Goudsche Courant, donderdag 25 november 1920

f ï js ss € hm Groot drama in 5 acten met zang Haar de weraldberoemde Opera van den Itallaanschen Componltt LEONCAVALLO Zanger de heer Q J VAN TRIBT De bruc over het Sues kMrnal dË dra apooTwev in ËSnv e met dien n PadeMnii verbkvdt en die tn oork retud a gebouwd v A t tflMurw aJa gevuariijk voor de scheup vnaart benchouwd en lal wwdon buiten ge bruik geataUL Men hoopt dat nadere on deiWidelmgen ten evolge auUen hcbbea dat er een bl vende brag of tunnel wonte oebwiMk Butna e n RykadlaKjaibbuaK m Duitsch iani foaat voorb of er woHit gesproken H w de uJitvoerbaanhead van het viedes venlnaK D eeoe kwestite ia xm mm of jneef bewreKiigend opgelost of Je andeie laat al vow die deur op aCdofn nt te ach ten De Dueselmotioren storm m nu bettiawl de entente heeft naar nten wed on anjrs Ja een nota t e estaan daA ondei zt korc voorwaardiec de bedoelde diese motji n n de mdjustrii fcoociien worden eejiuik mtt wfkL oorwaarden Duifochland nejioei n keeft t ii men Biiinenlkio rt zial het tt la rup lïcivan kiennts geven Dt zeeisclite VcrnetKne der dkeeelimotoren vojm ie maar een kleun en aaiwecbtibadr Je 1 van bet veiptümg vaia Vevsaiullea in lit tracttiat wortten Duitschiland z er veei veiuliclitJU ren opgellegüi die bet niet kan vo id oi n i Jikeins recdB hiebben zMcli moeilnkhedeii rtïorg laan ook omicJat de m aktiachi uit r vflemin E van ondeirscheKlene bepai n fGn 1 tK Mllfl heel vvat lasta r r wias Un men t 6ppei lakikL Br beschouMii had geinttna Htt T wfsclBTift diat een plebdisciiBt loi mooLen uitmaken of Qppei Siie ie n I toesora it ot Duitscbliami of tot Polen zo i beoojien leek een eenvoudig uitvlxwiwel van het aan pemoaneni yzelfbestemmingirecht waar mee oweratfoeais wondeff lMk is omgesuron Ren nu het er op aankomt htt iJileibieciLt te hKHUÏein dk eodi het niets meer of mn Ier te worden dan een striid wie het hatdet en heit haiwingist ppoir a ert Rukskanso Feihrenhach beeft dlaainovcr g proken by te tWEcde lemiw van het vvetjontvei TWaamn bij voorbaat autononne wordt bc looM aan Oipper iSiliefiiie aJa do uit UK gun 8t r TOOT Duitsdïland ia Feiireoib ch seidte dat het verdriir van Veamilltea onuitvoevbaar Ie aU Duife h tand Oppeir SalwiiB zou verlozen Voor ïsooTneT de Bolen raet earluke m l dtolcn zuch m t de volkeateimimuinz bemoe en mi DualtBcMand dit btlliilkien maar het fnoet fcm terreur diie oelfs mat nioorden paaxd Rnfkt als veonweroeliik beochou iDe anitunomie 19 voor die voPiUir temmmc mn dein grootaten mvloed en a hor de QfenaardbiRlh eld deoOpper Silez crs ae techiliv aandtocL De niksikiauseiliier dieed een beroc 00 Ie fntematiKwiiaile commnisaiie Wier huofltdak bet iB om voor een rualüiïe vwlk stemmmg ite ïioTRien om te zMngieai dat deze vr ielult en aoiider diruk oliaats hebben Orpper aBliefflie veo Haarde de centtuma afitoevaanllejd e Heirscihiell uit naam Vin ziin ipsoAai wKxPdft door ons tot dateene waar van ons lot afihanupt In Oooer S l zie zim de bdanwen vam de eeiheele wertil 1 awon cenitaweirdl Aflfi Omwr Soliesie verlloreni rmv zou DuntoachOBind den ooirioe voor de tweede maal veriioren heMwn De socialliBtosciie af revaandte l Bo kona In veirklaarde dat de sociabeten hoewel Reen vowrstanderis van de wet txrt autono mae daar wïaar zoo jproote belaneeo rm het spel srtoindein de paiftiiibelanpen en de we refldbeachouwtoic p ay zetten ten batf van de toeknraetiKe onitwiikfcelin van het Duit Eche vtA L Bet wietfflonifcwen werd dlaaroD met d Feuilleto n STERKE MAC Naar het Schotsch van S R CBOOKETT Geauthonaeerde vertaling van I P WBBSBUNK V BOSSUU Nadruk veiiMden Tn t Mltii t r vM UtmUitfn ntet afT JDe minister van landboaw nijverhed en hufMial de heer Vgu Uesehdeyn had het plan vandtaac lAndhouwtw mterMchool te H utet te f wnemi AAs gevolg van hetgeen ginteren In de Tw ede Kamei Is voorge al en U hU evennv ti niet naar Hukt vertrokken hU heeft ijn besoek aan d e gemeente uit eRtekl tot a a Maandtsg Uit dit reit kan eeh er naar het Ne t rUnibch Corr MpiHid ntidt ur au In IXm Haag vanv ml geien iipvolgtredcking werden gemaakt omtrent Minlatare vttor ntmen tot al dan niet aanboren na bet Kamenrotum van gietofen Te dfer KiKie heeft naar htft CoirecpondentlebureftB n eenft te weten na de Kanwrvergmderlilf nog geen geregeld ovsrkig met zUn ambtgenooten plaats geimd Vandaag sou een revrone bljeenkiovmt van den mudsterrMd pJaata heUien Samenwerking van politieke taHUcii Naar wj vernemen heeft de ommiule betttaanüe uit de heeren Mr Q A 1 oob Prof Dr B D K erdnuuie en F Qit voor tie liberale Unie Mr H C DreMalhu ia h W J Dnon en Mr Dr J H W J tor Splll voor den Bond van Vrije Uberal n P W SchilthuUH Mr M W F Treub aa Mevrjuw W Wünaendth Francken Dy e rinck voor den Ecunomischen Bond in op dracht van de Hoofdbenturen dezer drie partUen beraadslaagd over de mogelOkheid en de wenttchctijkheid van de Btichting cencr nieuwe staatkundige party i nittcmmig is de ommiasie tot de overIteigiDg gi g n dat de hiertnukr voltfcade punten een gromUtag voor Mipre lBS zouden kunnen bieden bij de vmining van zulk een part L Frkenning van het vr iheulflbeglneel als grondulag vdp iitaatsbeteid en van d QOodzaketiJkheKl eenor zuiver democratl sohe staat nnchting Behoud van het grondwettelijke koningttcbap dat veraekerd blyvc aan Koningin Wilhelmina ea baiw nakomelingen i Handhaving van omi onafhankeiyk volkübestaan vftn de mtegriUit van ons gebietl in en buiten turopa in htt doarto brengen van offers doch slechts in zoover en zoolang deze offert noodzaket k in verband met de ontwikkeling vwR d B Volkenbond Bevortlering van e n bamumlHch staatkundig en economiHch verkeer der vol ken I Krachtige handhaving van wettel ke onle en vrubeid door het daartoe bevocfde 4 Waarbor ng tegen ienlere aanranding I van de volledige geestelijke en godadlen tige Vruheid Erkenning van de waarde van bet I geesteiyk en van het godwlienfitig teven I voor maatschappij en Ktaat I 6 Krachtige bevonlering en ontwikkeling van het onderwijs in practlnche richI ting Eoodat hflt meer dan tot heden opleidt ANrON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER te Haaatrecht B NATZIJL Ie Stolimk A N VAN ZESSEN te Schoonhevei 5349 2S 3 N V DE TIJDGEEST Trchhingvsn lOOnummKr ltcn ovvrstalf van Notorls H G MULIE Donderdag 25 Novemoer 1930 Pri van 10 0 10301 2C0 13919 A 100 15075 1 rljren van I 90 elqcn geld 18 1952 3510 6919 8296 11094 H 6 l I J 3 I94 2 39 2152 4023 m 8J85 IJH85 14 5J 1741 19913 347 2381 4889 62U5 8847 12383 15206 17752 7 588 2443 4983 27 70 12691 88 180 2 Ob 950 25Ü9 5050 7449 Tfi 131 40 15308 18100 2044 89 2780 5141 7527 9104 1338115 591820 20597 1007 2868 52 16 71 9000 1371915912 18592 Vi 1314 3167 42 683 oa 1J917 10162 1861920141 31 31115537 7748 9917 14205 18856 18734 18 1753 49 5772 8014 1U122 J7 17279 18982 1813 313 5855 8287 1Ü157 1454J 90 19160 Vorlqe lilst sta t 76U m i 7609 schuld door z n vader gedeeld werd Ook was het schapenVieeec geitroogd noob geaiouten Geen schaapabouten waren gevonden hangende aaïi de balken vat het Huif vun Uuir I e Mc Culk c hadden geen behoefte aan veraeh vleeeoh soöali jpemiikkeltjlc aangetoond kon worden Kr w s overvloed wan gerool wiM in hun Kbooreteen en een paar vaten hrandewön waarachunl Uk gesmoltkekl lagen m hun k der Een verdoende aom stond op Sharon Me OuUocVfl naam tti de Buik van SobotOand te DumfrMB E en hvtrijn voor beweegreden ontbrak het btiwüa voor de dhad wan awafk Ne i KeJde d e rechter er vnirea niet ge meg aleemeeoe veomioedens of aanwljsmRcn om den angen man naar de terecht t nt te sturen H behoalde niet teni9 ravm dlen te wonJen naar 9L 0ubbbert tad De menschen sijn daar eMvoudig gek Zend hon bei iefat dftt Btj den inig n Iftten loo pen Aldtet prak de recbter inel en l vetKHr recht toen zUn tubMAaut hen ott lijn tnoo bulten op den hetiv iug bet gev voorlegde Toen het bencht naar S Oi1to bertistad was overgesonden voelde StM ke Mac uch eemffmns v rt ü terd nu hü Try wa Jtoy kwam vrü in het heldere licht va den vnoecen namkldag De vroege loniear toowW reeds te takken der eHMtHa met aardlige groene blaad ea Ook de loi w boomen lan B de parioen hatcvram Uwtoi n te brgf en W WH wnM De deur wemd achter httm reisloiten door en onaiirhitbllre hand Zoo viel de sliaR Arioaia vtoeJde 6 n Plliing gaan door het ge bede lochaam Zy nwendle dat z flauw ott vallen Aile kiracht begaf haar Zy fcon M dlt8 TWii ea haar vader aanstarende Biet dbffe verwarde oogen Hu znvaatde Wchttiaar op ayn beenen en scheen verwon denH d ooT die atillte Tloen lachte hu als een JHet ie tud voor de Latuneche les nep H 3é waar ia je Viirgüius PeteJ Alfeur IV en za hu die eerwaarde ledten van Iwt Kerkbestuur twaalf allbeai Rezeten Weer laehbe h4 Utt nl GriekBohl nep h met den Vaicer de r j langis wyiemd allen eet met noec van de Waseiidceii om er over te B ken Daar zit Baalhe van Hawl WU hfl kent er BolebB van ook vroeRer out Haar wel heeft hoj verstauid van ttMsky kiAllseiL Bn de doctor hu hieeft er weJ lat van geleend maar h ib hfi veo eii xoo zaciit u d t boofd van Itmi m TOou raap Oeaa v ut hen allen be Um KUte Fe knn een büukudc WITTE BlOSCOdP KLEIWFG GOUDA Vaoal VmiDUfi ii P4IJ IS VENDUHUIS Molenwerf GOUDA Openbare Verkooping ten o ei staan van Deui waardei B H V d WERVE op WOENSDAG 1 DECEMBER 1920 des vóormiddags 9 uui van een nette gredeeltelyke inboedel zooalb atoelen tafels canape kisten schildeiijen pendules speelt ifels ledikanten schiijfbureaux i mdkasten copieeipeisen mangel fornuizen kachels giamofoona met platen kUi metten naaimachines 2 nieuwe diaagbiancaids ijswagen met toebehooien geheel compleet ls ijkdag Dmsdag 30 Novembei van 9 12 en van 2 4 uui Goedelen kunnen weiden bygehl acht v Liivooi iich te vel voegen by H HAMBURGER Keizeisti lat 78 5029 4 1 Vooi een pubheken vcikoop van Inboedels Winkelvoonaden e d zeei billyke vooi waai den NaiJerliiilsclie Protiitmtaikiiii AtdwUng StolwtJk OPENBARE VERBAOERINfl op Vrijdait 26 Nov a s des uvondi 7 uur m Café STOPPELENBURG Spreker Ds A R DE JONO van Buisuin Önüerwerp De Hemelbestormer Anderen dan Leden en Huisgenotenhebben toegang 25 cents 5776 ai HET BESTUUR NI VA aCLIBCRHEID TOT PLII TSBESPREKCH i 10 oenl ilagalijkaoh van H S N V Nationale Opera nittalt ONS aENOEeCN VrlKag U Nov 1 uur MIGNON Pril a der pUalien Lvdao f 2 50 e f 2 NIal L d I 3 f 2 50 n f 1 plui 10 i motlak raboueii 5755 15 PlM b ipr nawooa Te koop aangeboden w Mna aansluiting aan Centrale 1 OEUJK8THOOMDYNAM0 110 Volt 246 Amp IZOO omw met toebehooren 1 OELIJKSTROOMMOTOR 110 Volt 26 o U D E R A K Ad eltenhen en abonnementen op JU blad ivoidon aanRenomen dooi I M hl C KI Rl Goudnuk P K lOOO omw 1 OELIJKSTROOMMOTOR 110 Volt m levert en Installeert uit voorraad of In korten termijn Draaistroommotoren Benzinemotoren Petroleummotoren P K 1350 omw 1 OELIJKSTROOMMOTOR 110 Volt 2 P K 1400 omw 1 OELIJKSTBOOMMOTOI 110 Volt 1 PK 1460 omw 1 Hoogdruk Smidsvantilator ANTOPI COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 3 Gilelti SoheerapparaatGiletti ScheermesjesScheerkwasten 10 Scheerzeep Bakkersnachtarbeid D9 BURGEMEESTEK van BLRK£ N WOUDE nuuikt bekend dat ter gemeente secretarie ter inzage ligt een aanvraag van C VONK en een van C A STOPPLI I N BUBG om VERGUNNING tot het veiiich ten van bakkersnachtarbeid tusHchen 8 uur des namiddags en 6 uui des voormiddas in de perceelen B 23 en B 38 Op Donderdag 23 December i a des voormiddags 10 12 uui zal m ht t luail huis gelegenheid bestaan om ten uV rsttian van den Eurgemeest i bezwaren tegt n de aanvraag in te brengen iDwurbij wortien xoowel de aanMd Kei als z die biBïwaren inbrengen in de ikgcn heul gesteld zich naai aanleiding van de bezwaren mondeling en schiiftehjk te vti klaren Zoowel de aanvragers als zy die bezv a ren inbrengen kunnen getlurende atht da gen v66r het bovengemelde tijdstip tei se cretvie der gemeente van Ie ter zako in g komcin schnfturen kennis nemen Berkenwoude 23 November 1920 D Burgemeester voornoemd 5834 32 M GAUTll R 42 MS pei imnuut 200 m M natenull direct gekoppeld met Gelgketroommotor 8 PK 110 Volt l 00omw GOED UITGEVOEIIO OIIUKWEIIIl To bevragen en te bezichtigen bU de N V C VAK DFR GIESSENS Werktuigan a brlek te Krimpen a d Maael S 30 25 V R lü D A O levert vlug en tot billijken priji Het Tabaksblad WLLKllI II VOOB WINKhLlFRS GKOSSIEHS EN AANVFRWANTBN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meebt verspieide lezenawaaidig vakblad Mm 20 pagina ü Uuiin 8000 le ere I auK abonnemtiit Belan hcbbendcn zenden hun adreu aanlen uitseiPi J C SdlOI MHJFR Amnteidani en zy ont anBPn gratis 2 wekeneen prnefexemplaai 5183 14 If Schol efl Sclielvisch Drukkerij A BRINKMAN ZOON levende Bot en Spiering P G SCHARLEMAN MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Nieuwe Markt 29 Bouda Adverteert in dit Blad Abonneert U op dit Blad Tiicle li ke Aanbieding Eenvoud Caoao is Puike Caoao ii4 Eenvoudige Veppaicicing Eenvoud DE JONG S EENUOUDCACAO Pakken van 1 Kilogpam f 1 1SPakken van 1 Pond f 0 60 5785 255 FABRIEKEN TE WORMERVEER Vraagt Uwen Leverancier ö9e Jaargang Vrijdag 26 Novanto 19E0 l ütiü GOMCHE BMJRÏSfT Iriactie T 1 1 I nterc 5 5 Bureax MAKKT3ia0UDA Admlntatr tle TeW loirrc W Wam verwfllet due te rovtar m au men verneemt dot de oneuuefttie v a imadadt 1 era bua opei tiw m t buurar tot lerlana uöen bepoiUien Het pten UK vermwrden dar tnuiMtiu vormt eeu actwkel La de lan g reedoB van inusdruven dbe KÜn vMg I weriot en jn dKwuaikeahJi v aUatefDd f Oiaiter de beacheuidea welike die reoec 1 lÉDg m haoden lueeft gekregeji nuMtan aich oo k bevnden tot m huioodei eden 1 uttB iwerkto punaoiea ter vermeUnR vao dï groote elect naehe atations m liïurabana I en du atihMleurm vmn verecdiiJlende dokken un LlvM i ool h mi memorandum leot dat I een Mn beAiieftenide Mutcheiil r aou moe I Iten woirden uilmevoerd door nieer dhu 70 1 jnan met hamers parafme oUe en sctUet 1 katoen Voor het ukm van LIvcrDOol w rdt vejeificht 1 00 oond dynanuot met ü ma cMuatcn 75 manBchapoen en ongeTeer I iO officieren Des aïlen zouden Rewaoend wonten met 98 revolver De wlannen gevfn aanwuizmioren voor een aainwU od Zl punten vMUkTbu dan inbogrepen slJn het openen der aliuisdteiiren en de vemietoiR Ivan de pompen en de ellecbriache atfttum In geval t j ian m t geiheol nwt uïbvoer haar zou zAïn ts er een aanhumrMt aan boeRovoegd waarm plamien werden aan ReReven voor een aanval met de kracbteoi iLe vereischt souden slin voor leider afsoDik J iuk punt De dooumeniten £ iin aeei uit voerw en bot un de kiom te bilzondterhetten uiljReweiikt Wat betreft de plannen m Li vfrpool iegt het memonaiwlum het vol etntte Het plan wotxllt uËbgevoertt alH voUot le 1 JvtrWekiRR dier telefoonveatihiidfiiurea 2e j tejcetn houden dter aUuBWitie fte ooeoen dwr bmnenste sluiadeuren tltoor mkHdel van I pomipen 4e vermölmg deaer pompen 4 m getal 6e venueii WR der acht shiiödeu len hr zaïn vier electrtsche rtatiwiLs die I pomgien bevatten voor het ai enon der skiisdeuien Deze pompen kunnen vemwW wiordien dioor het Rebruik van 00 pond diy namieC met 4 maohmiHten en 20 man schiftppen met revolver Rewanend Ttn aanzjen van het idan voor Man Chester aeirt het docusnent De beate dtaR xou sUn ZosutbAmomeii ongeveer O uur daar er op dat oogenbllik een ReranR aantal arbedders m het station werkt Dese plaats is van zeer RTOot ge vvKht niet alQeen m veirband met de trami j maar ook met de mHnen In de louuft Het dtocument Reeflt een t atte irond van heit Reheele terrejni De voomaamate pun ten van aanval ziim 10 tunbunee 10 scha ikellbordten en een BPoote maohJme van het K heepitype Wat betreft eeü ander inroot electriech station te Manchesiter zaRt het document iat dEt station meer dan de helft dier fa ineken van Manchester bedtent en ook de mynen m don onvtrek Hot kan 850 000 PK leveren Zonder dfit station taan er in Reheel Mianchestar met R ewerkt worvlen en er kunnen ook Reen kolen Bedolven wor iktn Ook zou de watervooraienmR beoerkt wwrden De U ken van nctgen der vermoorde of flacreren wniden vanmonron te Londen aan korrten en met volle mttitialre eer worden overRéhracht zeven naar de nroteetant sche Westmmiater AJbdu en tiwec naar tie I K K kathedraal van Weataninster speciaal l ranschc kruwcen f of bet wei jiuifcit Reiuen ls m de tammroonture omataad jiuiwlün een recbtstreoEflfcli beaoep op Auneiitiia te Ëuen waarmee eobter de l nau acheu wftur hun b isondare btdoeluw laoe ton hebben de iWeilachfl vètn dbcht den i i anscben broedar den abzttefli wen ch toe om zolvt het niaadaat ove Anneniè te aanvaaixien Uef ia savt de orreAp ndoat van de Dajily ietwmpiii te GÉhève van al Rijnecinc beikeuiaeiii dat tiVankrljk o iheraiemm van het vendraR taansï rt n wiharfichunÉuik wuuien de sttttaiiioden van i arija Ratiruik inaicen vaex df Rsieiednh e d tot omlfaihandelen over Aim eme om een utBp m d e liichltnur te do n iMen Keilooft te Ci eneve m zek re krm en dat Mrankryk bei oud hi Sanvrna aan imikue teruR be K ven wanoveer Komiul ibeJoven wd voortaan tic Arménièrs te pa iin Daajibii komt dan de idtekfiche kwxs Ue kuken die voorecrürt noR niict zal ziim ojjRelost LeyiRTita en Bethelot aam Rtaater mdfer dlaad naar Londfen vertrojokwi om dtze af faiiL te besiprei iien dkx h Ikiikiititi wiens 4kiml zicli m d eze omzijdlBR wtil taoudien heeft aich laten vea ontachukliBpen ook al ston Hen noiR andlert bofcaniwrukie mdei werpen op de aRemIa is te Nice aanaeeloomen Hy vei iocht den lournalisten hem aeen vi a Ren te stellen om hem met moeiJiikiheden t bnenjfen Hy verlalaai de dat men met te sitiefttf niioet oonlieeilien oiver een volk eliivt twee jure n na den ooirlojr noR alttul Rem bilistird ïs V0lA t ni een bcd icht uit Home aati het bui eau Iladio heeft Venizellos boen h op zu n weiR naar Nice be Rome vertoefile oidlaar bericht ontvaiwen dat hii m Attica tot IvameiJid vs Rekozen VoJjpenH ii e eer ate berichten had hn Reen enkelen zet iKieirenJ De uitvoeringvan liet vredesverdrag BINNENLAND titemuiien vau de liuiutijch Natjonaleii tueieii II tweede eui derde leaimar aaQReiw miein Oppei bJilmK ib vooral van beiaiiit O in iia t hot een voojnamn sbeeiniiOkn en in ilu tre isrebiied is CrOen woiuler dat er om 1 et beziit van deae streek irevocJiitcn woirdi oók m den letteriiuken zm lüei M rds De aanvoerder tlea l olen n treanewteeii De ïolen hebben te RiiKa de ondeHhin deüniRen meit Le bolfiiew Ku ove r den vrt Ic iheivat De aoviet afEevaai iUaten kunii t in l be ipreikiii ct n m een vni rusbure acmoa feer houden dJaor hun ematuEiate teiren htandei Wianjcel onbchatieliik it trenmakt de stïu t töK cin tie De aanvailflen der IWksehB natiHonali vten m Airmeniie wekten hner biinnenlanidsche oniutïten waarte en de rapeeiïajr met bo stand was ïïe zond smeekuede op tneek bedie naai de Rwallieertten um hulo stum de een afvaardltwiintK nuar Geaieve om daai de Ajnneenöchie zaak tt beplanten maai on dcrbusschen ïueeft 2e het met kiinnen bol c nke n ein dez er tllajnen besloot ze het velu i jTuimsin en de reeeoruniir over te laten aan estremiBben die twt overeensteminunic zun ekomem met Moskiou over een wa penstilstand met Turken en bol iewiki wtlikt la bsten aicJi onlancia opwutiptn als un llK mootLn dei kenmlit ttn De bolaie wikii zuli en liiet bert wMste söbied bezetteai tuttliat tie bliivende vretle ia iresloten VolRens berichten uit l ïflie ziin de Tuir ken ontevreden over ttezc overeenkomst ueüke boaehouv d wwrdtt aJb een verbrokmif van het veaxlrasr van Ba est hAanssk De entenibe zal bteTOver eveiimwi Rwed te Hprekem zijn want t na duixleliik dat dez va ede een oniReweraschte uitbroidlnur betec kent van den unvloed der soviet Deze kwei tie zal vooiLoopur met kiunncn w oniien besprokem te Geneve want k Volken bondsvewadienintfr is tot het midlcBen lt r volgende week arteensrecaan dioch ilt Baa 1 heefit een teleRTam tot preiaid ent Vv ibon rencht om te mformeeiren of hu misschien ulBnoK tusschenbeule wil komen ah be mfldidelaar tusschen Armeuiiers en Kema liè ten Nu vraa£ t men zich m somminre De dieselmotoien kwestie afgedaan l ehrenbach over de volksstemming in Opper Süeziè Autonomie voor Oppei Silezté aangenomen Bêgtering van extremisten in Armenië Amerika s bemiddeling ge vniagd Frankrgk s geheime bedoelingen De Smn Fein terieur Complot tegen de ministers Plan tot vei nietigmg van dokken De be grafenis der vermoorde otlicieren 0 b OVERZICHT t Blykt meei en meei dat we ona met I t kn aetut R Iwhben u4jtetlruikt toen we I fcpiaiten van een Smn t eui tfareur In t veivolir van yn redle wiaai van we Riste Jen al iets jneldklen hteEt bw Haman j Imeenwowll opziicnbareiule onDhuilinRen Re iiuan hr wiaieji verbelde iai samenspan I nTiR0n ontdekt om mmistera in bneelaiul te vermoorden stukken z n m beslaR Re l nomen aamtooneade da er 4 3 i y ij U r Wftr fin voor iieT TSoootn van wmoenen en untpoflmit stoffen m ClaaKiaw veider i 50U dHK het hoofdikiwiartier der rebeiden m Ierland Daai bedmaoit de bebaliwr voor miüor 1 i lüO voor een schedel Men heeft éa i te maken met een moordtenaairs benie ite haar awaar Reaubsielieerd werk tegen het Bntbche ruk voortzet Niettemin vcrkliaarde Sin Haanar dat hii en de rcKecrkiR aan de wiinnende hand artn en hu las verschnUenile uattreikselH VOOI uit britvcji waarin de tmnn Fcmsche Mlmuvers k kraohtdafliuRlheul van de te Mtnujinvallen van de reRcerJiriR betreui tkn BUITENLANDSCH NIEUWS EGYPTE De bnig over het Smx kanwil Reuter vemeenrt uit Cairo djd 24 No V ember ILy vocRxJe otaan boe dat Sran Fein ver huwenen was en niOR 4ljechta ra L achter kakmer zich schuil hield De boycot l3 Refnru fct en liiaar leeUike 2auater tie vreefi aanjaguTiiR verlwynt De honRerstakm the briK van mn dadiirers om aan de Re lecbtiRiheKl te ontkomen ie Redaan Se fert eeniiRe maanden hebben wii Reen bon Rer takiiniR meer Reha L Het lersche repu blikeünsche lesrer wnortlt urt © tkaar Re BrliaRen GreenwxKKla onthuIlinRen Revoevd b i helween men reeds had vernomen over de Revondten documenten wuarm het verwek ken van een typbu epidemie werd aaiwre ratten hebben m K heei nceiami ontstel HOOFDSTUK XXV Wat Dickie Dick op den wieg naar de pMtorie vond Niu verliep h t gerecht in St Cuthber lanid aldus De Schout een goed gemakïuchtdg rran had Roy M CulAock naar de ge vangeftbs van het raafachap gezonden en voor bet gewone pubèiek acheen dit het emde der saak Daar moest Sterke Mac b uvon bot h op den dag van de plech tige berechrtoiibtmg naar Dumfem overgie biacht jxtu wxirden ttaar voor een jury m staan en hem den blliilf ncm treffen van den vieeseluken rechter van Edimiburg Maar het gewone publiek kon de vol g inde phase wan het geval met vtrfgen AI de papi ren inoes t n naar Éjitinburg gaan om omieraocht te worden door het open iMiar minfctere aUlaar Noeii tïe Officier van Justicie noch de Schout wb bU mach t om te be Jtti en over den Toorteang van tk beMhuktbgang tegen Sterke Mac Ferit Titoest de subeWbuut iprrffier van den rech ter misschien zeJf aU hst noodig ge acht werd de giroote man lelf vaatatel ten of op het voor hem ÜgsQendi g itutgen Roy naar de terechrtisibtling moeat geeonden worden voor de doodstraf De RubRttfuut graf er aan wilen het do KOer v eerd vocmgelegdl vond niets dbvet t g Sterke Mac beholnre het feA op ufih zelf bezwarend genoeg dat de sehiMMnSnii dm ontdekt wiKnen m zijn raden schuur Maar ofst toon men ten vermoeden b tttond er geen bewijs wie ze dtaar gebtscht ÏMid Roy had geen werkelijk voordeeè v in het dooden getmt bdiaWe ndueMMi het t n van het viewtch In wrt Hfwa tln Vuirgaliius lieizen ond©r een mas a fouten neen zelfs nuet al was hun leven er mee geonoeudl Zoo sprekende had hij zyn Itessenaar be jenkit Adora herateldie zich en snelde naar bem toe Hem by ie moiuw vattende di onR zy bij hem aan om medt te ffaan Sydmey Ixrtamier kwam aan zyn anderen kant De leden van het kerkbestuur eerst verstonid maar toen dep beleiedugtl stonden allen op hai lie van Hardlhilils verh ef zyn atem om de onbeechaamdJheid van den meester te berispen De VTieiftdelyke o ude lir Meik k rtham keek zeei avs aarmoedt Maar dt tem van den meester aan den lessenaar verhief z ch verre Iwven eJk ander Reki d met ntiMe belcetligjng en Rencht tot I t eleerde heeren Het beteedigïk Kerkbestuur zat aan ttn stiil nmdlJlagTiwia in de pastore maar 6o het dankirebetl werd u t gesp rok en w os htt ReviaJ van Donald Gracie beaprotifien en h s i3t Zelfs ie welwjIiendlheiU van den doe tor wws niet in staat Rewe t den verloren lUponkaan te re Hen Wat Sydhev l timer betreft deze had niet te zegigcn in het Kerkibestuur No f eenmaal werd Donald Gitacie door het kerkbestuur Reschorst tihans Resr iedrile dlut uut at zyn betrekkin gen al Remeente schoolimcester amhte naar van tien huoiRerlyken stand aecreta JUS en ouderbnR Hem wenl bericht Rezon den voor de zittiiig uiteenjrmg dat lm tie schooi en het schooHirurs binmen veertïR da gen moest veriaten Bn uit de deur ven Lucky Greentree Iherbeay stak Sandy Ewan plotaehnR Ijn IpaaTxiegemcht en nep Ebenezer Lanmtefni dea bedi ide van den predikant aan Ae een brief m de hand had met het atilrea l onaljd Ciiacie gewezen Bchuolmeeater in ie gemeente Lowiran in het schoolhute aldaar l benezer dhe reeds eerder de Riastvrl heid van tien jontÉjen pachtor Renoten ha en hoop hatl deze nogmiaaU te onttervm len stond bot dat hy dten brief zag en Ji t opsehriift laa Zeke bericht om op te rukk n zeicie hy kwaatliaardig Maar hbenezer was vooraochrtiijR genoeg om met te zeggen wat hu wist Hy schuod slechts het hoofd nam den brief weer uit de hand vun den pachter en 1 ep on gevtoor I d straat op naar het whoolhuls Sandy gjng naar bannen om yn gSaasj uit te Irnken Het Leege Riai van tten meester stonti noR op de tafe De spm hatl zyn net ResTjannan om lie vlieg te van gen Maar ie harde hensenen tlte het paar logeaeht bt zat waren nog kool en hekler BclwKm hy mun of meer aai Koudend e tftitvnken had van titn uur m ten morRtn al Santly wian k ek naar hat kege R ai van den oudeai mmn en gtunlachte iul I velsch 1 a Weine Dora zeide hu zachtjes I Jitb ik je met gezegd dat Jk je daar tref feu zou waar je txot het t meeat zou I vtelen I Eni met harde tem raep hy Uickv Greentree boe dat hu lUn geiaR wntde betalen En dat vun den meentser ook voeffil hy er Ujlmoedttg by met zun b urs op de I tafel slaande