Goudsche Courant, zaterdag 13 november 1920

59e JaATgani 1 ai IMJsELDKS Or TVANSST van NOUVEAUTÊ S in j MANTELS COSTUMES ROKKEN BLOUSES PEIGNOIRS Pelterijen Schawls Hoeden Baretten Voiles enz Atelier voor Costumes Rokken en Blouses naar maat SPECIAAL ATELIER tot Iwt vervaardigen van MANTEL § kk MANTELCOSTUMES naar maat onder leiding van Damescoupeür SS6 GEZ VAN DANTZIG Hoogstraat 9 11 Teief interc 3 5 Gouda AdalialairaUa TiM lalert n een lijst Tan de dieaehnoeoren dia veer indus4rie rie dpsdeiaden worden gebraikl door de Daitsdts rageartag mo wonde faügehpouden e aan de enteiUe ovanHNrl tsrwiUl de Duitocdw regew ing alle moge lUkt teeNiteiten m st verieeoen aaa de B vnUteenle eoatrodeoonunLssie voor mafi oeaaagelegenhfldte b d ewtrole im aake bat gehcvtk dar diassdnutorsn voor undustcLeede oogmeoken Deae beeddseingeu miJdea ook de werk iust ie DuitHshland ten goede koae JCentf wanneer de artietdert bevotking auk bewuNt wordt nüat aUeea on uitsluUeed voor den ax ead t wnriBiB aU raaastf de aafmo tot prodaeesna toeeeman Oe d artwidsmoetieiid iUNipMUiiariuuul ff te vefdw jeea bewfjat de venmeeiP BSi der kndsoiwiadiucl Toeli heeft de ldo9Mdov rki tmu tfauiIXeiand nog kü van moaUUdshedHi aac over de naoetftar van BuMeid adMbe Z ken Sunons tUdena e a onWanscal tm huiteedaadsehe peniverte iuiWDofd e iJ o mededealuwen haeft gedaan D mdnteter atdde ntat het oog op d mme tiejd van vcrtegienwioordlirera der Nedariandriche psffa bereid te xUn eso klaring o VBT de bétniüdng i Dttttacèlaad ee NeiiMand af te 1 het bi soadeMr over de m aekle dat ét i tlfl eitt van d es nreentoonMt t k bstoHKl op moeflUkhetkn beeflt ffcetoit dis voomaneltfk het gvvotff tfaapfaii tja dat men twtjMde of dt overeaalanMt ia aeseeaarteimiiu k met de vairHcbttogen wolke IXiit chlaarl fa4i tien vrtdi van VersaUlw had aanvaard By hst sluiten van doze ovareenboriMt t atoad daaraan by ie verti£ eawoo rdi ani van beide regeerkicpeo gwan bviiM en dat do Oonvnteeie van ItoMtcl geruatatetlende veHtlaringan had aflgelc d Dit la intuaschen vataiHlMd De overeeoADnMt aooala sU nu ft bevat eantge punten dw tn etrifd cUn met het vredeeverdrac van Vansaille Ook u in ewüM getnldoea of de OoramiBHie m Kewtal we bavtM0i was verklsj ngee eb de zoo aven geenemde af te luMee Het fs laak dee t r eat weg te nenea Qt ate er prü op te rertdaren dat balde regewupa in gel ke mate vaa dia wtd vemitd zQn Je ovenMntaonut door te v eren dat z beidbn er naar strenm ee werachen daa de heewohaude fcwyfsd low worden opg Aieven en kit au r op aaaHturen dat de Bk tanto infl ëadliad n het beiftlseende wwwd lm guiwte van kt over eakomat auHen preken Ik kan sleohta eladdgen met den weiwchk dat de on httndedin en orer dess overeenkomst uuarttd d NIadBriamdsche Feffearrng en ds Hederiandedie loncieade en handeist TeM ideK voor de earate nuuU met een OPRUIMINQ lot Maandag R K Premier Tabakspijpen ZEER UIOE PRUZEmT 5576 20 AanbeTBlend SiSirifthandal BORNEO KLtrWeG 87 TEL 517 een beiricht óai oweonwon meimg vamaafietuls In mcb heeft We vm ron ar vp voooiberead OnQaoigB wand nede cremeid dat de atvbMwtejawficftMM reoela L ti iMtate die met steun der Fna cben de faobjafWiUal mg bwtracd den fauqp faaut iQiowteo opgmm do ih toen imaMk d PMMw dnudloow diecst di ooB ear wa te omnbaJiraBL dat het leOw BiBt WM aÜKofatiokkm doch sileen meum iKèiteinwuarts rèleereai ateHilomgen had l a gw n u wma o een tenn waarvan wa in de nos4o0 Jairen de béte oeoii8 voldoende hebItni leoren vterstaaiL We begrepen dat bet hMT bat heigm wes van het eónd des ttj dentauigv wtonsvtelune tageo de taaie bolsje WiM dBm mi aeoletulp ea fMnnealandsche tnwMtti ien spQt op t Blacpeld eitedter U Idm dtao hun beatrjjdn Eet Fvaneche dasHtntonMat mn boitieolaadischa laaken deett uw dut de boisjeNtiüa SeibastiDpoJ Mthen vtawvtd dnt htm een fproabe hoe Mttieid OMbterliMa en IëOjOOO ËOOOOO WiW i bnoden is fremllea Wranveais front mioet b Fejpekop Maal door ETebroken zijn lEienaee is Winuig a dan ifeanadedag toeffefarachft Die gieneraai zelf eKü zich hegwsa aan biwoad van den FVanschen loruuer Wialldaolt Jïmisaeau dke stch in de haven vian ISeAjafltoipoil bevnndlt en die naar u4t Konataiiitinnpell wordt igemeild ook zal helpen bö de evacuatw der bwrurertoevol Orar de onxraaiek dar nedei aaur wiordein we van ond inacheddene loanten verschil i nd mgjölachjt Pe Tempe heeft jrehooni dat in de IMnangwIl iB t wpon mjiiteru was itKfeftïPolitein die naar U ons voorkomt © er deo een giavolig was d n een oorzaak 1 KloofltanitiniDipell schruft men de neder Us oe aoo den yeweld g dfrak van de tKdsJewÜifi tegen Peretoprdie uulKraoefond ivend nuet alrgiloe tversteriointcea en deze laatmte leadng luiot ons de aannemelykatc Men Inan i icih den g ag van aakeai aldua r rflen Omteivpedenaieid by Whui eT tlipoepeo weenas hun onisjunstijfe posutie heftzicK aanvaUen der taffenistandeoiB boeneraende oortwvucdeoflieid en tenaIo te muiAoru die dien botfijawiiki het apei al heed e Feyilletew STERKE MAC Maar het Scboteeh na £ B GWXXVrr G Mi1k H iseenle vertaUtv rut I p wMeauïflc ftOMXJM NUTTIGE GESCHENKEN booti van Q la dan dn müa gsbeale llcbaam Df eel r mtiM AJÜm Jbet kan weer eUa Maar eis bst aeo te aoovsed te ancar voor OM bskfast Onaia oenrial AUner nlcp ctut ferme Ajdom Tbt aoff toe heb iMff aoo t den nao gwtleo dien ik niet bttwoder oogeluMoic seu amkÊO ala ik hem trouwde De iomgm weten niet wat eed voor h a ta AAs sjj dit wteteo eouden as mi met Kul tatan Roy Mc Oullock zaufe de oiMle vrUster Ihaaet fluijrtiVend di lfl de baar magbre hand wm luohticjsa op dan schou dar van bet matejs Adoca greiqt d e lachenet trok de viaeers nMir heoeden en koste dia Bpy Boy Jtoy wtm neam met een Hebto trüai half van Bénechtloc ea taalf van gtawdge toogentgea h d Jloy Mc OuUock Moet tedcreen raU Itltyd over ICoy Mc Cullodt pnaten Maar il dacht dat u wal beter vist biderdead ft weoeeh je atete areani tee Domy iéde iMkar ieadta Key Me OulUwk yMn vae de Ja i Sk west twt wei te M meie i de nogen te dt eirwrtnif ieiiil Jk heb eÜn vAds boedea wdea al aeo ikb dls V fe0o 4 dat ft er ven wekr Is en kampMud vaa Ket ninddpaaiea B Icea se ala mÜn leasee eaa den ate b M u Htj is teA meer atet en terk ate het paard Aatem 38 Uaar m1 in hun Panadyis vergaten z j de ataitle Aibna naat Bytydfi nox giSe Adam mr voo dat zij aich awng vesfaiig n m het ardibgtt Idaine hutje aan die wst gflinete Mandfe hefluisr van CaiUe dat za daajma amndexde In len pdaats van witte rIotéaialea en w inekende Uoemen De vroeige aardappeüen gaven e eai aardBs fe icliib van dtof purpear en jroen in baar achtertuan De keScikflaSitie jams en leien stonden io haar hoeUcsjt Niankaiid kon 2ulka lekkere Vebalijes nttUen als Aflme Uc Quh rr Ba IwuBch aU sv a ntet vroair op een van Iwar parttÜMi M nj at mat een pesÜi tegen inriNpii siBttu u Kbrijii iir biM m dooBjefl van 25 45 ao 76 ots bg ANTON COOl t Oocda H VAN LOON te CatuU JOH BCHIEB te BÉattfaoèt B NATZUk U Btotiitik A Ntt ZEMBN t SeluMiAMaii Sniaa s laboratoriam rakri k tu rauaiaolK lluha pMleJIU a Me a artlli lM SCHOONHOVEN ÜMT er imren r nieb iw faeal eei in d ganwenlWk die lu wutelk Want nietUvenatisMulle dat sachte gcoidiit wcumn MhoNi hst haar wit ais aUver was jeugd w nuimasmbead en zadhtbeid te lezaa wane en iKMMi nutidar wedden door de jaren was Allow Mc Quhsrr oeer kieekeura Naet iadeseeo ttefaasfijde haar Geen wvwlyke Pkchters met nwdie gvkhlbea liepen bii hMr ie 9 mutabdAgVB eooals stf het bU hm Iwoedtar dadWL Geen toddTnook mlen Mi Aliaa Umw wor ds puHtéBtfn was STEM Jï WPEN leert gij in den kor mogelijktfü tijd aan de PONTSCeOOL m GOUDA J TlÉ MARKt 163 rfoonir EA n iÉoFLEiDiira FEANSCE DUITSCi MGELSCH EN Privaat club en conversatielessen Verdere vakken HANDELSCORRESPONDENTIE BOEKHOUDEN HANDELSREKENEM SCHOONSCHRUVEN NEDERLANDSCHE TAAL Wr OpMdinc MERCURIUS ea VEREENIOINO v LEERAREN CLIBLESSEN ran f 2 50 per maand af BS GRATIS PLAATSINOBUREEL VOOR KANTOOR a DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG inschpllvlna 569 PROSPECTUS EN INLICHTINGEN GRATIS 10 I Goed en goedkoop fs ma s v p op NAAM en VERPAKKING k D flDliVftwreeiÉldlel per yi KEET m 3 4 fioüila Wollen Gestil lÊ m Molton Ddkens Van de goedkoopste soorten tot de fUnete goorten voorradig ENORME VOORRAAD I A E MUZ N Prachtvolle g6U imde WOLLEN DESCENS HMttSne pr ja ƒ 9Ji5 time penoona GESTIKTE DEKENS vanaf ƒ 11 90 MOLTON DEKENS Vanaf t 9B 2 Faraoov KAFOK BEDSTELLBN Bet prHha KKpiflc gevuld en pnma Tyk vanaf 21 75 KAPÖIOIATRASSEN vanaf SM Prima ROOD ZWART KARPETTEN 3X4 vanaf M SO PraühtvollMAPIS BELGE KARPETTEN 3X4 23 90 ENGELSCHH VLOERZETLKN vanaf I 2 S8 Gratis leggen van alia soolten Vkwixeil De alierbSte qualiteitBNGELSCHE UNOLEUM 2 H breed k 4 38 per El Prima ENGBU5CH LINOLBUM 1 3 c M bi ed ƒ 8 46 per El SPIRAALDKAADMATRASSEN vanaf ƒ 8 76 Enorme aorteeiing VITRAGES dul bel breed ALLOVERETS vanaf 69 cenU GEBLOEAID liftn VS wor Slaapkamergorddnen rx El breed ƒ 1 80 per El CHINA MATTEl per El TB cento aUG EIALAod 6429 100 A C CO 8 UN in Assub antiën OOÜDA Telsfoor No lil s IZAK VAN DANtZIG Makelaar WIJDSTRAAT Telep hoon 473 GOUDA Een HEERENÖUIS te koop op prinnia tand t Stoomwasscherij TE KOOP de in Vol werking zijnde itDüirijKinriciiii HET GROËNEWOUD te Tilburg met bijbehoorende Ge bouwen en Terreinen Hg Adres Heuvel 84 tlLBURG D Olroifsl pd rl van s looUaliali eo ds hkimle I Z U K BEgUJN St AnüionlestraatierTel Int 589 de bakende merken Cigei eften PRIMA KORT 16 6eat per b pond U Jtgsff aaipWf as 8 fï4ir jfi lil No 14470 J H ïaandag 15 ïïoyember 192 r ▼ BRSCHUMT AGBLUKS GplIMHE COIMM BBHALVK ZON BH fCIBTOAUKN I pjr kw rUai ƒ 2 90 per nk 2i cal ive l waTr de b iorgmg p r IcopeViSedtrrtaco per port per kwartul ff 76 met ZowUcablad ƒ J40 nieai Abomementen woidm OugtlSj a ungeiomen uu oni Bureau Markt SI COVOA btj 1 alenteB den baekluuidal an de po tltantonn jSP f iV 8 Uit Geud en omstreken behoorend tot den b or kring il K frf 1 iljP i ï Advertentleu van pubUeke vermakilijldS4 U MBt per regel Adrertentiiin In het Z te dn nn nmer 20 b i Uw opX pija INGEZONDEN UDKOICUNI KNl 1 tfU U6 Ika nf MH l M Op de voorpaeina 60 lioefar Gtnrone adrarteati n ia e i n madadMllngen bU eontnet tot M r lend caerden pr a Groote lettara an i idett wonten barakand naar plaataniinita Advertentie kannan worden Inaaaondaa door tuiaolwikoinat van aoljade Beakliaii delaran Advertantieboreaux an on Asaataa Bvaaa MAKKTU GOUOA edMtie Taief bttrc 646 i pralDikigiMi daarover Wiaogel s njk beeft uitgediend rrouweos Wanneer de BritBche regeerJng reilatie oiet Hualand aan knoopt Bal dat iin met de isov et waarvoor 16 ondaoloi aile strubbeduiK alidd nog veed voet 9iÉ Ro4 ert Home heeft Ce Oxibrd e n rede ffMhoud a waarin hu ge sfegid hei t dat de beate wijzti om een ver beieaung ui den t oaata n d m Rutfland tbt rtand te brengeffl aou iitjn te ibc 3mt oa mot lAuflland handed be drijven Lk ben vo4ko men overbui d aedde ajr Home dat soolanc itusland ee n veitaten en oobehewd iland blijflt m Ekurapa er m het o en Dupopa geen fevraden en giakikikiiice voJlueit kunnen ziya Teee de eoorme reuMPve van Hueiland opmiawr op de wtfeidmarht Betvacht kunnen worden sullan de arb der steeds ontevreden blUvan daw de 1 vcosbelhoeftea weBke xtj moeten aanko pm oojbctaalbaar nUlan bleven DaaMmi ds het noodig dat de goederen van Kua lood opnieuw op ds wereildniaikt fc mtcht worden De tbgeamK dutre Üusaiache t gieeinoig hoeift getbnuht naar zU beweert de vruheid van bat proletariaat te ach p pen maar het is aen van de t r an Bte voc nwe van tywmmi gebleken die de w r ld ooift gekend heeft De b adal u een vaa de meeat beechATonde UKVloedeo weUte miem op izulk een land als liualand kan la ten miw rkm Eot ie nwgeluk nwatiage l n te treffen om met de hervatfaimg van don handel te beginnen Man sou laiw lam aan moeten ibegoonen on gadoidd ik ziou de handed tusMfaan Ibuadaaul en iwe iaed rncb kuq en t irwAtax Sir Boiaart rüoma zei e hopen dat de invloed die daaaèooir op RuBiand zou jnwarioea gelaidelUk ra aer gatnatiigdheui sou btaaiea tot welzijn van de beechavisv Jiwme fl hoofUilAiema is Stel Auslsnd an staat krachtig te wwdwi ea te leven en de chaotische toestand zal ar vaoMdf vardxvTjnen Ddt ia het standpunt dat men te Ijonden ook inneemt ten aaoziien van Diiiftaöbland TerwijJ ïliankrük van den exvAiaad wil halen wat er nut geen moKsiniOieui van te baJen ia hamert men in liigfefland altijd weer op U zeJfde aamheeld Laat l uit cbland eerst gelegaaheid zdch te hers teilon laat de mduMn B tot nieu wen bloei kiomien en dan zati do r puhlidt Bji staat Eiin meeff en g re lder te beta Ien wiat ze nu ntet den besten wil dar we raid met kan doen GMukUir weet Uoyd GeoTigie d n waJ van Leyguee en I incaré ewioonluik wal ondergeechakt te maken Bfin de zuno wat op t la tit der vor e week weer In twtee aawgele eaihedeo is ge bleken Den Hen November is de FlranschBi tsohe overeenfltomst betreffende de echadetooeateUingkwestse geejoten waaromtrent de baule landen na hnn laatwte meenwigBverschji de volwande afspraak hebben gemaakt Eerst k mt a komt t van de geelUeeide en DuMisobe tech nlstih deakufultgen t BrtiseeJ Dan een oonferenti van gesUiaarde nitiustenr te CrenèiVe om UuitsohlaDda bataiUaffiivernwgea enz t bsapraksn De Dui teohe veiteitegenwoosdMterv zuUaa de coofersobe m ruadgeveade bevoevdhoul bU WoQen Ten darde zal de eommaeai voor sciiadeioosstaUutg geboseefd op Duitscbland s bataIcngBVemuogea bctfialen en ten aiodits aal de Opentte Kaad verdere maatretMiiten ondercoekeo nwt uib n vsn waartntvaa en lancUee Date ovareeoloomee geeft Ftnuikrüb s a IMaute ovapwinoilag De Dtdlsehan aiUen ai oM als f amkhareohtisden mat de nft a9g mard eo te Geoive komen InÉnjpender is eehtsr de overtnodliw die llkÉelsnd befaaakle met de bi alAi dat delbueankiomat e üanèvs xad worden eiboliden nk de eolkestemmiag m OpD tr Bilezie Het Ii0t wmr de hazui dat d ge aMieeiden vas een Uwhwhiand met OpperSüewë m eT kunnen eischen dan Mnoekp dut b aoffruke gebied door hat plebisciet aan folen sal t in gekonwo D dMe overwegiiw zal de ragiaennir t Farus oncetwufald van taotdek doen varojuieraa tagttnover PxAan die geen n ddal hoe unjBwr ook ontzden om atenuniug tegen de DtMKhens te maken waarhol za VMlnailban steun der fb anschen oatmutgen Sen tweede voor Duotechdoad war b Ltingiruk besluit u genomen in mke de dte aelmotorett Men keut de kiw eb t op gned ven hat veidmg van VenMiUid dat éeoping der duikliooAen fooiacduva dadide Fnuifcr dat de 3 7 dieeedmotorcn afkomefdg van de ondarzee m ouden wWden veantaügid Duitacdidland kon deze dleeclniotoren ui tetf ueiui m varscbildeade fiabriedoen gehrui en en berolds waren een giroot dWl dier miotoran reeds u de l4 verhetd overgegaan Daaixun pmtastearde de Dujteche regeeiTinig t en de vendeti gung D9 geaaatenraail beeft tien vooraitter der Dudteche TredeHConfareatie tiiaae be richt t m voorraad houden kar 247 dtesaltru oren mediswaar te bascbouwwn als een Mhenddng van hot vardiaff ven Veraail1 fi doch aaogeidte de Duditsche regeering vemzakeird baeflt dat bet mAtoeliJk 1 om deoe lAseeünotonea voor industrieele doeleinden ta gehsiuikiaa en de r ad van geaantea geesMBUu het veriaogaD koaatsrt om op de eeaaondsohe preetatje van Duitschland nadeeligen inrloed uirt te oefenen ze deee veraekerJnff van de DuÜaohe reg eeiiing voor waar aai aaonentai Se 11 bereM de machine vooi4ooplg ter beschüddnfT y m de Dulteche nagewiim te tifieVi sx op uitdrukkeluke vooirwaaide dat ze slechte v ior mdustrieede an commerci eJe doelemden worden aaiwaweiHl Aian drt besluit worden echter de voorwaarden vertwndm dat tot 81 Maart 1921 Wrangel definitief verslagen Het fwmt 1 Perekop doorbroken Wrangel vlucht op een Frwwchen krutow Verklaring van Wrangel s afgevaardigde in fingeland Home over d ecoiis Uadie betrekkingen met Rusland De kwestie der Duitsche schaddoouteUinge Duitschland mag de dieselmotoien behouden Simons over de Dnitsch Nedfrlandsché crediet overeenkomst Öerucht n over een Putsch Samenzwering te Boedapest ontdekt De eerste dag der Volken bond b eenkomst De staking der Belgische mAjnwerkers geëindigd De staking m Frankryk uitgesteld ONS UVIMZICHT Wawjgiel B nedKirlQaff ap de Km 1 rui Wmi el bad de nodoriaa reeds wui mes Uid lli en tma nomsa ea dbarom een veirte eDwoo nlliigm maar n9 latul geioB lea oen te liracfatai vaodiau horip tè krvjVpeai Decoe vacte peawmusiUH Alexw Mar dim heeft tn een oculeThoud moit een medewericer tcui de Monoangpost het doed veji zun nUiBsae Miteet eaeA Hy Twteilde dat hu de ziaaJc van Wenaiifpel voor de ËDifrelBcbe re8 ej niff weoechte te bearieltan n de nuiarersitendeQ uut den weg vrede nui neoi die ontïreii t WtaagtH a matfaode en TOiu diDeletiDden jnyo ontateaik Hi wwBdite handeitsteietaeB tuecchen ZuMnRualnnd ea £ lDB eiaiLcl aan to knooiMo eo een ben doen op de we4dadi llM id van het ïkigiAachti voilk atn de véle dtukandea virouwwi Jömdearem ea o den vaa daRen dbe near de Kinun Koofitaivfauuxpel Belfgra do en ItaJië wwren g vtucM en nu op hot ixuult BtoAu deta hongieaidood te terven fi nancaeet te sienuiera Toen hem awpa a i vieffd f hu aan BuiteaUodtache ZaBoen was ontveow tt fteei de ASadin mede dat Eu vau zajn aaiij im t nn httt laiui had keonils gfUK veai doch met veel kon uafanchtet daax de regieeinafr vttn Wlnangel dkwr Ba laaid lueit oe ei4cend Fdankryk heeft dfat wel gedaan ea ei ztjn dan m 3c reeds handelabetirekkiiijiren tus echan Frajikrult en de T e ©eniiwr van Wiran gef aangiekiwopt Hy wilde dit mi ook in Lugröiand zneo sedaan te fcrygwiL Geaemal Wimnjgetl ooo zeide hy bestrudt bet bo 1 Bjewnemie en veoht met alleen voor de zaak van een greonlende beachiaafde en constil tutioneeJe toge r Lag vw r RubIUukI maar Ejjn p n ea zun oolc voor de aiulQ2 e lam den van groot nut Ons sbreveai vervo ljtde Aladin ï met Hiii and te oveirwnnnen Onze wemsoh m aJle lovende krachten uit het va k te veir veraamelen Wani eer dat geschied is zullen Wdj met eJkeitt i geering vorra die ae vm tevredten Bya Indien sti de repuhliek Hezen mllen wy dat ffoedvmden biesen cij een conatitutkoneele manarc Kie dan z jn wtu eveneenis betreld daanm tioe te stem men E ón dung echter staat vast In Rus land ib op hert oogenblik de abeoitute ntoinarchie onmog elulk Vtan hande lsrelaties meft WbanfreS zal nu wed nüAtB meer kiomen aelfa met van be wwer gedrihbeld had van dat de i Vbniaritton gfluutde door de vensters over d aaeeuwwjtte gord nen en de aobadvw vao de pot ganuaunw op de wmatsribsnfc donker deed uitlaonwa Ofi d a muur aan den overkeet Toea tij deer bdo iet werd er aacht Vluf en besIueC geklopt aan de deur £ r kwam licht In Adine s varmoelde oogee AidotaI monipeJde z haod sdobIs zii door veel alleen e léjn oog al gawMO was te doen De ben aoo Uy dde bii aoo biur maar grerwnne menadhen Idondto a t si tfo tiaedere klanken l egrU pen noch w t n door widke beschroomd gekxnen liefktv zemle wooitden Oi Adosa deed gevo an dat muuMit de mianaahen op de wtoedd eU bet nieei7w dkom was la iKt h i hetgeen het faedorvea ioage meéeje heel goed WJUt Jk fawam nMBft T Toeger aaodat w j een firaatje kunnen heUben T66r de anderen loonnen Bc ho dM u er niet tegen hsiit zeide Adora terwi xfj haar yoed afldeed llofin ing o op een daag atoaltje aaa t Adine atten om Jbemoedésd t woMso Booals aU het uitdrulote lete vreemds daar Alloe nooit een bad fle tad had e Ajdora zich haar moeder met faenanarde Maar de goeiie moeder ee de ware kieliter vate er neset Maar scboon bei noodkjt beideo van diee Dawwea tend bs iMwfd had Wh er f0M andere mdset eeide Atlne Rwt ecu weemden Bedruk het nwt ie m d Mmg hsüpewri MNiet wat u dse r beraam Adem v ug flc e g u dat ar meer gedeflhU aas n nncki e a in dat Üeve oude lilverfryie er een kop thee mviaarvi i taj nootlt den prys per Mnid inlo eindle Dat was zioiidleir bmeeitfiedsg ie zi jn een j aak Uisschen haar en haar Schepper Ailijie wast daï Ihet veel meeer was dan haar paste maai izu ki3n Zich dat gesaoegtm met ontzegffen dn beste thee en den naam van de heer lylksbe theetaibl im Ijowran te heAihen Het iwas Ihaar eenjg buutensiponi eid en met 2 ulke nachte maniLeren en een hart dat den pi UB vaai een half pond souchan tituw als een aondle beBcduHiwdla waarvoor ge boden en waarover besxniw g eiv eld moe t Morden boe kwam het dat AJine ü c Qithirr nooit getiiv uwid was Ook dat hMdd ZiU voor zmohseilve Maar Adora wi t het Br wiaren er met vele dse iets voor Adkna Gracie g eiheun kjonden hopdeoL 23oo kwam het dat van alle paitum van het jaar er g eeni was naar wiallur uitnoodi gmg men meer vetilansde da n naar die g gieven door de of patrouwde auster van den pachter van Cairie Aaóa In wnriceilukhiead ntet Zu die den hem dat Aliioe niet iiet si veren haar eoo arm was dat zq gben pairtuen moest geven Joenden irt Aiine fuet bt wieten niet wat arm a n betteekerade Ataer dan genoeg te beftftien dat is ryk zqjn Om een be geang vetHanig ad onivesTEBdigd aayverig hart te hieifcen dat Jn spUt van apgchoopte mdUïoenen arm tija Ea men kon Aluvela buoskamer niet bfnaedHomen of ntten in baar vlehkielooEe keoilden wat veeS g eaeül er was aonder te be njpen dat deae vpouwi Ke nooit isedeot zy geboren waa Inroe banknoten van vi f pond tieffel sriud in baar besit had gehad njrk ma m llècde en geloof en BO de vmMba Ails xjj nui u bMd loon men het geovoagen laeo waarmede mj ukt haar schatten nieuwe en loude dbogen haalde om u op te vcuigasten Als ut u naar dien kant aag Mlken aou sü de buste van Btonaparte op haar sobooirsteennundiel m een bet ar Ucht xatten Eooodat dl atond teigieaiover die vmi KetBerm José l hüne Bn in het aar 1812 mu dat een aekiar teeloen dat duo Bacbte oude uf ftOMW haar eigen opinie Had IQr was ook een kiaatt van fWopa waar het komnk1 Bruisen igebael op was wK ogalaten 1 WTaar Prfen reed rooter op was dan geheel RudUuid Due was getaekend nuet de grenzen ifn rwabervej aangegeven door Ailjne xedve toen zij naar een aclvol il EU nburer wiaa gaputn ik zal u niet veatellen hoeveel jaar flcdeden eoders mocht g u een iachee om die dieve oude vroutv £ n men moBff w t om kie ludhen o£ seboon h0t ndet vertMxIcn is te glimiachen en ats de oogen even vochtig worden aoqvee te bater OWtoidi Tenvdflila De avond van Atoe Mc Quhirr H party was aan reAiPoken Om twee wir bad s j baar baste nwarte muts opgeaet De hreedc knntJen beallaaten waien onder de kfa gestrikt an om de echouders vms eee doett van neteldodc netjes gefdooid waarvan de sneeuiwilge wttheJd een aoort van stta lenktrans om Adme s nacht gelaat vev spreidde Dfct was om iedereen te tappen ttie toevallig het meun voortiO fawam en te doen denken dat nlete deed Om vier mir toon men haar aan bet raam eien xoA ten soo bedbaid en damesachtig alsof ztJ werkelijk dsn ganschen dag n s ader gedaan had Terwijl mee maar te k ken had naar de gedelote tafel uttWdband en gluMtepend a n te wettel dut wü heen ca