Goudsche Courant, dinsdag 7 december 1920

f kw D t AtM mmém toiHo wt WiNr U AmatenUtn LONDEN 7 Dec ViD VriM Arthur W Connaught heeft hot patronaat n vmn de ZuW Afrdowuwche t n oo vBt Uin U AlTOtenilam letrwijl generaal Smuto 9k WÜliam Hay n mijuster MaJan h vice preawtentachap hebben geaccepteeiO Uj het MM comibé hirtiben than o mtkw Sir Robert Hmïp Jlhr liowdtan pro IN C K van AmM m t andereo tt e torim ol althans vi tuA eitellik w iH hij reeds lang Kntholi op hrlstel kp n gretndslag bIoik nw op zuiver Katholieken grondslag lo jilaafsi n Het oiule lulikel 2 ih thans vervan gen door een nieuw irtikel dat luidt IN Nolcrlaudscho Boerenbond zich lellende opi len grond lag dei Roomsch Kfilhi liel htginsekTi p n de leiding unvairdende van hrt doorluchtig Nekrlnnlwb epistopiuit Stelt zich ten hhI de hihartiping der belangtn an den Niilerlandschen l mren and in het ü geinoen en mui de aangesloten lioeiiinbonden instellingen en vereemgin 1 0U en hunne leden in het bijzonder in irvfrre de zorg voer deze belangen met geacht wordt te behooren tot de 1 tak V au do aangesloten Boercnhonden itstellingm tn verecnigingfln zelf een schoon instrument bezit als haar b na emig org ei mac er wel tivtsch op zijn kt zy een kunstenaar bezit aJs zyn orgianist ctie door zyn pel de harbeai zoozeer ivveet te vemheffen en daardoor zootveel Roede hoog gevoelen opwekt by looveIcfi Het college van KeKkvooigiden ontving de hooige gasten bü het binnentreden en heet te het geje sohap by monde van zyn sym pathieken secretian dtr Noordtwyk wd kom in dezen tennpel zoo alom vermaard als museum van gLasschilderkumst Alls aandenken aan dut beaoek werd dioor hem namens het Colle e eene kleine löch Uitgezochte collectie kopergiravures enkele di6r g laaachaldermigen voorstellende j aan de emalm van den Tfliecho Slowtaak schtJi gezant welke tot zyn groot leed Mezen door ongesteldheid verhinderd wma persoonJyk tegenwoordüg te zyn aangebo I dien en dan baar dbor haar aanivaard INGEZONDEN MFDFDEELÏNGEN BEItiUJiN 6 Dec VJ Naar uU het Rmzengebed gte gemeUl wordt ia na een nooijjte van 10 cteffen Zatenfacinoirfca een atei e sneeuwnval ïngetreden DultMhe Btoamboot gestrand CUXHAVKN 6 Dm VB Volftma 1W r inff ta men b richi 1 Mi Juist dtt Duibicivo SftoombocA Veata gettrand tittp booten ujn van I lmiden on Helgolajui uitgevaren om itaXp te vorleeaen Qevaditen btj FioiUT 7 UMICH 6 Dec VD Aan de H Umuïtcho We it renB w ftindii ZatanlMimArgeB heviiff kanongebulder gcdhKXird vanuit de rkhblng Puune Het wondt beveatoffd dfet een hew geveriit twaechen de tetfepen van generaal Cavigadtt en de vri ech ren iran d Amnunau aan den gang ia Db apoariregBtiddnB In Noorwegta OHSiJglMAiN IA 8 Dee VJ De ataldng der apoonailbeidera duurt onveoranderd voort TVrt heden la de l venamil kM veTmn fftng in het gehedle land aoauler atierèn9Bn gc o ueid Duikeiiden auto s i4in voor het vervoer van reuilgers mi goodaren ter heAchlkking geateld OostmrllkMihe b mbt i n ar NeiL Iadidr WriNbN b IkH VU Hts regoo ilii Uegnit de verminéleitng van htjt kge i viiti beindikn met perisionneering villi alle lieanibten dit neer d n 3o lieiwtjftren hoUben en van hen die I imti dm f jaur otiwl zijn l o Hol 1 I indsebe rrgetTlng he t het aanbod eitnan 8000 Oosteiirijkseho tattt boI aoïhteu voor 7uover IJ giw hikt ziiu I vei 1 tlf n dienst hi Ntylerl IntU aan I te lumen De rt eermgen van Brazilië en Argentifiib willen WOOü ulaatsboI inibten door bet verltvnen van grond I beien In hun levtiiftonderhoud TWEEDE KAMER ï Zitliiig vnn he itnit Minlatcr Uawfatevn blijft aan Bi rilotiMi wordt de l oide volgende weVevn de ergadt rlngini oün 11 uur to doen aanvangen I e Voorzitter tleelt nteo dat minlsler llHselsteiin Item heet t horiiht dat lieiu hij nattere overwo gjiig g bltAen i dal de aanneming van de motteHMar buit tot ttthrappuig van den post oor tvn iuridisdi adviseur aan het departement van Uaubouw geon stagnatie in dieMiat U Ihh B j agnatie in di ii dit nst betineïi te ver Hii aken en dat Zijn Exee lt itie daar om vtr oekt hot fd t X der taatsbegnioting vettr op de agenda te Haat sdi lZn ndea J it de Pers in dit nummer lte l t Crt ortg igaan wordt met de behand liiiK V m de WaterstantwhegnmOng 1 i hcei Van B e r e s t e ij n v I 1 I V riingt of de jregtHTing overleg heelt g lli gli met t HaagHthe gtnwHiiifiU Htuur over t gehrirïk van het terrein i d iifgehiande Ö ran itvkazerne vuor rogieriUK gi bouwt n Hij dringt notler nip hii liouwen tmtler loitUng van pirtiruliere iHiuwkundigm I l t Minister dielt uev dat omlerhanibl ig nU bit llaagwhP genKWitebes itiii Rian Ie ijn en d it reorganisatie I jin len dunst Ui ile Inmlsg ibou en in OV Vttfgliifj IK I Mtt 0 teg n 27 steiimnen wordt aanCenDUten de motie Van llavesteijn tot I ht t liiftteJlin van et n vaiirdigheltlstliploI 11 1 V or ln ituurders vftn motor rijtviiUdi I Da jdttfcrtg duurt voort B 8trijdinK van mond en klauwawr lp vnigdi van dui liotr ile Oroot l li f f dl it bit iiisti lieu van im noudei d k na ir im niiddi l fot iKwtnjding ai iiienl en klauwyoer van tien heer I V m d n Berg Hzn te Utrecht deelt n inistd mpile dat hiJ omtrent de ii siilidnlt vragen hel adviee heeft ini iwonntti van de Stvatspomimssie inzaki Til riid en klauwzeer I l eu s otMÜge versohtjnnig van het I ippoit kr Maat conmussit acht ondgeleelende van zulk een groot hi lu IR dit hu ir niet toe wenseht ovt i II f an ihans a in de cnm nlssie to ver eken het niiddi 1 vin den hoer Vun dl Beig waai uit noodzakelijk do con I luditie Debat avond Tk t l tl UI k i n enigii g v i io lie Li uigeii ver oekt oiiH teniei dl dal alk toe gtingsbewijzen voor ei debdtavond die morgen ni 7aal l uiiMtn in al wordt n gehouden reedsij i uitverkocht MAAK ER QEBRUIK VANI ƒ 15 1000 000 waarvan veertien millio il vijfhonderd duizend guUlen ƒ 14 500 0 0 op de Mtddelenwet 1919 drie en dertig mil I hoen gultlen ƒ 13 000 000 op ele Middelen wet 1920 drie on negentig mlllioen v f I honderd duizend gulden Ö3 6C 000 op de wet voor bet IndiBch kastekort 1920 en negen millioen guklen ÖÜOOOÜO op de wet voor het Sunnaamsche kastekort 1919 I 1920 en 1921 zijn aan te wUzen De lente vvoidt zoolang daaromtrent 1 met anders is beschikt bepaald op vijf ten I honden in het jaar 1 ön7 ë1 r aadloözé dienst M t DeeniKhe koningHpaar naar TkrUB j 1 mg I uai zal koniond uit bligelai d I WiKisdig te Pans amveenMi Dtn 1 iddig uUui de vorsten op het t y I K6 1111 Idagmalen tn zidi Vrijdag na u 1 1 1 Inii b geven j Cleiaenceau ziek l UtIJs 7 Dte V lgftiiB HU Dttidil van ele Morning l oHl litWl de 111 pn idont van den tranBcheu Mlm I iraail ziin reiw nioe tedi afbrekenW gdts dm slt ht m staat vanzijnge II li ld Hl werd te Calcutta verw u bt waiin tr liij Rangoon zou hetj j t I vdliUm Het plebiMiet in Griekenland 1 1 I f 7 l tt De Prrtiiat he lors lu U dat lul plebiseiet in Cïricktiiland t I ti im kan wordt n liewehouwd a s gunstig V F htl herstel van Konstani i p dm tl ion Men meldt dat tal Miki vervalH hiïu tn zijn voorgekomen inktnland zal dus ge n enkele tinan hIc hulp van de drit li iiermeiwle 1 1 gi inlh t di bt bilt 11 te ivathttn Geineen chappeltik prottüt te Berlijn PARUS 7 Dec Maandagmorgen hebbende verte gen Woon 11 ge ra van biankryk ngeland en België te Berlyn ten gemeenschappdyken stap ondernomen en een officieele nota ovcihandigd om te proteateerpn ltegen de leelevoenng in het land van Rhé Inans door leden van de Duitsche reg e I ring Dr Simons nam nota van de me e 1 declingeii I PARIJS 7 D C De afgevaardigden naar den Volkenbond di r uid AmcrikaanBche republieken boden Maandag te Genèvi e n dejeuner aan ttr eere van de I iansche Ie legatit waaraan ook de Argentijnsche af gevaaidigde Pue riedon deelnam Deze ont moeting was aanleiding tot een warme Ie monstratie van de ransch Amerikaansche viiendschap l eon Bcuigpoia vergeleek Argintinie by een vlieger die in de wolken verdwynt maar die tlesniettemin naar t zelfde doel htreeft al de infanterie Pueyiie lbn de parallel voortzettend groette na te hebben geantwoord dat het kgcr ongelyk zou hebben geen rekening te houden met de inlichtingen van len avia teur het eeuwige I iankryk De gekleurde troepen m DuitHchland BIRLIJN 7 Dec Naar aanleiding van het feit dat een jong meisje door twee ge kleunie Franachtn van de zyde van haar verloofde is weggesleept en verkracht her nieuwt do Duitsche pers den eisch dat door een definitieve terugtrekking van de Fransche kleuiliugen uit het oude Duituche cultuurland aan de zwarte smaad een einde wordt gemaakt I LAATSTE BERICHTEN De Witte BiOBO p 1 De ememia m Yankeeland geeflt zyn be aookors nog eens goede ontspanning Zyn de tyden van Billy Rutchne reedis lamg dre vian Ohaiibe OhapLn haast weer voorby Ihet burlesque im trappen van verg U aing fsthynt iliaar nog altyd m hevjge nïate te I tn ekken Zoo IS ooik yDe Middernacht Exiwresae 1 een dor eiiuizenden in dat genre due ten j Mobtt de Oceaan ms overgekomen om in Luiopa een tournee te maken li ftn ape 1 van mensohen leeuwen en tyfers Van el kaar naztten en over elkaar vallen van el aaj een metuffto oorvygen toedienen en elka ir nuas elloodsch eten vao deuren in trappen ruiten ingiooien en vaatwerk kort 1 kle n laan Allies m hoven en oiuler een I expiossetiein met een waart van tegen ele lÜO K M p i uur De superlataef van dlol kionusch Ten veihaal zien gaat aanmerkeluik vhig I ei dan c n verhaal leaen Velen zulilen nu kunnen zegjgen dat zy George Ohnels ramanwieik De Industrueel van Pont Av b noa kennen al bleef de letterikumihige rwaarle ons her iiatniurUlk onithoueljen Miaar eüo confïliieten waaun afwisselend sjTmpatlhieke Fiansche oude adel bluffe mge nouvelle richesse ploertige I ranscihe oude d 1 en symnpatihieike indlustneelen dtoen zekier het verlanjïen opkomen het boek aelve eens op te nemen ook aJ is thona de gunïiitige afloop bekend GOüDERAK i Alge m IK Oiilwikkehngsveiee ni lUrC on k idi Moordrecht hixsft tot 1 id lijk I 1 i a 4 b beseliikkmg pi ku di vd Il ifi diU Kutsliliio lltiil V m Uil I kI m tdimi I lai 1 gm biljii thiek tij h lijl k kun di i iiiHiuddi rd endt biMi thei is 1 11 au d b lm ulk n s Za i 1111 1 1 i s w idf 1 uilf i il t OlIDEWATER Tot ambtenaar ter secretarie alhiti benoemd de heer P Gioeneweg a hu r l üiiachtjg Dt heer A Silk alhiei is door Ged Sta ten van Utrecht benoemd tot vooi zittel van h t atc schap Hekend rp Vliet en yk veld Maandagavond werd alhier geai reateer i UEKUWUK Ds Sj Rijpei voorheen pred te Tres I Anogea Aigtntiniel than woonaehti te Amersfoort heeft het beroep naar de Ge lef Gemeente alhier en te Slu pwyk aan I genomen SCHOONHOVEN In de Mcmoiie van Antvso ui op de I Staatsbegr loting 1921 van het departement van Oorlog dtelt de Mmihter meeie dat het hifi gelegen garnizoen voor opheffing m I aanmeikmg komt STOLWIJK Zaterdagmorgen was het voor kinderen deid laagsti klass der Opcnb lag School feest Zooals ieder jaai had de goede Smt btloofi de kinderen te bezoeken Reeds vroegtydig was ieder in de weer om hem een goede ontvangst aan het station te V e reiden Ondanks den regen gingen de klei nen gewapend met aggen or op uit De Smt had reeds bekend gemaakt iat 1 de historische schimmel dood was en hy nu een bi uin paar 1 zou bcrydon echter de ze rosbinant ag blykbaar tegen den r gen j op zoodat Sint nu te voet moe t komen Geen nood de Sint was ei evenals zwarte Piet en dat was tvooinaamste In optocht ging men naai ochool waar de kiemen wer den onthaald en eenige presentjes werden uitgereikt Men begrypt dat de jeugd ge noot Zaterdagavond ib de byna 70 jarige De NkmI Bfl e enb md Roomach KathoK k l t d ilagen tiiell Ie Nt lerlnnels he Uieieiihuid de federatii der ijl di i Sim Katholieke Boorenbontlen e en ilgenvene verff idering k ftrecht op wt leoni aan de irde wan eene b Itignike sta uteiiwi ziging srhnjft rv Tnd i deze vergadering werd met alge iioene steinmen het voorstel van het h ofdbefltuur aangenomen om den Nt I irhndschen Boerenbond die tot nu Uitvcïer van 0e m 9ensé r4e melk l De DeemiEcbe Ziujiveilbond heeft besloten tot en 19 reads bögionnen met aanzieffilyken utvoer van gecomdeniseerde me lk naar Aimenka Tevens zajn belangryke contrac ten met Frankryk afgesloten Buiten verAntwoarlihikbaifi tier Kod i D toestand ut Boskoop De l eiaad lagunigen ui den Haad van Boskoop waarvan u ver iag hebt gegeven maken zeker ook bmten onze goedie ge ineente geen giuvstiigen mdkuk Kjle n gedloe pensoonlyke en partljmeen ngen tierwyl Boskoop noodSg heeft een ecnsige nd recWIingslGiger dat al djc nee t gheidien laut rusiten Tot dat U gier kunnen onmogeJyk zjj belhooren dte nog s lechtM i voor ten poosje hor wonen om later te vt rtrekt on aU Boskoop aan de plank Uj Ünze goede gemoente aan de plank RaadI wan Boiskooip weet diat geen enkele Boskiooper wan wat party ook dut wuT liito ooop moet op pooten gehiouiien dloor het eemige uiterste zuinigheid en alleen nmatregelen voor Boskoops bloei N u wias het weer het Armbestuur Die menscl ein grats totaal zointler eenige ver goedlng hun tyd en zorg geveoule aan hulpbehotwemten moeten vervangen wor den tbor partymenschen geldöraytera Besfcoopa vrowlie mannen laat varen al iLe perboonlijkbodentjes en partyklunvei uen vormt aaneengesloten eén redd in ga I Ie ger X MARKTBERIC HJKN i Rott r4atn8 he VaeniArkt 7 Diceuilier 1 20 invoer 110 paarden veulmb 2 wel bi l nuigbre rundeien 74 J vette j 111 delft 1 2 vette guH valve ren Ih nu litcrt kiKt m Hl sthajptMi of lam ii jm NT varktiif Uu biggui 21 hok rt t i giitert Ventte k eun Ie kW i li 2W 2t w 17 i Irt 3e kw T k Ibj Os u h kw 1 II t 2e kW ITU v 1 II ï kw 1 0 a U 0 Stieidi Ie kw U a 17 Je kw 14 i l io kw 1 1 kMvtnn Ie kw 270 k 2 lO 2e kw 12 h 2 0 Ie kw 180 i 20 llan l matig pi zen iets vaster redelij ki a iiivotr I Milkkoeitn S 2 a G 0 Knlfkot ien V 0 a r T Sttren 200 Ö O Pinkefti 1 2JS raftkahertn r 0 ft 22 Vaar m 1 27 Hitten 17 a27 Werk p arden J 0 ti 0l Slat htpa trden 1 0 I 2 5 NiichteiR kalveren 22 12 k Keren 2H h 10 Biggen 22 ft li Ovtrlt 4 120 Tïandel over t algi 1 n malig rt Ieluke ojinvoer KAASMARKT Boelegraven 7 December 192a Aanvoel 123 partyen waaronder 4 met Byksjnerk 6212 stuks gewnebt 31272 KX Piys Goud che ICaas Ie sowrt ƒ 2 T 2e firt ƒ 67 69 Ie art met Rykimverk ƒ 67 1 ƒ 84 Handel matag TELEGRAFISCH WEERBERICHT li ogrtte stand 777 1 te Wiitblj Liagste stand i7 O te SeijdlH ord Vi rvv hting Matige n tflijke tot 7 uid Oostelijke wind iMitrnlilfn tot zwaarl ewolkt we liv f geA snt iw lichte voral 1 nat hts zSle t mpcratuur oVerdng bi r rli jke stand ot n 1 IW Iinnkil Martini z v 1 M n II orn en H M Brunt Evert t V H Sanders m A P Koppendraaier liH z do ranf cm A de nut Dtt Pieter i v f Kc vet U l van tam flendrQc Ciortiiimm V I r BHnkhian en M do Bus i hert D Mil HU N IVc Iharnia v Wifi l n geh met A BinneiJtado 1 j fi l ec Maria van der Rlein wed 1 Breehanrt 60 OOUDBRAaC j GiElBOnBN Wnem i t J MuiUe en C G OoBterom JaeobuB s y C M Verxevle eo S de BuMchen OMBRLHDEN Jan wn VMat W U echteen mn C Hndhovea Arie Bnind een 77 J du en vao H MeoL HAiAfiTRiBaHrr BUT rli tand van 27 Nw A Dm OVEIROIpiEIN CoffMUi ds Brain 19 j VLIST G moitEK Joaina FTederika d v J T d Stek n M ie TLKéat Verklaring van Leygi es 1 PAiRIJS Dec VD Aan George Ley gues den rmmwbear preisident wortüt liet voornemen toegeschreven bttmnenkort in de Kamer een vefrfdanng te tullen afleggen over die conferotttiie tw LomSen In de wan d lgangen van de Kamer wertï pfetepen ezegïP dat Klotx de vorklamiig zal voor lezen Opgemerkt dient te worden dbt de RaaeE eer t tleao verklanng zal o verwegen in tie zutting van hedenonorgcn De traelMen tn Spuije BAHCEIUaVA 7 Dec VJ De spoorwegstaking wordt aondw incidenten voortjfezet De leuters dier bew jüig verwach i ttn fat de atakiiin mcJh uU uitbreiden over geheel Spanje AmiMMi BfFILORADO 7 Deo VJ De r irent wi Yoego lavië ïweft om lniM t beriult onderteekend voor de Mont w ryn beI iir klk Q hij poibtdok inbckiiven FINANCIEEÏ E BERICHTEN Schatkistpapier De minister van Financien wordt gemach tigd tot de uitgifte van schatkistbiljetten en sehatltistpromessen tot pen gezamenlijk bedrag van hondrd vyftig milliocn gulden HfEit zonderloiiig van dese t ak ia dat de Aa K i un£ che secratans van buiterüaml BChe aafcen muur hy v rMaarde ni€rt vemo men heeft da t de A3 int4 nBcKa deJejatae lach uit dien VolVenbond terug heeft fïetmldken De regeermg heef t lueto over dSt ondterwerp feseind en er ook metd over ont wanden Pueyrredlon ïwu dus volloMnen op eifpen eTan bv o rdeily kihMd hieAtben gehEndeld aoodiat het nog m de luc3it hangt of Ar gentuue wedceflyk zal uittiredein büitenlandsch nieuws ENGELAND Dte pnna van Wales verloofd Te KjopcnUia en guan geruchten dat bin neniloort de vedovnng tU6 hieD pruïses Mar garertlha van Denemarken en den prrnis van Waies puh4i lc zal wordem genmaakt Rnn ees Margaretha die op het oogambJik te Londen vertoeft om een bezoek te bieai gen aan konuigm AJexajuïra as 26 laar oud Zjj ia de dochter van prans Waldemai van Denemarfüen en de pnnses van Or leans BINNENLA ND Hooge Eaad van Arbad Do Hdogo Uuwi vim Arbcui hw ili m ïijTi Zaterdag gehouden In zijn ttMHte advUH ovor d 7o aan gil genheid had io niiit rderhoid van lipii iituj do woiiHcliehjUhwd uitgesproken at de mmiKtcr van arbeid ahurons tot iiwoermg van do Z icktewel lulina ovor to gaa fi met spoed zou onderzoo ken hne pel arboniers krachtens e il lutteve aibeulwovereeiikomHton of ande lu i gieiuigt ii rwht op ziekengelijuitkee ril gon kutuieii doen golden en op wel ko wij L dozt tutkecnngin zijn gert gtild in i n twetvle advies hettt de groo U nimdirhud van dcri rjiad op gron I vin Ie licnUnkiuigui die ile nünSsUi Mill ftibeid te i lilt afwiditeii an de 1 uU t n 111 e n dirgilnk ludDo in l 011 i70 k tmft ontwikkdl uit 6 1 s n l II lilt il bmlishing omtrent bel al of nut verku n van kii uidir sidwel van Uktinei i keriri iIhu in iti w liijnm iH lieJifbJianid nu lxhofft l worilui uilgiïhtffld lotilat de re iiü i t n tui tiet lil hil eerste a i n s m den Hiftd gevrfliigdi onderzoek In kdid zullen ijn Do murdi iheid van den raad achtte b l e hleT wN gefwenfteht dohoRliBsmg ontienteeii ventuwlo wijziging van liel stfirtd aln lokt r7okeiing err nn iin 2 in d k 1 1 T I Zlektl et wuir OM I d tninishi ig n aan den ra ui bad voirgeUgd uit to stelkn tot uitd bjk 1 Invoer van kolen lijk bHvCurd is hulu t gtlTiiinmi Ujd lU m ler vin Mh n Htlf lMlu k lui hdlIMO Kin df rbiivi I UiUn dt b i vitllu iui d 101 de lü k Ki Imdistributie nU gt mipoitttril zjovwl koltn fuui otrm ils hij Wdiwlij Lnkel is tr nktniiig nu de t lioirtUMi dat tiiviiig virv rvei gunning voidt aangevruigd WieeldebelasUng Nu de e kkibelaBting dt iij wiekMi btdieigt boeit bit bestunir van dtn N W B ub tot din Minist ïr van I i nanoiön goweiid met het vi r oHk di njwiekn n q hunne oikler ie leu als hl lasting objai uithU ontw rp t it bef tiug van H n Woiliie belasting tewil Il n sehrappeti I annen voor hieschermAufe Hebht nl N nr de N U 11 VLinei nit I r i It dt nnmsler van fuiaiuion planiKMi voor tot een bolangrijke fisuik hcftthermiug van de pioduUen dei Nuk rlandhche nij virbeid ui vtrband mil de malaise in te Ne lerlaiwls he induHlne De boofd iimhU naren aan het departement advi wiTdeji dtn nnnisti r i v eii wel tegen o n duBdanige Iwlangrijke verlioogmg Ier üivoerroohten D Duitsdie ex k eizenn I e toestiind van do Diiile hi ex kei zerin blijft door het nu en dan optn den van hartzwakte ernstig Pnnfi Or tar do hertog van BrunswiiU en ie hofproihkant Dreyander n afge nifld Pnn Fitel IVie lriih en Prinu Auguqt Wtlbelni 7i n te Doorn aange t rtwn Mr C H vMi Tienhoven f Te Baam Iib op Ti jarigen leeft ld over leden mr C H van Ti nhoven oud rec teur dier Nederlamdteche Bank rulder in de orde van dien NorleriandBchien Leeuw De teraartlébeaiteilling z l a s Donderdlag naraat lag tiwee nar op de cieuwe bei raaf plaate te Bfiam ptLaats vfnulen SpoorwQgBt ing Ï oeawsdi Vtundjirtii Eindelijk ifl do staking op don spoor wou l ent I erneuzen opgeheven en Ui t Zeeuwsch Vlftand6ron uit rijn lao leiiK ut geraakt ttuiïft tine weken heb l n i © treinen niet gereden Hedenimd lig kan ineii eer i ar Orent gaan oor het V ei voer van bieten on pulp IS het een vïaro uitkomst LAND EN ZEEMACHT Het departement van Oorlog Opheffing van garnizoenen In de Memorie van Antwoord betrtffen de de Staatibegiooting voor 1921 van het departement van Oorlog ten aanzien van de aangekondigde regeling van het georga niaeerd oveileg acht de minister een unifor me regeling noodzakelijk hij meent dat thans een oplosbing is gevonden zoodat spoedige invoenng is te wachten Zoolang nog yten bihlissinj kan worden genomen omtrent de reorganisatieplannen zou elke bevordeiing va i de dienstvcrlating door het beroepskadei voorbarig en aldus ontoelaatbaar zijn De hitrvoor noodige maatregelen zijn echter in voorbereiding In htt stelstl der regeering zal de lege ring m gebouwen van militairen die voor hun militaire opleiding bijeengebracht wor den wel aanmtrkelijk bepeikt maar met eeheel ontbeerd kunnen worden Beperking wordt verkitgen door de voorg 8telde veikorting van den eeiate oefeningstijd door de mogelijkheid om een gedeelte van ilezen te vervangen door bui ten legerverband tt verkrygen geoefeijd ht d Icor de inkrimping van dat deel van het contingent hetwelk ueftning m het Ie gerverband ontvangt i n ten slotte door de geboden gelegenheid om door toetreding tot ten vrijwiiljg n landstoim in plaats van herhalingsoefeningen daaimee over eenkomcnde oefeningen m de plaathelyke land storm verbanden te houden Daarne ens wordt gelegenheid gegeven lan hen die een onderdak by ouders of voogden kunnen vinden om buiten de kaztrne te logeeren Waar men het kazerne systeem niet ge heel za kunnt n verlaten zullen misschien de bezwaren welke hieruit kunnen voort vloeien zooveel migelyk zyn te bepeiken Het IiöTt in die bedoeljug VliJssmjfen als gajrnizoein te han Ihaveoi Het is niiet de be djoehnig het gamizioen g Hcirtoigenbosch op tf heffen Vioor opheffing komen in aanmerk mig de igamiizjoenen Brjedie DoesbuiiRi Geertrui deniborg Gonjdk Girofuiagen HeiHevoetskiLS HiOom l aren 1 eeumiarden Mniidiei Naaiden Naeuwersluïs RoermondI Schoonho ven Willemstad en Zwwlle De overng RiamizcenKpJaatsen bilijven aJp noodamg behouden zy het ook dat Bommïlge giamiaoenien worden ingekirom ptn Heit IS n et mttgesloten dat deze voor nemens nog eenige wyziging endjergaan Het ligt in het voiinimtn van de H thans aanwtzigL harmtmiLCorpsen er 4 te behou den m de ovt iige harmoniecorpsen als mt de de 6 thj n ainwezigt fanfar korpsen op te heffcT Het ligt in het voumcmen den mibtai ren phaimactut acbcn dien t te stelkn on der een tigen thef rechtstie ks staandt omler dt bevtlen van don ministLr van Oor log De uitvoering van dit voornemen is in bewerking De K m te Tandjong Pnok ftn Anefta telegfanri meldt dat onder ovengiroote bedamgist llm de k III op 3 Dec onder kanongebokler te Tiandjong I ro vi li aajnfgekomeji begelewi dooir tor an d ojagtra en 3ieg ui ren Vice adimiM aa UimhigTove begiroctte den c mmandUnt met een geesftidir ftiige r d votring wiaanm hy wiets oip de geweldiige pirestAÜie dhe eer vol zwoi worden veirmeld in de anna len dei hJistorie Hij deelde de benoeiruiag mtde tot I Mer m de orde waji Oranje Nas sau van den commiaiuiant diie dknk zagde De K III 13 diaajna vertrokken tnthousast ge ihiukliigd dioor diujizenden toeschouwers ÜNDb KWlJS I rof Uaubaiiton t Te Ltrtcht ih m den oudt Kliim van b jaar overleden dr I Daubanton kerke lyk hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de universiteit aldaar Examen landmacht 1 Ie oninussu t l btt examiiwHV 111 van htn lie ten diploma van gi iiiiiii U ld en Ikhx iigd laiidiiif ter ver I lU Ui zijn voor liet jaar 1920 be niif md tol hd I u luziltcr V Dii rink boigU iaLr aan de landbouw h ogeschool te W ageninge i tot loden dr M J van llven h i ig Ifiraar inU Ranmtr lectiraan di l aii dbuuwli og H bool tu A van der I uin tn II van Uiel iHydeöi lei Uir iui d n 1 in tiiH tirsciirsus allen ti Wa giulngtn Het refei endum van dien Bond van Ned Onderwijzera Naar de Ttl vtnu ernt werd gistt un d referendilniHbru vm aan d k dl n van de afil Amht rdam van dm B n l van Vxl rid r vu rn tn gezon dm over de vriug uUn wij over tl lot n ééndaagsthe pr te tsti kijg liet ligt m lie lifvloeliiig etnzilf dl rdirtudiim uil ti sthrijvtiu voor dt aldiding Hotttrdam m s Ciravenhigf m dl aitii gizamenlijk te voeren voor i L e drie steden 1 ilerliiv Woins Idgavond moeten de iiïeruidunibntvm bij bet litstum zijn ingezoridesi De nienwe Huurwetten De nieuwe Huuirwetbeii zooaJs ze nu Iraiden na behandeling in de Tweede Ka mer en woarsohynayk spoeddg door de i atJe Kamer zullen wiordan behandeld en aangenomen zyn hl ükbaaj nog nuet alge mieen bekend Wgj geven daarom ha er den hoofdSnboudl weer A De Huuraanzlaggingswi t Wanweer een woning leeg staat njiet op ernstige wyze m werkeiyke bewoni ng iF vooralen kan de Huurcomnu i = den e genaar of den hui rdeff of ander recht iuebbende aanaegigeii te haren genoegen m de bewwn ng te voorzien Zy bepaalt dlaar voou ten termiyn van ten mm te een maand die zqj telkens met eén maandkan vTriengen Ia aan de aanizcgjghig nniet naar genee gen van die HuurcoimmMaaiG vioildiaan dkn kan de e de woming namen s den rechrt heb bende verlhuren De WKWuhig wordft dan pu bÜ ek aanigeslagen als te huur by de Huur cciranusfeie De rechftflieblbende wordt voosr af gehoord is hy nuet zelf de ejgenaar kin wordit deze ooik gehoortl Deze ver luur ng gefichie lft o p redelijke vooo waai den de huujrpiys mag met lager zjjn dan diie wedikie vroeger door de Huuicommissa nts gioedigevonden of dhe welke zonder ihiar busachtenkomat mag worden bedoüi gtm Besehikiiuiintgen ovier een wonng dlie na 12 I cibruaiti 1920 getroffen zyn en de m strijd komen niet een veihunmg door de HuurcomlnïLSSiie zyn ongeldiig Wianjv er een hiuurder of ander rechfbheb bejide met ejBenaar een wion mg laat leeig staan en de Huurcomimissiie verhuurt die dun byft haar beschiklkintfr van kracht oA ai loopt het contract van den huurfteoetc af Beroep tegen een jhuuramzegging staat binnen tv ee weken open op ilen kantanrechfter B AanvuÜnig van de Woningnoodwet Wanneer een wonuing geheel of gedee 1 1 yk onbewoond wK i at ge aten of door do achuld van deti ejgenaar als dieze hiaar verhjuiYl heeft m byziondierc mate wxrdt irwTaarioosdl kan die Gemeontaiaad op voorsitel van Surge Tieestei en Wptihoudeis hiuar onteigenen eventueel dben veibou tn en vcijiuren Het Ryk geaft een tege n oetkom ng m de kosten Bij het bepia en vran de schailie eigoed nft b rntegeming blijven bouiben beBcho uv mg piyzen de gc Iiuienie den ooilog of lat i bi pecu atueven verkoop zyn gemaakt Op be il it Vian de Iteigeeimg kan het of lai alle of im bepaaldie gemeenten verbwieii ayn zonder tcestemjn ng van B en W woninigen af te breken of te ontitireki en aan dè beybemnuing dte zy hadden op 1 I ebruani 1920 Wordt eeil ver hjuurde womimg dtooi len ogenaai veiwiaarloosd dian kunnen li en W betw ondemhjoud gelasten of op wosten van den eigenaar vooa onderhoud zoügen B en W kunnen luxe houw of veibou M ng n bun gemeente verbuetiieJi behou dens beroe op de Regecrmg wanneer dicze dJen ovengen bosiw schaadt t Wyziging van de Huuroammiawehvci Ueihaive he t bed ngen van aloutelgeld wioidt ook het aannemen er van stralbaar göfattld zelf Huben dttt vooi een dei ie ge Bchiiedt de straf is hioog tens een maand hrt chten s of een boeite van hoogsteni düi zfnd gulden Venier tuent te woeien ondtrscheulen tusschen wonmgen beneden een zekere J urwwrde vooi die gro jte gemeenten ƒ 10 per week m 1918 categorie A die oorspronkelojk onder de Hjuurconrumssicwet el en i aarenboven categorie B Dan gcdt De huurptrljzen nwgen zonilor taisschen kioniist van de Huurcommiss e max maal wiorden vejilmiogd met 20 r van de huui bom fp 1 Januari 1916 categorie A of 10 van de huursom op 1 Januari 1918 categone Bj Ls na doe d ata maar vóór d luihteJlmg der Huurcomaniif sje voor ca ttgiore B 2J Maart 1918 tenminste in die gemconten wiaar toen een Huurcommu ssi bestond een hoiogere huur bedongen dan moet de verhuurder daarvoor alsnog goed keuimg vragem aan de Hiuurcommiss e of zyn fwijs terugbrengen Verdere verhoogLUg van hniur moet de De Hiuuicomimïssie staat geleir lelyke huurverhoogmgen boe totdiat een billyke opbrengï t van de woniing wordit verkre gen zy staat daaiby echter naet booger dan tot 50 van de normale huurwaarde op 1 Januan 1916 voor categiorie A of STVj Jaarvan op dien datum voor categorie r tjenzy hoogere uitgaven of ingrijpende verbeter ngen aan de wonjnig een grooitere verhooging wettigen De CommiiBsie ihoudft by haar beslissin gen rekening met het onderhoud van de Wronajig Geen Jïuurpryis woidt door de ComimTS ene lager gesteld dan die welke de ver huurder zoiider baar tusschenkomst mag Ibelmgen Bujben de wet vallen diemsfcwoimngen onder zeikere voorwaarde en wwuaigen die vairtiuurd werden door publiekrechte lufce lichamen of door womngbouwvereeni gingiem of dtoor andere vereenigangen onder toeaichit dar gemeente womiogen dlie met landeryen worden verhuurd en woningen waarvoor de bouwvengumunig is veirleend na 31 Deoemtoer 1919 D Wuaging van de Woningwet Dbrt wetje is van zuiver woftmgbouwtechaijschen aard het bevat een aantal bejïalmgen over de bmiwipoilitie hel uitbread ngiaplan hiet verband fcusscben uMwaQdlingspllan en bouvpveirordeniing wonjigbfcuns en wioniiniitelljing d onteagenimg hetverleenen van voorschotten etc HW UIT DE FEKS Een feichgnbewegingT De Va ierlandöf ongaan van de Lièejale Urae schryit over de direogende cri sio a n het miniiSterie wan Landlbouw Volgens kwade tangien beeft de Premier de voiige week zyn amlbtgenootvoor Lamibouw op de schouders getukt met fen Aarace je treft het slecht Mairchant wul allle begirootingen be snoenen jy bent bet eerst aan bodMiaiak een beetje cnsas vraag schor smg a s die vervil Kamer zoon aaniendement mocht sbkikien bedenk je dUn een beetje lang laat de kranten maar laak over je voomemenis sohry vc n we zorgen dan samen voor een paar conumuniique s aan bet corraspon dentiebui eaiu dat houdt den scbnk er in omlertussehen giaat die eene begroo tuig na de andere eu door en dan koon y weer terug Accoord Ja maar zorg jy dian dat onzemeiLschen met wéér Wees gerust wy s teliea terwijljy nog geschorst bent ée ICabmetsquaestie by de onderwyzerssalarissenen dian marcheeren allen weer ta euw inhit gelul en loop pj geen gevaar meer Ja maar Marchant dan Och wat die beeft dan nog dien sehrk m zyn beenen Absoluut onge vaarUik Is dat niu hooge poktnek en i thnstcLyke pohtnefe Daarover een andeo en keer HetIS dus afge piroiken amice oonii t dian maar Ruys gnnnekendl af GEMENGDE BERICHTEN VoKw flink optneden Dezer dagen zyn deji wiagenmeester Lu cassen te loilburg dboa wiens filinke op tieden zeer waarschynlyk een ern stig spooiwegongeiluk ib voorkomen door het bestuur doT HantleJareiiEQgei svereemgliing f endtracht gevestigd te Rotrterdlam een gouden remoatoiJihorJoge met toepasselyke inscrilpbie beneven s een gesdbenk ondier couvert als huldeibdyk aangeboden Len ondeu ndle drukfout De R K MelkhandeJaar sohryft Mlaar mocht er niettegenstaande alles toch nog een mecrdefihedd gevonden wor oen vooi lie politieke raelkvoordpacht m üen gemeenteraad dan nog os de Kraan e 1 dus mogen wy vertrouwen dbit dteize i ei nuet za diukLen d t dlaar waar het an dtrs en beter kan de Ameterdlamfiche Ke meenteraaxl hiet weo eldrecordl zal slaan van een pol tiek gemeentemelkbedtnjf Bedoeld lu zeker zyn de Kroon Hut tranitat f in Amsterdam Kill 1 i 11ilmne ineoxluU heeft l r ni luimstisehe A damwhe Raads trutie im voorstel ingezonden om ht t tal H f V r g heele rilton te brengtii p 10 ts m den pnjs der vroegrit ttn op lYi ith met behoud dor vroeg ut H tours abonnemeiilskaai ttn en j is sjMMiiale gedtrtdtf iijko ritten In vnbasid met htt dreigend ont s van geimmti wt rkhoden acht de IihUk dit tot behoud van een doel tl t tiainbeidruf vo jr di gebruikers ui i nt Wie iB Jan €ln7 i Tnljuinij virkliart uitdrulkkiv 1 it het befilist onwaar is dat de rois it onze vertegenwoordiger st 11 te Moskou kon zijn Hoog water Door den sterken Oostenwind is het zee water luiten de Oranjesluizen tot 100 cM bovin A P gestegen zoodat de IJdoom Nes en bempolders overstroomd werden De loonen van het spoorwegpersoneel Gistermiddag heeft de Minister van Wa tei staat de heer Konig een onderhoud ge had met de vertegenwoordigers van de spDorwegdtrecties de hoeren J A Kalff en mr Van Manen en verder de heeren Van der Vogt voorzitter en Bartelink bd van den Raad van Toezicht op de Spoorweg diensten in verband met de kwestie der loonregelmg an het spoorvvegpersoneel Verdronken iistermiddag kwam een logger van lm riydiT W den Duik I u zn in de s hl ningHolH hiveu aan metverliew iri le n lil d r beniannuvg I e N H rt n lH dat bij hot ruwe weder van 7 leidtigniii ht van drie man die l o 1 ai 111 er een overboord sloeg Deze zekere D V üU de Westatraai U Sïhevemngtn verdween in de goi ven 423a KËDERL STAATSLOTOEiT 2e Ki Trekking vao DmidAg 7 Dm ka ƒ 5000 No 19651 ƒ 1500 No 1665d ƒ 1000 Noa 10329 15611 ƒ 200 Nos 12571 18258 21781 ƒ 100 Noa 6077 19171 20475 22983 Pnjzen ran ƒ 30 45 91 99 127 195 232 251 287 3U2 808 3Sn 324 434 446 487 494 510 528 530 580 Sm 687 717 719 787 810 829 834 854 897 tó7 1062 1156 1171 1198 1221 12J0 1259 m 1288 1290 1338 1339 1404 437 14b7 m löSa 1543 1626 1697 1755 1807 1808 IRii 1821 1834 1906 1942 1973 2004 2154 2l6i 2336 419 244U 2456 2459 2493 2609 2t 2741 2754 2765 2785 2790 2849 2954 2979 2982 2984 3045 3097 3134 3208 3222 322S 3285 3295 3306 3308 3394 3492 3587 362S 3631 3679 3734 3735 3739 3859 3882 39Ufi 3957 4035 4133 4213 4268 4269 4334 4416 4481 4493 4497 4540 4554 4558 4617 462fl 466 4697 4712 4739 4803 4818 4819 4876 4907 4923 4992 5045 5049 5081 5097 5128 5278 5286 5288 5325 6467 5492 5502 Eöfi 5673 5732 5899 5927 5979 6006 6068 6072 6177 6239 6358 6370 6391 6398 6432 6491 6519 6656 6568 66b7 6747 6805 6807 6910 6827 6884 898 7055 7074 7098 7190 723g 7301 7339 7349 7629 7670 7765 7789 7966 8023 8035 8077 8082 8106 8132 814T 8241 8279 8319 8340 8365 8396 8404 8460 8497 8597 S630 8655 8696 8715 8759 8808 8873 8876 8890 9025 9195 9225 9252 9291 9330 9378 9558 9595 9596 9653 9708 9723 9885 9943 10169 10213 10330 10375 10442 1066S 106 9 10781 10803 10847 10891 10921 10922 10955 10967 10984 UOOb 11085 11096 112H 11446 11448 11613 11662 11668 11693 IWei 11736 11805 11962 11969 11976 12043 12156 12173 12207 12327 12426 12629 12729 12811 12831 12833 12887 12904 12932 IdOOB 18006 13092 13141 13194 13289 13305 13311 1331S 13333 13469 13495 13556 13579 13532 1366 13718 13758 13850 13851 13852 13898 13936 13946 13961 14006 14041 14063 14077 UM 14173 14205 14241 14269 14294 14351 144S 14547 14556 14631 14651 14 16 14737 147 14779 14956 14957 15122 151 4 15202 m 15290 15329 15342 15387 15406 15460 IWt 15683 15839 15879 15882 15891 15982 IflTI 16218 lb248 16311 16324 16329 16385 163 16420 16422 16529 16569 16603 16718 16T8t 16886 169 2 17016 17112 17130 17134 17158 17242 17269 17430 17449 17470 17515 17516 17524 17638 17608 17625 17631 17656 176fi 177 6 17769 17796 17845 17883 17903 179H 17963 17978 18127 18140 18182 18187 1 18322 18325 18368 18384 18423 18424 284Ö0 18468 18499 18573 18604 18612 1867 13719 18748 18763 18824 18956 19003 19064 19077 19115 192Ub 19234 19242 19266 19277 19299 19301 19393 19538 19585 19612 19Ö19 19W6 U64 19665 19681 19689 19779 19802 1 19829 19830 19952 19970 20001 200U S 20099 20108 20192 20209 20229 20286 20331 20336 20345 20371 20451 20527 20641 20606 20607 20698 20762 20838 20911 20928 21096 21101 21195 21218 21250 21293 21433 21B17 21819 21866 21912 219 5 21992 22043 22071 22084 22091 22140 Z2165 22241 22251 22267 22329 22434 22567 22689 22594 22616 2261 22652 22659 22 713 22764 22788 22858 22 f POOT BN vmmrön Wyziging der Poetwet r i Ik ei iienstra liexitt u u BaM iiiendmimkn voorgefcteld op hetweta oiilv ei i t I wijziging van tk Püstwel 1 l Idling van de eerste groep ie ile tiiitsen welke tot dusver bij de wu ijri beujiald ook voortaan wettelijk ast te stollen en dus de bepahug diarvnn niet te doen geschieden biJ Ko mr khjk besluit en om voorts m hel v ttMuuwerp de tarieven vastte leg n weike dt imlnistei bij het in wer kiiig tieeien van het wetsontfforp wdischt toe te passen oorLs IS oen amendement voorge SU ld ine t de lK d oling om met tiverk gaan tot de voorgtsklde opheffing vaii kn portvrijdom voor dienststukken wilke opheffing naar de heer leen stri m do toelichting betoogt grooteD aiiniinistTatiovtn oimelag zal niedebrcn en m daaruit vo irtvloaende kosten Over eïöohe ver endinfWm ljaitste busliihting aan het hooldpostkantoor te Rotterdam voor Amen ki per stoomschip Nieuw AmsltrdaiaS ii r 9u 30 m 8 avonds Fostpat ketien en aangeteekende stukken ffor den aangenomen tot 8 uur s avoMS iispeotuvelijk S en O Decembör Pev s s J I uchenbach 11 d u 30 m v ni Postpakketten enz tó 10 dezerl 8 u s avonds De o ver mdmg geschiedt alle virzook blijkende uit een aaimijzu fi op het adrefi laitstt biit lirhting aan het hoofd po ikaiitoor te Tiotterdsm voor Nerf 0 stTiulie per stoomschip Grotiufi W dr er 11 u 10 m s avonds Postpai k tu n en oanget eek oude stukken ddi uiTigienomeTi t it R uur s avonos onrkrsrheidenhjk en 10 dezer Fran kfering volgens zeeposttarief Mlo voorhanden correöpondentit w irdt met dit st tonschip verzobdeo tmzij uitdriiikkelijk een andore verzw dn p swegi is voorgeschreven RFCHTZAKEN Strafzitting 6 Vee 1920 De Rechlibark te Itottordiam heeft f e tchjt tjeyen P C K met versdvencn weteix t vcflidü beleedtigiing v n een ambtenaar Goudla ƒ 30 boete suhs 10 dagen heci C K 43 jaar lossen werkman te Ga we enja maahandelMmr ateworen DAP IS j mr druWoeir te Gou gena eenvoudage beleedïamg van een tenaar f 16 IweitB mhs 10 teoiis r T ADSN IEUWS 1 GOUDA 7 December 1920 Kamen vAn Koophandd 1 ffii Kon besluirt van 14 October sun j ii ng van het tyd tifp waiirop dte wet o ie Kiamers vian iKioo phandel in werking gj tneden voor elk dier 36 g ibaeden d r gmnard van Koopftuandel en Fabneke be Msid by Kon besluit van 17 AugustniB IS Sfcba no 711 benoenuï de comjïfeBie bedloöld in art 26 © Bitste lu der wet op dte Kamers van KooiAiandel fat 26 Ie lirii dor Wiet op de Kamem van KiBOpbandtel omBChr jft de taak dezer com ngssie aldus dt irvnohtmj van t ha dels rtjpstei voor dlftt gebied daaxonder begre ipen de uitoefening van de bevoegKlIheden ttw Kam wan Kjoopihanidel en l abr ekan oBBchreven m art 19 en 20 dier Handels register Tet en hiet opmaken dier kiezeins 1 vKXff en de vendere retgelmp van de rate vePkieuMiig en eerste samenkomet dflr nieuwe Kiamiare Deze commiiss en ont vaneen de geldien voer de machryving in het handel reg i ster verschulidliigKl Zy dloen wan biet gebruik daer gelden rekemng en veranitiwoordliing aan den Mlmister met de uitvioeniii deaer wet belaM het saildo JoaiTvan komt ten bate of voor rekening win de betiokken niieuwe Kamea Voor het gehneé der KameJ van Koop haiuLei en Fabrieken voor Gouda en om streken met zetel te Gouéa waartoe be liooron de volgemdle gemeenten Aimnerstol Barwojtswaardier Berg ambachit Berken Aloude Bleiswyk Bodegiraven Boskoop Gouda Goudieralk Ilaasbreoht Hekendlorp Iiaiïge Ruige Weide Lekkerkerk Moeica pelle Mooipdaeeht Niiteuwerkerk a dl IJ Ouderkerk a d IJ Oudevvater Papekop Reeuw yk Rietvelfi Schoonhoven Sto wyk m t Waardier Waddnnxveen WT lige Langerak Wpertlen Zegwaard Zevenhui zen Zoetenmeer en Ziwammerdam i be noemdi de volgjende comiïus ie liid en voorzitter I IJssel de Schepipei t Gtoruda vooiiziltiter detr Kamer van Koop h ndieJ en Dabrieken te Gouda J A Don ker te Ooudla lid der Kamea van Koon liiandiel en llabrieken te Goudia J Ilupke t Widdlmxvcen yooraJtter dfei Kamer van I Kjophandtel en I abneken f Wadldlinxveen K S ho iten Hooigendlyk te Woerden voor zt et d Kamer van K oopibamTel en I a 1 eken te Woerdlen H A Schreu ler te SrhiOontovGin voorzatter eler Kamer van Koopihdniel en Flabneken te Schoonhoven itcrebars J van Kiranenburg te Goud isecret ir s dier Kianner van Kooip hiarwici en abi eken te Gouela 1 Het garn ziien U Gouda hl Ie Memoiie v n Ant vooid T cede Kamer betreffende de Staatsbt grooting 1921 van het depai tement van Oorlog deeit le Minister mede dat bet garnizoen alhier I voor ophetfing in aanmeiking komt railbasement geëindigd Dooi het verbijulemd woreJen lier utfiiee i ngsly t IS het falWissement B C Oofct n eyer alh er geein liiigjd Aanbesteding De H U S M heeft usteien aanbe steed bestek no 1284 het wijz igen van den ondeir en bovenlbouw d€ir brug over de D L ltagbch WetermjT m den spoorweg Amfeterdiam Jlotterdlam InigeJKiomsn 2 bil j tten Mmste inschrijver wiaren J ei stoep en H anon Cz Giouderak ouda oor ƒ 3 t790 Beaofök aan de St Janskierk ste en lie cft de ht r Spaanderman n ie St Janskerk een orgelconcsn gegeven VBor de ledien van het wereklibemeim Ho he infsch Strykikwiaitet en ondel me dege I boor van de gemahn wan den gezant dei I Tfljecrw S owaakisohe ropmbliek Mpviou v MaKa tn den OndcistaatfoHsecretan van Onderwys daer ze fde repuhliei ï Mmstea Prof Dit na Len der t ehoordeis schryft ons h er over o a De leden van het Boheemscl kwartet waren een en al lof over de fyne irmziicialiteit van den voordrager dtie u t het we IS waai prachtige in trument maar dat door ztjti ouderdlom en ver oudordo Lnrichtiing zoozeer de modemje OTgeIbe peling bemoeilykt een r ikdom van toonvaraten st te ontlokken wair over allen zondei onder se he i l Hiet gebruik dier Vox Hiumana welke aL het ware eon koor van VTou e en man nen duidelijk liet uitkomen Hun verwondering steeg ten top toen zy dflaa aa en hoc eigene yk ppimitaef doch feunictAfol het insrtmjment was in g r ht en welC een awiaren taak eleze musicus he te volbrengen met bet voortdiurend an ders combinearen in en uxtsohakolen ier ontellbape regiilstens welke toch Fuist een root deel van het geheim ziyn welke hem in stjaat stollen anderen zoo hoog genoit te brengen Waarlyk Uwe stad dne bo®en maff op de prachtilgBt versierde kerk voor zoovw het aangaat gilas scbil i6rwerk Ae zulk