Goudsche Courant, woensdag 1 december 1920

Wi tuilm Vw betoek reer op prijs ateUtn het verpUcht JJ tot nwtil 70 JIS I tu T fel s fwr 1 T ï J w V m Opruiming Mtt hat oog op do foottdogon hebbon wIJ onze gohoolt zook horiehopon In EEN EIOOTE EJIPOSITIE Kindermq tikl loeiEi um uimooiWEM immiEis loiEPinNgii MET WEPEiUllflSCiE iOEMOIS iuliliili jyart 3 Siyja K B U R 3 o E K E R U van Bel SederUmische Boekhuis Oouda UIT HEEL HAAR HART daar IKNÉ lAZIN Rmi Biilo il ook hier te lande reedi lu bekend all de PranicJie Éioal eeiler die ml de taal weel Ie looniea ea leu enle TaardU ii ii kei la deelea ea uit erkea Taa pakkeade Talleo Prifg per deel gebonden f X SO Extra goadkoope prijsen Stooict nu onze prima Baggerblokken f 4 25 pep 100 K G JOH DESSING Co T l pha 143 Kantoapi Oosthavan 2B Hoe Eczeem te genezen Wy hebben in den laatsten tyd xoovele bneven ontvangren waarin men ona vraagt naar een middel tegea eczeem en andere huidziekten dat wij gaarne de gelegenheid aangngpen ta dezer plaatae dele vragen te beantwoorden Bü ondervinding weten wy dat hat middel D D D hiervoor een der beau medicijnen ia Vol vertrouwen kunnen wy het aan alle lijders van huidziek ten recommandeeren en alhoewel er vele andere middelen bestaan geven wy aan D D D den voorkeur Omdat wu v4ten dat het de hevigste jeuk onmiddelluk doet ophouden Omdat D D D het kwaad bi den wortel uitroeit en daardoor werkelijk genezing schenkt Omdat D D D de huid verzacht zuivert en gezond maakt Omdat het doordringt tot in de weefsels en met zooals zalven de ponen vtrstopt Koopt vandaag nog een proefflacen a ƒ O 76 Groote fl inh 6 maal zooveel veel voordeellger dus ƒ 2 60 Bu alle drogisten verkrygbaar De behandeling met DDD wordt ondersteund door het gebruik van DDDzeep ƒ DDDscheer M60 Gratis bniehnte op aaavr bj de hoofdvertegenw Fa B Meiaderataa Den Haag Amsterdam Sncek Verkrijgbaar te Gouda bij ANT COOPS Wydstraat 81 en Mei S v LOON Markt Ni Mn nitiioiniMoiit dai bdna een w ek hMAb Is de violtallwe VoUoen ivadierinff te Genere gisteren weer cdaanMtD AiLs eerste punt werd be de nrwtndiffe oi aniaatae van den iwaait j Fennan tvivwOTt uiltbrat l heft gieivnuk van bet Spaamch als le deindie taal wiaiannrer onAwnstig gept emdneetird Verrolgieinfl mees Fenran by de bosiptre TAQ bet regflement de mwenchxe or IMftatae er of dtat de bec atin r n van 1 Ni ni ait op den 0roudd g bexusten diat Il leden van den VoÜkeniMedf de haai van geheele voJkwnbondlaioirgianiBatie vtkHnen I dat de VoikenboindavieinsBdenaig de sou niAobt van den VoIkieoboiKl uüZocdra nA de rengiadieanjiig hueen Int gaait de aauvier ajie machit van den Mkenbcoy m vollen onvroiur f haar over De veiigttdennig iial ieder aor op den inten M aa33dB0 van NoveniJbei te Ge b eenOoognen of als buittenigewone ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHKER te Haaatracht B NATZIJL te Stolwtjk A N VAN ZESSEN ta SchoeiihoTni 5349 25 1 AdvertentiSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoade Dorp door A BOOM Berkenwoude vooi Berkenwoude Achterbroek door I NOOMEN Beiersche StoIwtJk MitanidiKlhedien aullen eéacben op et In l ats lldenag gieen altitm houdt berust de iHMreJOke nuachlt bij den VoUoenbowibraaid At ecretanlaatigeneraal moe t als uitvo mt oiigiaan van den raiaid de mieeiung H de laden van d n Vioililbeiabonid over de IgeeonMpBig van e n buBlt ig 0wone vei luktifaig booirMi flitft regieaneut betireffenide de mwendii I Bguioaailüe wend tenslotte goedlgekeurd IDe nMÊog van heden bedoofit apiannen itt te wKxrden Dan wi aan d ordie komen bit vooiTsteil bot toelatuig van Oostenriik ik Senniadhe die Dsjedio Slkywiaafhlscbe en Ziwvtaeoncbe ffedledegeedrdeoi hebben m kgdnaell de toeliaiting goedgekeurd Men hm onderetelleai dat de tioe4iredbnfc van QuFtemnJk aal wKxnden toeff taan De ServUBche regeenng afaaat mmdier IDoabic t geaQiov r bat Bnlgaindie ver Hk tot toelatmg wvMro vier de SeiTvische leiMegieecnde SpolwaDOiwiitisj tegenovier den teawpondeat vian t Journal te Geneve tan verkflaring heeft a£gdegd kidben w iMfafaen getM dt dat w ons diMauut tofi de toelaitan van Buligazije WMten xeode de Serviscbe aiügevmnl k denk dan met dtai wi nuJks doen uit nok of rancu e of omdbit er tihane in Shirler President Bretels EiaKht vooralbat cckté nark Wacht U w D D D ISZ2I HET 1 Wiwhmiddil voor Huidiliktoii Advertentlën en abonnementen op dit blad voor BOSKOOP worden aangenomen door D SPAARMAN Achterkade 253 MoubilkoopJBs Treyviiü Schede Salon en Huiskamermeiibeien als Tafels Stoelen I maenkasten Spiefcels Sckilderyen Theet fels Eikenhouten Buffetten Boekenkatten Clubfauteuils Ziiden plucheAmeublementen I eer ameublementenKapokmatrassen Wollen en Sattindekens Stroomatrassen enz enz 5396 SPOTKOaPJfiSlIl O UESTE ADRS3 VOOB JONGSLUI MET HUWEUJKSPLANNEN MII miTMbmikiit ü iiUIMiii ROTTERDAM Telefoon 12S00 Voegen zicli naai eike beweging v b lichaam Bi all t H terts Dodnakn verkHtgbaa Imp U x Block Amta dan Refjteragrachl IIK STERKE MAC Mar btt Sdiotaek raa S B dtOOKBIT Goanthoriaearda vertaling raa I p wwaesLDfs moeaim Madrvk wboiaL Indisohe Gea e middelen GALSTEENEN NIEEBLAASZIEETEN TEMDE LAWAIC afdoend middel te gen galsteenen p b ƒ 175 6 b ƒ 960 als ik Uw middel niet gebruikt had was een operatie onvermydeiyk geweest DAGN REMOËDJOKNG tegen nier aandoeningen riiereteen gruia pei bua 225 6b ƒ 1260 sinds het gebruik van Uw Remoedjoeng gevoel ik mij een heel an der menach DAON MENIRAN blaasziekten steenen pynlijke dnippetagewtlse urinekMnlng P b ƒ 225 6 b ƒ 1250 De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terw jl het niet meer zoo troebel ii Bwensjjl de aanhalingen werden ons toegezonden door de gebruikers van Ind Geneesmiddelen Hen eiBche op elke bas de naain THE SmaER IMPORT COMP maincB Paatbua IM Vetkrijgbut te Gouda bit ANTON COOPS 44SS iS 60UDËRAK Advertentlën en abonnementen V iit blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gouderak Hl U n mesMe op dat de pacbterb tfaans Mt vwcbMea tiot de schemerinff voor z l v paarden aan de HandeJisbei eTg die dtr jGekruimte SleuteS ein voorOolc dfeonken zij gemidldeld meer te bti aolmnil e plcJeterplaatecaL i Vta wo g r maar huw Ale iJetnand naar reden vaicMg wead hem kwrtaf goajit dat jbun vrouwen banff waren alB iuv wedUwven Wnut de gedachite aan fAtomea mDordenaar loereode met w l hte bawtea adrter een duk of d om TttaoA tm bnchj een voorim te hiMjringein heeft een vreemde op alle menecfaen van een di mA en mtedaiedi bedfe eren ia WM een mood t voor mmnekoo Th m i ae vaa Lonnw wfldcn lAt do poup gun onder b c leicliac T J op Uta3 kliten diff De ioogewi BMt baar dom mui in de somer r hot meUcen op de dM IhC tot bÜ de OoOt tiÊMm imAm ém ÓÊg AGENOtA 3 Dec 8 uur Nieuwe bchouwburg 3e abonnenjents voorst Het Schou tooneel 8 Dec 8 uur Soo One Genoegen Debat avond Üs Borger Da Sap 10 Dec 8 uur 8oc de Réunie Concart Mej Ane Rieax 17 Dec ReinohBtrantsohe Kerk Voot dracht Dr H G Hamakert Belaetd v r Mken ir geregeld tUdlf dedeoUac t mogea oatraagea vaa vmf riogm eoMMtm TtiaakamkhedMi om daM ta gsm agewla te v eiM dJ Electrische Drukkerij BRINKMAN N G0UD4 Adverteert in dit Blad a AOVERTENTÜN Geboren JOHANNA SOPHIA dochtei van 590a u A DE WIL lE M DR WIL E POST troudu 28 Novemlx 1920 Voor de deelneming ondervondeabu het overluden van omen Broederen Zwager de Heer 5905 10 Dr W VAN KRIMPEN betuigen wu onzen hartelyken daak Familie VAN KRIMPEN Kelder te huur Te bevragen GOUWE 1 hoek Westhaven 5903 8 Ter DrukkerU A BRINKMAN A ZOON Gouda kan weg iu iielct g plaatst worden een Noodhulp Smoutzetter Twee ainke JONGENS ter opleiding als Leerling Zetter LcerllngDrukker Aanmelding van 9 6 uur kantoor Markt 81 ANTON COOPS DROQIST WIJDSTRAAT Ji Formaminttablotton Emtorptitlllot Euealyptut Montholbonbono FIRMA J C SIBBES GOUDA Hoogstraat 7 TELEFOON 423 RUIME KEUZE IN Huishoudschorten Japonschorten Dienstbodenschorten Fantasieschortjes Kitiderschorten Tafelkleeden Linnen Kleedjes Tafellakens Tafelstellen üntbijtstellen Servetten Vinfferdoekjes Zakdoeken per stuk en per doosje Zeer Kcscbikt voor laas LIJDERS n allerlei storingen die mnn uit hot BLOED aan allerlei storingen die voort gebruikt komnn uit hot Zi VORMEN nieuw BLOED si VERSTERKEN de ZENUWEN zi makfn U in wei ilge dagen weder OEZOND en KRICHTIG Verkrijgbaar in flacons van 60 Ot bu ANTON COOPS te Gouda H VAN LOON Ie G ida lOH S HERR te Haailrecht B NATZIJL te SlolwUk A W VAN ZESSEN ta Scln l t B 5064 35 1 Mei het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschtc uitvoering bebstzich te I HAASTRECHT d lieci J k HEER Moderne Kunsthandel B Börger Roskam Crabethstraat 5 Alle rnaarn gaopend vaa 0 uur nhalva Woanadag S902 40 St Nicolaasgeschenken IN ALLE PRIJZEN w Een greep iBi uit onzen 8t Nioolaasvooppaad Voor MOEDER Pelteryen wollen Jumpers Shawls haridgewerkte en machinale kanten Kraxen Klewljes in alle pnjion en soorten Hand Bchoenen Zakdoeken Voor VADER Zakdoeken Shawls enz Voor t KIND Wollen gebreide Jurken met Mutaen Jumpers Truien Mantels Shawls Zakdoeken Kantkragen enz Onze pryzen zyn speciaal belangryk verlaagd om een ieder te I kunnen laten profiteeren 1 Firma M Je TOEMAN Hoogstraat 294 nabjj t Viaduct Rotterdam Telef 8920 sGravenhage Spuistraat 67 Telef 2009 H St Nicolaas Etalage Onie Sint Nicolaas étalage is ruim voorzien van Luxe doezen Bonbons Marsepein Borstplaat Chocoladefiguren Suikerbeesten Chocoladeletter enz UEd tot een bezoek uitnoodigende Tevens bevelen w ons aan voor onderstaande artikelen MatBepein Boterletters Botereindjes Sprltsletters Harten Hammen Speculaaspovpen TaaiTaai Moppen en Pepernoten Onder voortdurende aanbeveling hoogachtend Je KOETSIER Korte Tiendeweg 8 Banketbakkerij GOED UITGEYOEID DIDKWEIK levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA Tel int 82 69e Jaargang t anadag Becplier 1820 mmm cohant iexz we eaa ca Tr©xt©ii tx© bla d tv oorC3 OT3 d SLex OKO ©txelc©XL VBBSCaUNT DA6KLUK8 BiaALVB tOM IN rCiaTOAOIN INOKEONDIM MBDEOllKUNOWi l t Ngria UI ik n al mmt l M Op d vooriwftiw 60 koog r Onrona adnrtntlta a hgsx i ai t ia iMilals llnwi bV awtnet tot MW ceerden yrija Groot btturs a nadaa wmirn baniaad a ar f nt i AdTort ntlitai kuum word ii m d B 4 r H ss sI w k sa Ml na aoU l Bo kkai MsiMi A lnrt atisl iusaBX aa aaw llt itai aONraUOHnnUS p r kwartaal 1J6 par week 17 eeat met Zondagsblad m k KtMj fXJi J ok ÏJ cent ovenal waar de b orging per looper geschiedt h l tt Mkw nMa ƒ 175 melZondagiblad J4 h JtmtMmtm woidn dagelSk aangonomen aan om Bureau Maikt Jt GOUDA If mm acMiM don boekhandel en de postkantoren SïS if S momstneken behoor tot den bezorgkring y 20 Sfc üï MJK O den boaofgkr g ia u taat far ngtl AOtwtaatUa la kat Utudagnunnwr 20 beslag op den priis Bureau M A R K T 81 U üliiiililUriiVl rtH tatarc ML MmOs 1M latere MS De Vol ken bondsvergadering M reglement voor inwendige organisatie aangenonwn Vermoedeluke tMhlfaig van Oostcnnjk Bezwaren tegen Bttlgarye s opneming in den Itad DmtacUud heeft geen kans Het incident te Cuxhaven Dt Beiersche Burgerwacht Geheime organisatie te Berlin Drei staking in Opper SUezië De zaak Gruser De eerste binn Mi bom In Londen Bewalung van t parlement verscherpt AlgeBHat sanist De terreur in Ierland Ontwerp overeenkomst aan Krassm overhandigd ONS OVERZICHT gielsche gnant te BerlUn seMMi veel bo langioteUing voor de vwldorimg van voa Kahr te hebben betoond Oonetaal NoMot bepaalde adch ecbter tot het kaoaiÉUMnion vaa do hem dbor on Koer gagevan m lichtongen Von Kafar w erran ov r ui il dat hU de rl kM feoviiw voor lUa utawi punA heeft gewDODon Generaal Mnkolm de Leider dw EmroIsche militaiire commiaoi te BeriUn b t Munchen aattgekomoii In teffeoapraak met Von Kidir o verido rms verneemt de Muoehenar Zeaunc dat men er Bertun niet b dh over gedbcu teenl of de buitgerwacbten verder kunnen bi i ven bestaan of niet De vnag waar het om ging waa of Bieren teocenonner de overeenkomst van Spa een bUsoadere hou ding kon en mocht aannemen In Bniterate krmgen heeft meo het optreden van de Betersche burgerwachten en voortiamedijk bun schubterofeesten alb een provocatie beschouwd De rUkoregoe ring huiV zelfs den BeiowochMl mioiater l reMdeRt dk en weten dat men op dit gebied met al te ver mocbt gMui In tmte krmgen meent men varder dat aaub de conferentie van Sip ihet gevaar voor botajewiame In Beieren Uoiner maar het gevaar van de bmverwaohten prooter geworden UI Indien Beaeren de ontUndHbg der burgerwachten wU verhmderen aal het eea com puv nu voarfttel moeten formuleeren umann het voomamtelb k hierop aankomt dat het aantal leden dier burgerwachten Vbwnlt bc Mudd on dat de beole onganiaa gedecentrahseerd wordL Vermoedelltk ooi de Entente er In Kt geval ko toestemanen dat de burgerwachten nog 6 maanden bl j ha prt a to BomntolinanB on on Mrtal we faro ofCMotan De ladon aaowol vaa bol boronjronoemda ÉKffÊmoA ala aan bat veoibond sullaa awh Voor bat Udteajawoao ffaroohbdwf vaa 1 te Hat rtM van moattUldMMien iter ragaarinv wondt voHoomI door een dreègonda al B iiii i ini m otakteg m Opper Hü U wwarhii weUlcht ook de opoorwavon uUon werden be Tokbon De sywbcalMten bobben dm oteeb dnr Polen om edken ai4 ider oen toetege vaa 1000 Maik te veratveUton opnieuw ga teld en ofocboon do vakverenigtecon aa eiach dte de c acitelt van Opper SiImA te beven flooat van de hand hebben gaw cem moet wordkui gevreesd dat de afkondiginc der alg emoena fttateng der tamrlame aal ufordon afgadwongaa Ten slotte wiiOt de DuitMhe para haar aandacht en kdomanen nog aan d saakGraaor een onulliputteliJka Iwon voor ot ini aaifc iii h ii Mi iDa IteekBBdtye daiaaur van ém gewo m krooopotaa en van de gewesaa kroon pnnaes gaeft In de eonservatieye Maden e n fr iMNr vwrklainng over de betrekkdncen die tusiujaen den krooprnu Wilhelm on dlaos vrouw n de firma Gruaeo faeibbaa boataan Daaruit bOfbt dat Oru aar aan don kroonprins te Wiwiniren vlff imiend guUon heeft voorgeschoten StnadEon had de kroonprbtfi bU Gruaar Servië een vreeoeliJkie ellende beerscht waarvan Dulgiar je de schuld heeft of om diat wü aan alliê wreedheden danken die o p oma ge ned beffaan zijn Oostenrijk heeft reedia bew Jsen van znn goefiien Wall gegeven Maar heefit Bulgiarije dat wel ge an Heeft het terugigeseven wiat het beikmfd heeft terug te geven en voorall wiamt dit weegt b ons het zwaairat mi het om de kwieotie iler mtonnatkmalc en menschelgike nuM aUteit giaat en om de opffaehtung van d n Volkianbond op giezonde gTontEsGagen n de schuilidv ii gestraft de mitxlad tffeni gevonntst Fei st vranneei Butgiartje hooft gatoomd dat het z n waar Bchtige bedoeiMng is om al dexe zaken nn t konnen auHlen wy het aJs de tuidere lian den Tflunnen behandelen Tocht ondlankiH liet verzet van dezo zijde ïïeeilt Bulgwye eenig e fcans te wotrden op genomen m den Knng der Braven 4e de geallieerden wiaardmg hebben gekeurd n Bond da nataiea te vormen Iq ieder geval he hk j Ker kans dtan Duitaohlaod uiaaT4egem ie toonaAiigeveaute ledEn uich Uiianiem veiaetten Bolgie dtoet in deze na tuurlyk tix u wM zn giroate broera wen schen en de Belgoachie ge4el gieortien hob ben dan ook naar de mkntatei van Buiten ilandsche kun m den Senaat ineetkecUIe ni tructhe gekreuipen aich te verzetten te gen de toeïatang van Durtschlami tot den VioBoenboawl aoolang tiat land zijn verplich tingen jegens de geaJlieerden niet hteft vervuld Wat beti cft Turkye en Bulgarije deze landen zyn niet durect in oorloff ge fweest met Beligie en er zal rekemng ge hioutiltn wi dem met de omstandi ihe iien Afgezien van de vraag of Durtachland s toeiaitWïg m den Voltoentoonid btllyk aooi zyn en in t belang vnn den vrede in Europe nwet worden erkend da t samenweirkinK vam de t ite met dezen ex vijand nog met gioedl mogiel uk ia De tyd w laarvoor nog wiet ryp over en weer wantrouwt men elkaar en de geallieerden staan nog te wel als strenge straffers tegenover dien aanatichtor van den oorlog om te kunnen tvopien diat DuiJtbchland a lidmaatschnp met met tal van moeiliijfklheden zdu gepaard giaan Over vele aangelegenheden heerscht te Berlyn oiUnocgen twee daArmn tredende liiiat8 lagen op den voorgffiond n 1 doe betreffende de straf opffdefff wegens de beleedignng van ie tioezictat fDnisnlKiNa te CuxJuwen en de inbeslagu niM van twee n imdiitaiie luchtechepen j j draadHooe bejiMit m ldlde gasteren al l tl over het eexate punt Wolff vult dtt Mn met de mededeeluig dut naar aanleiding van het bekende incident te ümdwivcn de rijks weernnnislier den voormtter der geaUiKer de nmnoecon olecomnHfaisie Bchriftslu k sijn leedwezen heeft betuigid en bestraf f ng der schuidlitgen toegexegd De controiecoimniasje heeft in een brief aan het departement van blutenlandsche biken djd i t Nov verklsao duirra de niet vo4dla n te zyn en de voir de eischen te steJlem Ie Verontechuktkudng door de EKurtHche rngeening 2e Onnuulldeiiluk ontelag em strenge be fftraffing van den ve tBnfficoinin ian lsnt welke titraf den coponandant tm togenwoor digih id der vier betrokken Lntente offi eieren ratóet worden medegedtteld 3e Een nauwkeur ondeowek van het nmcklient met het oog op de arrestatie en de beétraffmg der voootuMMUite schiüdi gen 4e Betaling van 20600 mk als ver g c edËlng voor de beschadigde unifMmen In ecTi prote note tegen dt iiibes lagne niang vun bnee met nuJiitarre luchtacheixn bcsibiudit rxi itechlond verpikd t te z n de nn 1919 verni ildie zeven Du che marine IÖI ¥ 4ft vemgpeden tegde ep dte rekenkig wwden in den teop dar tUden veritchiikmle beitragtin betaabd In bet voorjaar werd do rekening gaIkiujideerd en van dit fcUdatfn af heeft de krooopnnti geen rebomng bü Gru eT mea gehad De beer von Mniller algemeen gewrimachtigde van den broonpma heeft later nog SOOjOOO mark uH DuttecKtand aan den kroonprins gaotuurd Sdmte het voerjaar 1920 B undi bet tü tetip waarop de BoTMipdnj geen r eninc b j Grujitr meer bad werd by de firma Gruser PtiApöon en Oo een rekening geopend voor da kroonpa niM en wel op naam van marr C von MecWenbucg Op deze rekenmg tonden voor 350 000 marie efftecten en 36 000 contonteji Deae effect i z n betaaU geworden met een gedertto van het gald dat do kroonpviaaeo uk dan vartoDop van iuwee4 n gemaalft Dete uw elen waren voor £ 3M0 in bet bultantend verboet en te Amsterdam betaatd De verdediger van de kroonnrinocs schrijft Om bUaonderheden heeft de bPOflnprinoes afch niet bekommerd ZU niag natuurlijk van het tanc nt uit dat da geheele firanaaetl op weMelijko wi te ge flchledde Trouwens was teigon lien vor IL hatknv n Roy Mc OuUock voor het loega scbooAuis van Lowran ntonden terw jl iSandy Gwan Un acm tngen met s n bedienden maaiktë terwijl hg m ite kale U bWtflioek haa t zonder boeken imtx HtPkende naar vnrscOi vemk vlak voor aUn ondervang atnsKi terwijl hO roerteoo lag n t gebeide wi laten In do qiannktg mn d 4 woratotinc kar op den wQg der p oate waar waji toen Adora Oracie flÖ de twee geAteimsinnige gebeurtenloaen fte fte twee gemeenten van I wran en KArkandeni in rep en roer brach mt werd nu een ander gavoegd wat was er on den meester en zn dochter geworden NÜet dot veal menaehen er over dusbcan Een onveriC k nte moord en een onbeken de moordenaar die vrij ia de genoente rondoofA U al genoeg om te gedactuea van de meaate mensdian van ntsAigan aard 11 boidog te nemen Maar Sytteey Latfcnar tecM er ovar na en a moeder ook ZQ had gebooni dat haar loo door dn roordoDT tWBs bbitMngelcomen en begaf eh naar beoadea om bem te vragvn of hu morian aju met appelsauo of aen bnde Up on tong Ode boUian var sün rnkktegnMaL HM waa haar maar on een voorwenit eel te doen Want bot was noodk eaa verontHchuMli ng te betAtcn laamieer fj Sydaey stoorde vnoonl m da meamde ataniodac waarte Ml don laateten tQd ver De DuitKche regeenng verw it van een n euw onderzoek opiheffing van de mbe slagnemiing en steft een schcu ch erlii ke beal Mmg voor Voor het behouden der buawai waebton plwnt de om tan faglheKt dat overal vooral Tl Beieren geheime organteaties bestaan b met Putsohplonnen rond loopen Ook te Berlijn wonBt tegen de regeeraig ge kuipt geTnkngnerrd en gecotnïdotiteerd Naar de pt tue preawlent der hoofdtotafl mednleeH kretfg hij de bew son in handen dat de vroeeere tijdelU ke vrijwilUgtra korpsen ondankiH bun fonmeeile opftieffmg m het relMlm nog bestonden Als hDofd chuldlge komt icn aanmerkdng kapotein b d Hubert Borstelmann die enkele com pogDien van het vroegere aeade tijd U i vr wlltigeraPGfiiunent in een z r Not uehr remanent te samen baacbt Er kon niet worden geconafaateerd of dUt rogi ment mlliitaire oefenaiipen bwtd evenmin of hot ergens wapenen heeft Borstelmann heeft de itfucht geoonnen TegclvJk rti d kreeg de poUtie de statu ten in handen van het op ft Sept 20 op genchte VadariandH Vertmnd dM lid ia van de organiaatw E horich Tot de on derteekenaars van de otatuton bcAtooH dr Fpin onderwerp waarover noig breed V oeruge gedoi btenwüsaeliuigen te wachten üun Ls de kwestie der burgerwachton wier ontbintUing de entente heeft geetscht Ze ha daarbu voornametuk de Beiersche bur cnvachttn op liet oog en nu heeft de Bc trscbe nMnister preaident Von Kahr een i oib naar Be luTi gemaakt met het doel d Ryllaarfgeormig te overtuilgten van k on schudi luklaeul dtr wnachten Bu zun terug kter te Munchen heeft hü zich tot ver bFgieiïwoord göra van de pera verklaard zun retas ala ge laagid te kunnen beschou en Hy hout namelyk aan de njkaregee ring en aan de vertegenwoord fers van In finAenta te Berl jin bewezen dat ailles uiat er oiver de Bmersohe burgerwachten Mx rdt ronxigestrooid praatjes zijn In bet b Uzonder had von Kahr er op gewesen dat deze burgerw achte9i in een geval aen mmlirtttur kamtkter dragen Von Kahr heeft te Berlin uitdb ukkelijk verzekeml dat de Beiersche burgerwachten de grenoen ven Beieren niet nullen over scbinjden om eldera op te treden De En met voorbe ladM en rade geschied daar waa hu neker van Maar er waren wederz dsche voYw uten geweest tot heel waar rhgnlyk IDwan s noroch kandater hem parten hwL ge ie ikL Hy hut den rieg toe gebracht die eyn eigen daodvonnai sou un Juwt de vrees van den dboden mon v ui voor Sydney Ijotimer ttn Uéwye d t le verwachte beaoeker mefnanid aiwtedra don Sterke Mac kon z n Want t wan was een man van geweldige lichaanuJr Wt bekend als de sterkste on gievaarlti iMto vechters baas uit de gemeente wanneer men Roy Mc OuUock niet meetelde Voor wien ou aukk een man dan vrees ffriooeatenl hebbt n behalve voor hem die c w was gt faan om hem om te aoeken op den laat f t n avond m Apr4 met woede m het hart en een grmnnige bedreigiiv op de lippen Toen kwam er pkoteelaw een edachte bu den iigen landheer op die bom het beete bboed naar de wangan b of Door Sandy Bwan s dKiod en door Sterke Mac uit den weg te runuen lou dan sim weg met open lanpon naar Adota Grade Be u uat van haar sebande sondor gedd ver etooten btimtA mot oon droabea vader sou zu D et w wgoron aeea a er lU kon ilan ntet wodcerron alias wat hd haar kon aanbiedMi Sjwlney Lotimer Mond tutastig op en lyo boed grvpend guig hu naar den stal om aUn paard te ladelen Het H altyd in haaat ttet aan ead man late doet wmaamwor h f aieh later Uiitstekemdle om een raamluik vast te ma üoen voelde dat haar hand gegrepen wwd dtooT een omiieugendien broeder en viel dattelyk flauw Brydwrn Senior kleerma ker m lx wTan was nog aijn soon aan het bestraffen toen Kate weer bukwam en Bryidison Jumior s kliachten over de kastu dboijg luid dbor hem geunt deden ziun zus ter uïtgullen 4 nKKurdeauLarl de moorde naarl Wiaarop haar moeder een hneedge bouWKÏe vrtmw d e anders voor geen kleun tje veraard fras het o A op haar zenuwen kreeg en flauw viel Nitemand betreurde ndy Ewui behal vp een paar vroniwen diw luu slecht behan deSd en een hond dien hu vaak tnalf diood geelagen had Todi werd sjn be rrafems na een medisch onderzoek met praal ge houden de menschen kwamen van heuuJe en ver hoofdnakej jk om de pAaats te zaen waar het treurspel was afgespeeld VeAen van hen stonden dbn liecAen tan gen weg dom te staren oip de neeirgetrap tv aande van den weg naar de postone aleof xg verwiaobtten dat het Woed van den versla iene hu wraak sou roepen Maar er wiu é4a man be meer wiet dan de anderen en dto m giroote onru w a Dat was Sydney Lotimer Toen hu teav beerde van de begrafenis van vennoor de vaar h Roy Mc Culkwk bedaard en KKhzetf meester naast z jn yadbr en mei den boedi m de hand bu het open graf had laen staan gni hu dadelyk naar zyn lA deei temer en wierp aicK op een sita om na te denken Daartoe had h alie redui Want hy alleen wtst dat Sterke Mac met caar bet J ls van MuuT wip teragiie keerd langs dien weg vaa St Outihbetfa stad en de Beiuiaote cldMuv 4a Hij aUeen FttUilltttOlle haui ie woorden gehoord die gasproken waredl ui de laan van het Groote Hum onder het zuchtend rutschen van de beu ken Ia sedlert hi die ge xrard had kon hU de grsnmkge bitterheid met venteten uit giedk ukt tfi ben enkelen avn J an wU ilc niet Sandy Eiwan M reken AJs nu Roy Ml Cullock de besoeker eeit was geweoRt tegen wien Sandy Ëlwan zgn VocM orgen ha 1 genomrai wie t stem gehoord whk m een booe onderhoud m de bibliotheek van den heereboer woena komst en vertak n et gezoen waren Hat ucheen Sydhev LM iner waarachunJ jk genoeg dat Eiwan be richt Kaïl ontvangen van het terugkomen zyns vuandR uit de gevangenis ontslagen Het waren Ewan t si pen düe de gevan gene zou hebben gestolen volgens de aan Wlacht Het was natuurijjk dat hu zou ver moeden dat van hem aangeklaagd hatl Adora Grdcie nog daaigelaten was de on aangename verhouding tusachen hen be kend Daarerdnoven wa Hoy Mc CultocSc lu laat 0 den avond van den moord In fjomran geweest inplaats van iis b j zyn vader op het Hus van Moiir aooale ieder een gelaafde De laateto woorden be h j ge iroken huti behelnden een bedredganor tegen den dooden man en MJ wae wenge gaan ut de rkcditoig van de plaate waar het Igk gevonden was Hoon eruK xxvu Do tw aio slaat mH bot awa Mani tonr do twee mannen SjrdMy tyhmA TwrmbpL I KndBC Kaïta 9r bon da bond Nu Iras Sydney Lotimer een geatiemas Voor hti als militair gediend had had taU in de rechten fpeetudeerd en was hli als advokaat bu de Schotecbe Rechtbank be eedigd H was ook vredereob maar hij kon geen aankre iff r 4 n Hii twAlfelde eigenlek niet Hui Boy Mf Oolloek s ochuU Indiïrdaad kon Mi s cb bat tooneel op bet GnMwImd bgot voorrtelWn Het waa aiet