Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1920

SMEEMMCIETIiirtOODIl Wordt ton spciedigsto OEVRAAOD exn Tildellik e enM mi Zioh aan te melden bij don Oe meente Secretarifl 612 13 MARKTBERICHTEN ADVrHrFNriifN Co MnitMT TainitfiTerMMiging Gamét tt Omitreksn GroratcnveJlinK Veilifi van 10 Dec 192a Spmikten le art ƒ 36 47 vkai 2e mt f 1131 WfiWoof le srt f St BI i em 2e srt f 1 £ 7 Peen f 1140 12 60 Uaen f 6 5 30 KiToteo f 6 lO S 60 pftr lOO KG AndiHViie f 0 60 4 60 KnoUeldene f O 90 1 40 Boerefeool f 110 5 10 Groene t avove kool ƒ 3 10 5 60 oer 100 stukiB Pteen f 7 10 12 0 Selderie f 6 50 6 20 I rei f 2 10 4 80 per 100 bc scheepvaartbcrich 1 en iv mij nkdfulani Rillil n Koningièi dtr leylaiiden uitreis pass S 12 Kaap Btm KDN lloTL LLO D Vrnsklland Ih iisi an H IJ te Hahia KDN WFSTIND MAlLD Mkiinai v rt 7 12 v Anlofagasla n Caleta Coloeo TnUlWio air Ti 12 te Kingston iVn CTi fultr arr l2 te Dover I eu ihon 0 lT b 12 v I irt au Printt n Santiago de Tuba Pi us 1 red Ilendiik Ihumi pasR U R irfleur Aan Rensstlnei an 7 12 v Ainatti lam te rrinidail ROT LT OYft ikhertn iiilr pnsh 8 12 Pantel inrin WiIh uiti veitr 8 12 V feouth ampton SPOR T Lidit opl M it II wiilrHLkrs t nz wordo n er aan luiinnerd dal zij tuSBcbiin de v il trilde uren hun lubten op iKihjoreiite heblwn 10 11 1 v 1 n m 7 28 V m at 1 pt 7 0 1 n 4 IH M IMt 1 18 7 l 111 1 18 7 32 V Ifl 1 18 7 12 17 4 19 7 dS 18 1 V 7 f Vi 4 10 IVo 1C J 4 20 7 V Htden overleed te Tholwn onze beste ader on Behuwd vader du Heor M 6 VAN STAPELE in den ouderdom van 81 jaar O W VAN STAPFLE M VAN STAPELE SCHUT GüiDA 9 Decemher 1920 Crabethstrait No 7 Bezoeken kunnen met wordenafgewacht 0186 21 Keulienwerl ineisieenTwe8ileMeisie Teien 2 J n n ytrmmQÜ een nel KEUKEMWERKMEISJE oen burjTpol kunnende fcokcn LüOnf30p m w ich ld inbeÉrepen en een TWEEDE MEISJE looD f 28 p m w ich leld inbeirepeo Belden ven g K voor i n B ievcn Me MALLEE Willem de Zwlj erU D 4 Den H jl S l2 Voor de zeer vele bluken van deel neming ons betoond bq het plotse hng overli den van onzon lieven Man Vaderen Behuwdvader de Hoer S L CATS betuigen wij uitsluitend langs dezan weg onzen welgemeenden dank Gouda 10 Deo 1920 Wed CATS VAN Emdkn Oouda M KOFKOEK Cats M KOr KOEK Gouda L S CAT M CATS Hartoo Gouda H S CATS J CATSDE Wit Rotterdam D S CATS Oouda bin 29 Denld U sr aan datU bij mi 1 DEKENS koopt tegen inkoopprijs omdat ik finaal en totaal uitverkoop G DE lUDl PEPERSTRAAT 14 18 1 Heer 26 j ag zioh gaarne opge aomen als paying guest met Vrije STUDEERKAMER in zeer beschaafde Vrijz Familie 13 Brieven No öl29 Bureau Ooudache Courant Markt Jl Dist r verzek lAA lbTE BERBHTEN TWLLDE KAMER illiiig van htxlen Dt 111 lie ll t r ni a 11 s r k bt In 1 knd tb staking van het vei itt m n v an r i l irrorden t t tlat ovt i htt oorlgifzel woidl de behandeling di 1 tij klijki afwijking van de nulitiowot I o heel üud d et nider de V rieden van zijii lege r telsel uiteen hj wil zes luhtiiigen van 10 UÜO mui ip groindsldg van ten algemeene octeii plitht gedurende 2 jaar een halven mg por vyotïk van Mei tot October met wtken horh ilingsoefenangen Dt M igiileniig duurt Vt ut De onderwu reselarisa Bïi N lai De B k lul orgjum vaiii den lil It I van Noel Dnd 1 w ij eis ml botl iiTYbare bron vtnutmt z il htt re sulUuil kr po JUMi tiijktrij i ii dat gtgevtii w irilt vooi de liojfdatto be ilUff t 2lXl niter in maxiunim voor Ut t hiiofdatte iMZitlers f 2uO in maxi mum voor aelo handworktn f 100 en V 1 MI L O f 20Ü extra De zeer kntidke toestand 1 I M N 9 Die D 0 ituk idag iiudiiag Vji 1 i B nilskuifctlitr etfiu gezaatencunfereulie plaats L e Kaiit elior en do miniatörs van t inan 11 II n eliug tttn den vertitgen v I liters Ui Futtnte don Uitstand van oTstL niuk uiktn eu rt htten het dl ing ml vtr oek tot Ik u de dikwijls I loofde in ill uitzuht gi isloldo tiulp sjKttlig to vn w eiilijkeiii d lar onder It huuhgt omstauiligheilen een vorder It sla in van bet rijk met mogeliik Mevbilkoopjesü Treuwinü Sol ede büloD en Hu ik imermeubeien als Ijfels Stoelen 1 nnenkasten Spiegölfi bch kleryen Theetnfeh R kenhouten Buffetten Boekenkaïten Clubfauteu Is Ziideo plucheAmeublemtnten 1 eerameuhlBnientenIvapokmatraa en Wollen ea Satnndekens StroomatrasBen enz tn 61Ö6 SPOT KOOPJES 1 BF iTF DRt S VOOR JONCEl Dl MET nUWFLIJKSPI ANNEN De beambtesutakinK WFFNFN 9 Deo V D Do staking I beambten duurt voort Do re geoiluL hfofl in hue ithng van gusleren ivond het sta kiln gRComibS de vorvullmg 1 1 eiwhtn geweigienl ibdenmiddiig Mt dl e n nif uwe ka I inetsraid plfintfi daar do stakers hun It I lsiheii gemkitigd hebben AGENDA It 1 or S uur See flf K unio on cart Mej Anfl Rieez 12 Dec 8 uur Nieuwe Schouwburg Sol Hesse Ploert 13 Dec 8 uur Nieuwe Schouwburg Liede renavond Frédy taber Groneman en Ant V d Horst H Dec 8 u Bovenzaal Het Schaak hord Ledenvergadering Kïesver cemging Burgerplicht 16 Dec IVi uur Byeenkomst St Janskerk sprekers Ds M van Gneken en Ds J H Landwehr U Rotterdam 17 Dec KMnohfltrantsche Krrk Voor dracht Dr H O Hamaker Verkr iifbaar bl j ANTON COOPS Wijdutraat 31 Gouda S522 WYiar d gK lven overeon aloe tei Aun boord wafc n emand te aen Om te nationaitert vbti het vaartuw ast te t lcn en eventueel hulp te verletnen wtuxt een itoomtooot n zee K 7on itn ÜINNENLANB Ue eji kvizenn Naar m n uit I ooim me4edeült hluft wejfens d of f k itclt me le eeiin4f van d enlyfarba U toi stajvU van die irewti n IXi tsthie ki izerji onveramlenl emsUig De verm ndipide krachten viin het hart en de b toringen die daarvan hft ge oiE Min veioorzaken ecbteT vourtikiiemie veramkrn n in de uiterluke verschynselen van dePielde la jremeentebeRrooting Vinnterdam De g meientKiiaafl van Amt tca dum liet ft g iHterpriavomii na M aitt hikhi de tfemefn tcbögirootmg aiUigcnomtn up ccn bmliiTaK jn mkomsttn en uitg avwi van ƒ H 80 bJ l Ailleeii Il 5 conwiun httn stemden ttjrcn WethouierBiwmtteininK 1r S il v iri ill i IS 1 w I liuiidf I ait HoUcrilHiTi I 11 H ni 1 ui I a aliui ulüiiii n tihI U n n 1 sinii 17 Ht it 1111 tl u iH n II uu Mi an Miiiihler oiinnttld De Minist i an 1 an II uu Nij tthtiii en Handel i nc stteds dnor lichte unt esttld ht ui vt limHfi l aan ijn D jtaitement weik zaam te zijn en zal m k nop fe iuienilt het vtrdtrt jfedetlti van ile e week te 1 uii blij ven VerhoflcmK van den acc jnH op nediHtiüeerd inK ekom n i4 ten uc tsi ntvvpi tol ver hoofïinK van dtn aceijnü op edistilUtKl en van ile 1 pla tinr o hcutgres nl dnor die te veidubbe en Di vdmtcidei ihk in ant vangst wordt k hat op 10 a IG millioen eniecnliiijke belaHlin rdruk Inpe liond is et n m Isvoorsti 1 van wet van htt lup i Kamtrliii den Iim r I f deer c t it h t n in n V an iii latre i len t K t n U v ir n f m ont I jkrn Ik 1 isting Iruk De Htnkkiniï van ld lo stt 1 komt u i I en met die van JP ami ndt ment n doi i d n e 1 ston Urneteekt ndt ingeiliend tij I n i l handt linjr v m hi t ontwerp t t v iiumunff lil h t fr iiif nt lijk Ik 1 i tin frfhi I 1 i Ihi f il h disinl uil V I i t H4iirit sl l II ijii p Ui n 11 iiiiu hou il p iIk Il i l lUilu MUI ii g 1 1 iii il v I II o II lUri K KiliijHlhiiI 1 Hl Ziektewet laiiiitt lü 11 I 1 1 1 i 11 l I i I I ouilen V oiga u Miif UI ei l uw i illn 1 s lil II t ion jllf lllp II uil 1 II lAimt 1 VeueiügiiBg Mill N loil Vui tivti Ik L It IV illi 11 ui lil U ikt v is WikMi ii i inh ii II I hr M ni ii K V lil vv I 1 uliiii ilhiu tihuii UI N M ilui 11 l Mf Niii tiKvin UHi 11 t i 1 11 invan Hkv ii viiif iug Il ht I N lil uiilAl liLMiiw e If uiii i iL lul I uu t I V UI u H Kalli Sitk igiiii uiL iiiiuitiuil lil 1 i 1 14 nut jilhiimt 11 hl uiiiuu tn s f II t l iii iUlliiig V lu iiii e uiiiiiibBU lil i lil I 11 11 aio l il t iLk luoll IJIII IIM hu k i Nt UI igeliJKUl lij l U null I U t tl l iiiu t lijk la iih lo ItJlMh 111 lu l pi IV 1 iLid hl mi II l e iiug Ie UI lit II vv i u iiij luui iilii iiiHileib z o g ul g lum I iih iK iiiivi gMU g iiiJHOi r II liiki ia II teil UI sUuit wigi U lilku OIM lu 11 1 1 11 iiuket 1 ug iiif i V il vuil Hklo VMiU tïMvauU lf l ls lillUl u urn lai lie KgUiiit uu wukmii i alk ic kk u g M u lu di Zn I Unvi l jaliiua Iniii vuic nt mU litu mi hliiiik iifclei 1 II h uitkcxM iiigi II ui k u lidlri ïiu ii l in hel I luii i ÜUH Ildt li ll luui sle Jl wtkui lu k b II u ik I t 1 ï v 1 uif4 U II V Ik v I 11 u ydlitg u i I 11 w iKji tv ih ik liilv iiu V lu du V i i keying al wuiliii iiilüdkkiri aan di uiuUU lijki tnm 11 UK il lU lil jukleud 1 iliua dieIh iiis vu iM luiill 11 gikgil lil hiiukti u bf 1 iiigliiidilHJiuli 11 til iU invlj yl au wtrkgoirs en wukntiiKrH vilkunieugitiik zal iii do HJat luMilt jiaitijtu gtlnkeln i in htt bnhtuur iii Tit t Ie lujuK II vt I Zfktniig iKiun verlegt iiwi irdi i 7ul n zijn I t vt rga k iiiig i r l t t V n il k I i I II uiiii su tl In 11 i n u dr I L I fisihunui iiriHideiit liityuiir van I nü uil lletii or InyoMilge Insluit dt r vt i ga luniir z il a UI dl II nuiiiKÜr mui lu Ik id t n uit lu iidigiiig V idt n g z iiitleii l l lui tan wij em van een ainhl niaar dao k vir gideinig n ii t liiii nri ti li tluddo cuni rni bio zal hijw ïn n CotnmimiMtiiiche Partij lu inbiHU im It dit t d d r lo li 1 in liot amlijks h lH tuiir van dt ofiHimnlMtlidic Parti bij nditnliiiii g kt n IS k lift r tlal Onthullmg van het standbeeld van Johan van Oldebamevell Gi toruiitlilag uór on ai ivaiiL van lo zifting vin ie n Rtitttidiii is li i g iiM onteraad hfcft ile jiUvhlige ontliiil Wing plfiatfi gobad van liet brtmztn Bliuull opld van dpn ruadponsionjiriB Jo ban an Oitlfflibarnevi lt geplaatst in tien f Qvoini van het statlhuiB t ndor lU bitógcönc torKkamer Hot boeld is oon g chojik aan do ge vt ilwlen i Ud wothnu 11 i i n beei nu i H u loonH fAebng apomVtesiMraOnf ilijkuis Mil I mr do pors moclorga iisititw an ih dire tm dt i Noiterlaml t hl sp irwi gt II ontvangt n briof hot ft 1 htt diioi k n LodlnTaad gedaiio 1 iHtei om dl genen tlle In di konie n t r ti diTio jaar goppn ionnewd zon i I w rir f n te pe nsKinnoertii op don 1 uiting vHu k d 1 ir don Lnonraad tgiMtdk I ut II vflïi de hand go M on t J ÏVVEbDL ïvAJVlER ZittLnx van Dondenla jr 9 Dec V ei vo iiK an L e ordie iun Uie ti niieU Ke af Miki n tfen van de ua UueveL eai lan ibCormvuoi elio li K en lie liter de Muralt ui aou Ixver 1 1 hoiocpspcraon ei noif veidter beperict e i ifon ytiein ti up 4 j m ianid peBttiel Aeii liy wuai cji JAit ttj en bpaeuUr stem men ttij en uie vworwU icii up ue iwrioirstie KuowUiiiK e edi nica Ac lu aiater van UorioK O 1 itotn en aaJiwuzunü iiu3i n voor üt 1 LiU uiK vaii tweiiii vnei amnit Dt J eej Iv tel L aün AxljaJD ziei w il oiiHveru betrelienut ete irïiuitiB veel Kut iLi DaaJ teiKenyvtu ta it evenwel o wvLiüvllaiiJön veiiwm nnir o jr ia U n van d n u m Juuijw De retfiet ruiiK uiaii tK it au j uu ai lUisch alB Oünt te vortn De t eeti Ier Laan tfaAiau betoüji t dial u iiuvvap nuiiH ynvt iiiui Lemut ua Urn Jaaitfje eeJi enijiLen jjlap Le üiJcn Ltnt hu een JuuiUe iii uiito reitemi dat de teiet ife kunnen ib vtwr uianeiiuix van luet ireüieeie VeöUn lnt i sel De heei A 1 Staalman chr iem Ziet n lie vo Cii stallen een viaar i eU oa stel b i diat in vuetiöatiiü een aeUiinvortxwnmE jn our o atua een bloeuLMd beteöient 11 u wiij etn Loch nuüteuooa ioeu maar aaieen een xued Eo aiMJiwJ en jcoeJ iroimieriü m i tieneaifej aaiii evaiii oiooj reservaa vian b LI o ma De 111 er D u V ma e r V a n 1 w i st aJ beLoJKL lal Ji het ttU öel van de Ketree laiiC te le eiiitem ilecluLö bÜKUU mian bterk itai woruen a n dat lioi r de kJeiune oeien Hioofjen Ie jelenin onvou Uoentie Ziai zam lJii vieewt van tie iCo cöd iiuC3V frftflil lt n vetavsattjieiTniif v n üe landöveixfc ïiifinir i ikt e tJüV i en eJ lui in tie l anobitjuim ouireaelu ut om uen eei attn öLool i p Le vanijïerii Hu w Ji sxen vei mniei u ii van eonujiiioent doch een t eltsn luii van Lwne tnaa inLeii na een vooivmei lisiix wiaaJ aan jiimi na loding op li i aryrtn leeiiLyei vrijwi Ilk zrt u kiunnen dleeiuneni n LJu el Vir 1 N J 1 r üatltir De heer Van tl e laar chi soc o üelujft iiidt aan e jn twee k n ia orenlKwrloK IU u üi 111 1 Hl inl W Kenjunion ue land ni LiJL te mi i ueii te t etMi oo iLLeenier lil de A i ünei veiiira lerinijr liKWiiiL tie h taats btji ooLUK iJ l vooü Jus tJLie aan de orde De Imtr Juten rli kliaaml over een vcikeead loepa sen tlieir Jaehtiwe t eji hjet V tenüuacruiJ c ot Litwten m tjomuutfre irevaj luii van veu ifvviachters De heer A ï fataailman chi dem t 1 it woedliKor execiitue van traliën Djjr L n late tenaavoeneEWiwr tier straJ w üRJ Ue z vaait nooek uoy vera aaxd De heei Ji e v m e r 11 jk eiriniict mt t ikJem aan ap de rei ro nx eWr reeHitsiWiuL e lier v oüw weUe nyoilaakeliiker iis tlan ooit nu tie vrouw kc e puuti eke rechten kite s i e heer V S e li a i k ik diriaurt aan t p jpoe l fe laul enuuE van het wx lsuintwerp oor burKer nke leeht iVorelormK naai liet ia M t it uer eojrtniiissuie jfatama De liieeJ v baste v Usselt rk vertenijiit zich huejusee De heer VanUappajd vl beuky t I e h ei klaerekoper sxiui v aeht lust naet rtïwenachft dlat leze M nisler met een eigein paiiieipeele rejfel ne d r reclirt pusJUe van tie vrouw konut ma tr iniet een itigeintf ïe mei op poibtiekt botrimseitMi Ivun wüidiefi jfeboetst Dl lieei Biautiiram ihA bermneit aan zim veizook van verled en laar om het tweede boek van het VVetboek van Koud Jnaneloi belrerfendle tie rechten en verolaoh tjjiKtJi van de zee löcten te heraien I e heer Ueumer ar meirkt op dlat vuljjent tlon heer b ie€ieiAOiD ir liet vrou w eiikiobrtellet reetits zun schatiuw vooruit werpt biukeiii de houdUair van rechts loi iLeiiUaaxl moet biw eker toetreveti tiat h t vlouwenkuesaeciiit ziin schadiuwen vooruit weipt wanneei hii Iwït verölair De Mimitiler van Justitie tie heer Heemskerk ei kent tlat de Jacht wet niet altiid mist wordN toee Pkist n aar waarselu nliik aal een tiezer tliaïen dkK i L ojTiaiusJjar s en d r Komntr n UDttrevaar til ïte rewlb veibeiierinijr branjren ip xra t evtrzioeiken in tevailtwi vaJi lane uuik hteltie execute v in stiuffen vvofdt dooi hem nitt zcjtien jruast K beaehikt De kwe t e vun het trekihondienv6rl od beluüffit hu biunmenl a ndeche zaken zondier overiCKT met zj n amlutiKenoot zou d mi n ter 7eker tiut vraajn tak met behamie Un re aanzien van de resnehmr iter rechts poaiitje der vrouw staat die mimister aan de zii ide van den heer Ueumer Hii ia be m aan een paiteeJe herzneniinur van het huwiclti si oenLerenrecht maar men mair van hiem Oket een alffeheele berzu enine verwTachiten De heer van Schaek dfroni uan on een nieiuw Wetboek voor B Rechtfa Vt ndeiTUkK tiloor overname van het ontwen lor comm seu frnataniia Maar hot caat nie t aan dut ontwerp twicez ien m te iie neu terwul het de vraajr is o f de Kfliner tiid voor bohantiohair zou vinden J e aJaremeene beschiouvvjruren wortien ee sloten liu die artikelsgewiize bohaatieliniir wordt ïoor de heeren v Saase v Usselt ar en Juten rk op de ovetrladiing ier rechterluke calIeRies gev ez a Bii tie zesde af feelinir kiO ten van niks ipolutie herinnert de he r K r u ii t cj r aan dat de zaak dter mishand elinir van Xjou de Vjsseir m Hieea 1en ninuner is onder BOChlt iDe Miiauster T n Jufttslae Mr H e m sk e r k zetrt dat maslïamiieliiur met bev ie een ib De iiyeer K r u u t c ddent hi roo een motie m wmaitmi óe Kiainer zich uutSBreekt tegvn het ondBrzoae v ar eie ü jliitu ie overtu jix der pasioen aanvrajren bi 1 artukel Ma kjosten KicDsitoezjchlt betook de heer Van der Voort ven yp ar dlat het icren toezicht beter t d kftinnon aain mdien er nneer sanien ftetkumit ware eweest tusdchen belat tutw Kiunuii e ein en mai echaussee De Minister 2aJ zlin aandiacht aan ue e zaak wud ii lly de zevende aXdieaijawr koeten van Kevanjceni en dinumtrt de heer Hermans fo a D op vei scliiuJende verbetermiren m het Kevuungemd en kraakiziiLauirenwea en aan De heer Ter Hall n D bepleit meer onlipanniïur vooir Kevanjpenen De lw er K ru u t ca vraajrt hoe het intt de ftUidLe van ons strafstelsel staat De AIuiuist r van Ju tatie Mr H cem s ke I k heeft over tie hervt rnriimr van het iUaftaleLseJ adfvuea jtevraaiod Hij hoopt spoeduT mei wiiai pinjjosvoorsteilen te ko nuen lil de 8e afdieeliinifir kyo ten van het niks tut hl edi opvoeti nie swe en verdietldjrt de Jueer bin senk ar het raaooirt vian den tJlir KunstenaarwPond over de uinichtnn van dezen düeJisttak De h er Deckers rk f lmt zach aan by t verzoek tot m itellin ir van een lu zondere com rL s sie tke ook aal bobben t onde z oekem in hcx verre oo tlie tucJitschien Joan worden bczuiiinjiirt De hper K ru y t ic sluit zich aan by tie vorijje sprekers in zake de toestan i n bil liet Rykkstucht en t pvo6dingiawe en en tir nfirt voorte aan op lotüverbete 1 njr il r beamibten bii dezen duensttaL liy ie replieken dü nt de heer Ossen ttorp sjd een nu tie m mede namens den heer Kjuyt tot Jistellinc van een ontieraoek naar te toestanden im de Ruks taclut en opvoedknjpsiKest chten door een zelfstanBs e coniim tïS e wiaarin echtea o ok verttEenwoordli ers der aiabtenaarsoJiiBand aal Pa woipden on enomen Ji hipheik van dtn Minister wordt tie ver fa tlerinjr te 1 50 s nachts gesloten UIT DL PERS Naar WjlnaT lul dk s d viiidt 1X311 eu an ikr lil voor aaniieiudiig vaal h t r k V UI kn raid van den Volken I ml Oii eon Nedoi luiitiw li dytai heinent lil HKI in lil en txiiigü olKcieien naar ilna le zenilt n pliit o u dal de t tytU iiming waaivun de zuivtl lit ui Ui il vMirdtn bewaakt etin ten ml iltgt iiig van hit zelfbcBolukkingfl if lu is VV lI moei het trke inien dat I tin leiden t it zeikere voorzu husheidf t k gi n IS in liet feit dat iiUbt een i 1 iiisflic litKjfiloffK leT nM t htt oppor IimI mi de Ir ptniuacht is bekliMxl Htt 1 OJi naai Frantii beu iiuaik uu als lul liétwisto gebietl aan Poli n kwam U meer daar Lithauen van Üo Mt w iHtLstho fH inpathieein veidanbl u uil Itii I ra I me il ppirbe l zou lil Hit uut tut de ziiivt iht ld tW volks fiK iiriiiuig bijdragen In e lk giwal zou il lei iiiig van het HolliJids lie deti kt nu ut vkM in luj oniU i vtrtrouwde h unit 11 gitkgfl mogen wordon met slieiigt iiistruttiefc om ich kij de ge niigslt nrtijdight ul jegens een der b uk gigaiiigle stjiten aan verdere lieol ut iiuMg k oultrekkf n Z II II I tnkini tn nogon is de za ik dUh kir lint ook oriiiat dt ni is iitu stlKn 7ijn tr otik fivnipnthieke knul 1 1 aan liet geval zoiulnt wiJ on 1 1 l u g lol ni het boven aange lui k v 1 11 g tipst liortt n LAND bN ZEEMACHT Hut 3j5 jang bestaan van het korps Mannicd s ilnkii J UtX eiiiner H luH 3j j jaren gileiUii kil op adview van den luite iiatil 11 liJiuaa Michiul Adriaan z de hm ü I weid opgericlil het reigimenl k uuiiiiiu waaanaui het cuaiimunlo Willi opgtdidgün aan deu kolonel Wil kill dohepli barun an Ohent denztit Il du Il aiidtrbalf jaar latter alB In U n uil admiraal bij dwi toedii naar i Il lUiam ki omlei ondeifethtiddo VerphditKi lichameluloe otefiemnfr liigtNiiend 18 oon wetbontwiip lot re tliiig van do liich im©l s e ontwikkeling van do rijpere inannelijKe jeugd l vuttende 11 artikelen He voornoanisto dezesr ariikeilen ie dt e l manneLijko NoiJerlanders die Ib j uir maar nog geen 1 jaar oud zijii wordtTi verptieht geregeld dtMïl it nf ineii a m In haim hjko oefeningen NiHgeflUld zijn alleen zij die geneos kuiitiig ongtïschikt worden verklaard ot om uidere gewichtige rtsden verhin dt r l ijn li de loolichting zegt do Minister V UI Onderwijs nadrukkelijk dat de virplulite oefoningtn geen militair ka rakter diagen maar de bevordering der wK rkratiit niet verinindenng der nii tiiri Ift ti II beoogd wortJt Meer lich it atlik liok en siMirtopfeningen zullen ir It n ht oefen 1 1 e wet zal met 1 Ifiniian 19 2 m werking treden POST KN VERKEER Vrije Zaterdas middae Naai lie Ned bieding van nangetefekcndo stukken cai Ik handeling van abonnomenten op iiieaiiVfiMadf zal zelfrt ecK slmtings uur van 3 uur a imin worden inge V r rtl voor den Zatenlag Na de sluiting om b uur zal nfig wel geUgpiiheid bestaan l t afhaling V in poststukken De Bpoorwe elU ndeh lo liotlerdanifeche Kamer van Koop handel heeft gisieren beslüttMi het gedohorganoj eerdü spoorwtgTvez n in een lulerhoui met ilo directie der Nedor ifin tscho spoorwegen te ïxsspreken Lucht pOBt vferfaandm en ilfil iiiLernationaal pobtUingroa le Midiid heeft bepaald dat de üetrokken ladiiiiniatraUün zieh inderlmg moeit n verstaan o er de voorwaaruen van l Il lu hlpo tdHMiöt Kvenals voor het 1 iulve i oer zuiTeln ook voor de lucht p sh er elldlngi n over een vreemd land 1 ivoerrechttn verschuldigd zin wel kt k jogei zijii lian die voor het land vt r oer viLslgtfcteki voor dezellde I whlposttiajteUu zuilen echter ge n 11 s hiliendo vergoedingon berekend Ui git n v orden ONUKRWIJS Verhooging van de OnderwyabegPOoUmr V 1 1 lu tien ih i en oiilw erp v an wet t l Myhoüging van de begrooting van Oudeiwi i ma f 8 17C 0U8 O nderw iJ ECS alarissen Naar De 1 ijti vei neemt heelt de itige ering iia overweging der in de ivüiutir pluily gehad helibende discus Ku thans de legoliug tftïr ondt rwij ze iissalarisHem Vitstgesttld doch toA zal uit den aard der zaak eomgen tijd du uu alvoreny z kan worden gepubli Liird tfcbjk men toch weet moot MI een Algenieencn nuuitregel van 11 ftuui lift adMes van den Uaaii van M tie wurden iiigeH oilijnen alvorens lil aan de K iningln ter toe ven ing kan woideii v omgelegd JiiwaarHchijn luk aeht htt blad het daarom niet iiil pas oiujstre ks Kortilnns tie s alaris Kgtliiiig bekend zal worden al hoopt lul aii haito dat de llaad van State k ir iK Hp Midigiing van zijn advies hel dtr KogtMiing mogelijk zal makon liil V rder af te kondigen GEMENGDE BERICHTEN Moord le Werkemlam ib Wioensdiaffaivon i om streeka lü uur de jarige schipper A Uitmeesiter verniioordL De vermioeileJyke tJader ziekere P G die miet wed by heit bofd is moet dloor den verslageaie gepJaaijxl z yn waarna hij aan II eerst een messteek 11 den rug toetxracht eoi diaarna met zyn mes in de boirst verwomkie Door eenmge ie i iTs weiti it ba iencie ra zun bloed ge vt n tHen Hy Wn nog tien naam van den mooirdenaar noeanen wiaarna htl den geeet Beroovmg Ijen iJuiLsth ingenieur die onlangh le Ai nln in ve rloelde oij connectie had iiugtKiioopt mot een moisjo van lichte t uiii lts m een achter murt van zijn p mUJcfuillt met f 21X 0 bt rüofd liet nuMwje zou naar umi logement gaan Zot ken voor den IJuitscher niaar een Jl jarig persoon die in haar gezel sebai was bleef bij den iJ ui lacher De zo had dien jongeman een btxlrag van f 1 belootd en hij wenachto dat Siui ter HUund to ontvangen loen de Duitscher Daling van pr Jsen In de prov Groningon zijn de pnj t n van het vee feUMsds dalende In en ktk plaalwen wordt sjjiek en vleesch zi Ifs f O lü per K d goodkooper ver kocht tlan begin en oiuid November j 1 Op de markt te drümngen zijn de eitien vei kotbt voor 1 dubbeltje per sUik De brand in den Wynhuistoren Het Amhemsche Oerechtshoi zette giste ren de behandehng voort in de zaak tegen H H van Kempen beschuldigd van brand stichting m een winkel in de Lange Hoog straat te utphen tengevolge waarvan de Wynbuistoren afbrandde De advocaat generaal persisteerde by zyn eisch van 8 jaar gevangenisstraf De verdediger pleitte vryspraak of na der onderzoek De amblenaaraBalaTisaen 1 If vei gailenng van de l entralo Cjom mis ie voor GeorgiMseerd Overleg hoeft gisbTenimddag na breedvoerige dis cusfaip den kintlertoeelag op de salaris sin van burgerlijke Eajksambtenaron me i 11 logon i steaiqien verworpen De actie van het 3poorwËsri eilBanMel 1 oor de tRroetio der Nederlandsche Sp orwegen is in Otrtober bij fï uil ktermg ineens aan de klorkeki een be Irag ad f 75 uitbetaald Thans is door ik diie ctie beslist naar aanleidingvan een collectief verzoek dat aan do kier ktn boven 23 jaar alsnog een bedrag van r zal worden uitbetaald n Croeie Slnterklaat Ergens op t Hoogeland men zegt t Raskwerd by Baflo woonde een joiu boerm Ze had een boerenknecht d i een bedryf sleider De weduwe had wel een oogje op den leider van haar boerdery Heel v bracht ze dan ook t gesprek over vryenj verkecnng en zoo maar de jonge man be greep niet waar ze naar toe wilde Sinter klaas avond zei de boerin Wait je wat ik docht heb Derka n Nee hou zol Ti dat wait n Ie moss n ook opzett n Och kom nou nait al te mooi moakV Ja zeker wel wait woaer t goud veu ig Nou wat zei k dan opzett n n Klomp Doar ken moar zoo n beetje len Zet ze aalbai den op verdoldl Dit gebeurde en wat vonti hy den volgenden morgen Lachend stond de boerin m de klompenlNu eerst begreep Derksen haar Nog nooit had hy zoon goeie Smterkla agehad Gron Dagbl FINANCIEELE BE RICHTEN WISSELKOERSKN Üfficieele noteering te Amsterdam 9 Decam ber 1920 8 Dec 9 Dec Landen 1133 H 30 Berlijn 4 45 4 37 Parys 19 47ï 19 26 Brussel 20 20 5 Zwitserland 51 5075 Weetien 0 97 090 Kopenhagem 47 25 492 $ Stockftiolm 63 35 63 0 Chinistïania 47 20 48 60 New York 3 27 3 28 filotko rs in van hedin nog nitt ontvu g n Erni ige crisiB Unit Antwerpen worut gemeli tlat BOawe daar als i e Brussel haatlnekkirge g muohlten loopen over tie dtreajfcnde ineositoirtun van een giroot aaJital be angiiSi handel huiZien in we ker val ook enkele banken zouden worden meeigpeleept Ds crjus die eiken dlaig tot uiitJbarsting lum komen mtjet te wyten zyn aan de herijte 8cht mimelmg n der pryeen Er is een officeuse teigiens ïPaak epobiaceerd an le berichten omtrent een aanstaand moratorium maar het kabinet overweegt vwr izio rgsm abregellen om eem pamek in tie han delawereld en in fnuancieeJe knn en Moorlöomen I ening gem ent e ADeldoDra De raad van Apoltlioom be liïot tot het aanigiaan van een leenimg r löOOOÜO li e too r de fa Rioeles Teaxeara de MattM gieplaats t z al wMxlien als 7 ohliRiatieleeniinig tegien d en looers van 99 nwt 113 r commissie die na 5 aar gefbeel af Josbaar zaïl ziyn Fusie in het bankwfczen Niir de llotl l rt veiineoiiit 14I df lu rtviict en Handelsbaink met blj kiutortn behoudene goe lkeuring der lp luf ne aandeelhoudersvergadeiing nul lanuan as overnemen ONZE KOLONIëN De Internationale Jaarbfcurs Jhi t ptt noorl on lervoorziUer vando Netierlaiirdsche Jaarbeurs deeldei in do Snmatraiiost meele dat Indlö p de komende intern itumale jaarbeurstl Ulretht flink veitegenwoordigd za w rik II De 1 indvoogd de directeur V in Landbouw en de BandoeogWiheja u beurs zogtien sUnin toe dö klsMreemiging te Soerabaja stelt 1 n lik beftliikbaar l c INGEZONDKN Buiten verantTvogrl elukUid der RetI 1 Onze Raa dsverga ennglEH MiBuhrx r k HodaOieiir Jammer dal or in de Kaadsvergadt iing van Misdagavond geen trofliscne blooiiBiilanlen stonden Ueze tropieiMio planten wari n louter uit plezier gaan bl luen om do e ht tropische hitte Q J liau heorschte Do kalmste man die ef besta it kon er luel aan ontkomen e i veThii hoof l te krijgen Zelts onM thgmatiRche Burgemeoster moest ver HH ken met het oog op de Iropiacne bittr de discussies te bekorten e h vva er ook met om uft te houden voo il met op do publieke tri bnne waar men ais gepakte haring stond en waren heusch niet veel menschcn oor de tegenwoordige zittingen deugt die raadszaal jain ner gieno met meer Die is veel te klein e voor deai Raad zelve èn voor het p bliok Nu er zoo eeI meer belangstffl Ung wortlt getoond moet er toch ooi gelegenheid zijn de zittingen biJ vronen en dat is op die kleine tribune inniogelijk Moeten die zittingen hoewel o hll zeer gewenscht bepaald ojj f Raadhuis gehouden worden Z enieente bij gebrek daar geen andere maar dan veel grootero zaal W schikbaar waar behalvovoor r Itden zthe ook zitplaatsen voor J I ubliek v at meer iHmte iB ® J Legonexii zouden daarmede zeer gehaat zijn Met dank voor de plaatsnumie Een Toeschourffer die bijna geemolt STADSNIEUWS GOUDA 10 December 1920 nnJerhandsche veirhunnE van tumertmd Door den Riaaidi is beSioten aan P fViQH onnaeuw te varbureai een eedeelte 11 tiet land behoorende bii de bofstedie Huntvliiet aan de Karnemeikaloot aJJiier wLpen iaiwiB de boezemioadie tusschen de gjlDjabelt aan de Breevaart en den zjï I 1 jj ia sLnadl bekend Eflctie I no 476 en wel voor het tiiévak JJn 1 Maart 1921 tot 28 Februan 19ti 2 por een huuipa i s van ƒ 20 behoudens M recht der Gemeente de huur vóór het l gtsti edoeild tydstip op te ze wen Ondlerhandsche vierhunne boomgaaoxl BuTffemeeBber Marlanssingel De Üaiad Iheelï be aoten ée te nover het eotwuw dei Ryks Htxnrere lhirgerschio geieigen booniiKiaard tier re jjeeate ler groobte van lüöl M2 kadaa tt beaeöd Sectie A no 256Ü dite tot 1 Jweraber il by openbare mschuivHig iBiJïUurd wras tegen eeo huunwne van f 50JÖ per jaar woeens vertrek van den jyaider thans te verhuren aan J M gnute koopman wonende Karnemelksloot 122 tot 1 Noveinlber 19ii l teeen een huur nriifl van f 64X25 onder tiezelfde voor mtaaitien aangevurld met het beding diat le huur van de ziide der tiemeente ten allen tiJde opzegibaar zal zyn en tt huuróei ten aijnen koete zal zorgen voor de her BteUiBiK der afschejidImKen en het beihoor luk onderhoud daarvan alles ten ïenoe ren van B en W Ondieriiandsche verhunne van weiland GemeiHitieliik GroDdbednif Kirachtens RaattsibesJu it van 7 lezei nail een tot het Gemeentelyk GrontUbedlry 1 behooreaid stuk weiland gelejren ten Wes ten van den Bungemeester Martenssangel ter gDVKrtlte van ongeveer K A he twelk tot no toe ter beschikkiine van dren Ge meenteJyken Remnigikniglftilien t wias ten be hoeve van de voedering der naardien voor vilf laren worden vorhuurtl aan de firma A VjaiKerliflig en Zomen houthandel Kar iirenienkisloot alhier onder bedjntr ook van de verplichbinig tot het herstellen van de aanwezagie afrastering en Wt behoorJyk onjderhouden d aarvan alsmede tot het voci Eooveei noodlig voorzien van de boomen van den aangirenzenden Burgemeester Martens singel van een behoorhlke beschermmc en Dnder houd daarvan B en W behouden zich ten allen tnde het recht voor de huurovereenkomst ten oUen tyde te onthanden Ongeval Hedenmorgen heeft J de Vioom wonen le aan de Kamemelksloot alhiei by het venij chten van weHcaaamhe lcTi aan het 1 atShu s in le Ooenemdbal een dter op staande betonnen platen op zyn been ge kregen waartloor hy eon groott vv md kreeg Hy is ter verbinding in het Zieken hu ia opgenomen KiesvereeniRing BurKcrplicht De kiesvereenigmg Burgerplicht heeft een algemeene ledenvergadering uitgc schreven tegen Maandag 13 Dic as des avonds half negen in Het Schaakboid Boekenlyst van den Kinderbond De Kinderbond heeft zyn jaarlyksche lyst met geschikte lectuur voor kintlenn en lungemenschen weer uitgegeven De lybt waarop voorkomen behalve de titels der aanbevolen boeken de leeftyd der kinderen vt or wie ze geschikt zyn en den prys is aan alle boekhandelaren hier ter stede ver strekt Wil men een kmd een boek geschenk vereeren en is men met op de hoogte van hetgeen de laatste jaren verschenen is tlan w dit ly itje een betrouwbare guls omdat het uitsluitend titels geeft van werken die een goeden invloed op de jeugdige lezers kunnen hebben Uitvoering Stads MaztekschooJ D jaarluk rhe lulvoinuK le IwT hnpen vm ik Si ids Mu ieksdi ol zal it jaar worden gegeven op Wtmnsdag liDecembir as des namiddags te 2 lur en des avonds te 7 uur in den KuuvM i Sdiouwbuig GOIIDERAK Voor tic afd Goudeiak der S D A P zal Zatortiagavond in openbare vergaelenng optreden Mevr van Kersen Muylwyk lid van den gemeenteraad van Rotterdam met als ondenverp Een nieuw tydperk HEKENDORP By den landbouwer Benschop alhier heeft men in dtn nacht gepoogd in te breken Wakker geworden gmg B op het geritsel af waarop de inbrekers het hazenpad kozen Er wordt niets vermist OUDEWATER De stoker A de K aan de gasfabriek al hier lie zooals vermeld wegens vermoede lyke sabottage in zyno betrekking geschorst was IS wegens gebrek aan bewys weder in dienst gesteld Woensdagavond had vanwege de Burger en Boeren sociëteit alhier m t Cafe de Roos een kaart en biljartconcours plaats waaraan respectievelijk door 48 en 21 leden wertl deelgenomen De pryzen wertlen by de kaartconcours gewonnen dooi C Sluys C de Waal J van Bennekom D Oosteilaken I Wensveen W Spruyt A Steenbnnk en J Boere en by het biljartconcoura door C Vink W Biakenburg l Kraan en G van Schaik ZWAMMERDAM Tot predtikiant by de Netk Herv Gemeente IS beroefpeïi Ds J v Dyk te Oppenhiuizen TELEGRAFISCH WEERBERIC HT Hoogste stand 772 6 te Utrnosand r aagste st md 747 8 te Vestnianvpr Verwachting Zwakke tot matige wind uit Oostelijke nclitingen betrokken tot zwaar biwolkt wemig of geen sneeuw lichte vorst Kanarievogeis st Serfertprini d g eii ond ngBr V IU lar ali BIIMk PUTTERSKOOIEN met gedreite rde Putters en Sl je iterda voorr d g PopKanarlci OrocneOrupwIilettn Monnlkparklel Lecuwcrlkken eni T v Bi b l drM oOf h i iMonB k a vaaWild D Gavo alla aliook voor bal baraldaa raa KoDljaaoYellaa 6137 6 J 0 LOBP SC P C BOTHSTRAAT SS Lusteloosheid Afgematheid Traagheid VvrraaaMid taalle laaaalaat door de oo cCv Deerda werking vea SENNA S zenuwversterkende bioedvormsnde Krachtpillen bluft t krachtig n welluldand wan nearzU in t Wyborl Tablflllen verzorgd Ê wordt Sedert 75 Q jarengelUifdter ver frieachlngdar tein banden Blauw Mtkku MMn k M fi Vfsbed Tabletten lilillillH V rkn baar In flacon an M Cl bil A N T ZESSEN t Schoonhoven B NATZIJL Ui Stolwdk JOU SCHEER to HsutrMht S H VAN LOON le Goud ANTON COOPS to Uoud 4992 34 4 WAUDINXVEEN AdveitentKn en aimnnementen p dit blad warden aanf cnomen door A Nt TEIM OM Boekhandel WnddtnxTem GROOTE AFSLAG Rund en VarJcensvleesch kwallleli In da Volksslagarll HOOGE OOUWB 7 BuDJiHt aÜH 1 85 90 I 00 110 1 20 130 0 60 VETTE LAPl LN OARBOSADE HAMLA PEN KLUIVEN vtnaf 1 00 RIIVDFRLAI PEN RIB ROLLADE ROS BIEF Aanbevelend E FOLKERTSMA NaV Wessanen s KoninIdiJIce Fabrieken WOHMERVEeR OPGERICHT 17 6 fj 82 Voedert uw Vee met W Murwe Lijnzaadicoeicen merk ster en w l uiimuntundo floor hoog vetgehalte I U N M EEL meik STER in geplombeeide takken Grootste voedingswaarde Alles negarandceid Zuiver H eie Diploma Par 8 1900 Negen Gouden MedalUM Het SCHOENEN en LEDER ADRES is NIEUWE HAVEN 306 Filiaal N B L ilormaa aohappiJ Anthraclet verltrijgbaar VRIJ VAN DISTRIBUTIB WH hebben In voorraad een partyije 6124 60 SCHOTSCHE ANTimilCIET 1 Zoolang de voorraad strekt wordt deze aan concurreerenden pry afgeleverd Joii DESSING Co Bloedarmoede Zenuwawaicte Algemeene verslapping Ib alle gevallea en bloedarmoed nauwxwkktt of tlgcBMM ilaptciocalMdeD ie de SnnguiMoca bel middel dat loel eo afdoende vcraodering brcagl Eea groot voordeel van de guinoaa ia dai ai ook door de awakaie gaatellen dragea wordl en ge a achadeiiika bijwerkingen vartooal Neemt er da proef vae Maar lorgt dal gi de oohia SaagwUoaa b bl WACHT U VOOR NAMAAK8ANGU1N08E koai per flacon f2 6 fl fll 12 f21 Met duidelijke gebruikaaanwijaingBl alle eeraie Apoibckera en ooraame DrogtaiesVAN DAM CoDe Riemeratrwit 2c 4 D i Hm k Fleaachcn worden tcrugifeaoBcii 6101 40 Kantoor OOSTHAVEN 26 BOUOA Toloph Intore 148