Goudsche Courant, donderdag 2 december 1920

eitte ptjave hoven IOOO ƒ 0 10 rtnr ge legeld uit te geven I JHten van geborenen uveileiiepen ondeitiouwden en gehuwden ten behoeve van de oourantea bÜ obonhement pér kwartaal van een kalenderjaar een gedeelte voor een geheel lerekend lo Voor de l jst van geborenen ƒ 9 1 i 2o voor de lijstvVan overledenen ƒ 3 i 80 voor de lijst vad ondertrouwden fl Ao voor de lult vftii Éliuwilen ƒ 2 5o yoor do vlor lyiU n geBmenlljk ƒ 10 JE Hl Archief a nafflttringen door de ambtenan n van het arehwE voor ieder uur daaraan besteed gwleelteljw voor een geheel gerekend het veileeneinTvun inzage daarondei begrepen ƒ 2 l jivuor afschrift n van of uittfrekselfM registiT of andere stukken ni het jnaStfpOO per bladzijile berekenrl als mdev ï l l e aldvoren Van het Jaar ITi O o oeKer per bladzijde börekeral uli onder U if 2 ArtitM 2 l paaU dat de in artikel 1 genoernilm jlchteii niet worden geheven voor a de Jï tken door onvermogenden in hun peiïio Ji l hi lang benoodigil mils deze vin tnnogcn dqen blyken door eene m vanwege het beatOur hurtiier h b tie stulfken welke ambtahalSloening aon wettelijke of adminitvobi schriften moeten worden af voor zoover z j in artikel 1 niet É tiwl c de attestation le vita tot 1 van pensioen ten jlaite van den J PiovincU if en Geiiecnten d de Van onvermogen e de besehikkin A rzo schriften onwonthrffing of jH vaiï jjlaatsejijko elaslingen if iien ff naspoHnlteiffJ welke woiti W gedaan ten l h ileve van i jjvrtrftenigingenf tllo armenvi Jhet iuitoefenen vajl liefdadi Spbl n een eO ndq ter hein Vurrcnieeste ïn Wethouders tge j ner artlltóls vanjde cltici IAk Kiiden aartHvie ne egeal n VHic aa m eii Hwi ét Imw UMMiftafMMp aldaar NIKUWKEKIIEK a d UBSKL De Wileeiw heei J M K H Moerei kapelaan te Amiiterilain ia tot twilUtur at hier benoemd herzlcniniï undeiworpen Het wil liun m ikonv n dnt pene gemidHelde verhonging van H 0 vooi de genuemUu diemttu alleszins biliyk 18 gezien de aanmerkelijke stijging der papierprijien en der versclilllenJe undeie kantoorbehoeften alsmede ile in den laatuten tyd tot stand gekomen lüonsverhoogingen van het gemeente personeel Aangezien in verband met het veelvulilig gebruiken van de registers van den hurgeriyken tand en der bevolking voor uit gebreide aiinvragen een la j er tarief hij wijze van ul onnement is ontworpen en in de oude veronl riing verschillende reilactiew jiigingen ïyn aangebracht stellen B en W voor een geheele nieuwe verontening vast U stellen waarvoor het college een Concept aan den Raad heeft toegezonden AHiket l van dit ontwerp legt Er worden in de gemeente louda rechten geheventen behoeve der gemeente terzake vandoor of vanwege het Gemeentebestuur verstiekte diensten door uitgifte van stukken enz en voo verrichtingen van den buigerItjkoïi stand en het gemeente archief naarhet volgend tarief i I Secretai ie a voor afschriften of uittreksils vanstukkjn d e volgenp de bepalingen der gemeentewet of ceniie andere wet verkrijgbaar zijn geschreven per bl i ten voor geheele gerekenil ƒ O f I b voor afschriften van akte huiing verpachting en anijbesteding vwir ceittficaten van jgoed gi lrag van borgI tocht van gegoedheid on van oorspiong voor bewijzen van Nedenanderschup of ingfzetei bdhüpi voort atteslaWijii jle vita vuoreene levensvi l7 eke nn tf voort akten van aanstelling voor gunstige l verzoekschriften alle ai qcne andere letter bef i 4tM igezet fie worj L vrf Upl cl l AJtUS Deo I e conunU voor ïkiltentofclwlva U m nirt t n Künaat oikiec vefClAtterMctMp Wn de SalVen beeft een ulteMizettlaff aamreitaaril van Bnovanl sentttelT voor den Moemt ovar het vutnlraff v i lèvree Na eon ire lachtenwsa e inir wiewian met iNHne deurfnam n Po tncai ï Hitwl DeHtoumeHM en De C t nt b sloA de commMe mwkfMWeliiw v dM tefcal Tan het verdrag n getidor bU den iBloiilter fKreMiHtent dkidnlyk na dien t njirildHtr uit Umiten te vraiten OlïüEWAlü ï il ï lie UniecuUccte heeft tf1ikt if3 7 af gebracht In het geitin van len h r K loMdrlaail alhier doet zich c n geva ran iHphtheritirf voor bO f fn S jarlg tnei Jt De 19 jariie bootaman A Kortland alhier knelde zich aan een staaldraad een gedeelte van ven vinger af I AATSTB BEKirHTEN De blokkade van Klume ROMK 1 Dec V D Italië heeft aan de fêntaim awiwKlIudn madandaald d dt blokkade vtn Fiume een voldongen feit worden is d Anntmzio n antwoonl lïOMi 2 Dec V D In het antwoord aan generaal DavigHa vraagt d Anmtnxlo of htj Je tot hem gerichte uitnooiliging tot ontruiming van do eiluuian VeglJa en Arde moetbeschouwen aU oen ultimatum In dtt geval lou hij zich verplicht zion den verta nMioonligers van het regentschuu Fiume terug te roepen en het regentschap met Ingang van 5 Daci mtferin itaai vaa oorlogoiet luUa te verklaren Srhetirhig bU de Uallaanache Mel a e ROMR 2 Doe V D Het soclalistiwh tongrea te Immola heeft tot reaultaak opgalaverd de splitaing der ItaliaanMho aoclalietischo partij in drie groote groepen n l de wcikêlOke cohimunistea unie communisten en sociaalde moe raten Deze achclding sal i doolr het weldra te houden congres te Flo reitte bevestigd worden Ktioorvegftakini in Moerwegan i 110P£NI1A EN l Uec V D De algaItieene NoorHchl spoorwegaUking die 2000 l ian omvat Is begonnen Hedennacht werd ijl t personenverkeer gestaakt nadat bet I taideienvcrvoor gisteren reeds was s opgeiet Men vreit t een sympathieAakiac van I üllUï tianiibqrUrbeider i en ook onder dl electrjl iteits en ganwerktieden Jie legeoring heeft bellend luntaakt dkt bfl poging do leven smiddelenprQ zen te Verh y gen terstond maximum prlj ten vastgesteld zullen worden Pe spoorwegen lutlen militair bexot worden l KKHTR KAMEK I Vergadering van heden I De Eénte Kamer vergaderde heden ter I betiaDdoUnH van een reeks wetaontwerpant 1 w o het departement van landbouw I De Voorzitter deelde mede dat de 1 Minister van Landbouw bericht had wegene I ongesteldheid veriiHiHerd te lUn de vergaI dering by te wonen Ken breedvoerige disI cussie ontspon zich over de regeling van I de bezoldiging van den raad van State I De zitting duurt voort I TWEEDK KAMKH I Zitting van heden I Nadat met B4 tegen 24 temmen bailoMti I is de motie Haazevoet betreffende I rijkakinderfonde geeplitnt in stemming te j biengen wordt het eerste deel van de motie I wemtchel kheid van tnstetHng v n een I rykskiaderionda aangenomen met 68 teI gen 24 stemmen Het tweede deel een onI dei zoek naar een wettet ke regelmg op I grond van verplichte verzekering en bij geI breke inogetykheid indiening van e n weteI ontweip ter zake verworpen met 47 tvgcn I 32 stemmen De motic Duys tot venlubbellag van oudordumarente woi dt verworpen met 2 iKjiien 27 stemmen De motie De Muialt verhooging van ouderdomsrente met 20 wordt verworpen nttt 44 tegen 85 stemman Het amen fement Haazevoet op de i beid sbegrooting om f 10 000 nbsidie voor t Centraal Bureau voor Sociale adviezen te vetanderrn in ƒ 25000 voor alle beataaade bureaux voor sociale adviezen wurdt verworpen met 67 tegen 20 stemmen Do Arbeidsbogrooting wordt aangenomen I Aan de orde is de WaterstaotsbegrootinL M htM Marchant v verdedigt I bet ar iendement om de begrootmg te verminderen met ƒ 24 200 tuneinde niet over te gaan tot aanstelling van nieuwe ambtenaren Mïnistw K nlg dwlt m é lat de ft freering voornemens is een commissie vanambtenaren en niet ambtenaren in te stollen om na te faan of aan de departemeaI ten ambtenaren kunnen worden gemist 1 De verga iering dport voort arHOONHOVÏN Voor de verWezina van ten lid v n jé Kalmer van Koophandel en fSibrifken in de vacature ontstai iloor het overtyd n van den heei A d Kotmian moet een heratetji ming plaats bebben tusschen de heeren H Scheer en H W Veftteeven I STOLWUK Dolir den Burgemeester yan Stolwjjk i bekend goniaakt dat hÜ do aunvraatf van M v ipom XJ uidervliet V J BatH H Mastenbroek A K v d Berg M lijderlaan Un Zn en Joh Beiemer om vergunnintf Jtot het verrichten van bakkersnachtaiben tuxschen 8 uut n m en 6 gur v m in de perc4 clen A 81 48 n 1 A 47 4t 1 125 en O 87 op I Dec 1920 tot 1 Dep 1Ö21 he ft tnegestnan strn rntit wet verkrijg adzijde gedeellƒ0 50 ikten van ver V geven lijn gij ontvaft f taatjta geil J tei uga iip 4 afge lj I ir ge 5 ging li g S lls tS oMefi nen B deninp tan onvermogen t Itrzo schriften or If vai3 jjlaatselijko lien ff nasporjnltei WADDINXVEEN Uu B G C Steenbeek pmWiant bU iln NI H llcrv GcraPMite alhier hwft pll be ipjontviui en iuuii I nthuizon ZEVÊNltezEN 1 ïe Oosterl éek is ld den uuderdbnl vinjaren overlcdtin 8 J H Maronier mn tmonstrantifch predikant vroeger prWi int alhler j 1 vfflikifft treilt itc jjc o wBiiorbij i1i jeeni one erp deiWivonlering dof hHVpnl fdj V ailHsïiamunt foêïiiiU lïiHwinient van lB jC in heerenm ljlr ini en i ejj lateLkalsmedtfl ng Ift het hpl van len aaiWi r oli ayeii ui trekt by een maat of bij V ment per kalendet aön tot van 250 ƒ BO elfce opg yt en niet lOOO flUB elke op g ƒ tl Ui h vdoi geregeld uitit jfeveniUBteH van langskomen en vertrokken personen l n tehoe e van de couranten bij abonne rfient per kwartaal van een kalenderjaar een gedeelte vaa een kwartaal voor een ge 1 heel gerekend lo voor d lyst van g ves tigdon f i 2o voor de lyst van ver rok I kenen ƒ 4 3oJ voor de twee lijsten geza 1 menlijk ƒ 0 1 voor uittreksels uit de kie I erslijsten en uit de kohieren der geme ntebclastingen per kiezer of per aanslag f O 10 i voor gedrukte stukkf n lo p r bladzyde octavo formaat ƒ 0 05 2o per 1 liladzyde folio formaat ƒ ü lü gedeelten voor gehcle gerekend 3o voor ubunnenicnt op het raad 1 veralag per kalende jaar 1 ƒ 10 4o voor een enkel nummer vai het raai sve ilag ƒ 1 5o voor een afdruk van het j tarvers ag met de bylagen ƒ k viK t eene vergunning als be loetd in art f eerste lid sub a der woningwet o ingevijtge art 2 der Bouw en Woningv rurdenint dei gemet nte Couria behalvL het gewone recht de navolgende rechteir wanneer de kr sLfMl van liet bouwen of ve buuwin waartoe vergunning wordt verl end 1 dn geheele afwerking inbegrepen ƒ 2f0 I doch niet meer dan ƒ 600 be lrugen f v anneer de koften meer dan f 500 i ch I met rneer dan ƒ lOyO beilragen ƒ i warneer de kosten meer dan f 1000 dei h me meer dan ƒ 201 0 bedragen ƒ 5 anneer ie kosten nu er dan ƒ 2000 d ich 1 niet meer dan ƒ lO OOO bedragen ƒ 10 v an leei de ko ston m ei dan f 10 000 b ylragen f Ifi I Indien de bouwkuBtcn mindt r dan ƒ 250 I bedriegen is geen nader recht verschuldigd I Bi tlki ac iivia ie om eene vergunning I irencf td under 1 i wnrdt ter hepa hn iler I kosVi eeub begiootmg det kobteii va het I ioav a o v 3rbi uwt n ovi réelegd ML BureauvandenUiiigeiluken Stand I I a voor het voltrekken van elk huwelijk I op de iiagcn door den amhtenaai van den I I burgerhjken stand ingevolge de wet van 23 I April l Ü Staatsblad no 72 voor koste1 looxe huwelijk vultrekking bepaald op een I afzonderlyk uvir tot de=s middaga 12 uur I ƒ 15 na genoemd uiy ƒ iO b het volI trekki van een huwelijk op andere dagen I dan die onder a bedoeld ƒ 4b voor le volI trekking overeenkomstig art 132 van het I borgeilijk wetbcek n een huwelijk buiten I het gemeentehuis ƒ 25 Burgemeester en I Wethouders kunnen op schnftelyk vcrI zoek van belanghehbenden onvenntp nden geheel en minvermogenden voor de helft vrijstellen van de betaling van de in Ait artikel genoemde huweiyksrechten dien deze de voltrekking van hun huwely om gewichtige en wettige redenen op een anderen dan den voor kostelooze huwelykevoltrekkmg bei aalden tyd verlangen c voor het vra en van elk afMchrift van of extract uit akten van geboorte overlijden adoptie huwelijksvoltrekking of echtscheiding of van elke opgave uit de legisters aan andere gemeenten in Ne lerland en voor het doen legaliseeren van elke akte door binnenlandscho autoriteiten ƒ 0 50 behalve de kosten voor porto s zegel loges en registratie aan die gemeente te voldoen d voor elk met onderteekend bewijs van inschryvmg van geboorte huwelyk of overlijden in de registers van den buignluken stand behalve wanneer het zonder gelyktijdige inschrijving in een zoogenaamd familie of trouwboekje wordt afgegeven by de aangifte van geboorte ƒ 0 50 e voor een familie of trouwboekje ƒ 0 75 f voor een duphcaat familieof trouwboekje ƒ 1 g voor elke naspoimg te doen door de wnbtenaren aan het bureau van den burI gerlyken stand in de in gemald bureau aanwezige registers van den burgerlyken stan l fO BO h voor opgaven uit de regis ters van den burgerlyken stand verstrekt by eene uitgebreide aanvraag voor éénmaal of bij v ijze van abonnement per kalenderjaar tot een maximum van 250 ƒ 50 elI ke opgave boven 260 tot en met 1000 ƒ O 15 icfi ECkT AKKN I Zedetitniadrilf Het lerecfirtshoj U ij lrttveniiage heeft ijfst gcifrea jrn t pen W v O te Stolwütk t raeh H iiïi sohuWüff tnnwalU aan em e U iiAi j T De RütterdiamBche rwM lutlnk hMAPVn maatMm gevangenLs itra i PEvleg Ifot Hof beVeatig ie deze uit 1 Hinderwet itX en Wethouders éitjIiJt dal by ili f is ingi kon en v Mfekmet jijiage van den WrecWu lilat etbalUer uidlIollaml te roudüi om vengiunn ng tol h t pilaateen van sS ectromoboren in uie perceeiten gelegen Raam Nk a2 61 van de Durecbiie ter Ooudtsch Bü en Voörtu igondieimemiing Hurnta J A C de Croey te Goada om vwnsMnmmg tot he opji chten van een bevwaanil aats van bensiine op het perceel gelogen Kleiweg no lOl Oip IXnwkag 14 December des nuuWags ty 1 uur b taat op het Baa lhuis geifegiejilliokil beowaren teigen d z vergiun n ngeti in te brengen Jï MuKTBEBiCflTEN Gouda 1 December 1920 KAAS Aatigevoierd 77 partyen Ie kiw 76 78 3e kw ƒ 72 78 met Uykamerk r 80 HaiMlel auw BOTt K Joede aanvoer Wcibobor f 1 50 ƒ 1 6D Hiamïeft mabig VlJKiMAIIiKT MeK t o redelyke aanvoer ƒ 400 ƒ GOO rtandöl matig Ve tte varkens ffroote aanvoer ƒ 0 75 0 80 ptr half K ii H uulel vfl Uig M gere varkens goetle aanvoer ƒ 0 6 0 80 i er half K G Handel fluuw Ifl gare bigigon goeolc aanvoer ƒ 3 0 4 50 p r wölak Handel flauw 1am nieren re ieiijka aanvoer ƒ 40 65 Hiondicl Tnattg Niuchlbeire kalveren wemjg aanvoer ƒ 12 s 5 Handel vliug BIEPiWN Goe e aanvoer 1 18 ÖO per 100 hbjks Handel matliC QHANKN U toU ob T arwe 25 Ö9 Rogge ƒ 20 ai Oorst ƒ ki 03 ld cheiv ƒ 24 50 25 50 H vw f 19 23 ïlrwten ƒ 25 429 Bruinoboonen ƒ 26 30 De ttitvoer van kaae I De minister van Landbouw heeft nader j b pa dd dat de Nederlandsche Uitvoer maat schapmj consenten al kunnen end sseererTVOw uitvoer van 50 vijftig van le kaas vooi zien voii het Rijks merk ge 1 durende het ty lvak van 3 tot M Üctol er I j 1 boreid door r i o lurenten dïe zich sclir fteiijk liLbben veibondcn tot nakoming er liiin inet bt trekking tot de Naar aanleiding an de mcdedeeling van 1 de Kijith ziiivehnspcctiedieist aan de urkcnde kaast ipi rteur i ovei het alsnog t jelaten van kaa zonder ryksmeik vuor export 1 mit deze kaas oorsprimkelyk het merk j heeft gehad heeft de Nedtrl Vereeni iig van Kaashandelaren aan den Rykszuivelui H iLLeur belicht dut de datum van 1 1 ee hil ei in zyn circulaire genoemd vuor de opgave diei pailyen kaas een voorloop ge zal moeten zyn daar het stellig te verv atliteii IS dat over enk de niaan ien van vele partyen waarvan de morken thans nog goed schijnen te zijn zal blijken dat zu ks dan met meer het geval ia De billykheid I Krengt derhalve mee dat geri eld een dei I gelyite maatregel aii thans genomen is wordt toegepast en wel totdat een voldoen dü waarborgen biedend merk in gebruik zal zijn genomen Naar wy vernemen ts door de N l M bepaald en tei ktnni v iJi de kaashandel gebracht dat voortaan iiiplaat van ƒ 25 voor dt ii uitvoer van elke lOO WV kaas ƒ 2 betaald zal moeten woixien Jubileum Kaarsenfabriek De heer W M Hoimt iierdacht heden den dag waaiop hy vóór 25 jaar m dienst trad ten kantore van de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier De Jubilaria werd ib a voornjiddags door de Directie geUik gewen acht tetwyl hem een gesihenk onder enveloppe werd overhandigd Namens zijne collega s werden hem bloemen aangeboden zijn bureau was kwisti met groen versierd Ook van andeie zijde mocht de Jubilaris veel belangstelling ondervinden zootlat deze dag voor hem wel tot een onvergetelijke zal zyn geworden Bijeenkomst St Janskerk Op Doroierdag 10 December des avonds half acht zullen in i Ht Jan skerk als sprekers optreden Ds M an Grieken en Ds J H l andwehr beiden te Rotterdam Indi elingsbeMhikking 1921 Blykens de indeehngi benchikking 1921 gopublicferd in ile l egerorders zal Gouda 6K1 lotelingen leveren Htlil VAAUl BEKIC1 1 1 i STÜOMV MIJ NFjDKHI ND l He n£ikiaU tlhwt r aJT 27 N a Off Uynïbo SalabaagiU a ari 1 Dec v ilaegio v e Kuiwlerlaad Roepat tliuihr air 27 Nov te Ge IU LLAJND 4A M KIKI LUK A m te iyk arr 2 J Nov v RoBtaniam te Havatia arn iuk v Itottwdam n Boaton bevond Kh 2 Nov 12 u v m op 48 gr 40 Nb 4 gr 25 Wi ICndcnlijk v i oifickugt n Hotftord Miaaiteoiuiijk vcrtir 1 Dec v liotbertham n Havana N ejw m ter iam v Naw York n TlO ter kLm wnnkt 2 Dec vat a Plyfnoulfc vervocht SiTU diyk V Kottenïam n I litliulie phAl uir 2 Nov te BosUm iliijmisto v Uotterdani n Sa vmnnflh pass 29 Nov Kaap nacoi uUoT jyk V Ratbpudam n Hvwuia etir arr tO Nov te Santaudfer ROTTIRanAiMflCHI LLOYD Djocja uitr veHr M No v PoHSa d Madioen vartr 1 Dec ▼ Rot Br iim B Java Modim lüiuiar vei ttr 27 N Pa üii1 f I Werouke uita vertr 30 Nov v lilh sabon Hmdjam ChiulBr vertr 27 Nov v 3ft Ramarinda thuiar arr 29 N te Co Sf ti ebon ik vertr ao Nov ▼ l Vemantle I n Durban hte Mar liet ar iendement TEUEGRAFISCH WBERBERICHT Koopsl rtajw 741 6 te H i n M r L Umijstc rta 4Jir7 4 te Vmtemltwr V r a h i tot den volgtTulen dag MvtV m f m tUicM kradlUin 7aMoosMtlte M WesMtJka UiA beOnUMi met reotm later opMaren aanvandcalijx voel laeMcr HUBGBKLUKK STAND Q0UI1I4 UntORFlN 28 Nw Jffhxnna SoiMa d V A de WliWe n M C Po L a WUk m l etw t V A Oldema Mi M v n lar lias neuna Jimiuk t V A C V ldbiai en J WUder UiuvnMtM HeUjia t V A 7 uklam en M Boon 30 V db iainiA z V A iken Holl niier en D Vei iiial GBTSOUIWD 1 Dk G W NXaink H Q van tim Toom T J StovptAerhartt on W r Borite C Tan l r Hou n M ttoljoriter 1 vsn An Staan en O W U Nolte OivnftUXieMi Uvt OmatnU flmr h met TK nmnmilitk M 1WnKBNDOW I ix en oo aangegeven een Mnd wui M I fe og nboom tti E M IL MireM l N JE RUW WBBE ORBOREIN W wta 4 ï J P KmtAin en C Blonk I ONDERTROUWD WUnaml van i pkt en MaiTotJe Kuiui to Wuntn ONZE DRAADLOOZE DIENST Leyguea te ljOi dea PAUIJS 2 Dec l y rues heeft Par f=wrlaten en is weer naar Ijomten gefraon Cl z al geen bUeciAomst dar m iibte niD iaaU Hebben voor T ondepdai nBm WBif De l igiaro peliooft te weten dttt hettlnekpche HAASTRECHT Als incasso agent voor de vrijwillige Ouderdomsverzekering is voor de gemeente fioecnl on door den koning gtiedifckrurd De iiiimalc dol PoïmiIo meldt dat drie aanvalHUToepen Diniwïaic Fiumc hebb n vci laton naar Moiflta om da verfMiffni van het eiland te vortterkeOt m t liot i op de vreoH aangaande een overrompeünt der Keregelde troepen De liouding der reffeorin tegenover d nieuwe actie ia nog niet duidelijk vol lUi de een zal ze alles doen om den vrouMren onderdaan zonder wapengwreld tot Innwr te brengen anderen freloovon editor éti de rege ring facsloten ia voor goe i een eind te maken aan d Annunzio H avontuii n door desnoods een geregelden trijd te beginnen Italië dat in de politieke wereli het lang niet altijd eens i met Frankr k zal in bet kerkelijk leven weer met Frankrijk kunnen sym path i eeren De Kamer heeft het voorstel weer een gezant b het Vuticaan te benoemen aangenomen Frankrijk had daarvoor zijn pecialo redenen o a verwachten de nationalisten heimelijk dat men te Home zal medchelpen om de Duitsche eenheid te verbreken en het Kijnland met ZuidDu itsch land van Pruisen te achoiden Men wjl een katholiek lidUuitgeh land tegenover het p jtestantsphi Noord m oprichten Of de Paus de votwezcnlijkinK van hrrfélljke ver reikende ufannen zal in de hand werken mag betwOfeld woitlen maur zeker is dat dergelijke overwegtngen vele lYansche nationalisten voor het weder aanknoopen lcr diplomatieke betrekkin ff en met de Curie heeft doen ijveren Zoo wordt zelfH door middel viin de kerk gewerkt tegen Duit whland s macht die overigens al voldoende geknakt is en he weinig kans voor uitbreiding heeft Uit Geneve is het eenig bolangrijke nieuwM dat de betreffende commis sie van den Volkenbond herft be sloten de toetreding vnn Oostenrijk tot den Bond te veroorloven BINNENLANB De invoering der Zondagswet In een redu te Dovente geliouden voor de IkiwmSchKatholieke kienvcrePTiiping heeft bet Kamerlid Henri Hermans naar uit net gi teravond in het OvcrijselBeh Dagblad opgenomen veralag blijkt doen uitkomen dat de Zondaj swet zij het in ge wijzigden vorm tot stand zal u orden gebracht De collectieve arbeidscontracten zullen beter geregeld worden Kpeciaul wat het beslechten van geschillen aangaat J T Cremer De heer J T Cremer is op zijn verzoek eervol ontslagen als gezant vüh um hof te Washington De Ver van Ned WerkRevera en de Ziektewet Omtrent ecne te Hengelo gehouden buitengewone algemeene ledenvergadering dei Ver van Ned Werkgevers welke vergadering werd gehouden ten einde het standpunt lier voreeniging ten opzichte van tie Ziektewet te bepalen Wordt liet volgende medegedeeld Nadat dr V E Po sthuma een overzicht had gegeven van hetgeen ter zake in den laatsten tijd ia voorgevallen en men uitvoerig over het vóór en tegen van g dachten had gewisseld werd ir Posthuma ten slotte gemachtigd in de door hem betreden richting ook namens do Ver van Ned Werkgu ers voort te gaan De Bewezen Duitsche keizerin De toestand van de gowezeii keizeiin is zeer kritiek Kik oogenblik kan het ergste verwacht worden lïehalve piises Victoria Loui e zyn op het huis Doorn ook aanwezig prins en prinses Adalbart en prins Oscar Gisteren is nog aangekomen de vroegere lyfarts van de keizerin uit Berlijn Ook arriveenle de predikant der Duitsche gemeente te Haarlem De ex keizer Bonar i aw verklaarde gisteren in het Lagerhuis in antwoord op een vraag dut voor zoover de regeenng vernam de exket zer sedert Januari lülU ongeveer 50 millioen mark uit Duitschland kretig uitbetaald Het groot ste gedeelte van deze som blijkt aangewend te zyn voor een huis te Doorn en verkregen door den verkoop van zekere eigendommen te Berlyn De aandacht an do ccnuntasie van herstel ia op deze zaak gevestigd De liberale afgevaaidigiie Landers vroeg daarop of de geallieerden voorzorgsmaatregelen zouden nemen in geval dat geld gebruikt mocht wonlen om do ilohenzollema naar Duitschland te rug te biengen Bonar Law antwoordde Ja de geallieerden hebben het noodig gevonden dienaangaande een oog m het zeil te houden Duurtebü ag aan gemeentewcrklieden B en W van s Gravenhage bieden den Raad een ontwerp besluit aan oiVi het ge meentepersoneel oen duurte bijelag toe te kennen ovrrecnkomende met 10 van het minimumloon der werkiftdon ingaande 1 Dec 1920 Voor don dienut van lfl2 vragen B en W een bedrag van ƒ 92 000 Woningbouw te a GravenhaKC B en W van s Gravenhage stellen voor aan den Raad te besluiten tot den bouw van 1156 woningen en 6 winkels met wonigen op een door de Gemeente door onteigening te verkrijgen terrein uan de Z W zyde van het Afvoerkanaal en tot den aanleg en riolecrinïc van straten langH de to stichten huizen De kosten worden geraamd op ƒ 8 1fi3 00 terwijl het jaarlijksrh exploi tatietekort wordt geschat op ƒ 2Ö4 729 60 Voorts Btellen R en W voor over te gaan tot den bouw van 636 perceelen bevattende 747 woningen waai an 5 met winkels en voorts enkele pakhuizen op een tusschen de I Aak en Broeksloot gelegen terrein De kosten worden go schat op ƒ 5 470 000 terwijl het jaarlyksch exploita tietekort geraamd is op ƒ IIR 942 60 Geen Bubdidles Daar de financiecle toespnd van de gemeente Amsterdam het z i noodzakelijk maakt de uiterste zuinigheid te betrachten heeft de heer Ter Haar den gemeente raad voorgesteM de beHtoando subiidiea vi owioover ze voortvloeien uit verordentngvn of wetteltike bepalingen voor 1921 nkt t verhoogen n vowi dat Jaar geen nieuwe KUbsldies te Terleenen HicVtloor KOU eea bebpanng van b Ha ƒ 600 000 Vunnen wordan vetkrag WijllgtBK der llaaKKht Kemeeritflllkc biLduHtingTerordening In verband met de aanneming van h t Wetsontwerp tot Verruiming van het gemeeatel k bela ttbigRel nt Uen B en W inn den gemeenteraad VQiIglngen voor der verordening op ile heffing der gemeentelijke InkomnttnhelR stlng t neinile haar roo 3poc li f mogelijk mot genoemd ontwerp in overeensterommg te loen z sn Voorgesteld wordt om het belastingjaar voortaan niet op 1 Januari maar op 1 Mei te laten aanvangen De oveigang zul bewerkstelligd kunnen woVden door het loopende helawtingjüür 1920 met 4 maaiwlen te verlengen Ten aanzien van de vraag of de gemeente hare Inkomstenbelasting door een eigen administratie zal blijven innen dan wel door Ie rijk saml tenaren zullen R en W zoo tijdig voorstellen doen dat rle nieuwe regeling eventueel 1 Mei 1921 zal ingaah Bij le nieuwe wijziging zal tevens het vraagstuk van den aftrek vuor noodzakelijk levensonderhoud onder de oogen wolden gezien Ituilenlandera in Nederlandschen staalwlieiist In hot Duitsche seheeiivaaribtad Hansa roept ons ministerie van Koloniën tweede en denle stuurlieden on twee le en denie machinisten op ter benncming by de kustverlichting in Ned Indie Twente Bijnkanaal De fiima H P Ge dermun en Zonen te Oldenzaal heeft h irr bijdrage in de kosten van aanlfg an liet kanaal verhoogd tot ƒ IBO OOn TWEEDK KAMKR Zitting van Woensdag 1 December Intel pellatie Ossendorp Vervolg Minister De Visser houdt een veide digtngsrede consta tee rend dat de meerderheui der Kamer vóór het stelsel op zich zelf LS Uu toont den vooruitgang voor veischiilende onderwijzers by verleden jaar met cyfers aan De motie O ssend o rp salarisregeling overeenkomstig het advies an de central commissie voor goorgHmseerd overleg kan spr natuurlijk niet accepteeren daar dit stelsel tegenover het zijne staat doch ook de motie0 tl o salarieenng der in functie zijnde ondervMjzers volgens do regeling viKir de onderwijzers vallende onder de wet1020 aclit fie mini ster onaannemelijk daar dit een vcrmeerdenng van uitgaven boteekcnt van 16 millioen gulden Mocht de motie WMiden aangenomen dan zal de re gee ring daaruit de gevolgtrekkingen maken De minister b e I o o f rl e mot z ij n ambtgenoot van 1 i n a n c i é n overUg te 2ull n plegen ter tcgemoctkoniing inzake vergoeding vuor het h a n d w e r k o n d e rw ij H 1 e t e I e v e r g o e ti i n g voor M r I O g e 1 ij k s t e 1 1 I n g van tegen w o o r l 1 e on d e r ij z e r y z o n d e i h o o f 1 a k t e mei toekomstige h u I ji n n d e r w u c r f s K e n en e e n i ge v c r 11 o o g I n 1 over d e g e i e e 1 e De minister De luimster an Fmanrier Mr De Vries belooft dat de onderwijzeis meer m salaris vooi uitgaan dan eenige andere categoriE van ambti naren In 1916 verdienden di onderwijzers in totaal 14 millioen in 1920 ruim 62 milliocn en dat wordt nu 86 millioen Spr zegt verder dat het kabinet teleurgestelil is door SU houding ler byzond re onderwijzers De Commissie van Overleg harl beter gedaan zich om inlichtingen aangaande financiecle gegeven tot het Salarisbureau te wenden De ipreektijd in derden termyn wonlt hierna gerantsoeneerrl Do heer Ossendarp sda p ver klaart zich volstrekt niet bevredigd Ook de heer Otto u l die nogmaals betoogt dat de VDorgesteldc salarisbedragen te laag zijn Zyn fractie zal tegen de motieOssen dorp stemmen omdat de minister gewezen heeft op de onderwijskundige bezwaren De heer Ketelaar v d is evenmin vnl laan De minister heeft niets meer dan een overweging toegezegd De heer van Wijnbergen rk vertrouwt op de toezeg mgpn van de regeerine en heeft geen behoefte aan een motie De li er v d Molen a r verdedigt de regeling der regeering die door den hei Wijnkoop cp natuurlyk zeer scherp wordt becritisecjd Minister de Vi ser is aldus s ge vorden de leider volksveniomming Over dit laatste woord krijgt hij het met den voorzitter aan den stok Tenslotte wekt de heer Wijnkoop de onderwi i7ers tot staking op Onder zeer groot rumoer zegt de heer Bulten rk dat de minister zich tegemoetkomend getoond heeft tegen verschillen le geuite wenschcn Tegen het preciseeren van bedragen heeft spr bezwaar omdat men dan andere groepen zoj teleurstellen Dat is de reden waarom spr tegen de motie Otto is Hevig i umoer Spr zal tegen beide moties stemmen Niemand kan zich hierna meer verstaanbaar maken de beide ministers betoogen nog wat doch rustig wordt het eerst wanneer de beide moties in stemming komen De m o t i e O ssendorp wordt met 55 tegen 38 stemmen verworpen Vóór de soc dem revol vrijz dem en neutralen De motie Otto wordt met 47 tegen 46 stemmen verworpen Vóór de linkerzüde en de heer v d Laar chr aoc tftuior zeer gt ot rumoer geroep van Hchande on weg met Bulten die onderwijser is gaat de vergadering uiteen De heer Bulten moest het gebouw dooreea achtenletlr verlaten daar by den uitgang Voor de Kamerleden verscheidenenhem met een dreigende liouding stonden opte wM hten GEMBNÖDE uËiuCHTËN OnteMfing te AtnatMMn Vanmftrg n sein le nieji ona uót Aimarterdiam geJijk we in t kort al hL l i en gebulKtin eerd het vwlgondei Hedienmorgei oinatre fcs 9 uur heeft in liet ketelihruw d r gemeentelijke Electnseliie Cntrule aan de Ito oge Kiulijk te Anisterdlam een onbpl ffiryr plaats gehad I oor ee n tot nu toe ombekende oorziaak prong de stoomiieidinig meit bot gevKvlg Uu Ie gcIheaLe sbad op tlat moment zonder oliectrische stroom zat De in het ketrrlhiuie workzaajn pïin ie art eid r9 waren dJoor een paniaclien scho ik bevangen en zy truchitten 7 ch aan aJlie aijden een uitweg Le banen Vyf hunner laepon luclrte voiwon dloïgen op Dri e wenden naar het ziekienl jiiis getranöj orteordl terwyl d e beide andere per auto naar hiuus kondein wiordien rgtbracht Ommiidklellijk waren door de gemeentelijlke eIcctriciiteirtiswerken maatiregeUüi geïiomen om de stad weer van stroem te voorzjen Gtotracht woa dlt een gedieelte van hwt net over te schakelen op den cen tiaie gQleigen aan de Overzy le van het IJ 11 erilKwr kv mm I angziameu hand weer stroom op hot net Om half 11 uur stimdien df trams ev nwcl nog sbil Ingenieurs waren bftzig ie oorzaak op te sporen tei v ijl met aUle krocht wx rdt gewerkt om Eoo spiKKig mogelijk die stagnatie opgeheven t krijgen De ioonkwestie vim het spoorwegpertKineel De directie der Spoorwegen heeft het bemiddelinga ooratel niet aanvaaid omdat de Ned Ver er tegen was en dus niet het pn heele peisoneel te bevredigen was Het oorspronkelijk ontwetp der directie waarbij de kiTidr I toeslag van tie loonschale worrlt arj eti kk n zal nu worden ingevoerd De org inisaties hebben zich telegrafisch tot den Minister gewend om een onderhoud dat Zatcid IR 4 December zal plaats hebben Het H B van den Prot Chr Bond van Spoorwegrerstmeel schrijft aan de Tel zijn grootc verwondering over dit besluit omdat de oiganisaties vóór het conpromis J6 ir J leden vertegenwoonligen teiwijl de liou ling van de Ned Ver het k voelen weergeeft van 15 000 leden Ken jonggczellen tehuis te s GraveiihaKe Ken bouwvoorfechot van ƒ 1 590 000 Op initiatief van het Uepai tLirient n Gravtnliage van de Maat chappy lot Nul van het Algemeen is aUiaar oiigciieliL de v eieeniging haag sch TehJis oor Ongehuwden Deze ïoiecniging i vuornenieiis ei n tehuis voor bngeiiiiVMie arbcideis tot stand te brengen up een terrein gelegen aan den Uyswyk scheweg de Laakkade en de Noordpoideikadc In al wacliting van de Koninklijke goedkeuring lieelt zy ten bouw voorschot aange iaagd tot een maximum van ƒ 1 569 üU0 B en W stellen aan den gemeenteraad voor om dit vooi schot te vcrlcenen en de bedoelde terreinen in erfpaclit te geven lilykens de overgelegde teekeningen bevat net sous terrem de noodige vooiraadkelders ruimte voor de centrale verwarming linnenmagazynen alsmede een rgwielplaats tevens is aldaar ondergebiaclit een batlinnchting waarvan behalve de bewoueis van hel tehuis ook denlen gebruik zuliun kunnen maken Op den beganen grond zyn imlworpen do no iige lokalen voor de adnunistiatie een wynmg voor ilen administiatcur een leeszaal een scliryfiaal en een gezelachapszoal enkele winkeltjes een café met eetzaal en keuken voorts een 32 tal zit slaapkamers Het caté on de eetzaal zullen behalve door de bewoners ook kunnen wonlen bezocht door deideii Op de eeiste tweede derde en vierde verdieping bevinden zich de overige zit slaapkamers tot een gezamenlyk getal van 450 Op alle verdiepingen bevmden zich de noodige toiletten poetslumltcn waar gelegenheid bestaat tot het nehoonmaken van kleederen schoenen enz en bcrpiuimten voor schoon en vuil Imnen Üp de eerste verdieping bevinden zich bovemlien de woning van dm restaurateur enkele ziekenkamers en een verbandkamer Mevr A C E Mond Kuypcr In Ku iokia te Rotteulam Is 85 jaar oud overleden mevr A C E Mond Kuyper die do eerste directrice geweest is van het Hospiflum aan de Vrye Universiteit en in deze hoedaniglieid met groote verdienste in dl eeiste jaren de Universiteit haar hulp he ft geboden Nieuw verblijf voor den ex kroonprins Uit Vaa sen gem Epe wordt aan het N V d D bericht dat naar men daar onder tolt de ex kroonprins op het kasteel de Cannenburgh komt wonen De eigenaar dr Cleve is op Wieringen geweest en daarna zijn eenige vertrekken op het kasteel in onle gemaakt Inbraak Dinsdagnacht is te Delft een zeer biutale inbiaak gepleegd bij don i ond en zilversmid Schroder aan de Brabantsche Turfmarkt De dieven zyn over het dak van e n aangrenzend perceel de zaak binnengedrongen De gouden sieraden uit de vitrine zyn zorgvuldig uitgezocht en medegenomen De zilveren bleven oni ngeroeid De heer Schrodtr die door deze inbraak vele duizenden guldens schade lijdt is niet tegen inbraak veizekqj d Een raadslid door de Pers geboycot Het dagelyksch bestuur van de Haairsche Journalistenvereeniging heeft haai leden geadviseenl aan redevoeringen van het Haagsche raadslid dr W W v d Meulen zoo weinig mogelijk aandacht meer te wijden zulks naar aiuileidïng van grievencie en onjuiste qualificaties door genoemden heer aan het adres van de Pers m een ver gadering van de Vereeniging van Handel Nijverheid en Gemeentebelangen geuit Kabriektthrand te Wormerveer Gistermiddag omstreek halfvier 1 door tot nu toe onbekende oorzaak brand uitgebroken in de Chemische fabriek Jlapide eigenaar de licor D Vink geveatlKd aan het Noord inde te Wormerveer Door de aanwezigheid van vele chemicaliën ntond het gebouw dat geheel van hout in opgetrokken spi e lig in lichte laaie De brandweerbeschikkende over een atoombrandepuit en drie handspulten kon niet verhoeden dat de geheele fabriek uitbrandde en eenige nabij gelegen perceelen ernstige waterschade bekwamen Gebouw m inventaris zyn verzekerd ONUEKWIJS Dif ig mde houding der onderwijzer Nai de mot e Ossemltorp en Otto beden tS or de Tweede Kamer veii v iorpan zyn mcTi ze ondier Tweedie Komer heeft het Comité voor Sülarisactie samcnjpesteM uil de hioofdfcmvereenigmg het Nc l Oiidoi w Genootbchap de Ilond vaa Neti Onderwyzei 3 het voigen le manafest uït evaardi d Aian heit N e ierliand8che vol k De iilag is gevalloni De ongehcwrdie aanslag op de salarissen dei ni 3erw ers is met succes beiiirooiid De girioveiMiie vomederiïig een coirps van WO00 amlbtenarem aange löan is niict te niet ged aan De gevolg n Votoi tiaan zal de onderwiJ7 er es met lager salarus begiiemen dan de gomoenteweikinan en t gehuwd kunnen brengen tot de hoogte van een pohtaieag6nt De ongei iv de zal rtog 400 gmldem minder ontvianRie i oortaan aal hij zy de OK gon behoo en neer te slaan voor den onderwyzer m mg baan zad Mj terzelfder tijd hebben lien t tagen wrok thuis ï gen ontferinig Maar de Nedorliandische onderwyzer als imHt naar gedicigradeerd als burger thans verdaagd kat zjch met veiraedfercn Hy gaat zich verzetten Hy kind t d n stryni aan met een Nederlandsehe r igc ennig Hy aal diien dttorzetten twt liti ceiLilJnlïge eimii Met elk geoorlwifl iHitte Die atryd zal woirlen ge voerd t n J iosti van de belangen dier Nederlandische jeugd tot groot nadeel van het ondorwüis Haar de nadeeJiffe gevolgen komen vooi u konirg dier reigeermg d iC ontbering g r n plaats van loon eri vorn d Ting in pitaat an waard eering liet Oomité voor saliarJaactie ihoofden ereenigmg N O G Bond van Ne le ri on lerwyzei s L NOOTEN vooTz tJter H J BON J LOUS AINGKNITA C KLOOSTHR J J LAMEHS Eceretan Corr Bui Opheffing eener school De itaad ikr genueente Nlibhiixwioiid beslüiit t t opihcfr ng dbr openbare school m ot üoni NwhbouK vioud IleenÜs twoemiaa we fi een dergelyk beslujt Hoor Ge le n iiie nle Staten vernietigd te rwyl eir kans e vtaut dttt dJift ook nu weer het ge vial za JÏjïi FINANCIEEI E lïERK HTEN WISSELKOEICSEN Ofliciecle noteermg te Ambterdam 2 J November 1920 27 Nov 2i Nov landen 11 42 11 45 4 Berlyn 4 80 4 70 Parys 19 90 19 85 Brus sol 21 21 02H Zwcttaerl and bl d2Vi Weenen 1 Ivopenhagen 44 40 Ktockho lim 63 30 Ohmbtiajua 44 40 Nwv York 3 28 blutkoerwin van lieiien nog m t ontvangen Gieinieen teleoiiin g Ti vt defliikiiïig van het tekort op den buiUiigf von en iliejisit zial de genleente Haariim eeji lecdJng van ƒ 2 505 800 aangaan Nationale Batnkvereeniging In de 1 lezer gehouden buiitengewione verga e lnlg van aamteelihouders der Nafcionde Rankvoreeniigilng werden benoemd tot kdon dier hoofdtlöirectie de heeren jlhir mr dlr O KeucWin en W H DerkR leden dvr hoofVMirrectie der Zaïut Nederlanilsehe Hajul elsibank zulks m worband mot de ovei nt ming van het bediryf dw Ziiiid NedlcrlawL che HanKtelshank ibor de NatiWnale Bankrerecnigtifng per 31 Dec a s In deze vergaderimg woni aan den heer mr J H Geertsema Wzm eeryoil ontslag vea Jfen t als lidi dlor hooifkfdirectie wegens zi jn b noeming tot lid leir hoofdKlSreche n de lïank voor Indie terwijl genoemde heer tl vens werd benoemul tot gedelogepovilcom mi s ari f dier Nataonale Banlovereenigïng oorts werden Ün deze vergiiuienng be noemiS tot commiaisaris en der Natiionale rianl ilvert eeniigiitg de commdssariKaen der 21uiidiNe U riand sche Hiamftebshamk KCÖN0MïSCHEBEaiCHTEN7 De Jaailbeurti lm de laaJ bgehouden vergaflormg van hiet bestuur dter Vereeniigiimg tot hert hioudien van Jaarbeurzen in Nederlami is befidoten tot uilBbretidling van den Raad van Beheer ttoor d e benoemi ng va H Waller lErecteur der Nationale Banfcveoieomgung te Utrecht tx t lid van dfi n RaadL STADSNIE 0D1 A a OeeembM IMO 8ub tidiie aan Vr m Miaxenv erk vr De Ifoor do Öajneente aaa de Aligemeene tfadffriandiehe V te mgiae voor Vreemdébinttenveritiw te Gpa hhage jaarïtJkB veraduildtgxb b dra ad I i aln ttonabrice desKr v Te aiwinc ti i UiL Raad len U JuU I IA be sKnt aatn iA tbooT to raJ li e üin ndliiih te n over het ja r 1918 mét voldhum De Vere ivjging voKimoemd zou guame de bÜ ii rage alhnog ontroivgen viiaaiito en vol ion B en W gioem ibozrtiaar kian itostaiun Ten einde diiartoe in taat te zi jn vwzoeken zÜ len Raad alanog op die beigrootiug vnan 11 20 een betftrag ad ƒ 26 voor bednelde 9ub idlue uit te Bijdrage in rfe bouwkoateki vth Middeniitand uningen Voorschot Woidngbouw H t Bestuur dJcir Vereenüg ina MWdieji stamlLihuievestiLnig alluer erkend bdj K B van 20 Mei 1920 no 103 h jeft den Itaad bij schrijven van 27 NovemibeT j l verzocht haar ten beflwwve van dten voorWnomen bouw van 2S MiddeiiBtamkwioiiB igcn aan cËËin Buiigeinee ter M Lrteiiaa ii4i een bouwvooirschot vaji ten hocwrte ƒ 243 000 uit de giemaentelcis te vert lrekken Waar dit verzawk de volle sytODlMé Jueefit van B en W stellen deze tton Raad VOLT tot inwd liijünig ervan t bealiaiteB ea han macJitigin te viQrle n en aan de Ki oon i een bijdlpage in diit voo rstrhot te rragso ovx i ecnkiom tA d e bapall ngen van liet K B van 6 Nio ïber 1910 tw 51 een en ander tot het bWlnig in verband met d vcorschiTtfteB van i in emd K B vast t jvtellten en onder voorwiaarden welke na ier ujtgeweakt aan den Raad voor de daEmitievc behandelinig zuLlen vvnorden mediegediccild en onder h woorbehoudi dftt de gemeente tot het Tleenen dtaarvan doi hiet Rijk in sftjaat wiordit gesteiki ov reenlaomstLig de reg iliiBi neengelegd in het nitergenüemd K B VoorwhotOen voor Volkswoningbouw aangevraagd Niaar aiinleiidlinig van by den Raad inj cltiomen verzoeken Ie ran hed Bestuur dier Woninghouwvtireenilgiftug Otts Ideaal alhier toojelaten by K B van 10 Aprill 1920 no 4fi a s v eiefin gmig uiitsliiitend in het belang V n de verbeterinig tHei voUkshuisvestintr weafczciani om haar ten behoeve van den boaw van 119 woningen aan den Graaf Plorioweg voorscl otten te verleenen ovcreenkomslijg par 7 der Wiorniingwiet respectifr vel ijk ten bodli age van ƒ 245 000 vat aanikioop en in giereedJieid brengen vim het bouwiterrem en van ƒ 881 900 voor den bouw dfr vumingen alsmed haar een iaarhjksche bedliiage te verzelteren in het tekort op de exploiiltatie dlLer woncngen 2e van hot Bastuur der Chi lstelirk Vonmgbouwve reen ig ng de Goe 1e Wkt 11 ng toegKj iaten als vereenigiifng uitsluitend werkaaam in hot be lian g van de verbeteTiin g d r volkislhuiKive ting Mi K B van 30 Juk li 20 no 61 om ten behowe van lren voorgenomen bouw van plu min 85 wonfn en aan de Snovstraat voorsdhotUn te mogen oTirvani gen overeenkftmstïfi de bepiJiavgen van par 7 ler Woningwet re pect lïwclijk ten bedrage van f 158 000 vmir üen aanlcoo p en het in gereedheM biengen van het houvvilierrern en van f 035 OOO voor den bo jiw der won Tigen aiimedle haar een jaarlijlascho bitdirage te verzekeren n luet tdldort o i de exploitatie dior woning en 3e van het Bestuur der R iK Woningbouwrvorcenn gitng St Joseph alhier toegelaten als vefl eeniig ng iiitsluiteml werkK ani in het belang van dfe vpn betorimg der vo kLshu Ls vPsbiag bi i Koniniklyk Bealuit van 2 Julii li 10 no 78 om ihaar ten behoeve van em bouw van IVi volkswomimren in het stacls ïeel Kort Haarlem een voorbchtot be vorVeenen overeenkomstüig de bepaliniffon van par 7 der Woningwet tot c n bedtrag van f 1 352 100 aKnwie haar ti n jaarlyioBieh Ibediag te verzeVeicn in hot tekort op de explovtaüie diei wüniagen W aar deze veizoe ken hunnen volle siinpatiïie hebben woixllt d n Itaad dtoor B w W voorgestelfl tot imv illugtung er van te besluiten en hen niarliitiKiing te verleenen aan de Kiroon een Riij ksvoorsohot en een bydragip aam te vragien overeemkiotnsUip e bepalungen van par 8 cWr Woaimgwet een en andkr bot liie bed agen en onder de voorvMaarden welke niadler uïtgevverkt aan den Raad voor de definitieve behandeling zullen wonlen med6gedieoI l en ondier het vooT Commissie tot w rin t van schoolverzuim Wegeni periiodieke aftre B ivg van de h ron P M Botlh I J Doeloman en M Gelyns alts ledlen dtor commisyie tot vv rinK van schoolveiauhn hehlbem B en W den Raad dioen toc iomon de vo lgendc aanbevelingen ter vooraieninig in de ontstane vacatures Ie vacat ure categorie meerdea ïarige ondiervvryzers dfie aan een biizondbre school werkiaaam zijn de heeren P M Both en D vam Wijk 2e vacature categwrie onderv yzeffs e nan een byzwndere lagere i chool weH M f zijn de heeiren I J Dolleman en 3 F JAfhsnrïonn 3e vacature categorie meerderjarige inwonevs de heeren M Gelyns en L Boer oïrf l onhewoonbaaHvinltlarinR T ftj Bftwi l c l t van 1 Juni U eril I m untal woaingon in de Boomg aniI w o verkftaanl o h per1 mI 1 eAaar van dit po ce l 1 f liu o fitng vos leze onbevroonJ Mw if viraa op rgiui dat hy j heeft aan tk aan schrijviinfl van B I ArenRWi van nooihiake Uk gtachte ver I Kj en werd flrehtft j Hletettr Tan het lio w en jWoningtoe EJt uitgebracht mpiwirt aUnlede uift hrt Eriea dw GezondlliowiMOJniTUBsie van 10 Kp riwr U 0 no 50B voldbciulc b tikt MMi bedbdde wondnr üwwfr in bMuoitm ta staat h gebracht stell en B on W I den Raad voo r te bealuiten tot opihef£ing t j oiüwwoomlbaair arloIartaKr vun het p i 1 tei Boom gwardi traat no 19 1 I Mttrii voor liet giebruik van OPUMÜMU 1 gomeeniewurWeii 1I In tie Kaadsv rg dierin van 12 ücbober 1 I J vtstdi op vüirziook van den iiei r IC lajn 1 I Ui de ugentila at ovooixl het vo i stel van 1 I B en W tjit voiliiHvogiinig van re mi n voer I ftdet ehru k ren genwt van operttare ge1 iMentitwerken enz téjieimle attnojr iiaI IMB lalicUbiniffen be ku nnen miwiftnen van I Idp mspectour van hit l uw ah wornuïÉ l 1 lirtscht r J f I B en W hebben iirqfdttltelö va gen M itai ambtenaar aJviep Jrevraagiill en Via ilm I het i y nadler inzion geiw4nschft in MI tretfüélyke veroo denihK nog eenïge WiffiI gjogem aan te brenfi n meer epeciOiOl t I beirei t het Urie velmekl ondar c h aW I1göhruillt van gemièentetgirond of oD riïiI r i weig Ut heit ty lijk bezeUen bdM I gA mnemen aPs tten oveï kke i m I op CM i erleii wyze n Jiiet verkeer of aftn I den openbai eaii dlenét ontbrekikien I zy atollen thanis voor do beataandie verIkdemmg op de heEÉimg van rechten voor Ibst ffébPuJfl l U K not wn opende ÉöjliaeBtewexktó ena vastWoateW bü r Mk lïwluüt van lé MttfcaM 1808 en llaütsteliik I aevvijaig Wl besliun van l3 Novembei I U te w yo ew m Wat te s1 e in de vM 1 i adie veromfeninif rt wijaJéWg van de I I yeiWHliemTig Jjjoip de heffcng vèn rechten 1 or liet geSriilk of gerfi9t va ti openbare I nkeentowerkeoi beaittufeen of mrichiinI n of voor ctoor of vaawege het 69 n eiitebestJuitr vorstroklte diensten J Keni artakei li Arti kel 7 dor aanigohaaWe ver fnL ning I v ti üt ge wijzagd als volgt f Je sub a wiordit gelezen Vooir hit OTibireken vsn bet trating of w sfbedeWdmig en voor het herstellen duar van per M2 due opgabroken en herHtel I I Y rdt I Voor kei en klinkei besitiratingen f 2 r 0 I voor asplialtiböstratlrtgen ƒ 40 voor steiI gtrgalen per Situk ƒ 2 I 2e sub b wo rdlt geHezen I v ooi het innemen en af ilukten vanB lpen h iair wator dkjo r een diam per Metei I wgile over hot micUden van den km in ge I mèterr peï week ƒ 2 per maan l ƒ 3 I TOOI 2 rmianden f B en vertier voor elke l I maand laagor ƒ 1 meer 1 I fte aub c eerste lid vvoriltt vervangen I k Oi he t volgende I Vooi het gebruik van gemeentegrond o f opertbaren wag tot het tüJölJjk b zet I ten belegigen mnemicn afbchutien over I Jek ven of op eenngerlei wyze aan he t ver I keer of aan fen openiberen ILetist ont u ic Lm giedureiui twH e weken ftf korter Der W por i Li ji f O Ö0 gcilJuien lk een inaan j ijMT r t2 ƒ 1 godiureniSe t e mia len I iwir M2 ƒ 2 gH Hlwrende fine maa uien I j er Mi2 ƒ 2j50 gcniurende vior maan len 1 pöir M2 ƒ 8 giedurenifie vij f maamdfen per M2 ƒ 3150 gedureniie ze maanden per Mi2 ƒ 4 gedliiren le zeven m aa idien per M2 ƒ 4 50 gedurende acht niaj i ter per M2 ƒ 5 gaïuremiie negeen maanden I per ïS2 ƒ 5 0 giedurende tien mai ndien per M2 ƒ 6 gedureaide alf maanden K M2 ƒ C r 0 ge lurendie een jaar of wmgeir pei M2 ƒ 7 I e lUartoe srtrekifct nide vergunningen woTdten ïlcchjbs vei leend voor volle maan den teazy het giebpuïk aiet langer zal dulen dan twee weikeai Dttt recht is lïvet van toepasaing op verg nniniR n van mieer blyvenden aards de i g jaarvergiunninjiren Eiervooi gi ldt hert volgende tarief i vooT hel plaatsen van vs agens kraampjes en ieiigöl ikfl voorwerpen voor de eerste 10 ME per jaar en per M2 ƒ 2 50 vervoligeii s tot en met 2 M2 pea jaar n per M2 ƒ 2 verdeir per jaar en per M2 boven 25 m f l O Ie ihet bub d genoeimle bedirag van ƒ 2 50 wiordt verandertt in ƒ 5 5e sub e vervalt Ge voor de vub f en g gcnoem ie be Ar gm at ƒ 0 05 ƒ 0 2Ö ƒ 0 15 ƒ 0 80 en ƒ 3 woixït resprctiievelük P i en f o 10 ƒ Ö 55 ƒ 0 30 ƒ U tiO en f 6 7e sub h en 1 vervallen 8e voor vijftig Mïi en f 0 5O voorkf mentle sub k woixtl gelezen v if ep tvMnlug M2 en ƒ 1 9e vwr ptfce ïjub 1 to t en roet q ffenfienvte bedlra wn adi ƒ 5 ƒ 2 50 ƒ 5 ƒ 0 O5 ƒ 0 25 en ƒ 10 1 wordt reM ectieWilyk gelezen ƒ 10 f 5 ƒ 10 ƒ 0 10 ƒ 0 en ƒ 20 Rechten voor diensten door het gemeentebestuur verstrekt In verband met de algemeene stijging van hot prijs niveau die met de waanleering van het geld gepaard ging hebben B en W o a ook zulks op aandrang van de Regrering de bestaande veronieningen op de heffing en invordering van rechten wegens de uitgifte van stukken de verrichtingen van den burgerlyken stand en andere floor of vanwege het gemeentebestuur ter secretarie verstrekte diensten aan eeno