Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1920

aaBMmoTUi l 5 r Jongen hoideo te i iLBeo doM twee soUidrkanten meelv T Ii óoh niat aaOBe aeU geen Zoldardijk v R dam n Havanu arr 11 Nov te Antwerpen RoU Uo7d Buitoniorg thuisr paaa 10 Nov Oue sant Tambora ultr pas 11 Nov Ouesaant Malang uitr vertr Nov v Singapore Rindjanl rr 6 Nov v R dam to BaUvia r ifüKWSRKBN Mykt tw MhttiritvM taf HAAStSiCHT 4hMtJ 8CHKm Vaatiittende hoaatprikkalende alllnaa koMS apoadig loa door minkardt AB a il p W JÏ n metbtri bevo i aid benitI iZ B m W conform bet advies I dS l noemi t iJ del iJ k te doen ge Adverteert in dH BI UMD EN ZEEMACHT Mel groot verlat Itü dionstpUchttgea behaorondo tot hel Wijven gedeelte bij de Inlanterlo der llchllni 1920 vertrekkOl 27 Nov c k niet groot verloï ntaor I athomni vornoekt JVS te dooien dat hli onder geen 52 lhodon in aanmeriiiing wensch Hïmnbü d a s heratemnling voor de J JjTvao KooBhawfei on Fabridien op MdeMT Vifle Paairdnunaifct Oo de boden gehouden vrüfc oaardenJS wen aangevoerd cji 260 paarEfBr mui reddnllen handel Br werd tJS 2 4 i ri e van ƒ 800 f 1000 ftftuLe van ƒ 260 ƒ 800 veulena van S m van f 16 h600 werk Uitvoerconsent van kaaa De Minister van Landbouw heeft bepaald de N U M consenten zal kunnen endosseeren voor den uitvoer van 60 van de kiuu ïoanien van het ruksmerk gedurende 57 eek van 24 31 October 1920 bereid door producenten die lich achriftelijk hebben verbonden tot nakoming der hun met betrekking tot de binnenlandsche melkvoor oing opgelegde verplichtingen TOONEEL Louia Elouwmc t r Ook Prins Hendrik h eft Louil Bouwmeester een telegram van gelukwcnieh g zonden LAATSTE BKRIC HTEN BegrafenU dr A Kuypw 1 Men seint ons uit den Haag Qnder toevloed van duiienden van alle standen en maatschapelijke positie uit alle oorden des lands saamgestroomd is hedenmiddag na een door Ds Rignalda geleide rouwdienst in het sterfhuis welke onder meer werd bijgewoond door de vertegen woordigers van H M de Koningin en H i H de Koningin Moeder en door de Ministers Heemskerk en de Visser het stoffelijk overschot van Dr Kuyper op Oud Eik en Duinen ter rustplaats geleid Op de begraafplaats wachtte een groote menigte waaronder de ministers oud ministers Kamerleden van onderscheidene richtingen en vele andere autoriteiten den rouwstoet op wUrin gelyk gemeld ook vertegenwoordigers van de Koningin en de Koningin Moeder gingen Studenten van de Vrvje Universiteit droegen de lijkbaar grafwaarts Aan de groeve werd het woord gevoerd door miniatet Heemskerk namens de regeering door oud minisI ter Colijn namens het Centraal Comité der anti revolutionaire partjj door prof Woltjer als rector der Vrije Universiteit door dr K Dijk namens den Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente en door oudml nister IHenburg als huisvriend De zoon van den ontslapen staatsman Dr A Kuyper Jr dankte voor de betoonde deelneming Wegens het algemeen begrootingsdebat in de Tweede Kamer was Minister President Ruys d Beerenbrouck verhinderd de plechtigheid bij te wonen I BeatimTOld A N W B lot bostuuralid voor Zuid HWlandi van in A N W B ia iierigozen de heer A O Cwter albier Aanbesteding De N V Goudsche MacMnale Garenapinnery alhier was voor ƒ 876 minate inKhrijfster voor porc 7 bdi de openlxu e aanibestediner dtoor het Dep van KoloniSn Koloniaal EItatóissement te Aiwsterdlani TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting tot den volgenden dag Matige tijdelijk wellicht krachtige zuidelijke tot zuidwestelijke wind betrokken totzwaar bewolkt waarschijnlijk eenige reg n iets zachter Onteigenitag ulUbtééiat Statinu emplaiqenient Gouda De Ministor van Waterstaat deelt in een nota naar aanieidüng van het VersiaK over j dit wtetsontwerp mede inaake het Mations emplacement Gouda dat op de lijn Ajn rterdam Gouda tOiana reeds weder tw e tótremen in beide riohtinigen rjden en n de inricjiting van het nieuwe emiplace tBKk dtai loop van dergelijke treinen zal I Malon ADVERTENTHN De Heer en MevroQV VALCKENIKR DE ÖREEVE ROBXBOOM geven kennis van de geboorte banner dochter B664 12 JOHANNA DOROTHEAa üouda U November 1920 WaatHcbuwing De Commitearis van FKiUtie te lüibiiiK Kilt belanaihefalbonden bU horhaUng In overweBüMf bü hem inlichtinjKm in te winnm alvorens handelsrelatiee aan te glMn met A J H van de Kerkhot woager wonende Emmastraat no 1 thans l eliestraat no 54 aldaar WILT GU GENEZING SNEL EN RADICAAL van de Gebruikt dan Stfloa s Hosfipijitililettu Verkrijgbaar in buisjes van 50 Cta ANTON COOPS ta Good S H VAN IJOON te Gouda JOH SCHEEB te Haaatradit B NATZIJL ta Stohrtlk A N V ZESSEN t Sthoonbovaat M14 31 4 INFLUENZA I Heeft U een droge hoest I I Doen Uw oogea zeer als U I I er op drukt Zijn Uw ledeI I maten loom Voelt U zich I I koortsig Neem dan direct I I de Abdijsiroop te baat die I I U spoedig verlichting geI I ven kan en Uw genezing beI I spoedigen De I Abdijsiroop is het geliefkoosde huismid I del bij asthma bronchitia I influenza hooikoorta kinkII hoest slüDihoeat verwaarII kMede verkoudheid ver1 onderde hoest 60 WÊ I Prijs per flacon van ± 230 I gram ƒ 1 90 van ± 560 gram ƒ 3 60 van ± 1000 gram ƒ I Alom verkrijgbaar Ei cht roeI den band met oma handtaakeB I ning L I AKKER Rotterdam Stv MIJ Nederland Ceriam uitr pass 10 Nov Kaap Blanc ö Llsr vertr 6 Nov v Smga Kon Holl Lleyd Gaasterland arf 10 Nov v Adam te odri arr 12 Nov v B Aire t A d n Holla d Am rlk IS Eemdiik v San Francisco n Rdam vertrok 10 Nov V Newport New btdeiWM Muü idi jrarema tot seQ ras U ia lU wüfltai der stad fa lU Tooratoa UttvBflAxM wubar veel luiohtechuw nsuJH wooDit ri l in bat doolOBr eeo Mbot wnuuvp de iï 9meeii clU4 P Uiic i t i Ml nde oldaten en polifaieurentAii a ok vao huone WPieata ffe bTuik m aJatea waanioor 4 tofleo wcnlen siedood eo Terschiileiide iMlBw tat M t het uitaediten wi oacrewttnach to eHementeti SAt mea WaehtLa rmnl en êAU orfcwtirouwlmrMi wraoYlea ontwiaoeati Bat Wkenar Jounul wiUiMert een deeree iiw arln wonh cexAsd dat de tkUuvM KiroDdwet U 0 it ari1k maaJot t t een fed ra t ff ei staat o © 10 November in iv ridiiff trvedt De No ÉooaJe Rduul hield ila cemte attüw n hiedd aioh bexiv met de aunenBitelliofT van het besHiur W UUrahaer wwrd ffeboxen tot Zooala ft ni dd wwaocht de Ooatenriikoebft reffieeiriiw mxnden toetn ten in den V oata abon9 UioMé mre ent van den ZnMiAnKhMi boodxnuul oodermxff Uerointr nt den m cretuuik8 enemaJ Oibmiunond diq bev tiBend aabwöordd Dte WfüaJtknc is diu w koad ajk wx kend BUltENLANDSCH NIEUWS ENGELAND VnaiwteUJke Wioieiiiadac hieiUben de ndeuwo xemeentenaden in Engcdand hom mayors hurgeniie AtMas voor het jaar 1920 21 elBjeKn De uiiadag is dat inen daar te lande nj drie VTOUwelijik e bfliripeniie aters tflit te weten te Stalybridse WoWtoii au Hemton De faurere ee terf 3 van StOlybrtdve wa reeds ws Men Jaév t eitioenudi ott 3 thana herlcDsen AMBItrKA M 3i0ama wemit genueld Het kust vaartuigr Ba aie van Pwert BeMe naar het eollalid Leyite is naoj men vreeet in den werveOatttxiffn vaü 3 dexer jremalkt Ef la tf eild dait van de otyvaremden 48 ttijffi oraeekonien en aleehjl 16 RKsjeid iti de otietonk van Iwt vrichtlKivCD Ei MAmdo h eft naar uit New York wioartft BCdnd een ontsflofffiog piaats f eOhad Eïr wtoMden dri menaciien vemust cht i n er K amuid Na de oivladoflIiD w Td het sohiip dat in braad was gwioigten naar bot midden ven de rivier fpe eeipt SpoeidSf stond bet in lichte laaie BINNENLANP De AriMdswet Sn vea Biid met een aan i mdigde prviaveirtiooBimg van alle smidsw rk waar o de smeden op de Ntaord Vehiwe door de innroenrlng d€ff 46 uri fe arbeidavpoeSt gediKtDniffan zün wordt m ldt de JOeb aldaar zleor nnait óv rwogiaa de stichtuiK eener co p iratieve tnederü 1 va pa r üenBKMideira v ridiaarden mch reédiB Mreid nwde t wenton Nad AannAmivaband TV Amstardam aal op 23 24 en 25 deler het Jfi Jari bestaan van den Nederlandaichien AanntemiemAiond feeateluk wwden gevi oxL 0 p den 248ten wordt het hooftllbeetmir va den bond door het e noeenfaebeatuur van Amnsteridam ten stodhuixe oofcraogiaib Invaliditeitswet Op 1 OrtolMW j l büdroi het totaal aantal verplicht perzekpirtlen krachtens de htvöHditeUsVet iti de vermïhlllonae Raden van Arb i ï 1 S72 B03 Steenkolen van Duitschland Met initaiiK vain hwien zal tot niuler ordor ap werkdagen nog een wtra trfnn loopcn ovor Emmerik on Rentoreii nuar Hfittcffdani reijt noord TWEEDE KAMER Vergadering van Donderdag 11 Nov Na eenige regeling van werkzaamheden wordt besloten om Dinsdag en Donderdag a s avondvergaderingen te hoaden ter behandeling van de Landbouwbegreoting met de interpellatie en de motie Kolthek i x het ontzag vkn drie ambtenaren bij het VetbuwaU Komt aan de orde de Staatsbegrooting 1921 Algemeene beschouwingen De Vd o re it ter stelt voor hij deze beschonwingen te behandelen het regeeringsb eid betreffende de duurte da zuivelproductie de suikerbéweging en de l andstof fen voorziening en om de buitealandsche politiek en den Volkenbond te behandelen bti Hoofdstuk lil E n voorstel Teenstra om d detailbespreking by Hoofdstuk X te doen plaats vinden wordt aangeuomen Eerste spreker Is de he r Schaper s d a p Deze meent dat er b de regeerinf een geprikkelde stemming bestaat en vindt dat E j aan zelfingenomenheid lydt De Itegcerlng behoeft niet ongerust te zün zy zit vaat en heeft behalve rechts ook links steun Bü de Antirevolutiewet de Poststaking de Gemeeate financiën de DUurtewet en de Huurwetten vindt de Rogeering Hoks zoowel als rechts haar steun Alles concentreert zich tegen de opdringende arbeidersklasse waartegen in den boezem der bourgeoisie een verbitterden haat bestaat De intelleetueele benijden de arbeiders omdat zü zoo veel hebben bereikt Hen verwijt den artwiders atbeidsschuw heid en verkwisting en maakt daar glossen op Als er iets van waar is is het de ehuld van het kapitalistische stelsel want nicht om in weelde te baden is een kapltaUstische eigenschapDe spreker zegt voorts het toe te jui dien dat de vr zinnigen zich weer gaan vereenigen en bespreekt de houdingen der heerni Treub Braat Teanatra en Mar chant Vryzinnigen zijn in den grond der taak toch alle ondemocratisch De rechterz de is de reactie en het conservatisme Spr Verheugd er zich echter over dat met name d KatüoUeke fgavaaiyllfcden hoe langer hóe minder de meening hunner kiezers vertegenwoordigen Spr verdedigt het socialistisch stelsel van deze Regeeriag is op dat punt natuürlük niets te verwachten Het financieel beleid der regeering is byzonder slecht In niinister De Vries heeft spr geen vertrouwen minister Aalberse staat onder curateele van minister van Usselsteijn en doét veel te veel concessies inzake den 8uren dag Spr dringt aan op een meer lagnjpende grondweiaherziening dan de staatacommiasie vooratelt De spreker wordt herhaalde malen geïnterrumpeerd De heer Braat pi p houdt weer een red oering die zeer veel gelach verwekt Hy zegt dat de minister van Financiën mag bleven Gelach Maar de iiociale wetgevihg en de achturendag hebben spr s sympathie niet Deze achturendag werkt belemmerend op de prodMctie en werkt fltagneerend waardoMde prjjjen stggeji De ministor van Landbouw heeft nog nooit iets voor den Landbouw gedaan Het volk is tegen het socialisme en dus tegen alle sociale maatregden Gelach De achturendag is een gat in het kleed dat deze Regeering moest sieren Gelach Onder voortdurend gelach der Kamer zet apr zijn rede voort Hy betoogt dat de arbeiders den oorlog zijn begonnen en hebben doorgezet en toen de kapitalisten er geen geld meer voor wilden geven hebben zij dwangleeningen gesloten Het platteland heeft altijd de stedelingen mt den nood gered en het platteland is de redder van Ne lerland De regeering moet voor goede vaarten trams sporen en markten zorgen Vooral zorge zü voor kunstmest Zü stake de sociale wetgeving die ons den afgrond tegemoet brengt Wat de fuffieplahnen betreft spr weet niet wat fusie is gelach Wat hij doen moet weet hij wel De heer Treub e b meent dat de tegenwoordige partij groepeering moet plaats maken voor een scheiding tu sschen hen die de gemeenachapsheerschappü voorstaan en hen die persoonlijke vrijheid willen hooghouden De Kegeering heeft met altfes gedaan om de piJsitic vscii Nederland op de we reldmarkt te handhaven Minister Aalberse moet meer overleg plegen met zijn ambtgen€ t van Landbouw en hij ha l den 8urcndag rtiet móeten invoeren zonder rekening te houden met groote economische belangen Het financieel beleid ia niet te roemep Echter ligt de schuld met steeds bij minièöfer Ut Vries doeh ook by andere ministers en de Kamer De heer Marchant vA verwyt mini èj t Vries gebrek aan initiatief een weifeicwe houdihg te veel toegeven aan de tnilittiire eischen het toestaan van te groete uitbreiding van het ambtenarencorps Spr wil een permanente commissie van toezicht op de Departements uirtgaven Dit christolijk kabinet wordt reactionair omdat het by gebrek aan gelegenheid om tin chriAeliHtheidi te toonen te veel werk maakt van revolutiebestrijding By de JAvondzitting komen aan de orde de Huur en Woonwetten Voortgezet wordt de behandeling van VI van art 1 betreffende art 8 der wet met de bybehoorende amendementen A Staalman Schaper en Van Rappard De minister van Justitie de heer Heemskerk heeft tegen het gewyzigde amendement van Raifpard geen bezwaar Het batreft huieon verhuurd na 1 Januari 1916 waarin belangryke veranderingen en verbeteringen zyn aangebracht Het is gemotiveerd dat daarmede rekefting wordt gehouden bij de vaststelling van den huurprijs welke daarom boven 50 Van de normale huurwaarde van 1 Januari 1916 mag gaan De heer De Monté Verloren a r merkt namens de Commissie van Rapporteurs op da h i de geheele zaak geheel wordt beheerscht dqor den aanvang van het amendementvan Rappard dat de huurcommiasie geleideiyke huUt erhoogingen toestaat totdat een bfllyke opbrei st van de woning wordt verkregen Met deze opvatting is de commissie eenstemmig voor het amendement De stemming over de amendementen zal Dinsdag ongeveer 2 uur plaats hebban By de verdere artikel sgewy ze behandeling licht de heer SnoeekHenkemans c h nog een amendement toe om buiten de Huurcommisaiewet te laten de woningen waarvoor de bouwvergunning is verleend na 31 December 1919 dit ter aanmoediging van den eigenbouw Mr Aalberse heeft hiertegen geen bezwaar Dinsdag wordt er gestemd Een amendement Schaper tot invoeging van een nieuw artikel X om te bepalen dat de kantonrechter de huurcommiaaie zal hooren wordt door deh minister overgenomen Wtmingnoodwet Over het wetsontwerp tot aanvulling van de wontngnoodwet worden geen algemeene beschouvringen gehouden By de artikclsgewüze behandeling worden verschillende amendementen ingediend De heer Staalman midd p licht een amendem t toe dat bedoelt een rem te zyn tegen al te grooten willekeur De heer Kuiper r k verdedigt een amendement om tevens een waarborg te scheppen door beroep op den minister van Arbeid open te stellen en tevens zyn hiermede verband houdend amendement om den lujce bouw tegen te gaan De heer Schaper s d a p verdedigt een subamendement op dit laatste amendement om te bepalen dat ingeval B en W vergunning verleenen drie of meer meerderjarige ingezetenen van deze beslissing by den minister van Arbeid in beroep kunnen komen De minister van Arbeid de heer Aalberse heeft tegen het eerste amende mentKutper inzake beroep op de beslissing van B en W by den minister geen bezwaar Het amendement Staalman ia overtM dig Het tweede amendement Kuiper ontmoet by spr geen bezwaar hy laat de beslissing aan de Kamer Het subamende ment Schaper lou tot belangryke vertraging aanleiding geven De heer v Beresteyn v d dient nog een amendement in om aan de bezwaren van het rcgeeringsartikel tegemoet te komen dat de minister van Arbeid Mr Aalberse ovemeemt De stemmingen hebben Dinsdag pl ts Het wetsontwerp tot nadere wHpigiflgvan de Woningwet wordt z h st goedgekeurd GEMENGDE BERICHTKN va het haftegbedryf Mien meldit uót Vlaardinigen aan de M sb Ia de viasoherypflaataen is een er isti e iloonatryd ontstaan dn hot tourpers en kniiensbedryf Wleigiens weftelytke i xgaande béperjdne van den arbeidsduur ie de vaabgestrfde looreregeJing voor werttiaeden in het haringpaklbersbedryf welkie ioonr regeiinig wb eangewan tueschwn de verie miffyig van haringihand al aren en de harin gihanddairein en de weridliedemoaigianinatdes vervallen Thans wiordl door de werkmemierB geoiechA e en nadeo vast te 9ti lilen uurloon De Mierkig Vflip wwmechten echter vaat te houden aan s taiklloo i In Schevenrinigian weigerden de arbeideo a Miaamdag Jl s avonds noa uur arboid te verrichten HSerep zyn deze wieirflolieden uitgiefilotan De e uitoliuitang omvat 80 man DUIM appdal Een bewNxmster van de Boortlandlaan te Delft bocht gsateren van en looopman die ang s de deur Mep een Htectoliiter appeils voor ƒ 22 TO Die hoevwaheid die zy in een mond varpakit kreeg kiwEm haar Wel wat wednig voor en b j naweiging bieek dfe mand slechte 22 K G appeils t bevatten De koopmmn w inmnddelfi met hieft geld verdiwtenen Een raimp raorkonndti Xfe ederentï in welke s tnaehts van Dwrdreoht imar Rotterdam iFeiienoord venttire kit pias erde omstreeüos 2 uur g istemaclvt het rangjeertemneaai te Uselmonde toen het dla r djemstdoende parsoneefl Ibemertnte dat er ongeveer mjdden in dem trein iete haperde OmmiiddieUyk word de maobiinist giewaarbciHuwd en dezen jyeüukte het den tTean tot sidstaiwï te br enwen nog juist v66r de brui over het Mialletjiat Wat Me k ap een der wagens beladen met z gji lang yaer was de ladinig dwars ta m i tie sfcaan eo by het afuoeiken van de lyn bQekem verschendene sedn en telegcraafipalen door bat ver buiten d wiajronibreedte uitstekende y er te zijiri ontredhierd M n beigryipt dat wanneer deze trein over de Miall ögatibrug aou zijin giereden de igevoligiem aan matsrieele en zeer zeteeor ook per oonilyloe onglelujkken mwealyk zoudein zym be owepsien geweest in veriiand met een zoo aoed aibï zlelkter onttstaan detpaUlememt De nifbdultliuc in de brtuwbediflven I Landoli k Federatie van Bonwv iJuirI oid€T s in NederlanH heoft aan pii oiitr iU n lÏJiad voor de Bin vvakkeji gevraaj d poedig een pokrferentie tnhHclion vertegemwoordigerB van de peeinUniCteerde werkgevernen workneiner 4otfganLH ies bijeen te roepen iluir uit de rijtorn der oFTiciwle statistiek Mi gohldken is dal dw werkclijko wnardo va hot n irlnonn K laald iJit Incl va s eon tjfir fi nU Ti van overeenKteinmin bij ile liW imÜKinK der houwMikiiit lniting RKCHTZAKE N Brandstichting te Niewwerkerk a d IJ I e iiiH lilbaiik te Rotterdam heeiït gieU ren iKüïiandeld de zaak tegen de 4 6jiirige T M tuinder te NieuwerkerK aan den l Is el Deze bekende op la Scfi mljer het hem toebehoorende en door lieni en aijn gezin bewoonde huifl te Nieuwerkerk llan den IJafiei opzetttdijk in uil brand te hebimi gestoken LHil die doer Rchuldeiöfhers veo volgd v nH geworden wo ten einde raad gowe t eii htul ten laatste besloten zich geld te verschaffen door zijn hiÜB en liuiBTaa i in lirand to steken liet huis vvas n m voor f 3000 verzt ikerd gowleet hij de OnderlinKö Bradildlwaarborgniaatticliappiu firuï Koring Boeken te AmKU rdam ettM huisraad bij dezelfde in Uehftppij voor f 1500 i tinük mf vmde van de pelegenlieid dat zijn vrouw gn kinderen niet aanwezig warpn had hïj op 15 Sentemhor wTi brandende kaars in een bedstede geplaatst en een stroomatras om dflZP hoen geschikt Toen hij het uur hoordió knetteren wa bekt den hewonea van het eenige huis dat in de ivvbijiieid stond den veehouder Ij Markus gaan waarschuwen Omdat al spoedig aan het liehtj was g l omffli dat de brand opzettelijk gesl clit wus heeft de vwzekerlngBinaatsohappi de assurojiUepenningen niet uitgiekL erd en is hfk aangehouden Pn nnar h t Huis van Bewaring in Rotterdftm ovwgebracht H t O M waargenomen door mr Wijnveltlt nam in aanmerking dat bekl 3 i nHtig bekend sloml zooals blijkt lïit wn Bchrifteliike verklaring viin doffi bnttgetnewter van Nieuwerkerk iian den l f el en aoor wanhoop Int zijn daad gedreven is Tor zake V UI brandsUühting oisehte O M één nr en zr maanden gevanfjenlBfitrat Mr Ci J H Kuyk voerde ter ver Uvliging aan dat er elgpniijk gaen trevaar vortrijelendende pweeelein nestuan heeft zooaU bekl is ten laste gelogd Er stond imniors slecTite één hnis in de natiijheid vah dat van bekl het hiiU var Markiwï en zooals gebleken is dreef de wind vlammen en vonken juist naar den andere kant Buitendien bracht jfleitei imar voren dat belil in een volstrekt overspaniwfi toestand gehandefld heeft en den braüd zoo onhandig heeft voorbereid dat alle aans op uitkeering van de verzekeringsHora reeds vooraf was uitgealoten De verdediger meende dat deze b Al wel voor ecii voorwaardelijke Voroordetding in aanmerking zou kunnen komrn liet O M hocit verder vóÓr do sfhorsing gefidscht tegen L S niet verschenen wegens wederhpannigheid te Oouda oem maand gevangenisstraf WedoravMiBtohAL Dr Arrond Rechtbank te Rotterdam veroordeelde giMtereai P de K alhier bi verstek tot G woken govangonisetraf Htiicvrafebneok Db Keclitbank te Rotterdam veroordoelde P r K 20 jaar en A J P Ji li i jaar beiden boomkwoeker te Boskoop weg n huisvredebreuk cti vernlehng den oerste tot f r 0 boete subs 20 dagen hechtenis den tweede tot f 60 l oet s iibn 20 dagen hechtenis en betaling van f25 Hcliadevergoeding kantongerecht gouda Uitspraken van 10 November 1920 Wegen openbare dronkenschap C D te Gouderak ƒ 9 d h A d H te Gouda ƒ 8 8 12 d h J V d H te Waddmxveen ƒ 6 8 9 d h J S te Gouda ƒ 3 s 6 d h A V W te Boskoop ƒ 8 s 12 d b J B id ƒ 6 s 5 d h C v d H ld ƒ 6 s 9 d h i M H id ƒ 6 s 6 d h Wegens strooperü W O te Gouderak ƒ 6 8 6 d h Wegens vaischen naam opgeven C A I B z V w ƒ 26 s 20 d h Wegens vee laten loopen in weiland P O en C J B beiden te Zegwaard ieder ƒ 10 s 10 d h Wegens op hooiland loopen J W en M P ƒ 2 8 2 d h W B ƒ 2 s 2 w tuchtsch P K J M A H P A B A J J S M M S C A K B K P L H J K J F J T A H allen te Gouda W v L te Nieuwveen W K te Hekendorp J v d D E W F A J G L B R B v d S en J J N te Gouda ieder ƒ 2 s 2 d h Wegens drankwetovertreding S V te Reeuwuk ƒ 16 s 10 d h Wegens A P V Gouda en opgeven vaischen naam K R te Nieuwerkerk ƒ 2 s 2 d h en ƒ 20 s 20 d h Wegens A P V Gouda A de J te Gouda ƒ 2 s 2 d h R H te id ƒ 3 s 3 d h C R te Bergambacht ƒ 10 s 10 d h W M E te Gouda ƒ 2 s 2 d h h N H L de G en B C V allen te Gouda ieder ƒ 3 s 3 d h Wegens overtreding Spoorwegwet C S te Gouda ƒ 1 s 1 d h A J B te ld ƒ 5 s 6 d h A H W v t H en A P B beiden te Gouda ieder ƒ 1 s 1 d h Wegens overtreding A P V Waddmxveen veenJ v d B te Waddinjcveen ƒ 1 s 1 d h Wegens overtreding Motor en Rijwielwet C J G te Woerden ƒ 6 s 5 d h A S te Rotterdam ƒ 6 s 3 d h W d H te Gouda ƒ 3 s 3 d h J M H N te id ƒ 5 s 6 d h M A K te id ƒ 40 s 20 d h C V te Beeuwük H H en C H te Waddmxveen T V E te Boskoop G B en IJ N te Waddinxveen A v Z te Stompwük J H E V D I B en en A H v d B te Bleiswijk H J te Gmneken L B te Bleiswuk J H M K J A V Z en J P den H te Gouda J de J te Moordrecht J J de G en Z W W v H te Gouda N P de Z en W H A te Waddmxveen F H te Moercapelle M B te Zevenhuizen D B te I euwyk L S te Uithoorn ieder ƒ 4 s 4 d h Wegens overtreding Visscherijwet H H en J H te Gouda ieder ƒ 6 s 6 d h H M J M de H G de L allen te Rotterdam K F H J V d B en B V allen te Gouda ieder ƒ 2 s 2 d h H J S te sHa ge ƒ 1 8 1 d P L H en D S te Gouda ieder ƒ 10 s 10 d h Wegens overtreding verordening Reeuwijk W J H en Th Z te Rotterdam ƒ 0 60 s 1 d h MARKTBERICHTEN Coët raticTC THiaiersTcraeniglnK Goada n Omatreken Groenten v ilinK Veiling van 12 Nov 1920 Uien ƒ 4 6 40 Kroten ƒ 1 3 90 Spruiten Ic soort ƒ 23 30 id 2e soort ƒ 6 14 Witlof Ie soort ƒ 60 56 id 2e soort ƒ 26 26 Knolrapen ƒ 1 70 3 20 per 100 K G Andijvie Ie soort ƒ 1 60 4 50 id 2e soort ƒ 0 10 0 40 Boerekoot ƒ 1 2 60 groene Savoye Kool ƒ 1 30 6 60 gele id id ƒ 1 30 10 90 Roode Kool ƒ 0 60 3 90 Witte Kool ƒ 1 10 6 10 per 100 stuks Krotenƒ1 ƒ 3 90 Selderie ƒ 0 50 2 80 Prei ƒ 0 10 1 80 Peterselie ƒ 2 4 Peen ƒ 2 10 9 20 per 100 bos CodperatiieiK Vledldnigisrvweenifoinff Oujde WBJtar eo Oms43reken Veilingsbaricht van 11 Nov 1920 Bismarck Ie art f 28 30 diem 2e srt f 16 17 Oooda rtnetten f 14 33 Zoete Oamoagme ƒ 22 4 ArmB aid ƒ 29 30 Winteriannen 17 60 26 Savoye Icool f 3 40 W tt fcooK f 3 aUe mt 100 K G FINANCIBELE BERICHTEN WISSELKOERSEN OffielMle noteering te Amaterdsm 11 Nov 1920 10 Nov U Nov Londen 11 34 11 33U Boriöna SBÜ 3 82 4 PwUb 19 42 4 19 36 Btassel 20 0 20 66 ZMtserliutd 51 42 4 51 40 Women 0 92 4 0 92 4 Kii peiA a n 44 20 44 26 StockhoJm 63 16 8 26 Cbrtetiaiiia 44 20 44 2S Now Yorlc S 26 S S5U 8 36K Slotkocrssn van hedan nog niet ontvangan a STADSNISUW8 GOUDA 12 November 1920 Gemntit nukd van Gouda 0e Raad deiserr gwneenl is büeenccrnplan tleg i WnsdaK 16 NovomJw 1920 drea uamiiddlaïB lü uur ter l l uid ling van de volgende punten Hert voonallol tot benoeniiw van een oaderwijneires an de 2e BuxigiarachM voor Jongiens Het voorsten tot heuywoimg van oen ttjMük leeraar im het Duitsch aan den Haadolscursus vacature D G Nooffdük Het wwrsteJ tot l enoemjin r van een Regenjtas voor het Vtereenisri Wleee en AuleanoesewerBihuiB vnofttore Mevrouw B A Sipruüt an Galen Het voonstea teraake jnvoerinig van ge orgianiseerd overlees Met voorstel betreffende de schoolUi diervoeding Het voorstel tot hennieuwidie bebaad lof van de coralbriiaatie van Mv n en nurictmeestejTBchap Het voorsrtM betreOande de mmkolJa ting He voorstee tot vedhooffiiw van de t gv eding voor den tandarts bedaat met dl t nd hee lkundi0e beltandeUng van aduol gaande ksnderen He voorstel temzlalae de saJarisrefeglii val het peo soneel der AivonidBchool veoi Affnlhachtsl ieden en van den HandeUcurau Het voorated tot aanlkoap van een wmiig voor den badmeester van het VoUmen Sohoolhad no 424 113 mot aanvullilw voonatel Hbt voorstteil tot voorloopiflfe vaatatellaiig der Gemeentörekeaianig over 1919 Hiet voorstel naair aanüerding van het verwokschrift van Bd Afitheuinifi tot bebouwang van geroaJeerden afrond der glemeente Het voorsteJ tot pualanflr van rond in het Van Serpen Uaendooraiponk met J R C A Wolff Het vioorsfrol tot veriiuua van de Hofsteile Bnirgnrjiet met lanid aan de Handelflondemiemans Ag uUuia Het voorstirf tot ondertiandsche Varien g mg van d en pechttermljn voor toWieffflng op het Amsterdamsche en GoudBc e Bïipad Het voors eü tot aanaohaffiiiff van tme traneformatwren ten dienste der UcSttfïibtrieken Het vKKKTstel tot onlbewoodbaarverkflariiit van éendae woningrem aan de Biooingaardstraat en verder voorfloomoftde aaJtón Venuteksdiiift VA Anthalunis bebcuiritw genioleer en gmod Naar aanileidlijiig van een aan den Raad eiucht schaijven van ïü AnAiheuni kunstaard ew erkfiaba ikiant alhier waarbij dfffl ten behoeve van de weabouwinig na liiae aan de Vest geTaglon perceelen Mulnal belk nd Sectie D nos 1266 en 18 in beöchii klkin veraoek over den eru léen g ond dier giemöonte Sectie D no 2 16 Toorz oover deze zieh tufischen da voomwlde percefllen bevindt deelon B en W made dat soo mun hu de Qonunisiaie van bjjBtand UI het beheer der gemeeotewvilcea als bü hen efeiaige hedenllging bestaat t g en het voldoen aan den wensch van adrtarant daar alleen hii hdsng heeft bU M m het bedoeld gedeelte van don gerioleeiden grond aarawezjg riooj De Oommisoie voornoemd adiviseent het strookje gnmd ter oppervlakte van ongeveer 30 M2 aan adlressant in erfpaoht af te staan te en een canjom van ƒ 0 50 per Ma waarmede B en W aidi eveneana kunnen vareenigaii B en W geven fen Raad in orerwejim aan het veraoek van adj esaant 6e voidoeii door hem den gierjofleorden girond Seetta Il no 2616 ter oppejrvlaikltK van ongeveer 30 M 2 in erfipaoht af te ataan tegen een clinon van ƒ 0 60 peir M2 inslaande 1 December a fl onder de gebruikelijke blaarden en vewior onder beding dit adressant zal gedogen dat de Gemeente ten illen tijde toegiang heeft tot het riooU aoader te dier zake tot eenige schadevergMding verplicht te aijn WeitinK badnuwater VoUia n StttfeOt eet voorstel van B en W dd U Ma j 1 no 113 betreffende den aannooB V het perceel kadaotraail bolaond Sectie B m 1 U4 eueffen acater de Vjschmarlct kiluier werd in de naadavengiadlenjw van 2 öaotember dHaw aanyrenoudeu aaourezien met op voldoende wwze bleelc of de voonpeaömen aanuoop van het oerceeL ten BBut dit te bestenunan aia wionpnjr voor den humidester van het lolias ea B en W heblien inimiddela het tdsWlilk advi s der Oonuiiiaaie iurownalBIdese loan zich met bet door B en WplM dane voorstal vereenigen B en W vrasen daarom thoiil dan Sa opmeuw maciitiging net voormelde pewlWi thans aigondum jan M C en P C W Baloeer beiden wonende alhier voor da o meeoCe aan te looopen voor een soa w ƒ 4000 met booaliao dat diae WO aal bestemd zun voor den Badnweoter taa het Volksen Schoolhod der Gemeente aan dte Qroenendaal en dat de kooosom n xnkosten nuUen worden bataajd ott d beerootLogeaioat waaruit de en morden volduu B i n ng tüdkWk Milnr In kat MU aan den HaMdelanonwa Ter oBmvullinir van de vacature dl ontstaan door bet aan den tow 0 1 NoordUk leeraar in de Duift Ml S den ttmdolscuinna allijer v orleeod aarlU ontakw met inKBUK van 1 J orden door B en W voomrediM L O van Düfc HooM dor O L SdHl DO 8 j 2 A VennU omfcrwfiaer a Ki inrr hK e Had Heav Gamemte I In da gisteravond gehoudon venradoring viaa het KiaacoUege dor Ned Hervormde Gemeente werden lot ouderling horkoien de heeren P Blamr W Blommandsal G W van Drïoat en F Iluinotrat Tot dialoetfen werden heriaoaeo de haeren G G 1 Bït J A van E M A Vonneü en G J nn Wiigeidtn vooa da iUm vaai Tot pennlngmeestn weed heriiDlen de heer D BiHama In de vacature German 1 w rd ekoion de heer C v d Groef BOSKOOP De heer J D A SneoD directeur der meente bodrijvon alhier staat sla no 1 op de voordracht voor de benoenuog van diirectcur der Uoht en woterbedriiven te VJaardlmiten llot oudoiliingen in de G reloraneerde 1 Keit ajn gekozen de heeren C van Heeeen en J van Wlitten on tot duakeoon de beeron J Horteoams on F N floer GOUDERAK Hedenmorgen had de arbeider Verwerda weriLZaam op de scueeuswerf der firma üalutor voorheen Ueor IXuiveodilit het I oiigeink boven van den steLger te vallen Hu kwam in die üeal terechit wat voor bem een geiuk was VMas hu op den grond 1 gevallen dan zou hii er voordottor aieoh ter aan toe zUn eoweeat Vu koa lui on gedeerd naar hnis gaan on nun natte pai Benoeming Pe heer J Hasper hoofdcommiesredac IMr ter gemeente secretarie alhier is door den Minister van Koloniën ter beschikking piteld van den Gouverneur Generaal van IMerlandsch lndië teneinde daar te lande te worden benoemd tot commies redacteur Mt den titel van adjunct referendaris aan m der departementen Ned L H Gemewte dl F G Ho SPOTS te Feiienoord heeft kt beroep naar de Ned Horv Gemeeiw ar aaaaonomeo Baan verwiaaelcn voor een dgoog I Guatereoavond hield de Usciub J eUael aihior haar gewone ja irvergadeI ring De paniungaineaater bracat veralajl 1 uit en hieruit bleek dat aan vrijwillige btidragen werd ontvanflon ƒ 49 5U batw saldo vong jaar ƒ 155 JC contrduttte t ilM tl e udltffaven hebben bedaa en f 6 6 zoodat thans m kia 3 is ƒ 209 4 De comnusaie tot nazien der boeken adviseerde totgocdiieunntft Tot bestuuraleden werdendieiuozen de heeren D C KJisheraen enF van Vliet In de plaat van den heer D 1 Rjook die wegeoa vertrek uit de gemeente I bad bedankt werd gekozen de heer T VerI loaadlk Uii de verlobmir werd die eerete I iprus giewonnion door T Verkaaik 2e pr J üpoormalcer 3e pr D Rook 4e Pr D Verstoet Ltan be pr J Kjooü 6e pr A II lJv ogroen 7e pr N Kool I I In de comnuissie van bijstand wecden herlaozon de heeren J Veratoap P Hal tiog J Koou P Blanken F van Dam J P den Ouden I De voomibter aLoot de vergadering met I leen opwekking aan aile een volgende keer I Uog oen lid mede te brengen opdat dan I de opkKnnat beter zou atjn dan nu HAASTRECHT I GoBteravond venaiaderde de Haastrecht I Boh Usclub onder voornltUersciuio van 1I dfen heer U Keoeman l oor Uen secretarisoen lieer J luia werden de nooojeo geleien en et Jaarverslag uii tgoütracoA 1 ile heer a ivluunuig bracnt verslag uitover de financiën Uo het einde van hetaligeloopen Ooeaiaar wias er een saldo vao ƒ ti £i t welk wierd nagiezien en m ordebevonden I e voorzitter dankte boide heeren voor de uitfoehracJite veraiagen Hot bestuureieden wenden herlaozon de heeren Uir Kolenlöraoder A Bakker J Btika W Eegdlenian en llh Ra atelaBd v arvan alle aaniweaigien de herbenoenulMr aannamen Aangenomen werd oen bestuuravooratel om ofi vergunnang m de listent de laten vervallen en verlof aan te vragen AanxdMuden A W V d B schdder wonende te Rotturdani ia alhier aan nhouden aaoireaien hy was gesignaleerd m het Algemeen PgUtiablad tot het ondomaao van 10 daden beditania M h naar bet Huia van Benaring te Rotterdam overgebracht Bu de rondivraag bracht de heer van Diest den toestand van de jsbaan ter sprake Vele leden deden hun instommmg met dezen klacht hooren Er is ammo voor betere uagelegwnlheid maar oen betere toe tand ia voor de vereeniiemg een aanhoudende zong van al de laren dat de Uouge Boezem is drooiOgelegd Een vooretei om weer liaar het tgjn I Doove Gat terug te gaan werd door het bestuur ontraden BUIart en Kaartoonmo ita Ona GaoMWi Bot uajait en kaartconcoora voor da leden dar Sociëteit Uns Genoegien dat iotereilaTond ita de aroote societeitaiaal ie beêmdind hoeft i m groote beianir teUing mogen verheugen Br waren Veel rkelnomocs en or ward met veel anini geSMdd Op den laten avond ain de oriizen beataande uit zeer fraaie zuiveren en kriatal oiet zjilver Spomonteerde voorwerpen door den vooTMttor der Sociëteit den heer H KnittA met een kort opgewolct apeechje uitgereikt waaibjj ook dank word gebmcht aan de bajartcluh Ter Qouw dlie loor dJt concours haar Mjarta ter beechikluv bad gaat d De uitalag van het concours was aldus Biljarten Ie wüa Ie kl D de Joili immia la M A J Schilt la proa 2a U L IMibits preraüa 2e U C Siert Potspel Prüs C Bacheia premie D BoruemaEu Kaarten ÏHia P Vardooid premie AOata Hklihrwet Aintemeeatw en Wethoodera brengen tar kennis dat sü vorgunniag hebiban verttaad aSK U A Jannors te Gouda ea Mine lachtverkrugendon tot het olaatsan van em nieuwen stoomketel in een daarvoor ta houwen ketalhuls bij ziioe otoom waachm atriikinRchtiiMr in het perceel Ktarwe Osloot No 110 Ben vooretel van het bestuur om nog I teonige verbetering aan te brengen op de I bestaande gelegenheid werd aangenomen I Met de Poldar lail daar over worden onI derhandeld Ben vooiBtel van den heer C BaWKler om contributie te vertioogm mot f 0 50 1 werd aangenomen I De heer Beukers stelde voor dit met terugwerkende kracht te doen nlaals hebben n voorstel werd verwoCTJen Besloten word ter gelegener tiid een collecte te doen bd de leden voor sloun der kas 1 Een voorstel met collecteeren te bogin en in de vorgaderio r word nfi et anngeDomen Een coranussie bestaand uit 6 leden ward door den voorzitter u de leden benoemd met den heer WV StUnis als beI stuurslid en Swder De gewone verloting van wild had daarop plaatl De prüifen werden behaald door de heeren W Stijnis haas J GraTOtaid en Th Hooft twee eendon en 1 Verboom I een eend vogel Daarna was er nriiahiliarten om een paar eendvogela OUDEWATBR Wkiensdagavooè had alhier in tCaf jle Roos vanwege de Burger en Boeienaocieteit een kaartconcoura plaats De prilten worden door de volgiende haeren nnnen G van Schaak C Vreoswilt Joh van dor Sluös B van der Maas J van Zuiilen W Sipruit W Rave en Obr van Leun Br waren 52 deelnenioia A Zondngmiddait zal de Vootbalclnb jWida te Oudewater een df ieT tegen de Vteeewiikache VoattialcUib Vreeewük L SCHEEPVAARTBERlCHTm Kütnig Scfeniw lueemaeatar en Wetboudens gezien 67 dor Ataemoon PoütieverordeoJng n daia Gtmaonte vaatgeateld den len M 1906 w ateeknuUiad den 22en Juni dHlaamolaenda brengen ter kennia van b lind i on HuMltnetaior dlit oo Za tadag d 13 Novombor 1920 dea nOTIMS ten 10 UK op hst plain achOor hot Whadgahouw zal worden ovonreiman tot da algemeene keurimr hunaar rij en voer on aiUleode die naloouring der op dnt aUUif voAuurde of in gohruilc dej martoiaan plaati hebben op Zrteidag d 20 November d raaaro4g do tar tlMer on an piaataa Oouda a WIW Blo ooop V i VRIJDAG 11 NOVBHBBR Ma m D0K1 BRDXa U NOVgMMR In dt hoofdrol HARRT HOUDINI t wmlti grotUte rwMrmi n laf f piei i usiio Eindelijk glft onden pr ATTBNTMI V p M Balaefd laodig Ik alle Inwosan vaa Ooii M on aaM aaa bawak ta bnifaa aa VlaaaeUuHimrtl H loH n orciMfcm dat Iwt av U at ft aakrijt 1M katVlaaaeh wat ik varkoop ab luut van aaiata kwalllalt vat vaa la UAPPEN par ona 0 86 an ƒ 0 aO I BOUiACC T 4 MB Mr I a f U PRIMA GEHAKT f 0 1 ROSBIBF jU KIBLAPPEN l OaSDNRAAS fUtf RIBSrrUK ƒ 1 10 I FIJNE BIEFSTUK ul M VER ZUL ♦ KLKIWKQ 3e TKLWOOM y BOTU VISSCHERSDIJK 89 N00RPBUAK91 ROTTERPAM In alle moderne Ideuren voorradig VELOURS DE LAINE TEDDY BEAR FLÜWEEl PRIMA KWALITEITEN USE PMJZEN GRATIS ont aj gt ftan tn mooie Banbonalire na inzendiag van to beta Ï4t da diM a dar ala middel tefen hOMt tafcachhelii tjt keclpln b ro nd Wybwt fablctlM Vna l allaaa Wrbart Tatli W lÜiSaa dóoaaa é I 4 ir S J zoKKT wooi U it MioeciMteaoaoEau Schoenmagiiilin De Gunst Nteuwe fiavan 330 Milt tt n MnarraartUi ffff Bontotell n Oppulnnlns Doof aaarir MM M T T U aVMINMUM va akaala TMMmM a ll ik OMTOTILLBH Mr apatprlla Vraut onic RECUUKE RUBVM Ml Mchgollm Uari I mVMO l Mldd nands 1 iiat10 lletlarciam sus li H Ml o IS J l l lia M WESSANEHl iUNMEEL altqd Mlvi l i iiia in gtplombttrUt iMm NaVa Wessan$h s Koninklijke Fabrieken WORMERVEIR Opgericht 170