht dat zyn ww es te heldendaden zvijn liefdetsavonturen zyn beruchte handeijmgen m de kerkeraadfivcr gadeinngen zijn naam tot schanxie gemaakt hadden in half Galloway Ba d t gevoele werd nog veraterlot door een zeCtore dun Bie nei ng tot wreedheid waarover vreemde verhalen m omloop waren i Oip een gnireo jwheripen atormachfaff l F bniarunopgen ging Sandy Bwan eype naar van het Gienaland van Kirlkanders zoowel als van tele omligigende boerde ryen over de korte sponsach fre plagge inan het weidevel l nabo het huis van he Grensland om iyn schapen op oe aocken H i had herdeM wier plicht het waa ht voor hem te doen maar Sandy Bwan ge looMe aan persoonlyk toeaioht en daaren boven had hij dien nacht slecht gealftpen Z kwud onvnendelAik paardegezicht had de vooruittteVende onderlip meer dan gewioonlyk vooruitigeBtiolwi en sprak ten beaadieeien Hy hiad dat zelfvertrofuwen dat een man heeft die mch nooit hulpeloos heeft gevoeüd m den greep van het nood lol Allduis redeneerende over dai wiat ge heel buiten het verstand omuitaat knmm Hoy tot deze merkwaardwe gevolgrtirek king Dat de we om laeflde nn het hart vian een vrouw te wedtkien is om elke Tnermeildinig van diLt onderwerp te vermiu den wanneer men mot haar spreékit haar te omnmgen met otapezune anonieme dien eten en vooral dooir zyn geest te verruken Roy Mc Oullock Het wias een byzonder voornemen De 1 efde aldus gediend aou noet langer hduid zyn hooudstuk xvin Het gevecht vaagt aan iMoar het verhaal vaa de mannaars van Penelope ia nog lan met ten einde Nnet alleen kiwtam Jock F inee wan de Holm lederen Zaterdagavond in het schooJ huis om het genoegen te hebben te autten bp het uiterste puntie van een stoel en naaa het vuur tte ktikêai maar aJe hu naar Siet hek hep 4eed hy ook vormeJuk zekere vraia san ïön Jongie gBStmww Maar ge WKKM k venreoelde Adotra hem om hem den weg te wt zen al14 d sinds den av Mid toeai hl de aditerdeur voor de voowiear udende over het Wok geetniikeld waa imaarof bet hrandhOTit gekloofd wwd en r oawwieltikB aan ootkwwn rich de heraena net d Kfooto höi ta t rtaaa Jock Pal vim de ioi e m WM jui t mwi Feuillaton volle van don norachen toom van een mjui I ke zei ien tegengewerkt wordt Zyn dof oog nas mot bloed ioorloopen mni bchflon het een tyd van aterk drinken was w as Siuiily Bwan met lang by den wyn btkor gebdeven Hy sIo g zijn n et u J fi slagon hiol dieip m den grond terwol hy I ep Trotsche bittere haat had hem te imkil en liy mompel ie in zichzelvan bu het voortgaan 7ij veiwnaadt mu en ik wieiet wel waarom Hlét is duidelyk Hef ia de zoon van den stroopier Roy Mc OuUock die MJn drank smokkelt en lee ft van de herten oip an lermun goed gedoo l Bn voor zoo n be delaar en bef laat zjj my en Wauwtje loopen Ik ftiae met van iflan haar te vra gen neen waarom is zu beter dan een ander Maar haar luchtige versmading öetl e my als met een aweep aan en tk l o l Kaar Ut alles aan B zeker persoon miet eea helder KW VM eoi dat nadlXwldk wwn Aih n d rte TeHdareo Nog een ander laatst be Hy keek om naar het fonWelmeuwe woonhuis van het Orenaland waarvan het bcuwien de laatst daad van z vaders lf ven ge vneest waü naar de id h ver uit strekkende schuren en stallen zyn eigen hyvoeging Ie nog niet voltooide stallen en naar h rt park waar ztfn stoeferj werd ondergflftiracht Miet ef n gebaar aanduidende hoe hope loo het wias een vrouw uit een vnouw pe boren te h rypen herhaalde hU ooge loovog M slo e af de derate love ule rouw die er ooit Ioum ov hadi Toen keek haj naar i n volle iCTWite van DÉB oet en twee duim nam zijn goed ge vormde kmten op z4Jn flinke voet4m ge Et f rn n T H ijzer boplagen schoenen ctreek orer aijn ttst geachorm bovenlip en