Goudsche Courant, maandag 15 november 1920

m t NEiLE iEVEUlifl lANIElSaillKWEII IriMiViirUigmini PMMA INTVOERiNB ffrodte gum tot DoiUchhnri heUben gevmuA en toe villen hAjAngfin de Koede IretmidkintjaB tu eeheii de Ncdertsndsebe en Duitsohe ra8 enng o tk Tenisrken ra tVuunwam te raakm een rrai nm dten r rtapnwk ordVffer van de VaéitA Pnaa betnffSeode de rtdfttiee mot AnMntaa T rtd arde dr 31 motks dat het Teelceer met de Vereeoifcd Steten door hei VetnLrBg v n Veraaillet binteowBwaoia binoeilüiat wordi Eent wianoeer de VerModffde atg ju het tdot becOd van de Bognbiahe rereerincr ten opKichte van panicraef 18 vmq het VredeeTemdaiBï Mlcvn zal een geregeld veefceer tuiecihen de bedde sLaten mo eluk z n Zotrianii de oph ffinff van bedoelde para0nkaf naet heeft pJ at R iad moet het vwigeeonwt de Vercefu de Staten hoofd cakcl vüa N d iand est SkaiuUiuiv4 bJUveo beetaan £ en faeeflcetiu dat de rbeidsluet toenaetnib ie vooTte dat na beepceküisea ge mard tuudieo de vafaboodeo en de werkIpefmrs amtirenit de nieuwe regeUiuf van dien weriabildt een ontwevp is opfesteid wiiarin in begineell aan den S urinen dag vtxpót vsajrtgefcoudeii die ook door tameluV ver naar Ibika staande arbeideraletdeiRB UI aanvaanL Die beepirakiuigea werden vehoudeo op h t rtjleMadnMerle van iDfiit alles W Ü niet xeggeo dat de moeilijkheden nu VDor gtoed owerwnnnen labn lintogendeel Putechf oruchten blijven de ronde doen De FVeoheit het onRiann der onaffliank tliÜlken waajischuwt tegiea een Putsch van reactioocarre ziüde Aian aUe leden vee de vnoegeire tSuttendt fanigade zou ëen schirÜTen e u gaaxnvlen om de inriffode Dfmiouw aamen te atelien hattfemi in Beieren nw geechieden Hielt blad voegA er aan t e Het verdient de aandacht zsRlt het blad dat het dto gwveaaen kraeneprina in NcdMand niet erg meer bevait an dat b4J neer veriangend ie naar Duttachlaad tenif te keeren Koetvans gaan v oortdurrnd tuaBchan Nederisnd on Bedefren heen en weer De kmoouprifcui haeüt in een brial de hoop uitigeaiprokea dlut de omwentelmg Kpoedig aal Icomen en hij wenttchrt in d eerete Iiilaets deti ex kroonpnoe Ruptprecht spoedig vteer op den troon te iSea Dit blü natuurlijk voor rekentiW van de FVeihek e Uit Hxnisajije komen e veneeiu b ncbten die van een voorgenomen Patech gew ffen waarvoor de pUannen zouden sUn ontdeklt bij de raaaia in het hotel Bribtranmia be Boedaipeat vAb gevolig van t verthoarden van dien pntüiie agent dpor omeheereti De Putsch was v or giJrteren of vawtaaff op touw gozet door tenrorbaten iia verseniging met de CMwakiaiiide Hotiig reD Tot diuMver xün b de politie 20O a uiBli ltieat gedaan weg ie ooge xjoOoofde preside in het hotaQ Ik itt uiaia Van de t ee beden d4e den poliftaeagvot heftifaea varmooirdr is er één gearresteeni d ander ia VK ortvduchit Ook d leaders dor Vlereeai0ing Ooitmcdaemde Hongaren zijn g ameeteenl Verder ie geoonataiteerd dat te Boadapert en in andere Hongiaarsche ateiden een feed georgsaoiaeenie gehnjime oaganiiaAie beattond welloer bestuur tevenj de pertüleiding der on bwiakende Bongaittn w as De Nationale UIvad rin g eeilt et vredeivcnlrag v n TriMMim geratilfkeerd Vlandaac besut te Oenève de eeratc ivolledige vesvadeoing van den Voilkeobomd De corre ipiDnde t van Havba te Geneve heeft in ventband d armee aaa eea vooraaostaande pereoonUykhaid in de kriogea VKXi den V k n1iood gevraagd fnat hij dacht van de omstandiieheden onder welke de werimjunAveden een aanvang nemen n van de opinie o v a den bond in F rafik ijk in viQrriDand met zelkare eritdek w ke voorait sedert de Ajmertkaenacha presidentaverkietziünigian oip den bond wordt uitr geoefend De zegHnan verldaanle oa De vergadering aal de wereld toonen d t de oode fW lbei4ioad hei rrU wed maak t IDe verideainig ven HJardfingr boexemt hijb niet sleoKts gieienieoitei vrees in doch wU cijn zedfti van ootrdeel dat zgn vei eaiiw een dea te zekerder waaatnrg ia dajt Amerika tot de bond zial toetrede JSc belhoef nVt be JU KO K dat Itet volkenboqulisverdnav alleen om den vonm te neddlan niet de ntinate verandering aal ondergjaan De aoAiMUiuiuig van den bond mi vanseSf wynbg ngen brengen JDi houdinig dar id Afrüilgaanache staten aal volgWka ons oordeel vun jfrooitian invloed aijo op de defenltieve be iasioig der Veiweniiïptte Staten De ZuidrAonerikhansche laoïen heèben i e aan ooten op roep gdioor gegeven dooh sommige onder ben hebben e a Bonder beroep gedaan op ooze dienaten in verhaod met de morgen te openen vergadering Zoowel Nooodalt Zuld Aunedka bouden de oogen op ons gevestdgid en oiuce uitacxraak kan een tenigMkig hetbben op de houding der Vweenógde Staten jccena den bond Wht hetraft de toetotdng van DuitsciiImd tot den V44kc U ond deze kiweetie doet atch vooT het oogeniUIk niet voor n wiel om d eenmudl e raden dat Dultadiland aelf gieen veraoeik ran toedaitioig heeft gedaan htdjen men vreest dat de toweetiib dpor derden ter sprake gebracht zed worden dan sulGen wU hun vragen krachteoA wfelk muklaat sij dit doen Hebben x geen nmndaat dan aal de naak geen rerder gevolg heÜ en en indien zU hetgeen bUkana onmogclUk Is mochten handelen in opdracht van DultachJand dan nai rich een Juridiacfa debet ontspinnen en wü zQn er varceklHd van dat de tegenatendan van Duitachland e toelating over een meerdertiedd van ttnM derde der atenucemchtigrden Uien beschikken NietteAin nw het geval nch lounnea rotx aa iwUeo de kmeetie van I iitaehlatKi s to atong ter aprMoe lou wonlen gebracht dat een dbmpi omia tot atand zou faoraen woordat nJ een rooratet nou worden gedaan In den gieest vian hat door Lofd Selbonte Lord Grey m Banm ofWpeateJde memorandiun Alsdan vra wkxden vefkilaank dat de toelating van i e ataten tot den Volkenbuid gerweoaefat is hetgeen w u wtilen leggien dat DuitechJaad zou deedtoemiai aan d eentvolgende algemaane venradedng iW i kunnen bovendien niet befprijipen wtaairom de tpetreding van DuitacMand bot den Volkenbond zooveel tegenkanting ontnioet aangemen Duitechland is de eerote pQoatA deae aaak te allen tüde bij den Volkenbond aaiÉhangog kan maken ingevolge arti1c d 10 van het Volkeo boadaverdrag cooiüa Lithauen b v heeft jpedaan en neh in den bond kan doen opnemen totdat een Hcfiait eve uitspraak aal syn verkregen Jn de tweede plaats zou een eveotueele toelating aan Duit chland nieuwe internationale veinpliehtiiwen opleggen sonder aan Dujtechland eenig middel to inrechafflon om in dm boeoem van den bond eendge heerschagipiij uit te oefenen Dit ia de aensw jze in de offïcieele kringen der conferentóe Wig voegen ear nog an toe dat w j de Terzefcerhig kregen dat Engeland en Franikriik tnt volkumen o ereeniatenvn ing sijn gekomen om te vicBtiindJercn dat tot de toelating van Duitodtland tot den Volkwbond gedurende de Maandag be openen ergiadering zal rATwrdcn beelotett Baar het referendum onder de m fnwierken van het bekken van QhejIeayH niet de etatuaire 70 atenunen v66r een staking hed opgeleverd heeft de miJntweTkersfrde ratie beeloiben dat het weric haJen sou Woorden hervat Het bestuur der FVanache mUnweekarsfederabie h edoiat tijdene de ondeiHhaadeImgen hst wesflc voort te aettesk De tegen heden aangekondigde stoMng ia dus waarschynMjk uibgearbeld BUITENLANBSCH NIEUWS PBRU Een aknmswetltaigT Oit Utnta marot gemeld dat de regeeiring een uLbgebrekte rervolutlonnaire samemtwenlng heeft outdektt om het huldi benvind omveor te w r pen Er hailden een ignoot aantel KiTpeiffbaides pAaata BINNENLAND Subsidies voor leeszalen Ged Staten stellen voor aan den Bond van openbare leeszalen en Bibliotheken in d provinsie Zuid Holland voor elk der jaren 1921 1922 en 1923 de navolgende subaidiën te verleenon lo een bedrag overeenkomende met 80 pet van het totaal der subsidies door het RÏJk voor elk dier Jaren toegekend aan de bij dien Bond aangeslotem openbare leeszalen en bibliotheken in de provmcie teneinde den Bond m staat te stellen aan elk dier instellingen een bedrag va 30 pCt van het door haar genoten rijkssubsidie uit te keeren zulks onder voorwaarde dat de besturen dier openbare leeszalen volgens door den Bond gestelde of te stellen regels hun bibliotheek beschikbaar stellen voor de lectuurvoorziening ten plattelande door het bedienen van n eorrespondentsehap 2o een bedrag berekend naar 1 cent per inwoner van die gemeenten waar geen enbare leeszaal gevestigd is als bijdrage In de algemeene kosten van den Bond en ten behoeve van de lectuurvoorziening ten plattolande Aanvulling van de Woninswct De directie van de Vereenlging van Nederlandsche gemeenten heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend waarin ernstige bedenkingen worden geuit tegen het door de heeren Schaper en de Jonge ingediende subamendement op het Wetsontwerp tot aanvulling van de Woningwet Indit amendement wordt bepaald dat B en W het verleenen van een bouwvergunning onverwijld ter openbare kennis moeten brengen en dat van hun beslissing binnen veertien dagen waarop zij ter openbare kennis ia gebracht de huureommissie in beroep kan komen bij den minister van Arbeid Bovengenoemde directie meent dat door deae bepaling de voorviening In den woningnood groote betenunering zal ondervinden omdat de toeatanden in het bouwbedr f van dien aanl zijn dat het uiterst gewenacht Is het bouwen zoo min mogelijk moeilijkheden in den weg te leggen Een vertraging als van het voorgestelde zeker het gevolg zou zjjn za vele moeilijkheden met zich brengen en de bouwkosten aanzienlek hooger doen worden OKDERWliA Meeting voor alarlsactie Het Comité voor Salarisactie gevormd uit de Ver van Hoofden van Scholen in Nededand het Ned Ond Gen en den Bond v N O heeft aan de aangesloten afdeelingen van dne driff organisaties een cireuUira gericht waarin voorgesteld wordt een groote meeting in Den Haag te houden met een daaraan verbonden demonstratieven optocht naar den voorzitter van den ministerraad ter overhandiging van een motie een en ander zoo mogel k in samMiwerklng met de andere eonfaasioneele onderwijicr vereenl gingen De nood der onderwijzcra 1 De heer C Smeenk lid der Tweede Kar Nner hield in Delft een politieke rede voor de a r klesvereeniging aldaar BiJ het debat merkte een der aanwezigen op dat de regeering de belangen der onderwljzera verwaarloosde De heer Smeenk antwootdde hterop dat wat de onderwijzers vragen 70 mllUoen zal koaten en als wU zoo lelde spr bedenken dat s Rijka inkotnstenbelaating 60 k 70 miltioen opbrengt dan uü bU een algeheele invilUffing r eischan docfr de onderwijzers gesteld de inkomstenbelasting moeten worden verdubbeld zoodat aan de eiaehen niet kan word i voldaan GEIIBI4GDE BKBiCHTVN De fi nrendag in de KluMn induatrie Het Vakblad voor den Schoenmaker adir ft Hen vertelt dat alleen in Dongen vele bonderden paren schoenen na werktijd der fabrieken thuis worden gemaakt door het vermoeide personeel Sommigen op den dag knecht zijn s avonds baas Ook in leestklaar werk kan men terecht Dat deze makers nog marktbedervera z ja bovendien behoeft geen betoog Brutaal Op klaarliditen dag heeft een Amsterdammer uit bet café t Nieuw Kalfje te Nieuwer Amatel een damert ontpels weten te stelen die een waarde vertegenwoordigde van pijn ƒ 800 Enkele uren na den diefstal werd de man gehuld in den pels i oor de politie gearresteerd De actie voor Plaataelijke Keuze Een groote dcjnenatratle te a Gravenhage Zaterdag is te s Gravenhage een demonstratie gehouden voor PlaatselÜke Keuxe Uit alle deelen des lands waren afgevaardigden en leden van vereenigmgen of college s op het gebied der drankbestryding godsdiensige politieke en vakbeweging van alle richtingen sa mgekomen om aan deze betoogmg deelle nemen De zaal was over vol De bijeenkomst werd geleid door den heer P van der Meulen uit Utrecht die deze met een kort woord van welkom opende en de drankbeweging in ons land besprak De oorlog bracht zeide spr groote stoornis en de oprichting van den Nation Bond voor Plaatselijke Keuze in April 1916 was noodig om liaar weer tot een krachtig en weer snel opbloeiend leven te brengen En nu wachten wij op de verdere afdoening Doch het dfgewerkie huis komt er zeker Het woord Wvrd daarna gevoerd door den heer P Voogd die opwekte tot meer intense nog grootere toewijding noodig om den strijd over het geheele front feller te voeren Nog spraken mevr W van Itallie van Embden het weede Kïunerlid Hermans en prof dr J R Slotemaker de Bruine De volgende motie wtd aangenomen De vergadering enzt bijgewoond door 2600 personen voonutfn lijk vertegenwoordigende 1026 organisaties en colleges van allerlei aard en richting Uit alle deelen van het land spreekt de wensbhelijkheid uit dat het bü de Tweede Kamer der Staten Generaal aanhangige initiatief voorstel in zake Plaatselijke Jeuze zeer spoedig tot wet verheven word in het vertrouwen dat ook daardoor het veer toenemende alcoholisme krachtig zal Warden bestreden in hey belang van de gelijke en atoffelijke Jcrachtvan ods volk f Nadat de vei gadering was gesloMi g gen de deelnemers in twee groepen met huline vaandels naar het stetion H S M en de Staatsspoor Masaa irergiftiging in Ede In de Infanterie kazeme waar op het oogenblik in garnizoen liggen de eerste en tweede compagnie van het 22e regiment infantene m totaal circa 230 man hebben zich Vrijdag hij de maSsehnpp i die uit den Achterhoek Twente en Utrecht afkiHnstig zyn vergiftigingsverschijnselen voorgedaan Dien middag was aan de soldaten gebakken visch verttrekt die na aankomst in de kazerne niet gekeurd was s Avonds werden we een iSO taJ manschappen onwel en het duurde wel tot s nachts twee uur dat de dokteren met de patiënten bezig waren De doktoren kwamen tot de overtuiging dat viscfaverglftiging oorzaak moest zijn anderen meenden dat de oorzaak lag in het eten van pruimedanten die door de nutnr schappen na het eten als nagerecht waren gebruikt Alle patiënten op drie na zijn thans weer hersteld deze zullen echter ook wel gauw de gevolgen te boven zijn De Int loooactic der Zeelieden In een duer dagen gehouden vergadering der Zeenedenvereeniging Eendracht ia een motie aangenomen met algemeene stemmen waarin gezegd wordt dat de organisaties zich neerleggen by de eiachen van het Congres van de Int Federatie van Zeevarenden gehouden te Brussel en welk congres besloot te elschen de 4S urige werkweek op zee de 44 unge werkweek binnenslands de gages te eischen van die nationaliteit die de hoogste in gage is voor de zeelieden eveneens de dteütvoorwaarden op te eisehen die het gunstigst uitsteken en reeds fn practgk zyn gebracht Moord te Hevtea Te Houten ztjn volgens de M Crt aangehouden twee zwervers een man en een vrouw de vermuedetijke daders van een aldaar Zaterdagnacht gepteegden moord op een oude alUpnnmandc vrouw Omtrent dm vehnoedeijjken moord vernam het blad dot in een drooge sloot langs d a weg Houten Utrecht het l k van een oude vrouw uit Houten werd gevonden Aan de onderkaak had z j een gapende wonde De loone van het SpoorwegpenMnacI De Directie der Staatsspoorwegen heeft een uitvoerig eehrijven tot den Loonnad gericht waarm het standpunt der directie inzake de loonregcling van het spoorwegpersoneel wordt uiteengezet In het schrSven wordt er op gewezen dat de bezoldigingen lager zijo gesteld dan de Loonraad aangaf omdat dk Regcerlng enscht dat gegeven zal worden kindertoeslag eiuevenals het Kijk premlevrü pensiocn geen van het spoorwegpersoneel vanaf 1 Januari a s ook geen bijdrage voor pensioen gevorderd ui worden STADSNIEUWS OOUQA 1 £ November 1920 Kamer van KoophaAM en Fabrlden Naar wij vernemen hebben de heeren G Pilnee en W A Hoyng eveneens tegen 31 Dee 1920 ontslag genomen als lid van de Kanwr van Koophandel en Fabrieken alhier Begrotrtingen vcwr de Gessecnte BedriiTen II Gemeentelijke Reinigingsdienst De begrooting voor 1921 sluit met een totaat cijfer van ƒ 106 686 tegenover ƒ 69 586 voor 1920 waarbij gerekend is op een ontvangst uit de gemeentekas van ƒ 82 720 tegenover ƒ 44 971 voor 1920 Deze beduidende vermeerdering vindt zijn oorsaak in de volgende geraamde hoogere uitgaven salarissen ƒ 8950 v j ƒ 6605 arbeidsloonen ƒ 69 904 v j ƒ 40 608 onderhoud van materie ƒ 8425 v j ƒ 2326 onderhoud van terreinen ƒ 2000 v j ƒ 400 klein materieel ƒ 2900 v j ƒ 2600 dienstWeedlng ƒ 2000 v j ƒ 1100 veriof sirirte ongevallen en pensioengelden ƒ 9000 V j ƒ 8800 diversen ƒ 2427 v J ƒ 2132 en rente en aflossingen ƒ 6373 03 V j ƒ 2592 84 Het onderhoud der 6 paarden is nagenoeg gelijk geraamd aan 1920 ƒ 7760 tegen ƒ 7448 De aanzienlijke verhooging van den post arbeidsloonen vindt zijn oorzaak in de hoogere loonen en in de verkorting der werktyden van 61 op 46 uur Tegenover de meerdere uitgaven staan geen hoogere inkomsten De opbrengst aan mest asch puin diepgoed stalmest en nesten zijn geraamd op dezelfde bedragen als vorig jaar die aan bagger en papier lompen en blik zijn zelfa lager geraamd n l ƒ 250 tegen ƒ 400 en ƒ 1200 tegen ƒ 1650 De oorzaak van deze laatste mindere raming zit blijkens de toelichting in den verkoop dezer artikelen in ongepersten toestand waardoor een besparing van ƒ 1500 op het arbeidsloon wordt verkregen De eenige verhoogde post is die van vergoedingen voor het verrichten van werkzaamheden enz volgons nu gewtjzigde voorwaarden ƒ 2500 tegenover ƒ 1560 HetGrondbedrijf Voor de exploitatie van het grondbedrijf wordt voor 1921 geraamd aan inkonïsten ƒ 2700 en aan uitgaven ƒ 355 81 roodat de gewone dienst een v rdeelig saldo zal opleveren van Op den buitengewonen dienst moet aan de gemeente worden betaald aan rente en aflossingen ƒ 4494 19 zoodat na vermindering met het saldo van den gewonen dienst nog ten laste van den buitengewonen dienst komt ƒ 2150 HkfW Hondefeiibelaatihg By de behamdeflinig van den poet op de igemieentelbeginooiliiintg van iiikiomsten voor hot dienatjaer 1920 djeelde de Voorawtter Daar aanJeidfinig van een opmerinng van den heer Bjoffiman b j voiLgnuramer B2 Belffstóng op de honden mede raii m ecoJnig to ïrUn dlot deae poat veamwedelijk Bou kunnen wonien o Jtfievoend indien de belaertiiing op meer roodera w ij re en wel op kjohier wïnd gehevea Hfet te verwachten voo rdeefl noM dan ook miinder aia de veroiPdeniiing op de heffing dan wei Én die op d invwrdermg vTwxten gevonden Owter 1920 wemden tot duaveirre pijn 750 liionrien aangegeven wBiarvan er 150 werden gerangBohiStt m de Ie en 6O0 m de 2e felaaae waarvoor betaald weid re ipectievelyk ƒ 6 en ƒ 2 50 per hond De vertioudiinig tosachon deze indeeiing van luxe ihxmden en honden d e uitsluitend Behouden wondon ten dienste van den landbouw of Mn bodjryfvan aïjvei heid wnJ aan B on W verre van jjwt voorkotaen aaogamen de oontoxrfe op een j u ander tot dueverre eer gehneückig ia geregeld Het lijlot B en W naet te oh vaarMhymlijk mrt rij aiöh de uitkomst van een kohier o leieikeend eveoiPedig aan bovenstaande erhoüding voorstellen De aanepDte oaJ voomtaaan moeten eachieden ter secretary ofdeeJing controle oer g neen befi ancjèn en belastingen vmaar de juietheóti mal warden nagegaan Ter to ichting op de vewwdenii gen deelen B en W don Raad mede dat hot hun otet ondienstug iwarkwiam de hondea te vwdeelen in bmee lolaesen wtfuurin de pruk yk der admmootnatie hen waa voorgegaan lot de tweede lalaia e mUen bebooren de hpnden itahutend gehouden ten dienste van den landbouw of een bedrijf mn nüTertwad of inr bewialaii van gïlbouwen erven of vBartujg i alle aodere honden U i Aebcwen bot de eerete loiaase iDte Vdaatdog per hand Is niet vwhoogdoletdMv de redacble der heffii vwordening werd eenigndAB g wiytigd ocht buiten verwachting de bron de er kiktonnAien tk r de thans Toorjresteide w e ntx iftvoTdoren neet rijker vloeien dsn Ii0t het to hert voornemen van B en W t een labore heerooting venhooging van den aaartag in de bèlawbing zeflve aan te bevelen Aion de voetveMetde veaxmtening ontlcenen w de volgende bepai ik ea Art 2 De belasAing ia veiechuldigd door hen die In de gemeente wnnon of er tenmjnsflfe dri maanden in Oiet Jaar hlüven voor ooover aij beaittors of houders tin TAo honden Als heJbWter lof houder en motsdien als b wibingBchtildige won eaogemerkt het hoofd ven het huisgezin waarin de hond gevonden wwdt ommnichilHg of die hond meer bijzonder aan een der leden van het huiogeiin mocht behooren Personen op zichaelf tojj anderen inwonende en voor aoover beoitbera of houders van honden peveoondijk de belaating enschultd i AM 8 De honden w zdoa verdeeld in IV t te ee to Uasae befaooraa de Iwaden niet nilende m de tiwieeda Uaii Tot de tvcede kfauwe behooran de ha den uitsluitendi gehouden ben dienste va é n landbouw of eenif bedrijf van a fv k faeid of ter hewsking van gebouwen en i of Toartuicen Jachthooden ffehouden door penooM dae d iacht niet Is beroef uitesfeoen a hondMi die oi ds oipeadiare straten of gen loalooponde orden gervondea beha rren bot de eer klasse Een wvaUioml die op den opehbartk fteg of lopenftiare Hbraat wumlt aongetiytf fen wurdt geacht nüat tot bowakinK vu gehouwen wveo f vaartuigen dienen AiPt 4 De beladifciqg bednaag jasrl ki Toór eiken hond in de eerato klasse ƒ 6 en voor eiken hond in de tweede klt H ƒ 2 60 Art 6 Van deze bel Btin zijn vrfld steld u Blonden ooven het nwtal van twti txertwhDonende aan of gehouden jrorJendj door koopüeden in honden oni daaradJa handel te drijven tl Hoitidea beneden den leeftijd m twee maanden Aot 6 Het belaritnngjaar vangt tia den Isten Januari van leder jaav Voor een hond in den loop van het te eri Ire$ en of aangeadhaft is de b airtbi verscholdilgd ten volle als dit plodito heeft in de eerste zee maapdan van He jaar voor d e helft aia dit plaats beeft is t 1 natste zea maanden van li t iaat Verhuur hofstede BargvKet met lail V In den loop van dit jaar werd de hofstede Burgvliet aan de Kamemelksloot met de aangrenzende danrby behoorenda landerijoi gelegen ten Zuiden van den spoorweg Gouda Utrecht ter oppervlhkte van ongeveer 2 Hectaren na gehouden openbare inschrijving verhuurd aan de Handel sondememint Agricultura thans gevestigd te Rotte dam voor eene som van ƒ 1127 en wjde woning tot 1 Mei 1921 en het land tot 1 November 1920 B en W hebben de huurster op haar daartoe strekkende verzoek medegedeeld bereid te zijn te bevorderen dat hofstede es land opnieuw aan haar vtaden veihuurd tegen een huurprijs van ƒ 860 doch slediti tot 1 Nov 1921 derhalve de hofstede voor zes maanden en het land voor twaalf masnden Wij vindenhet namelijk beter dat de huurtermijn voor hofstede en land gelijk is zulks met het oog op een eventueel andere bestemming daaraan te j ven De t enwoordige huurster heeft ons bericht uowel met huurprijs als termy n genoegen te Wnen n nen B en W zijn van meening dat het t beveling verdient hiertoe te besh Bjën a gezien van eene openbare verhunng vat betreft denbedongenhnurprijs naar het iiai wil voorkomen geen beter resultaat maiworden verwacht en het gebruik van het huurde naar behooren plaats heeft lie Commissie van bijstand in het beheer der Gemeentewerken heeft hiermede fteniming betuigd Het besluit daa h oor fbrat daif lkb ter vasstelling aangeboden Onderhandsche verlenging pachttensiio tolheffing Amsterdamaehe en Goodsche Rij pad B en W verzoeken den Baa4 hm te machtigen om aan den tegNiwOordifeB pachter P de Groot te Alph i aan dea Rijn opnieuwonderhandsch te verpadita voor een pachtsom van ƒ 1360 per jaar het recht tot heffing van tolgeld op bet Amsterdamai en Goudsche RiJpad in de gemeenten Alphen aaiL den Ryn en Bukoop toegestaan bij KJninidiik besluit vu 7 December 1918 no 101 tot 1 Mei 19S1 met het gebruik van de woningen schanr hooiberg en bïjbehoorende betinmeriiigffl alsmede enkele gedeelten bouw wei hooiland m hoofdzaj langs voormeld rijpadj egen en gezamenlijk groot ong v 11 02 26 H A en wel voor den tijd dOrende welken e aangevraagde KomnKljjkl goedkeuring op de vanaf 1 Mei 1921 VKOt te zetten heffing van het tolgeld zal WKden verleei d zullende d duur dei sederiten bouw wei en hooiland n hst gwt van het grasgewas langs het pad ingta den 1 Januari 1921 en eindigen den 31 December van het laatste jaar der toe te sttti heffing een en ander met inachtoemliil van de thans geldende voorwaarden gevuld met het beding dat de Oemeati zich de bevoegdheid voorbehoudt den pswter het redit van tolheffing voor een i voor beide tollen te ontoemen zonder dit pachteom of den duur der pacht hieidon wijziging zullen ondergaan zulks met M oog op dejgeheet of gedeeltelijke ontheffiif van den pachter van zijne verpHchtu t onderhoud van den weg trewyl by het f vallen van het recht tot tolheffing woor tol Ijij Boskoop tevens onmiddellijk recnTVan gebruik j de aldaar aanvwif woning zal ophouc H Salarisregeling personeel AvtmdsdMN voor Ambachtslieden en Handelsean In de Raadsvergadering van 1 liu Jjr wefden door den Raad de voorsteUe A Ug wijziging van de bestaande salaris np gen voor het peraoiwel AvoBdseho d Ambachtslieden en Handelicursas i l steld Deze besluiten werden daam minister van Onderwijs Kunsten tenschappen ter goedkeuring aaagebow Bij scMjven van 19 October j l W nfdeeling N H O bericht de miairtP f B en W dat deze gewijzigde salsri j lingen hem aanleiding het ben geg enkele opmerkingen lo wat betreft het salaris van d recteur der Ambacht8avondseho rf 2o dat niet of niet volledig bevoeg leeraroi alleen dan met wettelijk bevden gelijk gesteld mogen worden aalarieering betreft wanneer zij het jaar 1910 eene aanstelling i jIn het vakteekenen aan de onden school bezaten liA 3o dat hij de berekenhig van 1 wi van den Directeur van den Haaaelsau niet meer dan 12 lesuren in refctning worden gebracht Wat betreft de s ub lo tlonaris voox welken de rfwW I van den doc d6ü mhdater c if fA tea salaris had vaotjiesteld van sahreef Z ja ExoeUentie dat dit Biet meer msg bedrogen don ƒ 1657 60 een m ander overeenkomstig de bijgevoegde berekening Een gewijzigd besluit van den Raad rtarmede rekening is gehouden met volenstaande opmerkingen ziet de Mimster Iguse tegemoet en wordt thans door B en Voorgesteld Hierbij wordt opgemerkt dat de bepalig waarin wordt bepaald dat het sala I van den leeraar in de wis en werktoigtonde den beer J A W Baart blijft beMgld op een bedrag van ƒ 85 per weke di lesuur tot e i maximum van 6 lesnen kan vervallen haar oorzaak hierin findt dat nu gebleken is dat de MimsItr lUne goedkeuring er aan gehecht heeft dat de saUnssen berekend naar een cursusAior van 7 maanden en de in den leiddraad genoemde wedden dus mo n worden veroieerderd met 1 6 deze bepaling geen raiscrn meer heeft düor dientengevolge het gglarls van den heer Baart thans bere4cead wordt Doar een hooger bedrag dan ƒ 86 per uur In verband met de den Dipeekeur van de Ambachtsavondschool toe te kennen bezoldiging zu n B en W alsnog met den Minister in correspondentie getreden De uitslag biervan lal evenwel op het in deze te zijnen opzichte vaat te stelle salaris geen invloed kannsn uitoefenen OabewowbaarvcridariBg woningen Bocnagaardatraat Bij Raadsbesluit van 1 Juni 1920 no 296 40 werden een tiental woningen aande Boomgaardstraat onbewoonbaar verklaard wegens het niet voldoen aan de aanschrijving van B en W van 6 November 1919 ao 63 1 woarbü het aanbrengen van na r het oordeel van B i W voor bewoning noodzakelijke verbetering i werd gelast B en W deelden toen tevens mede dat van do eigenaren van enkele aan deae straat gelegen perceelen bericht was ingekomen dat zy er de voorkeur aan gaven de bewoning van hunne in da genoemde aanschrijving opgenomen woningen te dqen itaken waarom zij in afwijking van het advies der Gezondheids Commissie van 16 Haart 1920 no 10 B van meening waren dat het niet wenscheiyk was in de onbévoonboarverkloring ook deze perceelen op te nemen De overwegii welke ook hen destijds dit standpunt deed innemen gebaseetd op de onstandigheid dat de betrokken eigenaren hunnen huurders de huur hadden opgezegd doch dat in verband met de door deze huurders bij de Huureommissie alhier ingediende aanvragen om huurverlenging met het oog op de heerschende woningschaarsehto van ontruiming nog wel geen sprake zou zijn kon evenwel thans blykens rapport van den Inqiecteur van het Bouw en Wbuingtoezieht d d 4 October j l no 246 als Vervallen buchouwd worden De eigenaren der woningen Boomgaardstraat nos 16 17 31 34 en 38 toch hebb i nog steeds niet voldaab aan de aanschrijving van 6 November 1919 no 65ll © e eigenaars der woinlngen nos 31 S4 a 38 hebMn hnnsM huurders de huur down opzeggen dodi hoewel door deaen geen ge nuk is gemaakt van de door de Huun aggingswet opengestelde tussenkomst dir Huureommissie duurt de bewoning van deze even ls de overige hierboven vermelde woningen ihani nog voort Aangesi de termijn binnen welken de verbeteringen hadden moeten worden aangebracht oef de bewoning had behooren to zijn gestaakt reeds 16 Januari j l was versteeken achten B en W termen aanwezig tim tot onbewoonbaorverklarii over te gaan De Gezondheidscommissie is blUums schrijven van 21 October 1920 no 4S B van hetedfde gevoelen en kan zich geheel vereenigen me een eventueel voorstel tot on bewoonbaorverklaiing van meergenoemde womngen In Veihand daarmede stellen B en W den Iq ad voor de woningen Uua de Boomgaardftraat nos 15 IT SI 34 en 38 ont woonBkar te verklaren met last tot ontruiming daar qm binnen zes maanden te rekenen Van den dag waarop de tijd tot voorziening zal zijn verstreken of het beiduit tot onbewoonbaarverklaring zal zQn gehandhaafd ËenAaires van Gemeen te werklieden inzskehet Georganiseerd Overleg g Nanwns den Ned Bond van WerküedeiF in Ovn heidsdienat is i por 3 de ong voorzitter on C den Hoog secretarifi een adfe gericht tot den Raad waarin over het voorstel van Burgemeester en WetiuHid6r Intake de instelling van het Gèorgahlseer a Overleg voor het Gemeentepersoneel hun sptjc Wordt mtgedrukt dat over dit ontwerp de organisaties haar meenmg met is gevraagd Adressanten mmen de vrijheid den Raad de merkingen en wenschen hunner organisatie kehbaar te maken in het vertrouwen daarmede zooveel mogelijk rekening lal worden gehoudOL In het adres wordt vooropgesteld dat een goed geregeld overleg injJmers zoo wdrdt er gezegd met de vakorganisaties een gemeenschappeiijk belang heeft kweekt het vertrouwen belangstelling en verantwoorde liJkOMiid ibii de oxwaman van hat personeed Verder zegt het athres wOngetw feld zijn er wettelijke bezwaren om de vaststelling der ariwidsvoorwaarden dw Raad te ontnemen Adressanten achten ket niet noodig indien aan het ovei eg iroote moreele waarde wordt toegekentL op pond waarvan zij de volgende begiosipen Huden vrillen zien vastgelegd Het overleg zal moeten plakte heMten tosschen twee zooveel mogelijk gemachtigde partijen Hoe de partij die de gemeente vertefinwoordigd zal zijn gevormd staat buite de bemoeiing der oaranlsaties doch zonder onbescheiden te zijn zijn ondergeteekenden ▼ Kotenlng dat een samenstelling van twee leden van het college van B en W de drie hoofden van diensttakken en de ia te stellen commissie van Personeelsaangdegenheden waarby zoovee mogelijk wordt gestreeflj naar een afspiegeling van de politieke verhoadingen in den Raad een zoar pede zou zijn die de grootste waarborgen biedt da wat overeengekomen wordt ook door den Raad xal warden bekrochtlKd O Het wil adressanten voorkomen dot belde partijen een stem uitbrengen die bepaald wordt door de aanwezige meerdeiAaid in elke partij Indien beide partijen eens zyn dan aiü len B n W dit in can voorrt aan den Raad belkhamea die bet voorstel aanneemt of verwerpt Wordt geen overeenstemming beflslkt dan züB beide partijen vrij op welks wijze zij hun denkbeelden trachten doorgevoavd te krijgen De verschillende instanties die B en W voorstellen zün te talrijk met het nist dmtkbeeldige gevaar dat van werkel overleg weinig overblijft Het recht op vertegenwoordiging worde aan de afdelingen van landelijke bcputai toegekend indien zij ten minste 10 van het te orgaalKeren perrao l hebben geor ganiseerd VeriM om salariBveriioaging H Akkerman eonciei aan het gemeentelijk gymnasium heeft den gemeenteraad verzocht zijn salaris dat bij de satarisregeling van 8 Juli is herzien andermaal te herKien op grond van de nieuwe salarlsregeling voor de leeraren aan het gymnasium waaihij in hoofdzaak werd gev gd d rijksregeling voor de leeraren aan R H B scholen voor een gemeente 2e kl B n W wijzea tr op dat de minister v n onderwijs de Jaarwedde van den concierge heeft goedgekeurd en zSn bovendien van meening geen wijziging iiP t werk der salariscommisaie to kunnen brengen voor georganiseerd overleg is ingesteld Ze adviseeren daarom den Raad dón heer Akkerman mM te deelen dat hD zich te zijiier tijd zal hebben te wenden tot de Commissie voor Georganiseerd Overleg De Lilliputters Korort over tw e Zaterdagmiddag De Jeugdige schouwburgbezoekers In gezelschap van vader of moeder of eeht groote m n chaehtig zonder gelekle z b alle gezeteh De meisjes jonge al coquette dametjes h boi geduldig toegelaten dat Ma de haarstrik als de vleugels van een vlinder wijd uitplooidie de ponny bijkamde en t jurkje gladtrok alvorens naar binnen te gaan hebben de kleine üdeltuitjes eeb laatsten blik inden ptegrt geworpen en nu zitten ze keurig uitgedoscht waardig te wachten op de komende dingen De jcmgens woeliger draaien en w zen naar allerlei wonderbaarlijke dingen onzichÖtaar voor t oog der volwassenen Tien voor half drie t WacMsn duurt lang Nog is t voetlicht niet aan Af en toe gluurt een dwerg axtist door de jM tt tos schen de gordijnen de zaal in Weinig benvoedigMide aanblik t Publidk Is klein in alle opzichten Vüf voor half drie Durft men achter de coulissen niet te beginnen t Orkest speelt een opwekkend wijsje poogt de stemming er in te houden t Helpt niet de gasten zijn ontstemd Op de galerijen wordt ongeduldig getrappeld Drie minuten over half drie t VoletUcht ploft aan begroet met een verg noegd Hal £ n belletje dan splijten de gordijnen vaneen Een lilliputter met een potsierMfk dik hoofd Rood jasje erg slaperig t PabUekje gi rt Tweede Ulliputtej verschijnt b r geproportionneerd Hij speelt voor eatordirecteur Andere lilliputters volgen komen zich zoogenaamd aanmelden en moéten als proeve van bekwaamheid een liedje zingen in t Duitsch Discussies eveneens Duitsch De dreumessen in de zaal snappen er nlete van lachen toeh om de mimiek en den slaperigen J hann De taalmoeilijkheid zien ze welwillend over t hoofd Ze troosten zich die later wel te zullen leeren De langgerekte entree duurt tot kwart over drie Dan iets anders een klein kereltje toen hy later in de zaal ronddribbetde ofa ansichtkaarten te vet coopen kon Je zien dat hlJ met z n neusje net tot den bovenrand van de stoellooning reikte wotdt op d hand van eui erg graotea meneer binnengedragen Hil is een goochilaartje De toekijkende kleintjes begtnaai nu pas plevier te krijgen ze juichen b h t te voorschijn tooveren van eieren bekers mandjes ete Had het eerste nummer van het program voor kinderen moeten zya Vervolgens komt er een cowboy in gezelschap van een troegie miniatuur cowboys teidge heertjes en dametjes die allerlei serobatlsche toerei verrichten Hartelijk applaus De cowboys maken plaatj voor een tltfgend juffertje dat o a de Dummheit der Menner v kondigt iets dat de luisterende dametjes BOg vroeg genoeg zullen ontdekken t Hoeft ze niet nu al geleerd te worden gelukldg wordt die wisheid weer in t Duitsch uitgekraamd voor t publiekje is ze dus hoMdabra Eindelijk weer een Jwmisebe aete tasachen twee kleuterclowns Dan wgrdt t voetlicht donker In afwachting van de komende dingen amuseeiten de ouderen zich met t gesnap van de zes achten tien jarigen en deze yermaken eU kaar en zicbxidt Nog een keer gaan dé gordijtten vOn elkaar doA alleen om t hoofd door te laten van een meneer die vertelt dat de voorstelling is o oopen Don gaan ve weg t is nog geen half vi we h bon vQf nummers shad wparviPfMbB geschikt voor kinderen Gelukkig da n jeugd niet critisch is en toch dankbaar voor t genotene huiswaarts trekt De avondvoorstollingen versddldcn wat gehalte betreft weinig van hetgeen op de matinee geboden werd Op de acrobatische toeMn ila mm MtgMm mn te iféi kreeg zeer middelmatig Gouda s Mannenkoor Men zendt ons een verslag van tn concert dat bovengenoemd koor 2ïiterdagavond in Concordia gegeven heeft Aangezien men ons geen uitnoodiging voor dit concert gezonden had en men ons zflfi niet had meegedeeld dat het zou worddl gegeven kon onze muziekrecensent de uiwoering niet bijwonen We vinden geen vrijuid een cntiek niet van onzen specialen muiiijiverslaggever op te UWD zoödat he4i toegezonden verslag nMPPiJTev s volstaan met de medSdMllBr iM nÉj Lily Koekoek soprAan de heer M StiAer tenor uit s Gravenhage han ffwd erking eriaeadeq oU sdliaten aq 4mA maw 1 Stiger voor de begeteldipg zorgde Er was wal rf l wr B08XOW 3 d6 Sut ii ïeven saa Prav SUteo ia ov rw 4iw om tot w Jet o pt gil ay het lubsidie uit d proviiulmle kal toot d haa kliÉEvo d Qhool vaa JI ituiaa mat iaraas van 1821 vaat ta atcUea op fiSiO aa ilea te maditigen o a voor daa liaadeladuwn Tsa Hama ta Boakpop kat abiidis vaat ta stellea op taa hoofate W pCt vaa da uitcavea voor hat oadarwtlaeaa penoaee met dien ventaade daft Indian uit de rekenioff over eealf jaar moebt bliikea dat meer daa dit maximum ia ultbêtaaLL het ta vté betaajda za wordea IngakOHra oï het Kksldle mor hetdaMOV volxefida Jaar GOUDERAK Men heeft ons Zaterd dea uitibla dèr vetkiezinK voor een hooi agelaad aJet ffO heel Juiat opgegaven Totaal warea aiet ra7 doch 611 itenunen uitfebraeht Geen eaketa Btem was vaa oawaatde HAASTRECHT Ia da baartaehap tein itoad Zat rda uorgan een zwaar beladaa malkwafea vaa dea melkr r vaa Z aaa dea laad vaa den dijk Toea het zooatja vaa Th H met paard ea wagen Wilde naaaeeren kwam hij mat dea melkwagea la aanTakiny waardoor desa vaa den hooMa d k vld Da aekade ia aaaiienlljk Tea Mtvolge vaa den iteriMa wiad waaide de handmelkwacea vaa de wed G Mulder by den landbouwer M Straat na daa dtjk M melk flag verloren Voor da afd Kaaatraekt van itn IM Prat Bod aal op Vrydag 19 November a a dea avonda te kalf aeht la ket abouw vaa dea Frot Bond ala apHkar optraden Di H Caanegiater predikaat te Borento vroeger pred te Gouda De Beditbaak te Rotterdam heeft gaeiseht tegen L H wegen diefatal ta Haaatrecht van eea hond ƒ 2S boete auba 10 dagca hechtenÏB LANGE RUIGE WEIDE De lotelingen lichting 1921 P K van Leeuwen H W de Kramer en A Vermeulen lyn voor dieaat oygarepep De gemeeateraad bezloot geheel mede gaan met de regeling vaa Ged Statea betreffende het salariH van oazen veldwachter De RooB OUDEWAfKR De keikeraad der Ned Herv Gemeente alhier vraagt een real Utaalg emerituapredikaat die z a penaioen behoudt of candidaat als hulppredlkar voor Hekeadorp op een traktement van f 700 en vrUe woning N R O De boter Ie hier met 20 cent per KJB verlaagd Db vaa dan Boadi pn Ukaat te a Gravenhace aal Doaden Avond kalf laven voor ia JaaffaliagBveraefTgiag la ét Serv KibtIl H ku vp xiiaiL v u G aOKg Cornelia BIrk I V A Sdlhl kel en A Vandai Ifflkt ONWRTROUVrOt WOtielmna tnag 24 J te aaauwUk en Mana Coraelia vaauyk 31 J JCtndrik 01de poerridlter 95 j te Amsterdam an Maria Jahaana IJode 26 GEHbWO 9 i vaa Dooiae ea H vaa wyngaudatt OVBitLGDENi Coiaelii Dirk Sefilnkel 1 dag AMta da Vriaa n J wed van Hendrik SdMP Beraardlaa nagiU J d vas C KolltwSa PAPEKOP De lolleUng P A van iS haik is voor de raiHtia tlichting l 2t opjeroapaa FINANCIEELS BERICHTEN WISSEUCOaUltN Oflieisale aotcering f AlHteliam 11 Not U20 10 Mm 11 Nov londan 11 34 ILMH Baittta SJIM S 82U Farlia M 42H l a5 Bniaaef 20 10 BOJ 2 rilaariaad C1 424 tl 40 W eaea 0 12 JiM K0pMlM reo 44 20 44J StoeUiohn OnriaUaaia 44J0 U Naw Teifc 1 26 I6K 4U ftlotfcoa aan van hUen nog alat ontvangen Ben Ipdiache laeaiag Naar de Tal vernoemt z a oaderiiaadelingea gaaada over da oitl te vaa een Indische leenlnc Het denkbeeld is daaH y gttoppetd van een gedwongen 6 leening omddl men vreest een belangrtik bedrag niet vrQwillig te kunnen nodei re igen tenztj onder zeer ongunstige voorwaarden De noeilükheid eener gedwongen leening schuilt maar andere in den dwang dien men ook den velen vennogenden nletNe derlandcrs ia Nederlaadsch ladiü zou moeten oplaggea MARKTBERICHTKN BiltsTdasissks Tasauakt Maandag 16 November 1920 Aanvoer 270 vette runderen 96 vette en graskalveren 388 varkeaa 948 aehapea ea lanunown Prijzea Runderaa Ie k ƒ 1 90 Ï OO Ie kW 1 70 1 80 8a kW ƒ t 60 1 60 Oaaea Ie ƒ 1 85 1 00 2e ƒ 1 66 180 Se ƒ 1 461 66 Kalvemn Ie t 0 80 2a ftXD 2 40 8e ƒ 1 80 2 00 Schapen Ie ƒ 1 40 1 60 2a ƒ 1 20 1 30 9e 1 0 1 1 L Lammeren ƒ 1 36 1 50 Vaikena la LTS IJO 2e ƒ 1 70 1 74 e ƒ 1 65 l W Uaht aeort Ie ƒ M Handel over t al ameea nktig prysea lager daa de vorige week RedeUfke aaavoer AARMAKKT OVDEWATKR 15 N r 1920 Akavoer S partUea 1710 ataka gewicht 8660 K e PrSll GndacU IMit la aoeri f see4 laaeoit T 8 gwtampMa mal W ƒ 7S per r O Itodel aaer fjüw De aH alu w On ta ini iimiiii M4 i i WMetllke AAIaeluur miliiwlam Hott IUtat HMt t Had AmM t m V vSSv V 6 4 Uaaltssn Maaria t flUX 1 0 Ataaovidaia A 1W SéiiIissii 2 1 0 Dan Uaalt HA8 Ai l VInakt U V V aiii Wit 2 4 Oraqpnamlikaaa BUTaraiHK t Go ot llck 4d MaatMtau DJiidaIL p V 8 1 td BoMantam Bi anw t6 t FX 44 C aaUadami g V V a H x Dan Uaac A D O LF C 4J 2e tteaaa B Haas y UX Victoria om A W UII iwun Ir A i Zelat OlMnii l t Cknida J jO O l i 3e Uaae G Siod V fX 1 Raaane 2e kiaaaa B Bkatw WU k Qakk HaM Mél hét ar kMK JST iSi Sir in fc ante Uaa Blauw Wit kraag alaterea da u ate MdniaaK te tnalsen door het adiitteretd soei van Vof en de BuMesswws Todk WM za i aditrlaav iM MtdiiM4 daar Haow Wat nHiml dea gekaeUa atritd donünearde Door de üoriuindijk amwte ov rw4aniiur na AM o HjBA nuw de b d Am H lln l n ta M a lm i alecJzta out t punt ¥ tMMfSe oit on aa Uthi den fdMMÉk MtanlanMaar daa aom ntlbeataad BiMtlamki loovla w to jliat aaa l iii M tie daar bakl var3SE l De alaud BaaarWi Aiai ihariem uTv V Haa D F C Qusok door rsB SMmfum aedaitaax kraa t w l kk ootsaaMt ta aamesi lUMMr wordt ook voor dal4 aftlaauiw da aoda MM m eodmuaadaata d tauaaoatd K tl H D ti O t Uooi A D O t tomw iSdk K C M U V S w F a s V v K F C v Mat onaa i i K i i atadmwotasi ika da KanuaMISBtODt wtl l lt aae nzaar ioUaa X wbntan bun l4a 4 g s u waar 2 MMüara goaUea taammm m ao U did aa aoo atneuead Ima cribrulkan uu baiddan we bM dunrea vo iaimUea tim soitoosia ioanaia kua ata m mimta aan dwnradMtre te natlm ni aa taf aa 4 cr het vedia vaaA W tecaa Udmiaual aaa trede ootiooc ratea a wrtn i iisn l Itè m ook aiat daaeUda Moeat au taita waak tacan Uarculaa Wal wanlèa da hMUka rMiMtMs en laüma oarzoNsa jfaa tVaUbia g iiat maar da aiattwa p n a l re i voklaad la naa e el ontat Da Miun i la vaa bat SanrttemÉi deHeo batar iliA ia Za De aeripde vaa raat kaaft kasi tan k aad gedaan anais ra v r ssa i lls i i HM tanaBtiM kree ztia oudaa mfm vaa ta Ifanw weer ta aaktai en na ami aMtaMia w zaan de Josw lasaaila Maaaia aiala had km ta braaaf tnf iadar achat tal 4 daarna area daa yaiaMoalinin M aactal ft f da 4 aadaita vaa ta inrtW da Obmia aaaams taar aft takit laa ta ratallstle D H C O ü 1 1 akaal cea ataa iar Tan WaMia liar Da aatala Caw uwnn a dia OU dikt Mr IW Mat aa flwmettta aab nualskkaT aa aaa iavai Ook DA 0 tmttt 1 m M aaaiaa zua voor de waa aiiB ti doer dan wmmI atamwii Deae ta oa sentge maalor jeoed De liaiil z iusliiaaia irevea floed partd b makaa ta d iolaaling ketst de paal m hat r UI en de keeper ctfiiim taa ksalp kkker geaomen baraalat Ma aar voor aaa teBtl eea aakot van Haaa vaa d taivic Ikiaa haat mooi vaa UXI U ka iloeku ta ttmn i ed door kta Koaa hiiat over de asB kalf uur aorat Uoere vari a a aiiM r aia 1x4 e n ver schot vaa do DX j0 4jataBtitaa door ver aodsrznat i saoediK aa da Izerfaatat mbt wan DiJk aan sckltksnada kaM door oa 2 maur atataad taaen dea kaaoar aaa te aehlatea latuaac b aa mwlia vale aanvallea vaa SUia UndtèUL Daa proliaart Kon laieaa die au ia da nuriioada oplreadt bet mat aaa kai i stat ta oaroldoanda nk i jioiis akt aa a a atbatmuiaaljar o bet I jU 4loal oiHwaM w fei aVaadt op buiiaaual Gouda wU wkman aa kant l ita il s lb aad maar ia dea aaaial In daH penods ia da D O O tieaosr aood oe drW ea redt vale malen Uan zorat Boare tea twee d e male voor eea vamasaUHT Ken imonH vaa reoMa k fct han utt ada doei taaf if itat a ti taaii la lal vluanr dw Ui fc nn roed daa vaoanraar mat eea tam latja tot 0 Uarkaatalilk bwMa tta roodwtt t ia aa ea me bat akde Mt KiHlaMa ta ook iaat aaa hard clot de ew ta iwUoa De laukaK waa saer naak Br werdsa ta viUa artMta itaaltai taaa alma wetaa wariata a te lua alUbausiasiaa mitik bat laar b w 4tat 7 ta OIjBiriti l 4j OalaHik eatwlkfcett doh aaa aaalaMta tal at do r aaa sakal aMUwawstarta ii uMi i rt vanbMrd is rawiHdMi Ounal ia tmtt da haar B WtaMr Ut lavallar eader de lat dia hat waWca aad verwelkt Hat aant wai da iraathiMraa iilt = hefOInMBa daal de laidlaa 1 0 maar nM eoMM a aa ta ad Vfaadaraa vaa BUk aa Staakkau im thadmat aaata oad a taMa sckata ia 1 8 aarmM raat aaonakt Ma de barvattlac ia M auibiaama s ba blaneotd onzar atadxanojtS taMeswad se hadta da ZaManaraa walair maar ki te braaase Statiaaua oaaTÜ fj Zrtal doalmaa tataH da Ol taa doainu bat wakiin Sta l T MrmpU It O C U 1 Vloer awt ia DJLC geaUoad doar dn tand la da Bwirdailuéd aa matH bat amls vaa Da Dakaa sterk ravoala m a Olymdn aebteitaad Da Dalftaaarae drukkaa deae natasebakl ta 1 dbaliwata alt Na da aa kansa da Oivawia aaaarraa wan DM Q da scara obv i Ma Ktaaaa is la da aak bataSSdü SL l Ortakaïïm hnta eita da laktaiakl vmi ta hu gy l l Mr Ataaodir mat itauttrouw ItaM Za TaaMta ta Jtataa orotaa vaa i tatar Kaaata LAAT8T BERICHTEN WiatunTa aadMtai 16 Nov VJ Da tWUaeka vL iT crT y at Ja j2 mttari t y taitaidn asaft MaiaK ia kaïrTransta taatala vaa ButaalaadKJta Zakaa taA aiMdjj tastaonta rnnta ta tatata Oatam UMaaa heeft Mrti ata aatai stata ItaasiMlaa ataa ii ita l aaa Wcaata aTwil aoc alat ii w ta da kaatac vaa Fnaknih twm aiii da hiUaalki la awUBiipL Da Italtaaata aariaUata sa OMK 16Jta VA Oa 1 eiaUataa baaiaiaa tazaM VlUa aa Baiatttto tt ta raantaiiTMmr Miiitaii Deaa aeBJëw adeMmSlHT ÏSmata Lanhi at aaa a l a a ta oer ta ataUaa ta taiota vaa da la M a aaitai tst boatradsaa tot da 2e latanattata laa Moaknu a mardoor eea Bdiaariiur ia da ftallaan W j 16 Nav VJB Da ftalgiH aa Biatai istaiM er M aan lOOÜOO aaata ka aodaaa prwkifftaa la door Oataidadaa KaïéasaaMUM 14 Ha VJX la ta I ta aaa ia da tosatafa dinr nm da Etar Bnn aas Ikwr ta tw tavtatar ia Afa piiikiüil aai d yir m taanHBaaWalatatabtaomaaa Bataiaia kaaS 4a i 1DXXO mda oa da basa t Vmaaai braaaea IVtaeba ilimsa t aa Ht Omni a bf i i i H laa noa ta M ta ayta dar fftaaa aataa karitan aJtaaaratai ÜRb da ata aU Kaabam bartat akih tardt ta ataltaltaaata bdflb TBi QaAnscH WËi9ullicBT Haataa atand 770 6 Ie MUachoL Laagata stand 722 t te Unvlek Varwataiag tot jden volgeaidea dag baat kiaaMta tot alonatatite Zuid katw i a a a ta tate mlkt af aa te w n h uta aatlda tempa am a wma aam te ifea l fj i