Goudsche Courant, maandag 29 november 1920

yi sf Ter Drukken A BRINKMAN ZOON Gouda kan wegens ziekte geplaatst worden een Noodhulp Smoutzetter I VINDT thans in de meaète winl la een ruime sortaerlng St Nicoiaasgeschenken doch nergens zóó als in HET HEDERUNDSCHE B0EKHUI8 Dubbele Buurt 3 GOUDA Twee ainke JONGENS ter opleiding als Leerllng Zetter en LeerlinK Drukker Aanmelding van 9 5 uur kantoor Markt 31 Een bezoek verplicht ü tot mete noodigen ü tot koopenl onze wüar en ome pryzen 5749 70 Terstond GEVRAAGD bekame ElectroiDonieurs Zich in persoon aan te meldenDinsdag na 2 uur b j firma H A VAN B 1 AREN IJeerwaren Schoonhoven 5890 12 Twee hoeren zoeken j Kosthuis één zitkamer en twee alaapgelegenheden desnoods in één kamer Prusopgave enz Bureau Goudsche Courant letter G JgJIEI PUTE HmiMEIIiiftl mfEIIIHEB LKE PilT MM K E U R B o E K B R I J van Het Nederlandsche Boekhms Gouda DE MISDAAD VAN ROBERT WESTON 0 nrmkall ka OalMtlra Koaiaa vaa EDW HALLIWKLLS Dit boak TIB HiUiwalli ipaat damlooi njpt laa oatplooil aiat celdea dea filaca llimlacli Aaa hot tlot beaft naa eake tpiil dal het uil ii Prifa per deel gebonden f itJSO Atatoiatratle TtU l fn U Holland geteisterd door doodelijke Nierziekten Bijna iedereen kUa t Het aantal Ijydera aan nierziekte breidt zich voortdurend uit Duizeode en duizende menschen jn b na alle ateclen en dorpen van ons land verkeeren ddor deze doodel ke ziekte m groot gevaar Deze verraderlyke kwaal dringt al dieper en dieper door tot dat de arme lyder ont dekt dat hy ernstig ziek is maar dan is het te laat Hebt U een nierkwaaP Kunt U constateeren of U aan deze icwaal l jdt of niet Hier volgen eenige kenteekenen van nierziekte Pijnen in verschillende deelen van het lichaam onaangename smaak in den mond by het opstaan hardlyvigheid troebele en ongewoon gekleurde unne algemeen gevoel van zwakte en prikkelbaarheid wallen onder de oogen enz enz En de menschen die aan ptjn in den mg rheumatiek jicht heupjicht mer en blaassteenen of pijn in de blaas spieren en gewrichten lyden gaan hierorider gebukt als een gevolg van den toestand hunner zwakke en zieke nieren Al deze verschynselen beteekenen dat de nieren zwak en ziek zijn Zy moeten versterkt en genezen worden Wacht niet tot het te laat la Gaat onmiddellyk naar Uwen drogist en vraagt hem een doos DE WITT s Nier en Blaesplllen die uitsluitend vooi nier en blaasziekten z n samengesteld Zy zuUen iedereen volkomen genezen onverschillig hoe lang men door dexe ziekte is aangetast Maar men moet er vooral op letten dat men de echte DE WITT s pillen ontvangt in doozen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men eenige moeilijkkeden bU heb verkrijgen van de echte DE WITT s Nieren Blaaepillen ondervinden zendt dan het geld aan E C DE WITT Co Ltd Den Haag waarna U onmiddéliyk een fla con wordt toegezonden Pr jB ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos Verkrijgbaar te Gouda bÜ ANTOK COOPS Wii 8traat 31 en Mei S VAÏ LOON Markt 6 De Sinn Feiners in Engeland Nadere b zoaderheden over den brand te Liverpool Pofplng tot brandgtichting te Londen De conferraitie der g üUeerden Vrees voor een ItaliaanschBrltsch bloc De Voikenbondsversradering Antwoord op Van Kamebeek s vraag Zweedsche troepen naar WUna De volgende b feenkomat Afgevaardigde overleden Duitschland s economische positie Internationaal ciHigres van spoorwegpersoneeL Po 4sch Ruaahxhe trnderhaiidelingen ONS OVERZICHT Afitft de benanunig Jhrandbttiidbteins en randenaeiis twiabett men ai ËnxeJaod it IwmAvb extremtoton 4espepado B no ft ce sichteif Ze zyn byna al zy diie MO hope meer hèblben m deze ho op lffl estiuur voor hun mdedland in den Isrrn aaoeJs ziy dut wenaciben Ze wanhopen ID w krnnen tot wanhaoriediaden d e met Iprg beraaimd en edirlflt z n gefitedd wU ewenjyk wieJ jammer voor ben ib wanrt een gahenn dht op jiapaer gifaaat is Biet T i meer VeracJrölHiende diocumen fa i ya dan ook ontuMtt wat lekldte tot dl eantial lontibRilIinnreta die aanvankeUik meer verimsinig en veronitwiaardifrd on K loof dian w el sdhmik verapreiddan Men ifete het nuet allgenwen aannemen dat de deatMeiradlo B mderdlaad aioo desperaat wa ren dei ze er tioe loonden bealniiten te be pmoeren een typbus ejMffcnïue in Ierland Witte bioscoop I Nog ilechu nkele di en de Schiuerende Ku nilfilm PALJAS Groot drama In 5 aeten t Ha Oni heater vMccavoudf veel te kJem om ellen te kunnen bercea die deze ütm wiiden sicn Beapreck daerom tl lll Uw pUelten 5895 20 GeletfeDheld tot plaalibeeprekea i 10 eent vaa 11 rot 3 nnr éfi t ch hun eiigen liaad en ook hun stolid geslopen zyn door Zisoh te vemwimmen alu kenoaten acni treffen te vetrwekken Tteen volgde de moord op de officieren fle nuHiwie fanloaoeUbiBen uUlokite waar wederoati djocumeuten te voorschiun amaké 3m twndWuw de ontiuU1 ig yTer de voorgenomen vemaefta iiing m een aanbal doildken o a te LAv rpioo4 en uweiJjks had men ven dtt vxMmiemen hmniB genomen of te Liverpool birak de fenige brand uit wnarvan we gssteren Bkeldng maakten Ndenvand tw ifedt nu neer aan die echltihteald van de gewoiden pa Iteran en aan aEe VDoirtdnirend ziich uithreideinde veuftalen over voorgenomen ge trelddaden Jiust ditt maant tot voorzaichibwcbeati hoe opgewondetter men wordit des te gflipiniiUkBider is de veribeeldluur zioodat het moeJQuOL wordt wiaairheid van het verdichltBel be ondlersclbedden Drt zy voorop ee£it d wamneeo mffa het draadlooze be ndtt uit ËnfljéLainid leest v olgens walk de livening atttuidtaird uit de gevonden pkn nen mededeeit dkut met alleen de munlHters doch ook hun gexmnen met dten dood worden bedteojadt De laatste nusdaad oaUr mrpm dtoor de Sann FeinsaimienwmeefftleA in Eïwelaod ia geiociit tegen de huizen en thToMee m ïïiigeland ven de leden der Wptit eiien der mairecbauB ee di © m dwast BU in lerjiand Als wraak voor de wr jdletóiig van vele Smn Feut compJobten iWM d en mtedaden in het giTGot door deze officieren hebben de Smn Fem ben Dlt bericht hrenflt ona op de schadedooa ateUmgkiwesitie di den iHikachen Mvara zit en waarover by t ke gaifltfenbeKÏ wunlC geaproken Gaatemanudklbg aprak de Dui aeh rykamuuater voo economiache aken dr Schola in den IW wlag over den alsenwenen ecoiMHniacihkta toeUand van UiUaukland wy draaten selde de munMer m eea vdcltous cirkel IVyaatualTw loonaverboofkig 9ry aty litg loonavwrboosin IVee djngMt vooiW maken het seer mocdluk den cirkel te verreken len eerste u het fett M de ve ibehldngen we DuJtachland kracwna het Vreüeaveidnifr nog te vemdlen h aft luc ateeda naet bti De Duitoche eeooocaleuieerea soolanv wdke haar voKbnun moet daarom ona erv PpUCJh Het l Het moeilijke leven Voor velen is het leven moeHyk de stryd om het bestaan zwaar Daar zyn er die aldóór op hun zenuwen leven het veel te druk hebben hun lichamelijk kapitaal verteeren Dat is niet onschuldig Daarvan kan een lydend leven het gevolg zyn Zorg daarom dab g j IntydB er bu zyt De Sanguinose is uw middel deSanguinose uit geneeskrachtige kruiden getrokken Zy versterkt het bloed vermeerdert de eetlust bevordert eene algemeene levensopgewektheid sees 40 Denkt er aan Sangulnos Verkrygbaar by de meeste apothe kers en drogisten Prys per fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Wacht U Tomr namaak Den Haag VAN DAM k Co De Riemerstraat 2c 4 De Stem biyftataeda krachtig g en welluldand wan S nearaU met Wybert Ê g Tablettan versorgd y wordt Sadert 75 Jaren geliefd ter ver frlaachlng der atem § bandan g 9lM NiUn4eesw n K S lolilatiiBn S betTvurenawaartfic dat Spa een Mheldtrtar teeft eènidit en Genèr wÏAmateld roden wanA SandV E w n waa niet ew van dtt aanUacera vaa Roy Mc CoUodi awaeut Men haittanerda aieh IntwaawWel tat hy met duatei keo weenun su aatuiffwiiis had a4ret 0 t o nog wel aoovaai mqgeiykaunatiig voor den bfl e Daarby waa hy herhaakieiyk Mc CuUoek kamen opsoeken toen deze govanaen Mkt l SL Outbbertatad Oolc de IM a op hat hmd gawoeaiiyk Boovecl beter op de hoogite van niUie laken dan de bureauceatie koeatenien n t do mtaate a terdocht Roy Mc OuUück uas tfauia geloomen Die zaak van het aetatptnateden was afaeJoopm juM ilUiala ie ere geitaaht had Zelfs de wrek vaa de lamAieeren kon eeen aohukl befUMB uaar ke m et aanwedgr wa Wat dM Me CuUock s ook wesen qiocbten ea de meentae wast hee4 tpoadk w t ainda gealaeftten teaen hea ioccteacht tam worden ay waren fem a dH tta nt ieveft Smokk laan atroopen a aaa ti aMe brandew n atokera Idaar voor een niw optredan tegen over de achatten of kuatA acbttw ja dat weM Maar f aefi rs van e n andermaait aeiuvwn oaea Zolfc oao aaaklaehl nwaet op ua uMoopea Qehael Lowian riat dat Dus liap Roy Mc CXH k onffe toaad rond Hy werd th naar fvwoonte op den heuvel roet zyn gewaar feilen Hy kwant op de mariet om te ko pen ot te v rkoopen êitat er nieta gebeurd was op de mario w ar niemaul ictH andere bemaatU dm moord op Saady E Min en dw mDOKhnaar dl aag vr reodttep a ékt otdt wet ID9 hi ra doea tm HMk VttNÜffd F uiH ton STERKE MAC Naar bat Sahotseb van 8 B CIlOOKiETT Geanthoriaeerde TertaJuc vaa I P vmesmiSK v nossuii Madruk vaAaAaiL illi 4W5 32 sUto WADDINXVEBN Advertetttiin en abonnementen fH dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM ekhandeL Waddinxvcn H WedkleiiMdiapipen moeüükbeden met JodejrV die vrouwen het spei Dat was oo de levenswijze van Sandy Ewon sedlert W vader hem den aQechAst moKeiyken VêA bewieee door den gieeat te geven en m erfgenaam te maken van aUes wat hu btat W was de man die naar bet Orene d w komen Ja juUle hebt goed vral al Ongvfawyfeid hw meoa waA daar Wn lifft iiQ de loainec Wij moehiben den Weker neet znen hoor maair wii moeaten vesberean in een siku pkamer gereed w r di dag te komen ais men ons Ja joncenul Sandy Bwan moet meer a i moKHi betreead geweest nün diat hy twee mannen uit den stal aood om Mi te helpen tegen één man aJleen Maar e KMdands zAde tot mö 3 1 wd i met wnena wouwnXk b te ja ï had beeft Ky zal mogelgSr moeten iBn om niet ki banden van het gerecht n vatlea Hy k een v r8cbnUc tk menaeh neeatar van oosl De ikuvel sal aan MMj koopje aan hem hefaÉ efi ak hü betn H t vêUum baeftl AGENDA 2 Nov 8 unr Alg Ledenvergadenfl Soc OtaB Genoegen i I ec 8 uu Nieuwe Schouwburg S abonneanents voorel Het Schouwtooneel 8 Dec 8 uur Soo Onfi Gonoegen Debalavond Ds Borger D Sap 10 Dec 8 uur Soc de B unle Oonoort Moj Ans Rlesz 17 Dee Rehwtatl aatedie Kerk Voor dracht Dr H G Hamakart Balaafd vanoakaa wy eraKtld tVdif atdadaaliag ta mofaa oatvaasaa vaa varBSdarinzaa meartw vanaakal kkidw aas oa data la oua xaada ta TiiaJiw Electrische rriAk ii A BRTKKMAN fc ZOOS GOUDA Miikilkiipjii Tri nil Soliede Saloa en HuiskameraMU beien aU Tafels Stoelta Linncnkasten Spiegels Schilderyen Theeta fels Eikenhouten Buffetten Boekenkasten Clubfauteuils lïiiden nluehe Ameublementen I eerameublementen Kanokmatrassen Wollen en Satitndekens Stroomatrassen enz enz 5996 SPOTKOOPJBS III 0 BESTE AlttBS VOOR J0N6BLUI MKT HUWBLUK9PLANNBN IIIIIIUr44llMÉrit iiÉlclttidi ROTTERDAM Telefoon 12800 Nloolj Maamlaoayflnj 6 Deceoilief Nmbmu dm M Umrmm ▼ DE QOUOSCHE WINKELIERSVEREENIOINO en DB R K MIDDBNSTANDSVEREENIOINO Do Voorzittwi 9 C KKOM 5894 50 oraiiwi j g p NIEHOPF WERKING Voor Sint Nicolaas Botariettars Spritslatters Lettarbankat Spaculaas Luxa bllkjaa gavuldmatSpaculaas Sulkargofd Boratplaat Marcapain Chocoladalatters an Choceiada artlkalen Vraagt condities voor het incas seeren uwer Achterstallige en Betwiste Vorderingen Vil dir finif Co rZ f T I I M4M SH9M QoDll Ut Jl BKNT U XBN ROOKUr KoQpt daa oau grooti NAPOUSON ea U mUat 7 kwaröar vooi aleeiite 7 cmt Al Raolamamark TIP eOV 4 cent Turlifiarkt Nieuwe Sohouwbur 3 VoorUaUiaf ia kal Akaaaaaaat VrOdar 3 December unr NET ICHOUWrOONEEL Eiii CesÉÉfl mi T H rthrwi S 91 MUta tttilai fi ttsme I IM l UW I t n M iraUij Mi laUai MturtnftWfPMOfJH t Ommtir mr WILT GIJ GENEZING SNEL EN RADICAAL van de Gebruikt dan Snii t Hoifilpijitiiilittii Verkrijgbaar m buisjes van 50 Cta ANTON COOPS te Oouda S a VAN LOON U GoiuU JOH SCHEER ta HaulawM B NATZUL t StoMtk A N r ZBS8E1I I EMuiMlwna M14 11 4 Adverteert in dit Blad 114 Een lachend gezicht zetten alle Heeren wier costuums gestoomd zijn in de 3toom yeryenj en Chemische Wasscherij DE PELIKAAN Winkel Markt 41 GOUDA Tel 196 253 476 ANTON COOi DROOIST WIJDSTRAAT 31 Annijs Suiker H EMOFERRIN C laal Haerm tog sn SI87 40 I Het Tabaksblad WBBKBLAD VOOR WTNKELnESS 6B0SSIEB8 EN AAKVERWAKflBN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Me it verapraide lezenawMrdic vakUad MiD 20 pmfEina H Ruim 8000 Incr Lmk abonnement Beluighebbenden genden hoii adrea aan den uitffsvcr J C SCHOEMEIJER Am terdun en i raitvaagen tsratia 2 wakoi aan proafcxamplaar 5it 14 Bioedvopmend Vepstepkingsmiddei In gevallen van BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT en alle daaruit voortkomende Zwaktetoestanden Prfls per flcsch 2 25 per j esch 1 40 Dr H NANNING S PNarn Choiii Fihr DEN HAA8 Bestel Uw Drukwerk bij AboooeertU op dit Blad u A Brinkman Zoon I 144II i 1 wp 59e Jaargang Dinsdag 30 November I92n GOIDSCHE COIMNT ï© tx wr eaa 6i d v oxt©3 xti© felsucl voox VBB8CHUNT DAGELUK8 BBHALVI ZON IN rilgTOAGBN INGEZONDEN HBOSDBBUNGWtl 1 Op de voorpaalna 60 hoogar Qawona adTartantlia an lafeaoadaa inadadaallma hH eoatnet tot laar n4 ceerdan prija Groota lettera aa n adaa anlaa barakaad Baar pUataralmta Adrertentibn kunnen oidaa b aaoBd i daar kuaelMakaaiat van aolMa BoiMiMI dalaran Advartantlabluaalu att onaa Aenata ABOKNEHBNTSPRUS per kwartaal ƒ 125 per week 17 eaal met Zondaxablad par kwartaal 2 M per waak 2t caat overal waar de lxiioriii per loopar geachiadt ftaMM per post per kwartaal 2 7S met Zondagablad ƒ 3 40 Abooaamentea worden da ldu aaagenoiiieD aan one Bunaa Harkt U OOUDA m eoae aceaten den boekhandel en de postkantoren ADVBBTBNTIKPRUSi Uit Goud en omatrekeo behoorande lot den belorgkrü H Jf ï 2 V n buiten Gonda en den beiorgknnx l ragela ƒ 1 65 edu ragal mear f OM Advertentien ran publieke vermakelilkhe4w 11 nat per recei Adrertantitai la bat Zatardacnummar M b iUig op dan prï GOUDA Boreaa IMmUc T M latere 546 kaCMn nS Zuud vii m Tajecb 6iowak4 e Teaalotta ha ft de Raad de ïYaaMik ra eenoa belast het traoapori en de ieveaama deleaivorzd nu ff t orpankeeren van da wternatiKiniUe iitrudbnaUit waJke tot taak bteft de vryhewl der wenen in de beatreÜBD gete d n tiuaschan Latbaueo en t n te v nHriuren Wtr weni voorleaancr Vwkian tan di aatiDcndna door Ziwedan van de uMtnoottflinc om troepeh te saodaa Dit laatste heeft bertteMhog op de laaAng van Ikp mmi naat Wtlna om toe t aéen op de volkatttemnunx die daar moet wvnkn g faouden Uit Stockholm wardl betreffende dexe aanac i a iMkl o b a neind dut aan il boestemnumg Mikal voi wwMitiiea zyn vei booden De vTouwan vui Gaaève hebben het kutJatief gtaoaum voot eea volk referendum betrefifande de invoenng van bat vrouwenkitarecJit en hat i gelukt een vokJoeod Runtat haadtee4aenina n b een te krucM om tjfjt vüJkorefe rendu m aan te vraffan üavas en Kouter meenen te webes ifelt de volavnde algemei ne vengaderrmg van dan Volkanbonil ln temhaT L 21 ta Oan aal byeenkncncn 1 gett AÖiriil sai er te Genirt a silting worden geboudea vbb d tnterMU nale arb kdao wanHattei Maar daa SOO ed lce rden uA alle deelen der warald ulla over Nt aibeklMliartar kflmaaspreken BartoH da IteUauMhe wUtaRMnM U da eauÉiate nor ds afltedivaipMAb M ia n W j a w m naar Ben t tiirl i o werven m vdanmien d w opgaan hebben andm leden der b ide getracht te Looden eTeoeeau brand m trroeta aotvuU te stichten De polmtia aim toen een half doi n QiHivien waar dk m ve cbte w se b een gfoote boutwerf itai een dLichtbevolkte wulb van de Cmf rondvn ierven Toen zu argiwaan kregtn dat de poUtde hen in gtaten hadt il V mannen er van door Doziunen polutiMaaenten en bur gert zetten hen na in eonapMniui nde klop jaclift Een men werd gent Men vond revolvers oLiekaninen enz tn de piaata waar B i aich opgehouden haiHlp en op de hout werf x f vt atte die i petroleum ge drenlot waren De Britsehe poilAie Ml voortidurend haar hoede ze heeft vandaar leritche co4licga s g leén hoe moedGÉk Sonn Fein te beetryden ia want vooir ildef en extnemoat Sie worc gepakt scihyaiJ r eeniige in de plaat te komen Ooit pÊ duuleluk dat de Sitinn Femere oyvr uüAlnend welkende geheime or0antBaiti 6 baÉBUdoken Wanneer het den dbRperado a ffO W voet op Engeiathen bodem te zetten bet tiX hxm ge lukken ondanks de waaftaamheki dar entente dan breekt voor l H een moeilyke tud aaA waairhi d IwMi lla m H bdnnenland wordt gevoexdk In offit oele kmnigen bemerkt men be trekkeluk weinig vun de berfa eaxQng alleen u bet La ertïuis voor t puhhek gesloten en Downingistreet n gediyk reeds geitudd gebarricadeerd Overigens gaat alles zyn geftym n ang Het Hoo erhuw beepredrt t Hor nuie onl weiip albof man nog meeoen kaa dat dilt ooiÊKWtiiitA w t ea toegepast kan wonden en Uo George oc cupeert zx h met de buitenlaiiittacbe aangeletgenheden a Leygiues ée Franache minister prefiident 13 er een paar dagon van tusschen gegaan en even naar Parys overgewmpt alaoo Lloytt George en Sforze gei enheid ge wnd tot een apartje To Parus bosohouwt men dit plolBelinere vertrek ak een veeg teeken en men betreurt het dat Leygues zun tegenistamicF geletgenibeiid heeft gege ven Sforsa dte m i ke de Grriekscbe kweatic toi bet Franhche atandipunt ov r nugdie tot zyn menawijze aiyor te halen Ovengenx weet de Fraosche pers zednre met wat ze van dl n toestand moet den hen ze neemt een zekere reserve in acht oogenscbunluk met de bedoelinig hen voor te bereiden op beleurateliiufc Kadat tofh Leyigiuesi n Lloyd George oiv Her oogen conferee rden de Panl che hlade badklen gejuicht dat het veitllrae van Sevres zou vnorden ge wnjzulgd veronderstelden ze nu Llewtjes dat de geallieerden waarficbunLuk geen iniiluatief zullen nemen tttrekken de tot een herzaemng van het verdrag van Sevres maar dat zy de meest deugde lijke waarbowen zullen lachen tegen een ten keer van den Ouitaehen mvlioed op W regeerkig of het kuaii Naituurtyk wondt aif najMaten de loftrompet te zwaan over de Encelach Fran flche vneaikwliaiiv wuuover ook l ygneit uch heeft tut elaten t Gewone vemcbyn el in tyden vaa wryrtna tusfechiaa de tAvee bondfeenooten en als sDodiattiff eerder een teeken van verdeekÜMüniï dan van over eens temmjfic den naar veaMdb een llflhartog atelse mtigedacht om hun buizen in Engeland In osoh te legigeiL Wegene de btranden te Litrerpool op Za t ag worden hyzwndei voorzorgamaat rcgfeüen getroffen om alle gevaariyke pun ten m Londen waar gemaJdceluk branden ige ticht kurnien wonlen nauwkeurw te be iwiaiken De reseeruing neemt dlriMirtLsciie maatreden om de mitadladliigero in lerlena den pas af te nyden en het veitrek te vooT oomen van toirronsten naar Engeland De lersche en Britscbe havens en de scbe pen die tuABchen Ierland en Ëmgeland wiaren norden met goed gevolg atreng bewaakt Een aantal desperado s worden i eedls in de Bntschie havens vaatgeiiouden en veriimderd naar het bmten M te iwwö Het i echter bekend dat ondanikd deze voorborgen Swm Feaners Emgelajid bmnen Het feiH dat FmnkrUk oorlomwichapen naar Piraeus zeawlt taiwyj Engebawl cbartio Rug met besloten schuttt onfonrtreept iK g het groote veorachfil dat tAiaachen de fc ntpeLucihe en Friin cha op vatbi naieD In de CanekiMihe kw tie ia biyven bestaan stokers of door aan wiail te gaan vanaf vtrachtschepen op ruatige pHaatseo aan de kuet De gelhaune dteiuït van de reffteerliift 4 yiot echter zoo vooartreffeluk in het verkMoisa van mlidèttngan ovar de pJannen der terroristen dat het mogreiyk bb ge wieest TOodanige voorzorgismaatretrelen te nemen dat maar men meent de ergste oitachiiinatiefe zullen worden verydeW Dut laatste is een pthrase dkencnd om d veiontruste Bmtten eemgsaiinis te kalmee len als tegenwicht voor de uitvoeruge un Ëxhtunigen die het publiek kru over den brand te LbveTpool Zooaès men reede kxm beginjpen m de aangerichte schade ontzaff lyk De birand n ontstonden byna tegeligk over een afstand van 14 KM Zeven bran den woedden m het ha viea geb üe hraiul ueren uit Liverpooil en naburwre plaatse zijn tot ffi ti i Bn toe mert blusschen be2iiig geweest Voor elk gebouw dat voor verwoesting un aaiunerking kwam waren vier of viif yyi e geapieiixle mannken aanigewezen du Igoed berekend waren voor hun taak Een man van eiken troep stood op uiMaik ter wnjl de anderen de hangBloten dloorknipten eoi me Itcht ontvlambare stoffen de gebouwen hmneoguiiiigen £ en jongen die de Folltt v aarachuwlde werd m een daaropvolgende schnetpaitu gedood Op t zeilde oog enblik dat de omn Fet ners Zaterdag te Liveiipool de pakhuizen Het eeidge tlat Leywaew bereikt heeft ld dat voorloopiig noet eoderhandekl zat wor ken met Hhallya wtaoc leomat naar Ijtmdon wordt gom d Veordir heeft de EkigelMrhe regeetraic nu toeceeteDxl in het afleggien eener vetidaruia te Attueoe waarbu er aan herunenl wordt dat voor btter nationale g j teke en fmandèeke bealla laDgien der jpuandeerende n o e idliiedMt behoeft en een veto wordt ifitaa ap rokea tegen de mcniiaters en offhcieren die aan Konstantu i i hnoeienjco hebben deelafl nomen Miaar van een plechtig ilocument waarbu Konatantyn terugkeer aw wor ten verbod en en woorachuwiinit n warden gedaan tn geval Griekenland zyn veiplkh tingen met aau nakxnnm w geen mttak De tw e htAuHptiJlkm ItumtAm dte op t Dogetnldik Uojnd GMnve Ib baetaff Mmm ihet opitrecten van Sbun Peel en de oonferentM te Looden hebben hem tot heden wcertiouden ZiUn oomp enkeUfk plan uit te vooren om peraooniyk di Volketibondavergadering te Ge t e te gaan buwonen Hoer H mon de laatai week weenJg gevonlerd doordat de dli ejneene beraadakgtingen un gefcoborseht en aUeen de com iniasaea byeen komen De Raad heeft then takat va iw eat ld van het antwoord aan den NednrlaadadilM miniatwr van BuutenJandsche Zxüoen die in Ixhtongen heeft gev agKt over de voorwaarden met betrekkin tot het zendton van de internablionatc sitrydmadit benadoriog vaat t men kunnen dus zU voor feüten s onbekend 1 stig streven xyn e eiyk tmgen in cyfers uitgedrukt te 1 Voorts keurde de Raad het antwoord goM op den brief van kïn Dudtscheoi ml nistur van hmtenlanltorhe Baken betref fende Eupen en Mainte en noodlgde de permanente maUtaire comimiliide van advies uit een reffe ng op te stellen met betrekkikang tot de Btrutknacht en de bewapening van Albanië Ooetenry k en Bulgarye d e toelating tot dan Volkenbond vstutwi Ook heeft hy het rapport opgeateid met betrekkmig tot de waarborgen van den Violkenbontl mojgAuatie de cbiuaules tbr niunderheden welke voorioomen in de rcr zooala het wecili vaataesteld voor alffemeen gebnuk En ej de baroepaeciiBi pzmnigheid van dm officwr van iuatitie dl ten Laatata een aaak naar den lin had kon er welmte meer uvtbalen Hiet wax tkudeiok dat de mnaoarc mb bezoeker vfirwa e dien hy reden had t wantrouwen Oitt voorzorg had hy twee fljMce knechten bmaen zyo bareic g plaaitat maar hq wenaet niet dat ay den beiaoekpr zouden men bebatve kl geval dat h aangevallen werd De man kwam De ontraoetiqg liep af zonder openlijke vuandug ieutL KÜaarU MiaLyk was da once p ehbét semgermate geruvbgeateid w nt hu waa voornemens uit te gaan en xUn goed rond te loopen aonder de teaen oonliglhoiid of hulp van zyn twee knedhta b vragen Nu ontotMipte het niet aan dm aandaAt v n den officier van iu tit ie dat Roy Oililock op dan namddkltog van dienaeJfden lag vru w as gelaten Maar men had den jon eo man u n baden ta iW rmer p daarna de heuv a en ovetipaan in de nchlana van z yn vadem pa cbittaiieve Men kon met vanmdenitelten lat hy tyd gehad bad BQo ver van zyn we f af te dwalen 901 de hoeve van het Grrenaland vöAr tien uor des avondta te bere en Niemand had hem beHcend m de buuK van Lowraa noir mkider ta óv buurt van de plaats w aj de moonl gepleegid was Zoo waren ie Schout eu de officier van justitie nojc lydende onder Ae tarechtnvy i ac hou van hoogieitand toecedeelti Uavn ff ei0d dm ng n man maar raet raat te tatea der hem echter tut het oog te verheien Daanmboven ontbrak ta dit geval erenalu m hei voriie een in nelM M4jlte baMrecf Na een poos boorden Davue en ik al dus vervolgde Dackie Dick zun geschiede me twee mannen spreken bard en 1u d Sandy s stem bet luiidÉsrt De man moest lnnnei gekomen zijn dkior bet l ivcre veR ter want zeker is hy not gekomen noch ge giuan door de k ur in de gang Ik vrA zwe ren diat Davie van bet begon tut het einde goen oog van bet aleute4 at heeft aff had Maar wu konden hen hooran sprdcen eti het w n een QÉEm dhe dt moet kennen Zb waren over eorweor aan bet razea zjoodat Davie en lik onze messen stevig va itbiel dien En o ngenti iA weoMobte wei dat et OK een groot venster in tte kamer was waar wjj w ren Maar gelukkig werd geen van on s beiden geroepen Kr kwam geen geschreeuw uit le Inbfiotheek Kn kiar kwam onze mtee ter bunoen en gaf ons he vel naar bttd te gaan ons dreif nde dat alf wi hem bedn en vritA het werk waar voor haj ona betaalde dkmr m den morfoen te snurken by ons zou vtmiien EA paet op dat je de staldeur sluit uodc hu toen wu naar buiten emgen want 9c ga nog een zelif roodkuken om het huK en aLs ik maar iets njet m orae vnui aal ik morgeoochtewl je luw ruggen ln eken zoo zeker als mun naam Sandy ihvan m1 Etn dat was bet laatste woordL dat Sc van hem beordle of e tot Oc bedMJ i loopend lange den Pastoneweff hem vond L yesde ImJf m half hu en de irioot i groot ln ed getocht naar den hemel gerKbt en een mes txA aan hat heft m lijn rug geefeokon t DoA zeide Doivie luohthartag zooal aedier bet bad kunnen zeggen nooat denkende dat de zwarte duivel daar wacbttc op den weg naar de pastorie op dat oogen bbk self Had by bet geweten dan bad Dttvie zeker een kmis geslaigen De dmnrel iheeft wel betere Obnstenen dan hem met aiich mede genomen naar de br dende bel Niu m aUe geval gaf onze meester oni een kaars om hu te i men en ieder genoeg voor een gilas of diriè vaer Toen wuerp hu oaua een oud spel kaarten toe en zeide ons dat wiu Ua r moesten zun als faiu om ons nep wat hu alleen doen zou ala bet Doödig was Toen wqj de deur Bloten be f MH de hu ons den nek om te dlraaien aJi T l ven maakten o f als een v ui onü het waagdte door het sleutelgat te kuken Wu moesten daar Uijven dat was alles Hu verwacbtlte een man he mogelut als vriend kwam mogelijk ook niet Dat waa genoeg voor ons om te weten Kn toen vloekte h j ons flUnk en aitevig uit ïnaar daar waren wy kan gewoon en wu gaven er noet om het veriwal van OfelM Dick Zoo ulke kuat je voonsteUen boe wu m ke kamer zaten zonder eeiug geluld m het groote hui nauweluks den sb met kaar ten verdrovende vreezende dat het neer zefeten van bet s of van die flesch geboord zou worden aoo beefden onze handen Behalve dat wu kaartspeeldea kun je wel begrypen dat wy aaaten te luisteren naar wat er vooirvuel in de ka van San Smn de bJoiiotibeek genaamd Br was groot raam aan het einde dat ale een deur open giam i vreemd bedenkael dat Booala iedereen had kunnen beffr ipea gemaakt was voor nachiteluke grappen die saker met veti oetk l etedfietidea