Goudsche Courant, zaterdag 4 december 1920

i Y VM oi atf lot bet houd en van So i i l Lesioien te Gou4a OPENBAAR DEBAT tusschen de Weleerwaarde Heeren Da BÖROER en Os T SAP op WOENSPAG 8 DECEMBER a 8 cs ïonds halt chl uur in ïaal KUNSTMIN van Sociëteit Oin Geniwgen BoeleHUe Gouda P BRSOON VAN CHRISTUS Jo Kaarten verkrvjgbaar i ƒ O 40 voor artx uiers en iaaimeo gelykResteWen è O 25 b jiHH Boekhant d ren G J VAN BUKK Kleiweg H HAVIOUkAMP Blauwrtraat j DE VEN Wjjdstraat en K WESSI LS Groenendaal alhier en des avonds aan de zaal LANG rijk BEt IC HT War alle lader ver hr ullnM en leUftpafitoart Hieimede benchjkea w dat ZATERDAG 4 DECEMBER a 8 ons filiaal nl GEOPEND worden MJ den heer Ë BOUT Nieuwfw Haven 306 Gouda o Piima Leder e Ichoenfouniituren woiden vooi zeei lage pm en vei kocht Veizuim dus hier eerst een k ik e te gaan nemen Aanbevelend llaaiHl lri b nlsohe l eileiiiia taohaPI iJ ONDER WEBPi SJ86 D Vetifrtiifbaar bM ANION COOPS Wtjdatnat 31 Goud SS22 40 KngiW En Detail ZEEMILUEU 4Ji i ZlbEMOOGKEN 20 SPONSEN DWEILKN COCOS WEKKBORSILI s tOCOb SrOPFERb ENGEIbCHE BEZEMhBni Enz T ANDERS HKMA WEU P UITSNDAAl Bezem en PwstrifibrllBuit Kuiparatraat 41 n IUeiiM tIW Abonnoert II ti dit Itlad Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroop wafelen MARKT 32 Telefoon 216 Z gjgl gO DEfl Sinterklaas wel ftUes begrUiK n dat 1 maar goeden moed moet houdih HemeltJ wat een Unge bnef ik schrik er zelf toAi B r o 1 n t j e Ja hoor ook Dickie ui door den goeden Smt aiet vergeis worde Wat aardig dat je aoo liteol geborduurd hebt Verleden jaar kreeg ik van één van m n krantenvirieittüjuietjea ook een prachtige geborduurde telfet Hoe it het mM Ja lig je nog jfteedB Wat i l je veel t d hebben om vMTassingen te bedenken Prettige Sint hoorf Theeroosje Gezellig dat ik weer eens iets van je hoorde Ja ik herinner bm ook nog toen Ik van de M U L O kwam op de H B S dat het meer zelfstandige werken Long met me vi l ik ben verheugd dat Jt r na non gewand bent en dat het nn batór gaat Prettig dat je nu weer wilt prob ren me geregeld te schryven Ik vroac dai É dit wat nog geen ys om je op te wagen er zyn er btj ti uepje doorgezakt Ik ben ook bly hoor evenals Moeder dat die erge kou weer vooi by ia Dageraad Je komt gerut t maar eens b j m kyken hoor vtnt Zeg weet j8 ik vund je Mrhaal over dien neef die deed of hy dronken was mets aardig Ik vmd dron ken menschen iets heel htel naars ea d t men hen na gaat doen vmd ik al heel akelig denk er zelf eens ovtr na Fen dronken nitnach heeft zich zelf door eigen toedoen mt eatal door te iwakken wil abnormaal gemaakt hen dronkpn mensch weet zelf met hoe gek hy zich aiiisltlt is dat met bedroevend en om zoo iemand dan na te doen vind ik toch eigenlyk met mooi en jy Gootje Wjit geef jullie elkaar gezellige dingen ik ben verlangend wat er nog meer bij komt Ja ik vond Jan z n bncfjt heet aardig Och t is ook nog maar een kleine keiel tn Moeder zal hem ook nog lievtr zóó hebben als atil loet en daarmee natuurlijk ziek in z n bedje Nu maar hoe heb Je t bedacht vuor Vader je bent toch een duvel tjt I Isje IS zoo benauwd voor Sint haat kleine geweten is zeker met zoo heel erg zuiver Prettige Zondag hoort Sneeuwwitje Arme stakker Zoo ziek geweest ik had je vorige week ai ge mist by de briefjoe Gelukkig dat je met 5 Dec net weer beter zult zyn maar ik geloof dat de goede oude baas ziCke kinderen juist byzomlei goed bedenkt Gauw heelemaal beter worden hoor Maar toch voorzichtig aan maar Kruidjeroermeniet Wat bar leuk verzonnen van Moeder ik tnap met hoe ze het m elka ktijart ik ben op dat gebied heelemaal niet hamug Wat leuk voor jullie grootcn om alles by te wonen zoo n avond voor de kleintjes Komt Sint zelf bü jullie Zeg jy bent ook een gezelhge visite om den heelen dag te zitten lezen W 11 d V o g e 1 Je bnef kwam te laat meisje om nog te beantwoorden Alle copie was al weg Vieren jullie Sint gezellig Oh oh ik wou weer zoo graag gezellig een avond by jullie zyn maar ik zie voortooptg geen kans Fn is de fuif in Rotterdam niet meegevallen Is Oma al terugï Ik hoop heel heel even nog by jullie geweest te zyn voordat je dezen bnef krygt Loven de poe sen nog Aster Cïelokktg dat je weer beter bent je had zeker kou gevat Je moet nog maar eens na 4 uur komen spelen We vie ren nu toch allen Smt Nicolaas op Maan dag Ik voor my had Zaterdag veel beter gevonden dan had jullie Zondag volop van je schatten kunnen gemetoi en nu xit julHe den heelen Zondag in spanning Elsje is spnnglevend en gezond maar ze mag met buiten behalve als ze wandelt t weer is nu veel te gevaarlyk J a n P Nee maar hoe kom je nou aan waterpokken dat is toch hcelenuut niet in de mode Je moest mazelen hebben dat is Goudsche kindermode op t oogenblik Maar t ifl naar genoeg dat je in bed moet Hg gen 7oo meneer de baron jy fluit maar en er komt wat je belieft t Hjkt wel uit een sprookje t beste met je I Middelpuntje Zoo hou j j er zooveel van overal de datum op vermeld te hebI ben Typisch vmd ik dat je geeft dan zeker Zoo hpiak Il guit maar binterklaas Wa i ongemerkt m huis inkomen Hy hal gezien wat Polh deed Vn allts wat hy zei vernomen Hy schudde t oude pryzp hoofd Tn dacht wacht maar ondeugend baasje Dat valt je Je rekent buiten Sintarklaaajel Dps morgens vroeg voor dag en dauw Was t heele fa oepje al uit de veeten tn m pen oOgwenk warpn zij Gereed en keung m lc kleeren Toen renden ellen naar de zaal Hpt voer voor t paard dat waa verdwenen Maa heel veel lekkers vonden zy In plaats van hooi pn brood en penen Doch P lU s kl mp zag hy wel goed Hy wreef een i duchtip in zyn oogen Die prykte met een groot roe Och och wat was de vnnd bedrogen Hy brak pecns in snikken uit Kn huilde tranen oh als tuiten Ln heel meewarig om hem heen Verwonderd stonden zyn kornuiten Maar t lesje hielp ons poesje wel Nog hield hij veel van dolle streken Maar and ren deed hy niet te kort En dit ifi ook den Sint gebleken All weer de groote feestdag komt Weet k zeker wel dat Polly Ook even rykelyk wordt bedeeld Als Knokno Vodiel en Dolly kindercoürant NADRUK VERBODEN Art 15 Aute urswe t Hoe poes Polly zijn slechte streken verleerde Voee Polly was een leuke snaak Vol kuren en vol grappen De nienschen lachten al reeds Imd Als hu de kamei m kwam stappen Men Uchle om alles wat hy deed Men juichte om al zyn dolle grillen En I uily werd ten langen hst Baldadifi om er van te nllen Hü meende d hij ongestraft Da malste stukken uit mocht hakn En t liet hem koud dat andeien vaak t Gelag voor hem moesttn bt taltn Maar eens kwam PoUy slecht te pas I oen trok hy zelf aan t kortste endje t n dit waa o zoo n goeie les Voor t dwaas en overmoedig ventje Het was den dog voor Smterklaaa Ln alle poesjee haddeD vroolijk Hun klomp gevuld met geurig hooi En worteltjes en brood hee oolyh Stonden zij allen op een nj De schoentjes van Coco en Dolly Van Mimi Hanka en Yodiel Van Knokno en Toddy en Polly Het WM een allerlAkfit gezicht Voor t paard om van te watertanden De poesjes sprongen bly m t rond Of hepen jolig op hun handen Ea zongen Sinteiklaas ter eer Bij Polly s mooie mandoline Een hed zóo fraai dat Knokno Er byna om hegon te srfienen Toen kropen allen m hun bed En droomden dat CS jnooie dii n En heeilyk lekkers van den Sint Tot loon van hun geaiang ontvingen Maar Polly had weer rust noch duur Hy lag te woelen eit te gapen En dacht weer booze streken uit In plaati van rustig te gaan slapen Daar wist hu het hy sloop heel zacht De kamer uit stil op zyn teenen En haalde uit de klompjes vlug Het brood het hooi de mooie penen Hy deed dat alles in zyn schoen En dacht wat zal dat paard staan kyken Als hy dien reuzen voorraad ziet Me dunkt dat moet het dier wel lyken Natuurlyk denkt de goede Sint Dat ik alleen voor t paard IWu zorgen En 1 k alleen vind een geschenk Als wy hier komen zoeken morgen Dan kijken de anderen op hun neu Ik ïie de snuitjes al van Dolly n van Vodiel en Knoknokno 1 n du t gvxicfat vui Honk en Pollyt om niet naar je in de krant dat je met ziek was ik heb Je een uait maal gezien Je rapport lijkt me middelnift tic Je klasBe numnipr valt toch erg BM Hoe is t met broerT Meidoorn Dat Is geloof ik voor t eerst dat Jij geen e n raadsel knnt eptoaosa Je veifcoudhdd hooft J galukUg niet gemankt dat Ik je gistermorgen sag loop lk Ik kan me voorstellen dat je broer zich voiklli alt hu zoon voordracht moet honden it waarlijk al studentikoos maar de hlnd rM van tegenwoordig apen echt alles van i ouderen na Jammer want er gaat veel hoiÉ Itlke jeugd verloren Roosje Je brief kwam eigeniyk tglaat maar ik zal toch nog maar een pM $ lettertjes schrijven Vervefend dat t jo Hte broertje nu ziek gaat worden Dis tmSf ker Julit met Sint en hij ts zoo groatfiid n winket T u l p j e Wat ia dat bunnneiaje wend Wat heb jij een practischc wenseho voor Sint Leer maar goeti handwerken CORRESPONDENTIE Manetje Zoo zoo is er weer een mooie nieuwe teekenmg klaar Jammer dat juliie zoo weinig teekenen hebt nu Kind dat IS haast met te doen van X 6 les Was je met doodmoe Is dat eiken Woensdag zoo T Jammer dat je voor al die aardige weikjes nu geen tyd meer hebt Vier juihe t Sint Kicolaasfcest ook nog op M hooP Vertel er dan eens van Blondkopje Ja kmdje ik had Je al een paai weken gemist en dat vond ik erg ongezellig ik hou m n vriendinnetjes graag by mekaar Ja die viooltjes had ik leker giaag eens geiten dat iykt me met gemak keïyk Prettig dat je weer eens naar Gootje gaat 7e zal je wel een heeleboel Smt Nico laasgeheimen te vertellen hebben Vier jullie no r Smt of zyn jullie er toe groot voorT Indiaan Oh oh wat zyn jullie tflch rakkers meer zal ik maar niet zeggen Wy weten samen wel waar we t over hebben Wat zul jy 4tlunder gekeken hebben toen moeder met die album thuis kwam plak je ze van jouw album in die van Oom of anders om Ik kom weer eens kijken nur je meuwe schatten Die arme zus maar ik kan me vooistellen dat vader heel boos op haar ib als re zoo onverschillig ia Ik verwacht Moeder en jouw btellig heel guw zeker ts er veel moois te zien en je iwet jullie bent me hartelyk welkom Slimmerd Vader heeft groot elyk RAADSBLOPIiOBSINGEN Van de Ouderen 1 fenbtl i Populier 8 EEN TIENTAL Van de Jongeren 1 8t een S lUokhul 3 Ooievaar 0 cde oploiehifea lOikdaB v a de JoMM ren Nelly atlmif i U Nn geef Ik deien keer mamr p op want Ik vreea dat er deaeh Zondaip olet veel luat lal lUn om raadwla op te toaaea Jullie keM natuurluk ja hoofd vol met e Sint verraaiiniren of ala jullie t al evIeM helit lan heb je t dnik raet je nieuwe tfêgMil al ie lekkala h t op leze wUze htor by oh vermoeden aan wordt dit met zelden erkcllJkheld wttOileer w het kind ontkteeden V t4g n W j tan all recrflt onze Miudacht ujj tj boi Un merken wy Mtn de ribben Htika n r chts van het boratbeen i Juibt op de plaats waar het kraakbeen m been pleegt oVe te gaan een venlikking op Deze i bij Ike rib ziia f araktenati k en typiach dat wg dit verschynsel met efen aparttn naam bcHtempelen en spreken van den Rachjti Hch n itoz nkrou Ook oan de Icilem ten irlnden we doorffaanH Van die vtnJikklmren en wel alt d up de plaata waar l raakbccn ep Irten tUtn èlkaml r grenzen his m a w dé esroeM laata van het desbetrfiffeqde cnstuk ï Ik bot kan nu door d min of meer otisollden bouw BINNENLAN Minister Van IJsseUteyn h ibtiUI Minister van IJsselsteyn s ongctfel Iheid was slechts van lichten aafd Hoeveel de Mi ntster gistcien nog thuis bleef kan ly ch ter als ht rateld worden beachomvd Ken Kamer van Arbeid uiteen Naar de Tel verneemt hebben alle edender Kamer van Arbeid Voor de Bouwbediyven te Gionmgen met mgang van 1 ami an 1921 voor het lidhiaatschap der Kamerbedankt De oorzaak van dit collectief ontslag is gelegen in de weinig belingryke weik lam heden welke de laatste jaren nog door e BSimfe werden Verricht De Kamer lietft reet den ïjniatrr van Arbetrl gccone pon d©er l om te trachtende Kameis van A rbeid efeh belangryker plaats op arbeidsgebied te verschaffen doch die pogingen zyn met ge Jaag d De leden htb ien daarom gem end hun tyd ni t meer dispombel te moi ten stfillcn üor de werkzaamheikn welke de Kamer nog restpn temeer daar uit de cor Tespondentie is gebleken dat eenige p an dermg ten goede vrywtl buitengesloten is Prov Staten lUrecht Mevr M F Uliman Bosch heeft haar benoeming tot lid ki Provinciale StatLH vim Utrecht met aangenomen CaWPEN ZEËMArm Vrouwelyke vrOwilÜReis Kadefopleiding Behalve vrouwelyke artsen en vrouwely kc personen die opgeleid Zyn word n of wanscben te worden tot hulppersonfef 1 voor ziekenverzorging en dergelyke functies kannen als vrouwelyke vrywilligers by den vruwilhgen landstorm vvoiden aangenomen lii die bekvvoamheden bezitten of zich wen schen te vervierven die voor het leger vaiï belang kunpen zyn Telkens wanneer zich zpo H vrywiUiger aanmeldt zal l e betrok Isen commandant eventueel onder overleg gjng van bewyzen van bekwaamheid aan heogerh nd aanvrai en of aanneming ge wenscht ia De vrouwelyke vrywilligers zyn verplicht deel te nemen aan oefeningen geduieiwie hooghtens GO oef ningauien per jaar of andere daarvoor in de plaats treden de diensten te verrichten een en anitr voor zooveel de Inspecteu van den land storm nilks noodig atht Dè vrouwelyke vrywilligers woiden ingedeeld by de sta ven der onderdoelen t e veibmtenissen wor den gesloten vopr tydvakken van ten twee drie of vier jaren Met de bekwaamheden waarvan boven sprake is zyn bedoeld die als kok chauffeur admipifatiateur enz Ten aanjrtep vair vrijwilligers bij den land storm dieljog by de militie kunnen worden mgeiyfd f Wiepaakl dat ly de aanstel ling in de rangen vah korporaal sergeant en vaandrig kon worden afgeweken van de organieke steikte tchter kan a instelling tot een rang of bevordering alleen plaats hebben indien de eventueel geoefende man minstens drie de korporaal minatens zes en e sergeant minstens twaalf maanden ala zoodanig de dienat n en oefeningen tot te vrodenheid van zyn korpscommnndant heeft bygewoond Bij korpsen worde de onderoffi eieren en korpuiaals aangesteld door den korpscommandant indien deze ten minste den rang van kapitein bekleedt Ry andere zelfstandige onderdeden geschiedt de aan stelling door den Inspecteur van den vrywil llgen landstorm Vrywilligers mogen echter in den rep Iniet worden aangesteld tot korporaal sergeant m vaandrig alvorens ze resp den 1718 en 19 jarigen leeftyd hebhen be reikt GEMENGDE BERICHTEN Slapte By de fflnrta V n Houten te Weesp is een tweede groep personen omvattende 20 mannen en 100 meisjes ontslagen omdat er hoegenaamd geen uitvoer Is tieen vrU vervoer meer Het viy vti voer uit gunst dat aan het t iifctep nione l op de lyneu der Nederlandftehe sjiüüi wegen v strüX verleend Mil auccea hieveiyit Uorden infeknMDBipen en na zeker tydaverloop geheel worden ingetrokken Attila B doodkist Da Weensche berlcht ev r van het Mg llbld verneemt uit Boëdapegt dat in de belding van de Iran bij Jag bzent Mikloa een groote lykklit is gevonden die men Voor de doodkist van den Hunn nko ning Attila houdt wiens lyk tn drie d od kisten IS gelegd en daanm in een vieibe l ding begraveu De archaeologen achten het wel waai achynlyk dat men hier met de lykkist van Attila te doen heeft want iri de buuit van Magy fazgnt Mlkloa zyn reeds vroeger zeer choone gouden vaatwerken uit ili n ty I iiei t olksverhuizing gevonden aan welke vundat ie naam van Attila ia veibonden Deze vaatweiken wonlen bewaard in den Hof buig te Boedapest Huur naar draagkracht Men hUnijft aiii liH Ifbld 7t il wuls w nlt do I d pinig üvu do quae tie hoeveel liuin leii unibtcnttur zal lieljlnm te boUlni Vdor e eiio hem van Rijksviege vijflidilo woi mg gt on ojgonlijko lil HWoniyg zuikIo IJitgeni lakt ih t en lil dat Kil un btenaiir moet he lfllbri Ie d or h t Rijk el voor do woning h tmil Ie huur of voor aing ochto w iiiiigrn 7e en pHxenl van dokoopsjru ibUi nu t tin niuxiniuiii van 15 pU u i hol salaiiH 1 pt t o iets minder Imi lid Hit deel v ui ijn inkomen nnif uw II ijiiu iiuar het lordw l der ro t ioiiiig niMimal iRfitoderi aan huJ8 m lir Fkm kippenwedslryd De 1 N tp ni isf it hoeft van 1 O t b r 1919 lot H Odibei 1020 i oii rwlon legwedbtnjd in ons land doon lioudon VeisehillCTide hotndcriok ejH hfulden t Kiinen hoenders wiigozon om LIko tinni biwloin I uit bonnen in dk nf c Midd i hloveri on di or völ m Ht n vH nU n g ontn leer 1 lok hpt h idoipirk iJf Bctiiwo te RiHimiJilRtn oigC iiaai f obiB Wdie iinii had twio t niuiingf indon Uc r Ifig i it kwam H irericTïr yjj at dit h eitUipnik alU i e8ehikbare t M Il I Ulmal l en wt 1 lo prijs I t i W l 11 ld llh uuin waarde 14 Y hum im t iiKt lOtll eurc i 1 tlt l l pr honnen hm Md 2 M ren waaide f 2t4 h ii 11 nid Jil ei r n if f n t I I f eiift i w n Tl 01 t nni n Hf II I 8 177 nr en 207 v 1 tin 11 178 2 l TXt 2 0 II U l lilt sUdils hn lion ceai nistn r 1 I i i I nu i tl w it in li tiziak 1 t t V nlui gcwoidi lan het feit dat i in N v hili r en fni jO g riil 1 u f I Snel bouwen 1 t otnig nianior om uit dtn vv 1 iiingn d tt geraken hedt Muiuslu ValltTse gevegd ia dat ei snd ui t HHiku p 11 v i gebouwd WUFfil 0 e i deze Miiiihtei lijke tuhwnbus Ut dekking maikt de ledweteui van ln t 1 nw Inn lig UicikMid zidi enhentji vioohjk SiiH houwe n I Bzer dageai oo verklapte de 1 I M vertelde een arohite t mij ins ceii gr loti i j ih woirtng voor fii MjKeïi inijnheei te gebbe n gebouwd I 1 11 lan kwamen tt jrtis mevrouw nijTilum iH 1 uwt jezieht t n de aanneniar lil ns he fl luj het genoe gen eon n iv u ig werKinaiiHW lining te bt 11 wen w laraan to pan koim n de Mmis til van Arliejd on zijn eollofpa van i 1 iian mi de Afdeelmg Volkshuisvesting an liel l epaitenient van Arbeid de li i d InspeeUnr van lè Volkshuisves Img df Iiispi diui vain de VolkshuiH vist ng flü I Stattn lomeeiriteraad llurgtnioewttr tii Weth nuieirs hetved kopp go Bt f t uir van een Wouiingbouw iKiuging bd H uw en W mingtoe idil de V iiiingNbenst de tioz nd lie ld it iiuiisfiie en de Seh lonhoitincom niiNfiH 1 1 wijl him thanw nog de aan nniie kinnisinaking met hd Bestuur v in Mn Bouwgildo of van vn Cooperijevo VrlioiderRtAssouatie te wach tm si Uit Hij vdteldf niet een gelukkig gezieht 7p1 lui te zijii van de Pabrujige l om Tiii wK 70odal n n project aldaar Blc hts II i ig n IS I lijvi n h mgen ufcilTZAKEN Beteedigmg Men herinnert zich de onveikwikkelyke geschiedenis tusschen den burgemeester v in Woubi ugge den heer Bouwman en den veldwachter van die gemeente in z ik te l randstoffendihtributie en dat na ir ainki ding hiervan de ou t burgemeestt van V m brugge de heer T P Klein n het Ltidsch Dagbla I een artikel heeft geschreven te t n burgemeester Bouwman van beleedig en len inhoud ter zake waarvan de lhiag hc rechtbank hem tot een geldboo heeft ver oordeel d Aanstaanden Woensdag zal dezi aak n hooger beroep voor het Hof te s Oravenha ge worden behant eld gt S PSNIEU WS OOUnA 4 Dcceniber 1920 i e KeuriÉtt l n t Terband met de uitvofli mE van de Warenwet Den 19de i September 19 9 verscheen in Staatsblad SÉl de wet regelende de keu ring en aaadliding van waren D e wet bepaalt by artikel 2 dat het land door da Koningin voor de keuring van warett in gebieden zal worden veidedd en dat door Haai de gemeenten woïdcn aan gewezen waarin de keuiingsdiensten ge vestigd zullen zyn Den SOsttn September 1919 richtten B en W dezer gemeente een adies tot H M de Koningin waai van afsehriften wer den jrezomlen aan de Minnateis van Arbeid en landbouw Nyverheid en Handfl Ge le puteeidt Staten en tien Inspecteur der Volk gezondheid waaiby de aanwyzing van ïouda ais keuringsd enst waim vvertl bepleit Op dl deze adressen mochten zy geen an der antwoord ontvangen dan een eiicuiaiie van den Minister van Arbeid d d 14 April 1920 waaiby werd te kennen gegeven dat ingevolge artikel J4 der wet de Gomlscht keuiingüdienst wel zou kunnen woiden ge handboafd doch slechts onder byzondere vergunning waaraan in ieder geval de voorvaanle zou wiorden verfbonden dat de ze dienst wat personeel en materiaal be tieftj Vülle hg zou moeten worden toege i ust op gelyken voet als de diensten van Ie keui ingskringen en dat de vergoeding uit s Rykt kas met meer zou bediag n dan iia t het gevial ao U zyn geweest mlien de gemeente waie ingedeeld gewoiden by een keuiingbd stiict Niet alleen dat in dit ge val zou worden gelet op een voldoend la boratoriumpersoneel de bevordeiing van de melkhygiene zou bovendien voideren dat de keunngsdienüt m welkt n nuts deugdelyken voim dan ook beschikken zou over veterinaire krachten die zouden moeten toezien op de naleving van de voor schiiftin die kiachtcns aitikel IS van de Warenwet met betiekkmg tot de winning bewating en behandehng van melk zoudon worden gegeven Door deze circulaire werd het hen duide lyk liat vviar eenerzyds zeer hooge eisclien aan den Goudschen specialen keu imgsdienst zouden woiden gesteld terwyl anderzyda op geen beUngiyken rykssteun kon wolden gerekend deze dienst met zou kunnen wor len gehandhaafd tenzy de Ministei op zyn aanvankelyk genomen be sluit OU temgkomen Zoowel door het zoe ken vai peisoonlyk contact met den Minis ter als dooi het zich verzf keren van den attun van Gedeputeerde Staten en den in specteiir der Volksgezondheid alsmede dooi het enden van een circulaire aan di mliggende gemeenten om d an hun h i niiuwi en Uitvoenger offieieel verzoek Ud haes e te betuigen hetgten door 15 genVeen teil H geBch ied trachtten B en W h erop invloel uit te oefenen Noch het eiïn noch het ander mocht ba ten h t Koninklyk besluit van 19 Juli 1920 no 3 biacht Gouda onder by den centra len lienst geiiafitigd in het k unng gebied Gtavcnhage zoudat deze dienst die bC i Jt 1915 uitsteken werkt en wiens pre ventipvt en rebrehsieve maatiegelen telken jare m het gemeenteveislag uitvuèiig wer len gepiubljceeid tot hun Ie i vtZHi al moet n worM op ehtven Tut h t tytUtii van opheffing zal de gemeentelyke dienst blyvcn functioneeren Ter uitvi ermg van art 6 der Warenwet beden B en W den Haal p vooistel tier ommissie voor de Strafvoidelingen een eoncept veioidening ter vaststelling aan ter vvenng van waren die by gebraik ovei eenkomst g de bestemming voor het leven f iti ge ondhead sohadleiiuU z un af kmnnen yn die vart on leugdelyke simenstellmg ijn of in ondeugdelyken toestand veikec ren of die niet voldoen aan de eibchen of ten aanzien waaivan met voldaan is of w nit aan de eischen gesteld krachtens d Wuienvvet met uitzondenng an artikel IG dier wet De correspond ntie met len M nister alsmwle het ingewonntn advies d r Gezon I hel Isc mniissie zal ter Secretarie ter vibe wor len gelegd Omtient de eigenhjke opheffing van len bestaan len dienst zullen kn K ia l te be bteindei ty l nadeie vo rstellen woiden ge daan De h ervor n genoemde concept veroide ning luidt VPRORDI NING op de keuiing van waien Artikel 1 Deze verordening verstalt on der waren hetzelfde wat artikel 1 van de Warenwet Staatsblad 1J19 no 5K1 daar ondei veiataat Met veikoopen wordt m deze verortie ning gelijk gesteld a het ten veikoop in vooiraad hebben b het afleveren c het uitstallen 1 het vervoeren e het te koop of in ru 1 aanbieden f het uitdeden g het aanwezig hebben op maikten h het aanwe zig hebben in winkels woningen bergplaat sen werkplaatsen fabiiekcn btallen voei of vaartuigen of op eivo by fabiikanten kooplieden winkeliers al tets of venters in gebruik Het aanwezig hebben van waren in wo mingen of stallen wordt met verkoopen met gelyk gesteld voorzoover do onder Iet ter h genoemde personen aannemelyk kun nen maken dat de aanwezige waien uitslui tend be temd zyn voor eigen gebruik Art 2 Het is veiboden waren te verkoo pen die ondeugdelyk van samenstelling zyn of die m ondieugidlelnkeii toestand vejkee ren Art 3 Het is verboden waien te verkoo pen die by gebruik overeenkomstig de be stemm ng voor het leven of de gezondheid schad yk zyn of kunnen zyn Art 4 Het 13 verboden waren te verkoo pen die met voldoen aan de eischen of ten aanzien waarvan met voldaan it of wordt aan de eischen gesteld krachtens de Wa tenwet Staattbliad no 581 met uitwon dering van artikel 16 dezer wet Art 5 Hy die waien verkoopt of die vooi het bereiden van waren grontJ toffen be werkt of verwerkt is verplicht aan de amb tenaren bedoeld m art 7 op aanviage on middeilyk die waren en die grondstoffen alsmede de zelfstandigheden voorweipen of gereedschappen die by den veikoop de bereiding vervaartiiging samenstelling verpakking bewaring behandeling of het vervoer van waren gebruikt worden te ver tooneh en deaverlangd ter hand te tellen Art 6 Overtieding van eemge bepalingvan deze verordemng wordt gestrait methechtenis van ten hoogste zes maanden ofgel oate vaü ten hoogste twee duizendgulden De waren met betrekking waai toede overtieding is hegaan kunnen wotdenverbeurt verklaai 4 Art 7 Met het opsporen van overtredm gen by deze herordening strafbaar gesteld zyn belast de amb naren bedoeld m arti kei 18 der Warenwet Staatébiad 1919 ao 581 Art 8 De verordening kan worden aan gebaald ala keuiingsveroidemng voor de gemeente Gouda Art 9 Deze verordening treodt irf wer king op een nader door Burgemestei en Wethouders te bepalen en oopenbaai be kcnd te maken datum Alsdan zal zyn ingetrokken de Verorde mng op den keuringsdienst van waren vastgesteld den 248ten Juli 1914 onder no 469 Tar4 f heirziWning Van Iteraon Ziekenhuis By schrtiven van 1 beptemiber U be richlte hot Coll ie van Ragenten vian bet V an Itei son j ekleiïhruis B en W dlat 211 meeniden B en W in overweirinig te moe ten vveti voorsteillen te dtoen tot vei hoo g ïiig van de tlLons gioldende baneven voor ue vrarpi eigijng van patiënten iin genoemd Uieikenhiuis zuucs m verband mei die steeds btygeneiie exipll wftatie iH sten Hieit college acrtt het noodig d tarieven u gaande 1 Januari 19i l te beualen als Volgrt voor mgeaete nen eoiÈ te klas f 9 per üdn lüuans f 6 tivttte kiao f b pei diag tiaas f dbü enic Jaa liMi pei Omt tnans f i W voor nlet lnJ ezetenen eerste iüias fiZ jO peu Uaig tuuana ƒ 0 ywetue Kias t per dag tyi 8 f 4 au lerue kuias ƒ 4 oO per tag ühianb t ü voor n et iiufezetunen tie vooi reKemm vuin naburiRie geuuieenteu ot ha re anribe atuien vo ens coiiwiaet woiiden verüteeird aiineuiiiM tueiivein f ó ib der d g Qaang vooi patiënten üi e veirpleegid worden voor lekening van die KinkisveJ zeikionnusbank j oo por dag tihianis f 2W voor bet giebruik wan efe ovenatKekamer Cinz piatieniten eeiste Ulas f25 tfliiana ƒ 10 paUeijten twwtHe kJlas f l iöi thans f 7 Ö t paüiedÉten dordfe mlas f 5 tJhanis niiihal Wat betireift de patiënten opigenomen vaor ie en uur van uiateujjinren van w xjUla UM itiitl gevestigd in deze gemeente kiomt tieit i A l CïKe van Reigemtefli etiae andere re ei nig iian de tliiana g ldenele crewenBcht voor Zy bchiyven ojm Wanneer een patiënt tegen vcimaaiderd tarief moet worden OD gtnmien bepialen Regenten het veischul igd bodiraig De ervarjjnK leert echter tüat tiet GoiUiege luet over yoildloendle ireeeve ns beschikt om ondier alle orastandLiffheeli n te junnen beoordeeien yat m billitMieud dtoor tie betnok nen kia wordien bebaaid Het gevolig hierwan Ji Ulan ook dit de ver p Otgkoyten van de oaljienten dier vneide lj as ni ader opbrengen dan naar hiet ooi é e van ort Collegie miogeUik mu z un lenöjmLe ian tilt bea viaar teireinjoet te Kjnien zoutüen wy voorüooojig als proef Riaame een regelmg zKeo nirevoerd zwoala o ó Arnhem beataat en Eoedie resulrtia ten oplevert Deze reigeiiinig ns oinK eveer als violKit latienten die m het ZiiekenihiiLt moeten wolden opKenomen dtocli due verpieegliofa tfiTi deide kilasse naet of aiechbs areJeelte lyk kunnen beüalon veivoejren zich bu het Burgerlyk Armbestuui de opname ze seliiiedt dan voor reiöeanmir van deze int tel Img vian weUiJadi lheid In minlernfg woidlt echter a ebracht het Llieel tier vei p eegkosten d at vol ons oor iLel van het Airmbesfcuur dloor ien oatient zelve behoort te wooxi en biigetliraifeji welk lle l tlom of vanwaee de patiënten wioixit gestort ten kantore van den admjiidötia teur vtan heit Ziekenhjuna ondier nadere düarvioor boi Reg eniten vast te stellen be pal llgen De beiamglhebbenden ulilen door ot van vege Kegieaten vian het Ziekeniiuia in kenniria worden gesiteltL met de beï IiÊ siiinig van het Bungerlyk Aiïnibesbuur weilk tli l dier veiTpleeffKiosten votvr hiunne reke ning kiomt Venandiop niiren im H bedrag zul en sJechUs kunnen worden aanirehnacht by besli sing van het Ituijrerli k Armbt stuur Ue pi actysi lieert dat by eftn dengeiiuc regeltnig diotyr hH Buigorhik Airnibeotjui ook uit welbega eiHjn eiLenbe ajug met pioote nauwkeurjjsiteid de leVenaomslan diugihevl en van den on te nemen patient wor tien nagegaan en dat d eaüengevolire de b yaragen stygen WC liawaar z al op dieze wyze een liet i van het tlian door hiet Van Uei son Z kenhiiis genoten auib idlie aan het Burger lyk ain be buur mueten toektomen doei naai het pordeel zaI de roe eJ ng aan e gemeente m totaal tot vowdeel atrt kken lenslctite stelt het LAylhae voor het ta ref voor de verplegunjr van paüientein vooi lekJen ng van het Be tedelmgeJiluuiB het Üiide VroNiwenhuiih en het WeesihuiB te bi ngen van ƒ 4 ÖO mr week op f 7 PL r week en voor verpJeegideui uit de We k imichitmtff van f 1 Öü per week op f 2 5Ü nei week B e n W kunnen zjch met dese vtoor Ktellen vereenigen Iien voordieel van dte voorgestelde nieuwe regel ng voor opne m ng van de arme on en minvermofireowle patiënten is hji dlat de exiploutat teHre ke n g van het Z ekenhiuis veel ziuiverdei woi dit De verplee itioöten van aj nilasibiiKen be luoren uiteraard teii laste te komen van het Buigeniuk Armibestuur of de ovenge iTistelLmigen van weldladlagheid vol enfl een vast te stellen taref van f 2 50 per dag Het doevr het College van Reereniben voor gestelde tarief voor het Befit edleiiniB enlruiB het Oude Virouw enhojs het WeeshuiB en de Werkinrichting dnewt dan te rervallem Voor patenten venpleeigd toot rekietniiBT d er in te Ijneren loan dan ook f 2 50 per ilag iin rekemng worden gebracht B © n W heibben zoch gaarne betredd verklaard te bevordeien dJat by wy ze van proef deze regelmg wiordt imgevoerd Btlykit deae aan alle te stelken eiischen te voUtoen dan z l len B en W te zyner tyd een de betiref f den Raad voor die y MvuuJp PwstataBinïT Wn t voor J fende reKletnieinitsw ye inzenden la vMibuHÜ me bet ordeninffi oorwaar iian voor de oipnerading en varplemng p teenten un bet Van It rBon 2jekenl r watgwtearï bb Iiaadi beaau4t van 15 T 1919 m boven ataiwefcevan itn te wyayno waartoe B en W dten en eenter ad een concept TOortegRwn 7ie verder Stadanieuwa Twee k Bli AGENDA 8 Dec 7 uur Soc Ona Genoegen D bat avond Ds Borger Da Sap 10 Dec 8 uur Soc de iUunie eort Mej Ana RiesE 16 Dec Ihi uui Bijeenkomit St JanaW sprekers Ds M van Grieken en Da J H Landwehr te Rotterdam 17 Dec Reanokiatrantsche Kcik Voor dra ht Dr H G Hamaker ADVFRrENrïeN Vooi de deelneming ondervonden bij het oveilyden van onzeti geliefden Echtgenoot en Vadei E VAN GENT betuigen wij onzen hartelyken dank Wed C V GENT DE JONG J C VAN GENT B992 u U weet zeker reeds dat myn voor raad goedeien woidt uitverkochten niyn panden te koop zijn Zoo mot da weet U t nu en tièA ik ei u op attent dat vandaag de pi zen dei St Nicolaaa ar tikelen nojeens extia verlaagd zijn omdat aEcgweg moet 60U 2i G DE RAADT Peperstraat 14 18 Goud Geen zichtzendmgen Gesloten viffl 1 30 tot 2 uur Om vanwege de overstelpende dl ukte wat op vei haal te komen sal mijn zaak de volgende week Dinsdag 7 Dec den geheelen dag gesloten zt n OPRUIMING DAMES EN KINDER mum iGtRZühi ROTTERDAM KAMERS aangeboden op prima stand gemeubileerd of on gemeubileerd Geschikt voor jonï gehuwden Brieven onder no 5990 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 GEVRAAGD 2 Uitlijmers BHflS 1 Afschrijver door de N V Stoomtimmer en Men belfabnekvh VAN MEGGELEN 4 Co Beigambacht dorp LANGE TIENDEWEB 27 T l 311 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Sinaasappelen Mandarijnen Doosjes Dadels Nieuwe Vijgen Doffe Kastanjes Diverse soorten Nooteiu Blikgroenten tegen scherp concurreerende pryi Advertentien en abonnemmtw W dit btad voer BOSKOOP worden aangenomen door D SPAARMAN Achterkade Accountantskantoor H 8PARR1US U4 NM lait TM Aceoututa HANDELSBEBOUW Kamers 6 en 8 Telef nee 381 388 VLAARDINaEN Controle Inrichting Adviezten Belastingzaken Regelmatige buhouding van kleine boekhoudingen AUe overige atcountaiit T rerkzaamhad i G0UD Ui SW3£d ook erg veel om dingen waar herinneringen aan verbonden zyn Het Iykt me voor mej h heel mueilyk om voor een krmna van zoo UIteenloopenden leeftijd geschikte lectuur te vinden Wat lees joUle r Nu weefik nog nkt van je of je de boekenlegger ilap of ityf maakt o n d a g s k 1 n d j c Ja het was te laat geworden on ik had Isje beloofd mrt haar naar den Bazar van Artieid Adelt te gaan ik had ook nienuuHt dtc hatr uit het Iwje kon halen omdat de juffïoow ilc ik toch moeilyk meteen Lisje meebrengen Als de Sint Nicolaasdrukte voorby is kou ik beslist gauw maar altyd valt m n bezoek op Woensdag anders ben ik niet vrij Blonde Kr uilebol Maar kind kun jy al loo goed achaatMn Hifden t wakt heb je dat toch gedaan by ons lag er toch niet dicht als sloojtes en dan al plan om naar Gouda te gaan Jij bmt een bö labov hoor Nee Elsje kon nog geen achaatHRi r den er gtoan wel schaatsen op haar vwrlanglystje Zwartje Maar kindje dat kan fk me voorstellen dat je moe wan toen je naar huis geloopen woa gelukkig dftt j er geen na deelige gevolgen van gehad h bt lü n er zooveel voor je te zien was met schaatsen rflden zul je wel niet veel gehandwerkt heb ben he Nee maar wat ben m handig OU J i bf ven altyd zóó in te richten dat itloe der het nog met weet wat je voor haar maakt Ik ben er ook nieuwsgierig naar Is de tent niet open aan e n kant of heb je alleen de ramen open 7 Ik vind het heerlyk oli je rae zulke lange brieven schrijft Dog kindje t beste met je hoor Jantje Woelwater Oh baasje baasje Wat zal dat geven vanavond als Sint koiht Ijen roe net als Klsje verleden week gehad heeft Maar ik zal to h wel leu goed woordje voor je doen by den ouden man want ik vmd je toch wel een bee e een flinke jongen dat je me alles zoo eerlijk verteld hebt au Rotterdammer We vinden het aoo heerlyk dat Elsje op t oogenblik zoo goed is het zal de tweede Smt pJicoloaa worden die zy niet ziek meemaakt andere jaren was ze altjd in bed Ja Flsje i bang voor den goeden ouden Smt Zomlag heeft hU Irooid maar ze wb heelemaal van B k Hfa zal by jullie anders wel wat do n hebben met zooveel peuters Blondje Wat verleidelOk hè al dat lAkers zoo dicht by ik denk dat j blij bttit als er eens leta breekt dan zal het wel in JOUW maagje verdwynen hè Maar Hoeder zal t minder plezierig vinden Kelly Elsje zat gisteren ook alle fees ten in DecMnber op te noemen en wij hebben r zooveel ivant Pappi en Elsje zyn belden ode jang in deze maand maar Llsje vond hot nog met genoeg en wou er Paschen Heg by en t was haar haast met uit het lUKdd te praten 4at dat feest nog lug lUek tant Och die arme Jan ik heb toch heuoeh Ml erg meelyden met den kleinen kerel Ijilt ifl ook zoo moeilyk als Je al je vrindjes MK heerlxJk ziet spelene dat h dan altijd naar oen ïoet stil jnnpetje mix l zyn je kunt dan nog vee beter in bed liggen zoo tl Q0r4M mmk i oovod nM m 1 i r ri ce dlngeii 1 a het ontxetteHïl hat voor haar Weet je wat pak je ze allebei eens flink voor nn doe J ta en s oon J v 4 t