Goudsche Courant, woensdag 8 december 1920

IV llie diiig lm 1 vai 1 ai w 1 rkri ifl lilt L iHii gtldl i e Ie V aii tl n ll f 10 uitng nonwn eon wotsontworp voor verbouwing van het statkinsomplao ronnil alhlnr STADSNIEUWS ntftea P wyten is aan den al j Uit 18 de reden geweest dat apr zyn Z l heeft ingediend loen B en W het J vieB samonateldcn hadden zy zeker Laa fcennia genomen van een latere circu van den minister aan t gcmeentebe ituurvan Smallingerland waarm de miius ler ejt tapverbod op Zaterdagmid jj en Zond g geoorloofd is w anneer we gemèe pliaataclyite toestanden voor tlrank mislwuik op dlie diagen vreea bestaat g gg cT PlaaticUike Keuize is inee faenJzol bluken dat een aoot deel dier in Mifltwien vooial de arbeidersvrouwen voor afbchaffiing van het dran cebiruik is Ook het groot aantal adha sie betuijn ngen jeeft tint aan De heer v tl Ree ui Ook van de ijidere zy ie zyn adressen mgekomeu De Iiiei V d B r u g c s geeft dit toe Adreisen zyn ingekomen van vergunning houder en kof jehuishoutleis dus van bc Iftjighebbenden Daaitegenover staan dt vele cdhaisie betuigingen van menschen die geen belang by de zaak hebben Spr uit tie veiwachting dat vooial de aibei iefBafgevaaidigden de sociaal demociaten ïUn stic cn zuilen steuntn en Gouda zul len helpen aan een tapverbod De heer F o h a r s t r k wyat er op dat B en W inderdaad moesten aannemen dat het tapverbod in atryd met de wet was Die opvatting heeischto ook m drankbtstry dersknngen Natlien is gebkken dat in dit opzicht een misverstand motst zyn alleen ig ongeoorloofd dat B en W op wiilekeu rige dag n het tapveibod zouden uitvaai digen In Amersfoort is een verbod voor den verkoop van alle alcohol houdende dranken van Zateidag 11 uur tot Maandag 8 uui Dit veibüd gaat veitki tlan de heer v d Brug heeft vooigosteld immers hy wf nacht alleen den verkoop van sterke dianken te doen verbtetien loch 19 het Ameisfooit sche besluit met vernietigd bpr vertnuwt dat B en W met dit vooibeeld voor oogen hun afwijzend prae advies met zullen hand haven Spr voegt hieraan toe met te ge looven dat met het tapverbotl het misbi uik ineens zou zijn vcidwenen maar in letler geval zal het worden beteugeld Gewoonte drink ra zullen mis ichien net zooveel dun ken maar jongelieden zullen gten gelegen heid liebbin om zich m inrichtingen aan stciken drank te buiten te gaan In België IS na het tapveibod het verbruik van stt 1 ken liiank aanzieiUyk vermmdeul hetgeen uit ie statistieken blykt Vcivolgens komend op het aangevoereit bezwaar dat dt belanghebbenden schatle zulitn lyden zei spi deze schade met 200 heel groot te schatten vooial niet in de Kowtjne cafe a waar men ook amleie dr n ken kan gebruiken Overigens kan de ge ringe thade die enkele cafés zullen lyekn nut opwegen tegen de groote zegeningen an het tapverbejd De heer v d Ree ui kon by het tmt angen van het prae advies van B en W met den gedachtengang van het College meegaan T ezelfde zaak is vorige week in Haagschen gtmonteraad behandeld waarbij ook veischillnde ajir keis het voor en tegtn naar voren hebben gebiacht het tapverbod is daai ten alotte verwerpt n Spr acht het tapveibod voor Goutla dat veel voordeel moet hebben van vretmdilin genverketr met mogclyk De juiste wep im bot eiiankmisbiTjik tegen to gaan is I 1 moer dan tot nog toe de arbeiders be ueiken den drank te laten staan 1 en tap verbod zal nut geiden oor sociëteiten de arbeiders worden daarvan de dupe De heer v d Brug Juist met De heer Van dei Ree Ja die worekn de iupc want in verschillende cafe s zullen arbeiderssocieteiten ontstaan Ook zal hy een tapverbod mter thuis gedionken woi den Tenslotte blyft het gewoimte drinkei s toch nogehjk zich in de naaste omgeving Stolwykei sluis te bedunken Do hoor Muylwyk ar omkr sttunt hoewel hy tegen vrijhpidsbelemme ring IS het vooistel v d Biug omdat lut hier gaat met togen de vryhcul doch tegen losbandigheid Deze belemmering is bc scherming van viouvv en kinderen l on uit latmg van den heer d Ree heeft bem genoegen gedaan De heer v d Roe heeft nog nooit gestemd voor een voorstel tot beschoi ming van het volk tegen zich zelf we gaan vooruit want nu vn hy do kintle ren bescheimen tegen het drankmisbruik thuis De Voorzitteilicht het prae advies nader toe B en W voelen vooi drauK bestrydmg maar ze wenschen maatregelen waarvan nuttig effect kan worden ver wacht Dit kan van de voorgestelde maat regel met In Amouka dat drooggelegd 18 blyft drank verkiygbaar en zoo zat ook hier hy the drank wil hebbon op Ugon van het tapverbod dien altyd kunnen be komen byv m Stolwykersluis Spr meent lat niet kan worden gospioken van sterk totigenomen diankmiabruik hetgeen blykt uit de proeessenveib ial In 1913 weitlen 161 in 1917 142 en m 1920 tot heden 14b processenverbaal opgemaakt De toeneming is dus mot emrustbarend Het aant il pro eesscnverbaal op Zatcnlag en 7ondag is ongeveer tie helft van het totaal d 1 ge middeld IVé op Zaterdag en Zondag mot zooveel dat aan een gemeente van 26 000 zielen een dwang zou moeten worden op gelegd als de heer v d Brug zou wen schen De Verschillende circulaires van den nunistei zyn tegenstnjaig echter is er geoii tegenstrydighoid in de circulaire die R en W hebben aangehaald m hun praoadvies en die aan Smallingerland hetgeen spr na Ier toelicht Aangotoonti is met dat do Volkszede hier van dien aard is dat een tapveibütl wordt geoorloofd Spr zet ver Volgens uiteen dat aanhaling van Amers foort niet geheel juist is Fr was geen ver metiging van de Amersfoort sche voroule ning gevraagd op grond van onw rttigheiel doch op grond van strydigheiel met t alge itioen belang En dit laatste deetl zich met voor De heer lafeber sdap betoogt lat 8 Oct de minister Smallingerland heeft toegestaan het tapverliod te handha ven teiwy de circulaire aan ele Geel St van Friesland waarvan B en W spreken van U Mei dhtpeT t De toestemnflng is dus van lateron datum Als mon voorstander vin drankbestryder is grypt men elke gelegen beid aan elie het doel opheffing van het djankgebinik meor bereikbaar kan maken Men moet niet overwegen dat de liefhebber van drank 7ich in Stolwijkersluis kan laten voUoopen daar gaat het met om Men ia Usselatyn Knuttel Rietveld en v Beikel het tapveibütl op aleidagnudelag en Zondag wordt dus eerlang ingevoerd De Voorzitter zegi elit besluit in ban den te zullen stellen van de ComnuisjsKj voor StrafvorordeoMMten Hierna sluit hy de vergadering 42Je NKÜEKL STAAlSLOTEItu 2e KI 1 rekking vaa WoenMlnK H Dei 1920 j ZUt 0 No 4J82 lÜWÜ No lho9 fiW Nus l lrf4 16492 ƒ 200 No 16 190 ƒ 100 Nos 14040 14H18 16276 21959 2M6 Prijzen van ƒ 30 8 52 83 90 165 1 4 23d 2 2y6 296 300 306 412 i 49 560 10 29 ho bJ2 85S 959 9b4 1UU7 IÜU8 1U6Ü 12ÜU 1305 1380 14 9 1501 1558 15 O le42 I18I 18Ub IWfa lb97 1984 2U4U 2U55 21bb 2 ib7 2448 2bUb 2ul5 ZitAZ 2 14 2 80 2840 2h 7 28S4 28 7 289J 2909 2945 2 49 29tjb J039 8Ui9 dll7 8124 8180 8212 ólóH d25u 3 9 8rf05 8305 óóbb óób Joüi 0 87 8542 6o8 8Ö84 8034 3 40 J806 3M0 914 4UU 4014 4118 4160 4194 4226 42H9 441 4440 4529 4538 45 2 4 04 4Hbb 48 4 92 5UIJ8 6U18 oU47 5954 6190 62 2 6i2 o3Dl 6491 564 56 9 5o22 6o99 6e46 5 id 5 u9 6 80 j818 5h88 6B89 6h98 jü2 6989 980 5yb5 0U2o Ollbö WVi 0190 b24ü b28 6J18 04b9 OtJlJ9 b620 0630 b641 b64ö 0040 62 0864 09uy 09 4 921 iU38 i04U 099 7IU1 n 3 a 9 iZid 731 390 7488 443 490 7503 7520 7582 7b 5 7 00 807 7814 78J3 808 79u2 8U44 811U 8141 8140 819J h2uO 82 1 8343 8J98 B522 Wu44 B09J Bi21 Ba2S 8840 8870 9U02 9u49 90ÖU 90 7 90y J249 9J93 93U2 934 94H8 9527 9 90 9o28 yo8J 9 Ul J 08 9 5 9 99 9924 llHIli IUU 2 10U33 1ÜÜ02 101 19 10110 1U1 7 101 y lUiy H 218 1U23 102jy 10204 1U2 9 10801U384 10308 lLlij93 10410 lu5l 4 lUOOb 10ul4 10 58 10 90 10949 1096 109 3 109 9 lO Jhö UOdl 11088 Uiyu 11210 11295 112J7 lloU9 11U6 11 60 IIMJ llh 11 92 11891 11980 11950 1U98 12000 1 029 1214U 1214 1218 f2214 122o3 12204 122 5 1 289 1 294 12324 lZ i9b 12530 12690 12614 12021 12u31 12b30 12 25 12735 I202 12840 I2y43 13302 U368 13 198 1J400 13482 HOOI 13080 13091 13804 13808 I082 1J885 13891 13901 14024 14102 112B3 14 93 14443 14463 14640 14640 14582 14080 14 li 14884 14904 149 8 14991 TjOlb 16030 15I0 1Ö130 15261 15271 16294 1529152jh 15 10 16319 löjy 15408 15420 15Ö37 io558 15509 15t 43 16o48 15 56 15 05 15840 ib bo 168 0 1jB88 1589 169B5 10041 lo045 1005 I0I20 10140 101M2 1019S 10219 lo222 10231 10 08 10310 103d2 10359 IO888 10432 1044o 10454 10405 lo504 10516 10528 10640 10658 iOoo8 lObOl lbü41 10642 10045 16697 10 03 10 89 16810 108J7 16912 10929 lo9jö 10957 17085 17135 1 168 1 183 17203 1 213 17222 1824 ri4y 174U8 17432 17446 174 6 1 613 roiD 1 038 17644 1 686 17 10 1 73li 71 1 922 17J28 1 945 18U10 1S085 18094 182o9 18282 18290 18393 18462 186 S 18023 18090 18 73 lhÖ28 189 7 19001 19U33 19185 19223 19231 19246 19287 19340 iyjy9 19440 19493 U502 l J558 Uo96 19029 19667 19i08 19Hl H 19841 199 y 199 8 2007b 20114 20128 20194 202 b 20418 20638 206 2 20586 2Ub421 2 20 55 2U8U5 20842 2085b 20910 20919 2034 2 1964 210111 21019 21U49 210 0 210hl UlB 211 4 21229 21200 21272 21288 21408 2l4h9 21606 21ub4 210ül 21t 21 21b44 21 1 1 21 31 21 4 21B18 21B43 218 9 21894 21919 21924 2I9BO 2198B 21997 22018 22024 22040 22142 22190 22o8 22288 22307 Zlóll 22346 22106 22401 2242 22696 22618 22044 220h7 2J 20 2282 22880 22901 OOUDA 8 December 1920 tttpvvriMKl aiigeiiomen De Gcmeenteiuad bcstout gisteren met 12 7 fltemmen tot msteUing van e n tapverbod van sterke dranken vun des aler tlun iuKlaxsj 12 uur tot MaanidmNMiaodveiis 8 uur VVe verwyzen naar het verulag in dit bUil Concert Viijdag as wordt een concert gegeven in lie ai c Dl Rilunie waaraan o a twc atadgtUDoten bun m dew iking lulleo veileenen D 1 mfll Aw Riess lang en de heer W de lieun piano Verder zal do beer W A van üuia uit ftotterdMn eeltige viootnummerg t B K hbur brengen Voor byzomierhetlen verw ien wo naar d advertentie VU den GoudMhen KaMt Plaatsgebiek noupt una het raadsoverzicht tot moigen te laten wuchtöh Storing in den electriwhen titroom Gisttienavond om twaalf uur ging plotaeling het eleetriacbe licht uit De woningen waar men nog nut ter luatt wa gtguan bleven tut 12 15 in diepe duistenuu go Uld en toen kwam er weer licht Un kantoie van do 1 lectnsche Centrale kon men ons hetlemuuidag geen informatJeH over deze storing veischaften Verkoop bevpu n vU Mwh a itiit iditig van e e 11 blj k 11 hiuil liige k Miitfii iitlttH Mill etiiiKf Hl i mts w L 11111 wen lit vei e tlit in de lg I lllllVe I Mile lillig btpahiiBtn Op t ï m tilt II villus Wflke HlaKciH die Ik VI le ii vIihvmIi VtH k i ie II VOrpltCllt w lieu dll Htt is virlniildi iti ik l kiili ii ala bed itld 111 ut 1 d ni k judi r liiiii uimd vleM ftih z g btwromi vkeill till Vtlkeieip ni Vetfliiuiel tel liililtli tt Vilk ipi 1 Ol to d H II vi i pt 11 tell lj lui V 1111 tllul Ing VlKH III dei lajucii til 111 de ve 1 ki iipuiilil it vimr hot piiiilieik Il vjiimf deïi iU n laitii wt g t li Ml ik tlki t piiiimU el ve iliiiile lijk It litbaar is uangtibrftt lit i ti luikt UKt het I psUirift Bevr m h vki ili verkrijgbaar l t V iiiii 1 1 Ie gniiiüi dtT b lliTs 111 bidtioldi liiljetteii woitkni vi Ifi eaB iesliiit villi Hiiige untitle I tii W ih m kis viMlg iUlei til ulleii ti K M d u 1 sli 11 ie 1 iijM V Mir letliieMi lx llllg he liUe 11 lo ter se jiUilU v t i kniglmar KnirelHche Han4eUooj rew a Mientle uor lifl i itanu ti limjolselu lliuidüls II r ptiiiili iilii gtluiiiik ii lit Il lUiVermiii inK Viiii Lu TutHUiis ge laaKd VloJ Sluijl ljk Iwirtlng van ion bei r t 1 yui do Tiitto ToepawlnK Arbelduwet Hoewel de Arbtieiawet nog geen twee maaneltn in weiking is ziet de politie toch leeda stitng tt e op tic nuleving tier verwhlUondo bcpaimgcn Gistttrn ia proteavtibaal opgemaakt tegen den weikgever wegens oveiticeiing der artikels 67 68n en b8b dti Aibeulawtt welke handelen over de urbcidskaart register en lijst AMMERSTOL Vanwege ele Heidemaatscbuppi is aan Oen vtHchhandclaar D J de Jong alhier ten groote hocA etlhcid edtlkaipcrs gezonden lie m het poklervi ach water Ur uankweeking z n losgelaten HEKEN DORP De lioerenarbtitkr J v d schoot Maane lagave nel op vrouw en kintleien en ten lotte op et n voorbUganger zonder gelukkig iemand te treffen Hij ia tluor de pu litiu in arrest genomen KRIMPEN Bussel By Kon bisluit is bepaald elat er grond bestaat voor onteigtning ttn ulgtnuenen nutti ten name de er gtmtente van de perctelen kadastraal bekend sectie A nis 1570 1581 1582 1681 1584 1596 1597 1698 lS en 2290 ton l ehoevo van den bouw van wtinlngen aldaar ter voorxiening in den worn ngiitiud OUDEWATER Door dene gemeente is aan het Rijk een voorschot aangevraagel van ƒ 178 907 50 ttn behoeve voor dtn bouw van 26 arbeidt rswimingtn aan den langrn Burchwal door de Nutswoningbouwveroemglng De heer II A B de 1 eouw is l evorderd ttit im ambtenaar ter gemeenteaecratarie aUiier LAATSTE BERICHTEN loeiipraak van d Annunzio HOMh 8 Dec D Het volk toesprekend zoidt d Annunzio tlat Italië het itigentschap van Quaineio heeft erkend De bevolking zal geroepen zijn de aanhechting van de sMd KUr haven en haat omgeving bjj Italië t proelameeren Inelien Italië weigert voegele el Annunzio er aan toe elan tal tr tusschtn Italië tn lume ten bcblotel lyk zyn Boodschap van Wlliwn WASlIlNGrON 8 Dec VI In de bootl stlup van Wilbon aan t Ctmgres wordt niets gezegd oVer den Volkenbond Wilson vraagt o a tie onafbankelykheid van de Philipp j nen en een lecniiig ton behoeve van Armenië welke fondsen ontler Amerikaansch toezicht zullen wortkn geplaatst Ruüland keurt de handelwivereenkomvt goed lONOlN 8 llec V IJ Het Central Newa Agint cli p varncumt dat oen nieuw tele gtam uit loakou ut ontvangen meldend dat RusluntI ée voornuiHiiBte tiepalingen van do V loigcbtelde Kngelttch Ruaaiochu handeUuvereenkomat aanvaaidt Lr wordt evenwel een nieuwe conferentie gevraagd tussehen lie vcitegenwoordigeri vaji Kngelanei en de sovjtt ter bespicking van eenige ondeuieelet voor tlat de eicfinitievc goedkeuring van da © vereenkomwt plauta vindt IVoebrlen in Arm nie K i 1 INOI I I h IkH 1 il Arllic uaetie iiiiiitstt t van OeirUig IiopH dp ilutiitaiir ultgoio ii en rukt net lit It tjieii eip iiuui i iiMrnii waar ll ArHi tii e be h tvjet r 5 uiihek uilge r itpou iH StakingHbeweging in DuilMhfand lU KI UN Dlü U Oiiiiiont ot u vcnUu yie HtaUlng 011 lijeUdijk vtTZt l I IJ ik pnült rijon wnreil ofluuiw met t leedd dut do rtgfHTllig eip l Ktainl i nt rttiiMt nwtrgcjegd iii eie ve iklunng ui 2tt Fibniuri 1920 Vt lgwmdi o virklaring in de pomtie dor lieftmbt Mi leti e rtitniwt ii pe SitRi Wanneer do lie iuibtiii eie bun iipgolt di plu hl l e i ttkt n dan liiokon Ij liuii x tl Do 1 IJ hiigettfiiig Kali genni uuiiorweiieitl iiiiliti tiiHsehen wtglilijvtn van ik ai nr Im I I taking OU liideiljk vi risot Mijnwerkeructie 1 VS h Dll VD Do gwiitMigde iiiüHiiiH H Min inijnaj lK iilws dor dop ei tiintniUu Du Niird on Ptia dü l aluis IS luwluu bijwng ikonioii tor ovct vvigttig dnr loonBVerhdogingon Ho nujiiiliiieiioH wt igorl pn deol te nomciiuaii Ie b rtiUingen do vak orooulgmgeiii 7iilIon zoo H odig nmgcHjk Ui De Raad heeft d voorBreatc lde wyzigun gen BoetlKekeurtl PiïemiievrM p suioen aan ire ii4anli ambtenanen en werkltedKo Op VDirntfi vin dt salai ist iimmiHHio 11 1 h e we 111 ih k Raiilsve igi t ruig vjiii ht ll heel I n luui hIUmii vul 1 II en ml 11 elk ii l l i 1 goiiieviHrili i i k uinMtiinica en werkluOeu pre iitevni pi iiHi en t4 ei lit tie n wiuuiilj k WI uHt lii lul lieud werd iiitgeispr iko at dive lH aliliig el lor dt Iwwtiire n di r Im iiik 11 iiihle IUngc ii CU w r k i over gm 11 on vo ir lit em le t hiiniie admini ti itie icïisin ttM H Tult JiMilitt li ire ii ileT 1 ilu V 1 11 k g M nu iiiible niiiein t h t il Ndvomhor 1 fJO 1 Il de Ri ihliiie n de 1 me 1 Ie e n w odise ti Kidnt tliarih kun t t het laiihrengt 11 van de ij iging n in lut 1 t uftiot iibic liU lil u I ll r I 1 l l hl lil III g 11 tl ve II I lilgevn VI igeg laii u dig slut 1 in dl lu ontibliul u I M1 wam an IJ IHII llisle I GKMEN Ul UEKRHrtN linie 11 Gearresteerd l is ic Nil UW lluitit il t t ve iilie H jailgo A h die ie ht tt Mii M it Ikaiuial e n irldmltrl baiilt li iiigu ig i I I Mill KI III r do verplu htlng 11 r ie HiikH Il ligelc I iidrnge ii p de h V 11 h lot bUiliivf van lOiiiiM iik liindKeMi van dl 11 ami te m gt pi I ge II gil n i Ite g ril I inkr d n r irdi ning oh II te keirtiuff 8 p t Ui rw rden fp Iwrndliaaf I nl luk I Hl 11 I pt rse nt i I vel Ml il lil e Anilia hl ioh Kil dm niging Ie iinibiK titshi hoid voeu 1 Il nihtrikt n aaugozicn Ijet t lik lit stiiiii lm I m r iit geone ziig knie lit hoelt I Hl B ni W aan den Ha r iband lud lii hoveimtnaridp ge Viloistt ll m zijii gistvuuuviiiiil mmw 11 Kotterdamstht landbouw Handelsbank isUiM I II d HM ludl I mis Ills nu S Km lil i he iiii UW tMMi Ie liiikkenj di rils I lilt lil Uottt iiinni If llK tl VHIl df Rilt w Il HiMidtl lauk kwtik nu lil iHHll e pjllliige i illenli ui gctlaaii it Ziiu 1 B I nud Ihu Kfii l iuid 1 Hiidei ge IK De melkprys in de hoofdstad I t MIJ Verlaagde broodpnizen iltMiiliurg is de Hii ilaagd van ÏS e p U Het an Itergen IJaendoumpark v rboden vtMtr zware motorwatitma De C mmjs8ie voor tie SitnifT erordefiJi en btelt dtn Raad voor art 70 tier Ale l olïtieveroitienuwr te wyaKren en aJtius tt lezen He t 1 liestuunlera van motornituigen op meer dan twee wieJen welke een ie V chit van 1000 KG te bov n ipaan ver twdtn de wegen v n het Van Borgen IJzendioorntwrk te benidwL Dit vepbod IS niet van tocpaseing oip per onennw tomitulxen met ten hoorete zes zdtplaatsen De wegen betloeld in de eerrte alinea woreien aaneotluid eiKK r waarschuwiiutB bortlen als betlookJ bil art 8 2e dwr Mo tor eo Rywietwet weike genlantet tror dion aan tlie ry wegon die tioeiran r geven tot tbt arit Bupgemeehter en Wethouders min bevoegd bii een ten mune gestold lehnftelyk bewtifl ontheffjnjr van dit vertiod te verleenen Dit bewiiB moet ot aaarreag aan de oersonen met de nalevniw dezer verordenaw beJast terstond wxmlleti we toond De CottumBaie vmdt a een termen aan weaig om in te snan on een v rioek tot sluibindr van bot Reigenteseenlantsoen voor vrachtauto s daar imhen hienn bou wor óen bewilligt de goheele gesneente Gouda mei haar drasearem bodem w b1 voor wachtauto a zou kunnen wwden veT Jodon De Raad he ft de voonreeteJde wytiinnKcn gioetteekeurd Bet tatioiueniiilaMni t qU rpnavond gehimdcn Jil Malaiiie m Bcheepubouwbedrilven I t vt 1 lüt nig vuil k V i 11 litpri ori 1 it uil liiuiis Ml eiri tlge iimte gtnupkn iri li 4 seheqihl uwbwtnjt Den liilsttii tiiil H r p il s lut pswt rve a lil ik pnviueu tin Hingen etn guctl lis iiilsliiilt II1 golmuwd V lor i tgt u n killing 1 II ilnimg nii d i H criiiHrkt im iitek Kirziiik elat dt gcgeoilliggcvneb M til pevii ton iwrstc ui w iardi ziu vtrmiudtrd die ii eiikolo fu licopHliem wer vindt einder k 7e niist indighi ten I inleiding Mil K hip dat niet iKwteUl H op staptH t i ittflii Hevive brand ige 11 brak t r eoii Ie ll 1 t n de Pa pakhm70n n ndilnur I van Oel aan e n Hing lijk k H lai ImntneTnMH r Vel iifi Ht n Ion ook twto amtoro pnjkliiii tl Hl 1 r itiil Tl 70 dni fwikhoizen ge ulil nu k ifn Ml votvdctior wevrdoti ikir vbimnnn Ouk hot wo m 1 11 luHir Van tioel brandiio I t k ti gi nd af Lsk rtiiiii It lil I uil 1 lie n gri itili LANDBOUW Deeniwhe boter cxport Gisttren i tie beperking op den uitvoer van Deensche boter opgeheven en een spe ciale toestemming voor uitvoer voorteaa overbodig geworden pr MARKTBERICHTEN kTasmTrkt Woenlen 8 Dec 1920 Aanvoer 114 partyen Pryi Goud cht kaas lo soort 7 78 2e soort ƒ 67 71 Ie soort met R kamerk ƒ 76 82 Handel ma tig TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting tot don volgcntlen tiag Zwakke tot matige wind uit 7uideltjke richiingei nevelig tot zwaarbewolkt wel titig dor Tweede Kuiuer werd Jm l nig of geen regen Iets uckUr fU üieze iitü iitiwaeden zaeax üoreuter ui uc fuiwie woiite met up cca wu e m iiiK f rivoertl aia nooüiaaik iiiJc wai Wu ümittn luiaüis eeji iu iu cvaUraiJtiabLe freèuret K n ttrwijjil er vix t or iXMKib veel to vt ei xu ceabnalistictrd vmum l e inuusiar zoif vel lliait er jctien atalie teufeaiverteiiur plaats heetst JkH r liut pemoncci ina ai mprexci lu het beiLejié ckt er otuier iiet t T8u 4 el Ruwrt üULcvreuonjiüwl ifceardcnt uv©i tie vele otwoiiwUvecjuw ovtrpuaunhmeeji JJe iK r 1 er tiaiJ n I bt amcoltt dt ptnsioem K Lan4r waaiil i i liu er z m leeti weien oveir uivapueeict dat ten irr K p oiei liQ de v uptü procent venvoogmu zaJ iie Avond ver Ka feiiiiK ilïi lie Avotuivtrica iejiiuï i üu t ift d hec Itieerekoop t i su ap Uat hti vooi de niotic v h avtaiU un iaj stcicuiwii twur btsntuw eit voornü ue tmmweiOjwii t öx Ul BjnjviwejfunLi öUlueiniiiK uci t ur litl tt Votif v ttn lioi K z unuiiUik oi tr xji n van aiiL num lurs tol oujsvt wiaamuoi ona lajiu beroolid iis van alle oveo neiriiscontiaic on tUize iMjdTiiven ifcupr beiiajwiielt de locoiiboti tivenk vci tje duiiiuui üt iy M n en uiiont itiii iiotLc ttii miiütie in om Uc evtwirttiiiirc vtt toiftnwxwi dii mw bil Uc buiinLiiisletiiintr van u ii ixtun fliUttiL te munOJwiven I e heer bmecnk ar hoopt tUt ie MmisU ir BpoedLiff in hei x ibJe A aan uti Btineel ü de sypoorwojroA iai vo ileJl i Pi liooipt dttt ac i iuiui ur zim bcüt aal cloen het coiniurwmiH voorstel U t sttind tt b reni ren De lu tT Heimone rk troedit ver vuijftni in btMcJirt awin ron ovei de bpoor weweuiienüü laai va n Ut iriran tityut onjrt t Hiil 3il b do luidinijr HciLuiit ite hoer 1 r e u b tb ze it döt ht t ver ftiBiKieuic in den Ijoonraad nos met ia re publitcüixi bpir deelt duaroiii mede wuIcl hrief Biateren van de tHHjorwturniiirtctiei tn de onMnwatjes is verziondtn l r is nitt peviitaaotl om Kedwrendie ze ttercn Uid de ptnsioü n eii htMwor te atellen maar om de iti penaiiOtfieerefi peri onen nit t te benadte len diooT de pireamcisUwUn in mintleiiunK te brenjren van h t loon In dew bnet aUuit döt de nieerduhui l in dem Ijotmiaad z btli luet met den voorurcbtLlditii k m leiL sUi VereeiuBxle dtoch el inct de loonreift ina ea 6en teu orCoesiaw wci+ce in h t comuio mte voo mtiel is nedenareJeirdi doch onder voorwutdinle il t van de biiuitn S laar te peniftionoöron ptp otien aal w orden vt rerotl w at zu min ier aan iM asa oe nen iullen out vunifrcn tenijrevoiipL van ét tcaenwoordijtL itKeuuW De heer Van Kappard v M dQent ew moiie in inzake een rrontlü ondci zucK ülooT een die3kun liure commuisiie naar de ooiizalken d er VGi trajnuiir van diein tiemen iooo en de verdere m Sbta den un het jBp oorwe Jrvea keer De heer v d Laai ch o o acht oveinesmnir van de tümwojrcn ilioor iiei iCtik jrewenschit üe heer Ueumer ar verklaart iitil ttKon de moties la eub eu van Itaveslevn Üe Minister van Wateihtaat ide heea KonuK ze it iat er v x r lnem ireen uanioidum is om Ulnaiis ean ander t ta nd imnt dian die voriire nmal m te nemen i Kenri V6i de nnoUe Van iiave stevn Hel ÏjUiH tuideluk dut liet ontsiOir niel hcefl pUatisjtohad op R rond van pol licke ircvoi löïU 1ji zek ereti zan is e r iet van waiti idat een deir ooüaiten dior treinverbrairuwi de fusie ia Maar mochten wu hiei dio i Ifuan met den unecono niscJiit n toeatan l liat hiei twee niaatselutp Diicn waien Wu ten chaos oi bpoorwe tiRobied uamraat spr meent dat de wroote ooiatak der treii veirta awmjr m de tracUe hiH Van balw tjifïe onder het personeel m ireen bprake Ook de jrroote Lenjote diei tremen ia ee n ooraaak hed syistetm van coneentiatic m den dienst der H fa M ia vrooKc r uroet ondervindeUik oed iroblekon Mot dte motit v Itappani kan wur 2iicli aeor Boed vereeniiren hr wiotxlit uil alle macht töwerkt om de verta ajrintf wt l nemen Voor de ot osamir van h et tram ec vraajwtuk zal oen voorstel van mnnciöiee l n aard de lUimer wetilaa beiek n cci wel ale deel van het weifiontvierp dat soi d volKeiwle week zal indienen Wat a loonre elui r voor het ypoo rwöiOPerMmcel betrefit achtte sor dien kindertoeslae n ihfit bel n c van hot per oneel Spi dwlt Verder mei le hoe het comipromii m tot wbatul ekomon Gwleren heeft bor met Ie directie een confeu entae ireha li Het bleeiï pr toen echter dat die Loo iraad een na liar advjcfi had injrediond De motie lio ub moet spir ontraden omdat hu met kan m Btaan voor de uutvoermir In de dienstreRelinifi kan spr reen wii KijCinjT brenRen De ver chilleiule wenschen Bullen kunnen worden besoroken bu de voorbaroidinijr der nieuwe dienatreiralmir pr lean iich niet etoed voor = od wel ke wiize aan het personeel medezewsren Bchap zou kunneu onien eotroven O de maande hiicBche be5preikin ren met de d i rectie kan het eo 3oneel reecite thans ver betentwren aangeven Na repliek wordt de aitttiinjr nresloten ECONOMISCHE BERICHTEN I isi ensBtie van uitvoerrechten De minister van I Jindbouw hooft foed gevonden tot nadere aankondi m disptn fiatie te voileenen van het verbwl an uit Voer van tcerkleurstoffcn en alie uit toei afgeleide stoffen die voor de btreidinR of toepassing van teerkleuriitoffon kunnen die nen ingesteld by Kon besluit dd 14 Apiil 1915 Staatsblad no 184 Deze beschikkinff tn e It in weiking met mgang van 10 December a s FINANCIEELE BERICHTEN Valbche mark n Fon vnlpciiK ie N K rt iriK tdd onder oek hiv t aan bot luhl fj t a in Puitsdiland 7R Mioitfn valwh A aiikpapieT in imlixip 7Hii en n n raflinit hun aantal op oen ij do an 1 lol oirruIiHTOiulo p L ior gedd LCrraRgN KN KUNST Een handelflfaculteit De gemeentelijke universiteit te Amster dam zal met een hawlelsfafiultett worden mtffeftveid Gemeenteraad van Gouda s uitüienttvowl te 7 uur vemaueji e de lidad dezer jremeonte ontler voorzit teiHchap van den burgemetatei den heer bibo J Mus Aanwcïw alle leden De notulen van de verjraiïermjr van 16 Nov mi etr l J Ü worden goe llKek curd tbe van Zd November li Zt woiden aanïehou den De Voorzitter deelt mee De Voorsitter van het Colileire van tre deputeeixlt blaten der provincie v uidi Hol land heeft bu selirilven van d Decembei lU 11 no ZU lAe afd medeirtHlcGld een uittreikscl uit het K iiinikliik lie luit van den 2J NovcJrtbei U U o U met biibe hworcndien stait houdende eoftd itkiunnK van het Raadsbea luit van 3 AuirtistLis IJZO no ii waaibu wenUai vaf tif ld de ver ontenmgon op tte hoffime en mvordennx van een bolastuiif op openbare vermakoUiik heden Voor kennm ievunig aamronomen Uuigcmeestcr en Wethoudera steiUen den ICüad vooi tot lïot vedleMitn van iredeelle Ulke onitheffuiKen van aanaiaKtn m de pUalib Ulke il ree te bolostins naar het m komen over ie llienstiaren UU n U2U overcinl im ti r die aan rel Oid n concepten Aildius vu tiresteldi liurgemcester en Wethou lepa stellen den Raad voor aan het IsneliliM h Ai mbt stuur een subsidie irioot f 365 te vei leentn ov r U iil en te nemen hot biiift voejod bestuit Alldus besloten Ikirgomeestcr en Wethoueiers stellen Un Raad voor tot ifeti n van het Stembu loiiu v or Ite Kamer van lvooitihan lcl en 1 ahntcl en te benoemen d e lw eron J van C alen en A J IJsseUtim beiden vvetlwi ics rt dus bes loten Verdier deelt de vooizitter mee dat zim Ginj ekmmn lUi n a oi remite staildien van Burirt meWer en Wethoudeirs Het voorstol tot het vcrleenen vnij voor sthoUen iftigcvolgo Dar 7 U r W fiinirv x t iin de WoniiniRlbo uwToreenijrmï Ons l eaal Het vooflistel tot he t verleenen van voor bchotten in revolgo pai der Wonnffwit aan di Chi steliike Woniinjclwuw vtrem fii nur De Gowie Wonui Het VOO stel tot het verleenen van voor bcholten mgevolav Wir 7 de r Won nc Mt aan ile K K Won ngibouwveieenionK St I Htnh Het voorstel tot het verleenen van et n De heer Van Berkel rk ïtelt vooi deze verzoeken nou hiwlen te behan delen De Voorzitter antwoordrt kit do be itwnideilmg der verzioeken tioir met m een tddlium IS d it ze kunnen worden besuiro kon in oionbaie Itaatbzittmiff De vooj UlIcTi zullen wordon eedrukt en rondire7ond n l en a lris van hot CoUo tre van Curato ren viin df Sticht tie H iit on vacajtue ooidl van den Nc l liond van tiemeente Vmbteini iiin houdetuie vi r x oi om leiu i miirage m de kosten der atichüjiiir In han kn vdm li en W viwir praeadlwits Un serri vein van mevrouw M 1 A Derckstn an In lian len vaii H en W vooi i i lea hvu s ne heei lafeber sdt er oi kt fapoeid te betrachtwi Üe V o o r z 1 111 r zect dut oe D heer d W a n t u l meikt op dat de leden den laatsten tijd ht rhaaklelyk de atukk n en d agenda zot i kort voor de KaadsveTgadennK nt angen Spi De Voorzittei antwoordt dat de slukk n Het voortttel tot vaslstelhng ttner uien Wi verordening op de httlng tentr bdasling op dt honden VVoidt on l 1 liool ielijkt tt mm iig am leclittn voor Ik t gebruik of K not van openbare gemeentewtiken enz Aangtnomtn Het voorstel tot wij igmg der vtrorde ningen op de htthng en invordering an icchten wegens de uitgifte van stukktn de verrichtingtn van dtn Burgtriijktn Stand en andtre d K r ot vanwegt het Gemitntebestuur be wezen diensten Aangenomen Het voorstel tot verhooging van kaai of hg en bruggddm Aangenomen H t voorhlH tot rh K ginK an het sluiHgeid oor het Mooidnchl tche Verlaat Aangi nomen H t zouden tegemoet komen Al ia de Bank v Uening nu met noodig de tyden kunnen vetaiulcien op den duur kunnen velen er weer behoefte aan hebben Spr ia van mee nmg lat de gemeente veipiicht is tic gele genheid open te atelltn gociSeren te beloc nen De Voorzitter antuooidt dat toen B en VV by de behandeling der begrooting hun zienswyze over titze zaak gaven het hipr aan de orde zyntio voorstel iteds naar de diukkcry was verzonden Htt toen egeven antwoord geldt nog Op t oog n blik achten B en W de opheffing nog niet noodig Het voorstel tot taiiofsverhoeiging wordt aangenormn Hit voorstel tot wijziging der voor waardin voor de opniming en ver pliKing van patiënten in het Van Ilerson lekinhuis De heer v d Biug es veizoekt de brhaneleling van ht punt uit to stellen tot d volgeneit vergaeieiing aangezien tie Ie den het voorstel pas hebben ontvangen De voorgt ateltit taiieven voe r tie Ie klasse wottien volgens t voorstel maar met 50 r die v in de overige klassen mtt een groeitei ptrccntage verhoogd Spi wtnscht te on dcrzoekm hoe die tanevtn m andere plaat atn zyn De Voo r z 1 ttt i stelt veor aan dit vor zoek te voldtitn e htei 1 aft her ad wilde dezelftie opmtiking tip aneleie wyzc lanceeren Ge len dt exploitatie lekening van het ie kenliuis IS vtihooging der tarieven noodza k iyk Wat Ijetreft de patiënten voor ele 4 klaaai n x h bet colUge van hegenten noch il t Buigeilyk Aimbestuur yn zoodanig sanun tsteld dat ze goeel kunnen ooidetlen 1 lUn prya dien ele patiënten eler vjoide klas liebben te bttalen Deze groep van pitieiittn Inboorden m beide colli ges beter veitegtnwfoifbgtl tt 7ijn Dt behandeling w idt uitgesttl i Met voorstel tot vtr eke riiiK van prt mie vrij p nHiotn aan amblenartn en wtikluden in dunst deztr gtmeente A inge noiJKii Uil voorstel tot wyziging der Alge iiiemt roiiliiverordtning voorzoover btlrell dtn verkoop van bevroren vlttsch en hit siniten van htt Van Htrgen UzendtMirnpark voor htpial dt niolorryluif tn A inj e iionie n Hit vetorstel tot mtr kkln dtr Veror dtnmt op htt vtrbeni van bakken tn vtrkoopen van witlthiotxl tn op dtn bikktrsnachlarbtid Aangmunen fitl voorstel tot vastsltlling etntr vtr eirdtnmg ter uitvotrinj van dt Wa renwtt Stbl 1919 no H1 Aangenomen lltl voorsttl tot htr itning dtr sula lissen van bt I ptraontti der instti I in gen De hetr v ei W ant ui veiklaait m t nncip te zyn t gun he t Ink j ne n in liet maximum salai s aan amhtenaitn el t st k it m dienst zyn Dt z e iis mjz van U m 1 h rhnd van dtn lUd I in de t k n ntn li wil sj 1 girn stemming vtag n diel t a kt drn Vejoizittei et not i an te ne min Ut hy intiien voidei geen st lining woidt verzocht moet geatht weirien ti luii len gi stenid tegen h t tKktinun van t maximum a in g n eml rate gone D httr Saneit i s sd is veibaasl vel de zinsne h m t a K les vin B en W dat ni like Ie jaten de vraag van lm aeht ungen weikdag voor het zipkenl uis perso neel naiit r i iielep oogen kin vvoi len gezien Spr acht h t laadzaam elit bmnen den kottst mogelykon tyel tt dotn zoodat aan den W nsth tot den 8 um neUg ei rdcr woieit V ildaan tian in t piatalvu van H en W m uit itht wordt gt st lel Do Voorzitter w jst i p dat in t pn aiivies alle n spr ike k v in 1 ne I zakehjkliri 1 te vvuhttn ep u thie idmg van t aanlil verpl tfistetH lie n t iitgelijk is i t nieuwe zuste ihuis gi reëel is 1 nki e led n im i ki n tip d it elo eioot den hf 1 anders gtwiaakte z nsne de vo i k im in etn stuk ht ter visio heeft gelo g n 1 ch lat nitt gidnikt was Het vo istti w jreit daatni aingenomen Het voorstel tot verletning van sub hidie aan de Verttniging voor Vretm dtlingenverketr Aungeni men Hit voorstel tot vtrhoogmg van het KyksviM rschot vooi dtn Iwuw van 104 wonmgen vooi nkenmg der j e meente m bet stadsdttl Kort Haar lira De hcLi Sanders sd grijpt de gele genhtid aan om er den nadiuk op te jpfr gen elat tengevolge van el mimsteiieele bt sluiten de weminghuren 700 hoog worden tlat vele arbe lelers die niet zullen kunnen veiv ontn Hieiaan ia niets te tiocn maar spr wil laten uitkomen dat het met ele schuld ler gemeente doch van dtn ministei iH t yn wel gemeente woningen maar t Ryk gLtft te dien aanzien vooischiifton Dt Ikoi V d Want ui geeft toe elat inelerd lael het ryk de huuipiyzen opvoeit maai tmeianks dit alks is ele gemeente ga rant Dit zal men hebbm te betlenken wan mei velschillende bouwplannen inkomen De gemeente zou op elen duui voor de vei liezen komon te staan Spi acht be uwen ook noodzakelyk maar hij waarschuwt ele gioot te vüoiziohtigheid in icht te nemen by het veilcinen van bouw ciedieten De heei S a n el e i s sd onderschiyft den godachtongang van eit n heer v d Want niet Btieh n zyn he t 1 1 eivei uns dit ei ge bouwd meet w uden over ile hoevoelheiel kuniH 1 ele metning n velschillen Spr wil ook vo Ji nl tighoid bttrachtui by veilec nen van ere dieten maar zogt dat men met al tt angstvallig moet zyn De Voo zittor ts veihtugd eiat ele boer Samitrs toegeeft tiut de hooge prys nift aan tit gemeente ia to wyten en biaamt dat Gouda nog goede gezonde woningen nooelig heeft Het voorstel wordt aangenomen Htt voorstel tot opheffing der onbt woonbaarverk anni van dt wonmK Boomgaardstraat no 19 Aangeneimen Het vtMtrstel tot onderbandscbe verbu ring van ten boomgaard aan den Hurgimeester Marlenssmgel Aangonemen Het voorstel ot nndt rhandsche verhu ring van tuingrond Aangenomen Met Toorsttet tot ondthandsche verhu rmg van weiland van net gtmeenle ItjK grondbedrut Aangenomen nel vooiHiel tot verleening van ontHlag aan tien Maiktnieester 1 Weil l n De heer v d Want ui oonffbateeirt tkt dit ontslag voorr de dierde miaal m den itaad bespiOiten wordt De libei ale fractie iiaeit aanvanKCUik mot den steun van eiien jieer Van Galen Zi n van t eerste ooKcn u ik at zjitih er tegen veïzet dat da heer vvtyJ na To laar ttieiiat aan den diik vvoitit gezet Spr s fractie heelt nicta naireiaU n om aan te loonen diAt mets dit onba lae motvcedt an i nancieele Ziude jreznen zm ent ontib i juist net moeten worden ge nomen Dat het Kw xi wa Lat hi eron de üjantiaeht is gevestiKxi bJiikit uit het feit üUt bu de tweetik bojiandeuuwr dezer kwi s tie twee ledlen dliie eerst voor het ontalatr itja licn geateindl van msonuiiir waren ver aiKloi di Spr hoopt dat het aantal van 7 ueien tegen het ontslair van Wed thanb zo o z ai zi n gestegen tkt liet tli ans aan die üiile Ziinle vooistel wordt verworpen Het aat niet aan een beambte dlie altud ziim pi eht hee ft gedaan te en zun zm te ont sa in van een anilbt waarop hu trotsch is iJy de beinamfeling van die saianis voorstel kin IS de meerderheid opgekometi voor de itchtsposBtïe van Len ambtenaar tïaat ze nu den heer Well als niaiktmtester oont a aan dan is de prai ttuk met m overeen stenwiim met de theor e tile ze te voren vtikondwt heeft Spr hoopt diat de leu en v tn do U liaad wanneer ze hun stem moe ten uilioreniïen oullen inzien al k het I lat ekt e veikeerd hebben eoliandeld met op tilt ooitslajT aan te stui en In een ventre VI igadei njig heeft tiie he er banders laten L itkümen dat do Raatl toch besluit wiat de comnrusaie voorbei eidt maar spr hoopt Ut tic meerderhed de meenme zal kirii gen dut ele leden hier komen om eemeen schapptlyk te overleggen en daarna hun alevm te bepelen De heer Kolyn ar vindlt dat Iwet zetlemteateren over het met elkaar over legigon een byzionidePen schuin aanneemt De heer v d Wiant zal toch ook wel wit len diat zyn fractie in de openbare verira eliMinig eenstemmig 1 Dat wfl iedere po I L Like party De nu aanhanfiriire 7 jk 1 = geen novum Ze ia bneedvoeiiir m di a lar scomnidssie besiperoken t is ooig ewaim ele koek v aaimoe eie heei v d Want komt De nu gehoutlen ple trede ii3 een pok nt om eems te zien of met een paar leien zieh zullen venrisaen of destuds hehucii iten bepiaten Van aan den luk zett n 1geen siprake I mancioele schadie Aoidt Jiicm niet rednan Bu de besprekm van het inkoihen va n Weil 13 de salai scom mrssie vooi hicm tot een bedra van f Zam gekomen De salariscommissie eeft met uit eigen beweging het nutrtig geo oixleeld diat bode Wetl van het markt tnetwtea hohiap aou wotxlen ontheven Ze heeft van bevoegde zyile wenken goiareïon De Raad moeoL het auiu ecieeren diat de dlaniatomm bsie voor wenken vabbaai wda b pr hoopt tiat het vooistel om Wel utii ajr he Kevt n zal worden aaneenoinen t e heti Sanders s l zeet esj ieneen uit Vvei must aan den di k woidlt eeaet De hee ir v d Want ui mbetrum P eit Als moj kitmetster De heer Sanders s vnivol enei betoogt diat luiat het geimeentebolamg e end wortit wanneer bode Vveil eeeu maiiri tmeootcr blylt liy het omOiveruen der e ai aregeung is E eb eKen iat het ontk Ltatli ouiiiogejyk was dut de bode noe een neven be ticKKing heelt in de salar s com Jiiüsae la e me nul rui jreivee t til e meende tlat Vvrtïil un zyn p icht is teltort jreschoten Ik erom iraat het met Dit naar voren te tweniicen ib alleen een speculatie on Ie I ll 11 ng van hen die niet met de kwest e ü y i e lioogte zyn De heer Weil wordt ti oi ie onCnefhng van zim mai ktmeea iU 1 ehai net in ziin salaris benadl eld Vvttiiouder IJssetstiin ui ttoet liet genoegen tUt de salartscomim ssie afira it op adviezen Kchter al luidile het advies eUt htt beter was dat bode Weil voorbdu lentl op liet sbatülnuis jö hieiu t volert met Jat de oonmi M ie es eroaeilviseond het ha vinme eater en het marIctniedstea schaD te eombineeren De advtseur dier salariscom Jin isjaie s ook vian mjeeninz tliat te eene a te meer geaehaad woidt door de combna te van het navenmceatei en het imarit II Gcioep Jujst Nee J jan onder otht wordenl De heer Kolyn ar zeat dat het er over giaat of de marictmeester zun ontsltur zal kryigen men spree at nu niet over de comb natie van het havenmeester en het inarkitme ei terse hap e roep by de liberale fmotie Daar gaat het toch om üe hetjr K o 1 u n a r Nu moet alleen besl ht worden ovei het ontalatr voorstel De heer v d W a n t u 1 beantwoordtde hoeiien IvoUin en Sanders Het heefthem getroffen iat de heei Koliin er diennadnuk op heeft gelegid tiat het salary van boek Weil tot f 2800 aal stusren Ookilte heer Sanebers heeft de fmancieele zutlet el cht Kr IS echter een moreele vorplichting üe de gemeente tezenover haar bcambten heeft Nu ban er wel gezegid worden tUt de niouwe combmatbe niet aan deorde IS met deze Baak is onafscheulielnkvenbondien de ontslairkwestie Weui Sprwyst er nogmaals op dat het iremeentebelang hot ontslag met eischt Wanneer tie bode het wetk niet af kan had hii allang hulp moeten hebben Intusschen is i et spr niet mogolyk de irevoelskweatieop zii te zotten m deze Snr weet diatW 61 gelmjkt gaat onder he t reeds tenomen bo luit van den Raati Het is een feittint zyn gezontiiheid er onder liidt watspr van medisclie zyde kan doen bevestigen Nok verklaart de heer v d Want Jathet hrei n e t een t olitieke zaaik eeldt Detxil tiok staat er buiten Wat de fmanoieelezi de betreft d e verhoogme zou voor botiieV oil toeh ffokomeoi Een stom ter pechterzyde Maar met zoo hoofi De heer v d Want ui merkt onder hiwig kabaal wat hem buna onver taan biiir maakt noe op dat door de combi natie het salans van den havenmeester abnormaal hoog vwirdt en vraazt hnema in geimoed hoe het m t remteentebelanir lean zyn dat de havenmeester OD de Markt de diroog te plaats van Gowda na Spr eui ujfft nogimiaais mtt het uLten van de faoon tiöt het aantal van de raadsleden d e gen het onKuoff zyn z ai xyn toeswioimen De Jiecff i oemanii t k zlikx oat de heer v dt VViant mets we t van tie n euwe ba ar faieigelinjc hot saiarj6 van den ha vtnineeüceo ts vaswrastiMd voor er sariite v aa vian Oe niieuiwe comiüiinaitic Het aaia ris vaa den bode was bepoaia op löuu zonder pejitxiu se verüoogimg omdiat waar net 2uuO noa zyn hy met zun marktimeestei schap meen ïou vertiltenen d aiii een ie commiLes De heer Weiri heeft opigeg ven eUai ny de laatste vyf laren als markt m ea tei gemutUutóiel f i veiuteno Hoog etene zou hy eUus als hii de Jiunctme be iueid f iüLHJ i 81X1 == I Z W vemenen l y de opüïcffing van hiet inarktmeeFsterecfiiap Ps voorgesteld zyn salans ais bo op lUOO te bteiigen en hen bo veendien j auü wacJitg J J te geven ha inkomen jraat hy dus f HAy vooru t Wat de gevuoiskiwes te aamaaat ais een school wordt op neven Uit tien liberalen hoek ü AOiidIt her niets opigoheven dtan heetn niemflnti medehiden met de onderwyzers Ais het gemeentebelang het eiscnt laat men dan noen Ucn iiaven inceeter noch bode Weil als miarktmeester aanstell ll VvoiiiLouder Van Galen ajr comatia teert diat altyd een Kehen mitt waas over deze kwestie heeft irelefiron eerat m de vorige veugaelermg heeft de heer Sanekiis goaegid diat het gemeentebelanig hat ont lag eiaeht Spr 13 het daarmee n t eens en werkt er niet toe mee den heer V eml te ont laan Wethouder Hoffman rk wiist er op dat o a in Leiden en Haarlem het havtnmcestorschap en nmrktmee sterschiaD in eon persoon z yn vereeniiguL lm veiachjlien de gemeenten zj in vroeger ireoombmeeirde gemeente functies later Keschendeo m tieir bt de betrokkenen zenuw zi ek wierden Voor de gezomilhett van den boöroldoeii functionaris vreest hii met W ethouder IJ s s e 1 s t y n ui geeft toe eiat het salarirs van den havenmeastw was vastgesteld votw eie conHhinatie aan de 01de kwam Kchter voor het markbmeefl tei scimp zyn byzionideTc kiundiiBheden ei kwaliteiten nootluir De havenmeesteor mt il y de nieuwe regehnjr f 3500 plus vmi woning hebben Dit salarie ia wel hül hoD De he er Koema ns heeft alleen het salaraa van den heer Weill beschoiuwd en niet geviaagd of het salaiih van deti ha venjTieester te hoo zou worden De haer V d Want is uitg a aan van de meeniw diU wanneer oen amibtenaar meer wede Aiygit hy meer salai e moet hebben waar toe te eeniger tyd een voorit l u worden retlaan De Voorzitter heeft het voorstei tot lilt ontslag geelaan ejmdat hem na de vroe gere beaUsaing niets amlers moïrelijk wa Htt PMt hem hiertoe verplicht te ïim gev ef t Wanneer dioor overliiden of anders zjnis een vacature was ontstaan had men een antiore röKeling dan de bestaande kunnen overwegen echter dit ïevol doet zieii nu niet voor Het verbreken van den baiwi tus schen gemeente en anïbtenaar kan naar spr meent alleen met iroetivmdein vaJi beide zyden geschieden On irevraaBxJ ont slag geven acht spr verkeerd Het voorstel tot verleenen vaa ontslag wiordt tenslotte met 12 iem 7 stemmen aaneenomen De Voorzitter verklaart nu en tt yn stcfm tnlt een lichte ontroeniOiiir in dll Ibesluit met te moiren beo st et te Kt n et aanirenaam aich tegenover den Bsao te plaatsen maar er kunnen irevallen riln ht plicht en geweten vepbiecken met den Raad mee te e an Art 70 der geaneeatowTot bepaalt dat de bureemeester uitroe rng van een besluiit kan schorsen wojmeer hy het in stiriid met de wet of het alire meen belang acht Spr gelooft dat dft laat Fbe geval zwih hier voordoet en zal dawom het besluit aan de Kroon ter vermeiig ng voordTagen Awlaus by de liberaJe froctie De Voor7itter verlangt i i applaus Hli doet alleen wat Ml am T wht icht Aan de orde komt Het voorstel betreffende het tapvertod B en W advisetrcn het veizoek van het Drankweercomite om den veikoop van ster ken drank op Zaterdagmiddag en Zondag te veibieden met m te willigen Hierby wordt behandeld een voorstel van den heer v d Bi ug een tapverbod af te kondigen van Zaterdagmiddag 12 uur tot Maantlagmorgen 8 uur De heer v d Brug ca zegt reeds lang het vooi nt men te hebben gehad een tlerge lyk voorstel te doen Nu het Dlankwee Comité een adies heeft ingezonden wat hom genoegen doet wil hy de gelegenheid aangrypen Reedi voor de deide maal in dit jaai komt een vooistel aan de orde met betrekking tot de drankbestrydmg Hoewel B en W voortdurend veikiaren daar VOOI zeer veel te voelen is er van die W telkens weinig medewerking Spr leest een deel voor uit de toelichting op de Drank wet van 1904 waaruit blykt dat de ove heid zieh met moot onthouden van bepe king van het drankgebruik wanneer het nationaal belang tlat eischt Deze toelion ting IS afkomstig van de oud imnwt n loeff en ICujpcr De Goudsche gemeeatólaad heeft een zeer sober gebiniik ffenUtfW van zyn bevoegdheid om het drankgebruik te verminderen Twee gelegenheden nl 1915 en 1920 om het aantal lokalen wW sterken drank geschonken wordt te ver minderen heeft de Raad laten voorbugawi Nu IS er weer een afwijzend prae advies op htt verzoek van het Drankweei Comité Oa spyt spi Daarom heeft hy een voorstel m gedieml om een tapveibod van ZaterdaK middag tot M anciagmoigon af te kondigen Om te bcooideelen of het tapveibod noodig is heeft men alleen met open oog den toestand alhier gade te staan Het dranknn bruik neemt hand over hand toe Op Zondagavond heeft spr in den tyd v a minuten op de Gouwe vier personen ontmoet die in kenn lyken staat verkeerden Spr wil geen propaganda rede hemden voor de geheelonthouding wel wil hy er op wfl zen dat nu men de gelegenheid heeft n drankkwaad te bestryden de ï aad W plicht beeft daaraan mede te werken Wfl aangaat den Zaterdagmiddag velen 1 met vreugde den vryen middflg teg nw genen Het bl jkt nu dat die vnje niMW voor velen een vloek dreigt te worden W voor of tegen drankbeatrydmg en men moet hopen dat uit het kleine het groote voort komt Dr Slotemakei de Brume heeft een studiereis door Ameiika gêViaakt waarby hy tot de conclusie kwam dat ile droogleg gmgsmaatregel gunstig werkt Wethouder Hoffman ik acht het geen gemakkelyke taak als de betrokken wethouder het praeadvies van B en W te moeten verdedigen Als arts kent hy als niemand der andere leden eio nadeelige ge volgen van diankmisbruik en daarom brengt spr hukle aan de DVankbestrydeisvereeni gingen tiie hot drankmisbruik weten te be perken door te wyzen op het moreel De drankbeatryders gaan nu hun doel voorby streven door eiwangmaatregelen wil men de beperking togengaah Dit keurt spi af Slechter dan drankmisbrnik is de veikrachting van t inenschelyk intellect Het Neti Tydschrift voor Geneeskunde haalt on uitspiaak in een Amorikaansch medisch blael aan w rin wonit gezegd dat de dronkenschap in ele Ver Staten weer de hoogte heelt hehaaki van vooi de dreiogleg ging In Beigiöwwaai een tapve rbeiel is is t halen van dian in winkels abominabel ge stegen Ook is oveial na e e drooglegging hot mi biuik van cocaïne te egonf men wat veel nadeollgor is dan drank Spr gelooft met elat hot tapverboei hot drankmisbruik zou beperken omtlat men te voion por flesch de gewenschte tlrank zou naiaan Spr wil alvorens andt rs to exiniet len voorbeelden afwachten waaruit blykt dat een tapverbe d gunstig werkt Nog zegt spr vroeger voor eon tapverbod te zyn ge woest maar de mooningen kunnen zich wy zigen Volgentie week denk ik misschien weer anelcrs Algomoon gelach De heei Kolyn Ha ha je kunt hem hebben waar je hem br bben wilt Wothoueler Hoffman rk eindigt met neigmaals hulde to brengen aan de Dtankwoer maar hij gelooft dat 7e mot de wettolyko beinlingon hot d tl voenbijstiooft l t heer v d Want ui zal tegen het voorstel v d Brug stemmen Van alk leelevoeiingan hcett tie juiste toelichting van d n voorzitter spr het meest getroilen Gezien het vreemtitlmgenverkecr tn het met toenemen van htt aantal procos on ver baal i£lat t spr of het nu wel noodig is een deel dti ingezetenen de cafe houdeis in hun betiryf te schaden Het Netierlandstho volk hoeft altyd zyn viyheid hef gehad Dwang kan in bepaalde omstandigheden nootlig zyn maai nu n moet die zoolang mogelijk uit atellen i elve de caféhouders trelt men ook de iiypMenen die zich met aan diank te buittp aan Wat we zien in het buiten land doet spr huiverig maken van een tap veibod De hetr Sanders sdap wyst er op dat hy gioot gebiacht in een arbeileis buutt weet wat het zeggen wU als tie man honken woidt thuis gebiacht en eie kinde len geen luootl hebben De vraag ig hoe het misbtuik te kstiijden Ion gehotl onthou der grypt alle mi loeien aan Amiera ia het wanneer men met positief diankheatiyder IS Km maatu el kan jias slagen wanneer lut gelieele volk er achtei staat wanneer men VZi tiag het drinken vei bit dt en htt i è lag toestaat is dit een maatregel jie mets zal uitwerken Spr is voor plaatse lijke keu7e om Ut ij tiit het moest radicale middel teit slagen v melt De heer v d Bnig heeft een beroep gedaan op de aibeitlots Voor spi IS het oen pynlyke zaak omelat hy met til n 1 e 1 v d Biug zeiu willen moo werken om het kwaad ttgen te gaan hy kan dht nu niet tioen omdat hii den maatre gel niet goed acht Als s i op den duui tot andeie meemng komt zal hy met aarze len zyn stem te wg igoii Spi detlt niet de zienawyze van den heer v ei Ree dat de aibei itia ele dupe van hiL tapverbod worden als d socieieiten uitgefloten zyn hy zal ie genitemmcr omelat de maatregel hem on piaktisch lykt De heer v d Brug es begrypt met dat het vreemdelmgenvorktei zou worden geschaad eioor een tapvciboti Spr is bedio gen in zyn verwaerhtingen omtient tie heiu eling van dr Hoffman tegenover dit voor stel Uit Amerika zyn tul van voorbeelden door een aantal rechtszaken tegenover de voorstelling die dr Hoffman gegeven heeft als zou Amerika 01 nog sloihter aan toe zijn dan vewr de diooglegging Spr ekiet ttn be roep op het verantwoor Jelijkheidsbesef van fir Hoflman die m den Raatl zit aia chris tt n en op elat der sociaal democraten die tie Atbeidswet zou veilangd hebben De wet meict beiusten op het weik dat vele jaien duoi particulieren is verricht len a inzien van het bezwaar van vry b idsheperking wyst spr 01 op dat de men sehcn tiie a Zondags geboeid zyn door den dl ank ook niet vry zyn In de sociaal democraten is spr zeer te teleurgesteld immers hun progiam van vo rig jaar waaiop zy een wctlioueieiszetel wenschten te aanvaardtui bevat een punt waarin stre en naar bepeiking der dt an kgoltgenhetien eip den vooigrond woitit f 0 teiel Spr he opt dat de aociaal demo ciatie als éen man voor zyn voorstel zal stemmen Do heer lafeber sd zegt dat men tegen elrankbestryders met als aigument mag aanvoeren dat ze moeten werken op het moKcl van de menschen die ze moeten bekeeren Ze zyn praktisch genoeg om ook nog andere middelen aan te grypen De heer P o t h a 1 s t r k getft toe dat in de eerste plaats met moieek middelen moet wolden gewerkt echter Rome vindt goeel dat ook met wettelyke midelelen tegen het drankmisbruik wordt gestioden Dr Hoffman heeft in de uid HuUander oen program ontwikkeld wat hy dit jaar zal eioen Daaiop komt voor bestrydmg van het alcoholisme Spr vraagt welke plannen dr Hoffman te ebcn aanzien hoeft Geroep I aten we hierover een afzonder lyken debatavond houden De Voorzitter heeft cenige jaien ge loeten in etn doi staten van Amerika vtr teiefd wtlke reeds was drooggelegd Wat hy daar toen gezien heoft doet hem do uit werking der nu vooigestelde maatiegelen absoluut wantrouwen De heer Sanders a ei zegt dat het geen de beer v d Brug beeft geregd om trent het program der SDAP hem tot naelenken hoeft gestemd ten belofte wil hij nakomen Do vraag is echter wolko de beste middelen tot bestrydmg zyn Desnooels zou hy een proef willen wagon Het voorstel v d Brug wordt elaama in Htemmmg gebracht en aangenomen met 12 tegen 7 stemmen Tegen de hee ren Vander Want Van der Ree Hoffman