Goudsche Courant, zaterdag 4 december 1920

1 fn i ïii m A C CBSUI ie jtstirutiin E COttUNT Butri kr ft ƒ 6 rente dMri y voor hem en lUk ech mootA 2 Iemand heeft huizen voor 1914 waard ƒ 8000 eenige O Wers koopen hulzen voor abnormaal hoogen pr ja en de Com missie van Aanslag schat naar dien vetkuop ook de eerste hulzen tegen 4 voudlge waar de dua op ƒ 12000 fOOOO plus 6000 la ƒ 17000 la vermogensbelasting dua geen recht op rente Belasting naar evenredigheid hooger inkomsten huizen enz ƒ 760 menschen boven de 70 j Een nmler 06 j heeft een betrekking van ƒ 1160 en ontvangt ƒ 260 hlerbil S Daar la iemand Jveraar steeds geweeat voer Staatapenstonneering h zelf kr gi thana BieU want hij heeft geen ƒ 16000 en geen ƒ 1200 inkomen Een ander had zich steeds doen kennen als een groot tegenstander waar zou dat heen moeten 1 Haar nu hU Is Jonger dan de eerste haalt hU wekeliJka 5 van t postkantoor btf een teer goede verdienste Dit zijn tegenstellingen enkele uit vele file raar aandoen De Invuliditeitawet geelt ook gelegenheid tot vrywuiige verzeJcuiiug en niuu luuttt uun laatsien ty geregeiu opweaaiugbii vmu umu van geui uik te maaeu Ovm wy we wi lowus een paar malen op net vwmi Mi utMiiu k legen laxonüerneiü voor heu uie lu ummi üe bb Jaar naderen Is men jonger uau itó jaar dan kan men zich legeu een tagw 41 emie ido laag dat geen Muauiciiay ot londs er tegen coocuneeren kan t u weKeiuksche rente van a 4 t ot t guiuen up vu jarigen leeit d verzekeren Uy uvttit uen woidt tMivendien mits Uit luet piaaui iwttiC binnen 3 Jaien na het siuit n uei v 4i aering een bedrag van ƒ iOU uitg K aid Ueze verzekermg is alleen voor nun ui mii of wier eciitgenoot niet naai een nuuger in komen dan van ƒ 000 m de Rykninauuisutoueiasting is aangeslagen heel guuuiig is urn uepaüng voor üegenen lüe ouuer ütui üo doch beneden b6 jaar zyn Met het oog up nun hoogen leettyd zou men veiwaciiien dat deze menschen een zeer hooge pi euue moeten betalen Hoe oud sy eciiter ouk zyn al zyn ze dan ook de t u jaar reedl gepasseerd nooit beuien zy een tioogoia premie dan 39 cent per week dat is deMiide premie ais voor een 39 Jange moet wonien oetaald Vermeld dient echter dat deze ver zekerden slechts verzekerd kunnen zyn voor ƒ 3 rente plus de genoemde mtueering van ƒ 100 by overlyden y die veipiicnt verzekerd z n volgens de invallditeltswet kunnen bovendien een vrywiliige ouderdomsverzekenng sluiten y betalen lun ook 39 cent doch ontvangen een iageie rent dan ƒ 3 het rentebedmg hangt af van den leeftijd waarop z zyn toegetreden Wy vomlen het gewenscht nogmaals op deze zeer gunstige wyze van verzekeren voor da 35 jarigen en ouderen te wyzen Vooral ook om nogmaals te herinneren dat zy iiulk een verzekering moeten hibben gesloten vóór 8 December 1923 Wie dien tyd laat voorbijgaan vischt onherroepclyk achttr het net De premie moet in elk geval ook betaaldworden vanaf 3 Detember 1019 Met tewachten tot het volgend jaar of tater bevoordeelt men zich dcrhaiv niet C B TWEEDE BLAD Tatolooti N 1 MTEBDAG 4 DECEMBER l 20 ÉodverzekerJiii op im ii MAmii fM Fabrlakra Pahhitism Qo 4ap n Woonhuisan Inboadals WInkala Griekenland en de entente Uota aan Griekenland Tevredenheid in Frankrgk IJitstel van het referendum De koningskwestie in Hongarye Herziening van t Vol kenbonsverdrag gevraagd Bulgarue s toelating onzeker Financieeleeoniinlssie ingesteld d Annunzio en de Italiaansche regeering Demonstratie voor de Fiumeesche kust Proclamatie aan Tessmo Verkorte dienstt d in België ONS OVRRZICHT I yKues bruunJGfvtor d eerste iiia ityh KU oiptirediea als liditu tJea airo i leat gaft lui een aucces bebafflid diait ui i i ank q l atfr nieen aJs Hoodiaiiiur wordt erkend dB reallaeerden hehben jreiuk r stèren Iitfl 4ped eil4 een KeDUoeasohapii hike nota uiur Aftttooe Kenmdieai wttarin aaad H ALCMMHim ACCOUNTAIiTSKAilTOOR DirKtle JAN J VOORZAAT M A VAN SmVBRI Aeoouituta iMTun 0 Bo i Mnn i l to UTBHOBr BdUFT 11 Taltfoon M 1938 Bilkutoor l Oootet L O RI TTEN WMtkarM T 14 Kurken tellen Iedere keeper kan vanaf heden tot DONDERDAG 9 DECEMBER inmjtjn winkel het aantal kurken taxeeren aanwezig in de flesch der Etalage waarvoor 15 ilesschefl prima CULTOmiWIJII worden beschikbaar gesteld Vraagt onze buitentandsche Likeuren en diverse Wonen MULDER OOMS Groenendaal S8 GOUDA Telefoon 594 nn taitcIrukltaUik releveert he i ran ch lUedouat hee£t ezemrevaerd K t oili 4tlDM bureau tkeo Jnnooit er aan dat ey ttW dadeluk va den vuil vian Venizeius Mn Ënfreliuul ibeeft vwoxvraateild openli k Ikoiutantun uit te fluiten Hert Ëinire chc uepurtement van bujrtomUuidaclit iifiken maakte to n beznvaar vreeziende di L aaai opor sen stJemmtiw ton laiunisitp vau den af Kttieii locmiiDK sou wordeoi irewekt Lev igaes tkleef echteor te Lotul ein aan irineen op d QoodtQakelulkheul vau ee a verkJaruur ijfsc jpeailieerden omiUat h t unnioirel zou iÜd met kirachtiitfr te pmteetea ren t s n Mh teniffkeeo van Ktonistamtnn naJa hu Moveel hluifcen van trouweilooiileuJ hieft gvferen Aan Levtsrues het diuii te clan ken dat besloten weiixJ tot dte notazen lin WMrm e teaislotte zelfs Itallie a uccourd effa n Sfozzia heeft meit Litio reoriro en UjTpies d e nota jreteeJoenü die uJiLt als wtot J Bntsche f rausch en Ital iljh che nffeensnKvn hebben Ivet Gn ek chc voU Rt edb bllik fr ireven yam hun cruedeii l eo biet fresteund bij bet bea eoiken van ziin sniratiKffl 2Ui ziin dfiiarom de tt mee Ipll lllk vmlbaaadi over die jrebeurteiussen di jujsi lu Gnelkieailand hebben pdua s £ c led Zu wen dhen uich met tt inpniren in de humenliandsche aanisrelleffenaeiUin van Grrekenlajid dioch zu voe4efli irch veinlicht Dpedluk te rerldlaren dat het we Ier ou den Gtnelcschfeii troon breauren van lii ko nuif wsens deloy iie boudiiitr tiiderki len DodofT hun fTTODto lost en veri e s vè U be rokSoend slechits dk oa hen be ciiouwd k in nurdien ala toetHkeunimr dioor uj ekenland ntit £ Un Tuajultwre daden kt zou een ni u VS en onaajureoajne verand erinfl teweee breiwten in de verhoudine tusschen Grie k tii8nd en de G aiilieenien en m dlit tre nü behoudien de drie retreeirijuren zicli vol leduRw VTuhead van h ajideden voor ten aan a s van de aldus ireschaDen fiibuatde Aldus d nota dbe dus aulver eoi alleen een WBAdrschuwuiK Zondier lürespiaard te Ipaan meft een bepaalile Bauw oimschreven bedirealsiiinifc I e jreailUeerden hiebben de oaatirevelen die ze eventueel 2iu len ne men voorbehiaud ai Btoraar Law deelde m w LBfferhnus mede diat ze bedoelt dat iranneer h t Graeksche volk een stan De twee doiaren döe d en Griieken boven boofid liaiuren ztin dus veirmoed el iifk HflïgieBUiiir vfui het Sevres ve rdlrafr ben glunate vaa Tuirkme en weureiundr van fi unnci ele hfolo Innuddbls hebhen de irealllieerden vol lOenB Havafi nojr eeai nota ïere ïiiKeerd traann te Athiene zal wiordem veprottiH ttierd teften de uaitimftie dtratr de Gimeksche rep eenavr vian 200 millioen drachmen on ikaïite het veto dIat daartanrein door Frank rgV en Ënfrerland is uutareeDiroken E in texuKkeer te Partis heeft Lev Rues tot een medewerkeir vian Reuter veoUaanJi dwt er een krwestue was van spÜtRiiaff tusschen de jreaHieerdeo en dat het daarom voor de Onaken nutteiloos wjïs n te tiraohten de situiatie te exi lo i teeren Het VKxyrniaamste doel der moirendhieden wu m eeirtueduKaiUï der be sitaan le ver lAichtiinRen te veo zeken ein en den vrede m het ooetem te hersteJlen Frankrnk kon Konstantiin s verraad tiidtena dem ooilojr Bïrt verareten Te Londen wordt het niet onmogelijk ge aeht dat in verband met de nota der geal lieerden het referendum over Konstantijn s terugkeer dat morgen m Gnekenland zou Worden gehouden zal worden uitgesteld Konstantyn heeft de toebereidselen voor tün vertrek ait Zwitserland misschien wel t voorhang of in ieder geval te vroeg Iwomeo Noff een tweede onttroonde koning ver beidt In Zwitserland het oogenblik waar op hij lijn oude plaats en rechten zal kun Aen hernemen n I koning Karel van Oos tennjk Hon ranje die veel kans heeft zoo Riet in dé Jhibbél monarchie dan toch in Hongarye te worden teruggeroepen De nsaaneha leenngspartij heeft beslo Jm lich voor het zelfstandige nationale HMjnicsehap te verklaren daarmee is de Oftdergang der regeeringspartij voorkomen n de regeenngscrisis welker diepere oor A de koningikweatle was voorloopig ge tindigd Het besluit beteekent een nederlaag der KfcrliBten want de regeenng i ya thans in w koningskwestie de handen gebonden Minister president Teleki heeft verklaard oat Zwitserland besloten is koning Karl chta dan te laten vertrekkep wanneer de atente daartoe vergunning verleent Te 8 11 dezen plotaehngen terugkeer van Karl ooden duB bezwaren van internationaal ï lHi ken aard bestaan Als nieuwe miniswivprealdent wordt Rubinek en ook Bethlen inoemd Zwitserland speelt dus een belangrijke in de wereldgeschiedenifl hoewel het het maken daarvan overigens weinig f deelneemt In de toekomst zullen de WOTiyken elvuldig gewagen van het klei M neatrale landj i dat alleen reeds bekend 5 a sal houden als Volkenbondszetel zoo ZwttMTwh gebied besluiten voor de w wmld vm belang g iiomen rollen 9nl B ToonI gif III iMB t Ge GROOTSTE KEUZE in itMdi welkone St NieOLAAS OADBAUX vindi nwn bH OBZ VAN DANTZIO HOOaSTMAT 11 Til lirt SU Tabaks en Sigaranmagazijn DE HERDER WIJDSTRAAT 43 hO k OROENËNDA AL Hit aOEDKOOPST tn MEEST BESORTEERD In l ne kistles SIQAREN ▼ 31 N ri k 5856 40 In orta dat la all rtaa SIQARKTTBN nOABBTTIN ITUI S lOASBNlNUrBrni SIOABBNAANITIUM aa Zaar geschikt voor It NICOLAASCADEAUX A b i i Flm A H J WUTENBURB De ziektewet It H jfftvcnha ü Is iwnvtrgndtsnnfl gihoudtii villi ht 1 Algtiiiwii tii Hmui viui het hriHt lijk Niilloiiail Vii vir Lüiid Op d fze V rgHduuig liteH u UiHf Siiiec i k d vouizittwr vaq lit t tl bond htt uuderwtnn Mm l lliuun o i k lurHVtruiuloriiig ttn upzuhte vun dl witti lijive znyttcvtritkeriiig wor d Il iiaiigiHliuiigtHi iiigtkul 1 vürgndiiliig vérieiilgdt leh met alg4Miteoii4 ittsiiiiien niet av vulgoiitte DUitU ttat Niii t 4llgi liuvomiiig vuil do zwk Uwit Inlnin iiudut iitkiiu nuod atiOlij kt itvijzi ingeii daarUi iblJmaaugeUraeht ib lil iie 4 ulnng dtr uiixndiiH dnt lift lil lie vergadtiing van dun 11 g n itaad vnu ArUid vun J Ucio MT ji gfvraagio oiidti octt blJ luwit liguiig iilct tiiug JeuUu tol uun ver haagde invritriDg dei v vi dat utn Hgililig Ier ziekengeld uit l eLimg üjf pnvaatre chtoliiken onu slat gt i nainbevellng verdient omdat imrliMir do ztkurhui nor iutKt H Ming UI nlle iiiiwtHiwIighedeti teloor dreigt i gajut het gtvvaar van setocUe wurut ip iiutptii II iiHviezeggiu ap uei iiiiiidoiH geheet ol g tt0PlU UJk pflju gi V i II Ie HMUlmil m de mtvoenng van de hikihIi verzekering worai v r iiokdi tMi de Kadtn van Arbttid wor den untxeild dat aan h t H j Ate m van de w lal iiiH principUrl motl wordtn vaatg houden Int tiTgcn dl vooigefttetde vormt imng voor do bi umlere AtMHen gt n overwtfgftid l C £waar beotaat nuta in ttet iitgemem de bepaling p handhaaid blijft dat de mwrderhoki vmi Iwt t stuiir numt Ijetttaun lUt arbeider vei zekerden dat irhter dmnoods do mogelijkheid wiirt to openen om ouk bijzundvro kafl 1 toe to talon waarvan het boatuur voor de oene tiellt bwlaat uit werk gt erH wi voor do andere holït uit ai IjeiderH mitH oen en auder bij colier lief contract in geregeld ea de daarin voorknim nde bepalingen betreffend premie mtkeering on uitki rtngwluui niet h onfntnsllgcii ztii nlwijken vau de luj df knfiHen dor Had u n Ar beiil geldende normen e n voldoende xe 1 erhoid tjeutaat ook voor een wentuetH coiïtractlooze ptTiode dat de MwlisHing omtrmt de ultkMk nii van ziekey etd moet worden geiog t in hnndon vaii het Uwtuur van lUii Raad van Arbild tenzij waarbor fc m worden geiroffen dat de door da kafiBvn te uemen I e li i8lngeii ivwt tn hel luuleol der v it erdeu 21 dat dr lij undti ismJi I hi i u bij te dragen xom uuniregt v tn twciato ► Chr KEET MARKT 3 4 GOUDA Worrapoeders genaamd Fermitan van Jacoba Maria Wortelboer werken beter dan alle andere WBrmmiddelen en mogen met geluk gesteld worden met wormpatronen koekjes torentjes bonbons eni daar deze middelen niet die kracht beiitten die ei van verwacht wordt Wormpoedors genaamd Fermitan bezitten een buzondei vmdmgnjke samenstelling verdmven zeker spoel made maag en andere mg wandswoi men zoowel bfl volwassenen als bo kinderen 85 cent per doos dne doozen ƒ 2 40 Overal verkrogbaar of direct van Jacoba Muria Wortelboer te OUDE PEKBLA Fermitan irordt door de Nederlandsche wet beschermd Wormpoeders met voorzien vanhet woord Fermitan worden als namaak beschouwd B628 45 Men wacht zich dus voor namaak l perwwni KAPOKBEDSTELLEN prinu t k i mat luiTare prima Jav kapok irevuld vanai KAPOK MATRASSEN vanaj WOLLEN DEKENS gebloemd 2 peraaou GESTIKTE DEKENS 2 peraoona MOLTON DEKENS 2 peraoons Prima roodawarla KARPETTEN B X 4 vaaaf Prachtvolla TAPIS BELGE KARPETTEN X 4 vanaf Prima TAPISTRY KARPETTEN S x 4 Zeer mooie AJ INSTER KARPETTEN In de aller nleuw te kasins vanaf TApAtry STUKGOED roor vaata Uaadan praditvolla dasaini per al AXMINSTBR STUKGOED par al VLOERZEILEN prima Entelacha kwalltait nnaf ƒ 2 88 i Geklenrde CHINA MATTEN par el AFGEPASTE MATTEN 2 X S vanaf De allerbeste kwaliUlt ENGEL8CHB LINOLEUM 2 M brewl in de allermooiste deaains 4 38 ƒ El 76 24 9 8S 1190 lee 14 90 21 76 86 76 34 par el STAD VLOERZMLEN WORDEN GRATIS GELEGD OOK BUITEN DE ENGELSCHE LINOLEUM IM br id par el ƒ 3 45 SPIRAALMATRASSEN par al j 75 Enorme aorteerinr VITRAGES aondar aa mat rand vanaf tü aenl op dubbele breedte GEBLOEMD LINNEN voor Slaapkameriordijnen 2 M breed pracht patronen en waaehaeht ƒ 1 89 per el COCOSLOOPERS prima Stovanakwaliiait 60 cM braad 168 parelTAFELZEIL stukgoed scar avare kvnililalt par el ƒ 189 AFGEPASTE TAfELZEILEN po u maal par tuk 290 LINNEN ROLGORDUNEN per stok j o Abonn arf U op cHt Blad m nlilllinH flllMIIIIIIUIIIIII ll l ll l UIIIIIIIIIIUIII van Dames en Kiniler lUeeiliiiii duurt voort wiure Zeer goedkoope aanbieding in prima effen woUen stoffen alle moderne euren nieuwste modellen thans ƒ 14 75 ƒ 16 75 ƒ 19 75 ƒ 22 75 ƒ 24 75 ƒ 29 75 enz U arme intermantels Kindermanfels thans ƒ 9 75 ƒ 12 75 ƒ 14 75 ƒ 16 75 ƒ 19 75 enz Zeer groote keuze Bontmantels thans ƒ 195 250 ƒ 295 ƒ 350 ƒ 395 ƒ 450 ƒ 495 betrouwbare kwaliteiten nieuwste modellen zeer groote keuze Pelterijen in alle moderne bontsoorten nieuwste modellen zeer groote keuze Pluche Mantels ook voor zeer corpulente Dames in Seal Pluche WoUen Pluche Velour du Nord zeer groote keuze Groot PapliJ Coupons Stoffen uit on C nfictl f brl k voor Mantels Mantelcostumes Japonnen Rokken Blouses tegen exti a lage prijzen 6976 324 CONCERT ORGELS kme zwellen voorzien vaa Harp i Init Oeilo Schalmei en Musoette 32 vt 1 kw koperen longen en prachtkasten mANO a lage prijzen prima werk VIOUIN f 13 BO mooie toon Alles met 10 jaar garantie OrB l met H 13 reg f230 f270 Aanbevelend GBBR KOOkl PIANO S n OROKLS Dwars Nieuwstr at 54 BOSKOOP VERKOOPING var DAMKS BONTKIIAaKN MOPFKN n M n aONOKHBKRKNKLBKDINa BLAUWE KRUIS WESTHAVEN 6 zhh OOUDA vanaf MAANOAS 6 DECEMBER t m ZATERDAB 11 DECEMBER BROOTE PARTIJ 5977 o Dam s Bonlkpaa n on MoHon V Da gahaaia aarr il worët artf aarkoaht BONTKRAGEN van ƒ 24 ƒ 30 ƒ 36 ƒ 42 ƒ 48 eO ƒ 76 ƒ 90voor ƒ 8 ƒ 10 ƒ 12 n4 T F20 ƒ 26 SO MOFFEN van ƒ 80 42 ƒ 46 ƒ 61 ƒ 57 ƒ 66 ƒ 76 ƒ 90 voor ƒ 10 ƒ 14 ƒ 16 1 1 ƒ ƒ 22 ƒ 26 1 S Groote voonaad Dami a l Overjaaaen en Cealuuaa wordt voor de helft der waarde verkocht voor ƒ 16 ƒ 1750 25 ƒ 30 ƒ 35 ƒ 40 4S Di iykiefc pud vu fmrirai to mr tii inMli I OVERJASSEN va ƒ 80 ƒ 36 SO f 0 ƒ 70 ƒ 80 ƒ 90 ƒ 100 1 DEMI a voor f 16 17 50 f qn ris TTi 5 ir neve 70U komen tot herzienmg van het Vol kenbondsverdrag waartoe verscheidene Ln gelschö persoonlijkheden een collectief ei zoek by het algemeen secretariaat hebben mgediemi De atrooming tot herziening zal echter nog veel kiachtigtr moeten wonien alvorens mtn hieiü er ernitig gaat denken Hoe broos de bond der naties is leert e n belicht voor welktr juistheid we echtei niLt duiven instaan van de A3sociate i Presa dat Argentinië ovtiwppgt zich uit den Bond terug te trekken m ei band met het feit dat de voorstellen d i Argentyn sche delegatie met ziJn aangenomen Wan neer dit reeds een reden moet z n zich te mg te trekken zal den Bond geen lang Ie Ven bt schoren zyn Oo iteni yk 6 toelatiiiR is nu zou poed uIh veizekeid aangezien de det betieffende commissie ü pi de opneming der republitk gunstig heeft geadviseerd Bulgaiyts to tredinK evenwei is nog onzekci ln het lapport van k sub commwHie be treffendt Il toelating on Bulgaiyo tot len Volkenbond wordt verklaaid dat do na buurstaten van Bulgaiyt tui feJpn aan het voornemen an Bulgarije om zyn interna tionale verplichtingen na te komen m lai dat Bulgaryes y irkent echtfi dat iiit Ie verklaring van de gedelogenden van Roemenie on Joe go Slavie blykt dat ie publieke pin e in die landen algemeen gekant is tegen ie toelating van Biilgaryp t t len Volken bond De Fngelsche gedeiegeerdf ï ischer vei klaait de houding van Seivie en Roemenie te betr uren en zet uiteen dat de t lelating van Buigarye m het belang van ien algi meenen vrede 7ou zyn De gedelegeerden van lapan Zweden en Perzie verklaren zich eveneens vooi ie toe latmg van Buigarye De Fiansche deiega tie heeft haai meening over Itzo kvMsto nog ni t geuit De vergadenng van den Volkenbond heeft een finanneel comité benoemd dat het werk Ier Briisselsche confeienti al vooi t zetten De Fribuna beeft inzake de mijeilyk heden tusachen de Italiaauiiohe leget nng en d Annunzio onUlekt dat er eenige ont spanning valt waai tü nemen I Ajinunzio zou htoben verklaaid lat de bezetting der eilanden niet als een definitieve annexatu moet worden beschouw 1 in a ww zou hy terugkiabbelen Het blad ziet den toestand vermoedelijk te looskleuiig in l Annuziu heeft alleen den ingenieur Quartieia naai Roome gezonden om de regeenng het stand punt van lume uiteen te zetten De re geering mouet evenalb d Annun o beieid zyn alles te doen om bloedvergieten te voor komen en tot nu toe is ei ook geen druppel bloed testort hoewel ei reeds een kleine schietparty aan de kust moet hebben plaats gehad en een deel der Italiaansclie vloot voor t lume heeft gedemonstieei l Ajcht Italiaansche icruiseoa zim W en diaig verochcnen vootr de haven van blmime om te demonartireeren vemeemit het Hb uut Berlyn In de s ad werd de storrrtkilok fCeluirl en de bervoilkanir trooim iie naar de haven De troepen van d Aimunzo bescho ten bet Italiaansche eslcadtr löraciitur I e m de haven van Pnime hKgieindt t upar dlreadinougiht IXante Aliigihieri ntaakte aan B taLten om de liaven te vfcrlaten en zjch by ete vloot te voeigen d Annunzio bezwx e echter den commajutant te bltiven De eom niaiudJant bleef en te zimor eeie werd dtiar na een Kêestdt iftige demonstratie eehou den met eem rede van dfAnminzjo die vorkliaaide dat er geen broedarbloeil aou vloeen maar tevens awoer dat ziin leino namreti bereïdi waren te steirven Duchteitaal of woorden va n een wiar hoxxfdLa ln somimjtge kringen wordt nl aan d Amnunzujo s geebtvernioigen gebwnfeld wiaartoe een zonderiinige i rüelanKitie d e hy tot de Tessaniei bevolkang heelt ee mcht aile aanlekling geeft In deze nro clantatne beilooft hy apioedure bevriiding van de vermieende ondi drukkine door Zwitslerland en stelt hu a nsluitmg bti Itahe in uitzucht De gebeele ZwüLsersche pers wi ist deze laatste nunensiin van d Ainniunziio ais beïacheluke aanmatunni van de handi Miotitia de bondspreaident dre ze f een Tescutner is zeide dat officieele happen tegen dfAmnunsiio geheel overbo dbtfr naodaar met slechts de Italiiaanachie regeering maair ook de iproote meerder hend van het Italiaansche volk het fantas t sche streven van d Aainunaio veroonleolt De leden deo Belaische arbetdJersnartii heibben tdians bet wetsontwero mirediend voor een dbenettild van zes maanden met één maand hefliialuutsoefeni nir in het aar daarop Voorts ataat het ontwerp vriiwal hffe dbenstnemaniR toe met dten veri tandle diat arö die voor hun 18e laar dienst hefc hen Rieinomen bii het bereiken van do TTKerdërjanKtheoid onitslae uit len dtenst kunnen nemen M n weet dat nust den zosmaanachen dienstplicht moeilnklhieden onieverde bn Ihet poiren de mBaueter cnsis on te ioeaem ffloodiat de sociaal democraten tenslotte ïoedkmiprfen dat de aociaÜBten deze niet ronden steHen als voorwuarde vooi deel nembw a n de ratreorhur BUTTINLANDSCH NIEUWS HONGARUE OraooniMlie mMitMV l iDe Itongiaaruohe regieaninK heefit een w etaonbwerp ingediend MVian iij dracotu sche bepa in ai uïtigevi aiiAod wii den te gen het vena reiiden ran oramare bencbten Jn Homgiarye door de pers of op andere vvyze waardooir de goede Daam van Hon giarye of gewichtige staatsbelangen e Kctiaad wnnden lur kaui g vanflieniF atraf tot o jaar en geldboete tot ƒ 10 000 fcro nen op abaan Veivprelduv van berichten d e een bannenisndsohe kiterventM tavre v lg e kunnen heMtien kan niet bietn iaar gevangems gostrait wonien DurrscHLANa Dte striid tegen den slulkhandM Büinn kM fer do dii ecteur voui het lilden liotel tie weg en3 aiuiMiaoded tot neR n maamdiMi gevangeniisiatraf is v mrdeeld is m Moiite Gaiio aangdktomien Hy heeft de Leilmor Zeabun r een brief gezonden w aar n hy meedeelt iat hy s wtarters m Monti Carlo blyPt en daar dten 15en Febiniari een zaak opent Later ienkit hy naar Aiinenka tp verhuizeft I e bartceObalökei van het fekteniiot l heeft m ISO hanlkeUiuihker fen van Beilyn giehakjes gekiocht en deze aan de outon teiben doen toekomen om te bewijzen diat met aHeeai het tjdienhoteJ maar zoowat alle bfinkoitibakikery en met Rlnikhandel waren Meikien De autoiiitte tem hehben nu naar nien aan de N R Ürt uit Berlyn molidit beaiotem ook de e l O bodVetibaickiei s te V ervolg en Aian he Hotell estrM b A d ilerim de g io vt jbc hotel ondernem ng m Duitsthland 11 Ie hamiel m eerste lev itsboihoefton w egt ns onbt tnniw liaai h end vei bwlen M a mogen in Ie hotels van lcze ondioi nentinig geen pyzen of dkmnken meer wor l n verfeocht Alle keukens banketbo kke lyen en restauraties moeten gefloten wor D entemgevolg wiorden niet nundcT dun ïne giroote hoteis Bristol Zentral en Pauer het reu achbige restaurant in dien Zoologvschien Giarten de café s Bauer Kranïler het wiJnrestaun awt Kranzler het café en de grillroom van entnal het res baurant Wintergarten het retttaurant Hei dtelberger en zelfs het reRtaurant m dien Rijk Kiflsr gesloten Zoowat 2000 emulovés komen aoodloende buiten weric en een on dernenuunig de met 50 miilioen kapitaal iverkt wordit lamgeslaigen De hotteJB van de vennoot ohap moj en VKKurtaan alleen gastcm herbergen hen echter gieïn spys of ileank verschaffen aeJf geen onitibyt Ln de bovenig enoemdie hoteU verblyven gemklkïehi 1 KX vreemideliingen die t c at onder ten maatnegel te ly l en zaïllen hifUien M ODEPRAATJE Cemtuurtjts Dezen keer wilde ik u eens wat vertellen ovei de kleine toiletartikelen als eointuur tjes taschjes en bchoentjes die dikwyts ten onrechte met den naam van kiemighe den worden betiteld en ook over t alge meen als dusdanig wonien behandeld Die kleinigheden kunnen als zy slordig afge wei kt zyn of verkeerd gekozen een heel costuum bedeiven De meeste dames begry pen niet goed het belang van deze kleinig heden tn dikwyls beslissen juist kleinighe den ei ovei of de draagster goed ge klee l is of niet Het zyn juist kleinighe den van afweikmg en garneermg die de distinctie en chic aan een japon of costuum geven en het ide wekken lat het in een eerste modehuis of door een fyne costuum naaistei vervaardigd is terw yl het mis schien alleen met veel zorg is uitgedacht en thuis vervaardigd door een eenvoudige hmsnaaiater 7oo kan een kleurencombina tie of knoopengameenng of origineele manier van doorstikken met zyde een ja ponnetje lat overigens zeer eenvoudig is chic maken Men kan byvoorbeeld een rok met ten land van ruiten m een andere kleur bestikken wat zeer artistiek staat De Parisiennea hebben dit reeds lang in gezien en schtnken in de eerhte plaats haar aandacht aan mooie zy ien kousen en keu rige schoenen en handschoenen De Holland sche dames zou len er goed aan doen het voorbeeld van haai Fransclie zusteis eens te volgen want men ziet nog veel te veel leelyke schoenen by koite rokken dragen Maai ik wilde u wat over ceintuurtjet verteiitn Deze ceintuurtjes die een breedte hebben van 2 2 c M zyn m alle kleuren en m verschillende vailaties te krygen Meest zyn zy zwart veilakt effen of met witte streepjes of blokjes gegarneerd een heel enkele keer met gekleurde blokjes of streepjes Venier zyn ei vele gekleurde lakceintuurtjes als rood en hardgroen ibe een djnker cofltuumpj aardig opvroolyken Men moet evenwel opletten waar men ze by draagt een lakceintuurtje staat zeer mooi by alle doffe stoffen als laken serge Wol maar in t geheel niet by fluweel Ver der Mnd ik dat het maar een heel enkele keer by een mantel goed staat over t al gemeen voldoet by een lakensche mantel een ceintuurtje van zeemleer in de kleur veel meer Het lykt TApl of veel dames er een spe cialiteit van maken om juist lak ceintuur tjes by de verkeer Ie stoffen te dragen daarom vertel ik u hier even waar zy het best by passen Zooal het gewoonH k gaat met een aar dige mode als die van smalle lak ceintuur tjes die menig coatuumpje aardig afwer ken en opvroolyken en als van zelf popu air worden worden zy eerst veel te alge meen by alles en nog wat gedragen en wordt tiaama de afweikmg om maar origi neel te zyn oveidreven ingewikkeld en daardooi opgesmukt en Ie lyk 7oo wonien de ceintuurtjes gedragen op prachtige la kensche mantet a en fluneelen japonnen en mantelpakken v aarby zy geheel mispl latst ryn Er worden nu ceintuurtjes vervaar sak digd van Iftk met namaak bronivn g spj a en gedeeltel k uit schakeltjes van brons of been bestaande die een zeer ontiarmoniich geheel vormen en even leeiyk lün als de eenvoudige lak ceintuurtjes mooi zijn Ik zou u dus willen aanraden alleen de allereenvoudigste ceintuurtjes t nemen en die by de juiste stoffen te dragen Er xUn ook ceintuurtjes gevlochten van zeemleer of die uit leeren schakeltjes bestaan De e i n zeer aardig en leenen zich voor het dragen by vrywel elke stof zoowel b Japonnen als mantels De eeintuurtjes hebben In har de kleuren het voordeel dat tjj een donker Japonnetje opvroolyken Verdar kunnen sÜ een roK die aan len bovei cant niet al te mooi afgewerkt of wat kaal ts correct doen lyken Het is dus wel aan te raden een smal zwart lakceintuurtje aan te schaf fen aangezien c ook bU lange blouses uitstekend staan Schoenljea In het schoenenrijk kan men goed b merken dat de oorlog voorb ia Waar ztjn de lompe modellen en de schaarscfae voor raden uit den oorlogst gebleven Z x n slechts leelijke zwarte hennnenngen even als zooveel andere dingen uit di i t d Het lykt wel of er nu een algemeene wedjjver ontstaat wie wel de fraaiste en meest on practiscbe j schoenen kan vervaardigen Alle modellen z jn ruimschoots vertegen woordigd van duizelingwekkend hooge hakken tot byna platte hakken toe £ n m n heeft lelfs het geheim ontdekt hoe hooge rygiaarzen met vrywel platte hakken toch goed van model ja b na elegant te maken I t r zyn mooie rygschoenen laag en hoog in zwait bruin en rood leer en ook in grys en bruin zeemleer de modellen zjjn zelden of nooit zoo goed geweest Dan z jn de zoo genaamde pumps weer m de mode de mooie lage schoentjes zonder riempjes die tien voet vast omsluiten en die een aardig voetje en een moolen enkel het best tot hun recht doen komen Men heeft ze stevig ge bouwd met Amerikaansch hakken die zeer geschikt zyn voor wandelschoenen en kei met een gesp gegarneenl ln zeemieeren schoenen is groote keuze maar hoewel prachtig van motiel en kleur zyn ly haast niet te betalen Lr IS oen zeer aardige imitatie een grys of bruin linnen pump een getrouwe bednegelyke nabootsing van bet zeemleer die ik u uit eigen ondervinding sterk aanraad y zyn licht en staan even keung als zeem leer en men behoeft ze slecht nu en dan af te borstelen om ze te onderhouden 7 zyn zeer sterk en houden goed hun model ln deze tyden nu hoe langer hoe minder menschen personeel hebben om hun schoe nen te poetsen vooral kamerbewoners z n deze schoenen sterk aan te raden ln baifichoentjes is er een oneindige verscheidenheid Pumps van zwArt satyn met een tuilen roset verlakte pumps of pumps van glacé leer met kleine styf uitstaande waaiertjes van tuUe waarin eenige kleine iiamantjes als in een donzig nestje ver scholen xyn Lnkete andere pumps hebben rosctjes van struieveeren Ln verdei zyn er sprookjesachtige avond schoentjes van goud en zUverbrocaat schoentjes die ons doen denken aan Assche poester eenier dan aan moderne schoonen maar toch staan zy moderne Jonge dames by een lila of fraix of goudgeel erépe de chine baljaponnctje ook sprookjesachtig al gelooven de draagsters niet meer aan feeën en heksen noch aan een tooverstaf die in een oogwenk een hut verawlert in een sprookjespaiets MADDY BRAND LANÜ £ M TUIMBOtAV egeltjes plakken en nog wat Hoewel we met de sociale wetten dezer Regeenng nog steeds met verzoend zyn en wel mmmer verzoend zulten worden willen we toeh met ontkennen de goede werking ervan voorzuover deze is te constateeren VVy willen er dan ook gaarne nu en dan de aandacht op vestigen opdat wrevel en tegenzin om te plakken zooveel mogelyk mogen wyken De Raad van Ariseid deelde een aantal gevallen mede waaruit bl kt dat er nu reeds velen zyn die van de bepa lingen inzake weezen en weduwenrente pro fyt genieten Ziehier enkele i Verzekcnngsptichtige vader overlijdt en laat een weduwe en h kimleren na het kind IS l jaar P r waren geplakt 15 zegels k bO cent Gedurende 1 jaar wonit thans ƒ J 60 per week uitgekeerd nnmelyk tot het jongste kind den leeftyd van 14 jaar heeft bereikt l Verzekenngsplicbtige vadei overiydt en laat een weduwe en i kinderen na het jongste kind is 4 jaar Lr waren geplakt 11 zegels van 50 cent Gedurende 10 jaar zal thans worden uitgekeerd ƒ 3 per week Verzekenngsplicbtige vader overlüdten laat een weduwe met 1 kind van 1 Jaarachter Lr waren 16 premièn betaald vui 00 cent Gedurende 13 jaar zal worden mtgekeerd ƒ 3 60 per week VerzekenngspUchtige vader overlijdt en laat een weduwe en 9 kinderen acht rhet Jongste kind is twee jaar Er waren 26 premiën van 60 cent betaald Gedurende 12 jaar wordt thans ƒ 3 60 per week uitgekeenl Verzekeringsplichhge vader overludt n laat een weduwe met 4 kinderen achter het jongste kind is 8 jaar Lr waren 21 premien van 60 cent betaald Gedurende 6 jaarzal ƒ 3 60 per week worden uitgekeerd fl Verzekenngsplicbtige vatler overlydt n laat een vtfeduwe met B kinderen na het jongste kind is 2 maanden r waren 22 premien van 60 cent betaald Geduremle 14 Jaar zal ƒ 3 60 per week worden uitgekeenl Wy meenen dat het goed is leze gevalleneens te publieeeren Maar daarentegen kangewezen worden op veel dat ons een gevoelvan onvoldaanheid geeft Er zijn tegenstetlingen waar te nemen die voor ons gevoelhmderljjk zyn WiJ antieenen enkele voorbeelden aan het blail De NederlandschePensfoenpartü 1 Twee broers hadden een gezamentyk bedryf jaarl winst voor ieder t zelfde De eene was zeer spaarzaam vergaarde zich een kapitaal de andere hield schoone kaar ten De eerste overleeA ziJn weduwe bezit niini IfOOO lelcKl in Nu Hspaarbnnk tegen 3 pCt is ƒ 5 60 en kr gt niets De tweede verdiend ptm d heUt xamu m pi T toÜ