Goudsche Courant, maandag 13 december 1920

FINANHKEI E BERICHTEN WISSELKOERSEN Officieele i lutLerlnK te Aaiatenlain 13 DiHiemtjet 1920 9 Dec 13 De Lorden 11 M i 11 40 Bi ilyn IVs ii Paru 19 26 isaf j Ui ushcl 20 Ji Zwitserland 6076 60 J Weenen 090 0 90 Kiepen hagen 4926 47 Stockholm 6130 20 Olir stiania 48 60 46 0 Ne lork 3 28 S26Vi eene is blj Komnklyk besliiini ii Znr tot schryver de andere by miniKtenSubeschikking tot schryfster eele Men vraagt zich tevergeefs af wa het verachil bestaat en waarom de juffrouw Komnklyk wordt onderscheuW maar tot een mannelyk ambtenaar wni bestempeld en de andere door den minf ter wordt benoemd maar haar vrouv eiljk liiiLg van het land niet zal worden oe VII Kid doch integendeel 111 Ix lang inate zal worden tegengewerkt MARKTBERICHTEN houding tusachen v erkg crs en vvtikne mers over bot algemeen gunHtig is ei overal vofxlsel it en de buitengcwono b pa linicen bi retfe dii veedtegBiniddeleD rnoiUo 1921 konden worden opgeheven In de conferentie van ganoemcle reiiidenten onder voorzitterwhap van den directeur van iïinm niandöch Heatuur vm rd de ont voogihng van htt Inlandsch bestuur bc Bproken Du regctring tracht in het tekort aan contn k uii te voorzien door Inlandache dlstnctrthooiden wedanu s te doen optreden als waaiTiememl ojotrideur Hij nagenoeg alle besttuuiskantoren wordt een ttkort aan penoneel geconitateorri Binnenkort wordt eene commls rie higesttld niet het doel om te htri ven naar vermmdeiing v n het schrijfwerk voor atatiirtieken Bealotefl IS de cultuur en Inisrh politit op te htmme dl te vervangen door veld politie I TbïelinK 3 alle Duitsehe douanesta t langs de giens te combineeren met de Srlandsche waardooi de in en uitkla jTméen bui eau zou kunnen gaan Kei IZrfl zoiwlen indien de mtuwe regeling UTrtancI komt uitsluitend aan de Nedei iLische stations gevisiteeid worden m B ts aan de Nederlandhche en Duitsehe IKons zooals tot dusver geschiedde Vooi w lee elmg zou noodig zyn een oveieen SLt tus chen de Nederlan Nche en Duit e legeermg het Hiaaigsohe Quick aan ien kop van de Oveigangisklasse Lawn Tennia 7 itenlag i n te bchevemngen omler zeer veel belangstelling de overdekte tennaaba nen m de voormalige Hectnache Centrale geopend Na het officieek gedeelte werd een o hilition paxtu respeeld door de bekende s ielers mr C Nypels en mi v d Feen tegen mr Diemei Kool en mr v Len nep RotterdaniBthe Vvemarkt 13 Decemiwr 1920 Aanvoer 5Gb v Ue rundeo en lAl vettu en gtra hia veren 611 varkeiks lg28 scha p Tl on lammeren ilrgzen RundcJen Ie lüw ƒ 196 2 2e k w ƒ 186 IM 3e kW ƒ 17 801 Oss n Ie kw ƒ 1 92 1 c kiw ƒ 1 84 1 K 3e kw ƒ 1 06 1 70 Kalveren Ie low ƒ J 2 K 2e kw ƒ 2 26 f2 8 kiw ƒ 180 2 05 Schapen Ie k vv ƒ 140 150 2e Iflw f 125 l b 3e k w ƒ 110 120 Ummcren Ie kw ƒ 1 40 1 50 varkens Ie fcw ƒ 1 6e l ei 2e kw ƒ 1 50 4 54 3e kw ƒ i 4 V 1 45 liclut sooH ie k w f 1 20 ƒ 1 iO H indel over t algemeen miati r we gvens ruiane aanvoer KA 1S M Rhr imh wtit IS I in2 Auiv ei 1 wirli en 112 sttÖtH ge widit i2i Iv O l iijs oiidHehe Kaas I 1 il f i a b t Je soort f n U h s lilt mit Kijk meik met bon 1 lO Il lil kl fl liiw ii karakter ook in haar titel behouden mag LANUbOLW STADSNIEUWS rÜUDiA 13 Decembei 1 20 Natuurkundig aenootuchap Vx r dt afleakng Gout ii i van het Na tuuikundlKg GenootscJiap sal op Vnjikig 17 December i s avonds half acht in de So cieteit de Réunie ali s ire kor optieilm Ptnof Ib h H Quix hoogilpeiaai u tn de Ryksiniverf te t te Utiocht Omti boter in IVIgie liy li lKleiii V lil lo Ik 11 1 I I Hi lodiilde VVftt i lid gi val geermg lu H iten i ingezonden dantwo nlBltJkboid der Meti buitt a ItiH dver s m gymnaMitifcuitvu n nK MUiihte i do He I iiilj üe lilgo plaalhUuniti m w bifid Bij vitirlma mijn dniiiv i ti rd ig i I lm ld d livm S 110 n I I in pin lo HiiiHtjBtht luuvr jaai IiiKmIh iiiU M ilkig Ik al ciiiigi ti i afki UiingHwaiir iiigi HlaaRi vaii iktfe iiitvut inf aHii liikn Ui do ho ip dal dit tif tot kun kideii lal luïi Im M n vulgviub lulV 4 ring da iviui gu ri herhaling oat AIl B e rat dtoUh de dire l lr mis nuk kit hilbiBtiHu virgUi n liHil IM 11 VUOl VIHlllltht t inr to lilgtMI f ll I I he i Sas nm l j um oji den avi mlVU d nltviHiriug ilii lib 7 8 uur fqt iiiviuigmi vd inht weid omnog gauw bil 1VI i ti £ i i gmi Pivüwartdaaitio dire t bto i id iMtuawheovvah hel imhlit k ddur ikwrt vertraging uiiHl aakt gi lul l to iK ft iievi l sitr onRovryr ncht mir kon boprnTincii vul Ifill t ur dl pm i Wiid n i r vwt qoeilR to ztati g t OV n WRarvoor Oi iiiti ir 01 lidini iitkii lof vciiilii IK It Na i v i P ithtor blaek dat vii li l It n k tuint IS U du p ln lul g n wji k kni Innkloii iels Wiit voor dm di ritkMir fii giott dtwi van hH iMtbhek 1 k woikihjkt sjlni tbiyit h iiaiuis 1 wird IkIkmiiiI Iht kb umtt de 1 van Int piibliok gelukkig voii i h H vvt l Il lik tn s mmigui onU I iit nn l ft pingins lH 7t mldnik biniikn lUiik I ntr si nik n h iiu de o geimaljii b t fkptiigt ns iljiiii hndik 11 ij nu al h n ml voor giinfiiid om n t do lUt V II lilt l ts g ii iiis k pH HU roll iy waiui iiKl mtoi iri hIiuiI biiiino 01 k I n n on nittf bi hooit n to doen 11 n oIIh wnH wat nvt i mot dig mkiin nam hl m nd i nog Ih du rou eMi wn n Pt hroctcur iIIp miivimktluk hiorviii iii th wililo weldi lii t u II Un hIi in vdlilddcn Driü mnii iIim k imi sk n u laii lü paM ko min Diiii guig hij im t fiui liggiii WOJU bi VI II luin gi k 1 im n kun bij zich nut nwt i h ui k n tn ltl hl naarlMiw k gilukkig in ik iunH n dt r h l it 1 In do uil Fits bit iiitiKsdnn in giiiitf rommel gowonkn io h rft n tl Duii wilIiiKt te loikin tn iMidii ik 7 il 1111 ir t indign n liiiing vv ts hit ditl IK ok r flJn d lil Ih inK dit Htiikjf hM i n li Ui van f ononnlla te v r ookon nmitreg Il n ti Ikmuoh dal zonittH nut mtii w ln dr oodat hot piiblu k tint kunt oni II giriittin inaiin mol voi f on gCflti nrd III iiii st doelmatu i ri g ling ih vol ponfi mui niocning 1 porton n dn t Il Tikt iwhdp I111 IriH htigbciid of Dnken hot oV Migo ib tl v m tiet pn hhek h stlïr vnÜóii vnikn iider pn 1 UI k ui ut k kik n otU ti Mnistnihl 2 I k i t i II fumwo igt bdgiMlie n p V lil bok I Inii 11 11 lilt om z g Uu vniuko 111 11 al lil piij n f de NederkinUdic t n be nuukten uu worden oj g ilrevui Mail dt n g ei ing heelt k liii u Aceht UeniiidlegenKtiindo wil ij ijn liet piihluk oen goeilkoopo lulu lort lovLien Do Ne ld landBclii ui Dfpii che butei wordt daaitoc naar iiibiiekiii te Luik di ilerffelingen g imlen waai zij npuicuff iHWiikt 11 II II dl vRisf hIlk nde heli imkllingni uiug iat om tot ton goedktjupde n iPibo II Lo wordtn gemaakt ah o h iirdt hd watergehalte gebradil op s iinc iit Dl l hotersooit wordt als boki viui ml iiiiniHteru van bevo rrai ilng ui den himlel gebi acht nm 11 wijI ledf loii wi t dal hd mimstede vam Ikvoiu rninig Zijn boter betrekt uU Ni k 11 ml lud lize botei in den volkam nd kuil VKK iill mdbchei botür II j nul ld is evenwel oo oin i kt dit d imihti giede ktviUltikn ik Nt ikindsdio bold vt nlvvt iii n II lid gi volg IS dal on t b ti i het groote iJiibtuk al imcr i n edi ski hten na uu kru t hiiiiaii e 11 dnd U iiuikiii o 1 1 till eer aim te Ih v k n zipi s I old te ItUen iiitgiian naar liel r h II viui hel inksmo k De oudabküm De icudisblofim is er vroeg by me haar eerste u tvoer ng m Sit t zo n De veieeruguiig heeft een uA t Duitsch ver taald hlyï pel r 6n oHbestoIren wecuwtie ifl estju fi eid i at 7e Zat nll g as i al op voeren We veiwiaohiteii ee n utarnipvoille isil Niiet alleen trekit de tte zoodat reen fiikele Ijniteuja of introduce kaart on ehruikt £ a blijven maar ditmaal wwdiem db galery en de overgob eFven plaabsm k r j ci ge langen be chjkbaar gesteld voor het pubbek ebt eveaiwe geen toegüng tot df baill aa ïial hefeben Hier blyft mein Kis fee ellig onider ons GOUDERAK G ister Yinacht zijn by de arbeiiders A Luit en A Huitelair een aantal kippen ibodigebeten dooi een hjond Dit zal njol voor lie eerste maal want de hond hteft m er moorden op 7 n ge w Hen een seha k 08t zijn VOOI den etHgemaar vin den hond daar deze de knppeji moet betalen Verkoopmg w giens belastingschuld Ten hu ip van den heer II M t E V S S en H U 3 M lu wil gihliMkn buitengewime ir Hil iiii i V UI HJiiiilwHinudera iloi 1 Il V S S on Ier H IJ ö M 4 1 1 il imi iu Htemiiion I efllr t n tot liPl siiitin bi h ndciiH bokiai litiKiii bU de wil V lil iiic DverotTikiimBt uut den Muil 1 NtMlorhuuien tot wijziging der h tiiUik 11 en tot vnMt it Ihng van tiepa I I 1 1 II 11 pi iis Tl t xpl iitatu V 111 sponi lil tiaiwwtgoi ifwijkf hU vHii dio di 1 ml kn Hl ml tï iivt nMMikomHt v i van 2l liiiman IK K bckiiuhh l l H ik Wil m 22 Tiili l ÖO loifs IS 11 ij bc Iiiïl n lul Ik I sim Il ui HIK ovcae ukinni t nul li en W k 1 gciiieonte w IriiVfHih igo f 11 dpii 11 it bdtro foiido hcit inwio i biuik doDT Il ginHinte i Tiravonh igt v lu ik 11 Ktiisdun sp I irwi ig I ÏCÖNÖMISCHE BE RICHTEN t n uete intake vevkortvig van den arbeidattid Vanwege hit beatuur van de Maatacbappy van Nyvejheid wordt thans een enquête ingesU ld on ler de leden naar de eivanngen d or hen opgedaan met betrekking tot tie verkorting van den arbeidstyd en over de Vüordtelen en nadeelen welke zich hebben voorgedaan by het overleg met beambten en arbeider 01 h h De kaasuitviHr Het Hbid sehiyft Het stokt weer hen tyd lang ib er een zeker herstel geweest in den zonie en den nazomer De contuiientic van anada was toen fydelijk wat ofgeiiouden en un ilanks valuta btand en uitvoerbelemmeim liep bet een beetje Op het oogen blik IS de concui entie van Canada hei vat en ook Denemaiken it weei steik aan de laikt Maar er komt nog leta andeis by In tie eeiste plaats de handel m export bonis Naai men wtct wonien deze alleen ver Btiekt aan een der producenten die by een de kaascontrotestations zyn aangesloten lilt een zg melkverpüchting op zich lubben genomen y kunnen dan wan r zy niet zelf exporteeien deze bon i Ban exporteurs veikoopen de bedoeling lal wel geweest zyn lat kaas en export recht samen weiden verkocht Maar in dt praetyk gaat het vaak oo dat de kaas in het binnenland afgeztt wonit en ik bons worden overgedaan aan achairelaais De bonnen speculatie heeft er toe geleid liat de prya van het uitvoerrecht tot oj pei 10 4 KG opliep ongeveer een maand geleden op het oogenblik is hy loor de veimindenng van den uitvoei tot plm ƒ T te ruggel oopcn Intusschen zyn de uttvoeiki sten van de N L M met ingang van 2 December van ƒ 25 op ƒ 2 per 100 KG verlaagd Len ma itr gel die natuurlyk op zich zelf den handel zeer welkom 13 maar die aanleiding geelt tot moeilyklieden analoog aan die van ein jaar geleden ioen werd by het in gaan van de zg tweede uitvoerpeno k Ie N b M heffing van ƒ 70 en ƒ 6 vetiaagd waaivan het gevolg Was dat de buitenland sche ifnemers het v ei schil van ƒ b4 op pas ontvangen zendingen niet wenschten te be talen zy verklaarden met de Nedeilanl bclie uitvoeiperioden mets te maken te heb ben en eiachten het nadeeiig VfischiJ over Ie iuor hen met verkochte kaas terug Iets dergelyks is nu het geval de btii tenlandsche impoiteui heeft het geVoel dat hem in de w k n vóór Z December ƒ 21 te veel in rekening gebracht is en dreigt veelal de relaties te zullen afbieken wan neer hy over de pas ontvangen vooiiadm met ƒ 23 per 100 KG vergoed krygt M nistei van IJsselateyn heett toegezegd dat op de in D e c e m b e r veraonden k ias waai van het expo iti echt nog ƒ 23 was aan de expnrteurs restitutie zal worden gege ven maar deze klagen waaischijnlyk mei ten onrechte dat de maatregel een maand teiugweikende kracht diende te hebben De technische moeilykheden met het kaasmeik dat veelal onz chtbaar wordt be staan nog maar er wordt een maatiegtt Voorbereid om gecontroleerde kaas die ken nelyk voor expoit opgeslagen ih doch w lar van het meik onzichtbaar is gewoiden toch voor uitvo ei m aanmerking te laten komen spörtT VOETBAL t en mislukte Zondag I oor vorst en sneeuwval k r Ia itste di en wei en op e emkele uitzondering na alle ontmoetingen vooir hot Wtesten af getast Voor de Westelg ke Ie klasse gun f alleen le match V V jV A F C door De stryd eindigde jn een on örAnnmitiig ier jeugdige eerste klassers Na een spannenden stiyd wist Feyen oord zich met de e n gste gK al van den n iddag teg i D E C te handhaven M t eenzelfde aantal gespeelde wetfetryden en jastpunten en een mmnmaa verïchil in fcelgemu idelde voligen de Rotterdammers J H AASTRKt HT Olvmp a gaf Zaterdagavond haar jaai lijksphe gymnastiekuitvwBi ng c ider lei ng van haar directeui dtn heer P wan iciMiiwun De groote aaa van Concorcha i vas wxer geiheel govuld ten str ikje uit ouiila luidcnie de avond on Het piügramma vviaaraan medewerkten loofdlcir s damesaiekeeJlunig eii opleid ïiigis kiafcM jongenifa en meisjes Viord over het geheil genomon gioed afge verkit sommige jmmuis woiten een welverdiend HOon t lan applaus Jammei wias het dat k avoiulvüot somimtgen vergiald werei Eenige ch gioot vMftnenJe jemgens stelden jch 7uo dng aan fat de aatidacht soms van it mooie werk der g niiui ten were afee e d Zelfs ten aanzien van h t tairyke pii bek moesten een paar turners veluglheudp J dlve door ikn dciecteur na ek pauze van do werkbujgin worden gewear li Dat zyn we van Concordia n e t gewocn Na Ie oefeïiinigen werd opgevoeiti soiree in de keuken wat beter tk t w lie gebleven M t bal weul de avuiml insloten OIJDEWATER De Redorgkerskamer Borger alhier a 1 jihit ivond 8 uur m het Caf van D V n liii ei een opertbare u tvoerin g tven C ngB oexi aal v onkfi Mynheer de be ikiLoi een blypöt in dlrie bedryven Na ifloop t al WoenadiLigiivond half zeven hoopt Ds Tinimor UH Montfoort op te tieihen in d Herv Kerk iilh er Dtoiaicfaig aa s avoflidb 7 uur aal de I u mve veié aaj png ut en Sport al hiei etn feesfveigadeirnig houteen in het Cafó de Roos Ri zijn iooi de leden gra tif zeven vette konynen en eenden beschnk laar gfisteüd dhe verloot iuUen wonien SCHOONHO EN Mr C W van Ommeren kanton rechtei Heusden en scboolopzieoier m hot airon dfsseriient Schoonhoven heeft te kennen j negeven geten iflaatsifng te wen chin b Itt lyksschoo boeatht onder de mejwe Lager OuItrMys wet aoodiat hy zhn b fckkng als se hoo lopTtieneJ al ntp le en K i d er asarrest jrd I lu hf ft gfarre liverd dei III tl Si beveningi n v ei da lil van bt I il gt n V lil lu I mis li ijf gi nm iml ni Il Kh dl Ibl van lul Wdhnek m hliafndil bit diiiligtn of dot n inkt n van va ut iigfn HIXiliZAKLi chter DM Rechtbank te Kotterdun Htt O M w largenwnen door mr Over Ijl ih heeft jateii La g geescht tegen J J ele J 3 jaar voerman i G j ude lak wcige ns eiefstiaJ alhier v een hje vee rieil spek ƒ 25 boete suba 2 t I igen iiechtenLs K clitb oik te s Gravtenhajrt hiün kaauhaniU laar d e dupe van etn ooiitroU ïur h Ln lu handelaar weixl kior i lui f fende mmi sie al tx ioJttur geschorst Zü ilat liem geen coiuenten meer werden veiUoaï op giro ui dat iiyn boekvooi iaad natt overeen iiwam nw t jset aantal kazei diat hy ei telyk m voorraad had Atht e af bleek iat het ra port v in den crntro leur w iiaji p de schof ing boiusttCi on i t was topwyi de controleur later netrwl word ontslagen De i aaiexiw rteur dagvaaniide den Sljal tot scihaikvergiüedunaïj k ch de rechtbank ontzegjde de vorderi njir op grond Uat hu r geen onrecntmut ige daad kan wemien aan genomen Men hiael niet kunnen vermoeden ekt het rapport onjutst on zyn en de sehorsiing wos opgeheven too ira de on jj Btilieid wae gebleken De bewenng i t de S aat aaasprakeUIk aou xgn viooT de slechte ke z va i ten an jteciaar gung niet op art 1401 B W mag nieit zoo ruun geinterpireteeird worden iat een geval als het ondertianrisre tot een onieehAmat lai mtgtn gere kend woreleti ONZE DRAADl OOZE DIENST itcein over 4 Nobeipru toektvming Bl Itl UN 13 D De German a het entrum orgiaan noemt ik to kenamK viaa efiin NubeLpr iB voor tien vrede een Quoüffi aan de wea dgwcMctlen h Wilix n li eft weJuwaair mat zyn 14 punten I aiil schl tnni gobraeJrt tot hot vragen om uupenetilatund en vrode ouuu hy is ook niedie veiantwoorvlelyk voor VeiraaiJie w arun geen van de 14 punten noch een vieetSzame geaindiheid dioch allten brnJlaa gewnsUÈ a te wuwten Partydax van t Centrum BHRIjIJN U Dec ist ren jnttag veld dt eenfte iWtudng Ten de PniJslMlhe Centrum party an geopend Staat jnin ster iHegerwakl bestreed een pra ramDM red de Eva gehsten onder hot Centrum Hik tt willen bieiigen Hy pleitte voor U rugdrin K ng van de eonfeAsioneele te enriteltii m het Duitaehe voBtsfcfven liöoir de thriele jyke arbaftlea bev iagfiijg dte met twte rad 1 oen medv Jeiden bereüt is ion deze we re dfhtHtor che miaaie mede te werktn Dat heeft hot otKlgTes v n l f en getoond Nu komt het er op aan voo r tie Centrum party de irewendige vemlellw ng wn Duitj chland op een geluken bo km te wetigen Sluiting der hotal keuk a BWBLIJN 13 Dec AJa protest te ren dw vejtltocht ck T redering tegen den woeker door hoteU besJoten alle voorname hotels en reötauratiebedryvOTi v n Bp rUin van 15 Deceinber af de geaamenJyke keukens te met 1 Januaii Ne ier S CHfcLPVAARTBLRïUHEN H van Helden t Te Rotteidam is na langduiige ongesteld held overleden in den oudeidom van 6i jaar de heer H van Helden een der diret teuren van de Holland Amenkalyn Stv Mu Nederland Riouw uitr paag 7 12 Perim Koepat thuisr pass 8 12 Perim Kon West Ind Maild Prins Fredenk Hendrik arr U 12 v West Indie te Amsterdam Rott IJo d Besoeki uitr pass 9 12 Sagres Buitcnzüig vertr 1M2 v Rott n Ba tavia Madioen uitr Miss 10 12 Kaap Bon Rmdjani thuisr pass 8 12 Perim Heiland Amerika Lijn Nieuw Amsterdam v Rott n New York pass 11 12 8 nachts 12 u Prawlepoint Ryndam v New York n Rott passeer de U 12 vm Prawlepoint Dte moor4 te Waan I oor het O M bij de recluCbank te Jïer bogerabosch werd tegen den 25 jangcn ajouvtr C h een gevangenisstraf van 7 jiiar ge éischt wegens m axe nu hand tng dten dooet tengevolge hebbende gepJeegd m den avond van den 4en September 19W te Woen sel op Atit van Eeten f I M 12 ONZE KOLOMëN Conferentie van Java reHid nten In de conferentie vin residenten op Java Madoera onder voorzitterHchap van den idvoogd weea deie er op dat sche beweging Üuuu mim iruatiKe Snd Jrd ü eTd re rrt T ar lu tenemde en onle bedrytvoe ïï riM i t ge la dt ver ring mofeiys te n ken wkr hi bot m voiim te besl a sen Het zaï echter hurtan igeAWon moeilijlt au bj eede volkuma sa van alle tanden van de noodEnkelukihe van een dengelyk optpe ten te overtu ten De tea en oopifc e maoMSie hfcers van ItueJanil hebben de coni tituante met peueld van uai 6nen u teengejaaffd en iuin l luiven aich in hun macht sdechte dbor een tei rcur iDOoala ie rescJïietlenis noff met heeft g kend Daar m Rusland vr iAeJ alles venuetifrl lit 18 de w lci pbo w van dkt land een zoo reusachtjge taak diat é voJk dSe met ttii uitvoer kan Weanigen Ook in ilut o pzichl zal dus hulp van het buitenland noodt Eyn En mochi de tegenwioo rdage liuss schL regeerinff zonder innienjcinff van buiten ten voJ komen dön zal m RuBland een clmos ontstaan waai an men ziich nauwe lyks eem denkJlMM id 7 kunnen vomien en ook dan zal het iWKxllg ïu iüt een Itikc ïnachft van buiten af ingrypt om een nieu wen ataat van zaken m Rusland m hf t k ven te roepen BUITENLANDSCH NIEUWS BEGIE De pruBdabng De pTusrvcHagafig sthunt tflmna ook m Belgce voelbiiiar te worden en tte iM t nanie un de provincie Hene OU n li stic ken aan de iranflche gaenu en We t FRANKRIJK We ff een spoorweg ongeluk Gi tennoirgen ih by Annc nteroH een puBaag i rgtrt in op etn igOGderentrem g ioopen die van Ryssel kwam De Mutin ge ft de volgende bi 2ondei heden De ten ler en te eeritt twei rutui gen dendie klaüRe van den personentn ui un totaal verrueild Van mil ta re zj d weni onnttói liei lijk genees lumkice Jiulp un Ryssel gezonden ToJ j toe is slechits ée i lyk herkeniil nJ van een overwoprwtaehter dtie zich met verlof m den trtin bevond M en gelooft dtit de cond ucttur van iVn tiem Bioh onde r le ibwlen bev ndtt De mti chmiste 18 ernstig gew ond De o rsa ik vaT het ongeval is onbekend nven spreekt n mjst dioch voljfenfi amiere boruhUn woui de ei een sneeuwjacht t fnlenking vam NapoIcJn s stf rfdng Het staat thans va A diat d c liotiinidii rge heirdenikiinjr wan den dbod van Nupo Iton I den 5 l en Mei plechtig te l ams lail vioixlon heJïtachit Dior ten comité waar van maarschalk I och het eere corzittt i schap op ZLch h ft genomen is b slottii Bat deze dag dioarrffcn pieclitjgtnn d enht 111 de St liouis lei Invalides tal wonkn her diacht Ook aullen or te Mialmaison en I on tflinebleau tentooniRtelIjngen wonlen gehoit den van lelK uien van den ga oolPn keizei El Bal voorta een fomiB gehtichrt worden wiaaruit steun zal word en vetrletnd aan l c viele en nuflitaire genchtiigylen tot htt dSagen van het toniiis vtin het I etri en van Ker dlie in behoeftige onihta mtigihidt ti i keeren De vienng zul getn enkel pol t ek doch slechts een iKistonsch en nationaii karaktei dlra en AMERIKA Voorioopig gc n immigratie Het IkiLs van AfigovaaixIhBden heeft htL Wetsontwerp betreffende de iimnigritt a lu geamend eer l dia t de mumigiatie vooi één jaar m pilaats van aoo is oor steicl werd voor t ee jaar ALBANIË Aardbeving De Temö fi ontvmu een telegi i m i t Waiona volgens hetwelk etn ajirHievnjc aj dte dlorp n in die stree k van lepeeni verwoest heeft De stad Topejeoi is ge heel vemieUL Kr syn meer dan 200 luo len 15 WO prsoncn zijn zomker onderlak ic aawtHchokkiLn duren voort BINNENLAND Vft credietovcataenkomHt met Duitschlaml Het Virbüiid van NiMJeiluiidHLlm fa brikantenvereeiuguigoii heelt 111 t on adrofc tit den Nfiiiister van Hiimniluid êthci Zaken en den Miniwter mui N en Handel hol verauck f V ru lit ini ra tificalio van de erwhetovertHnikonu t m t l uItBchland niet jvor Ui gajui nlvorcns aan do door de T xIp Kamer aan o non en motieTreuh wivarin do Kanier atfi haoj Rovoolen uittynookt dat onze KeffOoruiR do anhanj ige crodietover ecnknfiwt zou aangrijjK u om er blJ de Duitficho Rouwring met klom op aan te dringen dat zij haar invloed zou aan wenden oihIüI do door Voderlandmho ttïneinorfl niet Duitsehe leveranufrfi ge sloten overeen kometen whpt zonden worden nagfijionien gevolg i govon K eW nwtatiBt 1920 VcfTöChenen is de j targan g 1920 van de k iezeisBtati itiek welke bs bewcrkit over tn üomstig de wyajgung tliea Kueewet van en ien Aiugiustu 1919 n I het toekennen van het k earechrt aan de vrouw Instede van het aantal mannen due den It efltijd van A j jaren hebben bereikt wordt UuiPin thans meldiiaifr jfemaakt van het aantal personen van 25 jaar en ouder Hieronder votgt een overzicht van hetaantal personen en he aantal tiie ers vo gtn de kiezerf iyaten van 1920 Aantal personen 3 30 5 4 Aantal kiezers voor Ie Tweede lUmer 3 250 247 I percent der personen 97 60 Aantal k eaers v de ProvinciaJe Staten v i 3 166 589 In percnt dier personen 96 06 Aantal Ciezera vooi fle Gemeente 3 080 119 92 49 raden In i ercent tl r personen Dat door de e wijzig ng he t aantaJ kne zers belangrijk s gestegen Wykt wel uit i et voJgemke Aianta kieiers voor ie Tweede Kamer tr Staten Generaal m 1919 1562 512 m 1 120 3 2JV0 247 toeneming 1687 735 of lOK r N vijicale M aten in 1919 1 580 8J n lt 20 165 89 txienemang 16 4 754 rf 107 Gemeenteraden m 191 1 489 flS tl 19i2 ï 1080 119 toetiemmg 1590 430 of 107 A Vooi t i bevat deze Stat stiek een ovtr Kuchit van de tus chentij iMrhe veikie7ri en van eden vooi de Korste Kamer dei iiti ten Generaal Plan tot politj etoe sainenwerlting III s H aiddif ti hmidon i Td iilifr wil iifyi aai lig lm an d h mld Ih 1iiI ii an lui L Jiminisi In 11 il mii li I ibonlf f nu il 11 i iiid v m i H libii lil IV de Nutlifib ruUi iio lhl dPijsl Ml IhjuiiIii d 11 l lDV Uk laltn Hond üM vin iniiiwin m I iHsl md U grnc j M i U t j n plu l i i 1 nioKolijklUid in lit Hli liliiif van M n nu nwoii Btaat kun if ii hmi Usiitin Htrd dal op if 1 niMtu i ke I lai 11 lil aan verga ii imgi fi 111 Hvli 11 1 jiiiiiiii Int jdan van sminiwii ii j al vv nl n nigdigil U n t indi iMinit 7 0 III j I jk tl n H i jodightt lol 1 piii Iding an ifi niunyi pai tn U WlltIK 11 k iini 11 Dl looniiegelmg Van bd lipoorwtogperBont I Ni 1 i Til nu II woidt is di r lag 1 K iiKlit du NnJdl lil lH li I Hrwngtn It UI 1 11 niiiiist r van W i II Sla II iioilegedoeM dat hit roiiipio 11 IS 111 ikc lo loonregpJuig voor lulsjio iU gpois iii tl I lot htand K K I I e NïL uwe Groiemtt Kfcstnakt Hlijlviiih dl iiudi tiling 111 III t M It i lag ii4 Ii iHn niiinnior van ili N i uwt Hit bouwvakjirbiiderhcongres De lamUlijke tedciatit van Bouwvak arbeiders hield Zondag Ln houdt hetli n icn ongua te Amsteidam 120 afgevaardigden waren aanwezig I en resolutie werd aangpnomtn waarbij Ie landelijke Pedeiatie besluit de aangt fjfane ovtitenkomsttn op te zegf en aan detil ts tam Ik j UI ing van nieuwe met mede te vnki n en dt liouvakarbtiders op te wek k n zich te velzetten tugf n htt daarstellen vtn nituwt collectieve contracten mnighleid met gtemlwntegbldtn Ktititi l no iiigizi tuietii V lil i oiiiiet til u lilit 11 h 111 1 mi virzofKBelii lit ttil in gi nit iili laail giwtiii Zij oggcn O 1111 lal lit 1 11 ml 11 Iijk gt bI K II Is 11 tl I lei i I sii di d 01 fl n W g lili 11 w iIl 11 aaiigivi tag 1 vooi bt gi uiingcn dn iiii uivu li tl l g ven van dt wei kolijklit id oudnt I 1 lelkenH uinviiUmgs I I gi Ht ingiMi w 01 den guedgoKeui d Miaiddi hChrunuiiiki alvvijklngon in til aiiiivanktlijk n opzei onlalonden iu ür lit 01 to col gelden Kvordtii iii tful vvilki niet de wilvaait van II lm lil nut dJiul in verb uid Btaan I tl I iiinig i nut do geintx iitegoUU 11 tilixiit tl woidiMi iiiigi prongen dat Ii ingo eliiitn gteii kans iien do wan MlaHiing n op te Inengen en l U Ui g aar ditfigt van e n grooten uiUodil van het nijverste gedtelU van tk be olkiiig yCij verzoeken de ineofet iiitgililko innigheid in acht tf nwnen dat ik iiiWoiM rs dor genieento rm t geitiHtbiid kMookonitït tegoiuoet ktin ii n 71 11 II e 11 nitvoorigi ineinorio van toeli I ing wolko hel adres vergezelt iggin IJ om dal de liisclüaeioh in k niadHVMrgadC nngeii meor een atspn geling gov ln van de polUieko lonfiU i lain t i vioedsdisp dan van een boImrtigiiig Yin dO aigoriK ene belangen un Ie linrgoii Eb ctncifeitsvDDra jiing van bet land Vf rs lien n is het voorloopig ver nlag o ei liet v etHontwerp voor ile hftnolteitKVuor ieiiing vin onh lanTI I rHtheidfMio led n Imdifen togen dit vietwontwoiT ernstig liezv aar omdat naar hunne inet hing door do nimne niinig danr nn do ejectneiteitevoorzio jij waieii bivieertii dut hierdoor do geBtafligo uitbreuding kir notten van do be laande conti aksi een einue zou neriK n i Aiiig leden wurdi hovreeed dat de provimialo band hot st Isol van con e M rt hel iiwiHt gtwtnM ht ih Soiiiinige lodin b toog ion datdebt Irnlftzekerhoid dooi ie vooigi tol le t 11 r iIisatiOH zal vorinindereii I iiiigc lodon waren bevrt wd dU dej rovuKiale en do genieentelijïce linan i li 11 do H dit H tHontwcrp ie eei 111 i knel iilkn giraken 1 kiJLii bolnigik 11 liiiii uigt IH iiiitnhti l niet dit oiitwfrp iikfVo lodöii wenschten nog vddei II gaan dan het W J5nntW ip en vooij irtuiilieren fii ausoluut rl j l aii pjoiliictie l levinng van ei fiiHiiin i 7ien vafctgestdd Sommige der leden die zich nicl hi t liguisd van Int voorstel dti legeenng m etMilieid i e brciigi n ii de ekdiui t ifRvoor ii liiing van ons land kun k ii Miuingtn huldin bozvv lai ti gt n ik n 1 I Il regetiin thuuvoor gekozen V 1111 u iu 1 naniiiloo t vennootschup i isi lil Il an kri lokn gaven de il in aan hit door de ngt inng gok I sk Isctl oiiidit ZIJ dezen voiin li b drijf g Kehiktii ailiitii d 1 y u nil H soepelllilil UIT DE PERS Ziektewet Falsna Naai auiKitliiig ui de laalstL voor t ft 1 Iingili Vooi tk inv oiMig dl de Il t wii 1 alma w tjst de Nedetlandor It Iiingdiile ovoie nko ust tiisfechon ih fi ig uiis tid vveikgeveifj on weik Il 11111l iiitlKtaling van lokU gCild a UI wi il IiuliM I t lilad Z gt dit r ook ooii rege linf n I lig IK voii lit worMiiiUn die iiliii iti ug uiisities Vallen on vriagt Zal iHt n 1111 tvvei nu 11 vu welte 11 I logilingtn gaan iinkdi 11 i ist ilUjiaj Htt antwoordt tiu io gt i ft lid bud ils volgt I III lil bdiijnt His de i nig juihU wi I t k w i 1 ilniiingi V terd w ildt 1 u hl Ml ml L 0 11 nu iiwo en gioo I 1 vtiiuiinuig worlt i mgehi ai lit wiiidi r i t ni uw gr Kil nik even u I 11 gi hl IS tri iwnrdl in litM It gu I v i tl igiii in I II 1 t I l Il lanslinlmg aan wat nieuw I ld I vin o k lid M M II nut iv I ikze zloktevv et 1 I I d i u liiiiovtT lillen 701 spiithg d 1 lil i alli ji gdi dpdi wi rik 11 lA u III vMi xirwi fn dU Min deel 1 i ifiig ni u PiH geliDJpin i n iisIuhi n n lal In I 111 kn dt i i ook nut g Ik I i ii h I t V uit lil lilt nw gi df nk n gi Iiiig Is ifj niitgiiiKil til 11 iiid bi i n irn j EMË NODE BE RICHTEN Ziekjcnhtiisboaw Door de yOoptTatu vc Bouw vereen T Ricnkiuieis Bioedorbchiap te Anisttr sim 7al onilor de genieeinite emiiLs op etn texien n de he de m de onnuddcliuke nabijiheid van llaarn en Hilversum en ze nverpleguiig wordlen gcbouwxL Uitvoen gL pannen met beekeumgeii 7ijn de7er m gen by t genieenteb itujr van t emni ii e ll eiidL Htt groote Züekenihiiis al vek liifhallcfi en meer dön 80 kamiirs bevatttn Brand by d NMierl Scheepsbouw Mij Gfltitenivomd tegen hialfacht bemerkt pcn wTaten oip de weif van de Nederlan I R h Scheepsbouw M ij over het IJ te Am ste rdum ilat er brawt was uitgebroken n i n grooten hooiten loodis wiaarm zicI 6tliaft en kanitoorlokaJeii bevonden De diijvendfï stoomspuit Jason was spoedi ter plaatje lioNtreed he t vuur met t ne B angen en woa de vlammen na loirten ti d jiieewter De oorzaak ischijnt te zijn diat het p afoiui dei iootUs viiam had gevat dtoor een wai me kiachelpyp Geen persoonlijke onge lukiken Vermist bepleit IJ Novemb jr is op onveikJaai bare wijze vertlwenen de heer H C Hb l e n S jaar sigtarenfabn kanit wont nde tt Waigenuiigon dioch laatht veiblyvende te Arataterdam Hy ts op g enoemKien datum v n AjTihtcrdiam verti oklton voorgevende naat Wageningen ttiug te loe rpn waar TiU voor zoover ibekencL met is aangtko men Vemwed woi I t dat hem eeei onge luk is ovcrkonieai De conuii ssan s van po 1 tie m de Iste secUe te Ajn terdiim int Petershal veraödd zijn opspormg en looft namiJis de familie e n beloon ng van ƒ 500 ut aan dangene die ml chtingen verstiekt welke leulein ter ontdekkiag van den h ei Hübbein of d ens lyk Woningnood vm liaarlem hebben aan don Raad aangevraagd hiiiw van noodwciningen Alweer m Hpoorw gonguval lo Eneimond is Zalorfiagniorgon pr 11 eddijk dooi vorkeerden wis eUtand n go ertntr inï odooltelijk ontHinourd I oisoonlijke ongov allen l wamen niet voor Po materieclo schade is ge 7ing Wel ontst ml groote veitraging door dal eon der lijne i versperd werd De naciitvaart op de IJaet WigLiih vtiiiooging un bot IJstl peil is het naLhtvaaxverbod op do n vicrvlatvKoii W t 4torvuoit Docsvuig en Zutjihen Ue enter opgeheven Brand ZaUidagavoiKk tie t een ernstige liiand gi woed 111 lul hius aan den Mii g l 11 tl AniHteidim alwaar goves i gd iH lid ptrsüuioau Vaz inaa L e bovuifeto voidioping met do diaidloo e iiihlallatic waai do al leeling iiumtun ai givej Pigd ver aanddo gftliod Vdzek ring Ii kl de schade Leivien in 4en vnj land Igtiis ten Lngdsdi iiiad I8 lid VI iplub iid gtt ldd vo I Ittkii ik 1 iii iiku iiihdio kolonie op do Phiiip jMUion om 111 bti optnbaai i en iiuigi lioik t ili igoD l e stiat du op o d Il Higdi van ilil V loisdmtt IS ge td I lil L l V ijl jaar gi v angenis ti il op lot pt n Hul eerste u nlLaal van doze iiKUwi wet IS gewiMWit dal er door de i I ilij pijiidi 2 IMMll br lövon zijn be sldil Hl e h e llieid komt overtcn uk t lit I aaiiiil 1 liiii ipiiis lilt mkn g dv ollg ll al 7i n 1 innensliiii te blij De melkprij I I iiK II iiii u iifiiigcn en oiganisatus aii melvslijuiK te s iiav nbage lub oen Ictilotcii den melkprijs md 1 d Ie verh iog Mi Dt Roiterd Uandj ks en Landbomvbank ZateriJagimKHag hebben naar de Mia is bode me d l e hteieii mrs A ilomhach e i A s Ilueib resp substdtuut officiea van jLiüttut en iechjtei comimiis aris te Ilotttr Ham m vereeuigtimig met de ceiitrale re c ei he huiiszoekitngpn verricht in de v o n ngen van een vijftal personen tomanjs saris iefl van le liotteuiiamische liandcJs e Laiidtoouw uöjiii en an ieren il e m t de L ü idemt m nff in rUat e staan waaibii een gjoot aantal obligat Pb tn andere pap ereti fi besiag genomen werden Vftitlei het ft de recherche van hot oand hmge z oht aan den N oai IbJigel 190 e njge gazen pllaten lafgenomeai die ah naamljjr len van de bank eibru kt werd en GiL te i morgen heeft mr A S Rueb in saJTie niwerx nig iwA het Hoagüche parket tl Haagsch en do Kotterdlanische rechcr cbe eeji oralarzoek ingesteld ri ihet pand J ettiin g tipaat 41 te Den Haag waar n is nds een paar wieken een bykantooi van d banc gevestigtrl n fiat keung Jinigti d t boek t zgn i n was oen men den uva leed niemand aanwezig üdi hiei w ni op er kele naaniiboTden besJajg geIot l De Kotterdamsche correspontknt van Htt Volk meldt dat VrydafeinorgLn z ch iKjven liitteuiam een vliegmachine bewoog waaiin dt hetr Willem Biotkhuus gezeten was Van uit le machine werden stiooibit jetten geworpen bitteffcnde de Kottt idaii sche Handels en iandbouwbank Op de k eizijde van het biljet stond De justitie ioekt mu in den moddci maai ik zit in hoügeie sferen Hartelijke gioeten aan gok kend Kedeiland Broekhuus M 1 rt De vliegmachine zou te Keulen zyn op j e stegen Oeschorst lie hti I 1 iliic ttur van bd r vnieiaal biinan voor advieziii 111 I nc land U n bolioeve van don 1111 Idi 11 lu t 1 lil i ii bdn kking gosihii l Zwar brand te Zeist Zaterdag jn den vioegen moigen brak een brand uit in de Ned l abriek van Gou den en Zilveren Werken vooihatn J A a titnitsn aan den Karponyver te Zeist De geheele rechtervleugel der fabneic brandtle uit Daarin waren o a gevcitigii het administratiekantoor het magazyn en de paa mgeiichte kostbaie monsteikamd De pobtitspuit gaf vrij spoedig water ove rigens et t bluaschingsweik van de brand weer veel te wenschen Noch de stoomspuii noch de motorspuit konden dadelyk in werking komen daar de druk op de water leiding veel te gering was De brand ha l 200 gelegenheid over te slaan naar hei middengedeelte van de fabnek dat ook gedeeltelijk uitbrandde Om half vijf was de branïJ uitgebroken en om elf uui brandde t nog steeds hoewel later vol doende materiaal aanwezig was en ook het wateilcidmgstation vo ioende druk gaf De zeer aanzienlijke schade wonlt door verzekering gedekt Een ontaarde moeder Zekere vrouw F D wonende aan den I pusderweg te Amersfooit ten huize van baai üudeifi en door haar wettigen echtge noot veilaten hteft Maandagmiddag haar kind tijdens de bevalling doen stikken in een privaat ton welke m het schuurtje ach ter de woning stond 7ij had zich daarheen begeven en heeft de bevalling in genoemd schuurtje afgewacht Zonder zich reken bchap te geven of het kind leefde of met heeft y het in bet pnvaat laten liggen tot Dinsdag Toen heeft z i het in de schuur verbolgen onder een kist Zaterdag ont dekte dt recheiche de mi daad on heeft de vrouw een verhoor afgenomen Hot kind is ter schouwing naar Utrecht verzonden De gebeimen der bureaucratie De Staatscourant van gisterenavond bo vat weder een staaltje van de ondoorgron delykheid der bureauciatie By het Bureau visoi den Industneelen Eigendom zyn twee dames benoemd De Minder sterke drank citlt het vermin Mfet ingang van 1 Januari as aantal veigunmngen te Ltrecht dtn i van 250 tot 200 Op tydlHet volgende moet dezer dagen gebeurdzijn op een onzer drukke stations f en 1m ge trein was binnen gekomen en te laat Fen dei stationsassistenten holdeonmiddellyk naar den chef om het gebeurde te rappoiteeren De chef vulde in Trei nummer zooveel en zooveel op tiid 0 iziaK onbekend N v d D Te vlug uitgestapt Fen juffrouw uit Haarlemmeimeer èe gisteren te Haarlem uit den trem Bprone voor deze stil stond sloeg met klacht temn het perion Ze bekwam een emstige hche lelbreuk en moest naar het gasthuis wof den vervoerd Hotel Duivelsbi ug te Ginneken Het van ouds bekende hotel Duivelsbrug te Gmneken wordt verbouwd tot een m licht ng voor Physische Theiapie met m tel naat Als geneesheer directem treedt op dr Mom te Gmneken ttrwyl de tegenwoordi ge eigenaar van het hotel Duivelsbrug de heer Moonen directeur van het intenuat wqrdt Medio Maart hoopt men het baShuu Dul velsbrug te openen Hen brqederbede Blykiens medeeteeljngen van ïr J p Cannwgueter viy£ Haiv predikant te Middidburig op een diooi dien Dageraad uHgt schrevien debataviond heeft dl Telkaoip pie llcaht by de Geref Gemeente aldaw m zyn geheel op 14 November m de Niw dtrkeik God verzocht d Canneii ietet j nLond te dioen verstommen opdiat het jtf van dieni wooid en geen bchadi zou dben Dl Canneg eter voegde hueraan toe fet deze weng Ghiistelyke en onveixlnaagza me wioordien dooi te Telkemp zelf schnï telyk te zyiner konnis zyn gebracht De oude irue mislukt By de f 1 i ma van Kempen in de Hoofd steig te Rotteidam werden Vrijdag telefonisch eenigc platina collieis ter bezichti gmg gevraagd te bezoigen aan een adres aan den Nieuwen Binnenweg De firma ver vulde Ie opdiacht en zond eenige colliers tei waaide van lÜ 000 gulden De heer des lm zes aan bedoeld adies was met thuis doch zyn vrouw in de nieening dat haar man de colliers besteld kon hebben hield ie zending Lven later werd ze opgebe d en haai htt bekende vcihaal gedaan van verkeerde bezorging en onmiddellijk teruf fe laten halen Mevrouw veiklaarde zich Mtuutlyk bereid dadelyk de colhera weer rf te geven doch vooi alle zekerheid wilde K elf üok nog ven de firma van Kempen opbellen Toen ze dit deed kwam de poging tot oplichting natuuihjk uit ONDKKWIJS Prof J H W Th Reimer Tot hoiogleeraai voor hiai st l erteett aan df Victoria Ljiveireteit te Stellenbosch 7 jri Af rika is benoemd de heer J H W IHi Romiers te Wagen m en die de be noem lig hetift aangenomen De ondtTwijaerssalansseh Zatei dlag heeft in Den Haa op aan ptchtng van de Unae van Ohristelyke on leiwiyzers en ondierw u ioresBen m Neder anei een veirgwdeaunig van besturen vaB ondei vy ersivakvereenigumgen byzondere zoowel als openbaie plaats gehiad Ver sch llende m i dielen ter bevordering oJi Btopaf en aithans belemmermig van de opIedLing boycot an be paalde gedeelten van het laiwi enrz Tot bepaaJde besluiten kw ain men raet diie moeten v illen ai Ae hoofdlbesturenvergaeitenngen Wel vvfla l e ovei1migm g algvemee efet met Je tot dus ver e hczijg te overredi ng muckielen geen Bucces valt te be re iken De volkstellmg en de onderwyzers Voor de binnenkort te hou len volkstelling zoo hennnert de N U Crt moeten in de laatste week van dit jaar de kaarten worden uitgereikt en in de eerflte eek van het volgende jaar weer worden opgehaald Om tegen de dooi den ministei vastgestelde vergoeding als volksteller op te tWlen hadden zich om ruim 350 openbare imdeiwyzers bereid verklaard Naar ons ter oore is gekomen heeft nu een de t van hen in verband met de bekende salariskwestie het vooi nemen opgevat de volkatelling in de war te sturen door op 1 laatbte oogenblik als de benoodigde stuk ken m handen van de volksteliers zullen zyn gesteld te be lanken Enkelen hebben zich reeds nu tcruggetiokken Met het oop op deze voorgenomen sabottage circuleeren er zelfs lysten By navraag aan het bureau van bevolking te Rotterdam is het blad gebleken dat de betrokken hoofdambtenaar van een en ander volkomen op de hoogte is en dat er maatregelen zyn genomen ten einde stagnatie zooveel mogelyk te voorkomen POST BN VKRKKER Wd7igmg in de douane formaliteiten Naar de Tel verneemt overweegt rfe minister van Financien een ingrijpende wit zigmg te doen brengen in de douanefonwhteiten voor het verkeer met Duitschlw t kiomcn met de Wo kerw t of de autonteiten Hl koning KoniUiitUn PARIJS t Itec De Frannche pers meldt dat x koniOff KonstantUn lich Woeiwlag te Brindifli tal inschepen aan boord van den kruiser Avero f Oeldgebrek in irlrkrnland PAUUb ia Dec Men hetift in Griekenlanil gebrek aan geld om de soldaten te beulen Melding wonlt fremaakt van incidenten tusBchei lüyalixten en Venizehsten PratiAdi Tirkiidu botsing J AaitJS H Dec In Syrife m te rtrecfc van IWüek hieeA een ontAnoeitnv T aiitK fehafl Luseclu n een detachement Frun he n en etn balkon Turiien Do Kemo U Un oudaa uieh in een critieke poutio bev in en Viviani en Leygue PARIJS IJ l ec Viviani de vertegenwf oiiHg r van l rankryk bg din Volkenbond ontiagochtend uit Geneve te ParU aangekomen het ft omiuddellijk een bezoek gebracht aan den mmutter preaitient l y gue w en hem verslag uitgebracht over de werkaaamheden van den Vulkenbunil Het hoofd dei rigecring en de gedelt geerde hebben m volle overenatemming elkaar gelukgow nacht mot de veikrtgen rcsultuttm Vivhini die Dinadag Weer naar Geneve al terugkeeren heeft van ïijn kort verblyfte Paryji gebiuik gemaakt um 1 eyguea eenaantal viagcn voor te leggen die gereienzyn sedert dt byot nkumat van den Volkenbuii4 en waarvoor de legatie indtructieB harel rtyteung bthoe ft LAATSTE HERICHTEN Nedeilandschi rvisch confUct De NedortandNche gexant tlerugsMvftpen Naar we vernemen hoeft ich tuMchen tie Netkrlantlsclie en de Servische regoerlng een verachil van mecning gi openbaanl terlake van tie bebanelelmg van den NetI con sul te Belgrado De houding laattitelyk door de 8ervi K he rcgeering tegenover do Nederlandsche m loze aangelegenheid aangenomen wenl door de Netlerlandsche regoermg zooie in strijd geacht met de wijxe van behandeling voor le instandhouding van goeito Interna tionalfl betrekkingen verelscht dat aan H M g gekant te Bedgrodo order Is gegeven Servië te verlaten terw l ze aan den Ser vischen zaak gel nat igde te C ravenhage heeft medegedeeld dat op zi n tegenweor digheid te u Gravenhage niet langer wordt prlje geiiteld Prina re ient afgetreden PAilUJS U Nov Vi U Belgsrwlo w ortH gemeldi diat de pmm regent vun beu vië Ui a etireden Wrvft rii vkiot RÖNSTANTiNOllKU 13 Dec VJ De Kusenohe ooriogf vlloot uit 70 schapen bestaande ia naar Hixerta vertroklten üntn alflunneAna utaking URAAU U Dec V D Het pUn der commumSten m r Jc rho SlowöMJe i e stgemeene Mbakunjf te ptroclameerefi kan als iiin ukt beschouwtU worden PretoM de WHn Minirihi HmtUltr U Iléc W mlag had eenéiuUbozioclute or pulertmg pdaatu vanvieasTMUjJingen iti I uitsc lewl om te prottatetriw teged tie m te oork gelette Bchad Eleclmhder beimbtvn BFHaiJN 13 N t VJ Het Karttii Berlyn van l n Duitwbhe beambtem B hI heeft ZoiulmgmciTffen u k Ixiet art n ee n dim iia üimoiis1raluo gethouden Ze werd dtoor 60 h Ou 0 Peruanen bygewxKnwt eti is or dfiijk verlooptvn De eischen der beambten weiden uiteangexeL Ze konien neer op t H ovifrte n steiiiimng breng n van de iiilooint iiti der beojrtbiten nwtt de leveA boöioef en het geveni van iluurtetoejilug en vertekerinc van beataansmogelUlshawi Postwagen gepltaiderd llJtLiJN U Nw V D lo ite Tnechow tl lil H in dtn nat ht van Zoihh een pior tvvugen wegge aeden en gef lunderd Men rmoetlt Jat de koetwiem de ikders zijn AarvbcMu NttM YlüRK 13 Dec VX Uit Santi c wtordt gemt ld dlat in de Imurt van Vel kvia ce n aurdftchok hiefü piaata goha I i aardiiK r tkï vrulkaan van Villa Rwa In t Andlus 4 i teirgte is ingestort Feniïte p r Bonen lyn gedbod i e Alg mteene Veift rUiubdie ZoivtoMMnd In it U vt rgatleriiig van dL ti Alge iinM iHia Sütit ilaiui cheii Zuivellmiul im Ml lU pluntH vuil baron toUot d t xuri Itnotiiid tut vuorzltler dr h E i onthuma oudmmiipter van tamttXHiw U gani Uit Lemmer vtordt gemeid Ex m veel ys D vaart voor zaïlschefpen te geatrenaC Üe towUad der ex ldet erin Meo e m ene uit Doom dat de toeatand van tie ex keixenn emst biyft Het oogenb ikkM k gevaar im gewekim ïVins August Wilhelm m vertroWken TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogute barumeter tlnd IIH 3te Stockholm lAagate barometerutand 748 fi te WUby urw achting tot den volgenden dag wakke tot matige wind uit oo tel ke richtingen betrokken tot awaar bewolkt weimg sneeuw lichte vonit