Goudsche Courant, woensdag 10 november 1920

h 5 fi 0 f 1S No 14488 I Hef beste niet te goed Voor onze gezondheid ia het best © met tt goed want onze gezondheid is ons kapitaal en voor een goed deel ons geluk ji nu Kunt gy zonaer een bepaaldenkwaal toch aan algemeene rwakte lijden e hpt leven dikwyla tot een last maaktZulke sUpte gaat dikwyls samen met eer bleeke kleur hoofdp n hartkloppln fen slapeloosheid gedurige vermoeidheid rebrek aan eetluBt misselijkheid prikkelbaarhoid gebrek aan energie Tegen die algemeene verslappmgstoesta tden jielpt geen enkel middel zoo radi kaal als de SANGUINOSE Want de Sangi inoae verrterkt en verrijkt het bloed wekt den eetlust op bevordert een algem ene levenaopgewektbeid eua tast nut vaate hand de oorzaak aan van die algemee ie zwakte die het leven tot kan maken SANGUINOSE kost ƒ 2 per fl per 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een € stlepel is voldoende WACHT U VOO NAMAAK Bij alle Apothekers en oorname Drogisten VAN DAlil Co De Riemerstraat 2cI4 I n nu kunt gry zonder een bepaalden WEE T NIET BLIMOJ VOOBHETCEVAAR Verzorgt üwHocst mei de beproefde ABDUSmODP beroemd b j BroncMt A th na Kinkhoesi 1 CatarrhJnflueni Heeschheid Keelpijn Hoe tbuien en verwaarloosde W oudJFieid FieiMag indnxilwelWtend en aandoenlyk cyn die wapenstÜ standBvieronigen in Frank njk en ButpeJand geweeat De pW m atae ke Brit zoow eil aSs dte luchthartige Pairij zemaar hètibeia giateren t eraluilos nteer tian één tiraaai weigigtegjuiilct em m eauig nweder dole een zoon op t fnont veiiüoren heeft Bonder dlat kon WDorien vtastgieateJcl dat hu tot de ig neuvefldein bettioorde heeft by t lanigistrekikJeiQ van de n rouwstoet g eiloofi l dat bet haar jOTUgcn was diie man Lanig droeig on wiJen men aen eaivigiraf aou gaan bemden ael in Piarys waar in veirband m et h t viiStaigijaing Jubdeuni deir i pubJiek aller lei feeetbliJUheden pILaats ha an faar avonde de vroolube lampwaa schuttei den en er pinBcht en praaJ van vensierinji ns beschoajwjde mem toch algemeen als iet mi3m einjt van den dag Het oog nhlik marop de I Jfastoot de Pïace de 1 Rtoale fcc wftlllos cewbrum de Are de TViomphe winTist beineatete Oftn b nJagienen vertirok de stoet van dede ChapeiSe Ardente waar de onbdcendepooJu en hj0t hart van Gambetta den nachtover wiaowi g Mieven De aöh t soma tiendu bb le niieni8 b iiru eiQ ontblootten eei biedSig h t hooild voor de viaianfLeia öen be tóendi IcgtefftooTpe em g in raal kryiBt een iffvatM std en iT etOigen Men atiaart roet © aitoieid nftar die zegekar waaroji het hart van Gamhertitia worét vervoerd Toen de afftiiit voorbijreed die den po Ij droag ping een huivering van enfihouaiasme loor de menJBrt Dte plecKtilglheid in bet Pantheon waar é hart vwn Oamlbfetta woirdH ondenge tetacM wiaa noerend MaUeirBmjd siptraik ex op enttiiousdpste w ize over het 50 jang Wan van de nepubiiedc van de revanche die g nomsm wias van Paiul Déiwulèile wuma hjj het leven van Gamiberttia na gag Nla de pflechJtnjglhetid m het Fantihieon wtwd opnieuw ie n attoet j evormd Mille ïind Iiop nïeit ouïtidelotJan hioofdte achtjer het ffiujit waiwop de kmst van den onbeftoem An WJldeait naar de Place de I Eltoule v ir voend wwd Ben Beer aiandioenll uk oo enMik was by den ofitocH het tjr efl lk en Unf i bet monu ment van SHiraiwlsbuing aan dön voet wiaar van manmien en TflTOUwen udt Blms Xjotlbd nngjeai ziurli haaien opRtesibeild Een eind verdter by d Ohamipis Hlj sées lagen de emstigB vermiiArten op diraaigsiwelein em wagtenia 7t hradhten bert mUitair saluut toen heit l jk van rfen dooden loaniieraad vooTfcu gftdjra em wterd Toen de stoet en ddQk den Are de Trwrupihe bereutate wieïk raamemi door 10 Jcanto ischoten werd aan petecHidhigld wwrdtoi de beide syralboleii dlaar ongtftflteld buascben een ovem loed wan hloe nilan I aama bad befr defitó van de P a iTjsohe bevolkinig plaate eem edndellooze toet die tot mf u ur voodiij trok Toen DOCTOR GASTON HAELBRXarTd KlMikmft 127 rut Ut UlM J4aanriM Sid MÏAM BKUSSIl wklMt Ot AbdlMroop buoo a i R br I kronchiit Ivcrouilndc wnwrlooidc w Ook gtvkOet van Mckcn In k boM gtiMWi D Abdituraop w ad vc ucrk Ml n M fMCkMMI M Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 17 5 SI62 Voedert uw Vee met 34 IMupwe Lijnzaadkoeken merk ster n w l ultmantende dooi hoog vetgehalte L l J N Ml EEL merk STER m geplombeerde lakken Grootste voedingswaarde Alles gegarandeerd Zuiver M Dlllo Mi P i IMO Negn Gooden Medailles PrijB per flacon van van ± 1000 ratn ƒ 6 230 gram ƒ 1 90 van ± 560 gram ƒ 3 60 v v lai i jv Alom verkrygbaar Eischt rooden bandmet onze handteekening L I AKJCER Rotterdam 4543 116 CURALi uit SENNA S laboratorium Schoonhoven Meuykoopjes Tnuwiii Soliede Salon en Hu ikamenaMMen als Tafeli Stoelan LiumJuiten Spiemli Schilderijen Tkotafeil Eikenhouten Buffetten Boekenkaaten ClubfauteujU Zuden lluek Ameublementen LeerameublMMsteaKapokmatrassen Wollen en ïtttladekeai Stroomatrassen aoa 53 SPOTKOOPJESI1I BESTE DRES VnOB iONGILUl MFT HUWELIJÏSPLANNIM SMIIISmiTMtlimiliili ii Uii UMi ROTTERDAM Telefoon 1280D in doosjes van 25 45 en 75 cts ANTON COOPS te Goud S H VAN LOON te Goud JOH SCHEER HaMtrecht B NATZIJL Stolwijk A N V ZESSEN Schoonhoven Indische Genaeamiddelen GALSTEENEN NIEEBLAASZIEZTEN TEMOE LA WAK afdoend middel te gen galsteenen p b ƒ 1 75 6b ƒ 9 50 als ik Uw middel met gebruikt had was een operatie onverm jdeI jk geweest DAON REMOEDJOENG tegen nier aandoeningen nierateengruifl pei bus ƒ 225 6 b ƒ l2B0 sinds het gebruik van Uw Re moedjoeng gevoel ik mü een heel an der mensch DAON MËNIRAN blaasziekten steenen pijnlijke druppelsgewijze unneloozing P b ƒ 2 25 6 b ƒ 12 60 De urine komt thana in grootere hoeveelheden dan vroeger terwyl het met meer zoo troebel ie Bovenstaande aanhalingen werden ons toegezonden door de gebruikers van Ind Geneesmiddelen Hen eische op elke bus de naam THE SINQER IMPORT COMP anONIBaca Poathua 10 VerMghaar te Goud b i ANTONCOOPS 4456 3G STERKE MAC N r iMt scfaotich TM s R cüociwrr GcautkoriMetde rcrtaUiw raa P WIS6SI1NK T AOSaUM NedndE wMtai 36 Dtt Bloeg dflj t op de Mc CulJock s van Jttuis van Miur wïer grond greaa w dat van NeUher Aoiie een gtPooti PJ rthoev dae Siandy Qwian met zun an oadomemimgien oniange van den eige W van Betftoajibpack g epiacht Kad Samiy 6 vepwiachrtrtw gelach of ten minste een kruiit gegachd vian begrupen maar JJ fdfcgwtfwdd werd mets geibooiti zelfs r den vleaier Een onrusta f zvnj n TJ in de smidse er werd giefluis l atootjee weldon hier em daar g J en te nuddiein huervan bromde de J Wrfcnar en biktee hot vuur aan met Jw gwvttoe kmaöbt w1 Mac aait bewe mglribs zün oo n T ffGfaedit aan een doffe rosaige den awKMTten Tioar van mgetraptc Mli waarin de roode puat van een jniaer k af te k ea n Niemand had 1 m Sandy ïhwa over zan aan 8t id te spTOiMO eh z jd die snadd i je op je z ï Br rtjn o pwar kettm Wn F bangnlatm Ater den verftwogden dd bwtdd mr torn le hseiw Adverteert in dit Blad AGENDA 11 en H Nov 2 15 en 8 nur Nieair Schouwburg Optreden Liliputtar Va riélé en Theater Gezelschap 19 Nov 8 uur Remonetrantsoho Kwk Lezing Jhr Mr W Th C Doom 5 Not 10 uur t m Soo On QaM gen Alg Verg Bond nn KaMproducenten dwiaeliiv te aagm tmtnMtm na mm rina camiteB TiiartiinfciJM m oaiiiaM I OM Md to mtiMld WADDINXVBEN Adrertcntiën en abonnementen ep dit blad warden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxram Eteetriaeh DnUm A BKINKStAN 4 ZOON 0 PA ADVERTENTHN kOO Een net Meisje Adre DÜNKER t617 8 voor do morgen nreKattensingel 87 Bakkersnachtarbeld De BURGEMEESTER v d GOUDA nuwkt bekend dat ter gemeentesecretuie ter inzage ligt e ii a nvruig vma IC SNOFIJ om wrguanuig tot het verrieh ton VOO bakkersarbeid tuachoD 8 sttr des Bwmddsgs m 6 uur daa voonaidfUc ta het peit ee Gouwe 1 3 Op MAANDAG 6 DECEMBER dai iuumd aKs 2 uur tal in het nadhala getegenheid bestaan om ten overstaan nw dm Burgemeester bexwareii tegen den urnrraag in te brengen DoaHig worden zoowel de usvragw ab zjj die bezwaren inbrengen m de gelegen heid gesteld Ich naar aanleiding van de berwaron moodelmg en achnftelUk te rarklaren Zoowel de aanvrager als xU die beswa ren inbrengen kunnen gedurende acht dagen vóór het bovengemelde tyd tip tar mcretane der gemeente van de ter aake ingf omen aehrifturen kennia nemen Qouda 11 November 1920 Da Burgemeeater voornoemd SSS6 30 ULBO J MUS Openbare Verkooping ten overstaan van Notans R W H PITLO te Gouda op Maandag 22 November 1920 des avonds te 7 uur is het Hotel De ZALM aldaar van de Tvlgende te GOUDA gelegen onroerende loederen lo Een HEERENHUIS met TUIN Krugerlaan no 22 Vr van huur 2o Een WINKELHUIS met BOVENWONING en ruime WerkpUat Turfmarkt no 96 Vru van huur 3o Een PAKHUIS met afzonderltfke BOVENWONING Regenteeaeplantaoen nos 2 en 8 Bovenwoning verhuurd tot 1 September 1921 tegen ƒ 12 50 per maand 4o Een WOONHUIS Achter de Vischmarkt no 80 Verhuurd tegen ƒ 226 p w Aanvaardmg en betaling 28 December a B 6667 8t Bezichtiging volgena gebruik VRUDAB aan ds NIEUWE MARKT evendoIoteiSpiering ook Scliol eo Sdielviscli VRU THUIS ZORQD IS P G SCHARLEMAN regen hoest verKoodheid heeschhetdkeelpUn ANTON COOPS te Gouda 8 H VAN LOON te Gooda JOH SCHEER te RaaatncU B NATZIJL Ie SlolwUk A N VAN ZESSEN U Sehoaiksra 5872 35 1 G o U D E R A K AdvertentUSn en abooneineiiteB et lilt blad worden aaDgeaomcD deer L VLEGGEERT Goodmk Nicrziekte albuinude blaaajekte ziekte der nrinewegen aambrtoq ontst plJnl iwakta onwlllekauiige uImloozing op eiken leeftijd eheime liekte vernauwing vloeiingen gezwellen lapote tir enz Volkomen en anelle geaKtas per brief door de wondeiban pUnte aztracten van DOKTSB DAMMAN nrzchillend voor elke ziekte Men vrage brochure No 85 met bewUzen aan bU den Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Rotterrlam met nauwkeurige omacbrllvmx der ziekte 4W7 U Wr ATTENTII S v p M noodic tk alle inwonen van Got sit om u een bezodi te brengen aan ilMO rtt a gü Milt u Dve rtui retï dat het waar is wat ik schryf dat bet VWMC mt ik verkoop absoluut vaa eerste kwaliteit vet vee isLAPPEN per 5 ona ƒ O 86 en ƒ O 90 ROLLADE v d RIB oer 6 ona f 110 SXMA GKHAKT ƒ O 7b ROSSIEF ƒ 120 IBLAFPEN 1 OSSFNHAAS ƒ 140 1 IBSTUK ƒ 110 rUNE BIEFSTUK ƒ 1 4tT Aanbev sDd NI J VERZIJL IN VIJF MINUTEN ziin fCLHIWO ae T ELEFOON 370 KOOPMANS OERSTEGRÜTJES fcAAB KN VOOR HET GEBRUIK GEREED Veriu fjgbur in pakken van Vi Kit Gebruikaaanwyzing op elk pak 8566 U c HiEMOFERRIN STA tLHvEMATOBEEH BLOEOVORMENO yaritirklngimlddal ia itnilan an IIOEOARMOEDE BLEEK2UCHT an illa dfarult loarftanianda ZWAKTE TOESTANDEN Prlla prr tl voldoende voor 3 weken f a as per V2 fl 1 40 y j Or H amilllG s Pb rn Oh m F bPi k OEN HAAG cs KOKO een Eulvere heldere en niet vette vlocUtof U bevordert den haargroei versterkt klieren en hair ortrb vowkoml het spinten en uitvallen Hoofdteer en roos verdwijnen nadat men KOKO Jfeeo pMf malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou U dig KOKO op het haar dan wri t men het uchl la oederwaartsclit rlclitlng en borstctl flink Verwaarloos nooit Uw Haar Wb iteUcn geen dwaie of onmogelijke cbchcn tin KOKO Kiasr wii zeggen en houden vol dat en ander preparaat KOKO cco lulver getieeamMdel voor bet Haar kaa evenaren WAARSCHUWING 1 Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke ReKb KOKO wordt nooit los zónder verze gelde bulten verpakking met Handebmerk verkocht f PrU rn 06 kleine 1 20 midden a90 groot fluck KOKO Shunpoo Poeder f015 per pakje VmMii tv ApttU k n 0 tl tu ParfmriehuiaUM rHBKOEUSMEait Verbijffbaar te Gouda bit ANTON COOPS Wjjditraat te Schoonhoven by A N VAN ZESSEN 69e Jaargang Vrjidaiy 12 ypvemto 1920 GOÜMHE CÖIRAIVT ARKT 1 G0UDA Ad i U T M tt De herdenking van 11 November flÜnS Indrukwekkende momenten te Londen Spontane demonstratie op de Brusselsche beuis Home Rule ontwerp m derde lezing aangenomen Zuid hlavie en Italië tot over T n f H r T t takende electncien De staktag geëindigd Tegen ontbinding der buigerwachten Donker Boedapest De Oostenrgksche Grondwet Oostenrqk s toelatmg toï den Volkenbond ONS OVKKZICHT vmuwtn htvig te mkkUec en ook velt nmanien weenden Ook pfliïtiemaruKen badden groote moeüte bun saadoenu te verberigen Fen vrouiwt e naaat mtj aed soiiiïknkl liat het miii fl hj en hat Igk van haal ion wias dat voortbu gevoenl vrerd HiLt moment van de algenMfeoe abitc na l erde De lylcsiioot atopt naaat den cenotaapb Daar stonden op hat trottoèr allo leden van de koninJuüke fisnuHe het aanscbe komnce paa r de Vonün ijiii van Noorviiegen alle mintste en andere voor name ataatsliedon A uiiitf stondi naat 1 ojd Greoige Koaiinig Qeor trad naar i onen m logde een Pooteöi krans op die lijkdijst Diaarop zong een kerkety k kuor tegieTioveiT het gedionkteeikem ivfeatelft een roei ende hymne Poen srjoeg de groote kdok van het par kmentsgebouw den e ur t n 4af van IJ uur De konirw drukfte op een hnop en beul e vlagigen d e bet gvdenktekien onihui den violen neer terwijl de hoofden wodter om arabbloot werden D nulrtairen plaat sten aich n Le liouding het werd doodtartnl en stLrvelmg bewoog zidh peen zucht weiil geho r l Vtannen en vnouwen tton den roerloos g een weenen of snitften werd meer vernomen Ieder bedwomg ayn aan iloeïijnig D t Duurde twee minuten dan kilonk een siig naal de atg iniaeitie stilte was voorby lik keek om mu héén en zag hion ter len roo l g w eeiido oog n van man ntn efli vrouwen De lykstoeb hervaitte ayn giaiitg naar de Abbej Aiwlermiaal trad de koninjr iwat voren en hij legKÜe een grootio krana aeer aan den voet van den cenotaapflj Diaarop vol Klten de prins van Wales de kanumffm mioekr Ijloyd George Aequiüh en veJt anderen Weldra lagen aan den voet va het gedenkteefcen reeds taliruke kransen HEeirna ha iiet ibliék relegenlheid kianscn te leg g em Vblgienf de beöchruviinK m de avond bladen was de lykdfienftt in de Aibt ey zeer plechtg Toen de lykjltiat binnen de toerk m de groeve was neergedaten strooide de kion riig een bandvol aarde op de kut van de uit tVanJcrijk ovaiwebracbte aarde wTaarmode dte giroeve WB jpevuld Eteama Werden tr bloemen uit Viperen op ge strooiid De tvee runnuiben tJte waren om elf uur n geheel Ijorul jn aligemten Wtt werk Hftond overal srtjïl het verkeer op straat werd gestaakt de voetgangors verroerden znch niet De tremen stopten In leotstreei viel een betreurenawaar dii incuïent voor Tijdens de algefr oone stilte adg htt puM ek in dte bovenste ver bep ng van Iet retltactiebureaii van Svlvia I anhliurst s weekblai J rea InougSit een en tal vrouwen danaen Zoolang Ie stilte duurde verroenie he publiek aioh met doch onimddeiJijk ia irop iirong een aan tal mannen m vrouwen liet ro lactieburtau binntn oeg het meubilaji loort en klem en gaven Ie mtiajts eön oftgönadliig pak slaag De Brusflölsche overheid had tot enner nis van velen géén wiapenatfllstandflhor denkinff voonbereid Toch heefit sDontaan een betooHung plaaits gevonden n 1 od de beoirh wiaar eenuaje bankier i aioh hebben opgesteld voor lien gedenlisteen die ge wud IS aan de dooden uit 1014 1918 on der het zowpen vian de Brahanoonne en de JVluiboiUau Ikaarou habben su een rul Koeir n argieleKid aura dan n et vwi hM mojMunenC en heèfaeo de mmL vartatea oadar b t roepen van Leve B tMl t Uwe fVandcruJcl Bexe atwotcuie dttmoaMimtie van enrio Itairen dtwt tetwifkt oAicbter aan bil d pJooht c stemniiinic die den g iieaiem dsktt XM i M w ea te Uindea beeracüta aeülade debalites in t l weeomuui wuren onder de wyidluvr die r van de buidiwruui van s och nbmia uiitnimie nsndar i oiusm dan sAdara oBooOat de siotlbesiiralaniNo van bet Home Üsaie iitwwrp mmdar sahan war ai dan andera bet gevail sou lun irew eea Asquith bi 4d eau plektooi voor eea Po ffinff om e o wDrtoeiuïLan orondBlMr voor een schibkunx te vuden Uoyd Jeorge leiDde er den nat k op dat de fiundjuneo teele viooa wiaanU n voor bet toekeonen van Hom HuLe wa de haitdhavjuur der itnt ii teiit en het wuarboivmn van de strategusoho veUiRtiead van het Voïeeiwrcl iwoninkruk en sn a dwanar voor UiaXiar Met inachtnemuur van dexe voorwiaarden iiad Ierland volkonten xel£rejreerindr Spire ikenUe over de noodaakeilMkhekd van mtmo lute conAroie op de temsöh havwui ver ikilaiarde Uoyd Gooiwe dat s de oppoaitie de ütuklken auig becrekikiuiur hebbend op bet complot v aa de b uui i emerB met de Duutschier m IJl au aou joauen wvilk etn bedreuuTJuw de kreken van Ierland konden ujn voor de veilixihetd van Unntbaiuue hoe de kiretóoa irebrui kit weaxien en üt ge bnuk de eameuawieerders ervH wtJdec maiken Hu lende er den oadruk od dat a s er een l tR er aam aMreeteid door dienst plicht m Ierland mm aaooJii motreUjk ziou un ondier donmnion honw rulle daeoatplicht m brubannie onvermiidatdk aou nm Uk rcgeerinwr had nummer de lowMabte der fiscale autonomie uilupeschaiceüd doch ileao toon al een baaprokten wiorden iriet ieon nen dae de voorwaaoYien uanvaardden door hem trestitedd ton aaasien der betrek kiiuren buaschen Briiaaoue en Ierland lenaloitite heeft het toarerhuia de UomeHuto wet m derde leauw met 183 tearenö a enunen aanxetiotnen Oarwm veiikllaajd dat Ulater i m beat sou l eii de wet uDt te voeren Hi deed een beroen od de Dilober mannen ora een voorbeeld te reven van godadlentiitece verd n agaaa m l b eid Mert de aannenuntf in het Lagerhoiü ia bet defimitiief worden dbr wet aoo ipoed als verzekerd aanwaien het Hoottiartuiifi ze noiet IicJrt zal verwerpen Déarmee i iic vrede m Ierland ootr met in uBtniohl geatieid want de Sion i emere aem n jneea genoegen met de veracbdJlende bepalmnwn doe Ierland blUven hinden aan Wiweland IX aannemung van Home Hule waarborirt iiaii niet het eind van den eeuw en lanflwn eliryd hoewwl de racWapoattie der lerem Kte llig veel verbelJord zal worden vaJten aal aal doofloopMi tot dm oaafI hankeluiten vtaat l iume het stoffielyk ovwacbftt van den onbeken dten soldaat in oen dier kajuers van de ic dp IViomphe voortoopig werd bug zet tot het jraf gereedt zal ziijïi werd het hart van Garnlbetitw naaahet Panfthéon tenigigevoera Op de k er kh 0 ven te Paru en at den wm tiek babben bijna overal pLecl tiglheden plaafce gehad tor herdenking van de daar begonaven flraofathe en g uUieefde sotóSa ben Daiama begon die feestv ering vooo het ygouden jubileum Hot plem vooi h t stad hULs vas sohirterend versierd en li er ha f een bueonkiomat plaats Ben vertcigienwoor tijger vaji dor president der r6 aW ek d voormtterb van Kiamer en Senaat Ie voor atter van den njinu ateirraad tie niaorschal leen Joffre Hoeh en Petiain woondtn ie iplecbtiigiheid by Dte voorzatter van den ffe nneeniteraad en de prefect van de SeTit Ihielden toeapnaktm op de roem van de ro poiblieflt en het zogevieramlt Frankryk Nia tiJat een hymaie aan Fiwikruk wias geaon gen deflileerden de vcreanigiiin gten Ie Ter gelegemheaid wan de herdenlouKg van het vyfOigjarjig bestaan van d e bWnsche repubJ ek beeft MiilJerand gralie v rl©e nd aan de aribeadere dne wegona s takinigade loeten veroordeeld waren verder aan H zeel eden en 2781 öoklaten van w e tuiee ter diood wtaren venoordieeld Op ibetzelftie oog eniblik te t de overblyf ibl n van den ojubekfemdlon poilu naar hun Jaaitste puistpllaats werden geleid nuiakte men aich te Ijondjen op om op geilylw wajze den Britöclhen strijder voor het Vd ierland iC huldugen Dt beJaingwteilJ jig waè ontzet ix oul grooit Reed te m idklei nacht stroom den duizenden en duiaenden belangistelJen dan van me velen m uw naa r Ie stra ben umarlanigs de stoet treUcken zou Aan df beschruvinig van den correspondent van de Te dje züch evoneeuis tydag een pJaat veizekerd bad omtleenien we bet volKeiwie De atoet nadercfe en trok atapvoota vooi bij vooraflg igiaan door een afdeeljimg m J tairen De iooden laist met het gebeente van len onbektenden so Laat atond op hoi affuut van een icanon an wtaa overdekt mot een n l en oorlog giahkiveode vlag Daarof Ugien een helm een bajonet en een ecrc s bel van den Tfoniinig Aan be ie kianitieg vdn heit b boffe yk overschot liepen al sljppendluagers hooige officieren van het Jifliig lsche logieir de vloot en Jen vli € liienst wier namen gat itwron werden ver meid Ojp het gegeven bevel piaataten de eoJ k aten het gtewieer met ü en loop op den grond en beidte hajwien op de kolf pla it I e Tnamnen ontblootten de hoof fen en de Hik toet brok lanigizaam voorbij Dat oogienblik aaJ ik mmimer vergetJan Achter mu stonden stal van rouwidrajrende De atelqnde BerlUnache etactriclena hebben eieran gekoMA voor hua gxiA bt k ipemieeateibastuui wellw alojff 4ptrad Ml tlidow de week van de Ktakoiur in de uadta BtJwmp wordt jpecntiseerd oppi rüu nHMtater Wtwriaubti mu et aj gevoig dtMU iwaa heetottn hebhMi liot aOrodinig heeft buuJaluk en krachtige houdin mmKtMJnwo ett ten uLtuniAbum tot de attut rit genobL De anbauders en beambben Imi het stedelijk electnoteüi iiibedrm w u Kn uA t Dooctt b t wiei it unireinilili Uuad ruiuriauUr da r uur ft hMTvaUma ditar ati aiiJ la ontaladctm aoudaa wvrdMi beik uMMl iüi dte uèiiotag piiweu w nlMa iwuiar om ea doKunen die van iMOotAge wotdua verdacht wunleo geftchorat TWena werden aile iikAatrwalen ebrof f n om da Wltldc te lounoea kiwrrutMn ai de ataütiwi aioh tedpen vwM ió iibta t oM OV aaoffeureven uur in du LenwaiM tMden hebben fuuwenaid eo mui vmek hervat loepatuuDK der iMWtrajralan was ovec bodw Preoies om twee uur aa aea de ar beuiorB het wertt van de iettuuiicne NotMfe over a AArondu hrajkUaa reeOit eenitfe strualilantaajma eu daar de ilaiHUitit brtunboaJitMon otuuoten mMaaoüit iAM r nmar uau den urueid te UWAiX Ui Mt jpunbai leven weulav weer uia a texOéuM loai r ItAuuieii ipuul D aftiereohe promKtr Von KaKt heeft m een rede in den uanudair K iMOMs 4 r4 tejoan de onttiUKliJiff ku Puiwei waui MA êS OJL goae itiKwn o Wtv rtMuw O inMMl wan de ovarctiakonuit van tsam 4he eXt de Ueujjibcnu reguuifimg omnMjMxtttitlk geiprotetttoord De buJ ger WJüwa ft Ja tooh het bezut van waiwiu autUige iieiu vti den riilceeommiadairis vooi Ue oui vmi4miiunV heuuen zooiveei mo feluit oai wtotMblt ingiat everd i uca de wap ii Oie zii lurt luluventeo mflNMn ad hutiüma imUi o tftiaiu INK niet gemist iCunn a wututin Uut voordipelt weer meuwe iifardik l e QWkUure ow wel Ona 8 uur in den oohteed werden hulpkrMtia geiioorti Ljea poijbieadteut uw umtHwUle uw vea iHUMWeue neumi ui uiu cieramuifoi m di een nuin anoaamr tti o ueeldnn De Htfout noodüoOe u ohm ivjx uu dan aan0ev uiieaie met raat Ui uril doch bu werd duw e n uor oi4ii i i aji uMt aen revodver neenroBcnotwi k m tweede agent uue etpuoeaoit toeanaj Te Sanba Mangiheruta zim Zioid Slaven en Ltal unan het eena geworden Dt Zuid t lavische lelagatie heeft de Italwanücht vooisti llea aanvaard echter naar de Po polo vLiteJt met dan natlat Seirvic uch bot IWtis en loonden om ateun ha l ge wend doch ten antwoord had iftAireKen lat beidt rogeerungea zoudon nieew rkien Aot htt ten uitvoer leKgen van bat ver drug van Londtn als geen reohtareeiWche overaenatemmuinig werd bereikt Hileroo seinde Belgiradto aan ziin omlerhandelaars 4lat z de U Uiaaneche voorwaarden moes ten aanvaarden jnat voorbehoud voor de toekomst De basluiiten schenken liube valledure voldoening zoowel m jpeoarrafische ala m FHTjlifcair opzucht De rrenfl door de Juli sche ALpen waarbumen Monte Nevoeio Owr deiLen moord netiit de a i eva rditfde iiumms in de ktiunaie veiiruuttx üff een Lnit ertJ aUt gemouikm Vameun uw re freerm vLnclaanle de miawMr vua omi d l üiubmck dat de raioe uiom Itid aktfe maatreMeioa bad genoinea om de oooul etad vim oavaiuigv oieinaatea te zuiveieu lliutfu n hooKUteoN M uur souuea dw ouutrtffeileo hun ulbwerioiag doea irevoeiao In het hotel Uritttamue waar nitm veir iinoaddo dat de moorOouaar van daa ixui bie 4Dent veutüyf hieid zun oufpovuer 40 lJ den upgepttkiL I e vereenumog dot ont Mutoeul IkMuearue waarvan Je ver nooid Idd w i s beeft den stoot jreurevoa toi eiui wsiuneling voor de acnUirgeutdn iWkfukkiDtfwn intuaachea heeft de moord op den Eto e JIIJL L i UN i iii M wii ii i ii ii m n bölonde oplettendheden van dan vlaier te gen wien hy aldoor vloekte Terwy hy verdier gang lavwam ign haal verdubbeld by hem op Ken gevoel van uchonde knauwde aan lyn hart fly aou wraak nemen op tyn tegienatander en wel spoedig Trotache gwiachteft vloK en door ayn geest O als hy hem maar eens onder Kich had hulpeloos wat een genot aou het zyn hom met zyn halcldaa dpod te trap pen Er w ren m Schotland In hat Jaar oriKs Heeren 1912 noff wol churken te huren ontsnapte gevangenen deaarteurs u t het legier Crob Mc Rohb de vagebond kwiam hem voor den geest IMe luni hem helpen le donloere man met het wezc ire aichit die ou voor een guanje h leide tnen tenmn te ha Sondy lïlMan had veel gvmje Maar sprak zyn geamul verstand iartn er nog met amfcere veilage nmwwePen mun het leven te benemen kon onaangename gevotgOn met uch brengen Daar vm de oog niet aSgeiian te lde awak over bet talen van schapen Het ipeet hem nu dat hiJ er over jpebluft ihai De vyand ziou op ttt ty hoede MJn Miaa r de man met het weacdipeaeht een donkere vlu ge snello ende ontwijken 1 onder prond che weiM be aou hem iulpen voor gteld Crob He RdIé wan di man voor hem 7iO0 was er op den tijd dat Sandiy Rwan het Grens and van KiVrtganrlem bereikt had een plan m wwrding m E n eat Hy kon toch tiljn Uuffen doen utötomen Aï Roy Mc Onltock en sjn vader niirt werd i opgehanc n zooais hu hoopte dan sou hy er teomunntie wei voor aai a dat aU voor 0oed g edwonifen wardee het lud te de natuurluke varbittennjf over vulscbe bescbuidjgvngen met alleen de toorn van den man om de vi ouw waailïu geen an der op aarde vergeleiken kan worden maar ook een iangaamie opeenbooping van tifkeer en kirenkiingen de natuur jke vu andscbap van area begtonnen in de eer bt schooljaren voortgezet m de jeugti en die nu moest worden ui t avocii tan met al de kracht van den manneiukefl leeft jd Van de zyde van Sandy iAwan waren jaJoerschbeid en mededangirag tot acher ken haat ge Toeid Hy behoorde tot hen due net tt gen hun verlies kunnen Sterke Miac had hem m de school afjptransoiltl hAV an hatt zyn gcheele JCTen bat bewust yn gebad dat alis deze jongen er met gewtnat wias hy zionder mededinifer mm gewee t ayn e uitzetting J t ke school de ploegiv ied atryd de sJ bt verdeelde gTinat van Adiora Oracie bovenal lyn iiep standvastig norsch bealu t om lyn teg enstander eens m voorul omtcbadeldk te maken qoodat hy nooit meer het hoofd op kon steken vormden m Sandy E n B oiel den grond wtaarorp m 6én nacht jïpoo te nusdaden volikomen opeehieten Ja hot nweet eindelijk uitifevochten wxittlen Iteide jonge mMU en erkendien dw fin zy wosten in hun bmmen ste of dach ten het ten mmate w t ook de opaDl floe ooratak van hyn stryd waren dat de prys van den overwiinnaar Adora Gracie nou zyn Zy dachten er met aan de dame lelve naar haar oorde a te vragen Na het tooneel m de Lo ran nud w Wenl Sandy S mi in het gezicbt gekneusd en half beneveld op i n paard geholpen raed hu n T huia omvnen daor de alecht het er op hadden gwzet om den weg af te zeten naar het Huje van Muir Geen van due wiaa noodiig Zy krunnen mogelyk myn hter Ewan helpen voor zyn Nebher Airie s silotenl Maar Sandy Hwan zyn kraehft kennend en trotsch op zyn positie ook een beetje aanigenKiedigd door hetgeen haj gebruikt bad in de verschilleode herborgen onder w eg verhief aja stem Ik kom hier rechiteitreekB van éen Schout van t Outhberthetord en ik kan u 2 g gen dat de namen van da achaoan dievwi orver een paar dagen door geheel Galloway zuilen weerklinken De fiskaal is ook gesteld o i bun vonnra En luister eena er i een aekiere looze knaap dbe spoedig iets anderb te doen za hebben in run vooravonden dan de Iwbtgelooviife dochCer van een dronken scboolmoester voor den gek te houden Br gmg een kreet van afwbuw door de enudfle Een kiopt drukkend zwu en boen kwiam Sberkie Mac vanuit de duister niB Voortscbrydende naar Sandy Hwan stond hu op korten afstand van hem en T ag hem atrak m de ooigen om hem tud t Heven mch te verdedigen Toen met het eenige wwrd eugenaarl deed hij met een slag dien tawiaadspreloeT door de deur van de smidse vliegen ra de daiister nts van den macht HÖOFIDSTUK XDC De ondergrond rm mudud Zoo was in Lowran de oorlog vertóaard I snel Aotselin tot den dood Van den iDUit van SOeiieo Mtw was bet nwrt alleen Feuilleton v riat enl r r um Miet dese g xlachten in het hoofd maak te Sandy öwan een groote bokaal ofoade w n en wia klaar extra gioot ejk iWL Toea viel hy in het bed Vtkatbes otea luorg enochtWl een boodsohap be zenJei ojmt den man ntet het we£olg eiüLht ïilasr bU het ontwaJoen hadden de braikio jo dien hy tngezwad n bad mi de gevoiifon van den sUflT van Sterke Mac hem oatjj kiUdur ffemiaakt Len hevtfe hootfidpyn een waj gune half bibtere sohaa nto en hiït Ixhanneluike py n beten hem met toe vdrier te deoJeen en ete t tegen den awtl jj h noegvaam beratLld om bnpeiUd met tdn ÜBB tot wraak tie beginnen Toen aond hU om Crob Mt Rohh Het wa ayn mester kntcAit Grieve CormoKtlt de de boodeohao ovMibratrht de bet deed aioh ma rijk afvragend wat t J n moeurter w l te leaffMi k n helA en tegen zulk een verschonpedng aU Oraö HO hed vraag mimik dat het in een bn f had g ste n Hy woa dien graan voonffcdvaeo hebben aan Orofav die miet lesea loon JDe een of aadare dturebKhe ntraak over een vroiw ainite hÜ nog al Juiat van hem gvdacht Want A dora Graci vnu tenmuiete cm der redenen van MucUe Sawly tleowwwnd b wa luim OtadertuaK wn 1 Sandy Rwan in e t Ue i kMüurtie naaat de huuiinnwr vma het noMiwe huii van het Grm and d f lereuneol tn het hakf donlwr eln een td r r OTMt e K krotam kap nweilUk te nadeti nog eiynr oqi niet te vrfutoananien Wordt vervolod