Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1920

uu Don n7êDteïs Ook in oiJenJe Jigend ijroote f eaz e ix c hoeh Spui d gmggp l llllllllllllll Stoomwasscïierjj TE KOOP de in vol werking zijnde StoomwasscberijeoStrijlfJiirichtJiig HET GROENEWOUO te Tilburg met bijbehoorende Gebouwen en Terreinen Adres Heuvel 84 T ILBURG 1 But ovcoi iika ran ck A Kian is door den Vi oxtcutt ar atar Kamear nnet eenwe keurwe w ni m itiardiacat ea zwam iui bei zou haaai kuoorai mu fvea oiuteir OËin indBuk iioOTde cto üiamer ze aam Zeofe de beer lAuucrteir Siaya alooit zidh dsarbu aaai Hii MÜde het Biaa de toakwmat oveu Iaten om ew iuost oordeell e veilen Eea monumen date flantur laani laeai nuiet van nab beooir dediein SJedita naste tlhams aaa aiLen aeai defimoetiifre builde aiaa diea ovetnledjeoe A Hendriksen QROENENOAAL 21 TELEF 481 Cocosnoten Nieuwe Dadels en Vijgen Vepsch gebrande Olienoten Dt uJlUxneiitiasw vau Amoaberdlam na aïxe ibaa n v irweuipilnfc van eenuure reohibscihe k ffiiiigeia om diaaixnD ta bei aiabtiJ eia Veir tfir ia tua jccMüWaMMuad d vnuaiMOuur dex t Bbi ooa vFert de Miarmnj i flroK tuiig vooiT tm m oip eetuitfe bèttbaea nb die Huur Wat deae Laaibart we teiii betreft zan er iMbts tiwee puoteia vaA boimie De mo e Okhedid om hiuizea leew te Iftteai s taan ten iBlade se iniaikkeili ii £ em diaiirder te vei kuopeo wordtt oaa bandaii jrei urd eu ver der wonit een aljremeeake hauirfeirüuïOfpiiiK inm 20 vaiL ibiêt tieüaraél vaa 1 Jamuaa1916 toeoiestaaii JMOUler ooeKikeiUiniiK van ie HuurconuiUiSisaie Deze rmaifi ito jreen jce TOil ASAD tK t eeoi IwxHfpere buur dtaa 50 bov en 1 Jaoiuan ldl Over wonmnKtuood valt bet remsikilMlil praten ia ax ide niildidfeiLeai tot opheffiiniK nwet memanid Het olan SobaiMir om alle hureiQ van 1 Novenilbeir 1920 met 60 te utm wihooK n en van doe 50 dte helft tKüDton m een vroonuetoaida voor steun san den meuwlbouw 10 t dfwwas om los tie loo W Btó a4ve de KoweiLdwre oaWluMiettl mnom aiUen die in oem onren hiuoia women fcottea dcM bcilasbÉw mllem em aou dte be fÊÜtm aoileadBOfi zjjn tot eaonu g aium Mtóiteir A Ibeitise schetste den omvaJUr Tsa het vnamtak Na u wJceung e berekeouMfen indüm uitursweffleaL dat m 10 iaar me 400 ODO wxmiivcai jr bouml moatea Wdm dd fai tnduil duie imUiaiKl auUen ioaalin Br Iih hier te lande al t eedaan n k TerKdl ktQtfr n t imdere landem n HORNËMANJV JET BONTHUIS HOOGSTRAAT 242 Sa huls y a de Hoofdsteag ROTTeROAM PELTERIJEN Het beste adres de grootste keuze de laagste prijzen GROOTE KEUZE BENT U EEN R00KEB7 Koopt dan onze grootc NAPOLLON ei U Keniet 7 kwartier voor slechts 7 centi Als Eeclaraamerk TIP POP 4 cent Turfmarkt 54 Miybilkoopjes Trmwen Soljede Salon eu Hmikamam balen all Tafels btoelen I inaankaiten Soiegtls Sehilderuea Thaatafels Eikenhouten Bufftttea BoahMkasten Clubfauteu Is Zoden aluclie BESTE ADRBS WOB iONO LUI MET HIIWELIJKSPI ANNIN SiOmuIi lilowi DitnNtSchiekiilt HOTTLKDAM Telefoon 12800 Lusteloosheid Afgematheid Traagheid Verraeeend snelle geMexing doOr de oo eSvcnaarde werking vtn SENNA S zenuwversterkende bloedvormende Krachtpillen VcrknjjbiM ia flacoin vin 60 Cl bij A N V ZESSEN te Schoonhoven B NATZIJU te Slolwïk JOB SCHEER te Haastrecht S H VAN I OON te Gonda ANTON COOPS te Gouda N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 17W Voedert uw Vee roet Murwe Lijnxaadkoeken merk ster nwi l J N Ml E E L merk STER n geplombeerde wkken Grootste voediogswaarde p m 1 ® gegarandeerd Zoirer Een Diplona ParÜa 1900 STERKE MAC Xur kat Sekotaeh ra S B CMOCaMTT CautkorlaMnle rartaliiw n LP wmeauHK w nosatw Rheumafiek en Uichtlllders Ni ft a de oode vrouw met be gaeOMeeke Jj tr dtó Sajwiyls ver ong ter m jnjn wl was g ew est hem op de teenen TOrananperawpen bracht deed au dit op vDoaibioreid d it die met bord i haar naar bet hioofd zouden wiorden wpen aandy maas soakite alleen W beeneo van deo dfmvefl Zoo i d de jna vier en twïntig uur gelfegwn de JJe van lfcli un 4 fk Q p Jn ove r aiide r oï u m ndte gety van haat en vaat t i Vaonwtów hi la bon Swdy Mich om be fceeren uen m de ruime J Mn gmneubileeirdl taamar daa hij Wtliottwek tto mri De nw van een JJ over de Strafwet van Schortland dat J fMieel oomooda lelOBcht bad hu mn J m de recfatb nSc van het raaf Jft lt A ham wmmchiuwenKi êm was midden m d o nacht to Orob f op het GreMiand auHkiwvin Het JU ffloeflyk rewieeat om hem te vonden Mjr hg aja j gtowoonbe uit v m toot S DiJd ms Hd a kt Gri e Oomiack hei in Aarcall niati Gebruilt toch dadelul het beproefde wrufmiddel dat tot diep m de huid zyn weldadige werlting uitoefent Dat krachtige middel bfl stramheid in de ledematen spit in den rug lendenpun stuve halïf 1 heumatische zenuwpyn jicht is de beproefde KLOOSTERBALSEM Ook wereldberoemd bu oude en nieuwe wonden hmduJtslatff aambeien wmterhanden en voeten Prua per pot ± 20 gram ƒ 080 ± 50 gram ƒ 160 ± 100 gnua ƒ 3 ± 250 jrr m ƒ 6 Alom verkrygbaaV hischt rooden band met onM hand teekeung L I AKKËR Rotterdam 4992 M 4 Electrische Drukkfffij a iJRINKMAN ZOON GOUDA SCHOUWBURG GOUDA si eht Zitinlig 13II Ziidii 14 Nif iigilgb ÜJÜÜ 1 SuJtengewDOii Eroote Ifoorsteigeii Mid ta i X 15 aar Ipnder en Familie Voorstellins tegen v eraladTde prijzen Se avMrf te 8 nar Opdeden van WILLIAM Wereldberoemd LILIPUTTER Theater Gexvtochap 16 Personen dlracl vmn Scala Tli at r D n Haafl De klemstc levende dames en heeren tor wereld Hannoojeus en normaal ebuuwde menadien tiiD deze dwergren Uuechm de 19 en 29 Jaar oud en 60 tot 120 c M groot ELK OP ZICH ZELF IS EEN AKTIST EERSTE KLASSE Een Schlager op en top is De Kleinste Man die ooit heeft geleefd ProfeMor HAKDI de kleinste Toororkunatenaar ter wereld Slechts 60 c M groot In ztjn experimenten éenig m zijn looPt H a r d f ie niet rooter als een pop en is overa het onderwerp van den dag De Gebroeders Bors De heer Steinbeisser iiii fnnn m r jmmil ill Vmter y handen lippen flebpumi I Purol in doozen an 50 60 en oo c bij apolH en alle drogisleg de klunsU Zanit Dueitlatan da U boeren Vertolker WILLIAM LILIPUTTER ACROBATEN 7 personen In liua on vensarde verrichtinffen Het stoiftmoedigste dat er odt werd vertoond Op h Bureau van den Theater Directeur Revue In S tafareeleo Komische Kntróe van de kleine Grappenmakers Pepino en August Het alleraArdiffSte kleine fthaingold Trio met eigen voordrachten Theo het Wondermensd een Unicum kleine boertige Dwerg Humorist fAgR MUlWAUDT ZEIST 1 WILLLAMS en HEINY Acrobaten Nouveauté op de hoog Tr4 ta ad Scheepemast KANON en ABST de snoezige kleine Wereldkampioen Worstelaars De Zeven vroolqke Dwergen in hun MlUtalre Scène Dolkomiek I De LandstOHH in angst Klucht met Zang Ala Gaat Doldelnite en besta Uliimtler SoabretU traulain MIONON in haar beste nummers uit de Operetten De Keizerin en Drie Onde Vriisters Frauiem MIGNON ia de llafate kleinste Dane op het Tooneel die ooit werd aanschouwd Onberispeltik van gestalM slechta 80 eM groot Pruzen der plaatsen ƒ 1 Galer ƒ 0 60 Matinee prijzen St ll I ea L ge ƒ 126 Balcoa ƒ 0 80 Galerd ƒ O 60 Kinderenhalve prijzen 6628 160 Plaatsbesprekmg Op den dtg der voorstelling van 10 12 uur en van 2 4 uur voor de avondvoorstellingen HET G ROENE KRUIS SWUea en Loge ƒ 1 76 Loden 1 36 Balcon ƒ l 26 Leden te P $ ym aniging HET GROENE K RUIS OLWIeïK stelt zich voor een I 1 CURSUS te laten geven Verzorging Kraamvrouwen en Zuigelingen Desinasmsters niet onder da 20 Jaar kunnen zich aanmeldenbij den Secretaris M VERDOOLD Cz tot Zaterdag 20 November a s 6562 60 HET BEST UUR WH ZIJN ER WEER Heden aangekocbt een bnltengewone party UnGELSGHE Ulsters en Paletots I getiihUt van de bette itof cit bewerkt net prima paardenhaar en zeer fljne Voerings daarby een reusachtige collectie BUUWE Unilt M FLOCCONErilliUIISig tflIITEIIJilSSEN in 1 2 ry modellen welke voor potpplfaan door one van de hantf vonleo gedaan Ook een uitgebreide lerteering Demisaisons Jongehaerm Ulsters Costuums Motorjfkksrs Ratinéjekkers Jongeheerea = == Costuums en Pantalons V Allee voor de hem der waarde M Haast U I want die te laat komt mist alles toai 1 H avtrtalit U tiniit ieii t tirpIMIlDg tit koepen In de Korte Goudschewagenstraat 10 4 luile al e Hoatelraat ROTTBRDAM h Wm lEEIENII JDNEEREEIENRLEEDIIffiMilfiilZIJII op T rtAOB r a rahbawQi werdl 10 pr e et ó t ralakorta vrgomd BOSKOOP Advertentien en abonnementen dit blad worden nanKenonien doa 1 A WGLLiüR Zqdeweg 7X mi IN Zaterdag 13 ÏOTtaber 19zn 69e Jaargang XTi© cc xrs 60ÜMHE COÜMfflP © aa d T ertearxtie blsL v oor G o ccd © exx Oaaa ©tr©lc©an VERSCBUNT DAGELIJKS i B E H A L V K ZO N EN P 8 EST D A b EN INGEZONDEN MEDBDEELINGENi Op de voorpagina 60 hooger 1 4 regele SM elke regel meer OJM ABONNEBOSNTSPRUS per kwartaal 2 2S per week 17 cent met Zondagsblad er kwartaal ƒ 2 90 per week 22 nt overal waar de bezorg ing per looper geschiedt ftaeo per po t per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Oewone advertentifen en mgexonden mededeellngen bU contract tot leer gereduoaerd n prya droote letters en mnden worden berekend naar plaataruiuitc Advertentien kunnen worden iiigei mden door tuiaehenkotnat van lohede fioekhan delaren Advertentiebureaux en onae Agenten AboBnanenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA H onze asenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgkring 1 S regeli SIM ellra regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring l ngela 155 elke regel meer O 30 Advertentien van publieke vermakelykhe den 15 t per regel Advertentien in het Zat rdagnununer 20 bQslag op den prys Bureau MARKT 31 GOUDA letetii IMtf Intcrc 545 Administratie lelel Inteic Bit aanuner bestaat uit twee bladen It fadMgrtp Tan de Kindercourant EERST E BLAD TW££DE KAJ1£B Dr A Kuïper t Vana wiu lu r vter vHKwitit Uut w dw r d buittin luacfeis openi Hic erJtenti lirouw na a feoaaa voiijOMs den ndujiitóter sum iuej reeae veie RemewnUai üi e m d a 4 itiar den acutea wKkauuonood t tw en s üuen EEUIB wioaroa w gm o reutai aaux vjj e aian dte voiJi hiujavaauiur luin mnxlem ge wenkt in zün Iwrtste fwrenuleerjiur is ihat vraajt Stuk tute liet xnfi reiuk oe aoo jroeuiüiwo mo eeitfit in dha icor st ino auitcen Ul i iiet Brfooist rao eiiuke aantai vroxLiJuren ce hou wen VcMw wedie weiïiea ea vooi oitvui duoitfï is de iimuattir ait d Ua ju aiiiaiukOp üe lOftteifikUeLn duent De iiM ird te wor den en aJie wuU ovöpikkUc is iii et acti bej wevre ixuiven i iamaea due zitcn daanaan tuei houdeni weoscihit cite Minoister aiet jweil te Joeiirao Alles wiat den boaw diuur laadkt wult ihiu teffen iaan btiLtemaadscoe aa e diera uet de jïLiiaij ter raax komen De tr vaj imr leert di t ailemeu luenw e uieojiiotjtïin ttuet Koedikwoper zyn maar wel vlujr rer weilktea Ue scluuld van de vortrajcwuf vaQ die afSvei iiiitw dier aanvraoren wi em de iMi naater op de jperaeenwbaaturen wier oiga niuaatle met UeUict Ier aanmoeditoiur van den bouw wil de Miaiifalier een pa emieatelsel uiatelleu een SiteLsel dM naar den t bebo Liw n vierkan ten Meter beLoout Aanvaakeliik al die premae ihooj zjin maar zii al K eieideiiik vermmderd woirdien On deze wiize demct de Manueter den particulieren bouw te be vorderen De Mflii ib ter heeft bier aroote vemviachtmiren vian Overwens Isecufert ha dat de Staat laariiiika 200 k IM mtlioen Bulüen aan voorsobattein iial hebben te ver BtreikicjeffL bebsieen over 10 Vias al aardiiic naM de dirie mjillioen loopt V an alcoof wwunjren ui de Miunister be sliftt afltewniK als tydeiulte aübreïte Bou bai UW Jtuan nuuu mor Uamadvtn bouw kan daarvan een aixreke zim Van sociailiisatie en van womzisrfoadii is de Mi mater aflteeniKr in het wioninarfondö valt niiets te aien dan een belastaiur die ov een eeefl wiLlekeupiKfe ffpoep drukt en onbilUiK B De ftirottdjrediachte beeft Ie Minj liei vroöRieir al be and elid de u tvoej mar ife on mogelyk AÜeen een belaatmar od de waai dieverrneerderiintfr zal miojreUik ziin Als dat reeds toe f6ze ide oatwerp aan de orde is fcan hiet denktoeeid Schaoer a OK eens over wcweai wonien BRIEVEN UIT DK HOFSTAU DXXXi Veel goeds heeft de oorlog niet opgele verd doch hy heaft wel nkele vraagiitukken op den voorgrond gebracht en nader lot een oplossing gavoeid h én daarvan is de hulp aan hen die verminkt van lichaam i n Daarvan protiteeren nu ook sy die zonder dat de oorlog de oorxaak van hun el lende Is mismaakt zqq We waren deier da gen in de gelegenheid en meuwt geheel naar de nieuwste techniek mgerichte fa bliek te bezichtigen waarin de industrie der orthopaedie op wetenschap pely ken fiondslag wordt gevoerd Het is Inderdaad rellend te zien met hoeveel zorg gestreefd winlt naar de hulpverleenmg met alleen aan licn die een arm of een been missen maar ook aan de beklageiuwaardigen die gebogen of gebocheld zyn Üngetwyield ia er op Jeugdigen leeft Jd door tydig maatre gelen te nemen heel wat te horstetien al tharts te voorkomen De techmsche weten schap durft hoe langer hoe meer W j zagen byvoorbeeld hoe de vorm van het lichaam wordt atgedrukt door middel van gipswind sels die om het lyf worden gewonden Degene He deze bewerking omiergaat wordt in een toestel min of meer opgehangen zoodat dt vei zakking die alt d ptaats heeft by het loopen opgeheven wordt Ingenieus la de fabnceenng van alierlei steunappara ten voor het lichaam corsetten nchtbm ders buikbanden breukbanden voetzolen enz De techniek heeft allerlei materialen weten dienstbaar te maken aan d produc tie van deze artikelen We vestigen de aan dacht op deze nieuwe fabriek omdat helaas nog talloos velen die thans gekweld worden door allerlei ongemalcken niet weten dat voor Booveel hulp en uitkomst is te vinden De fabriek viaic achtei het station d r H S M gelegen is voor belangsteÜeuden ai licht te bezichtigen Van de kunstiedematen naar de lidmaten van de kunst ig een kleine overgang h r ayn weer eenige jubilea in het zicht Lrt uis bouwmecMter hettt gejubeld en i isuisse de conlerencier chansonnier heelt zyn eeratt feest gegeven De groote louis heelt in den Haag ultyd nog een groep vrienden al ut het misschien niet zoo groot meer omdat nu eeumaat dt beste vrienden uit den got den ty 1 an dezen acteur zyn uitgestorven en het nieuwe geslacht opvattingen heett van tooneelspeelkunst die afwijken van die van vroeger Jaren Plsuisse ia meer de man van het heden Het cabaret genre ia op dit oogenblik meer in trek De oude min of meer drakerige stukken waann BouwmeeS ter placht te schitteren hebben vrijwel af gedaan Het publiek wil korter werk pittl ger vroolijker en minder drastisch in de moraal Het genre cabaret is in vele op zichten een pendant van de bioscoop Beitle bioscoop en cabaret hebben dit ge meen dat zy geraakkel ker te verteren ge zelliger zyn en bie lt meer afwisseling li n groot tooneelstuk vraagt langdurige ge spannen aandacht waaraan mets mag ontgaan by den cabaret kan die aandacht wel wat lyden precies als b de film waar men zelfs zijn dutje b j kan doen Toch heeft de cabaret met die vlocht ge van den iuiaoonuscben Bond iMiiFon met een beauiouwing uti li tt iiLeiiyüe waaiby hy Ue inmgneiU tusucnen ue groepen der icgee iiiil bmteiüerikUKl veigeteek met die tus SLtien X rankt yk en Lu eiaiul Moge üe cua litie ai niet op üpimgen taan er zyn loch teekenen te over Uut ze tiaar langaitn tyd heeit gehad Dit nu is nammlyit ooit voor de viy innigen van het giöotuie beiuiig en de heei litub tikte oi ae $ apykei op den kop doüi de onverschiuigliaid in tie verschil leiiue puiitieke partyen toele ticinyven aan de onnatuuiiyke gmepeeriMf waai door de ovtmt Lisciiemie kweH ics Jlet de poutii ke vernoudini en behttisclitn Matuuiiyk ütund voor mi ireub vftst dat hoe ook de geiuöi onneeide vryzinnigen tegwiover de lechi BLlie gi oepen zul en komen te utaan de ntryd zal mtjeitn gaan tussthen wreuonlyke viy held en de uveineLiuchinir van gemeen bchiipsonilt tneming en i egiSinenteei ing te gen b U A 1 sche ambtenary en iet communis iacbe nuLens vstaetn Ml lieub h t lt vcivoigeïw onzen econo mischeu to stand bezien en dezen ala cntiek uigeHchilderd Li is ook in ons tand tekort aan coaMimptieigoedeirien aan productie vfiinoyen in tn uilvoex zyn vtiie geltievt n benetien het pen van voor den uuilug werk looöhcid dreigt vdn alle kanten met allt gevolgen daaivan De ttegeenng gaat voor mr lieub in dtze niet vry Uit zy doet niet ailt s om onze positie op de wereldmarkt te handiiavcn en vooial het Itag houden van dtn piya dei zuivelproducten benevens Aalbeiwe x i te voortvaie de aibeids woiiintfpoliLiek moesttn h ontgeldtn De Miniüti van b inancitn kT iuüi n dat ook mr Ireub kan btwünlpitn 1 at acht t k billyk Veieenvoudiging en beci de heei lieuu pleitte er v den kon hy ei op wyzen dat de Kamer die m theoue wel op bezuiniging aandiingt zeive met etn dei ooizaken in en met de ge ngste van de opdryving der staatsuit fecutn L e raad an den hetr Trcub om te luKtteien naar let bekende advies van den Üond Lan Ambtenaren moge verhoor vin den de afgevaardigde wilde zelfs nog ver der gaan tn een georganiseeixl overleg tot btanl biengen De laatste dag van ileze week is mislukt De Voorzitter had willen vergadeien on lanks de begralenia van dr Kuyper doch dit heeft zich gestraft Nadat mej Groene weg gesproken had wil Ie niemand meer het wooid voeren en mr Troelstra stelde toen veidaging van de vergadering voor met het oog op de afwezigheid van het gros der Rechterzijde iJjj de stemming daarover bleek het quorum niet meer aanwezig aomon weike men nusscnten vevwaettt xuu hebben Vvaaraaiymyk nad luea gmotMt Veiwathtinguu gfiiaMl gezieu op uu oiJMd in buiteiuandsciie nooioatoaun iitik iti ai la geweest Vvaarsch nlUk vloeit de Hoilaodacfae dlchtader met voldoeiKle om aityu w ur u zang is van nieuwe touptskwu cu mvuwa voordrachten te vooiiian uut guvu g ua rvan IS dat de aeteurtf en cauaivuwt aikyd weer naar buit n aausOie piouucivii k P die tot gevolg lieouen üat wn uwei v u utit publiok de imiouKi niwt niuer iiegmy u kLJM tien ilolluiulHtsne cabaret sut vtA tiuuiHC wei tot de oiimogtiyauwuen UKiiou a i tisch lu Holland met aaunaiegd vii ua uhUK ge die by vuoiuluritig zyn iiit t wv uwi iMrt Vloeien is bpeeanott n is iHihUt lt dv deo te Hollandsche cabaietier uu goed b chouwd la hy de eemifv aemg m it yenre tty boeit wel vee oafoltfuitt g vum en maar geen die hem eveiuka t g ten slotte te i beleid niet p i met alle en uging ook raaaj mat ra Het groote politieke debat is begonnen Fn al ontbrak het schijnbaar aan apiekeit het oude verschijnsel dat de meesten gaarne nk hun tegenstanders spreken reedis nu kan K co oartiateerd diat de stelling in het Voorl Verslag van verschillende zij den geponeerd dat het derde jaar eener parlementaire periode zich met ietnt voor uitvoerige politieke beschouwingen meer formeel juist ia dan in dezen tijd van poli tieke en economische veihchuivingen toepat selyk Het debat is nog lang met beëindigd Wu Ktaan ditmaal even stil by de in vele opzichten raeikwaardige redevoering van mr Treub die nauwelyks van zijn ziekte hersteld in een keurig betoog den politieken en economischen toestand belicht De leider f isuisiM 1 in xvn sooit een bfakwawn artist on het lai Hem aan bfcWio ooaiug iiitit ontbreken Hg heeit l m jaar zyn uiumte best gedaan en ungetwyteui veei tot suJid gebraoiit op xyn geoiad maar net is n a niet gelukt de g iiovguiulCu guiuoeuuiyke hüllandeis uit hun tleiiigeit ptooi t iwivn n in de echte cabaiut titeiiiuung te mtayen Misschien gieiukliieni uit iHiy wui rig probeere daaiby t ttoU eiui lunv op utul voorgrond te brengflo opdat vwr ü tivU r groepen aantrelckeiyiuieui wo u btfhWt a in den aanvang van doiBn biiei Hu wierden wij aan den oonog Lr is iiu eu ga volg van dien oorlog dut Wij even it t ii mwmoreeion Men hetit in viHJig aad 4 ren vaak gehoord Van de traatuia Ue ktviu benzine paanlen dia ovoi giuutv iicak i utl beschiltken en met vooi em gt aeutja rfurvaard zyn ihana ttauit lac 1 uvbi iM r in viwdaawwrkaa aan t JimmiMk h a 9 gen hebben WQ daarvan whkii eu 1 voot i etd gwiien Proeven zyn ifeauuttn u da tiiui tor te gebruiken vour het truk i t vau dt groote reddmgsboot die by de j t eii agsche haven ligt lot nu toe liioe i i in t u vatten van noüd waann du nM u a wut See ma kiezen de paaiden eeint iif guhiiAid ivopden ihans staat dfl tractut lu u touus naast de ruddingsbout guluud l ecrsiM proeven met dczo nieuwe inacnlti zyn gt ed geslaagd al bleek het dat tai van luoailvkheden z n te overwinnen die ectitur by tt gebruik van paarden evenzoer bostuuuun pe XïiA dia verloopt tusschen htit oojrentwik waarop de loods wordt otitslutcn en dat waarop de boot ta water ligt biyft nog al tyd zeer groot maar dit euvel kal nivt t verhelpen syn vooral niet wanneer het weer tegen werkt 1 Wy vestigen er de aandacht op dat we derom een voorstel van Minmter de Vries ten doode gedoemd is het w o betreffende de voorloopige aanslagen in de directe be lastingen ia algemeen in de afdeelingen der Kamer afgekeuni Over deze vreeitaame toepasHintT van het oorlogspaant kunnen w tevreden zyn Svm lieo het Iteest liever voor een retldingboot dan voor een kanon Wanneer het tiem gedreven wordt om steeds niatig en paraak naast de boot in tie loods te blyven sonder ooit dienst te verleenen dan ta het Booveel te beter Inmiddels pleit het voor d n ver en devolharding vao de Keddiogs maatschapptl dat lij er ateedi op uit is om iiaar hulpmiddelen te verbetaren en t mod rmtieei n HAGiJ AAlt Fauiliston 4 maak dat ye weoïaomt nep de Blek ondiankbaar voor zyn moeite aat de lamp bran lan m de bibliotheek en ww due oude hieks Jiaasae Leybroad dat ais iy haar hoofd raa r even in de deur durft steken ik haar m het kart aal achi eten Ik zal in myn buia 0een aptoiuMn en luw teraarfi aan de dieur düldwil Wbt er tusscben die tvee zioo verachaJ lendie mannen voorviel fadeef laj een ge heun Zelfs nu oog ia e geea vaiinMivm J klaarheid gekomen ova aenng deeJ v hun ge pjedc Maar de gAaurteiaiasan he zyn voorgevallen eenif daarvan eöp t veel later helpen ons om te oordË jan over den ttaarsdiynlyfcen ihlwud vian hun on teriioud Haa tot diein motsen luurde de zoo be te keniravütllc samenknm tu schea Scbot en Bet Werkelyfc de ïehruan scheme Tins brak reed kïl en gmuV aan over de Bhnnen ag z yn nneeeite al lanir wakVer plannen ameckirad en ajcji weer anders be zjmedwl ziooels menechai van xxjn wort gewoon yn Hiy bad yi werkbUEfr fcevon den Buiten lan s die vëiüen naar Lowran te de e n sedcere buikkeide schadnw viug ter been de hand op duaen en éaVM ire ulabm bekiken a s n vog J er over huas oniAichtier bninnein vooi chtlg loo pend alsof er v allen op den vtoar lajren maBSchWen ralet open nvwid geurend onder de ziacbte taputen waaraan hy met ge nioon waa of mo ijk kon er een geweer op bem loeren onder een der boeloan van het tafelkleed Maar toen Crob hop m de vnje ruimte van de biUioitlbeek en Mucide Sandy op hem hoonJe Moeken kreeg hy Kyn vertrouwen terug IWt was tenmmate iets dat hy begreep en waarop by gere kenxl had Nu was by zeker welkom te cyn Cw b had vroeger wel eens over ta pytien gteloopten en kende den w g op de trappen van somjm e booge lieden zoo goed alö zjj zeïven maar dat wtas in d p stilte en dte dioakerte van den nacbt wiamneer geen vrdandeliilce vloeken tyn weg opvrooiykfcen Aan de dteur vroeig hy op scknllem ÖDon bae de zjeke het ra iakte en kreeg als ant wword het beriicht in woorden die nntet n druk fcunwen worden weargoyaven Daar eribwren dat de zireke met beter werd door bem te alen en dat vooral Grieve Cormbck een onoooj voor niete daujpend udlsioui ken was di nooit wat uitvoerde daar hy zoo lang noodifi had gehad om zyn boodac ap te dOen Ha wat dacht hy Ci ob wiel om in zyn hui te loom op een tyd dat alle feiteo n lyke maaBchen va bun bed le en JDat IS ongetwufefld de reden dat Crob nifet i bet zyne la was de buraons tische opwerting van Grieve Waan tyn bemuiael e nteesbor hem opnieuw verrioelrte ma Orob die de be l edi iD omar Uit bccreep werd er met hooa om wiaaiend of Bonder geo iMti zdeh duHcend in knveekeoyen Ten laatste aan een ziUner Bchualhoeken getoxn i ziünde Weef Crob Mc BotA ataan n Mreef xiuh dh haadAU o hoofid wias liaast vnaaematiüaen tuaschcn de schoudeira B ieal vardtreiMn m den tehruamwval De Pwt limdachte H had een kalfje naar uin hand jrevonden HOOFUJeTUK XX De thenpartU vm Mi oude vriiaiw Sombere getnitAiAea vlogwi als hflikaem schachten dpor i laivU maar ar wiaren tuiee personen wder oor Ziy nii t bereikten r Jor zyn belkxfte geboodem Umt Boy Mc Cullock biiutan de girenscn van zyn kilame twerdery terwjjü haan en waar traande tustichien de schpol efi beit hAiia Adora haar werk i dat wan baar vader deed zach lust bekomnnereouli om den doofteanen i ict of den Uomban pdannenwned ar den Schot Ntu m Bj yt van den ooHog of m u Behien jrui t daardoor pingen de anken heel oed vootr de meeste pac9ite h Gellowny in deze dure jaren Alle soorten voortbreng gelen behaalden het i UMe der gtMifme prttaen en er wiaa geva gvdaebte aan de vreeselUVe vereffeanff é rekaninRV dTe komen moeat wmnnew de haven weer opien waren en wanneer herfst na herfat aicchte oogsten eflouu opmolipden in Schot land In den tuaKheatvd waroi ea nei vrool ke feeetanaJtti en veei hartelUk m menloDmen tutadim de dorpea en de kWne Ft vien ÏV iim n Ve pon e nrm n n h n el cnde maar er Isfeei ftwyfelaaa dat de haanl ttüor bntodt de pot dankhaar lor borrelt de tafed aanitr ilo oeluk r galaM is Kanniser da turfacbour hoo OMfostapeM Is iwat sware turven wnnneor de ba n nen aan de zoBdaringr hanjren tm d md el iat orarloopt 0 den v oer telkeoa aia de huii Gedureade den wutter w an ar via t gvaataabappan getveeat jn n nfoamde m no niet partyten in Lowran ea de naajnire vaUeoen Hjer gilnc R07 Mc Cultook hem uannaer hy ui genood Cil wma ten imn te al er maar de gwiog tw wnaarachtinlykheid n as dat A ora er sou a n Hia woonde aan bet ei nde van bot laaji tje tlat naaj de aine boarder gMg cm evveer aoderiialve myl van Ijowran M E kBre AiLute U QultiiT Haar in t baoedter had de uitmunteoda boüw4aiK Mi van rtune i apacbt n ook d e van ilm Gairle euval een ptotseünffe verbevenhwAt io de haide purpeiwrart m de aata bekand als de Vtctr Wordt v rvjKd