Goudsche Courant, maandag 6 december 1920

► 1 lec 1 21 n ro 7 22 v ui 7 8 4 21 7 24 H 4 2Ü 7 26 ii U iM 7 27 é vi T 2H ii ia 4 19 7 30 I 4 18 7 31 MARKTIIBRICHTBN We noteeren hier Quick 12 9 2 1 28 10 20 Feyenoord U 9 2 36 13 18 R CH 12 7 l 22 12 18 D E C 12 6 3 28 1 14 StormvugelB U 4 3 J0 18 12 A D O 11 4 S 10 9 12 S V V 12 2 s U 24 9 t Gooi U 2 6 1 V 18 8 H D V S 11 2 6 9 16 8 B F C 11 2 11 16 7 W K C 11 1 6 10 24 7 H F C 11 S B 9 27 S De 2e klas 1 B verwerkte i plateren aen 11 stand voor deze all laaL int il thans Hilvertum 12 9 1 2 28 8 19 V U C 11 7 3 1 27 9 17 Hercule i 11 5 3 3 16 12 13 Olympia 10 4 3 3 18 18 Victoria 11 2 7 2 8 12 Zeist 13 3 b 5 18 21 D O O 12 4 1 7 12 40 Vclox W 2 3 5 10 12 Allen Weerbaar 12 1 6 5 14 22 Gouda IS 2 A 7 9 16 nonn in conditie maar ondervindt te w itn I Klff varband van zUn partners Kon half uur n 4 tt ntnkeB als d Vktoria mldvoor otuler een corner kalm het hoofd plaatst en het leer In het net doet belanden Dit ontmoedigt ome roodwltten niet Onitutmig komen ze opzetten Kort voor ruat weten ze het leer circa 26 c M over de doellijn te werken Maar dit doelpunt wordt door den tcheldareehter niet toegekend en negeert bat freappelleer van het publiek ipelara jn lelfs ook van den Bouda Kretiareehtar Runt breekt aan met 1 0 Reed spoedig na de hervatting verwerkt de V k ep r op zeer fortuinlijke wyze een MTMtterend acbn mn Bow UU oeelt anorm en brengt het noo iige vuur in den Goudaaanval Kort hierop weet Bakker echter het net te vinden en maakt geiyk 1 1 N domlMart Oooda a lader oogenblik verwacht men het winnende punt van Gtmda Lat en palen komen den schitterend werkenden Viotoria doelman te hulp tm alsof het electriMh geladen is vliegt bet leer van den ecnen raar den anderen Vlctoria doelpaal langs en over dè lat maar het binnenste wonlt niat bereikt Het cuide nadert en Gouda li reedi tevreden met en geiyk pel en ziet een minuut voor H Mndc deooneart an voottaoade speler van Victoria een voorzet van rechta zeer aoharp over het hoofd van Groonawoud in het doel waarmee deze wedt tryd in het nwlecl van onze stadgenootan Is besliht Du e aport In hot jaiir 1920 zijn in BerUin to a il llH nircs gehouden waarbij door 1 11 lotailH itnr 44l G8r 475 mark wwd iiilMaald Savaiioali arr men musicus die met veel succes alu dirocteur van verschillende mannenkurcn u u te Amsterdam Rotteniam en den H ag optreedt ten leerste uitbreiden aJlytl gettraoht Ikttefb tier t xijn raat liOai k tt n eiifttKÉMIfW tic M na stond De IttenQr in gtmAoüH stenunuiq wunneer Mj pat r KAïvranlIlK eft liooren s preken gaf hij heed jfdl kkt r Woer iam vu IkMÜ W van ater Kimwyl een nwjfe a éU Kp fet i frpior jeimaakt mtH gflioedl en lnn i verCuliclnf M M hu GabrWle op haar i aten pbcht te waken v 04 r he sielfihett van haar doch tertje M rietje van de Berg wvê heel vrijmoedüg ala da ÜétUB Jeanne Lena Klay temldtte wut dx il biiuleItjke met allen namMNnde en ieAr be cr jptnde hartslüke Ovde iliame Ut d BChr en halltian wtfien teekenun l Ml d crvti§t ToÜesi w4i d a naar bitkOoKn vemHd N Mer bedril klonk faui k e ft wèlverdLand warm atnp lj u Sf 01T Cailist ï Roti Mi te Hamburg Maasdlik vertrok 3 12 v Havana KON WEST INI MAaO Uiadne vertr 3 12 v Amat n hu 8ÖTTERÜAil ZUID AMERlKA LIJN Poeldijk V Rott n Zuid Amwrika fertr 312 v Newcastle ST ADS NiËÜWS GOUDA 6 December 1920 Gemeenteraad van Gouda De Haad dtezer jremfiemte iS büeenareroepen te en Dinsdag 7 December 1920 des ouniddairs te 7 uur Aan de orde worden gesteld de volgende punten Het voorstel tot vaststelling eener nieuwe verordening op de heffing eener belasting op de honden Het voorstel tot verhooging van de rechten voor het gebruik of genut van openbare gemeentewerken enz Het voorstel tot wyziging der verordeningen op de heffing en invordeiing van rechten wegens de uitgifte van stukken de verrichtingen van den Burgerlijken Stand en andere door of vanwege het Gemeentebestuur bewezen diensten Het voorstel tot verhooging van kaai of lig en bruggelden Het voorstel tot verhooging van het sluiageld voor het Muoi drechtsche Verlaat Het voorstel tot verhooging der rechten voor de Bank van Leening Het voorstel tot wijziging der vooiwaar den voor de opneming en verpleging van patiënten in het Van Iterson Ziekenhuls Het voorstel tot venekering van premievrij pen sioen aan ambtenaren en werklietien in dienst dezer gemeente Het voorstel tot wijziging der Algemeene Politieverordening voorzoover betreft den verkoop van bevroren vleesch en het sluiten van het Van Bergen IJzendoornpark voor bepaalde motorrijtuigen Het voorstel tot intrekking der Verordening op het verbod van bakken en verkoopen van wittebrood en op den bakkersnachtar beid Het voorstel tot vaststelling eener verordening ter uitvoering van de Warenwet Stbi 191 no 581 Het voorstel tot herziening der salarissen van het personeel der instellingen Hot voorstel tot verleening van subsidie aan de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Hpt vooratel tot verhooging van het Rijkavoorscbot voor den bouw van lOi woningen voor rekening der gemeente in het stadsdeel Koit Haarlem Het vooratel tot opheffing der onbewoonbaarvprklanng van de woning Boomgaardstraat no 19 Het voorstel tot onderhandsrhe verhuring van een boomgaard aan den Burgemeester Martensaingel Het voorstel tot ondeihandsche verhuring van tuingrond Het voorstel tot onderhandsche ve rhuring van weiland van het gemeentelijk grondbedrijf Het voorst tot vej leening van ontslag aan den Marktmeeater F Weit Pzh Het voorstel terzake hpt tapverbod en verder voorkomende zaken Hoog bezoek De geaant vwi Psijecbo Sloiwftküe de hieer Prokop Maxa Prof DimLüri en de Mknifttiar van Ondierwjjb brachten vanmïdülag een bezoek aan de Goxwte of St Janekerk ter beaichtigj ng der kerkjirfazen De heer Spaanderman beapedde het orgel Slecht op lie hoogte Aan de treiin edlende raken we langzamaidïand gewoon je wieet al met beter of t hóórt diat je eeniige bwiartderen later vertirekit dian t spoorboekje aangieeft WonderiUfc Zaterdaig stoomde die sneltrain van 6 55 ï ar den Hsaff al om 9 het sbatiion uit en m flinke vnart of er geen t poor miisèiro en alecbte kwlen bestiaan ennig t p de resodtenitae aan We zouden op tijd zyn Vej geneegd dommelde men On of v rdHopte aich in lectuur Orpeeais bi achtiig remmen lUrhften titoken op do to euai stojrte Zoo n vdugge reis ttaastlig sprong mien op vouv xJie de knant in de plooi moht z n ibo a e bójeen e n alleen de voor aichtMgisten keken e ien naar buiten laanscho uwTden een Wean perron en beimei k t en die lachende gecichten vun twee beamibtieaL Een Iiicip naar binmen betiuurde een ij ït Zie je w el trein no aoovee snel voor Den Haa O voOTUbt dan weea maar wiaa de terngroep van de locomioitiief En ie treui aortite zjcdu weer in bewefiung De machMuist had zich venj uwt en in Zoefbenmeer geatopt VOÜTTBAL De ultKlaKen Westelijke Afdeeling la kOuM Amsterdam Ajax Spartaan O l A F C U V V t 2i Utrecht U V V V aC 2 0 Den Haag H B S D P C 2 Ij Rot teMlam Sparta V V A 1 2 H wrlem Haariem Blaow Wit 2 0 Ü ve rgangaklaBM Haarlem H F C K C H 2 4 Den Haag A D O H D V S 0 0 SchitdamT S V V Quick 2 2i Rotterdam FeiJmuord t Gooi 1 0 Amstardam D E C Stermvogels Z 2 2a klaiM B Bussum Allen Weerbaar Zelat 2 2 Hilversum Victoria Gouda 8 1 Hilv rgum Velox 3 2 Utrecht D O O Vkb C uitgesteld Voor de 3p klass K bereikte ons geen uitslagen Reserve 2de klasse D Delft Concordia Il Ülympia II 3 2 S Aiedam H D V S UI H B S III uitgesteld OVKRZICHT Ajax on Blauw Wit verliezen De jeugdige eerste klasser Spartaati b zorgde giiteren AJax n Bt Klcola surprise die wellicht sen Ajaxieden nog labg kan heugen Voor eigen huis te verlie en IS nog onprettiger Te laks begon de groate leider en stryd terwyl de Spartaan zich enthousiast gaf en dit ontbouaiasme tot het einde bleef behouden De tweede groote Amsterdammer Blauw Wit had het niet zoo genuukkelUlo ala A 1ax en bond en staid aan tegen haar opvolger Haarlem Ook deze ploeg vartoonde den laatsten tijd eerzuchtige aspiraties en bleef gisteren met i O overwinnaar van den stryd Barend v Hemert kon zAin olub D FX niet de ov rwikmiinir beiotigen en moeet tweemaal vlsKchen terw l van Dam slechts eenmaal voor D K C wist te scoren Voor Ilottirdam wordt het steeds donkerder De beide ex kampioenen V O C en Sparta verlor n resp van U V V en V V A en bengelfcn gevaarlyk onderaan ILV V ging gisteren weer een tiode opwaarts doqr de overwipning op A F C Voor deze afdeeling is de tand gesp gew gel v v teg pot 12 9 1 a 39 12 US Udit opt Wlrlriidon i tnix wtirdoii or nau horiitnerd dat zij tiwschpn ito vnixwidB hU ii bun Uolit up nxioten hebben NlcoUa in de stad De fQoedie Heiinge lö gearnveard niaeBchften ooderwetsca per atoomDoot mioireJU k ooit per vliewbuitg m ieder ige vial hui m er en a n ichummiei aeeit ie meeeöbi aoht Hy geaoot een joyeuse entree De achotjijeugiai waanraee vamruüliag toch matte wiah aan te vang en wias wroeig vrd gelaten en hioiidieirdien omriogiden den Bieren fciopwff toen die Suit voor leen d er winkels on de Markt oipateeig öi toen guiKK er een juich opl t paardl schront er van en maakite even aulke wülide caiprioien d at t oaig © volkie uJiteen toof de Oude M an aJ n riidlenakiuaisit noo ilig had om in t sad l te blii vien en de leader hiaaslug toeschoot om den rossonani bot de ordie te roemen ï en beinon de vTooJiike oprtmcht door de stad waaraan homderden kleuters dteelnamen nret miakend en lachend om fieze 6 Decemlbervreugde d4e voor velen het hoo fdhumm r van het SmteiMaasfeefit zal ziin St g tHr a Mln VaMuiU 6 rxcnntwr 1920 Aanvoeo 372 vrtto nindwen 132 ntt ai traitloalvn en 527 vaibeoa 1842 Klwpcn Prliun Ihmderan 1 kW l 0 2 2a Uv J 1 70 1 8 kW ƒ 1 110 a M O son le kW ƒ 1 110 1 96 2 in f ijlt1 80 He kW ƒ 1M 1 0 lUlvwan 1 Inr I S aeOO 2e kW 2 2t a W aa kur ƒ l 8 06 Sdmpra le lii ƒ 1 40 1J60 2a kW ƒ 1 2l 4 aa U kW ƒ iM Um iiutreji le to ƒ 1 40 d iO ¥ la kw ƒ l ll e2 2e kW ƒ 1 48 I S4 kw ƒ 12£ 1 3iS lidit aooii le kw I 1 20 Hudel ver t algwuwi timtig FriJMo leti Mauter ilkin cïe ven a week A ikiro r rad liJk KAIlAH ItKHX OiKluwator 6 Dec 1920 AnnvdtT aH partijen g€twlcM HÖ50 K H ï ri H Oloiulfwhe Kaaf Ie aoort 1717B 2o suort f ti 70 le wiorl mt BOSKOOP Ont g 9iinK Spoorweg De same nstellun g der Gommiasie van üaiIJlporteuTa op de Onrteógoninifswet voor lan stpoorwgg Gnmda tBoskuflrp Alpihen I wekt hïer eenage iwigeipiisitihaiidi diaar led n siyn o m oud jninisiteiT LeJy waen nuen het Her wijlt diat Uosikiooip no f njieit aan het met ligt en de heer Monsté Verloren due 4en aanleig met hiami en tand bestreed N u anuleiyk Ged Sitaiten er werk van imaken omi Rjjneveld en die N ease tÜe met BosikiOiOi een gehieel vormen en van AJplien zeer Ver vetpwujdiea d zJjn miöt Boskoop t vereenkgen sohijnrt er van de eerst onlamg Veiigirootte geinieemtie Alphen een gaonganaiseer C verzet op tïl Kiregen de bewoner to t hfcitlien b v hun dustrJbutiobrandatof altajd van Alpüien met betaling 4n vracht lïu wordt aan d e hiwonei s diier tmuTten het sitxwlcmiaiteriBal Cranco bex rgd Bjj de in AJphen s belai Ün aangesLagen iboüim kiwee eiri5 vaji Hijnevelil bieelt dat Alip li en s gomeontobetotuur goijuÏÏkak Door de gemeentepolitie alhier is Zateidagavond tegen een winkelier proceaver baal opgemaakt wegens overtreding der verordening op de verplichte winkelaiuiting welke verordenmig verihiedlt de wiiikeJ na 8 uur ö avonds en Zaterdags na 10 uur geopend te hebben STOLWUK De Gemeenteraad is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag M Dec a 3 te 1 u n ni Aan de orde is gesteld Ingekomen stukken Uitloting aandeel geldleening der le O L School Alsx Blauw Wit Haail m ll B S D K r U V V Spartaan H VV VV A V OC A F C Sparta V 26 11 3113 17 12 20 17 21 20 19 26 18 17 17 26 10 24 Openbare veI1 nak1elükht dtn Blijkona wn advt rlon ii vnnrkumcndo in dit bl ul zal do verordi inntï op v hating van oen belasting op dr Dponharo ver ma kol ijk heden in dezo fijtv nK rnto good pkeurd bij raadsboKlnit dd 3 Ang 1950 en bij Kun Wwluit dd 2r Nov wolko hedon door lanidnkkin irt afgekandipd aft 20 Pf coiiibti in vvorking trciien LAATSTE BERlCHTfiN Ve ttpoonreigatalBbg bi HotÉn mOm KiOI IOHUAjÜiLlN 6 Dec V D Voiiwnt berecht uut Uturiüluama wordt de Nooa ha spoonwegfutailainig in het tand lelf ateeda m indW sympaiOhiek £ ir meJdien tieh ateeda nueer machmubdon en couuiucteura om ikenat te doun en het veoiieer i 09 annge banen v e ier opgenomen IntuaacJicn varwchanH de arbeidcrsibond tiin houding ten opilcitita van de beck ven die geblokkMixl twJl n wordien Ndiet ajedhta edke apoorwegJÜLeaftti nuiar ook c4ki3 huJipdiatnat voor het verkeeir duy ook hut autovviikeier aal oDhou l n GelU tudig doet hat ged ucbt de raode kat ln hu VolloHhma te C istiaaia een geheim beslujt wtuxt genomen vwl eiia hebwwili de algemeene i taikuiig kan worden aan raEogid inet eem wa nichiuwm atermün van 4Ö uur Ken defoMtaeve bealtaaanic m Maandag wuntan gaaommi De atrild om den troon BUDAi l ÏST 8 Dec V D In Hcn rt 4 btetruden edloaar Ohana niet nunder dian elf monarchisluache groepen welke alk e n eijtn trootipretewient heaft De 4 candïtiuiten deo Hab MUKena Ui Keiioar Gurl züa unon aarti ertoff Joaef en aartahtrtuc Aibreciht De andare ujn dm ex C jiattr van Uuigarye Fendtnand ïün ïoon Csni luA rtc Dcctuche prina Axel ea eui BelgHBchü prins vestler iit er een sroep de den Ei oabeatuurdor Horttiy zelf w onacht 12 10 10 10 l a 0 23 2 de OveiKanKsklaHBe verspeelde Quick gintercn nüodeloua i kostbaar pmit te fen S V V ln Schiedam maar prykt mig niet hetzelfde aantal verliespunten al Feut noord bovenaan met één wedstrijd moer K Pef d Hier worden belden op den voet KevoliKd dooir dan jonsran ovetvraDffer li CH van Boeraamlaal die tha treod dd H KC OK t 2 klopte In don Haag en Amatcrdain bleven de ontmoetingen onbeslist Kamers van Koophandel Hij Kon besluit van 17 Augustus is bepaald dat met ingang van het tijdstip waarop de wet op de kamein van koophandel 1920 St bl no 152 m weikmg zal treden het aantal kamers van koophandel en fabrieken 36 bedraagt Voor Gouda en omstreken zal de Kamor van Koophandel zijn te Gouda Subsidies Ged Staten van Zuid Holland stellen voor te verleenen een subsidie van ƒ 2600 aan de ZuidHollandsche Vereeniging tot bestryding der tuberculose en aan de Vereeniging tot bestrijding der tuberculose te Gouda f 160 Armenraad Bij Kon besluit is met ingang van 1 Januari tijdelijk benoemd tot secretaris van den Armenraad te Gouda J J Heppener amanuensis bij het burgerlijk armbestuur alhier zeer mager programma Van de 4 ontmoetingen werd die tusschen D O O V l C uitgesteld Door de onfortuinlijke nederlaag tegen Victoria moet Gouda haar plaats weer afstaan aan A W dia gisteren tegen Zeist een gelyk spel wiat te behalen Hilversum handhaafde zirh door een kleine overwinning op VaïoJt Hierdoor belanden ook de geelzwarta Stichtenaren in onderate ruen Benoeming Tot leeraar aan de Bijz H B S te Hoo gezand alhier TOON E EL benoemd de beer P Binnendijk Derdfi AbomicmentavDorstrfling Ë n geHcbeidjen vnmw Voorop iij gesteld dtat het sptO Vrij ilaguvond door het Schiouwtooneel gegeven een tendenzatuk ls dat aJa zoo lanig moet beoo liee d en want t bez t uitn mentle Icwailit eiten kèn geapprecieej d worden Heel v r lb de trekikiin g met te zoeken de beide aut iurs Paul Bourget en André Cijry düe dte drie bediruven teoamen Iwbbcn geeonnpaneerd hebben er niet aan gedocht hun bedbftling te maskeehen achter den ckyn alleen te wuHien vermaken tenein ite den argeJoozen toeachouwer te oakkén voof hy zich bewwust is diat men hem tiwinnen pooigt voor een bepaialde m ening De schrijvore verbloemen niot een vn aa strak düt hun na aan t hart ligt t bebaadeüen H t ffut in JESen ffMchediien vJToiw niüet Zioozeer om de vraag of echtscheidjjig al of nÜet geoorloofd is dit óók wel maar het is hier toch bijzaak het hocftïnvotief was de juïstiheid aan te toonon van bet sitandfpant dii r katholieke hfcj k die de echt3Chei n r veu4 ied t en een tweede huwelijk niet erkent zooliang m n en vrouw uit een eerste echtverWnteun Dofi leven Dat ze zoo handelt aktus leert bat ttuk iS WÖB en gwid gezien Heel J tark Engeische handelscorrespondentie Voor het examen Engelsche handelscorrespondentie der Vereeniging v Leeraren in de Handelswetenschap is geslaagd de heer H W Schoorel leerling van den heer C J van de Putte WKF NKN 1 V D Tentïevol ge vuu dun Btakltig van bef nbten bi il p iarkuKwcn biubbii Zalorttag tn Baden Ibij Wtühtm gro ito arbeiden deDicikHtr itirw ilnatK Het Raadhuis werd b tiiriixl In vele hott U tm koffiehtilun werd Ht bade aan erk ht N mi ii i i pi doüt nlat om CiJRlöTIANIA 5 lJei V D V dc t h grafi che vraag vRn den preei irnt vftn den VolkfMi Hind aan de tiulpnct in Arinenift doel te ncmwi nntttourddo do N orK h rcgi oring dat ti b t bunianilflirc karakter van de voorgonnmcn biilnaclip erkende maar dat ij 7irb n ot het iiog on den toeBtand van lu i land Pil de verhmHlinj die leb büdden fintwiltkeld nW in staat nan zulk cii actie d H hki n etnen TBLËGIÜFISCH WBERBEMCHT Noorrt OonteHlke tnt OoRtélïlke wtnd jjedee telijk lR wi lkl dr Hi weer Uchta vPTlt H naciitti ieta lüondef ovw g Duit sche Handelscorrespondentie Ter verbetering van ons bericht van Zaterdag vermelden wij dat niet de heer J D Wagner Jr maar de heer J D Wagenaar Jr is geslaagd voor het examen Duitsche Handel scon espondentie De wedatrijd Gouda Victoria 2 1 Op het keurige Hilversumache Sportterrein stellen beide elftallen ïieh op Victon verschijnt compleet terwHl Gouiia Groenowou onder de lat heeft en Stigter xlja plaats als ba innomt Direct ontwikkelt zich een vlug en anttionaiust fipet viKtrtl van onze atadgenooten die rich op dit ruime veld bljionder Wiufa gevoelen Beide partyen wegen goe tegen dVaar op Da Victorianen komen evenwel niet verder ala de backs en geveat Groenewoud weinig te daan Aan de andare zyde stopt de keeper verscheidene schoten van Spee Bakker en Rota vooral Roxa ia Telefoonk el Sinds eenige dagen ia men op de Markt bezig met het leggen van telefoonkabels teneinde het bovenggrondsche net te ontlasten Een belangrijke verbetering in den telefoondienst is hiervan te wachten Mannenkoor Door Oefening Kunst Met ingang van 14 dezer is tot directeur van het Mannenkoor Door Oefening Kunst benoemd de heer W F Kools toonkunstenaar te Rotterdam leeraar piano solo en koorzang Het lijdt geen twijfel of de vereenigiijg xal zich onder de leiding van dezen bekwa CLemencean Ciemeivceau die een reis door Java maakte heeft te Bandoeng op een recepiio een lange redevoering gehouden Pil de versterking tusschen Frankrijk fij riolhmd gereleveerd Dr dB Vissw Maiiister le Vifwer heoft gli8t ren zijn 4€ 3nrig preUkant s iubilpuTn henluclu H j w rd dbor voTBcheideoe kerkeiü Ee deputaties met dit JuMoum geluildlilgti exiAmaJé op het ecrötjari at van den Volketüxmd ikq oaaeióe Dê Enteiute nota iüe op 3 Decomi e r dtoor de vertejpen Wioordigera deir drie gealJieerde mofrendlhedien aan de Grieksche regecrtaiff fe oirarhiandfird verwekte jproote coniitcj nate daar nfen ndet aulk een stueiwe houdikwf hadi V€irmacht Het kabknet hrwiam oiumdcM ijk Mjeen ten einóe de nota te bespreken a te bcfAisem of de rMkaAtemffrunff Zondag sai worden gehouden Da inmisten ad Vuuitie twee UUT Aan de pfl wertï neen enkeJe oflacieele meiiedteeWnjf verstrekt Violgen een officieus beddut m de GoiieèoBche reg eeöay vian oordieeil dat df nota van die gealllaeeirden een anibwoord luireiray b niet noodftfc imaaikt Zu za nochtitniB atappen Mj de i eailUee rdie reneermjjen dioen en mar voraekeireai diat de toebonust zoJ aaavtoonen hoezeer heit Grieksche volk dlamtabaar ia voor dfen steun dien de gealil leerden aan de Helleenache aaak hebbtn verleend en hioeieeir z jfetrouw lUyft aan die pro ioaUieerde poütJek Heit pleabeacie aooi gtMeren ondanflcs de onrtjvaisgHit dier nota toch plaats heftifoen In ItaJieaibache parlementaire kriniSfen ihieeilt het feJt dIat graaf Sforzia de miii ter van biótewliainidlsche zaken de direi giende nota aaji GriekenJand mede heeft omfcsrteeiaenKi vry veefl OTriratemmKinK Verwekt Verachtlllendle partijen suUen intferpelleeren lm rergeerwig skriniffen wijist men er intusHchen op dat voor deze fio ta Italië aich tot niets he ft verpilieht wat iii tri id met lijn beigüinsdien zou kaïnnem zi jii Indien koninê KJonstantijn naar Ath ene teru keent waar trouwene ni emand meer aan twyfeidtt heeft elke btaitt van dv entente vrijiheild vam handeilen en meer kav halife toch niet verlangen De verontwiaaj iiiigiirug b hoeft memairu ts verbazen het eeniig verwonderlijke in deze Baak is dat Sforza zich heeft laten ovailhalen de nota mede te onderteekcn n ööintfezien het toch voor ledlesr dbadfUilc V Tas dat de ailgemeeme stroomiiniK was teg en mnïemigiiing ai de aangeJegenihedKn van G iiiekmland Vwigena een berricht wan Havaa is de conferentiÊ dier eorsite miuilsters van Frankryk Engeland en Italde feA©U ik Reeindligd De premiews üaiUen echiter voorloopug met elkaar in contact blijven voor het geval er nieuwe berichten uüt ArtJiene mochten konten OnffnliAieUijk n afloop dier conferentie met aijn collega beeft Uoyd George tich weer in de Ier che kwestie moeten verd iepen Aan een maattijd van de ConaervBtivc Cotistjtutional Olub zeLdlc de premier Kria ecoi goed georgianiiBeerde en fjnk beitaalde mooitlfcampagne in Ierland aan dfcnigiang tegen de nuannen duo de elementaire piithten der beachavinjr Ln diit iMidverimilen iDe TegeeiniTUg to van plan om alle hulp en nmciiit waarover zij besclwiktt tot het laatsibe toe aan te wenden om dit bedlrijf uit te roeien Hot is o mK g lijk om overweffinig van die beste manner om dtón vi ede in Iciiland te herfifteblen te doen plaa s heWben zoo lan d e terreur luiet gebroken us Maar wy moeten dluibbel moed Ihteiblben Ln de eerste plaats om te onderdfruWkien en m de tweedie plaata de dok g ix otefre moed om boe te geven aam veraaoenimg De weff keilijke moeiilijkihGid met betrekJkiing tx t Ierland ie altijd deze geiwees t Wanneer Ierland in piatiavg vw keert zeglt iedereen er kan geen rug ehmg HWrtteai getroffen totdat de atmosfeer beten ifi AJis de opstand ondtenUrukt is ziegt men Niu kiunneTi wij het er wiel by laten Het gevolg iB dat het kwaa l weer opn euiw begimt Loten wij de eendiraeht her Btelilen laten wuj van Ierland een waawie ► eelgenoot m dot groote ryk maken Dit is een vian de taken van de coalatie iHeit HoogePbuis heeft twee annendenuenften op de Hiome Riule M eit aanjgenomen ten dioei heèlbende die instelljig van twee Benaten voor Noords en Ziuid Ierland en vervantgïïnig van den Raad wan Ierland dioor de twee seaiaten in verconigde attintg hebben in Ierland een giunsfcgen mdlruk geaniaaikit ttA diusvea had leriand be U vG NOTixlIoosteliJk UJaber biet debet ge negeerd Tengevolge van dese amien le menten wyziilgt het thians deze houdÉng Het iet er een forsche aanval in op het legeeping voorateil dat voor geruiTnen tijd aMeen venieeldlheiad laan vorooirzaken en diaarom ook dloor Oajson gesteund is Mieschisen diat dtuarom de aanneminig de Ber amen tementen een kalmeerende invfloed hee£t dan welke tuchtniaatregieü dier iregeerang ook Ilee ls wordt eenige toentedermg getoonde Kei Flanmanigam die tijdelijke presidi nt vtan de lerscbe repubiiek heeft aan Lloyd GeoT g e het voUgiemde telegiram verzonden Gij hebt verk Iaal d verianigend te sijn om omnidde llük vredle te sluiten Ierland is verlan gendi te zijn om onmididenijk vrede te frluïten lerlandi ia verlangend te weten welke eeisten stap gij U voorstelt Het ml kis moeten komen tot een formeelen vredte tusfichen die BrJtBche regoering en Kaïar eigen lersehen ondei daan In dit op znichit a iedt Kei Flanrvangan min of maeer dezelfde rol als de vroegere ondlerdöan der Itafliajanschie reigaerJng d Annunaio die als hoofd van bet reigentBchop Quamer zich nu in oorlog met zyn gieftMM land bevindt De Mee agero verneemt uit Fiume dat tengevolge van de laatst © gebeurtenieeen de reeentschapiraiad van dta Quamera afgeitredlen Te Riga onderhandelen de Pooluche en Ruasische afge aartMgden over den vrede wat met zoadter geihaapel ra Wi nieuwe oorlog achynt dichtea bij daa een werkeJyike vrede De Pooische rejreerinjï moet hiervan zoo overtuied z jn diat ze te Berlijn al moet hebben gemfo rmeerd welke Aiioudm DuiïtBcdiilaind ten op óctate vaa een nkmren PootechRasHigehen mrlog zxm aannemen en ondter welke voorwiaarden hat € fven ueel geneigd uou zyn Polen tcg en SovjetJtAisaand te s teunen De boUjcniki bunnerzyda hebbeo ondanks den wapensiiilstaaul mat Armeniië M aarover die Tuiloen niet t spreken wuran een hechte vrienidBchiap met de KemalÉBten gesloten De IVirksche NiationaÜBten hetfcen van de RuaBische Sovjeto gieering SO vljeigmachines 20 gepantserde auto s en een grroot aantal vrachtauto s onitvangen Zij conoenrtireeren troepen tegen de liinne Ismsidl iSmyirna en bereidfen een grroot offeoxaief voor te Mi de Griek6che troepen Volgens den correepondonrt van de Daily Miaiir te Konstanfbmopeil wenacht Lenin hiet opipeircotTSiiiando van het leger m het Oosttai in één pea soon te vereeniigen en heeft aich met het voorstel van de Kema j ten veerenJgid om Enver Pasja tot opperbewelhetelber te benoemen Lenm heeyft aan d e reg eeTinig te Angora medieigedeek diat hy een actie tegen Imlië van p ian us Djemal Pasja de Turksche oudinMÜniister van Marine is naar Afrfiani stan vofbrokikien om diaar agitobie te vetrwekken N oiar het Wtolff Jbureaiu verneemt zyn na langtduriige en moei lulce beraadlsbaKiinfc en te Parys de onderhandelingen bus st hen de IXiitsche commiJsaJe en de commiiBsae van hiorsitöl over de vee le aranties ten emdte gebracht DuKt chband zial de door de Entente B e eischbE 1 74 0 0 X stuks pluunngediierte 27 165 geiten en 15 360 varkens moeten leveren en verder bmnen zes maanden Ü 0O0 paarden 126 iOOÜ schapen 60 000 btiertn ossen enz alamedfe 30 000 dsrach t ge koeien en vaaraen De Dnte nte Ivif n m totaal 000 naarden moer fan 880 000 rundten en waarvan 64O O0O meJWkoei on drachtige viaarzen en ongeveer 900 000 schapen geèiftcht Voor de leverJnjg van d e rest zal vóór len afloop van don toegestanen termiin van 6 miaajuiien m eit drC Dii tsche regeering oen regel njg getroffen worden I o jpgelo te vorpl chting is zeker mioei ijk na te komen maar aan dien anderen Icïint heeft öuiitschlanid een meevallertre Nifliar Ie VoasTsohe ZeJtung uitt Kopenhagen vemeeimt ataat Denemarken een pijniyice wirnaeam g te wachten inzake de schadeVrmgoedliig weilike het aan Duitschland vo O r hot afgoatane jroibiedi moet bet il6n lliA botal betlraig ia nog met defir it cf va stigosteld jdloch dte afzonderUike ictstfin ovcrtieffen alle verwechtinipen BUITK NLANDS CH NIEUWS BELGIË DL zaak de Brocqueville üappée De zaak ile liiooquevilile C ofjipëe zal deze eek duor de bujtenge iione commissie uit Lto Kamer woivlien behiandekl diie Woensiliuig zial jjdcn giemstalleerd Volgens de lirocquevJle zelf kwmt de auak hiieiiop neer Door een uit eugen bewcgiiing geschrtyviun br ef zejpt h U heb ik tydens de besprekjnigen te Havre baron Coppée een wenk gegioven inzake het kokriynaagHtiik Ik heb hem aanbewolen om Kt uiterw t mogelyi e te doen om te zorgen dut onB volk vokioende ko len xcm krygen zelfö als Jaanvoor gruote hoeveelheden aan de I uitechea s mioe ten wo nicn geUveni Uiit late e verklaringen mynerzyd biykit diLt lieze iianbeveiing evenetna sioog op de bypnxiuctön van ie co kasovent de iür naamt te fabrieken van Go ppée De raag is of ieize byiproducbon en met name ibtnzijil de oorlogsvoen ntg dier Duitschers ten goede kiwiamen Dit is nxi zoo de DiiiiUschors hébben nooit benzol gebruikt vooT hun dyKlübocten en bovendien was mi i bekend Lat d e Duitticlaers meer benzo Jimiden dan Z Ü noodüj hadiJlen zoodlat de Belg sche prodiuctjle hun on verschil 1 iff kon t ten Tot dlusver ïs alleen het bureau van de Kjamer in kenniie gesteüd van het arrest lan den procureur generaal maar is het dij wiwr van de zaali nog niet meegedeehL Voornamelyk aal volgicns d e N R Crt de vraag gesteld wiooxlen of al of ci et m het voorjaar van 1916 de Brocquevtlle aan Go pée machltiigang heeft gegeven om zyn rodiucten aan de Duitscheri te leveren of althans een dieel er van Men veiTAttcht echter diat de aaak nog meer vejwiikkedd ziai wiorden De leden van het Kabinet van Ha vre zullen door de pailf nwsiJbaire comjni 3je wmvlen irehoornii AU dat zoo 18 zal daaruit een eroote openbare geduchtenwasseijmg im de Kiamer voortvloeien en kan men zagigen dat het heele doen en laten van het Bdgische rain stcrie Hl dien vreemde eLndalyk aan het licht zai worden gebracht iHet is duidolyk dat als d e ItrocquevillJe wierd vervolgd en vrijgesiproken men allien dÉe aan den vijand geleverd hebben en itcvena geheel of getïeeltelyk aan de beyolkimg vrij zou moeten laten uitgaan terwyl ook volgenis de juristen die wi i over het gevai geaproker hebben aij die vroeger voor soortgelijke featen zyn vcroorlieeld recht aouden hebben om een herziening van hun vonnii te eischen NOORWEGEN De apoorwegstaking Tengevolge van die spoorwegstakmg hebibem de post autoriteiten in Noo rwegen maatregelen getroffen om de post van Denemarken en het vaoteland per motortwot van het eedsche taustiatatLon Komsioe al te halen om op die maaier die bezorgang gewoon op tiyd te doen plaats hebben Noorwegen zendt ook atoorabooten voor h t beaxwigm en afhalen van de post naar FredanJn hawen en Kopenhagen De p ikkiötaxMit is tüdeiyik ojngehevon BINNEWL ANB Uitvolpr van aandairpeJfUL Naar wij vernemen is door de Nederlaiidsfche üitvoennaatschippij op 24 Novembw j l o iengMtoide gedegenheid tüt hüt vóór of uitei lijk op 2 dezvr bij haar indienen van aaiuvragon ojn verg iinning voor den uitvoer van beperkte hoevaelhedon aardappeiem van tón zandgrcjitd met uitzondering van Knodo Star tot nader bericht onder Ut ïelfdo voorwuiirdeii opnieuw upeiigf sleid De kr gsmacht naar Wïlna H l secretariaat van den Vülkenboud publiceert hot antwoord van den V olkcnlmndsraad dp het verzoek van jhr n r Doom imi injichtingen omtrent Uei imdi n van ik H niHitairo afdceling ïuuu Wilna Hidin wordt verzekerd ilat alle belong heb ben de p irlijfn de volksstoniming wtlkc ïiH spiMNÜR mogelijk zul plaats vijiiN M uiitiv uinl i iJe internationale bc ettirig hondt o nadat do volksslenitiin blieft pla its gevonden Dn voliiuioht van kolonel Ghordigny is be jcrkl tot het nemen van maatre gelen nn orde en strekt zich niet uil Uit lie jiirisdirti De ravitailt eermg vMii de eotiiUngenten ziii gefichieden donr bemiddeling der Engejsehe en i r insein nrganisatiee I dliJilve de gevraagde afdeoling wnnlt Nederland verzocht vier of vijf olficKTf n in bijzondere mia sie te zendui l i kenbun l sr Uid dring iiaii np df nic werking van Nederland om ijn ë mdwerkelijkpn steun ta verleeneu aan di VolkenbondBwerk De Arbeidswet lilt R K erb iiid tt i Werkgeverwveieenigingen hoeft een schrijven gore hi lilt den ni inislea van Arbeid H t irin dringend verzocht wordt in de Al iieidawet cin afdo ode regeling Ie tuffen voor het inhalen van de weri iin n di door het Onk wijat bet il K Verbond er op dal het verbod van overwerk voor arij Hders beneden Ifi jaar in tal van beiiij en een belttsel vormt om gebruik te nt iken van overwerkvergmining voor lie volwiisson arbeiilera omdat de ar Iteid voor jeugdige personen nieerma len oriontheerifiji r voor het in gang liMiid Il vf n het bedrijf No iJf minister blijiscns medcdeeling 111 tie Tweefié Kamer der Stalen iene T il overweegt ten a anzien vjui het jGEME NGDE B ERICHTEN Nieawi brtjodprijsvta iaging I f l ikkcrs te Lelden zulle n wegene lil t uili U loiido daling vaji den prijs lei vnje bi iem iiioL ingang van h xlen iieii i iij s van het vnje bloom gobakl eii Ijrodd weiler met 1 et per fSUU gi im verlagen zodd it de prijH thans In den lijd van i weken is tlo prijs nuf I i tN er KHI gram verlaago De actie van het spoorwegpejBOneel Ue Loonraad vixjr het spoorwegpersoneel hetitt iiaterdag na lutvuerige lieKpre vjiigen bewloton aan de bezwaren iiLJ Nod Veroeniging tegemoet te kouion dour met algxMneene stommen uit te spreken dat de liirwstie der Sjxiorweg Majitseha pij voor den duur VJin t jaar een regeling zal ontwerppn waardimr do p4ML8ioenen van allen die in men tijd wpgens laeftijd of ilivaliditeit g pensi jnne rd worden en ook van de M ei uwen en weezen zullen worden verhoogd tot het bedrag dat do hetrokkeiieri bij de vastge itnldo loonregeling zi uden hebben ontvangem Aangezien door dezo beslismng aan een hdlangrijk bezwaar der Ned Vere Tiiiging zal worden legemnet gekomen aebt e n en het viraarschljnlijk dat op tie Din dag te Amsterdam te houden lUilengewüo congres hot aldus geamenlUordo compromis ook door genoemde ganiaatio zal worden aangenumcn De toestand der ex k eizerin Na de kritieke oogeqiblikken van de laal ste bigcih is Zaterdag een kleine verlichting in den toestand der ex keizerin ingetrtMien De toestand blijft erhIpr gevaarlijk Moordaanslag Men meldt uit lliiarleni aan de N rt Itonderdagavond laat is in het Kennup irk bewusteloos gevonden edn l uitfich meisje Haar toestand maakte overbrenging naar het gasthuis noodzakelijk en daar bleek dat zij verwondingen aan den hals had Za vertelde dat haiir verkeering mot een jongen Vtfis afgeraakt en dat deze haar in het f pr aupark bij de keel had gegrepen om haar te worgeji Het jongmensch wordt opgespoord Een goudien bruiloft Te Lochein heelt bet c chtpaar liAiurFuher Vrijdag zijn gouden bruiloft gevierd iJat voorrecht hebben de wederzijdhehe ouders indertijd ook gehad De Cjarige bruidegom is de jongste van u bioers die allen nog in leven zijn De FreitMit en de HoMoxollelnia Naar aanleiding van de verklaring an minister Kuys dat hij overtuigd dat er tussclien een kroonprins en Het is oiris volmaakt onverschillig boe de Nederlanders het met vader on zcon klaarspelen maar bet kan ons met onveischillig ilaten vranneer stilzwijgend toegelaten door de Nederlandaehe regeering uit bot Hiiia Doorin en het Huis Wielingen draden vi orden ges ionnen die zich hechten aan de I luil iehe contra revolutie De Nederlanosehe regeering zou goed doen g jed te letten op de correspomdenitie dor 1 lü ben ollern vluchtelingen en vooral haar aandacht te vvijden aan do talrijke Koeriers tufischcji Ll oorn en Wieringen ce nerzij s en Dimtsehland aiwlerzijds Huar overtuiging betreifende de onschadelijkheid der Ilohenzollern zou dan i enigszins aan het wankelen worden gebrachl Wie is Jansf n7 De geheimzinnige atgevaardigde naar coniiiiiQiistische conferentie te Moskou lie zich hulde in het pacfudoni n van Jansen is naar Keclit voor Allen hot wwkblad voor do socialSstiKcbe partij in NeKlerland meldt rueai ind anders dau Ilijman Croiset die Le pLirijrt vc M lien dagen in hechteaüs il onder be cliuldigiiig van op een i ilien pas m Frankrijk te zijn gekomen I h nis h bij in Amsterdam terug gekeerd en deelde aan het llbid mede iHl hij Vrijdagniorgen van rechtsvervolging IS ontslagen daa r gebleken wim dal die lx sehllidiglng niet juist was 1 671 1045 1367 1841 2129 2313 2608 2J65 3215 3571 40O9 4479 4742 5735 6106 6638 6935 7120 7284 7652 8130 8493 8918 9292 9934 10215 10762 10966 11401 11585 11925 12463 12823 13047 13332 13476 13791 14330 14641 15194 15303 15754 16084 16293 16690 16887 17228 17493 17887 18170 18399 18780 19111 19214 19539 19885 20168 20396 20715 21115 21387 2168 425e NKPEKL STAATSLOTERIJ Ie Kb In kk ig van Maandag 1 Dec 1920 J liüü iNo lo9S7 ƒ lOUU Nud 6i7tJ 21127 4UU Nos 2883 52J8 11921 ƒ 100 Nos 10345 19078 20500 l rijien van ƒ 30 5 234 256 2 il 2 2 465 488 520 560 57 il8 749 811 851 859 916 994 1014 1030 1061 1138 1218 1251 1254 1340 1353 1378 1503 1515 1542 1594 1750 1811 1932 1934 1954 1971 2063 2087 2094 2209 2213 2216 2226 2232 2270 2288 2345 2393 2447 2496 2506 2547 2567 2625 2688 2671 2728 2745 2755 2960 2967 2972 3070 3072 3130 3141 3201 3236 3237 3265 3274 3342 3448 3451 3609 3624 3Ü42 3854 3881 3938 3960 40L6 4148 4187 4282 4302 4318 4328 4547 4557 4595 4611 4660 4685 4736 4849 5203 5372 5490 5503 5575 5726 5795 5840 5937 6018 6033 6083 6096 6151 6178 6193 6277 6425 6454 6486 7703 6726 6782 6806 6830 6843 6926 6970 7022 70 1 7059 7076 7077 7082 7130 7152 7195 7325 7246 7254 7258 7298 7364 7437 7501 7581 7626 7649 7809 7816 7887 7900 7957 7972 8109 8134 8142 8164 8277 8383 8443 8459 8519 8598 8637 8660 8740 8743 8889 S927 8970 9069 9109 9122 9145 9275 9310 9480 9594 9597 9621 9716 9773 9963 9973 10106 10147 10165 10202 10248 10270 10525 10558 10625 10741 10771 10840 10866 10867 10883 10948 11032 11176 11193 11241 11282 11373 11441 11462 11471 11487 11521 11536 11600 11604 11627 11666 11758 11895 12116 12150 12167 12192 12210 12448 12483 12712 12722 12731 12776 12800 12830 12866 12894 12918 I29B6 12990 13056 13090 13211 13230 13237 13330 13352 13355 13359 13366 13399 13455 13501 13515 13638 13776 13722 13748 13950 13964 13971 14134 14151 14255 14340 14370 14470 14486 14527 14611 14669 14831 14908 14914 14944 14975 15216 15217 15235 15238 15265 15266 15365 15391 15463 15466 15505 15696 15807 15851 159 U 15913 16006 16015 16093 16140 leiab I6I92 I6243 16268 16326 16473 16501 16565 16659 16685 16726 16737 16768 16767 16820 16865 16994 17001 17042 17097 17128 17226 17267 17322 17337 17338 17458 17490 17646 17732 17786 17819 17870 17877 17970 17985 17988 18104 18158 18169 18229 18237 18268 1H355 18379 18382 18443 1 484 18535 18562 18637 18745 18787 18916 18930 18958 19040 19047 19133 19144 19168 19186 19196 19199 19220 19255 19282 19348 19411 19536 19667 19672 19690 19704 19756 19865 19930 19955 19972 19990 20049 20101 20173 20182 20203 20237 20259 20338 20416 20433 20465 20518 20540 20692 20728 20773 20839 20972 20976 21009 21133 21178 21270 21343 21354 21369 21459 21541 21643 21550 21554 21625 21734 21740 21760 21800 21910 21955 22059 22081 22114 22136 22153 22180 22280 22313 22461 22467 22506 22637 22692 22712 22730 22762 22882 22924 KBKKNIEUWS ONZE KOLONIëN ECONOMiaCHfi ttICH TBr Dt oorzaken m 4fi dunrte en mLUbw tot Prof Treub wijdt in het Decembernuanmer in de Vragen des l ijds eeiïbeschouwing over de oorzaken vaadeduurte an de middelen tot vorbetwin van don huldigen toestand AlB oorzaken noemt Frof Traob de t it riiig CJD ia het iaitermationaal ver keer de vernietigihg van kapitaal L nienftchenlevens tijdens den oorlog eia Do geloerde sclirijver becijfert aan ife hand van statistieken van het secrett naat van don Volkenbond dat w invoeren tus Hfiui do waarde der achen 1913 en 1920 in Frankrijk Engeland zijn vervier en verdriovou digd inaar dat het gewicht di invoeren tot üO pCt is gedaald Ook voor ons land berekent dehe l reub een aanzienlijke vorminderiiif der handelsbeweging De invoer in ISfijy blijkt dan in gewicht te zijn gedaald tot 2fi pCt van het gecorrigeerde be drag van den invoer in 1913 terwijl V uitvoer in 1920 nog niet oen 12 pCl heeft bedragen van het terwilleder vfirgeÜjking gecorrigeerrde bedrag van oorfcigonoemd jaar In vergdijkito met r ntot Britannië en Zwitserland neemt Nederland ten aanzien van de verandering in de verhouding van in en mtvoer zelfs een opvallend onigunstige ositie in Ifo heer Treuib meent de uorzaak hiervan slechts voor een deel ic niogon zoeken in het verschil in aanl ier uiivuerproduWten welke ZvltsCTmnd en Nederland hebben aan to bieilen i aarnevens heeft oohter z i Zwitserland een voorsprong op ona l irt duui do grooLeni soberheid in de levenswijze van alle klassen der bevolking waardoor Zwitserland goedkoo xir kan produceeron a ondaiiks n hoogen wLSselkocrs goedkooper in Iw i uiienland kan aanbieden i e heer Treub wijst er op dat tft gtiirek aan koopkracht in Kuropa ticbi ook reeds begint to weerspiegelen len vermiindeiitig van den uitvoer er htaten waar men oververzadigd raakt met eredieten aan Kuropeeeche iii Torteurs In Nederland zijn de palcnuizen overvol door gebrek aanalzet naar het verarmde achterland Allerwegen moeten thans de prijzen worden verlaagd Dit geeft wel een tijdelijk voi rdi el voor de binnenlandsche reri iuikers doch dezo prijsverlaging geen teeken van terugkeer tot nieer norinalo toe itanden Veeleer is het een voorbode van nieuwe wolken die zich aan den economisehen hemel beginnen samen te paJiken Een steeds toenemend aantal voi r den uitvoer werkend indusii iceïi moet de zaken sibiten ot kan suchis met ht ve kracht dooriWerkea Ciroote werkloosheid staat derhaWe ft wnnhten en het staat te vreezen dst na dezen achteruitgang of stilstand ia exportzaken taillissoinenten en builefr gewone w erklooaheid tot een zoodfüugc veiniinderiing van het aanbod Zullen leiden dal dit in zijn tegendeel zal oms iin en plaats za 1 majken voor nog verhoogde prijsstijging at do kosten van het Icvensopderboud en in verband hiermede de conchrrentieniogelijkheid tegenover tiet buiunland l etreft zet de heer Treob mt II diit bier in den laatsten tijd ineen or bedenkelijke mate weelderig wordt fdeefd AlA reactie den oorlogstijd i c ia dit alleszins begrijpelijk maar eiienkehjk is bet niettemin in een tijd u u ritii een verhoogde kapitaalvormmg ii i dringend noodzakelijk is Boven lien volgt onze regeering z i eenverkeerde politiek door het belemmorw viin den mveliiitvoer waardooroverntalige vertering hier to lande ln de hand wordt gewerJi lKlins uitvoersaldc kleiner Is dan ande s hot ge ïou zijn Op die wijfb zyllen op da luiiT liK its i erlag ingen nvep mijd KUNST Jan C de VOB Sr lii t 111 1 1 vcjrneerot dat do K hf ü i tu 3 aii i van l ïn he r Jan os Sr zo j Janig is dat de g leei liem liet ïptredon ht ft verbod Albert BoL Te Rotterdam is in Eudokia Z fag overleden do beleende hunKWist Albert Bol of wel Albert Bolliiia SCHEEPVAARTBERICHTER STV MIJ NEDERLAND Nias arr 4 12 v Rotterdam te A Blordam ROTT LLOTD iaroel Ihuisr pass 3l C Menado thuisr pass 2 12 f Carvoelro uitr J pass M2 Glbr l Patria tlmisr vartr 1 12 van nOLL AMERIKA UM iproe£t men ujt m tbMMi Bourffot den man dSe aaiwuikNAük nkta nn k rit en Koduduenst iilde we en Ooch n lat kvxnspemwdlB ziich bekeeinia tot een vurig aoon der kattwUakie k rk en de heilige oventujgiing huldüitte dbt geen gejuk bostaaprtbaaj is buiten het roomsch © gel f De e meening m 4 ortrilt te ï heele handeJinc het ie dhn ook niet zeer moediiuk mot vrü aroote zeluutheitt aan te wüzen elke gedeelten te dvtken lyn eon Boureet we mofrea aaiuiainen dht teiklens wanneer er sprake is van het goede in het katholici rae wanneer uüftgebeeld wrdt da nvarteiende stryd van d n afvialliuge tfie ondiMdtB zifcjizelf w ar jf Jooven motA dat ia at dïe scènes Bouiïeat aa n liet woonl en dat iuy dlaairin s n eugen zojf dtKWworsteiidten siölestryd eeft teo wül de liefdesscènes txU het jbijweiiV veiaor tï siin döoT zijn ooninatoT Antlré Oury De auteurs vullen elkaair aan boofllat het resultaat vwi tic Mumenvoegiug vaji beidter werk e n volkiomen zuivar en Haaf geheei ia Keedti in Jiet eerste bedrijf is het kiidtelijk wiat de kern u van dlit oeuvre Bourget iMuw we verondierstellen laa t hw pater Euvrard wijzen op de noodUoütiae gevoJgea van het niet Hoor de k ink erkende tweede huwelük hu heeft ze aanschouMxt kimderen iXie hun e gen audeiis niet achten Btieüvaders due tAMsben niiet Joun kiin leirpn etc Gmbnolle i f vrouw diiic haaiT eeraten mian hepflt verluten om Darras vim wCen ze mUl te vdlg en i 9 ontïet over deze uitspraak hoewel ze het nabye onheil lat de wiooMen van den gieaatelijike wiaar aal maken nog niet bevroefÜt lm het tiwee ie bedmijf uien we den twist tuischcn den stiefvadier Darrahs en ïoon Lucien Deze houdft van Bea the l ianat een veT p leaip ter 3tudenfte fie zijn ga otmo ediKC tijdtena haar ziekte beeft ver5 lefiig fl Darras als aoiigziiam vader ImforTi üert en t kx int hom teo ooro diat Berthe oen veirle lcn h e Pt HÜ waarschuwt z n zoon die eanat met ffBiloovon wil dan uit Bertlie s moind de tuiate toiödi acht van dt z g mifistap hoort en Ihardioor overtujgil wunllt dttt ze goed gehoiuleJd heeft onidtat re bij het aanifaan van het vniie Jj iwe ijk volgens haar geweten hand ol le Wanneer Lucien zijn tweeden vaddr wai doen beseffen dat Bertlue voJkomien icm 1 t u bij het aangaan van ecji huweIgk met anders zoii hiindulen dtin tün e gen moeder die ilmjners ook twee keer igetrouwd rs ontstaat de groote veirwi idenng tussthen Darras en Liucien Hienii t iloei l weer voort dat Lucien het oud ei iijk huia en Pa rijs verlaat Gabii eJic ht eft 1 e juee haar zoon varloren en nu ze oplAL iw geiloovig Li gowoTtlen kan ze dfit v Lrlie 4 met ajuiers b s hoawen ala een ge i tichue straf voor haar tweede huweUl NiOg vilym nde wio d t de pun van t sohu idbet ef wunneej ze hoort ruat haar jonigem ujch aJi kinidl met gelaitikkg hoeft govoeld on liiat liy met veirjte tien Itan dut ineneei Diatrm s zyn ytnveedfe Vadier iS De schrij x lirf t luei gieem mediedbogen gokenil Zooalri geicsgKÏ het atuk bezut uittleken de hot didnugiheden bet lh boeiend van ban abntg tl scènee itaan in lojiptsch vcTbanfitot ebcaair de ïialoog is vlot en d vcrtaJïnig tvan J C v liL Korst is onber fpelijk H t spe vaJt over t algemeen te i enien Stinc v il Gaag om met haar t bfguimen wat het lieve diooir t n eefiwbzTis veriiutterd ej maar toch aan haiar prihcijje s geLrouwe studentje Aanvankoiyk ihad M leta jiiata leek t ons tydens het cwrsite gesprek met Utcieai wias het of ze z ch met aan t spel gieven kon later echier k ram dü t by en wiais ze er gohe m Vooral in hot tweede beiiryf wann eer ze Lucien an haar vei ledien vortflt en m het dwnte ondei houd mst de oude grooünoe jer t n Gabr oile wust ze defjuaiate ouiujco van weemoeci vwoMtw aardugsng en apyt te tieffeai gaf ze fyngevoekl giftachevtjeird pel In üar l Rijken aila liuaen had ze een waandlR pantner We hebben dezen k nffen ucteur weJ nundlea gezien Vj yckig had hy uerkelyk poachrtuge momenten o a wanneer hy Berthe Hianat verdedigt Jammer oat hfj op te heftagisite oofrenbjiiiluken w annt er hy zjjn o erkropte gevoelens luchtte zich zoo liet meesleepem dat hy onveirbtaahhaar aiprak Of la r het aan ons We moesten on s tyttens de opvoermg herhaaJdelyk ook by de overige spelere inspannen om te verstaan t kwwm ons voor lat de mieeflptie pelera zich toe schuld jg maakten aan Bebrokioig articuleeren Doch rtit ter ryde Wiat Oarel Rükem betreft willen we nog wyien op zijn byzionder g ed stil sipel tyaens hat cerate ond cirhoud nwt den tw den vadter dat een nukkïgen wreved hy Lucien wekiU Mevrouw WÜh Van dier Honit A Lugt Moisert w a natuuriyk goed als het arme d o dm iele stryd gen rteide viouwtje en K v n ijBii Twrmtóe de Pol van Darraa wm i t OeM itiefwuter dte