Goudsche Courant, woensdag 15 december 1920

A TW V J UVLKTKNTUr De Vleeschprijzen dalen 20 c nt p p Kilo afaaslaaan 1 A T HL IlT Met dank aan God hopen onze i geliefde Oudera H A TOEN en F TOEN TYPEN 28 Dec a R hunne SOJsriii EcbtvgrenigiDi te herdenken Hunne dankbare kinderen behuwd en kleinkinderen Geen ontvangdajf PRACHT LAPPtN MOOII HIBI APPJN GEHAKT FIJNE WBSTUK IWLLADF V d RIB 172 30 per 6 on ƒ 086 BOSBILt por 6 ons i 1 20 80 FUNfc OSStHAAS 1 40 075 HJNF BIEfSTUK 140 Prim vernch Hollandach KOf VFT 1 10 1 Prim GFSMOI TEN Vil o U M J VERZIJL TELEFOON 379 A aab velend KLEIWEG 32 Sol ede a on en Hu skamn beien aU 1 afeU Stoel n I S ten SpiegelE Sch Ideriten Tu i fels ÏTkenho ten HiffetuS ISkaften Cl bfauteu h Z den d Jc Araeul ernenten LeerameubUmSKanokmatr en Wollen en sTlm leker Stroon atras en enï l JC SPOTKOOriES I 5 H SIF DRI S VOOH JONfiEl n MET HbWfcLlJHSPUrS SIimTliiT44ïliriiiliiiukdikliÉi ItOTTrRDAM Telefoon 12800 6190 22 Voor de vele binken van deelnenunif ondervonden by het overiyden van onaen besten Man en Vader de Heer E I H BOUWMAN betuigen vm onzen haiteluken dankUit aller naain M BOUWMAN SClffloDER Gouda Dec 1920 I178 1 Net Daomeisje Net DAOMEISJE 01 VRAAGD Zoh aan t mol Imi bn 6181 10 M vrr GOOSSFNS Turfmarkt 109 ANfON COOPS te GoadaS H VAN LOON te GoudaJOH SCHfl R Ie HaastrechtK NMZIJL te Stolw k 4 N VINZFSSFN te Schoonhoven 5349 25 i Rheumatlek en Jicht genezen Na twintijf jaar 8ii onu taprekeiijk ly ien heb ik myzeir gfnezen Sm is 1 en heb k I et ih n jjn levenataak beschouwd te trach ten o k an leren te Ifenczeii Ik weet wat het beteekent te moe ten j ien maar tk ken ook de vreugde van teiugkeei tot gt zon il all en kracht Ik heb myzelf gene ztn maar ook dui zeadta anderen Tal van atteiten zou ik U kunnen toon n van li dan die reeds vele gcneeBmiddilen vmchttloos hebben gebruikt en ten slot te door Gloria Tonic zyn genezen Zy zyn nu weder gezond en sterk en zy veitellen en eder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie s het mij gelukt d t geneesi iddel samen te tellen voor Je genezing van Rheunfatiek Jicht Spit en rieupjicht Ind en Uwe ziekte behooit tot de zg ongeneeslyke g di en zal eén doos waarschunigk met voldoende zijn om U al geheele genezing te brengen paaar toch zal U reeds na de eerste doos blyken dat rnyne bewegingen waarheid bevatten G ORIA TONIC 18 verkrggbaar in doo zeA k ƒ 2 50 Te GOUDA bn ANTON G60PS WydBtraat 2 eo verder bn de ♦ o omaamste Drogmten Vraagt eveneens de GLORIA LAXKLRPILLEN èi ƒ 0 75 per doos Waar met veikrufbaar volgt toezendm na ontvangst van postwissel plus ƒ i 2 VOO jortü door John A Smith N l Voorbuigwal Amsteidam go i 46 SNEILE LEVERING HAKDEISDRUKWEIIK DriiBDlfjirkliureiiiirul f O irootito pirtq DEKENS It I i CIS as Wilt U nog van di lago prijitn profittirtn dan moot U gauw kamoii Allot matt wig tn gttt ook wog TOCHTVACHT Sohiptnvteht f 1 76 par al rood on brom G DE mmoT PEPERSTRAAT 14 18 BOUDA F = N Waiani rukt nlgindi viik Dimota t DECEMBER On m M aC tOTEN I VorkrijgLaar b 74 j ANTON COOPli DROOIS r JWUDM RAAT lij Indische Geneesmiddelen GALSTEEITEN UIEEBLAASZIEKTEN TmiOhLAWAK atd en 1 middelt gen galstcenen p b ƒ 1 76 6b 960 als k Uw mi Idel met gebruikthal was een opeiatie nvemMelllIlge eest v DA0NRFMO1 DIO1NG tegen n oandnemngen nierslem gruis pei lus f2 2r 6 b ƒ 12 EO s n Is 1 et ebruik an I w II raoeljocng ge oei k mj een heel aaI 1 mtnsch IMON MFNIRAN bl tUen Btetnen pyalyke druppelsRewnM unneloozing Pbƒ2 26 6b ƒ lm De urine komt thans n groote hoeveelhe Ien dan oege terwJI met meer zoo troel el Is Rovenstainde aanhal npen wedn ns toegezon Ien door de gebniiken an 11 d Ceneesni I leien Men e s he op elke lus Ie Odam THE SINGER IMPORT COMP S OIIINQEa Postbus 101 Verki jghaar te Gouda 1 y ANTON LOOPS 4468 36 Hot aantal kurken dat 2 h in do llesoh bevon 1 wasOnderstaande personen komen in aanmerking voor 6177 50 = 1 flesch heerlllke CULTURA Opruiming van Kindermantels Extra lage prijzen Gebrs Lampe Rotterdam Haa traal iioak Syul W C BLONK Gom Ketolstraat 23 A VAN WAAS Boomitaardstraat 1 C VF lïKUOOST Gruenendaal 83 J HOGFNBOORN Roosendaal 24 W KOSTFR Blauwstraat 19 G VAN HJK Kleiweg 10 A VAN Fl Snoystraat 51 J G DF RONDE Oader Ie Boompjes 11 VAN BUNDl Vg erstraat t J H WIFZFR Baanstraal 11 J ARTS lanso TenlcMOK 40 F Db JONG Bockenl ei g triat 1 H DF GRLII Boolekale t Th M VERMUjLIN Ham i Boskooi P M DANfNS lange tl ZATE RDAr A ïoNnT r l n 1 oee ndci briefkaart AAIUKDAGAVOND nè 8 uur de flesth Cultura m ontvanBM komeu nemen Adverteert in dit Blad UolUud geteisterd door doodelijke Nierziekten Bqna iedereen klaagt Het aantal ludtrs aan merziekte breidt z ch voortdurend uit Huizende en duizende menschen in byna alle steden en dorpen van ons land verkeertn loor leie doodeluke ziekte m groot gevaar Deze verraderlijke kwaal dr ngt al diepeien dieper door tot dat Ie arme Igder ontlekt dat hy ernstig ziek is maar dan shot te laat Hebt U een niarkwaal 7 KuntU constateeren of U aan deze kwaal In Itof niet Hier volgen eenige kenteekenen van nier ziekte Pynen in verschillende deelen van het lichaam onaangename smaak in den mond bn het opstaan hardly vigheid troebele en ongewoon ge kleur ie urine algemeen gevoel van zwakte en prikkelbaarheid wallen onder de oogen enz enz Kn de menschen die aan pyn in den i ug rheuraatiek jicht heutjicht mer en blaaa steenen of p jn in de blaas spieren fen ge wnchten lyden gaan hierondoi gebukt als een gevolg van den toestand hunner zwakke en zieke meien Al deze verschynselen beteekenen dat de meren zwak en ziek zyn Zy moeten ver sterkt en genezen worden Wacht met tot het te laat is Gaat onmid lellyk naar Uwen drogist en vraagt hem een doos DF WITT s Nier en BlaaspUlen die u tsluitend voor nier en blaasziekten zyn samengesteld 7y zullen iedereen volkomen genezen on verschillig hoe lang men door deze ziekte IS aangetast Maar men moet er vooral op letten dat men de echte DE WlTTs pillen ontvangt in doezen voorzien van blauw met goudgeel etiket en en speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men eemge moeilykheden bh het verkrygen van de echte DE WITT Nrer en Blaaspillen ondervmden zendt dan het geld aan E C DE WITT Co IM Den Haag waarna U onmiddellijk een fla con wordt toegezonden Prtii ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos Verlinjgbaar ta Gouda bd ANTON aC Ï 91 m Mei S VAl LOON Harkt 3 LIJÜEKS an allerlm qtoringent die voort koiHHn Uit het BLOED gebruikt X 2 JV KOKO een lulvere heldere en niet vette vloelitof levordert den haargroei versterkt klieren en haar wortcU voorkomt hel splijten en u tvallen Hoofdicer en roos verdwijnen nadat men KOKO een pa r malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het haar dan wrijft men het uchl In DedcrwaarUch rlchHnR en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl of onmogelijke ebchen aan KOKO maar wij lesgcn en houden vol dat acen ander preparaat KOKO als een tulver f caeeitnlddt voor h t Hur kan evenaren WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk voorkomcode op elke llesch KOKO wordt nootl los lönder vene gelde bu ttn erpakkinfc met Handelsmerk verkocht P r Ij a 1 OS klafnt 2 20 inlddin 3 N groeti fincli KOKO Shampoo Poedeiv f OIB per p Vjl V rhHJ U r U Apothakari Draglatta ParfaBarialiMdalkrM Z VORMEN nuiuw BLOED ü VERSTERKEN dn ZENUWEN j tg maken U in weinige dagen i veder GEZOND eo KRACHTIH Verkrggbaar m flaconi van 60 j Cti bu ANTON COOPS te Gouda H VAN I OON te Gouda lOH SCHEER te Hautreeht NATZIJI Ie stolwiik 1 N VAN ZESSEN te Sehowhorn Verkrygbaar by ANTON COOPS Wydstraat 31 Gouda 5522 41 AGENDA 16 Dec 7 A uur Byeenkomst St Janskerk sprekers Ds M van Gneken n Ds H I andwehr te Rotterdam 17 Dec RelnohBtrantsche Kerk Voor draaht Dr H G Hamaker 1 Iioo T mir vjc de Réunie Voor Iraeht NahiurktuKlig C enootschaii 17 Dec 8 uur Gebouw Damel GeconW neerde oefemng EHBO S064 35 I Advertentièn en abonnementen ep dit Uad voer BOSKOOP worsen aangenomen door D SPAARMAN Achtcriude 2S3 O m HANL C L3m BR VerkruKbaar te Gonda bu ANTON COOPS Wödstraat n te Sthoonhovon by A N VAN ZESSEN Elt liifaclie Drukkerii i BRINKMAN t ZOON QOüD N V Wessanen s Koninklijke FabrlBbnl HO WORMERVEER OPGERICHT 1765 82 Voedert uw Vee met Murwe Lijnzaadkoeken me k ster niimantende door hoog vetgehalte L l l N M E E L me k SUR 59e Jaai gasg Woensdag 15 December 1920 SBBMBHS eOllMHE dOVMNT i© cc rs ojcl cL v ©rt©aa ti© blsL oor Q o ccd © © an OaacxstexIte © VKR8CHUNT DAGELIJKS r BIHALVB ZOM IN rSKSTOAUlIN INGBZONPKN MEDBDBHLINGWfi U l MgaU f LM Ik nflri mm f Op da viwrpagtea 60 hoogar Oawoae advartentlte lofaaandan ad M te l l ag w pO eontraet tot aaar eaardea pr a Groot letten maden wrém barekafid naar plaat iiimt AivartutittB kaaaan wordM iacaaoadtn daar tn M n fc ta k a fia l r daUna Advartaatlabtmaua en oaaa Agm tm ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 2S per week 17 ceu nut Zoadagalllad per kwartaal ƒ 2 9Ü per week 22 cent ovaral waar de besorglnff per kioper gvackledt Franco per post per kwartaal ƒ 2 7S met Zondagsblad SM Abonnementen worden dagelyks aancenomen aan ons Bureau M rkt 11 GOUDA bn oase a nten den boekhandel ea de postkaatorea ADTEBTENTIEPRMS Uit Gouda en onistrakea behooreade tot dea beaorfktUc 1 rexels ISO elke regel meer f DU Vaa bulten Gouda en den beurgkriac l t regels ƒ 1 SS elke regel nuer ƒ 0 30 Advertentlën ran publieke rermakalifldle tm U ceat per regel Adrerteatiëa In hst Zatenlacmumner 10 bValac op dal prVa Ado bOfltnitie Telef Intcrc 82 Redactie Telef latere 546 buLien de bevrootinc aal worden geate d en ten tweede dat rekunag aU worden geeuwden met de g eo pnafu che poaltie IJVankrtrk en Belt i tie soo na aan den ex vijanct en aanvallen irronaen ntllen dua meer troepen nMigien het M Op d manlej hoopt men de kans qp aannemmg van Nooraelw wonitol rrootai te maken In da oansavtag vaa Klatfao w rd at revokitiioMMire raad v a TzJectiM ml 1tattren gUarreatennl Verder wentaa ki deze breek moer dan taakUg graat law a roderen Aaot de comanuoiatan la liialig eaoaiMi venalH aJle ve kaemmlitdal w la Kladtaio Kanlag KaaataalUa heeft indardbad lu aem veriajten en i 041 t ooffunblik op weg naar AMw De ox konit en s41n geZA aUn gistellen met dan gowooea trein naar Venetm vortrddten Financieele vraagstukken van d B bclMxrrtlk de ininc en i4it bgi n nieedeel iU ii dat de sioh zullen ver aaJr hun mLi veriuMUgan welk iH aanoenomm Hteminea nier hef Zooal wedan heeft Nileden van den Vibondui ut d Ulne beigTOottn lpn nMt wonted dowT demet op tw e EraiAirÖk a Japan ytrtmm teigen het Noor ecdie vooratel Glateiwa WPt Brantlng het rapiiart der conandaai voor de Ofiiivape nine uilvekraeht HU Iprak de hoop uit dkt da vergadcHng tfaailp den eeraten aar xeleailKi stap zou do n aar de teouitv tr LeggdÉff vaa ait 8 vaaJiM statuut en li t ds ontnvapeamg tttl nu toe een tdt al Is genroea tea lantete laattiaire werkt uk iMid lal wonten HU gitf toe cfet dei eer Ie atap K j gMinniii wordt veel mofl e tmi kMteiw mMf ht hoopte ilai da veivadennv aonii uld het rapport d r conatAwue aou ondar adtan en een aan WV aou maken mat ijt werk al ï u hut vVeea maai x n om Itet veortrouwait der maaM te Innen sondor hetwelk te en woordv i duusaame instetUnx moR tUk De aÜfperaardlgide Vliémit hMd een rede waairia hU vei4daArdi dat hU Hdh namens de BrMeëhe regeerinig veirUndeo knm het pltu dat door l comm ue wordt voor f ab H i aanvaaniMk Kil rxmsk oehtar ecmg voonbeboad door te toggen dKit xfjn rw4peentig h erme akt getbondea wiu en spirak de overtnugnnig uit dat ovoral de giroate ntaaaa der bevolkaog aee groote rcdultateo lal iMn aan dose bqJK eakiNnat van den VoUtenhond ala deae er n slaagt oenitfe beperiong m d bewapeningen tot atand t breng n BeAgiK maakAe vooi behoud en verklaarde aijn regeenng mot te kunnen buiden Bourgeoub vei kilaArde dtot FVankr k ver pticht was sch atertc te Uuven bewapenen ten eande de veirdni4ren tot uHnxoaring te dlo n brengeiD hat nM e t bovendien de ver na etigide mAffltaiipe organijtatiee weder opbouwen terwnj de slechte wiaBelkoe Ic oopende begrootin onvoldoende maakt De SpaanRChe dMeigaibie maakU dez fde reeerves Het scMint dat nwn wol pogah aan de beawikren van ffetwemde itaton tegemoet te kxnnMi Nader wordt gemMd dat met be trekfcÉif tot het voorstel otn in befgiD te vieraoeketi de nnabtaxre uJrliffaven niet te vei4ioog a twve reeerves sullen worden giemaakt de eenite a dM iedere hulp m troepen mntarwef of flieid aan den Bond veorleentl om artriciel Ï6 te kwn uAvoeren Het beahiit van den VoAkeabond om on BiiJüg troepen naar WUna te itsoden tot het toexicht hoiufen bij de vcdkiMteminung waaTwoor ook Nederland een contenxenit van 100 maa aal levaren ka bii de RuaM eche re eering niat m i oede aant geval lan la een nota dM ie naar IVjivtokien verneemt aan de Poolache dplegatoe t Riga heeft owfrfiandiigd hetft dr loviat tf n dl ttNM ïenaewftng geprotwrtbecd Voort protesteert e m de nota t r te en dat Zetitgowaki reéctionnaite troepen eon ntreert te WfiliU De RAiawache lagee ruig hielt de reflUrmg van Wanehau mn i j rak l ac voor wat er gebeuren lou in se va ZoUaorwaUt de miaeiMlie belantren niocht ae mimi Voor de soovvetete n al duiken geruch ten op over Mn ankele poeMiie der sov iei rageenng AMi de jaoT 2ieatung wontt urt Ht l ewgfori gemeld De rcgeenBv n Uoakou vex kftaart dat m mch ernirtw on c ru t HMakt over zjg lerraNetbwhe aanvalllMi tegen de 1 foHenrtattaclie MgaeTing Ueae bowecAotf ffant hoof h kiellJk uit van krin a vaa aiDCiaa i revoiiu o nHur n De ov it ng rlric vefWa rt verder dit rei scheidene wii organiaatien tiia d e terronatiache moorden op iiov et verl g n woorcfagen beoibmen De eovjet v rklaArt dat de gQ selaATs welke aich in haar madit bevindrti onAiarmlhartag aoUen worden te reehtg t d wanneer e i enkele iM roriut tlsche daad tegvn aovjet vorteganrweordi ger mocht vooriooineD De achftdevergoedingsfcwestie CoaftrctiMe van Daitachm en gtaÜMTden t Brussel Duitoch memorandum Internationale crcdt orpuii satle Het ontwapeningsvraa tuk Reserves voor de meest bedretg de landen Russisch protest tegen de neutrale troepen Zending naar Wilna Gestook tegen de Sovjet Beroering in Tajecho Slowaktie Koning Konstantiljn naar Venetië TOrtrakkea ONS OVERZICHT de wetten snel werdien ailfrekondicd Ülindfiduik nal dan toch eani voortKianc wurden gieana kit met de vtaststelhng van bot bedtas dat Ouitadiland aan de fpeaJ lieetrdea moet beOaden ter vergoeding van de schade die h t hnin tijAeaiM den ooi4ok heeSt toeigtehiaoht Men u daamKe w l laait te laat vxior DuitBCJuUuulTa msA Tap bauw wiamt hoewel het vroegeae kieiwr ï k met Mteii k in puinhoopen ii0t u docb het geheele ecaaonnisohe leven geden tcrtparujMerd en heeDt het nieuwe vtwtlex fpnc van zujn fundameniten érmtteoA noo dug Nu IS dit oiunogieluk aoojang Ihiitacb land sijn fiinancie le vvrpJiiehtiiinKen niet keoift de bevolkmg nwet weten wiaat tt aan toe is wiü ze le Israchten vo de productie unepaiuicn zonder v oortdlurend tlv tMynQSiendie vreeiB te fj eroelien dat al tsaar werk tot dten vroegeren r ani t ten gioede kmnrt teswjil het ei ien land axmoe de hlyft l den De I uit che rogeei ng heeft dat tenteg e boffpepen en daar i her hAajldelyk maamlen geleden al op tpo d aang dtrone en Eindeltjlk hoK it £ dat op de Spaconferentae het bediMff zou woiden wusbsiesteld en cte vinijxe vian beta hitf c hMl BOK mvdm ffemffeSd ecWber t vwÜ tegfen Spe wlaar dö IDuitsche gedeÜegeerden aJ s t iklbe rachtiKidlen met de ntente afRievaar lUgjden hadjdlen nweten ainavbten bracht iels f iheel anders dan de Duitficherit daar van hadden verwacht Weer zijn er maan en v iriloopen en nu kodeQ k aal te Bru he een conferentie beflnnnen tus tchen ex pertfl door die gei illie r wn aamgeu ezen en h itatlie de skundügen ter beeipï mjr van v schadeloo Rtellingekwestie In verband nut dkz canfererttip heeft de Duitsch Ie ogiatie vviatirvan o a een arWide afge V iarcll4KHiie zal diec urtmakien een memo randum aan de afvaardiigninff der gealheer ctt n dioe to Joo n n waiann de flmancieele m oconomiflche positae van het riik wordt u teengezfit Drt dooumfint geeft een o er zicht wan de beda taoKgen en van dk inkom sten vDortvlioeiende uat mooopoheö en rtouane Het memorandum lefft ea den nd txrak op dat de plottende schuld van het Dii3t cftw ryk op den SOeu NovemlbeT 1920 net nundar dan 165 18 235 62 niark b droeg Het menaopandum eandugt aldus Jlet iB een jaar geleden dat jr te b eale hervormontgen worden ingevoerd Hoe Mel BUirKJLANDSCH NIBUWgL BXLGll Ook in éelg fe Is het nkle De tvelaan Hfden er vaék met groote veiKrai a dlklachten st n Ulrijk Volgmw da Jk kda aan vi kracMUeade oaraaksn ti artf kI e voi ma mHte ut de alarhte howkniirhald lier kolen dsn turt genoeg brandwaardebeartten AnderiiJdN hoantv oordMi daAanenduuanaohe locomotieven niet aaa daverwachtMMjien Op de reobt rrajw iaAonerilka ioapen ae miijaehica noad aaaarop le uWgüciie kronkalltjnan voldooa wniet DaarbM lai het ondaiboad der w nwtievaa te wanschen over m bovaaiUa Is er nog gebrek aan nwtorkial KNGBLANa Vlk tiilg igolak I cei groat HandLey l a e viiflq tg dat rüA waal m das dianat Uaidaa 4 a i j AiA r fl vcrongoluM taart aadat het t vlMsvaid te Londun Had verlatea De macfaime kwam In botaing rnet eea boem iKlaog m brand en kvram btj aüa vtft op een hniji ter mvt De vUegetr de moaa nacien n t i paaaagiter werden gedood Van de vierVveri e paasagiart warden at t ee alectfËf ticbt gwkwalat ea Vwoa wond De HandBey Page Company zegt dtt dit bet elisie oDgeluk la dat gebeurd la mal haar luchtd enatea tuaaohsn I mdea n Pa rU H en BruHsel en Amaterdam welke dlaa sU n amds S4 vt nA cr i9i9 bMtaaa 0 durende 16 maandan xtjn tODO paaaafffaHi vetlig naar hun beetenunliv gebradit a ihet tntaafl van de afgvlegde weg la DMar dan 1£0 hiizend nMJl gawveet BlNNfeNLANO Hel eonflet m t ServU Volgens hAi IbuMpHcht Cooresp Buariaa auUen se r bionenkiurt nadere madaJieüa gen van Ou departement van Buiitraiaatt ehe Zaken tea aanüien van e tuaadMi Nedea4and 1 ServiM g ereaen kweetje wat den v iPWBc4it sal er toch nog eendige tjjd oireir T rloop n Indien het ona onmagelliSc worden te ftuiancjeele ctriaan te ovwrwfaiMn omdat een gedieelte van ont valk f jja riMommeB beiaitaande uat flchatiaUlbil jeMm dl w x een denkbeeldige rUkidoni tatfinadt dui zou eeji onbesohr ifel econamhwhe oti BW onreinntijdellijik wwden en de gevolgen daarvtan souden niet te oveirzdMi ntjn Naar alk wiaarsohtJnlijkStedd millen deIhutsche ffedulBgwxrden diit memorandqm m de eertrte citrtdiiff der cogif a wtle toelichten Te iiiopaci u dat de mderaeb adaoe dca kiuidigen te Bniaael tot overaenataanmbiir ktiMiMi konen ea dM d e wrf erwitte er Het tnomftantedijlk bericht dat de alge mtf m taking be di connnunuitcn m Tsjecho wSlowiakaje wdden organiseeren tntelukt ie be4aekende ruet dat de re pee rhig te Ptra r den toestand ofaaotuut mueik ter i Ze heeït t noodig ffeooinU ld Vt telefonisch verfoeer van THiedw Sflowukue aoowel met Ooafeeninjk als met Duitach land 9t p te lettên Deze nvaatreirel oog t waanchijidUk de onnist abokende communuittn in Boéiemen va h hun kanw aaden in Sakaen en Oobtenriik te iiolce ren In een aantal Uiüheemache tlwtnctev iê de ataat van beiog geprocVameenl Tie tadantfebeweguig verflauwt Alleen te Klatkto en t KeaMteniberg is UÜ no alge nwen Te Brlinn b bet H ertt hervat Tr Oatrmu takra nog 2eXW0 maa toe aal hi dragi0n dat Diutsehlaad verlokt vro rdt uit de onKekenheuJ over de schade looaateïlingricwestie In de funancieelle aan gelegenheden komt eenige teekendng Zoo wvil de Raad al de ftnancieele coaiani3Di van den Volloenhond hebben 2ach bemlgKehouden met dealbetireffende vraaaetuMten De Raad gieJaatte de umtvoering der op e conferentae te Bmidsel aanirenomen bepa Lingen vooir het verleeoen ooukir recee r ngBiwaarborB n van handeJscrdïeten De Raad besloot ailare irst tot de inateüing van een comonissoe samcnjgesteJd lut dne niannen van zaJoen en Vn rechtegeleer den IJ zal wietteJ e ntoattregelen ont terpen t n behoeve vsn alle landen fie verlangen credueten te verieenen en irronid itoffen te verBChaffen welke verwerkt weder vei4oocht zuililen worden ter afdkw Tüng van Ie cred eten Ten eede gelaatte de Raad de uiibvoeruig van et plan van Termeulen te Bruflael aanvaaird vonr Iwt verleen i van handelacredSeten Men tpeüooft dat hMTmee afdoMid vai orden iegemoflAgekomen in den noodtoe tend van de centrale njkea iNaar gieniield wordt aal Avenol worden benoenw tot dtreoteux van het ftnanciee4 mmf mmm f doordat bekend uerd wdc ht wna nu aUn dtenat onder de Inndatroeipen bad hemo men hetxU ki Spanje of in Amerika Waa n4 zekere vriend van hem over wien hu had geiqirokm officier Ln het leger van lord WeUingtan en nu op dit eiland onder de waktenen Waaraehljnltiik aou hü xwh daaiiheeD begevrai nmar zckerlieid be Htond bterombrent niet Maar als Adora R et htJtUdti een boodufaap aan Syvkiey Ijottmer kon zenden aouden Roy Mc Qui lock en zUn vader b na htellig wonlen opgtiiangen al beacbuldSgid van moord op em man be nog iecfde D t wut dus het vraagntuk kat Aiiyra yraese nioeat oploesMi Sydney fjotonw IcefUe nog Maar ala hii niet vemebecm bU de ztttmir van Dnunfcm aln d Mc OjA loek a werden vertuMrd aou m onne l dm lAoed vioeden Ofjtchuon ae hiertoe meer dan eMUi moaJAe deexl kqn Daid haar ireea jnlacbtmcen geven omtrent het verblijf van den vanlwenMi man Ze kende d i naam van iJa vnend m hat lawwr niet pvennlin wint ze nwt z 4ierhead of bil bt lont Wellii rfeon was Ken brief eea boodiM iapper Uaar hoe bon ztj ar op ver rouwen dat die bnef of boodttdhaiiper hÜ tijda kwam of Syxkiey Lotaneo aau oatdeUkeo m de itbeedi vannbselenda kam pen van het Bi tache leger dat toen eea rei van de hevigitte veldsdagna van den gehelen Spaanschen oorloft voarde fkt vat een boodHchappar betrof wiea kon ze lie taak toevertrouwen Snel a a een UakMnnHlinaal kwam voor Adora de op ioaanig evGu snel als aU groote gadach ten kotnan Ze moaat salf naar Spanje aaaa naar i 4M t legvr Hoeveel gevaren dit ook aou op liveren ae moeat raan Hat aa kat eenigte mkkkl om de He CaUockNi a red dea an Sydney Ijotoner er voor te bahoaden door sifa noraeh humeur de ooraaak ta si a van m k od van twee oaactwkBjp ojannen r ÏCioïtom er cheen wwr Ajdoia alata aa Uer nver t UiJven dan dbt ia 1 Hzr gaan rn 8y ki y brenrwi om naar de allang t DnuaJHH to gaan Het deed er mat ko wêX da SMaechea souden itn aaast kmm ae ken ze ino ham vindaa Het deed er odet toe en dÜ wa da mwfeiipine overdenhptv van Adofia Qvaelak bet b eti ar niet fa e wat Bydner t m T Delf moeat denlBoa i 1 t it x pIkM bleef invuven teirwtiQ onachnldige mannen in lerenerevaar aai Boerden was nog nio veridaard genmorden y hebben hem gepreat had Daal ge Beirdk Dat waa zieer waancbünLuk O wa ren veel troapen laaga de kuiten van Sol way dM Ru t geweld oagaling n aanwaer ven en de eeneo jonffeman was even g B xÊÊit all dt andere om op aün hoofd te wrden vetakA wmaina hO haaatiir aan hoerd yiaró giAiracbt in deae t den toen er zoo moeilv reeruten te krijgen imareo voor de Itarine ZtJner Mai fcedt die op dit oogenidiik met de Oudie en Nieu iwAreld in oottog wa Het viel Axlora moedijhar ona hot twaede gedeelte dar boedMfaap als waaa4i d aaa te aonMM Het wat ifeeia laf van oen jon ipan mui om weg te loepen als hö niot allea kon kx igen wat bU wenschte en ai dk geinal had zijn moeder moe en la ten weten waai hu was Uiuu Sydney tamer wax nooct ak een andere jonge nun mm lün sMotl n poaiUft gwweaat Adora harünenla zach zün booce Iuuimb in de kwwtie nui Sterfoen Uac an tan 4o4tA de beritpanff die J hem bad geireven Ze meaude dat hot voor mük eoA man beat nkogd was ten ooaHog be treUoBD Bonder daarvan iets aan iemand te zegngen Hat kon zelfli x n dat hij dacht door xA6 te laukdelen uitte mat Aidora te zjja Jonge maanen haaklen ludi dUow a T em de dh raa hoofidk hotseen ze Ui or Feullieton STERKE MAC Naar het Sdwtsch van S R OROCKETTT Geauthonseerde Tertajbv van I P WFasBUUK v K08SU1I Nadruk Terboden wegung den wenech naiar een poOlood ea papietr t 4k ennien Hdj wae nu al wat ster ker en km nu en dan en pAar uran alleea gelaten woixlen Dut sjjn d woorden dl hu op het papier eciireef Waar komt hu voor Te Dmimfem aatwóordde Adora dia delulc 84 Uaaf ztj wwten nk wiat c j op zich had den geobcunen Zulke WKjnden als hi had ffekregesi genazen langsaom en nwoTl k ilr om tgd geaioeig zjjn om er achter t loomen door wm en om welke reden aulk een wreede v miankiinff aan den ioigren mva bedr v n Dr Stoven wast dat het toe wl de be te deteotave ia de wereUf ts en dat de vrouw een ULtnvuntonde hulp daar bii te I e boodBchapper ran Aidom sLoot Ais h t geheun v n i jn ong uk grwaxc ia kyn g n hart terwi hy lag m bet Ueme Hais e bt aan bet uide van het laautje nut de Gaine lag ZiJn oogen volgden pein Mwt elke bewiegung vooral als hu en Axlora aiieen waren Sou als hli de stem van den schcralmeesteir benedm hoorde cro Q p hu eail oofrenibililc uwen eo w d Ua rbl kelijk onrustog Udssduea henn ncrde h uch de nachten wanneeir Adora hem bet sla ien m hei turfbok achter de tchw te Lowran em ala de meester dian ander tacfatmoedkf dan küji dochter daar met een booraitak luiar toe Hwmm Op zdcMWL dac saf Daid uit elctn he Diaid nel weer teruir rp ziJn kuasen en ofschoon hu x jn oogen slechts opihief naar het zoldermanip e van Aluie lag er een gebed u uitgedtrukt dat hooges gtiag Toen schreef falj HooFiDfmni xxxm Laat mu het po tflood al het u Mledllt Toen z veraxkOk wexid tngewïlillgd Bchreef hl den geheelen motrigeDmet Lan ge tusAchenpCMMKn mert giroc Mpeite uvotd voor ootrd de amnen Telk iMw an neier Adora hmneolowam lag Hu met ge e oten o ogen hetxy ddep m gedachten of zitoh hersbellend na giroot uitputtong D kaplteta der Forti De lance wtt gaflitea Mainre tVa wai de kust van Hpanje Ado jn ond er naar te küken ea trachtte inaedit e blijvaa Zaj had dit nu gedaan voor aoor wwnT Dr kleine huugode van de school cEe tot fto toe gev ftt was ln Cauro Bdwaid waroa n het bezN van anderen overgegaan op dal zO hie faeea kon aan ZÜ had haar vtdar tea la ite van Alln gelaten Er aaa loor AJine benuddeling een geldteeadac Adora dacht er met itebaainta aao aa geiaan b dea boer vaa OaWa iWacA vervelga Ëmdeluk oveirhandAvde Daid de Duivel met zwakke band sun getieele boodechap aan Aidbra j e landheer Labmer is uUt dood Zfj heUben hem gtepreat om te vedUcti op de vloot van den konanc daao lii meenden dbt hiU een ander waa Mkar hu vertrok en ta heenffegaan om te gaan vachten tagen Napoleon omdat u hem oiat wdlde heMnn I it 93 de waarïiead o waar als ik teef Ikavid Mc Roibb Het was een allergewichtigiste mededee liii al ward Dakfa ongelak ea niet door Haar koe enut aou aulk aaa kinder chtigie daad ht baar ga i olfu kinnia aünl H t was zeW mogrijfk dat 8y m Lotl mer ffn reat dtor Z la Majeater Ma naa m door boaval Ueraan onthonea of verUaaixL In éto oog nUik fc echioon ooik met allee duideltik r Aifcra Graoe In aekeren mn waa lÜ w op voor hereut gewwst dat SyAiey Ulimer aan den dood was txtkomm Maar waawm htf