Goudsche Courant, zaterdag 20 november 1920

êf fif f wr i ft i Naaml VeDDOOtscliap Slavinburg S Co s Baak gevestigd te Schiedam ALLEEN Ie kwaliteit Boterletters Botereindjesen Spritsletters Duitschiand en de Volkenbond DuitMhland protesteert tegen niet totlatiiiff in den Volkenbond Barnes pleit voor de centralen Konstaittün naar Griekenland tcroffT De ontwapening éêr burg erwachten Spoorwegstaking in TiroL D geldzendingen naar Nederland Delgiache miolatercrlais opgeloet ONS 0T Z1C Ï 2S Cent pep ons S66J J KOETSIER Bankt lbalikcrij Kort Ti tidiwc 8 anpa BONBCfiS I DOOIDl H6oinOOCI APOTM m dbosSttm iwffijWatfwWiJWiWtfafflafthffi saüSM XXutschLand hmtt aJtud gean os en diat he nd t z u venodusn tot den VoUoanbond te moeren tweürodlecu em deweiuke smeokbe ie was pad voor ömlwarue en Oo enryk te Bedun wiïiJe n o niet vetiooeiken maar reirzoaht wotxlen diaal mt to mrfüuo v ui dm üoöd ttor n tiefl Nu oveir t algejiveen vnaiTen de irealb Mrden er mfet loe g aeiiN d li am vn e eireii vüwui in den ann é t aantrealoten lantten ov te nomen i lnantoyk walde de nuxreiUdikAteull ue i naet overwewen ii één vertwaid met dken lïebaten vyaacl t voorioop nietl Duutachland £ 9 diua aoo lazunzsioetÜMUMl tot de ontd iéiling Kedoomm dat heit aeive stannen Bal nureten doen om te WKWdea gekend en doe heeft mon o reoei I o ar een onbeschuideniheaii is te Gemève ruohthaar rewordetn IM Duitschiand een officiaele proteetnota e a lamr juradisdh betooe iwar d oD BecreitoriB van den Voflikienbood rezomcUen heeflt waann het voirkilaart dat de ireallieenleoi hun vevbuiAamseen luet zlm nairekomen ben aanaien vian de clatuuies in het venJuiBff van Vetrsailles wadike de veKtl ihunifT dar Duotaohe kolomen ra mandiatea bertreffen Bmx Duitaohland het Volikcabondsverdrsig beeft ondertoedoKul me ade het diat heit in de n Volkienbond sou worden toetfielabesi en aldKis aan die verdeeJmv iefr nianid ten deed aou nemieai DiinteiwevolRe achtt Duitachliand aicth meA kaJuMr eebomlcia aan de clauauJe voteieins walk hot wm kwUmien heeft urtwei event Deze Stan van Duitiachland laan met worden beoordeeld voor het document volilpdtag 18 openitttiar emaalkt Aan de kniurcn der oonferentte komt het voor dat Duit ch land s ipuK te at on re Tood is ten aanzien van den tekst van het veartbaar wan Vea Toevalbtr ot OipzotfbeliiaE dÜt Wtate wanneeir hy al op de hoogte wiaa van het ontvanaran der noba heeft loisterochtend Barnes die Ëta elwhe minjeÖBT vwi arbe di eenpteodooi netwutlen ten coaate van het opitemen dleir centrale landen in dien Volkenbond B aimee verkHa arde uMnikketiik UI syn eSigen muum te soirekeo maar leide teven dtat hetweeo hïi berwwwde aan deffi ivranscdi van de heelie EaunAsche arbe darsklLasse beaQtiw w rdlde Da aibeidfera der aDd ire landen zullen ar trouweats ock wvJ ooo over demikiein ails de Enrelsche ai4 ei dans Te WaahaniKrbon od de confeiratic van dien art eudl w aar de Duitachers vertagaawooinlifRl weam heeft men EOed en nu4ilug v erk kunnen verrH ten De oudQ monflTchMiHcBie raKieenn ren der centrale Janden bestaan niet tnectr e bun volkeren beunmaiMireede bun beroaw te bewüscen De VoJkenbond duw deze volken met lamfer uit zyn madden vertwniten VoJgBitó d Duitoohe coarosDomdent werdlem óe wocvideu vian Bamai xeeir koel wit Allihea aal veirtraldoeei aondir m nmiactet ala de teffenvrooaxfag vmemmnm ma uitBjoodwt tenw te tosarem De bortog ran Soarba sal mmtakarï naar Atihana veirbrakIkBn Hiet apol kian dan btnuoinen Fimakriik Enupeland nkofren bJu aun na dam hnart a v r de schadolooa balikiiw kw tttB u wmt ooed vrienden te mm wotnlan M iDuanan au de hoofden hi alkaar at kMi o da babbou ze al ffadaan avar da vraaff walba tf rauea uo tegenovar ha wtrm riekBcibe volk moet word nvotol Overigens wat dB eeaifenaJen Mtweaat de aaken loopen mx ao r OM aooala hM dteads van nieuwen ooitoaranBatMr droomttude I Vaokmnk sou wilkao De ctrthiodiMr van dé bungerwaahteai ia new nat je dit Ze heeten nu wieJ omCbooden doch n Beieren m men onwvilw de ftwri um beachermeni der ordie die mmt onmiabaAr acht huJKitJoe te zenden Een overoeukionuttar ipoval doet sich roor in l uol ds likiftMite Htaat etr op dat de TuooèKbs faunrerwacht n zuilen worden oat KindAn iraapUawi do Wittende kruuren in lUnol ueh kracbCas wroetten ofachoon van W ui a Uit allaa viKtniA g edaan om M bot bocaratwi te bawejcen l o Knbemte drcagt aelfa dan lAvaaumiddelmtovToer naar Duitach OoatMnik te ziiUen stopzetten DondaiduraTond nu bebbon de aoci Uaten da IniwbrUdk d ijr ArboitiOPwieihr tnealarmaeaid aa in alle Btmaten vun Lonabrikk awwanaiMte aoldaten gepo t eTd AiUe toejraoawn Do de stad wierdeai beaet De sociahiataacilM poorwwmaonen m l nA ataken D t d tiM r giamseeivie 8poanwe b MuilfaMa ikrb ai t by deae stakuv behben aanMaHopten is pi acttoch 0B W bettsekanis Ail apomrwefirvertuntlititineln van an naar IiMifariek lyn re db opRefaawen De aoaÉMU daoMCraten zmllon de volkomen atecutMmr van het apoorweKrvarioeer radurenda da idMtearafce t en van 11 bot 113 Nor n4M Tolkouden om raet aJUan h t bmnantoaaui van dë Be ierBche Jbnnweèa n naat JikdMa tk maar ook van de Tiroolaelia jy BiMibwMnon te veafcindlairaD In Jnnshrlick heejwehit aroc4a iwdinir Men vreeat voor TWEEDE KAMER Alremcene beBchouwlngen Tervül In AVondvergaderinKeti een ov rit aoeiinff Ü terpellatie werd affedawi en Swfdstuk X Landbouw werd aAngesnedo Tolgden in de middagvergAdermgen de S n bü bet politiek deb t elkaar in een g ianbaro r j op Over t algemeen was dt belangatellinc lüet zeer groot en toen de ËutgfTB dan ook vrij onhandig over de n van behandeling van een motie van èiB TÖand van der Laar tot verhooging van dl lavaliditfiitsrenten een atenuning uitlok noMt do vergadenng wegen onvoltalIf wid aaer ontüdig uiteengaan Ju politieleen xin waren de redevoerin M van de heerw Nolena en Rutgers het Mgr Nolena de leider der fioomsch Ka Atfh ui heeft ctjn segen uitgesproken OPir de samenwerkiiig met de beide prot rtlut Phe groepen der Rechterzijde V j rïn er niet d p van onder den in4nl gtdcomeo Eerst en onderatreeping na bet betoog van partu genoot Van VuuMb lie naar dr Nolöns mededeelde inder btd hrt gevoelen van de geheele R K fractla vertolkt bad t a v het beleid van den Kiiiiater van Fiiuuci L Mr De Vries mag du niet heengaan in s lands belang 0 de anti rev leider deed uitermate nttfidelijk tegem mr De Vries die zaak is du weer beklonken Dan de verhouding IwKhen de drie coalitie partyen Er was Mrokffli over minder goode sameawerjitagi Roomache leider nam het air aan ilaof hem daarvan niets bekend was maaktiiieh r af met een 4nen wenscht dat geloaft man Zei dr Nolens dan dat de saMDwerking in orde was dat de christeHifce groep i stoelen op één wortel van at dan ook dat men in het geestelijke één wii dat men wét ook mocht scheiden laamgesnoerd was door hooger hand kortom dat men voor de eere Gods lal en Boet samen gaan Wie zoo iets verwacht feat dr Nolens niet Hü is te goed tactical te veel opportunist om zich op het lladdde gs van de beginselen der Rechteri te wagen Zoo n enkel zinnetje dat üst te veel bindt met een effen onverItoorbaar gelaat uitgesproken verder fiat deze leider van de grootste politieke ML tevens religieuze parti niet is voor dr Nolens de coalitie een onverbrekelijke band Hy wacht er zich wel voor niks te zeggen We hooren slechts dat het ment zó6 vast zit dat er heel wat mokerdfcgoi noodig zullen ztjn om het te laten tijken dat er heel wat noodig zal zijn m aan de beproefde wü zouden zeggen Ifux beproefde samenwerking n eind temaken Dat was allesl Kr Baf9er d anU revohttiommtre leila heeft een woord van hulde aan de na INchtenis van den partijleider dr KuyV oproken en verklaard dat hij en de 4hil diens politieke nalatenschap aanWden Mr Rutgers heeft zeer m het bi mter voor samenwerking met de andere NchtBche groepen gesproken Wie hem aandH ig toehoorde moest wel den indruk bfjgen dat zulk een verklanng van antiWfolationnaire zyde erg noodig was En Kxwli het in zulke omstandigheden meer pat legde de anti rev woordvoerder het ir BH dubbel dik op Eerst een constateeWn dat een isolement van de party een toekomstmogelijkheid door dr Kuyper als Biet onwaarschijnlijk geteekend voor de inli rtvolutioimaire partü profijtelijk zou lijn met alleen voor die party meenen ïj het innerlijk leven der partij zou door opsluiting gebaat zijn zei de heer Butters maar s lands belang moet over het partöbelang zegevieren Zeker er zijn punten waarop transigeeren niet mogelijk is verklaarde mr Rutgers helaas zon Rheumatiek en Jicht genezen Na twintifT jaar van onuitsprekeluk liJdeD heb ik myzelf genezen Sindsdien heb ik het als myn levenstaak beschouwd te trachten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moe ten luüen maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot gezondheid en kracht Ik heb mijzelf geneten maar ook duisendan anderen Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos h ben g bruikt en ten slotte door Gloria Tonic zijn genezen Zy zijn nu weder gezond en sterk en zy vertellen en ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het mij gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Heupjieht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeslijke gevallen zal één doos waarschünlük niet voldoende xyn om U algeheeie genezing te brengen maar toch zat U reeds na de eerste doos blaken dat m na beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar in dooien Jk ƒ 2 50 Te GOUDA by ANTON C00P3 Wydstraat 29 en verder by de voornaamste Drogisten Viaafft eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN a ƒ 0 75 per doos Waar niet verkrijgbaar volgt toezendingna ontvangst van postwissel plus ƒ 0 20voor porto door John A Smith N Z Voorburgwal Amsterdam 9071 46 ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR arectie JAN J VOORZAAT en A VAN STAVBEEN Accountants Leoraren M O Boekhouden UTEEOHT DRIFT 11 Telefoon M62 193 Biikanloor te Gouda L O ftUTTEN Westhaven 70 14 ERFPRINS Rookt ERFPRINS pi ima 7 et Sigaar ADMIRAAL fijnste 8 et Sigaar WINKBLIKRS FABRIKKSPRIJS r K BERLIJN Sigarenfabrikant Tel Interc 589 St AnthoDieatraat 16 Gouda Te Berplyn bewacbt aotf ai baroan w geaia de ontlkuJiinar vf r daai uUaktea uMvwr van Diuatech kawteal Mar NwterlawL Op aang i ftn van tMt Riitwwiniatert fan fjnancdeu beeft bet paitat aan ateitfrarwtHiDg iiw t ikEl tagen da DuJtoehNedaar dandbfliie banUmbeilinff Gruatf Fbüw Boim n Co Een vootraanateand mraoDolUikfcekl uit de khnweai der kroonpnuea haaflt tot medewerker van de JLokal Anaaam verklaard dat de beiwennK ala sou da krooaïWïnees verscheulen malws in aai m nstki hotel te saioeai met en ftimant van een UoüaaÜEKh hankierwbiiia aun aangetroffen o D onwaarhwd banuat Eveoeens sou bet onwaar uja dal r vumuafc Beriun B eljd naar UoUand aimokkedld 18 voor den hmKxapnaa Uomltik k het dat de krooioonna ut verbanduMr haefl Riestaan met een Anuterdamacb haukiershuuis ojn xeldtnuddelen voor sim lwv twondlenhoud op tie nemen Deza addan zouden mbusacheoi reads laniran tiui araladen in Amsterdam ged poneard aun maar aster met door de tvanden van den bankwr GruaBar ayn gedaan OvariHWU aou da fcroonpmns zeer muniir Uveo daar da Nedarlaodsche reg eruw e n schavD tMHickt o zyn ireldzendrngan uutoafanl De Belisüsohe kahana4 £rMris ii alodaHik I opgelost De heer Carton da Waart haaft dbaji over de aamenstiaUinv van bat niauwe kabinet dat thaaa daAnttiW i an Zou Wormpoeders BEZOEKT voop een St MICOLAAS CAOEAU genaamd Ferjnitan van Jacoba Maria Wortelboer wer J ht v B rmpati onen koekjes torentjea bonbons enz daar deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Fermitan bezitten een bijzonder vindingrijke samenstelling verdryven zelter spoel made maag en andere inge wandswoimen zoowel bij volwassenen als bij kinderen 85 cent per doos drie doozen ƒ 2 40 Overal verkrygbaar of direct van Jacoba Maria Wortclboer te OUDE PEKELA Fermitan wordt door de Nederlandsche wet beschermd Wormpoeders niet voorzien vanhet woord Fermitan worden als namaak beschouwd 5622 45 Men wachte zich dus voor namaak hel Schoenmaaaziin Dr Riimsf itieuwre Haven 330 All i tegen e oncurfearenj prlj ov r dien der opkomende nieuwe steden Amsterdam en Rotterdam het had deel m de opkomst der Vereemgde Nederlanden ielfs een ongedachten bloei m de nieuwe industrie van de pypmakerij en kende den daarop gevolgden langzamen achteruitgang Wat maakt nu de geschiedenis van het huis zoo interessant Wel dat het gedurende drie van die vier e uwen diende lot Qitoefening van eenzelfde soort nermft en dat het verloop van die nering volkomen den ontwikkelingsgang van dezen tak van handel gedurende deze dne eeuwen voigt ± 1600 vestigde zich in het huis een cniydenier De oude Kmydeniery zegt Mr Bylema Rott Jaarb 10 geleek een iirogiste ry die aan den handel in kruiden dro geryen verfwaren en speceryen meest apothekery verbond en Kruidenier zoowel ls Apothecaris waren benamingen die veeltijds voor hetzelfde beroep werden ge bezigd De uitbreiding van den aam oer van kruidenierswaren bracht weldra meer vormlgheid in den kruidenhandel d oor spronkelyke vorm van kruideniür drogist winkelier bly ft bestaan doch naast hem komen op de kruidenier koopman en de ispeciaal beroepen van suikerbakker sui 4terraffinadeur grossier in tabak en apo theker Welnu ± 1700 vestigt zich er een suikerraffinadeur en van ± 1800 af leven er tabakshandelaars in Stelt gij er belang in te weten hoe de omstandigheden waren in den tyd tot welken het begin van zyn geschiedenis ons terugvoert in welke omgeving wü ons moeten verplaatsen Het eerste perkament op het huis betrekking hebbende voert ona terug tot het jaar 1518 Vier jaar daarvoor nu was vanwege de grafelijke regeering een onderzoek ingesteld naar den oeconondschen toestand van Holland en West Friesland twee commissarissen bezochten iedere stad en ieder dorp en ondervroegen de plaatseljke besturen en wie meer naar hun oordeel iets weten konden van den toestand onder eede en onder overlegging der boeken naar den atand van zaken om te weten hoeveel belasting ladere gemeettte aan de regeeritvg DigstchlidinlsvaneBn Oud Huls Door P H VAN REEDT DORTLAND Toen het Gemeentebestuur van Gouda beJoten had het huis Be Moriaan op de Westhaven aan te koopen en het te bestemmen voor Museum van Oudheden heeft missdueo menigeen m het voorbygaan het eena wat aandachtiger opgenomen en vooral on r de oudere Gouwenaars zullen velen het wMwel een aardig denkbeeld gevonden kttben nu de winkel toch met langer in Hu ouden staat zou blijven dat het huis ept zal blijven als een stukje Oudwnwa een band zal blijven vormen met de som der voorvaderen waarvan langzamerMd 100 weinig meer tot ons spreekt Waaaetr er 66n huis is dat het waard is ala type bewaard te blijven dan is het JWjT de Moriaan want niet alleen verlejwaiït net mtwendig de herinnering aan de ttlSe Muw oowel in zijn gevel als in 2 J u ering jnaar het verloop der ïa Jl6 r in gedreven zijn spiegelt merk den gang van onze nationale en de poorters die hun dak wildMi varaadaraa in een met leien gedekt By dezen eenvoud in den huizenbouw behoort dat de meoschan nog maar alleen voornamen hebeen en als zooa of doehtar van hun vader worden aangeduid Dit duurt nog een eeuw zoo door voor algemeen de van ingevoerd ia Het maakt foor ons de zaken Dit dien tijd el ecaa verward en wü nemen tegenwoordig geen genoegen meer met da aanduiding Comclis Janszoon verkoopt een huis ea erf aaa de Westzyde van de haven aan Jacob Jacobazoon naast Dirk GovertszooB zuidwaarts en vrtptraart hem vaa alla lasten ullg aoadard een Dortsche gulden Welk bedrijf oefendea de bewoaara i T Het blijkt vooreerst niet Het warea geea maettchen die aan den weg timmerden ooals de buurman ten noorden die Schepea was en door wiens naam de andere Schepenen ten overstaan van wie da verkoop plaats had de plaatsbepaling voldoende vonden Eigenaardig geea der bewoners bekleedde ooit la al die aeuwea aea bestuursambt Westhaven en Peperstraat het waterschap van de Peperstraat aooala het telkens genoemd wordt behoorea tot het oudste gedeelte van de sUd n da ervaa lagaa daar oudtyds wonderlijk dooreea Hoe moeten we ona het huis vooratellea Vermoedelok met een houten gevel em een rieten dak misschien al w l anet een lefea dak Langs het huis liep reegis tota de gang tot de Peperstraat ea over die gaag is wat gekibbeld door de burenlEa geen woader want er grensden vier erven aaa VMr hat iaar 15©7 U ar een aader perkament dat directe rvans over het buis bewfct maar aanarezaen da pauaaren ima bet belendend perceel trenaanvl Jict mbnAien Amiker er tusscben door nraafci teijn en oven trou bewaard kfcnoea iffie toch de bewoners uit de faren 1 42 aa l 6 Daaruit w eten we nu dat de teswo woondice Mk nHaii in bat laatet KCBMaaad jaar bewaand w nl door aai rnkkm anaamd Ddrck Haïadjixx Het huis heette toen geen Moriaan Mto rianen waren toen in HoUand nauwelljka bekend maar de twaalf halve inaaen Da volgende teekening vertoont da aitua pjesü Trouwen 1X Proeven wordt altijd gebraiken 1 waai de rtjn aroroatiiche LIA rablelteo zijn aaRJenaflin vaa maak en werken crraHcnd Ze 9ijn beerlijk verxaclitead iijmopjoatend hoeilaiiliend en bcTaiien loch iia verdooveode beaiaaddeelea I belen al Tafela Stoelen Linneniaite pie el Schilrierüen Theetafels Eikenhouten Buffetten Boeken kastffl Cliibfajte la Zoden oluche Ameublementen Leerameublementen K iDokmatras en Wollenen Satiin tekens Stroomatrassen enz eö7 i ye spoTKoopJESin 20 IfF STE ADRES VOOH JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SII PSrgurMligr iibgiM y Ulliiill UOiri üD MH Telefoon 12800 Gij kunt niel ïonder het nieuwe betrouwbtr middel bij een dooije Tabletten Verkoudheid Keelpijn Vtrkr gbaar bt llt Afi hthrs en Drogisfen Pr s p r doos 7 $ c$nt Elk doos ieval 3 handige kokertjet Etsckt anxe kandttêktmne L I AKKER Rotterdam I ¥ 3uodeni8 af Dit verloop nu wf gctódedenis van het huis is w ona gedurende niet minder dan vier bewaard gebleven in de papieren wojl het huis b ooren en steeds van den genaar op den andere zijn over Jf wii k men krijgt bij het leien daai gevoel alsof het huis zijn nieuwe 3 Jttb verdiend heeft het is als toch iets meer is dan vier muren en r en of het toch in dit geval niet M ware of het tot een bioscoop of trareau of een modernen winkel werd ll g Vftt er OU geen rekenschap van IS Ödsruimta van vier eeuwen be Hoest Engros ZEEMLEDER ZEEMDOEKEN SPON SEN DWEILEN C OCO S WERKBORSTELS COCOS STOFFERS ENGEL SCHE BEZEMS Eni Enz T ANDERS FIRMA WED P UITENDAAL Bezemen Borstelfabrikiuit Kui ratra t 41 n Kleiwegstraat IS En Detail 4356 20 VOOR UW chamlsoli a even op als zynde s omvx adres I Stoom on Chemische WasscheriJ DE GROOTE ZWAAN Btoak rawlna l Gouda 0 eH X wer te H r even op Is z de een goed en b k ad eS r dat wij lang voor de opstand tegen de tachtigjarige oorlog begon de g van het huis kennen het betee ET 1 B ele opkomst de woiwte Zk J taaii de reusachtige bloei M r rr bet verval en het herstel van Wttd er lid In afipeelt In den aan 2 Jjn dit tijdvak waa 4er Goude een 2r BÖVM pUat en van de vijf we tn 0 rteden van het graafschap d H xag B IttvkMd taan tegea Abonneert U op dit Blad Maatschappelu k Kapitaal Waarvan greplaatst en volgrestortReserves ƒ 5 000 000 ƒ 1 250 000 ƒ 154 775 42 UITGIFTE VAN f 750 000 aandeelen Ondergetcekenden berichten dat de INSCHRIJVING op bovengenoemde aandeelen in stuklien van ƒ 1000 en f 500 tot den koers van 110 met reclit van voorkeur voor aandeelhouders zal zijn opengesteld van 1 NoveÉer lol eo oiel II iloïeier D bti de kantoren der COMMANDITAIRE BANKVEREENIGING SLAVENBURG Co te Schiedam Rotterdam g Gravenhage Leiden en Gouda en biJ de Heeren VAN OLDENBOKGH Co Amsterdam op den voet en voorwaarden vermeld in het prospectus d d 6 November 1920 dat b bovengenoemde kantoren verkrijgbaar is gesteld 5664 100 COMMANDITAIRE BANKVEREENIGING SLAVENBURG Co VAN OLDENBORGH Co AMS T ERDAM SCHIEDAM 20 November 1920 Telefoon Mo m 6621 A C COSim in Assufafltièn ao Sluit alle verzekeringen voor Particulieren Handel Scheepvaart en Industrie PIpme B DB dONO Bekamnn Stoffeerden BeddennMnn VukuUjweiu Gouwe 91 Td 47 SANEN S LIJNIMEEL mark STER altijd aeulver steeds in geplombeerde zaldcen N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORIV1ERVEER Opgericht 1765 KEET Markt 3 4 Gouda Wollen Gestikte en Molton Dekens Van de goedkoopste soorten tot de fijnste soorten voorradig ENORME VOORRAAD LAGE PRIJZEN Prachtvolle gebloemde WOLLEN DEKENS Reclamepro ƒ 9 85 twee persoons GESTIKTE DEKENS vanaf ƒ 11 90 MOLTON DEKENS vanaf 1 95 2 Persoons KAPOK BEDSTELLEN met prima Kapok gevuld en prima T k vanaf 21 75 KAPOKMATRASSEN vanaf 24 Pnma ROOD ZWART KARPETTEN 3X vanaf 14 90 Prachtvolle TAPIS BELGE KARPETTEN 3X4 23 90 ENGELSCHE VLOERZEILEN vanaf 2 38 Gratis leggen van alle soorten VloerzeU De allerbeste qualiteit ENGELSCHE LINOLEUM 2 M breed è 4 38 per El Prima ENGELSCH LINOLEUM 183 cJH bareed ƒ 3 45 per EI SPIRAALDRAADMATRASSEN vanaf ƒ 9 75 Enorme sorteering VITRAGES dubbel breed ALLOVERETS vanaf 59 cents GEBLOEMD LINNEN voor Sl kanierg rd nen 2 El breed ƒ 1 89 per El CHINA MATTEN per El 76 cents ZIE ETALAGE 5429 100 der ze te noemen en we vroegen ons af of dat nu ernst was na al wat wij gezien hebben met het kiesrecht met de verplichte verzekering met den leerplicht ja met wat nietl Maar gelukkig hadden zich zulke punten voor de anti revolutionnai ren nog niet voorgedaan en dua zal men even aangenaam als tot dusver blijven samengaan En mr Rutgers waa zóó enthousiast over de eensgezindheid over de coa litiegroepen dat bU uitriep dat de Rechterzyde het 8tee is eens is geweest in haar opvattingen omtrent Overheid en Staat gezag en vrijheid huwelyk en gezin kerk en zending Zondag zedelijkheid en eed Hadden wij voldoende ruimte dan tou het zeker de moeite loonen de sene aperte onjuistheden die in deze opsomming voorkomen met de feiten te bewijzen Wij moeten nu volstaan mot de verklaring dat het ons absoluut een raadsel is dat een man als mr Rutgers zich niet ontziet de waarheid óók een Christelijke deugd z66 m het gezicht te slaan Katholieken en ChristelijkHistorischen interrumpeerden niet harde coalitie plicht schynt te eischen dat men t aan den pol tegenstander overlaat op zoo veel onwaars en onwaarachtigs te wij zen Nog denzelfden middag kreeg men een treffend staal van de eensgezindheid in de banken der coalitie Nauwelijks had de Katholi Kuiper het militarisme bestreden of de heer Rutgers kwam met een militaristisch betoogje zooala men van de antirevolutionnairen in de politiek onze ultramilitaristen kon verwachten Zeker de heer Rutgers had een gemakkelijke en dankbare rol toen hy mr Troelstra c s die nu voor geen man en geen cent pleiten wees op de socialistische ipinisters in België vrienden van den heer Troelstra die daar mede verantwoordelijk zijn vooT het militaristiach gedoe waartegen zij hier vuur en vlam 8puwen En had niet zelfs de socialistische party in Belgiè zich uitdrukkelijk voor de nationale verdediging verklaard Maar in plaats van dit te bezigen als aanloop om bij de Nederlandsche socialisten aandrang uit te oefenen dat zij hun Belgische vrienden tot rede jullen trachten te brengen volgde de vóór den wereldoorlog gebruikelijke redeneeringeen ander is militaristisch dus moeten wij ook Met deze gedachtengang kan men onze militaire budgetten rustig tot 200 millioen zoo niet meer laten oploopen en zelfs dan ia het de vraag of men voldaan zal zijn Wiel mocht de heer Rutgers er op aandringen alles na te laten wat de eenheid van de Rechterzijde in gevaar kan brengen Is grooter tegenstelling denkbaar dan tussc en de Katholieken die in hun hart antimilitanstisch zijn en de antirevolutionnai ren van overste Duymaer iDmtechland g note vi die iromoederren te Geneve z er m oqwcbudduur h ibben gehnacht en ze a u de Grieksche ktwaatae op den achtenrroaid hebben gedirwigien wanneer de reiboarbeanasen in Gnekeaiiand niet loiist ean zeer cniti k stadüum waren genaderd t ScMIot dat de Konstantmidten anbekommerd om de bedireiKTiuren der entente hun tan wtnUen dioopdriivien en dten enkfile jaren ledein veriaagiden koninjr EiuJlen tejuKiroeocn Ntadtot de nieuwe miivsters den eed hadkl afirelewd in tearen w rdiw faea d van den rwent zijn ze naar het paleis van Tatoi arevaan o m aan koI nin im Olgia t veraoeken het retrentsdhap e t zich te rtemen tot aan den teruKke r vaA Konstantün Komiwrom Oijra heeft dlit Bianarenomen Het ÏB duö wel de hik de bedoeliwr Kionstantim naar Athene te doen teruirfteeicn wiaarvan men te Luzem de te renwoorrdure verblijfplaats van den onttroonden monairch spreekt Men a aat zoo ver t9 veromderstelten dat hü lelfs n ar De laatste dag van deze week was belangrijk door de rede van mr van Doom De unieliberale afgevaardigde v i klaarde dat zijn fractie geneigd is en blyft het Kabinet te steunen mits het dit aan de jjnieHberalen mogelijk maakt en in t bijzonder wees deze afgevaardigde tot ons genoegen op de ontwerpen betreffende de lijkverbranding en den Zondagsdwang met haar ontzettenden en on HolIandschen dwang De heer van Doom besprak uitvoerig den zeer benarden iMstaiMl van de StaataffnaneUin en de uniè liberide afgevaardigde critlaeerde het feH dat niettegenstaande het aannemen z h st van de bezuinigingsmotie Rink een jaar geleden dexe nieuwe begrooting geen enkel spoor van bezuiniging vertoont Bezuiniging is absoluut noodig ook op militair gebied wil men niet uitloopen op een Staatsbankroet De heer Van Doorn heeft verder minister Aalberse gewaarschuwd niet te hard van stapel te loopen daar de industrie hiervan de dupe zou kunnen worden en ten slotte hoeft de heer Van Doom zeer juiste opmerkingen gemaakt over de taak van de Kamer die steeds uitgebreider wordt in die mate dat de heer Van Doom vreest dat de Kamer haar werk op de duur niet zal kunnen verwerken op grond waarvan hij in overweging gaf om by de as Grondwetsherziening aan dit bezwaar zoo mogelijk tegemoet te komen De rede van Mr Van Doom verdient zeker ernstige overweging bü Regeering en Kamer beide zou kunnen opbrengen Het verslag van de Commissie is opgeborgen in een archief en pas in 1866 uitgegeven We lezen daarin dat Burgemeesteren opgave deden hoeveel de inkumJrten en uitgaven bedroegen maar om te weten hoe groot de stad was werd do stadsbode gehooni Gernt Claeaz genaamd oud zestig jaar en bode sedert 1491 H j bewees uit zyn boekje dat er 1694 huizen waren Hoo hy zoo precies dat getal wist Wel zyn tractement als bode bedroeg één stuiver per huis per jaar dat h j by de bewoners moest innen Hy was de levende welstandameter hy verklaarde dat er wel 544 arm zijn die met meer dan een oortje gaven Het aantal inwoners werd aan de geeatelyken gevraagd Zy gaven als het aantal communicanten op 9 4 10 000 zelfs wel meer als alle schippers thuis waren De Heyligegeestmeesters verklaarden dat er wel 4000 be leelri werden en wel 1000 die met en commen vwn scaemte In t voorbygaan ryst de vraag hoeveel menschen bewoonden gemiddeld één huis In aanmerking ia te nemen dat er 10 kloosters waren maar werden onder de communicanten ook de zuigelingen begrepen Breed maten de burgemeesters uit hoe groot de gemeentelijke uitgaven waren Het marktveld nu grasveld moet beatraat worden en de straat er omheen opgehoogd de singel van den Hoogendyk tot de Tiendewiegapoort moei beechoêkl en be j at worden de Gouka verbreed en de waterkcering te Gouwsluis venueuwd worden de Veerstalpoort dreigt van ouderdom om te vallen en nog veel meer Onder die noodzakelijke uitgaven is er een die ons weer op het huis brengt en ik wil u die post in zijn geheei uitschryven om het scherpe licht dat die werpt Voor hart dack dat van nyeux gemaictwert in de stede van rietdack omme denbrant te schuwen dat dairomme vannyeux upgestelt es geweest ende gevenvan de roede leydacx 2 Rh gl dat bögemeene jaeren costen sail 100 L Dit beteekent dat in het algemeen de gebouwen toentertijd in de stad met riet g dekt waren en d t de gemeente begon met tot een zeker bedrag premie te geven aan dNSDwqtw iD dt JAau tmf mk versehli H l mk teri la ala voM aaraeurM ht Rraanaar □ BauMnkaoctecba Zaken tat tem d Wèurt Kalboliek Justitie Vandarvalde aocialuft UuiLcmiamteche Zaken Jaapar Katlboliek Kunsten en WetenKbapvrn lleatree socialwt F manciën luxlonri Theuiua diie tot s an partij bekoort Natiooaia Veixledieinir Devèi Ub Raal Landbouw Baron Riuette VI KathoJiek Vvrwoeate awbieden en Ëcanotniaehe ken Van de Viivere VlaamactiKadwliek Spoorwww NeuMan lA raal FHAliAe Werioen Aisaoeie aocüatiat IndMteia Arbskl an VoadkMjvoor lenénc Wautara aoeiaUst KoJoauto Eranek VUamaak Ubaraal mWLANDSCH NIBUWS DUITSCHLAND Da aaMkhalaa4e boteldirectettren Oiateren betren vywr het WoekeiWonecht het eenat van de oroceason ttveo de BerUyaadhe botediliirectaurecu weffons aank OD van lieveosmiddeten in de sluikthandel Brmdoo ar drecteur van het botel Eden wisanèi boofdaakefliik ledun van de Ententacomnuaalea ffeveatupd um wordit beacbuldigd voor onoavew 600 000 mark looedfr ren in dan aluiiduu da t Va hebben vekocht Tearen Barrolorfeir word een mar tuchbhuia taa 150jOOO taaak boete an 3 taAr e rvartt ea alameda afpanbaannAkunff van bat vi niua geaiacki Wannoetf Bundorftr tot deze straf wotA vwooffdealdi i het te verwachten dat sdo dig alle BerlUnsche boteldurocteuren zifn lot Bollen deelen De verdednrer van Bimdoirfer w aa er op dat slin cüent atechta gedaan beaft wat in 99 van de 100 narticuUera hMMhoudiuren aan de orde van don daff Ü IIODEPRAATJE Flnvecl en het reinigen ervan Wy leaen in de Manufactuner Uchtkleurige fluweelen stoffen zooala lichtblauw en rose kunnen worden gewasachen door z met een zaehten schuier te boratelan men gebruikt hiervoor koud water an Tetrapol en lost in het laatste bad wat azgnauur op Donker fluweel zooals blauw en zwart behoeft enkal met schoon water te worden opgasehuierd Ljjkt de kleur iets te verble n dan giate men wat azynzuur In het water Bij aavlekt fluweel is het gebruik van een te bevelen beter dan een lap of kwast Flua t heel goed tegen achuJeren maar als en e over wrüft met een lap komen als mt klaa j et wasschen de gcwraven plekken w zii e ook wrijft men de poolbaren geneu r vlekken die zich het moeilijkst uir laten verwijderen zün die van verf vemia en pek In de meeste gevallen lateA zy moeten na op de pool Dit is waaraehijnHjk toe te achrijven aan het feit lat de middelen teegepaAt om deze vlekken weg te maken aneestal de kleur vu de pool vaa het fluweel aantasten Bij het weer opmaken van fluweel stoffen door de vochtige behandeling is de pool plat gaan liggen worden ze op een atoomplank gelegd of op een persmachinu met de poolzijde omhoog De atoom trekt door den bodem jfaat door de pool heen en loet deze tevens overein l staan doch teKolykertyd Bchuiere men de stof met eon zachten schuier en voortduri nd schuiere men naar één kant Onder het stoomon van fluweel lorge men er voor de pool zoo mm mogelijk met de handen aan te raken Bij kleine gedeelten kan men volstaan mat den rug van het fluweel boven de waaem van ean waterketel te houden of over aan haak strijkijzer heen en weer te trekken Heerenzakdoeken In heerenzakdoeken voor don buitenkant van de jas leiden we in hei blad worden busonder mooie collecties gebracht D nieuwe randeffecteo maken naar het ehijnt den meesten opgang vooral wanneer tia het huis en ziin buren die een kyligaaft oy de wonderlijke bebouwing en hetoaatadjg gehaspel verklaart tuHschon de buna over oo n gang Pcpsr ti iti WtiM nr fc r Dlrck Oov rtn I IT H lla brandt W each en Het hufa ea erf van de twaalf halve manen liepen door tot de Pepemtraat de gang begrensde zuidelijk van de Westhaven ii eerst de Vergulde Pot waar een vlaskooper woonde het hekcihuya wordt af onderlHk genoemd daarna het gebleken Anker een brouwerij die achter de Vergulde Pot omliep immers ook aan de Wasttiavea lag en aan de Peperstraatzijde aaa het huta van Jan Gemtat Imo die in K7S bargemeester was Diens hui grensde aaa de P perstraatzijde aan het groote kuis van Claes Baerentsz kuiper en t eley ne van Jan Pictersz kistenmakcr Oad rfeaaehfR behoonte het huis niet aan dea bakhar Ia h t verkoopt Jacob Janax da Vrije het kuis aan de kinderen van an Jkeobaa d Vrije en huurt het wederom Evemwel wotmt ia 1570 weer Dirrk Hcyndnxa bakker er in Wij hebb n on het prval téo te 4eakea Jacob Jojmz bezwaarde bet huls Bwt een losrente ten behoeve van aüa UemkJader n Il 1602 IS Pieter Comeliaz van Wcüe aehuldlg aan Jannctgen Willem Vroewndtd Dtie huizen moenten per brid b rp t wordaa ia stond n v r ha w Z O Z