Goudsche Courant, maandag 13 december 1920

p y ö9e Jaargang 1 4 regeU ƒ 2 0 elke regel meer ƒ tiAê INOE ONÜBN MEDRDBELINGRN Op de voorpagina 60 booger Gewone adveitentién en ingexonden medeileehngan liO contract t t Keer garedu ceerden pr JH Groote letter en randen wonlon berekend naar plaat ruimte Advertontion kunnen wunlen ingeaunden door tu Khenkomat van ioUed Boekhui dolaren Adveitenliebureaux en onae Ajrenten GOUDA STADS MUZIEKS CHOOL Insclirijviflo van leerlingii op 16 DECEMBER 1920 des namiddags van 2 5 uur m het grebouw der School Voor b zonderheden zie aanplakbiljetten 61jj9 g Namens de Commissie van Toeaicht P A SCHROOT Secietana Belasting op de Honden BURGEMLLSIIK en WLTHOUDEES tier gemeente GÜUUA biengcn ter algemeene kennis claL de by liaadsbealuit d 7 December 192 vabtgestelde verordeninj op de heffing van belasting op de lioad geacht zal worden op 1 Januari 1921 b Vierking te treden In het laatst dezer maand of begin J nuan 1921 zal aan alle houders van honden een beschiuvmgsbiljet worden toegezonden welk biljet zoo spoedig mogelijk in elk geval binnen 14 dagen n de uitreiking behoorlyk ingevuld en onderteekend moet Wforden ingeleverd ten kantore van den ontroleui der gemeente belastingen Kamer 8 Stadhuis Houders van honden aan wie op 1 Febm an as nog geen beschryvingbbiljet is uitje leikt zyn gehouden daarvan voor 8 tebni an aangiftp te doen ten kantore voornoemd Voor lionden waarvoor de belastingacjiul digheid m den loop van het jaar ontstaat moet binnen 14 dagen nè dat ontstaan op voornoemde wyze aangifte geschieden De belasting moet worden voldaan ten kantore van den gemeente ontvanger en wel in een termijn en binnen eéne maand na ontvangst van een a nB agbiï t Gouda 9 December 1920 Burgemeester en Wethouders voomoeOd ULBO J MUSDe Secretaris 9158 iu G J J POT Adniinmtiatli Telef Inleir 8Z mdenhnigvbtiuwiin dt nieKie btliUotlMMk ten bvuAC op et n tilituttr in t üruKt will ktia oil parttuhtut itvtwuweti ciin m dt Hstli gtl ifd De bruiul giing gi yaard met tulr kc ontplof nigt n n gx viiei oiuj De be iking is aan ton panL k t pnwl Voai het 11 tlirniken van icn braju wim itn mibUiidt patirtniiUt bu ten d atad WQ uit ei h ntterlaag overv dlfii V mche tent p iH oneii wortlen hwiby gflth od I en bcjiiU lan vyfiu iiiian htwft VriitliKa ond ten tiiiittatun uuto by HcarteW t raarsitTiaii limentk wnu t en Uinttor I ifüKvitvaltn tven cU 1 uamaJlcov zUk tvangtn niu hk h en M ltluat ntfrt fewoml Dt ItKti llrent ftitowvk biKttuU ganeraa UivffiiULun iMfirantlelt iii tut Dteetnb rmlln mt t van de l ieuüMirtrhe JahrbUcbsr d M ug 11 het mogelyk lliiMlaml in xtin te gt lut Ktrdiigi n vorm tl w z ontb 1 de hoar i l iiipi Ui bol jtw iv wttit m te Min Itlt n in t conomitifth vepUilut wn hui opa I t boi t wisti He machtliebbti3 bof n tl niet htt girmigsti be lan i by ge reg ida Iriiiuifl beittrtkkingiPn tut de aiihrurig sta tt n u I n ltfboutliiMi A l onderhiantlnl ngwi iki lUaiup belrt ktking hebiben tUenw öic hts t ït hel doe ag iiti n tn golttm dtte Uil tn htt laii K wairniitk 21 ndt rhaibW 4 r 1 inn u t sinokktlen om aldaar luuii h oftUwjt i ht propt gttreil van ito wftreM itvfluti to bovonlPiin Uy k ontbvtf taMt ltJi g n t llre tt I tovwk v erklaarttwi J Afe en Kanwwtff idemli d t bun hvertlmppy n Kuriland ittbtM van diuur my k iini cn ifn fwlion het Kehi t gtiieel I uiopB tt t hit boilsjeui mt tt bekz oreii Derhahe hiüpsI n iil hun bomtM uiïjfein ttU gtiiei piupaganiu en a hun el ImubV I 1 aaii t t dtve gi wy i i l In hl t Mi lg win 2 yn iitikeJ wy l Ihtl inn 1 op Int I i thJunl n t i K n g ligt ien IwUit wlfltuii il t beltn toth Ui imtiii dat t lil I U n duur iii l iitl kuruien Ui veu K en i n wt I li in n Ier nu af mite i f WpB ngtn an hrt vrettt i r llrajt vdn Vw a lUa aan het her ït l van den Duitsthen KaniU l en van It DutAtb nuvitmtid gtvi t moi llykheittn m t n weg lefj en Hit t lMJe a ti thf i arn kan vo h un im t ftutn woitltn btivoiin iDixx lKu stsi I t p op ii mLunri kielen to ondor lit Uitkun 1I W z rloor aan te bolujtu frtLsdiehiorrhiappij t VSoi tm fi ii e l to xm len I t kan ichitu efiht i ge ihe tcitkvüi htt tiyt enïn tnaen van oen voJiWiidtiik tgt J btstaantU tist Ru sehe i Intt mal f mil u yilkrachlen tat naai Mwjkw i mot t cijinikktsn Itnelmle flldhnr hnlLi sthi lolk gelfgfnh i l te geven W iiM nimng o f over 7yn rejpeorinat miai rriGJ eii and zal beg en waai J m ong etwyfeld een vreuRV I ftVo I I e ontvamir t war ht Dezt gobeuitenLs i teniKiszin ffi lyken op de landting vun pirin WMleni van Oranje tf bchevenin rcfi natiët j h t l lransche juk htu lon afgewtoipen O k tx i de jB eken is deze tenjg kftr h t vmlbool van de viijheid van d loim ik ng u t ten laiellenden dlniit dei beRctici iniiv iioor de eintente Twee jaai geleien wtrd ivonbtantyn dioor de geallieer en gtnonirt tot h engiaan de UirieJfen moesten r in terusten dut de etiitente zich op in dei KeJyike yze opwierp ais hun beac hw ni tfj Nj stoten ze h niet aan waar ch i lï ng noch bedlreiging zelfbowust kjezen u Grmkeai hun eigen kioiiliing en dHarmoe hun eitgen lot t on zeker ffevoel van kiücht Joet hen kalm hun giang f an De ri scho regeermg heefl vthlgeois bericht n i it Vthene aan Ivon Sitantijn medegedieel l dit en itreksche kniiser benevens een ma r ncescoi te beftclmfkbaar a Mit om Ie koninkilyke familji te Venetië f t ha ien Stre t tn Papipaiigijpo lo aades ii imp an t ex koning zniDen t 1 uzem I i von il mgeznen dte di eksch icge rm iuui t i lK t n heeft naai dnekp nluml tci iv Ic l uijs g eJootl irtLO te ete i koti ng K O iivs tantj vdmiiaa u I n Riuu nijmïis za V irtrmi ken In I I inkryk ait men n et na ii K n tanityn im pen vei llachft licht e st Upii Vllfrle unthull i en komen lot 7o v i 1 t generiiil Sarrail n te Ti e U I o l Ut et Piilememta ic dxit Kon tant Ti n Jul l 8 een pogiinjc ü ii hobbi n ge l idn ni te brieköche lefen afvdtljj te ma tcn Siiriatl T de vroegere oppei bev Uu bh j lan ilo geal pvrde legieis nn het Oosten lï ban het dkis weten VeT vondei ik i et alleen nuar dat hi i dtPze belanguike bijBondeiiheclen iwo lang voor aoh elf hteft kunnen houdien en ze al met vee vro i r om de veirjagiMiig van Konslantiin goei te pmten heeft werel ïkiun llig gemiaabt De FranBche gezant te Athene de Vil Iv heeft op liiet minii tene van Buiten ani sche Zaken aan Rliallyfl een nota der Faullieionii STERKE MAC Naai het Schotsch van li CIIOCKI H OeaitUhanseerée vertaling van I P WESbïïLINJv ROSiiUM Nadruk verboden SCHRALE I gesprongen of ruv huidl 6190 S Drogisterij MARKT B EuGallpl MeDlIol Mm YHkr fbaar btf S H VAN LOON T WOLF O Abonneert ü op dit Blad nuig ofi haai mannaur gewacht at Vkïra oi He ktnnit van l oid In ifen z h m mn tkn kfKHl batl inigezo ntl m wat ilan He t was mogt lijk ja tienktn aan e inor raöf en van Bamhairock aelfs me i ban il t F andielyk k vsam hij ongtvwer te vier uui m tlipffi morgen Moar hot geilagwi gebeukt vtihtbeunt ïwotbit hU l ünA ttli t inter o een meiuch ffele k Icwam Dtlil de IXiïvel uit het verljoiig n hol van een wild lliei kiiuii evi m het he4iieire maan llicht in tkn gewflltgtn genir van w rm Pu n tUlukt Kaanbteilen hu t4 Mi Adortt htm zóo aag tent er r n van de opdracM tw y h tn bad geigevwi w rd tot iu hrt tifpfit van haur hart geroerd en wc klaagtïe luid Twe n iroV Une me gfltrottw i An hivar wuoiil haar g at ntf had b s pie l imuir jJechti Hlapeloatv op haat IflW stetle had gelc en ïtn tiik kleorwi en noltlr naar haai to y init 1 n tfen jcmgem tu when XfCÈ legnten hem op h t be i lat Alme Kwvai hati eriaten hr iras altyt wjiini wi r in ht t hu n p hK mgerekemte vuur Voor T thtig en met onttewfirukte itndAen vm deei nirt vt i wijtlipnlMi de tiw v vrouwen tie met bloei f n w e 4cite lompen van het r m jchaam v tn iXu l w Mcben n wo den en cneufflngen wiuirvan tO t in r al tt veeJ vumli n treken zijn verwarde huren glait en wikJc Wn he in n mik êm w w4de van w t nanr lavondol getirend Üa oen als hy Tieh nooit bad kunne txjor trilen dat er in de weraUi bettosid Wurdft TMTolfriJ Geen koude of natte voeten meer OPRUIMING VAN WINTERARTIKELEN Groote Prijsvermindering s op alle overige artikelen 1S r Zie de spotprijzen in de uifstaiicastKOEMANS Co i ARKT 7 Opruiming Zelfs de meest Corpulente Dames vinden bij ons goed passende Mantels in de grootste verscheidenheid en tegen SNELLE LEVERING HANDEISDIIUKWEIIK Drie en Vierklsurenilruk PRIMA UITV0ERIN6 zeer voordaellge prijzen Dames en Kindermantels Bontmantels Pelterijen Regenmantels Japonnen Costuumrokken Blouses II Voorts groote partij Coupons Stoffen uit OHM Ooalaotiafabpiali 90 II f oen p lag ttnUmmn BIOSCOOP G OUDA VOORUIT Wi hcrlDDSrde xlch mee ODse norme luccMfilm DK TWKB WEEZEN Wl hennn H ilch Vrouw Proch rd ót Db Verborgenheden van Parijs nMr de overbekende Volkiromen v n den beroemden Fruiicben ichrtiTer EUQIEN RÜEVROUW PROCHARD al LO CHOUETTE de ileenuil BLINDE LOUISE Is LA GOUALEUSE Z nS 04ellie JAtQUES 1 PRINS RODOLPHE Diep ontroerd yoljl men bel lijden en de Tervoltin en die het raie Z n i o ell e a e londer Ueun m P rl i ronddwaalt te rerduien bee van leweteolooae eehurkenal Vrouw Richard en haar helpere 5I5I 50 Manila I B apraakl uwa plaataan 1111 HET OOEDKOOPSTE ADRES voor alle STOFPEER BEHANG en BEDDENWERK Ifi Gpoeneweg 73a Iste klas DIVANS f 55 Vraagt prijs voor Salon Huia en Slaapkamep Ameublemenfen en alle soorlan Clubfauteuila Levert SPRINOMATRASSEN KAPOK en SPIRAALMATRASSEN tegen den uitersten prijs Vraagt da stalen oolleotia BEHAMQ8ELPAPIEREN Tanaf 35 cnnt tot in de fgnste dessino Levert slle soorton Qordynen Roll Vitrage en Overgordijnen Tevens REPARATE INRICHTINQ 40 Aaobevelencl Ta OEKKERa ENORME rRUSYERLUIIfi van alle Manufacturen Wollen Gestikte en Molton Dekens Maakt nu van de gelegenheid gebruik Alle oude prijzen zijn zichtbaar a Contant Geen zichtzendingen Te beginnen Zaterdagnamiddag ALLEN DUS NAAR I PEESE BINKHORST Korie Tiemcleweg 24 GOUDA Korte Tiendeweg 24 == HET BEKENDE GOEDKOOPE ADRES = lo 14494 Maandag 13 December 1920 VEKSCHUNr DA JEL1JK8 ftOlMHE COllRANTa BKHAI VB ZON EN FKKSTDACiKN ABONNEMENTSPRIJS por kwartaal ƒ 2 21 pei weck 17 cent mol ZondigAM per kwaitaal 2i 0 per wotk 22 cent ov ral waarde bexotging per looper ireachiedt Franco per post per kwartaal f 2 Ti met omlagsbla ƒ 3 40 Abonnementen worden dagolljka aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA b onxe agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEKIEOTIKPRIJS Uit Goud en utr k n beUoorende t t dan be rgkrin 16 regea ƒ 1 3Ü elke regel meer O 25 Van buiten Gouda en den beio gkriii 16 rageU ƒ 155 Ike i gtl meer 11 30 Adve tentlèn van publieke rerraakelUkli dei 16 cent per regel Adveitentien m hel Zaterdagnummer 20 bü lag op den prS Bureau M A R K T t C O U U A StiacUe T lef lnt rc 45 Konstantijn s terugkeer Vertrekt Konstant in vandaag Fiankiuk dreigt met intrekking van den financieelen steun Onjrei ustheid b de royaJisten d Annunzlo ovei weegt een expeditie naar Dalmatie Nobelprijzen aan Wilson en ouigeois toegekend De V enbondsveinadeiing Een tap naar de ontwapeninj Het permanent llof van Aibitiiige Uuitsch piotest Ongeregeldheden te Praag oik gedcelteiUk platgebrand GenelaaJ Hof ann ovei het bolsjewisme ONn ovfrzicht ii tU Euio pipesche gojiciiieikn i g van ivthn een belangirijlu t hcct dit koning Konstantijn Ziich vamtea op viig bracht de eei van te ondeij thefdiinjr ovli op MranWr lt dht voor d Vviw nning van dp vryheid dsr voükereoi welUtiit ici n tetL offers bracht dun eemir luliei land lluui gtoos rokientte zioh vooTtÉ jpelukkig dut di oniÈerochiealdlinfl hem tytlleh s de artting vifti den bomi te Oemftve ten Jk 4 vu want ij H een kostdyke aantntninff uin het g boum van dien yirwle en de mtei nation lU e uiracht op een kffvick tn iftomlslug U eabijgen ZfttentafT heeft dm Ut$e n van iken Vol kienbond nog een aani jbnam verr i hiin gebnackt Teiwjd bekend wu s d it de ub connnllae ie voov oinbwapeitinig ich op hit Htanctpunt nteide lat lifiK nt in com 1 ete voon t I n in le nkhrtlftg v in boperkang V4ut bewupening kunden fteduan uonlen m d t men mbh dut iata bepalen moost bot het benoemen van een Auiliecommi Hie is hei aterda ocht nd dtaQ Noorschen getlL Ir eerde Ohirfsttean L ai e gesteund dom l iock NederUuid ZaMe Defiemïirktn en Sohanraer IitaSië geQtlkt on de volt il lig comimaiie tot een tap vooiwajiits te l eweig en liange sAetde Vooir dtat di laad uAgeiu odtgd zou worden om aan alk ie geeimgen te verzoeken om in de volgenie twee Jaar gjewnjöriei veilkooginir in de mili talra budRjetten aan te brenj en ten i u gtens buïtenge WW oanÉtandaghtdii n n n t machtuffuiig van don volkenbondwraad Ijangc heftoogde dat dt volkenbon ls r gadortnig met met ieegn han Ik n u p het punt dei omtwapendng iiitie i mag g ian De benoeminir van stild et ommua u 1 1 nJet g flK eg Fsr bfwbaat i en wedloop tus Bchen dtn Voitikenbond en de balsje w istif ache revolutit D kanseoi van di n Voliten bond zullen woaTlen verhoogili mduen de vwl teren zien Hat de bomt wtrkeUik in staat 11 om iets praktuaoh op het rebi k bewapeninig U beieiken Dt gedelegeerden van Fran knik en Ja jj in verklaanlene dIat rj imstiructw i aan iïini r gtentigen geviaag l lia kt n hoi z motsten = itemmen Daardxwr kon het vooi rtel l ange AatenUng eenhtemmug mt t twee Ointhoinilinigen worden aangenomen Woritt het voorstel l ajige diooQ W algt iieene vergadf ring be krachltigil kan is tliit een Ier beJangnjloBte en heugilykut be sijittn dei volkenbondKVtTga lering Ver blydlen t s ook dat d aandrang van tock en l anflfe m de subconwniitiai op hit ile ver lbn tutlliP van het oJit vai enin vraa r stuk niet aan de millirtiajrc advw conuniisfi l fcoevertiouwid wioTs le met aucces heAcroond n De conunih iu heeft de vcamanK aange nomen van een byzondere commissue wier leden op poiitaek aociaal en econonusch g ebie l de notothge be4cvmamiheiid bezitten De vetrgadenhg van dten Vo lkenbowt Eal D ns bag ton begun maken met de bespre kaïg van tiet ontvtip vJiw hel p rin ii nl hot van nilernationale jiitttitle D betrok t 1 n ciiuinisskeö httft htt vijoiitiel vuii Ai Kiiiliiii vefworiM ii htreSiit nde tot ophef fuift aii luPt pt rniantmle liuf van ai Utidg t 4 rra inhage zyt iaH van incciung T pansolK legecrmg ovörhandi waann wiottlt ia legedeeS U i at Frankrijk x n fi uamcV tl ined werkJnK geh l en al aan ii kLnlan zal fmlhouden uigevial ko aMig i jO nvtanbun op den iroon sol worien hersteld In fïcmncieele knngen ia n sn zef 011 geiuiït te meei omilbt de dlTBChme op njeuv Ls gie ta ld Odk in royatistis he knnigefi heeft één en andiei indruk g nHiskit Ze bespreken dien eniat van den toert ind en houden rekening mei een even tiLieeUn uf taiul van Konstointvjn Wanner deze hiemn ffeen lust heeft en rien mag aannemen d t een één dagH ko n mgischap hem gianseh niet aanstnat dan l ucuion i G royalifiiein no vnor zeer twi m ngename consequOTities komen te staan In t Noonl WestcJuk deel van den Bal kmn bekend ondier den naam van Dalma t dreiigt tengevdfire an drAjanunzu 8 op t e ten een ownlogjG D Epoca woet mee I teclen diat d Arnunzno zich booiflierewUt om de uitvoennjr van Ittct vctTtb g van Rin jéüo t verhinderen Vol ehs de Tribuna IS van 4000 man dSe ï mme van cïe zee zilde bkkkeeicn slechts een honderdta naai d Annunaio overgoloopen Het letit Journal verneemt uit Rome diut looi tlie loudTing van d Annunmo en ie nn lïtorij van W Italiaansche marine eeo Il UI mg nn het Italiaan ehe minTitene V t knxmen Volgens de jioiiiale nu imk de torpedJobool No 69 Bich lm tlt V Mtl in i Antmnzio Bevoegitl hebbtn J 1 lm i eei n wu len knng dt ge iach t aan oorlog ze r sterk wonH tussehen Polen fn Ttu lan is h t ok noig niet pays en Tet en ook m Armerit gebeuren oor log IUal n beeft tt Stotk hj lni lU uitdi e 1 ng van de Nobelprijzen vooi deii vrede plaiit Kchtad Aan Wilson wety de prijs vooi 191 J tan lj6oa Bourgeois ikm voor ter van den Vaikenibondferaad ïie voor 1 20 toegekein l Laatstgenoemule is Zater dag lïT algenieene vergadienng van ien kf nbond gehuldigK wagens deze ondier st heul Hg De v orBitibei HijmaM hracht liourgeo werk vooi dien vre be In he nii tHiing en wensehte hem namens het Pon gies geluk Bourgeois dankte dieip bewofljen en jit Itl li l niig Imnsten kan bewiiztn bIj iiittiiiationalt gewhitlen Men mbj mhi ooul 1 dut het mtt mogelyk m d Usbe tieffende onzent vtrvall n te vinüia ion die geteskeiwl b booi versihillemL staten dit geen lul mn viia üpn Volwn bomi De Lommmaie h eft evtnw us 1 l vooratel van Colombia ve worpen oiu ilo Tl thttirs evtnrediig ovei de vei chilK n it weitlddteh n tt veaxlecion I en aanzfl n 1 onveieonygilmarheid steld le iommni s sie een ie kict1e vast lalm geztr wonU iiat de Iwlen van hot hol gftmieilefl ll t tike of iiihiinistiatH vt tuncbe kanmen Iwkleefien De IHiit so it ii getr jiR hteft n r uw nota aaji ik n Volki nhond ge ai i n in Jul iij pi otosbeert te en dt bo I isniv kiatlïtens welke le diatiieUn bupen en Malmédy aan Beige a yn toogewezm ij I nngt erop aan feit tt naak vooi k ktnltowlsTftrffiideiing v m It gebuu ht fn n et vooi ken Raad In Praag lie hooMstail van l ttch M WHikye zgn we 1 üng iw eldhed ni v oige kamen Volgens dt Veue lui 1 n ssf kwamm Vryillag voormidUtiK omgeveti dm aiud ptrwonen bijee voo het gebouw ikr NuitKHialo VwjigAmxm n rete later troJdktn de UuiRtadber Itung omgtvet i iüü r ersonen mtt Hm roode viag voonvp oj by eert po iteiii genl ontwunig ttn ak aar i politu dfl ter liiolip snelde wr l am gevallen ilbaiby nweten teniK schoit n yn gevallen Veiatheiidune polutie agent n Menteri Dooi bolkatelan gt watst De po ht ex I tieagenttn schi U n daarop ongevtei lath lig kittr vaarop t mf nweU U v ichl lain yf of w betoojTtT btevt n or den y ron hgjgvn an d puiliti tnltn acMman gewond daajondor eeji aw lai Dtsmiddag ru mdeii de gtnddimiti nut fvil W bijomt de straten s Mmlid giH weri tn dt nitt t be fiiivtn het wer c her at Ook m 1 m vinc ht b bin pogwnaen van dt le U it ki tonvimi II sten tt IVaifc om een algemttnt s takmi Uit ic i oeven sltchta weinijt utttfc gttw I Slechts hior eai diaar weiil ttii illtt t Iw t a i De verwaehtt iMioifitatie n U rianti chijirt een be H tinK t is 1 1 bai toegegaan 1tn groot t el van htt ttn tium van Ie ti i tork Itiland U i dagiriacht m vlamnten opgtxaan Di i HOOiFTDSTUK X XXn Een w rk den dulveU De twee gang n samen door tie fcloof van I luckatmai N U en lan keek de iongen om er luisterde dan soherp met rootc ach tenllocht Ook Adora luiaterde maai eg hoorcU nietfi dan het schreeuwen van ten ud het K i chetter van ontevreden mtiie ls m Ie dichte taMoen der pijnboomen ver niiengd met het flauwe gentscl dht des nachta in eik bosch wwdt gehoon d het komen en gaan van lipren en vogeJ en inseotfn alle owter de vr en eliike bt U krkiing van ie dunflterms Maar het bepaalde ki uipen e iets Int de htUing van Bambiarrock uls een aan JOenk er aan dat u ittei niet me i te rugiïoimt w ant anderi st ik nte t vo ii d gevolgen in zei hij tot ayn metgeze l Htt fcan zun krt het nart aonder gwivaar w a Mjaai voor jozölf ton I aid zefl h t mei6 e vnentteluk lioop ju et n gevuai Gevaar De airtwwonlde l ud imt kiidelulee vertauung Het k ii wt zim maar niet me r dan gewwonl k Due j eult chter anMi te komen w t ik je vroeg van Lotïmtr asooaJs k hteht belooiW wrvolgde ku Je uU naar de woning van M c jflüwn komen en my verteïlen wat e oiAlfckl hetjt Ik heb pw i Jat k het iloen al en ik ai het doeüi ttnCft ïtorrfHi d jongen beslist i v nttom n Het mI wBan fhun iiik iaat in heuiciïememür Jn Aame 1 b1 te bed jrtC a k tom IJ Jnmt haar elke IwiiSBverteUtn d u wilt niüar h t u zeg Het 9 drt d t m iBje met te nildernacht naar de moera V ien van Baim b iiock gaan nmhen dht met gebeurt ter ille an hem düe ae met haar heele hart e KlAen aooals u dat noemit Nu wae i hef ls het torwuUc van den lantttieer M mei di e misschien tUtwi en bwraven Ir en mi schaen ook niet of is het om Roy Mc Cullook the groott ksuis loot W gehangen te woo dem onndiat h een nuan vermoorti zou hebben aan wien hil nooit d hand heeft gesJagen De jongen ifce met bu en ewon hef t heixi had gesproken girt ep onverwacht At m by de polsen alsof hu haar tiaar dooi w Idle Iwi nigen te antwoorden Het meiisje bit verrasiaiJig uma genomen oclït zooals VI ouwen dtoen tijd te winnen Waai mi doe J aulke dWiaze vragen ei M ter ul 7iJ trachltite lo s te komen n t zijn gtreop M tdi zgn het dwaze vrajren vro K de jongen haar ste vng va ihoudend en zun gelaat ikchtw bu heft hare brengend M 7Un zoo duwaaa ilal alu u terwille van lx rd Lotimer op deMn tijd van den avond n ir liambanx ck bAit gekomen het be ter zou zyn ttat Roy Mc Oullock kalm Waarom mü dat betor z n vroeg A liof toen de jomgen zweeff Beter voor htm dan voort te leven m t ef ïi gebroJk n hart en u naar do kerk te len ryden al Udy Lotamer nep de jongen terwijl zyn tanden in het maan licht g4miteiden alfl die van het jon eener w lvm wat hii weAeliJk wa l n wia mcie il ge meiiücli vrtiefe I de ddierde toot hem moot naar die WButc tt komtn t m ini tl ontmoetec Zy virtrouwt my xei Aulora e nvo i hg en ik ken gaan waarh en tk mI Daar heeft zy ook ivtien toe unt wooidirte Daid Nmet Jk meiMe ou zic zoo vel wagien m geen andtr gele die dan Daid dien T uivel 62i wMo r g eef je even wemuig om Roj Ml Cullock woeg ze UkpJo nnatiisch hn ik mcMide diat e van hem hi eldl Van hem hueUl Ja misschuen evenveel iIb u nep de jongen plotseling hartstoch telyk Hebt u h m Uef iooals u kat Kwmt u diie aoo gemakkelgk ulke groote woonden gebauJkt bteftle het mocht wat Wie spreekt ti o er iemand lief te hebben voardiat leze dood ib Dut wias wiat diichit by lit waarheid tii Adora we nachte van oiid ©rw rp te vtrin lieren Je wiilt hem wel redüwn m het mef Woeflr ze JIt bedoel miij helpen om hem t rftWien Maar DaÜ had reeds te veel van het Ifven gemen om aich 700 irfot ieliiw van le wtja te laten brengen Ik zeg u zei hu zïch omfeieiereïKl en haar aanziende in te duepe dWietemi van l luckamankloof wiaarm die laatèti schumie tralen van het maanlicht temauwenwod bonden doonlrjn en Tk toI u ijrtH vftrtellen Ajrtlora Orade iat u irmiflchien luet wctt in in= then uit u er 1114J iij t voor bedanfcon dat ik Het wa vrsMT Aline met haar au eiwnttp ham HtsUte Meii kHyk ffroot vertAm wn in haar gu tt Mlaar het e llele kalmi ikmraicbt van le outle vrouw due le f no he val in or t wn s maakte het haai thxwletiik lïat iets wat maai ffnjTBwns op ntngue geleek gt httl vj etmi w aan Vura iiac It n wO gung en l i tam Ad lu zonder lüt ly biHiinli f b rs t werd v an en naar dt Wc ne woning in Itt ptmI v m htt laantje op unn wniaiiip tlf etn n n fcweivende ilotij r in V tn tt jeugnttge io©8 Bich ti mmtwemoxl z n b ben ge aa til H t Wil lujïg nu het ifgespaokon uui van ayn Urugilwmist i noK wai i a d lU DuflJveJ niet vertchen n Aili ra dn wnt in w Ik een pehe ime he van gevaren t n on 7e ieirhedi n jtmjpen leeftlv tM g n c i t mstig ongerust tt n ii n oAti yn ve hgöiwtt 7u as naar hu t n geslopen lotti d kileme dbur van tte Rch MipÉ leoai en btond nu ini de op e apelite tui f oniteT iltn vx IIUn giaiw tea maan ibe bot ir uan iDtn helilertn hemel btiond Dl rast van een g lunflooten najaai nacht maakte lleji lemdoos std Hi t w fl fcil tïRt n tien mtmsftin zou ev aarschun lyk w t vorwt komen en nu en an kwam er een brwsd eecfadoomWad reruijschdoo nB r omJaJtfT dhmrraJea tiad uen ows j m ulk lui tyt n i